Креативность в бизнесе

STRADIS
STRADISAward-winning Executive Coach, Facilitator, Trainer, Speaker, Author of “Leadership in Russian” book: molokanov.biz

Уместна ли креативность

53
Â Å Ê Ó × È Ñ ÜБИЗНЕС-ШКОЛА
Бизнес-ревю № 9 (82) октябрь 2010
Михаил Молоканов
(коуч-консультант,
Россия):
Òåðìèíîì
«êðåàòèâíîñòü» ÷àñòî
ïûòàþòñÿ ïîäìåíèòü
ñòàðîå äîáðîå
ïîíÿòèå «ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâî».
«Будьте предприни-
мателями —
и креативность
приложится»
l,.=,л lnknj`mnb, *%3ч-
*%…“3ль2=…2, K,ƒ…е“-2!е…е!, 2е-
ле",ƒ,%……/L 2!е…е!-C“,.%л%г
…= mŠb, ="2%! че2/!е. *…,г
, K%лее 100 …=3ч…/. , C%C3л !-
…/. “2=2еL C% л,де!“2"3 , л,ч-
…%“2…%м3 3“Cе.3, %“…%"=2ель
, C!еƒ,де…2 o!%-е““,%…=ль…%L
=““%ц,=ц,, &jл3K K,ƒ…е“-
2!е…е!%"[:
— Òåðìèíîì «êðåàòèâ-
íîñòü» ÷àñòî ïûòàþòñÿ
ïîäìåíèòü ñòàðîå äîáðîå
ïîíÿòèå «ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâî». Ìîë, åñëè
ó êîãî-òî íå ïîëó÷èëîñü
54
Â Å Ê Ó × È Ñ Ü БИЗНЕС-ШКОЛА
Бизнес-ревю № 9 (82) октябрь 2010
ñòàòü õîðîøèì ïðåäïðèíèìàòå-
ëåì, òî ìû ñåé÷àñ ðàçîâüåì åìó
êðåàòèâíîñòü — è äåëî ñðàçó ïîé-
äåò. Äà âðÿä ëè. Ëè÷íî ÿ ïðåäïî-
÷èòàþ ãîâîðèòü î ðàçâèòèè ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêèõ êà÷åñòâ, ïîòîìó
÷òî ýòî áîëåå åìêîå, êîìïëåêñíîå
ïîíÿòèå. Íàïðèìåð, âû õîòèòå
ïðîäâèíóòü íà ðûíîê íîâûé òî-
âàð. ×òî âû ñäåëàåòå? Ïðîàíàëè-
çèðóåòå òåíäåíöèè, ïîíàáëþäàåòå
çà êîíêóðåíòàìè, ïîãîâîðèòå
ñ êëèåíòàìè, ñãåíåðèðóåòå ñîá-
ñòâåííóþ èäåþ. Êàê âèäèòå, êðåà-
òèâíîñòü íà ýòîì ýòàïå — ëèøü
îäèí èç èíñòðóìåíòîâ, ïðè÷åì íå-
îáÿçàòåëüíî ãëàâíûé. Âîò êîãäà
âû ðåøèòå âçÿòü èäåþ â ðàáîòó,
äîâåñòè äî óìà è âíåäðèòü — òîã-
äà âàøà êðåàòèâíîñòü è ïîíàäîáèò-
ñÿ âàì â ïîëíîì îáúåìå. Ïîòðåá-
íîñòü â êðåàòèâíîñòè è ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâå ñèëüíî çàâèñèò îò
æèçíåííîãî öèêëà áèçíåñà. Êîìïà-
íèÿ, êîòîðàÿ íà÷èíàåò ñâîé ïóòü
ñ íóëÿ, íóæäàåòñÿ â íåñòàíäàðò-
íîì âçãëÿäå íà ðûíîê, â êðåàòèâ-
íûõ ðåøåíèÿõ. Çàòåì êîìïàíèÿ
âûæèëà íà ýòàïå ñòàíîâëåíèÿ, ñòà-
áèëüíî âûäàåò êàêîé-òî ïðîäóêò,
íî ïîñòîÿííî òåðÿåò íà áèçíåñ-
ïðîöåññàõ, òî åñòü ñêîëüêî çàðàáà-
òûâàåò, ñòîëüêî è òðàòèò. Íà ýòîì
ýòàïå ìåíåäæåðàì íóæíî íå êðåà-
òèâèòü, à íàäåòü ãàëñòóêè, ÷åðíûå
êîñòþìû è çàíÿòüñÿ âûñòðàèâàíè-
åì ïðîöåññîâ.
Òàêæå ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ñôåðó
áèçíåñà. Ìîæåòå ëè âû ïðåäñòà-
âèòü ñëîâîñî÷åòàíèå «êðåàòèâíûé
«Ãàçïðîì»? (Ïîä÷åðêèâàþ: ïîä
«Ãàçïðîìîì» ÿ èìåþ â âèäó íå
êîìïàíèþ, à áðýíä — òî åñòü
îáðàç â ãîëîâàõ ïîòðåáèòå-
ëåé.) Ìîæåòå ëè âû âñåðüåç
ïðåäñòàâèòü êîíñóëüòàíòà, êî-
òîðûé ïðèáåæàë â «Ãàçïðîì»
