Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 epixeirin 2013-14

724 views

Published on

H δεύτερη παρουσίαση για το μάθημα "Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα" (2013-14).
Διδάσκων: Γ. Σταμπουλής

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2 epixeirin 2013-14

 1. 1. Τι είναι η Επιχειρηματικότητα; Ποια θ γνϊμθ ςασ;  Συνικεισ προδιακζςεισ:   3 κετικζσ ςυςχετίςεισ: ○ Καινοτομία - Όραμα ○ Καταξίωςθ - επίτευξθ ○ Ανάπτυξθ  3 αρνθτικζσ ςυςχετίςεισ: ○ Κερδοςκοπία ○ Εκμετάλλευςθ ○ Εγωιςτικι – μυωπικι ςυμπεριφορά
 2. 2. Κξίζε; Τη θξίζε;
 3. 3. Δημιουργική καταςτροφή;  Πξηλ ηελ θξίζε:  1 ζηηο 2 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε λέεο επηρεηξήζεηο  Τψξα;
 4. 4. Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα διζξοδοσ ςτην κρίςη     Υςειή αλεξγία ησλ λέσλ (31%) Τνκείο κε κέιινλ: ΟΛΟΙ Οη λένη πξέπεη λα ηνικήζνπλ λα επηρεηξήζνπλ θαη λα μεθχγνπλ απφ ηελ αδξάλεηα θαη ηελ αλεξγία Οη λέεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πςειφ ξίζθν: ην 1/3 φζσλ δεκηνπξγνχληαη επηβηψλνπλ.
 5. 5. Πξνυπνζέζεηο  Αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ, ηάζεσλ (θνηλσληθή ζπλαίζζεζε, θνπιηνχξα, αηζζεηηθή)  Γεκηνπξγία αμίαο  Αλάπηπμε κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή θαηαζηξνθή  Σπκβνιή, πξνζθνξά, αλαγλψξηζε «Έθαλα θάηη πνπ πξνθάιεζε ηνλ Τξαπεδηθφ θφζκν. Οη ηξάπεδεο ζπλήζσο αλαδεηνχλ ηνπο πινχζηνπο. Δκείο ςάρλνπκε γηα ηνπο απφιπηα θησρνχο. ΋ινη νη άλζξσπνη είλαη επηρεηξεκαηίεο, αιιά πνιινί δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα ην αλαθαιχςνπλ" - Muhammad Yunus
 6. 6. Χαρακτηριςτικά τησ Επιχειρηματικότητασ        Θ επιχείρθςθ παραγωγισ αξίασ μζςα από τθν επίλυςθ προβλθμάτων Ικανότθτα Γνϊςθ, γνωςιακι κουλτοφρα, αξίεσ Ικανότθτα μάκθςθσ Επιτυχίεσ αλλά και αποτυχίεσ Συλλογικότθτα Διεπιςτθμονικότθτα
 7. 7. Οριςμοί τησ επιχειρηματικότητασ (1) «Ζνασ επιχειρθματίασ που αςχολείται με τισ ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ τθσ ηωισ». –Marshall 1890 «... αυτόσ που αναλαμβάνει κινδφνουσ για τουσ οποίουσ δεν μπορεί να αςφαλιςτεί ...». –Say 1861 «Θ ανατροπι τθσ υπάρχουςασ οικονομικισ ιςορροπίασ με μια πράξθ δθμιουργικισ καταςτροφισ ... και θ δθμιουργία κερδϊν από τθ νζα κατάςταςθ». – Schumpeter 1934
