‫عنوان سخنراني‬‫ف ن ‌آور ي ‌هاي نوين در مهندسي آبياري و‬       ‫زهكشي‬      ‫ارائه دهنده: حامد ابراهيميان‬  ...
‫مقدمه‬    ‫افزايش جمعيت جهان و کاهش سرانه منابع آب‬     ‫‪‬‬‫مش کل کمبود آب در جهان ي کي از دغدغ ه ‌هاي اساسي‬  ...
‫ف ن ‌آوري نانو‬‫فناور ي ‌نانبو واژ ه ‌اي اسبت كلبي كبه به تمام فناور ي ‌هاي‬  ‫‪‬‬   ‫پيشرفته در عرصه كار با مقياس نا...
‫ف ن ‌آور ي ‌ نانو‬‫نانوپودره با م ي ‌توانن بد ب به عنوان ابزاري مناسب براي‬               ‫ب‬  ‫ب‬    ...
‫ف ن ‌آوري زيستي‬‫ا ستفاده از نشانگرهاي ‪ DNA‬مولكو لي به ژ ن ‌ها براي‬      ‫‪‬‬              ‫رسيدن ...
‫كاربر د ‌هاي ف ن ‌آوري زيستي‬‫افزايبش راندمان مصبرف آبب ) با بهبود سبيستم ريشه،‬       ‫‪‬‬       ‫بهبود را...
‫آبياري مغناطيسي‬         ‫7‬
‫مقدمه‬                    ‫• آب مغناطيسي‬‫• اگر آب از مكاني كه در آن ميدان مغناطيسي برقرار است‬‫عبور ...
‫مقدمه‬ ‫با تغيير بار الكتريكي مولكو ل ‌هاي آب ) كاتيو ن ‌ها و‬             ‫آنيو ن ‌ها (‬      ‫تشكيل...
‫ايجاد ميدان مغناطيسي‬      ‫•‬   ‫• آه ن ‌رباهاي دايمي‬‫الكترومغناطي‬     ‫س‬                 ...
‫ايجاد ميدان مغناطيسي‬‫• نمون ه ‌اي از آه ن ‌رباي‬          ‫دايمي‬               ‫11‬
‫پتانسيل استفاده از آ ّ بياري مغناطيسي‬‫• آيبا م ي ‌شود از خاصبيت مغناطيسبي در رشت ه ‌ آبياري و‬             ...
‫نمون ه ‌اي از كاربرد آ ّ ب مغناطيسي در آبياري‬         ‫)1/4(‬     ‫‪Magnetic Technologies company‬‬    ...
‫نمون ه ‌اي از كاربرد آ ّ ب مغناطيسي در آبياري‬         ‫)2/4(‬                      ‫41‬
‫نمون ه ‌اي از كاربرد آ ّ ب مغناطيسي در آبياري‬         ‫)3/4(‬                      ‫51‬
‫نمون ه ‌اي از كاربرد آ ّ ب مغناطيسي در آبياري‬         ‫)4/4(‬                      ‫61‬
‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬              ‫كردن آب‬    ‫• بيشتر مطالعات مربوط به تصفيه مغناطيسي آ...
‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬              ‫كردن آب‬‫4002( .‪ (Carbonell et al‬به برر سي تاث ير آب مغن...
‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬              ‫كردن آب‬‫• احمدالبي )7831( به بررسبي كاربرد آبب مغناطيسي ب...
‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬               ‫كردن آب‬‫‪“ Magnetic Treatment of Irrigation Water: Expe...
‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬              ‫كردن آب‬‫‪“ Magnetic Treatment of Irrigation Water: Experi...
‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬                                ‫كردن آب‬‫‪“ Magnetic T...
‫قي مت خر يد د ستگاه آب مغناطي سي در سيست م ‌هاي‬                     ‫آبياري‬            ...
‫نتيج ه ‌گيري‬‫مزاياي استفاده از آ ّ بياري مغناطيسي‬        ‫‪ ‬كاهش دوره رشد گياه‬       ‫‪ ‬كاهش ميزان آ...