è íà÷àë, ðàçìàõèâàÿ ðóêàìè,
ñîâåòîâàòü: «Âàì íóæíà êðåà-
òèâíîñòü! Âñåãî çà äâà ãîäà
ÿ ñäåëàþ âñåõ âàøèõ ñîòðóä-
íèêîâ êðåàòèâíûìè». Ðà-
çóìååòñÿ, åìó îòâåòÿò: «Ìàëü-
÷èê, ìèëûé, ìû áåç òâîåé êðå-
àòèâíîñòè æèëè, æèâåì
è áóäåì æèòü äîëãî è ñ÷àñòëè-
âî». Ýòî àáñîëþòíî äðóãîé
áèçíåñ, â êîòîðîì êëþ÷åâûì
ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ íå êðåà-
òèâíîñòü, à îòíîøåíèÿ, êîòî-
ðûå îðãàíèçàöèÿ ñìîãëà âû-
ñòðîèòü âî âíåøíåé ñðåäå,
è ïðåæäå âñåãî — ñ ãîñóäàð-
ñòâîì.
Åñëè êîìïàíèÿ îòêðûâàåò
ñåòü ìèíè-ìàðêåòîâ, òî è òóò
êðåàòèâíîñòü åé âðÿä ëè ïîíà-
äîáèòñÿ. Êàê ãîâîðèòñÿ, â ðîç-
íèöå åñòü òîëüêî òðè êëþ÷å-
âûõ ôàêòîðà óñïåõà: ìåñòî,
ìåñòî è åùå ðàç ìåñòî — ðàñ-
ïîëîæåíèå ìàãàçèíà.
 êàêèõ-òî ñèòóàöèÿõ êðåà-
òèâíîñòüþ ìîæíî òîëüêî îò-
ïóãíóòü. Êîíå÷íî, åñëè âû
ïðîäàåòå ãàäæåòû — ýòî ñî-
âñåì äðóãàÿ ñèòóàöèÿ: èõ ôà-
íàòàì íóæíû êðåàòèâíûå ñïî-
ñîáû ïðîäàæ. Âñïîìèíàþ, êàê
â ñâîå âðåìÿ êîìïàíèÿ Apple
îòêàçàëàñü îò óñòàíîâêè ïðè-
âû÷íûõ âñåì ôëîïïè-äèñêîâî-
äîâ íà ñâîèõ êîìïüþòåðàõ.
Ïîíà÷àëó ýòî ìíîãèì êàçàëîñü
îøèáêîé è äàæå îòïóãíóëî
÷àñòü ïîêóïàòåëåé, íî ÷åðåç
êàêîå-òî âðåìÿ âñå ïðîèçâîäè-
òåëè ïîñëåäîâàëè çà Apple.
Ïîäâåäó èòîã. Ïîòðåáíîñòü
â êðåàòèâíîñòè è ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâå çàâèñèò, âî-ïåð-
âûõ, îò ðàçìåðîâ ïðåäïðèÿ-
òèÿ, à âî-âòîðûõ, îò óñëîâèé
âíåøíåé ñðåäû. ×åì ìåíüøå
ôèðìà, òåì áîëüøå îíà ìîæåò
íóæäàòüñÿ â ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâå (åùå ðàç ïîä÷åðêíó:
ñ ó÷åòîì îòðàñëåâîé ñïåöèôè-
êè áèçíåñà). ×åì áîëüøå
ïðåäïðèÿòèå, òåì áîëüøå
ó íåãî ñâÿçåé â îáùåíàöèî-
íàëüíîì ìàñøòàáå è òåì ìåíü-
øå îíî ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå
íåñòàíäàðòíûõ øàãîâ. È åùå:
÷åì ñèëüíåå ðàçâèòà â ñòðàíå
ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà, òåì
áîëüøå ó êîìïàíèé âîçìîæ-
íîñòåé äëÿ ãèáêèõ, êðåàòèâ-
íûõ ðåøåíèé. È íàîáîðîò:
â óñëîâèÿõ äîìèíèðîâàíèÿ
«ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ, ТЕМ БОЛЬ-
ШЕ У НЕГО СВЯЗЕЙ
В ОБЩЕНАЦИО-
НАЛЬНОМ МАСШТА-
БЕ И ТЕМ МЕНЬШЕ
ОНО МОЖЕТ ПОЗВО-
ЛИТЬ СЕБЕ НЕСТАН-
ДАРТНЫХ ШАГОВ»
55
Â Å Ê Ó × È Ñ ÜБИЗНЕС-ШКОЛА
Бизнес-ревю № 9 (82) октябрь 2010
êîìàíäíî-àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðû÷àãîâ ïðåäïðèèì÷èâîñòü,
íåñòàíäàðòíûå ïîäõîäû ê âå-
äåíèþ áèçíåñà ìîãóò ñòàòü
ôàêòîðàìè ðèñêà. Íàñêîëüêî
âû ñàìè îöåíèâàåòå íàøè
ñòðàíû êàê ðûíî÷íûå? Êàêî-
âû ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
ðûíêà â Áåëàðóñè è Ðîññèè?
 çàâèñèìîñòè îò îòâåòà âû
ìîæåòå ñóäèòü î ðàçìåðàõ
ïðîñòðàíñòâà, ñâîáîäíîãî äëÿ
êðåàòèâíûõ ðåøåíèé.