 8. 8. Οριςμοί τησ επιχειρηματικότητασ (2) «Επιχειρθματικότθτα είναι, εξ οριςμοφ, θ δθμιουργία νζων οργανιςμϊν». Vesper «Θ επιχειρθματικότθτα, αν τθν ορίςουμε αυςτθρά, αναφζρεται ςτθ δθμιουργία μιασ νζασ οικονομικισ οντότθτασ επικεντρωμζνθσ ς’ ζνα καινοφριο προϊόν ι υπθρεςία ι, τουλάχιςτον, ς’ ζνα προϊόν ι υπθρεςία που να διαφζρει ςθμαντικά από προϊόντα ι υπθρεςίεσ που προςφζρονται κάπου αλλοφ ςτθν αγορά». - Curran & Stanworth «Θ αναηιτθςθ τθσ ευκαιρίασ, ανεξάρτθτα από τουσ πόρουσ που κάποιοσ ζχει ςτθ διάκεςι του τθν παροφςα ςτιγμι». –Timmons
 9. 9. Τι και Ποιοσ; Kirzner Οποιοςδιποτε μπορεί να είναι επιχειρθματίασ. Δεν υπάρχουν όρια ςτθν αντίλθψθ, αυτό που ζχει ςθμαςία είναι ο εντοπιςμόσ τθσ ευκαιρίασ. Μια ανταγωνιςτικι απειλι μπορεί να αναδυκεί από οπουδιποτε και οι «εκτόσ των τειχϊν» ίςωσ μποροφν γρθγορότερα να αναγνωρίηουν τισ ευκαιρίεσ. Ευκαιρίεσ εμφανίηονται ςε κάκε επίπεδο, μια επιτυχθμζνθ οικονομία χρειάηεται πολλοφσ επιχειρθματίεσ. Schumpeter Ο επιχειρηματίας: Είναι ζνασ ξεχωριςτόσ άνκρωποσ, με ριηοςπαςτικό τρόπο ςκζψθσ. Μπορεί να αντιμετωπίςει δυςχζρειεσ ςτθ διαςφάλιςθ υποςτιριξθσ και χρθματοδότθςθσ, κακϊσ οι υπόλοιποι δεν κατανοοφν τον τρόπο ςκζψθσ του. Επιφζρει δθμιουργικι καταςτροφι – το νζο πλαίςιο κακιςτά το παλιό ακατάλλθλο.
 10. 10. Τι είναι ο επιχειρηματίασ Θ παραδοςιακι άποψθ: «Ζνα άτομο που ξεκινάει μια επιχείρθςθ ι επιχειριςεισ, αναλαμβάνοντασ μεγάλουσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ». New Oxford Dictionary of English
 11. 11. Μεγάλεσ προςδοκίεσ           Αθνζίσζε θαη απνθαζηζηηθφηεηα. Δκκνλή κε ηελ επθαηξία. Αλεθηηθφηεηα ζηνλ θίλδπλν. Γεκηνπξγηθφηεηα, απηνπεπνίζεζε, ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο. Κίλεηξν γηα δηάθξηζε. Ηγεζία. Δλεξγεηηθφηεηα θαη επεμία. Δπθπΐα. Ιθαλφηεηα λα εκπλεχζεη. Αμίεο.
 12. 12. «κακζσ ςυνήθειεσ»       Τν λα ληψζεη άηξσηνο – κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάιεςε κε απνδεθηψλ θηλδχλσλ. Η «κάηζν» ζπκπεξηθνξά. Παξνξκεηηθφηεηα – Πξάμε ρσξίο Σθέςε Δμσηεξηθφο έιεγρνο. Τειεηνκαλία ζην βαζκφ πνπ λα θπξηαξρεί πάλσ ζηελ εκπνξηθή ινγηθή. Τν λα λνκίδεη φηη μέξεη ηα πάληα.
 13. 13. Ικανότητεσ Αξίεσ     Κνηλσληθή πξνζθνξά Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε Ταπηφηεηα Καηαμίσζε o o o o o o o o Ηζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε Γεκηνπξγηθφηεηα Δθεπξεηηθφηεηα Αλάιπζε Σχλζεζε Σπλεξγαζία Οκαδηθφηεηα Δπηθνηλσλία
 14. 14. Η δξαζηεξηφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία Λήςε απνθάζεσλ: ηί, πφηε, πφζν, πψο  Αλάζεζε, επίβιεςε, ζπληνληζκφο, δηνίθεζε  Σρεδηαζκφο, παξαθνινχζεζε, ζχγθξηζε  Δμσζηξεθείο δξαζηεξηφηεηεο: παξαθνινχζεζε ηάζεσλ (αγνξά, ηερλνινγία θιπ.), αληαγσληζκνχ θ.ν.θ. 