‫با تشكر از توجه شما‬           ‫52‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fanavari novin

631 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
631
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fanavari novin

 1. 1. ‫عنوان سخنراني‬‫ف ن ‌آور ي ‌هاي نوين در مهندسي آبياري و‬ ‫زهكشي‬ ‫ارائه دهنده: حامد ابراهيميان‬ ‫عضو گروه كار كارشناسان جوان كميته ملي آبياري و‬ ‫زهكشي ايران‬ ‫و‬ ‫دانشجوي دكتري آبياري و زهكشي دانشگاه تهران‬
 2. 2. ‫مقدمه‬ ‫افزايش جمعيت جهان و کاهش سرانه منابع آب‬ ‫‪‬‬‫مش کل کمبود آب در جهان ي کي از دغدغ ه ‌هاي اساسي‬ ‫‪‬‬ ‫جامعة جهاني‬‫اسبتفاده از ف ن ‌آور ي ‌هاي نويبن ببه عنوان يكي از‬ ‫‪‬‬ ‫را ه ‌ح ل ‌هاي اساسي در حل بحران آب‬ ‫ف ن ‌آوري نانو‬ ‫‪‬‬ ‫ف ن ‌آوري زيستي‬ ‫‪‬‬ ‫آب مغناطيسي‬ ‫‪‬‬ ‫2‬
 3. 3. ‫ف ن ‌آوري نانو‬‫فناور ي ‌نانبو واژ ه ‌اي اسبت كلبي كبه به تمام فناور ي ‌هاي‬ ‫‪‬‬ ‫پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلق م ي ‌شود.‬‫معمو ل ً منظور از مقياس نانو ابعادي در حدود ‪ 1nm‬تا‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 100nm‬م ي ‌باشد.‬‫حوزه تصبفيه يکبي از حوز ه ‌هاي کاربرد فناور ي ‌ نانو در‬ ‫‪‬‬ ‫صنعت آب‬‫ايبن فيلترهبا با منافذي در حبد نانومتبر حتبي م ي ‌توانند‬ ‫‪‬‬‫باکتر ي ‌ ها، ويرو س ‌ها و ح تي واحدهاي کو چک پروتئين را‬ ‫صددرصد غربال کنند.‬‫ق لب تپنده ا ين روش ا ستفاده از غ شا م ي ‌با شد كه داراي‬ ‫‪‬‬‫تخلخل نانومتري هستند كه قابليت جداسازي آلودگ ي ‌ها را‬ ‫دارد:‬ ‫3‬
 4. 4. ‫ف ن ‌آور ي ‌ نانو‬‫نانوپودره با م ي ‌توانن بد ب به عنوان ابزاري مناسب براي‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫‪‬‬‫پا ک ‌سبازي خا ک ‌هاي آلوده و آ ب ‌هاي زيرزمينبي استفاده‬ ‫شوند.‬ ‫زئولي ت ‌ها‬ ‫‪‬‬ ‫کاهش هزين ه ‌هاي تصفيه آب‬ ‫‪‬‬ ‫پروژه تصفيه آب كارون‬ ‫‪‬‬ ‫كاربردهاي ديگر‬ ‫‪‬‬ ‫مقاو م ‌سازي لول ه ‌هاي آبياري‬ ‫‪‬‬ ‫افزايش پايداري خاك با استفاده از نانو ذرات رس‬ ‫‪‬‬ ‫مقاوم كردن بتن‬ ‫‪‬‬‫كا هش م صرف كود و سم با بكارگيري نانوامولسيو ن ‌ها و‬ ‫‪‬‬ ‫نانو كپسو ل ‌ها‬ ‫4‬
 5. 5. ‫ف ن ‌آوري زيستي‬‫ا ستفاده از نشانگرهاي ‪ DNA‬مولكو لي به ژ ن ‌ها براي‬ ‫‪‬‬ ‫رسيدن به خصوصيت مورد نظر‬‫انتقال ژبن از يبك گونبه ببه گونبه ديگبر ) توليد گون ه ‌هاي‬ ‫‪‬‬ ‫اصلح شده ژنتيكي(‬‫تغيير در مكانيسم ژنتيك گياه به منظور كنترل مصرف آب‬ ‫‪‬‬ ‫5‬
 6. 6. ‫كاربر د ‌هاي ف ن ‌آوري زيستي‬‫افزايبش راندمان مصبرف آبب ) با بهبود سبيستم ريشه،‬ ‫‪‬‬ ‫بهبود راندمان تعرق در شرايط خشكي(‬‫تص بفيه فاضلب ب با اس بتفاده از ميكرو ارگانيس م ‌ها‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫‪‬‬ ‫) باكتر ي ‌ها و قار چ ‌ها(‬‫مح صول ) با حذف محدودي ت ‌هاي روزنه‬ ‫افزا يش عملكرد‬ ‫‪‬‬ ‫كمبود آب(‬ ‫در شرايط بدون‬ ‫توليد گياهان مقاوم به شوري خاك‬ ‫‪‬‬‫آبشويبي خا ك ‌هاي شور و اصبلح خا ك ‌هاي آلوده به‬ ‫‪‬‬ ‫فلزات سنگين )‪(Bioremediation & Bioleaching‬‬‫تاريبخ ك شت ببه منظور بهر ه ‌وري بيشتبر از آب‬ ‫تغييبر در‬ ‫‪‬‬‫) از طريبق تزريبق ژ ن ‌هاي مقاوم ببه سرما و‬ ‫بارندگبي‬ ‫6‬