Recommended

бүү уурлаарай by
бүү уурлаарайбүү уурлаарай
бүү уурлаарайtodoohuu
298 views1 slide
NBB Lecture 10 by
NBB Lecture 10NBB Lecture 10
NBB Lecture 10Bbujee
869 views5 slides
NBB Lecture 15 by
NBB Lecture 15NBB Lecture 15
NBB Lecture 15Bbujee
374 views4 slides
Kazakh law2 1 by
Kazakh law2 1Kazakh law2 1
Kazakh law2 1Reuben Baxter
69 views1 slide
хичээл бүрийг бодитой заах арга зүй by
хичээл бүрийг бодитой заах арга зүйхичээл бүрийг бодитой заах арга зүй
хичээл бүрийг бодитой заах арга зүйХөвсгөл аймаг Боловсролын газар
1.1K views8 slides
Tz 4 by
Tz 4Tz 4
Tz 4chuka0330
387 views19 slides

More Related Content

What's hot

презентация иб техносерв by
презентация иб техносервпрезентация иб техносерв
презентация иб техносервAKlimchuk
1.2K views58 slides
NBB Lecture 11 by
NBB Lecture 11NBB Lecture 11
NBB Lecture 11Bbujee
622 views4 slides
Dochery "Упаковка с человеческим лицом" by
Dochery "Упаковка с человеческим лицом" Dochery "Упаковка с человеческим лицом"
Dochery "Упаковка с человеческим лицом" Dochery
427 views62 slides
Financial management lecture 6 by
Financial management lecture 6Financial management lecture 6
Financial management lecture 6Bbujee
413 views26 slides
NBB Lecture 13 by
NBB Lecture 13NBB Lecture 13
NBB Lecture 13Bbujee
463 views2 slides
моніторинг регіональних змі донецької області 2004 рік by
моніторинг регіональних змі донецької області 2004 рікмоніторинг регіональних змі донецької області 2004 рік
моніторинг регіональних змі донецької області 2004 рікFedorchuk Stanislav
597 views104 slides

What's hot(18)