 15. 15. Πνηνο γηα επηρεηξεκαηίαο;αγαζφ  Φξφλνο: ην πην πνιχηηκν  Οηθνγελεηαθέο θαη πξνζσπηθέο ζρέζεηο  Δπζχλε: θνηκάζαη θαιά;  Υγεία     Δξγαηηθφηεηα, δεκηνπξγεθφηεηα Αθνζίσζε, εκκνλή, απηνπεπνίζεζε Μεζνδηθφηεηα, ζρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο, έιεγρνο Άλζξσπνο νξρήζηξα;  Αλάζεζε θαη δηνίθεζε  Δπηθνηλσλία  Έκπλεπζε αζθάιεηαο θαη βεβαηφηεηαο  Πξφζβαζε ζε θεθάιαην
 16. 16. Η επιχειρηματικότητα ωσ επαγγελματική προοπτική «Βξεο θάηη πνπ ζνπ αξέζεη λα θάλεηο θαη δελ ζα ρξεηαζηεί λα δνπιέςεηο νύηε κία κέξα ζηε δσή ζνπ». – Λατθή ζνθία
 17. 17. Η επιχειρηματικότητα των νζων Πνηέ δελ είλαη «πνιύ λσξίο»… «Ήκαζηαλ λένη, αιιά είρακε θαιέο ζπκβνπιέο θαη θαιέο ηδέεο θαη πνιχ ελζνπζηαζκφ." - Bill Gates
 18. 18. Η επιχειρηματικότητα ωσ καριζρα      Η επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί ην μεθίλεκα ελφο ηαμηδηνχ ηνπ νπνίνπ ν πξννξηζκφο είλαη ε δεκηνπξγία κίαο ή πεξηζζνηέξσλ επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Τν ηαμίδη ζα δηαθέξεη γηα θάζε άηνκν: Αιιά είλαη έλα ηαμίδη γεκάην απξνζδφθεηεο πξνθιήζεηο. Η πνξεία πνπ έρεη επηιεγεί δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη ε ίδηα γηα φινπο. «θαηά ζπξξνήλ» θαη «θαζ’ έμηλ» επηρεηξεκαηίεο. «Η επηρεηξεκαηηθόηεηα είλαη επηθίλδπλε θπξίσο επεηδή πνιύ ιίγνη επηρεηξεκαηίεο μέξνπλ ηη θάλνπλ». –Peter Drucker
 19. 19. Λόγοι για να ξεκινήςει κανείσ μια επιχείρηςη Επιδράζεις έλξης  Δπηζπκία γηα αλεμαξηεζία.  Δθκεηάιιεπζε κηαο επθαηξίαο.  Τν λα κεηαηξέςεη ην ρφκπη ηνπ ή ηελ πξνεγνχκελε εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία ζε επηρείξεζε.  Οηθνλνκηθφ θίλεηξν. Επιδράζεις ώθηζης  Απφιπζε.  Αλεξγία ή ε απεηιή ηεο.  Γηαθσλία κε ηνλ εξγνδφηε. Τη ζε έθαλε λα δεκηνπξγήζεηο δηθηά ζνπ επηρείξεζε; Αιήζεηα; Καη ηη ήηαλ απηφ; Κάηη πνπ είπε ην αθεληηθφ κνπ ΑΠΟΛΥΔΣΑΙ!