 7. 7. ‫آبياري مغناطيسي‬ ‫7‬
 8. 8. ‫مقدمه‬ ‫• آب مغناطيسي‬‫• اگر آب از مكاني كه در آن ميدان مغناطيسي برقرار است‬‫عبور داده شود آب عبوري از آن مكان خواص جديدي به‬ ‫خود م ي ‌گيرد كه به آن آب مغناطيسي گويند.‬ ‫• اثر ميدان مغناطيسي روي آب‬‫• اثبر مغناطيبس روي آبب ببه طور اتفاقبي توسط‬ ‫دانشمندان روسي مشاهده شد .‬‫الكتريكي‬ ‫بارهاي‬ ‫آرايببش‬ ‫نحوه‬ ‫• بببا تغييببر دادن‬ ‫مولكو ل ‌هاي آب‬‫• تغيي بر در خواص فيزيك بي آ بب مانن بد : دما، وزن‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫مخ صوص، ك شش سطحي، وي سكوزيته و قابل يت هدايت‬ ‫8‬
 9. 9. ‫مقدمه‬ ‫با تغيير بار الكتريكي مولكو ل ‌هاي آب ) كاتيو ن ‌ها و‬ ‫آنيو ن ‌ها (‬ ‫تشكيل مولكو ل ‌هاي كوچكتر آب‬ ‫افزايش تعداد مولكو ل ‌هاي آب در واحد حجم‬‫كاهش كشش سطحي آب به 2 6 دين بر سانت ي ‌متر مربع‬ ‫افزايش قدرت حلليت آب‬ ‫كاهش درجه سختي‬ ‫9‬
 10. 10. ‫ايجاد ميدان مغناطيسي‬ ‫•‬ ‫• آه ن ‌رباهاي دايمي‬‫الكترومغناطي‬ ‫س‬ ‫01‬
 11. 11. ‫ايجاد ميدان مغناطيسي‬‫• نمون ه ‌اي از آه ن ‌رباي‬ ‫دايمي‬ ‫11‬
 12. 12. ‫پتانسيل استفاده از آ ّ بياري مغناطيسي‬‫• آيبا م ي ‌شود از خاصبيت مغناطيسبي در رشت ه ‌ آبياري و‬ ‫زهكشي به كار برد؟؟؟‬ ‫مسايلي كه با آن مواجه هستيم :‬ ‫‪ ‬تجمع نمك در سطح خاك و شور شدن خاك‬ ‫‪ ‬بال بودن سطح اراضي شور و قليا‬‫‪ ‬تر سيب نم ك ‌هاي محلول در آب به وي ژه كربنا ت ‌ها و ب ي ‌‬ ‫كربنا ت ‌ها در سيست م ‌هاي آبياري تحت فشار‬ ‫21‬
 13. 13. ‫نمون ه ‌اي از كاربرد آ ّ ب مغناطيسي در آبياري‬ ‫)1/4(‬ ‫‪Magnetic Technologies company‬‬ ‫31‬
 14. 14. ‫نمون ه ‌اي از كاربرد آ ّ ب مغناطيسي در آبياري‬ ‫)2/4(‬ ‫41‬
 15. 15. ‫نمون ه ‌اي از كاربرد آ ّ ب مغناطيسي در آبياري‬ ‫)3/4(‬ ‫51‬
 16. 16. ‫نمون ه ‌اي از كاربرد آ ّ ب مغناطيسي در آبياري‬ ‫)4/4(‬ ‫61‬
 17. 17. ‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬ ‫كردن آب‬ ‫• بيشتر مطالعات مربوط به تصفيه مغناطيسي آب‬ ‫• اولين بار در سال 5491 در بلژيك جهت تصفي ه ‌ آب‬‫• بخصبوص در مقياس آزمايشگاهبي و در سيست م ‌هاي‬ ‫گرمايشي‬‫جلوگيري از تشكيبل رسبوب روي ديوار ه ‌بي لول ه ‌ها در‬ ‫سيست م ‌هاي صنعتي كه از آ ب ‌هاي سخت استفاده م ي ‌كنند .‬ ‫فتحي و همكاران )6002(‬ ‫گابريلي و همكاران )1002(‬ ‫مزايا‬ ‫عدم كاربرد مواد شيميايي ) اسيدها و . . .(‬ ‫كاهش هزين ه ‌ها‬‫•71 تاكنون توض يح روش ني از ا ين روش ت صفيه ارائه نگرديده‬