презентация иб техносерв by AKlimchuk
презентация иб техносервпрезентация иб техносерв
презентация иб техносерв
AKlimchuk1.2K views
NBB Lecture 11 by Bbujee
NBB Lecture 11NBB Lecture 11
NBB Lecture 11
Bbujee622 views
Dochery "Упаковка с человеческим лицом" by Dochery
Dochery "Упаковка с человеческим лицом" Dochery "Упаковка с человеческим лицом"
Dochery "Упаковка с человеческим лицом"
Dochery427 views
Financial management lecture 6 by Bbujee
Financial management lecture 6Financial management lecture 6
Financial management lecture 6
Bbujee413 views
NBB Lecture 13 by Bbujee
NBB Lecture 13NBB Lecture 13
NBB Lecture 13
Bbujee463 views
моніторинг регіональних змі донецької області 2004 рік by Fedorchuk Stanislav
моніторинг регіональних змі донецької області 2004 рікмоніторинг регіональних змі донецької області 2004 рік
моніторинг регіональних змі донецької області 2004 рік
Wda t 1_2d_2010 by aaruicwai
Wda t 1_2d_2010Wda t 1_2d_2010
Wda t 1_2d_2010
aaruicwai199 views
NBB Lecture 14 by Bbujee
NBB Lecture 14NBB Lecture 14
NBB Lecture 14
Bbujee361 views
Конференция 2011 by BossesClub
Конференция 2011Конференция 2011
Конференция 2011
BossesClub301 views
Nümunəvi müsəlman qadin həzrəti məryəm. azərbaycan by HarunyahyaAzerbaijan
Nümunəvi müsəlman qadin həzrəti məryəm. azərbaycanNümunəvi müsəlman qadin həzrəti məryəm. azərbaycan
Nümunəvi müsəlman qadin həzrəti məryəm. azərbaycan
7 литер волощук_слободянюк_рус_зар_2015_рус by Aira_Roo
7 литер волощук_слободянюк_рус_зар_2015_рус7 литер волощук_слободянюк_рус_зар_2015_рус
7 литер волощук_слободянюк_рус_зар_2015_рус
Aira_Roo42 views
258.феномен брака доктринальные и законодательные концепции by ivanov15666688
258.феномен брака доктринальные и законодательные концепции258.феномен брака доктринальные и законодательные концепции
258.феномен брака доктринальные и законодательные концепции
ivanov15666688272 views

More from STRADIS

Люди разные by
Люди разныеЛюди разные
Люди разныеSTRADIS
228 views2 slides
Знаний много не бывает? by
Знаний много не бывает?Знаний много не бывает?
Знаний много не бывает?STRADIS
178 views1 slide
В цветах радуги by
В цветах радугиВ цветах радуги
В цветах радугиSTRADIS
166 views3 slides
Системный подход к корпоративному обучению by
Системный подход к корпоративному обучениюСистемный подход к корпоративному обучению
Системный подход к корпоративному обучениюSTRADIS
128 views1 slide
12 шагов выбора коуча by
12 шагов выбора коуча12 шагов выбора коуча
12 шагов выбора коучаSTRADIS
643 views5 slides
О компонентах специальных способностей будущих школьных психологов by
О компонентах специальных способностей будущих школьных психологовО компонентах специальных способностей будущих школьных психологов
О компонентах специальных способностей будущих школьных психологовSTRADIS
172 views7 slides

More from STRADIS(20)