 20. 20. Στοιχεία μιασ επιχειρηματικήσ ιδζασ Μια πρόταςη αξίασ – Τί; 1. • Θ αξία-χρθςιμότθτα που απολαμβάνουν οι χριςτεσ Μια πρόταςη απόδοςησ και βιωςιμότητασ – Πώσ; 2. • Τα οφζλθ που ο οργανιςμόσ κα παράγει Μια πρόταςη κινητοποίηςησ για ςυμμετοχή – Ποιοί και γιατί; 3. • Τα κετικά κίνθτρα και ςκοποί που προτείνονται ςτουσ ζχοντεσ διακφβευμα να υποςτθρίξουν, να ςυμμετάςχουν και να υλοποιιςουν το εγχείρθμα «Τν λα βξεζνχκε είλαη κηα αξρή, ην λα κείλνπκε καδί είλαη πξφνδνο, ην λα δνπιέςνπκε καδί είλαη επηηπρία." - Henry Ford
 21. 21. Επιχειρηματική ςκζψη-νοοτροπία  Τρόποσ ςκζψθσ που ςυλλαμβάνει τα οφζλθ τθσ αβεβαιότθτασ που παράγεται από τθν τεχνολογικι, κοινωνικι και οικονομικι εξζλιξθ  Θ ςφυρθλάτθςθ ευκαιριϊν από τθν αβεβαιότθτα  Διορατικότθτα: τι φζρνει το μζλλον;  Ποιζσ είναι οι πικανζσ αιτίεσ-δυνάμεισ-μθχανιςμοί τθσ αλλαγισ;  Ποιά τα πικανά πεδία εφαρμογισ;  Ποιζσ οι κρίςιμεσ μάχεσ, από ποιοφσ και με τί ςτόχουσ;  Ποιζσ οι πικανζσ εςτίεσ αντίςταςθσ; Γιατί;  Ποιζσ οι κρίςιμεσ (ςτρατθγικζσ) επιλογζσ των δρϊντων;
 22. 22. Η θξηηηθή ηθαλόηεηα Πξψηα εξσηήζεηο κεηά απαληήζεηο Αμηνιφγεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζην νπνίν δίλνπκε ιχζε 1.    Δίλαη πξαγκαηηθφ πξφβιεκα; Γηα πνηνχο; Πφζν ζεκαληηθφ είλαη (απφ ηελ πιεπξά ηνπο); ○ ○ Σε πνην αμηαθφ πιαίζην; Τη ζπζίεο απαηηεί ε ιχζε θαη πσο αμηνινγνχληαη; Αμηνιφγεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ιχζεο: 2. • • Πνηέο είλαη νη παξαδνρέο καο; Δίλαη νη παξαδνρέο καο ζσζηέο;
 23. 23. Σηνηρεία πνπ ζα εθηηκεζνύλ  Σηξαηεγηθή αξηζκεηή φρη παξαλνκαζηή  Αμηφινγε πξφθιεζε  Δπηρεηξεκαηηθέο ζπιιήςεηο πνπ ππεξέρνπλ ζε ζχθξηζε κε ηηο επθαηξίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα πξνζέθεξε ε εξγαζία ζε κηα κεγάιε εηαηξία ή νξγαληζκφ.  Μνληέια πνπ ζπκβάιινπλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ θιάδσλ: Αιιαγή ηνπ ράξηε, ησλ θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ  ΋ρη θαθεηέξηεο, ηπξνπηηάδηθα θιπ.  Φξέζθηεο καηηέο  Μεγάιεο πξνζδνθίεο: δπλακηζκφο, εμσζηξέθεηα, κεγάια φλεηξα  Γηαηκεκαηηθφηεηα, ξφινη  Γηάζεζε πξνζσπηθήο εκπινθήο
 24. 24. Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  Θ τεχνολογικι καινοτομία είναι ςθμαντικι αλλά δεν αποτελεί προχπόκεςθ  Συχνά οι πρωτοπόροι ςτθν τεχνολογία βγαίνουν από το παιχνίδι: αυτοκίνθτο, DOS, Windows, PC  θ καινοτομία αφορά πολλζσ πλευρζσ: παραγωγι, αλυςίδα αξίασ, κεςμοφσ, μθχανιςμοφσ, νζεσ αγορζσ, ςυνικειεσ, νζεσ ανάγκεσ κλπ.  Αν η καινοτομία αφορά ςτην (επιτυχή) ειςαγωγή ενόσ νζου προϊόντοσ ή τεχνολογίασ ςτον κοινωνικό και οικονομικό γίγνεςθαι,  Η επιχειρηματικότητα αφορά ςτην οργάνωςη των πόρων για την αξιοποίηςη τησ καινοτομίασ, τη διάχυςη-υιοθζτηςή τησ από κοινωνικζσ ομάδεσ ή δομζσ με αποδοτικό τρόπο, και ςτη βιωςιμότητα των οργανωςιακϊν δομϊν