 18. 18. ‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬ ‫كردن آب‬‫4002( .‪ (Carbonell et al‬به برر سي تاث ير آب مغناطيسي بر‬ ‫روي جوان ه ‌زني بذرهاي چمن پرداخت .‬‫• آب در مجرايي با شش آه ن ‌ربا ) با شدت 04 ‪ ( mT‬در مدت‬ ‫زما ن ‌هاي 01 الي 081 دقيقه در گردش بود .‬‫• تاثيبر داشتبن آبب مغناطيسبي بر روي سبرعت جوانه زدن‬ ‫بذور‬ ‫• بهترين زمان : 06 دقيقه‬ ‫• كاهش مصرف كود‬‫جذب بهتر كود توسط گياه : )4991) .‪ Rokhinson et al‬و 6991) ‪)Kleps‬‬ ‫• بهبود كيفيت و كميت محصول : 2991( .‪(Singh et al‬‬ ‫• دهقاني و همكاران )6831(‬‫• عدم تاثير آب مغناطيسي در افزايش عملكرد و كارايي‬ ‫81 مصرف آب گندم در يزد‬
 19. 19. ‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬ ‫كردن آب‬‫• احمدالبي )7831( به بررسبي كاربرد آبب مغناطيسي بر‬ ‫كنترل گرفتگي قطر ه ‌چكا ن ‌ها در شهرستان قم پرداخت .‬‫• ناچيبز بودن اثبر آبب مغناطيسبي در جلوگيري از گرفتگي‬ ‫قطر ه ‌چكا ن ‌ها‬ ‫91‬
 20. 20. ‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬ ‫كردن آب‬‫‪“ Magnetic Treatment of Irrigation Water: Experimental Results and Application‬‬‫5821-0821 ,)8) 33 ,9991 ,.‪Conditions”, Environ. Sci. Technol‬‬‫• 9991) .‪ )Bogatin et al‬طي تحق يق گ سترده نتا يج زير را گزارش‬ ‫داد :‬‫• ت سريع آبشو يي در خا ك ‌هاي شور و قل يا و در نتي جه مصرف‬‫كمتبر آبب ببه ميزان 52 درصبد در كشورهاي تركمنستان،‬ ‫آذربايجان، ارمنستان و ازبكستان‬‫• بهبود كيفيبت و كميبت محصبو ل ‌هاي مختلبف ) حداكثبر تا 51‬ ‫درصد ( در روسيه‬‫• كا هش قليائ يت خاك، بهبود حر كت كود ها در خاك، افزايش‬‫محصبول و زودرس شدن محصبول در كشورهاي روسيه،‬ ‫روماني، بلغارستان، اسلواكي، اسپانيا و فلسطين اشغالي‬ ‫02‬
 21. 21. ‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬ ‫كردن آب‬‫‪“ Magnetic Treatment of Irrigation Water: Experimental Results and Application‬‬‫5821-0821 ,)8) 33 ,9991 ,.‪Conditions”, Environ. Sci. Technol‬‬ ‫افزايش تعداد و كاهش اندازه كريستا ل ‌هاي 2‪CaCl‬‬‫تحت تاثير ميدان مغناطيسي ) ميدان الكتريكي القايي) ، نم ك ‌هاي محلول كه‬‫12 صورت يون در آب ه ستند به ش كل ذرات مولكو لي مع لق و به اندازه‬ ‫به‬ ‫ميكروني در م ي ‌آين د ‌ ) تشكيل رسوب نرم).‬
 22. 22. ‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬ ‫كردن آب‬‫‪“ Magnetic Treatment of Irrigation Water: Experimental Results and Application‬‬‫5821-0821 ,)8) 33 ,9991 ,.‪Conditions”, Environ. Sci. Technol‬‬ ‫• گاز زدايي آب باعث افزايش نفو ذ ‌پذيري خاك گرديد .‬ ‫• افزايش انتقال كودهاي فسفاته به شكل محلول‬ ‫‪ ‬جذب بيشتر كود توسط گياه‬ ‫‪ ‬كاهش خطرات شور شدن ثانويه خاك‬ ‫‪ ‬افزايش محصول‬ ‫• بهبود سيستم ريشه‬ ‫‪ ‬افزايش نفوذ پذيري خاك‬ ‫‪ ‬آبشويي نم ك ‌هاي اضافي‬ ‫• اصلح خا ك ‌هاي قليايي‬ ‫22‬
 23. 23. ‫قي مت خر يد د ستگاه آب مغناطي سي در سيست م ‌هاي‬ ‫آبياري‬ ‫32‬
 24. 24. ‫نتيج ه ‌گيري‬‫مزاياي استفاده از آ ّ بياري مغناطيسي‬ ‫‪ ‬كاهش دوره رشد گياه‬ ‫‪ ‬كاهش ميزان آب آبياري‬ ‫‪ ‬استفاده از آ ب ‌هاي شور‬ ‫‪ ‬اصلح خا ك ‌هاي شور و قليا‬ ‫‪ ‬كاهش مصرف كود‬ ‫‪ ‬بهبود كيفيت و كميت محصول‬ ‫42‬
 25. 25. ‫با تشكر از توجه شما‬ ‫52‬

×