Люди разные by STRADIS
Люди разныеЛюди разные
Люди разные
STRADIS228 views
Знаний много не бывает? by STRADIS
Знаний много не бывает?Знаний много не бывает?
Знаний много не бывает?
STRADIS178 views
В цветах радуги by STRADIS
В цветах радугиВ цветах радуги
В цветах радуги
STRADIS166 views
Системный подход к корпоративному обучению by STRADIS
Системный подход к корпоративному обучениюСистемный подход к корпоративному обучению
Системный подход к корпоративному обучению
STRADIS128 views
12 шагов выбора коуча by STRADIS
12 шагов выбора коуча12 шагов выбора коуча
12 шагов выбора коуча
STRADIS643 views
О компонентах специальных способностей будущих школьных психологов by STRADIS
О компонентах специальных способностей будущих школьных психологовО компонентах специальных способностей будущих школьных психологов
О компонентах специальных способностей будущих школьных психологов
STRADIS172 views
Игроки тренерского рынка by STRADIS
Игроки тренерского рынкаИгроки тренерского рынка
Игроки тренерского рынка
STRADIS423 views
Доверительные отношения в организации by STRADIS
Доверительные отношения в организацииДоверительные отношения в организации
Доверительные отношения в организации
STRADIS672 views
Как из серой рутины растет индивидуальность by STRADIS
Как из серой рутины растет индивидуальностьКак из серой рутины растет индивидуальность
Как из серой рутины растет индивидуальность
STRADIS165 views
Управляй по-восточному by STRADIS
Управляй по-восточномуУправляй по-восточному
Управляй по-восточному
STRADIS254 views
Обучение менеджеров: системный подход by STRADIS
Обучение менеджеров: системный подходОбучение менеджеров: системный подход
Обучение менеджеров: системный подход
STRADIS672 views
Рождение харизмы by STRADIS
Рождение харизмыРождение харизмы
Рождение харизмы
STRADIS162 views
Систематизация двухмерных моделей в краткосрочном бизнес-образовании by STRADIS
Систематизация двухмерных моделей в краткосрочном бизнес-образованииСистематизация двухмерных моделей в краткосрочном бизнес-образовании
Систематизация двухмерных моделей в краткосрочном бизнес-образовании
STRADIS126 views
Эксклюзивное интервью Ицхака Адизеса Михаилу Молоканову by STRADIS
Эксклюзивное интервью Ицхака Адизеса Михаилу МолокановуЭксклюзивное интервью Ицхака Адизеса Михаилу Молоканову
Эксклюзивное интервью Ицхака Адизеса Михаилу Молоканову
STRADIS642 views
Интегрирующий лидер by STRADIS
Интегрирующий лидерИнтегрирующий лидер
Интегрирующий лидер
STRADIS128 views
Клиенты живые и разные by STRADIS
Клиенты живые и разныеКлиенты живые и разные
Клиенты живые и разные
STRADIS126 views
Пенсионер всегда прав by STRADIS
Пенсионер всегда правПенсионер всегда прав
Пенсионер всегда прав
STRADIS100 views
Михаил Молоканов. Тренер-звезда by STRADIS
Михаил Молоканов. Тренер-звездаМихаил Молоканов. Тренер-звезда
Михаил Молоканов. Тренер-звезда
STRADIS205 views
Большинство собственников не умеют управлять своими компаниями. Михаил Молоканов by STRADIS
Большинство собственников не умеют управлять своими компаниями. Михаил МолокановБольшинство собственников не умеют управлять своими компаниями. Михаил Молоканов
Большинство собственников не умеют управлять своими компаниями. Михаил Молоканов
STRADIS216 views
Летний фестиваль клуба бизнес тренеров by STRADIS
Летний фестиваль клуба бизнес тренеровЛетний фестиваль клуба бизнес тренеров
Летний фестиваль клуба бизнес тренеров
STRADIS255 views