 25. 25. Η αλίζσζε ηεο βηώζηκεο επηηπρίαο Κ<Τ<Α
 26. 26. Θ Επιχειρθματικι Σφλλθψθ Ο ρόλοσ τθσ καινοτομίασ Γ. Σταμπουλισ Ειςαγωγή ςτην Επιχειρηματικότητα
 27. 27. Σκοπόσ τθσ επιχείρθςθσ  Αποςτολι:   ικανοποίθςθ χρθςτϊν προςφορά/δθμιουργία αξίασ  Επίλυςθ υφιςτάμενου ι νζου προβλιματοσ  Όραμα: τι κζλουμε να αλλάξουμε-δθμιουργιςουμε ςτον κόςμο;  Ποιοί πρζπει να τα ξζρουν;   Αναγνωρίηουν τθν αξία τθσ αποςτολισ;   Κατανοοφν όλοι με τον ίδιο τρόπο τθν αποςτολι τθσ επιχείρθςθσ; Συμφωνοφν ότι θ αποςτολι είναι πραγματοποιιςιμθ και εφικτι; Κζρδοσ; - επζνδυςθ
 28. 28. Θ ςθμαςία τθσ καινοτομίασ  Συχνά αναγκαία αλλά όχι ικανι ςυνκικθ  Καινοτομία ςτο προϊόν: βελτίωςθ τθσ προςφερόμενθσ αξίασ  Σε ποςότθτα  Σε ποιότθτα: καλφτερθ  Καινοτομία ςτόχευςθ τθσ ανάγκθσ ςτθν αγορά:  δθμιουργία νζασ αξίασ ςε νζα γεωγραφικά αγορά (εξαγωγι) ι ςε νζα ανάγκθ (π.χ. Galanis Sports Data)  Καινοτομία ςτθν παραγωγι: ςτον τρόπο που παράγεται ζνα προϊόν ι παρζχεται μία υπθρεςία
 29. 29. Μεταφορά για καινοτομία ςτθν παραγωγι: παράδειγμα
 30. 30. Καινοτομία ςτο επιχειρείν  Νζο επιχειρθματικό μοντζλο:  Στον προςδιοριςμό του προβλιματοσ-ανάγκθσ  Στον τρόπο παροχισ  Στο μίγμα των απαιτοφμενων πόρων  Στον ςυνδυαςμό των πόρων  Στθν ςτρατθγικι ςυνεργαςιϊν
 31. 31. Τί είναι θ επιχείρθςθ;   Ζνα ςφςτθμα πόρων με ςκοπό τθν παραγωγι χριςιμων αγακϊν (προϊόντων και υπθρεςιϊν) Πόροι:  Κεφάλαιο και εργαςία (θ κλαςικι προςζγγιςθ)  Άυλοι και υλικοί
 32. 32. Πόροι          Γιπεδα και κτίρια Εξοπλιςμόσ Λογιςμικό Γνϊςεισ και ικανότθτεσ Οργάνωςθ Βιομθχανικι ιδιοκτθςία: διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, επωνυμίεσ Φιμθ Δικτφωςθ Χριμα(;)
 33. 33. Γιατί υπάρχουν επιχειριςεισ (οργανιςμοί);  Διότι το ςφςτθμα είναι κάτι περιςςότερο από το άκροιςμα των μερϊν  Οργάνωςθ, ςυνζργιεσ, οικονομίεσ κλίμακασ, εξειδίκευςθσ-εμπειρίασ κλπ.  Θ εναλλακτικι είναι θ απόλυτθ αγορά
 34. 34. Τί κάνει θ επιχείρθςθ;   Προςκζτει αξία ςτθ ηωι (ανκρϊπων) ι τθ λειτουργία (οργανιςμϊν) Ανταποκρίνεται ςε ανάγκεσ  κρίςιμεσ ι επουςιϊδεισ  διατυπωμζνεσ ι λανκάνουςεσ  με τθν ανάπτυξθ και παροχι προϊόντων και υπθρεςιϊν  Μεταφράηει τθν πλθροφορία αξιοποιόντασ τουσ πόρουσ τθσ (χαλαςμζνο τθλζφωνο)