Креативность в бизнесе

  • 1. 53 Â Å Ê Ó × È Ñ ÜБИЗНЕС-ШКОЛА Бизнес-ревю № 9 (82) октябрь 2010 Михаил Молоканов (коуч-консультант, Россия): Òåðìèíîì «êðåàòèâíîñòü» ÷àñòî ïûòàþòñÿ ïîäìåíèòü ñòàðîå äîáðîå ïîíÿòèå «ïðåäïðèíè- ìàòåëüñòâî». «Будьте предприни- мателями — и креативность приложится» l,.=,л lnknj`mnb, *%3ч- *%…“3ль2=…2, K,ƒ…е“-2!е…е!, 2е- ле",ƒ,%……/L 2!е…е!-C“,.%л%г …= mŠb, ="2%! че2/!е. *…,г , K%лее 100 …=3ч…/. , C%C3л !- …/. “2=2еL C% л,де!“2"3 , л,ч- …%“2…%м3 3“Cе.3, %“…%"=2ель , C!еƒ,де…2 o!%-е““,%…=ль…%L =““%ц,=ц,, &jл3K K,ƒ…е“- 2!е…е!%"[: — Òåðìèíîì «êðåàòèâ- íîñòü» ÷àñòî ïûòàþòñÿ ïîäìåíèòü ñòàðîå äîáðîå ïîíÿòèå «ïðåäïðèíèìà- òåëüñòâî». Ìîë, åñëè ó êîãî-òî íå ïîëó÷èëîñü
  • 2. 54 Â Å Ê Ó × È Ñ Ü БИЗНЕС-ШКОЛА Бизнес-ревю № 9 (82) октябрь 2010 ñòàòü õîðîøèì ïðåäïðèíèìàòå- ëåì, òî ìû ñåé÷àñ ðàçîâüåì åìó êðåàòèâíîñòü — è äåëî ñðàçó ïîé- äåò. Äà âðÿä ëè. Ëè÷íî ÿ ïðåäïî- ÷èòàþ ãîâîðèòü î ðàçâèòèè ïðåä- ïðèíèìàòåëüñêèõ êà÷åñòâ, ïîòîìó ÷òî ýòî áîëåå åìêîå, êîìïëåêñíîå ïîíÿòèå. Íàïðèìåð, âû õîòèòå ïðîäâèíóòü íà ðûíîê íîâûé òî- âàð. ×òî âû ñäåëàåòå? Ïðîàíàëè- çèðóåòå òåíäåíöèè, ïîíàáëþäàåòå çà êîíêóðåíòàìè, ïîãîâîðèòå ñ êëèåíòàìè, ñãåíåðèðóåòå ñîá- ñòâåííóþ èäåþ. Êàê âèäèòå, êðåà- òèâíîñòü íà ýòîì ýòàïå — ëèøü îäèí èç èíñòðóìåíòîâ, ïðè÷åì íå- îáÿçàòåëüíî ãëàâíûé. Âîò êîãäà âû ðåøèòå âçÿòü èäåþ â ðàáîòó, äîâåñòè äî óìà è âíåäðèòü — òîã- äà âàøà êðåàòèâíîñòü è ïîíàäîáèò- ñÿ âàì â ïîëíîì îáúåìå. Ïîòðåá- íîñòü â êðåàòèâíîñòè è ïðåäïðèíè- ìàòåëüñòâå ñèëüíî çàâèñèò îò æèçíåííîãî öèêëà áèçíåñà. Êîìïà- íèÿ, êîòîðàÿ íà÷èíàåò ñâîé ïóòü ñ íóëÿ, íóæäàåòñÿ â íåñòàíäàðò- íîì âçãëÿäå íà ðûíîê, â êðåàòèâ- íûõ ðåøåíèÿõ. Çàòåì êîìïàíèÿ âûæèëà íà ýòàïå ñòàíîâëåíèÿ, ñòà- áèëüíî âûäàåò êàêîé-òî ïðîäóêò, íî ïîñòîÿííî òåðÿåò íà áèçíåñ- ïðîöåññàõ, òî åñòü ñêîëüêî çàðàáà- òûâàåò, ñòîëüêî è òðàòèò. Íà ýòîì ýòàïå ìåíåäæåðàì íóæíî íå êðåà- òèâèòü, à íàäåòü ãàëñòóêè, ÷åðíûå êîñòþìû è çàíÿòüñÿ âûñòðàèâàíè- åì ïðîöåññîâ. Òàêæå ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ñôåðó áèçíåñà. Ìîæåòå ëè âû ïðåäñòà- âèòü ñëîâîñî÷åòàíèå «êðåàòèâíûé «Ãàçïðîì»? (Ïîä÷åðêèâàþ: ïîä «Ãàçïðîìîì» ÿ èìåþ â âèäó íå êîìïàíèþ, à áðýíä — òî åñòü îáðàç â ãîëîâàõ ïîòðåáèòå- ëåé.) Ìîæåòå ëè âû âñåðüåç ïðåäñòàâèòü êîíñóëüòàíòà, êî- òîðûé ïðèáåæàë â «Ãàçïðîì» è íà÷àë, ðàçìàõèâàÿ ðóêàìè, ñîâåòîâàòü: «Âàì íóæíà êðåà- òèâíîñòü! Âñåãî çà äâà ãîäà ÿ ñäåëàþ âñåõ âàøèõ ñîòðóä- íèêîâ êðåàòèâíûìè». Ðà- çóìååòñÿ, åìó îòâåòÿò: «Ìàëü- ÷èê, ìèëûé, ìû áåç òâîåé êðå- àòèâíîñòè æèëè, æèâåì è áóäåì æèòü äîëãî è ñ÷àñòëè- âî». Ýòî àáñîëþòíî äðóãîé áèçíåñ, â êîòîðîì êëþ÷åâûì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ íå êðåà- òèâíîñòü, à îòíîøåíèÿ, êîòî- ðûå îðãàíèçàöèÿ ñìîãëà âû- ñòðîèòü âî âíåøíåé ñðåäå, è ïðåæäå âñåãî — ñ ãîñóäàð- ñòâîì. Åñëè êîìïàíèÿ îòêðûâàåò ñåòü ìèíè-ìàðêåòîâ, òî è òóò êðåàòèâíîñòü åé âðÿä ëè ïîíà- äîáèòñÿ. Êàê ãîâîðèòñÿ, â ðîç- íèöå åñòü òîëüêî òðè êëþ÷å- âûõ ôàêòîðà óñïåõà: ìåñòî, ìåñòî è åùå ðàç ìåñòî — ðàñ- ïîëîæåíèå ìàãàçèíà.  êàêèõ-òî ñèòóàöèÿõ êðåà- òèâíîñòüþ ìîæíî òîëüêî îò- ïóãíóòü. Êîíå÷íî, åñëè âû ïðîäàåòå ãàäæåòû — ýòî ñî- âñåì äðóãàÿ ñèòóàöèÿ: èõ ôà- íàòàì íóæíû êðåàòèâíûå ñïî- ñîáû ïðîäàæ. Âñïîìèíàþ, êàê â ñâîå âðåìÿ êîìïàíèÿ Apple îòêàçàëàñü îò óñòàíîâêè ïðè- âû÷íûõ âñåì ôëîïïè-äèñêîâî- äîâ íà ñâîèõ êîìïüþòåðàõ. Ïîíà÷àëó ýòî ìíîãèì êàçàëîñü îøèáêîé è äàæå îòïóãíóëî ÷àñòü ïîêóïàòåëåé, íî ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ âñå ïðîèçâîäè- òåëè ïîñëåäîâàëè çà Apple. Ïîäâåäó èòîã. Ïîòðåáíîñòü â êðåàòèâíîñòè è ïðåäïðèíè- ìàòåëüñòâå çàâèñèò, âî-ïåð- âûõ, îò ðàçìåðîâ ïðåäïðèÿ- òèÿ, à âî-âòîðûõ, îò óñëîâèé âíåøíåé ñðåäû. ×åì ìåíüøå ôèðìà, òåì áîëüøå îíà ìîæåò íóæäàòüñÿ â ïðåäïðèíèìà- òåëüñòâå (åùå ðàç ïîä÷åðêíó: ñ ó÷åòîì îòðàñëåâîé ñïåöèôè- êè áèçíåñà). ×åì áîëüøå ïðåäïðèÿòèå, òåì áîëüøå ó íåãî ñâÿçåé â îáùåíàöèî- íàëüíîì ìàñøòàáå è òåì ìåíü- øå îíî ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå íåñòàíäàðòíûõ øàãîâ. È åùå: ÷åì ñèëüíåå ðàçâèòà â ñòðàíå ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà, òåì áîëüøå ó êîìïàíèé âîçìîæ- íîñòåé äëÿ ãèáêèõ, êðåàòèâ- íûõ ðåøåíèé. È íàîáîðîò: â óñëîâèÿõ äîìèíèðîâàíèÿ «ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРЕД- ПРИЯТИЕ, ТЕМ БОЛЬ- ШЕ У НЕГО СВЯЗЕЙ В ОБЩЕНАЦИО- НАЛЬНОМ МАСШТА- БЕ И ТЕМ МЕНЬШЕ ОНО МОЖЕТ ПОЗВО- ЛИТЬ СЕБЕ НЕСТАН- ДАРТНЫХ ШАГОВ»
  • 3. 55 Â Å Ê Ó × È Ñ ÜБИЗНЕС-ШКОЛА Бизнес-ревю № 9 (82) октябрь 2010 êîìàíäíî-àäìèíèñòðàòèâíûõ ðû÷àãîâ ïðåäïðèèì÷èâîñòü, íåñòàíäàðòíûå ïîäõîäû ê âå- äåíèþ áèçíåñà ìîãóò ñòàòü ôàêòîðàìè ðèñêà. Íàñêîëüêî âû ñàìè îöåíèâàåòå íàøè ñòðàíû êàê ðûíî÷íûå? Êàêî- âû ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ðûíêà â Áåëàðóñè è Ðîññèè?  çàâèñèìîñòè îò îòâåòà âû ìîæåòå ñóäèòü î ðàçìåðàõ ïðîñòðàíñòâà, ñâîáîäíîãî äëÿ êðåàòèâíûõ ðåøåíèé.