 35. 35. Πϊσ το κάνει θ επιχείρθςθ;  Αναλφει τισ ανάγκεσ, αφουγκράηεται, οραματίηεται, διερευνά τισ κοινωνικζσ τάςεισ (μάρκετιν, ζρευνα αγοράσ, διορατικότθτα, κοινωνικι ευαιςκθςία και όραμα)  Σχεδιάηει, αναπτφςςει, δοκιμάηει: ιδζεσ, τεχνολογίεσ, προϊόντα, υπθρεςίεσ (Ε&Α)  Παράγει  Πλθροφορεί και προωκεί (μάρκετιν)  Διανζμει  Πουλά  Ειςπράτει  Όλα τα παραπάνω απαιτοφν επενδφςεισ ςε εξειδικευμζνουσ πόρουσ (όλων των ειδϊν)
 36. 36. Θ αλυςίδα αξίασ του Porter
 37. 37. Θ ορκόδοξθ οπτικι
 38. 38. Το ςφςτθμα αξίασ κατά Porter Τί θα επιλζξουμε να κάνουμε εμείσ; Ποιζσ δραςτηριότητεσ;
 39. 39. Θ επιχείρθςθ ωσ ςφςτθμα δραςτθριοτιτων και πόρων ΕΞΤΠΗΡΕΣΗ΢Η ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ΢Η΢ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤ΢ΕΙ΢ ΕΞΟΔΑ & ΔΑΠΑΝΕ΢ ΕΙ΢ΠΡΑΞΕΙ΢ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΙ΢ΣΧ΢Η ΠΕΛΑΣΧΝ ΑΝΕΙ΢ΠΡΑΚΣΑ ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟ΢ ΚΛΠ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟ΢ΛΗΦΕΙ΢ ΑΠΟΛΤ΢ΕΙ΢ ΚΛΠ ΕΠΕΝΔΤ΢ΕΙ΢ ΠΧΛΗ΢Η ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟΤ ΠΡΟ΢ΧΠΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ΢ Α ΤΛΕ΢ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ ΢Τ΢ΚΕΤΑ΢ΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ ΠΧΛΗ΢ΕΙ΢ ΑΠΟ΢ΣΟΛΗ
 40. 40. Αξίηει τον κόπο; (reality check) Κάντε τουσ υπολογιςμοφσ ςασ  Πόςοι άνκρωποι ζχουν το πρόβλθμα που λφνουμε;  Πόςο ςθμαντικό είναι το πρόβλθμα (πόςο τουσ κοςτίηει);  Πόςο είναι διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν για να το λφςουν;  Με τι κόςτοσ μποροφμε να το διακζςουμε;  Πόςοι άλλοι μποροφν να το διακζςουν;  Σε τι ζχουμε ςυντριπτικό πλεονζκτθμα; (θ πιο ςυντριπτικό πλεονζκτθμα κα αναπτφξουμε;)
 41. 41. Ανάλυςθ ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ  Μακρο-περιβάλλον: ανάλυςθ PEST  Πολιτικι  Οικονομία  παγκοςμιοποίθςθ  Κοινωνία  Δθμογραφία, κοινωνικι ανκρωπολογία  Τεχνολογία  Μικρο-περιβάλλον: ο ανταγωνιςμόσ ςτον κλάδο
 42. 42. Οι 5 Δυνάμεις του Porter Ι΢ΥΤ΢ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ Σπγθέληξσζε πξνκεζεπηψλ (νιηγνπψιην) Σεκαζία θιίκαθαο γηα ηνλ πξνκεζεπηή Γηαθνξνπνίεζε εηζξνψλ Δπίδξαζε εηζξνψλ ζην θφζηνο ή ηε δηαθνξνπνίεζε Κφζηε αιιαγήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο Όπαξμε ππνθαηάζηαησλ εηζξνψλ Απεηιή πξνο ηα εκπξφο θαζεηνπνίεζεο Κφζηνο ζρεηηθά κε ηηο ζπλνιηθέο αγνξέο ζηνλ θιάδν ΦΡΑΓΜΟΙ ΕΙ΢ΟΔΟΤ ΑΠΕΙΛΗ ΤΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑΣΩΝ Κφζηε αιιαγήο Πξνδηάζεζε ησλ αγνξαζηψλ λα ππνθαηαζηήζνπλ Αληηζηάζκηζε ηηκήο-αμίαο ησλ ππνθαηάζηαησλ ΑΝΣΙΠΑΛΟΣΗΣΑ Ι΢ΥΤ΢ ΑΓΟΡΑ΢ΣΩΝ Γηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ΋γθνο αγνξψλ Πιεξνθφξεζε αγνξαζηψλ Δπσλπκία - Ταπηφηεηα Δπαηζζεζία ζηελ ηηκή Απεηιή πξνο ηα πίζσ θαζεηνπνίεζεο Γηαθνξνπνίεζε πξντφληνο Σπγθέληξσζε αγνξαζηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν Γηαζέζηκα ππνθαηάζηαηα Κίλεηξα αγνξαζηψλ Απφιπην πιενλέθηεκα θφζηνπο Κακπχιε κάζεζεο Πξφζβαζε ζε εηζξνέο Κξαηηθή πνιηηηθή Οηθνλνκίεο θιίκαθαο Απαηηήζεηο ζε θεθάιαην Δπσλπκία - Ταπηφηεηα Κφζηε αιιαγήο Πξφζβαζε ζηε δηαλνκή Αλακελφκελε αληίδξαζε Ίδηνπνηεκέλα πξντφληα ΕΝΣΑ΢Η ΑΝΣΑΓΩΝΙ΢ΜΟΤ Φξαγκνί εμφδνπ Βαζκφο ζπγθέληξσζεο Σηαζεξά θφζηε/ Πξνζηηζέκελε αμία Αλάπηπμε θιάδνπ-αγνξάο Σπνξαδηθή ππεξπαξαγσγή (δπλακηθφηεηα) Γηαθνξέο πξντφλησλ Κφζηε αιιαγήο Δπσλπκία - Ταπηφηεηα Πνηθηιφηεηα αληαγσληζηψλ Δηαηξηθά δηαθπβεχκαηα
 43. 43. Στρατθγικι τοποκζτθςθ Τιμι Αξία Ανάγκθ Β το ανταγωνιςτικό τοπίο Ανάγκθ Α
 44. 44. Ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα  Πλεονζκτθμα που δεν κλθρονομείται, αλλά δθμιουργείται από τον ενεργό ςυνδυαςμό και ανάπτυξθ πόρων με ςυγκεκριμζνο ςτόχο:  Δφςκολο να «αποκτθκεί»  Απαιτεί χρόνο και δζςμευςθ πόρων  Αναπτφςςεται, δεν είναι ςτατικό
 45. 45. Σκοπόσ τθσ επιχείρθςθσ   Κζρδοσ; - επζνδυςθ Αποςτολι:     ικανοποίθςθ χρθςτϊν προςφορά / δθμιουργία αξίασ Όραμα Ποιοί πρζπει να τα ξζρουν;    Κατανοοφν όλοι με τον ίδιο τρόπο τθν αποςτολι τθσ επιχείρθςθσ; Αναγνωρίηουν τθν αξία τθσ αποςτολισ; Συμφωνοφν ότι θ αποςτολι είναι πραγματοποιιςιμθ και εφικτι;
 46. 46. Το Επιχειρηματικό Μοντέλο    Θ δυναμικι τθσ δομισ τθσ επιχείρθςθσ Το κεφάλαιο τθσ επιχείρθςθσ ςπάνια είναι τα πάγια Το κεφάλαιο τθσ επιχείρθςθσ δεν είναι μόνο ςτο εςωτερικό τθσ
 47. 47. Το επιχειρθματικό μοντζλο  Δφο διαςτάςεισ: Θ επιχειρθςιακι: θ δομι του ςυςτιματοσ δραςτθριοτιτων και θ δζςμευςθ πόρων Θ πολιτικι: θ δομι τθσ ιδιοκτθςίασ και τθσ διοίκθςθσ  Σχζςεισ παραγωγισ  Συμμετοχι, δθμοκρατία, εξουςία
 48. 48. Ποιοί μετζχουν ςτο εγχείρθμα; (Stakeholders)  Δεν ζχουν μόνο οι μζτοχοι προςδοκίεσ  Πελάτεσ  Προμθκευτζσ  Εργαηόμενοι  Δανειςτζσ  Τοπικι κοινωνία
 49. 49. Και οι δφο διαςτάςεισ ζχουν ςτρατθγικι ςθμαςία  Θ επιχειρθςιακι διαςφαλίηει τθν εφικτότθτα   Θ πολιτικι εξαςφαλίηει τισ εςωτερικζσ και εξωτερικζσ πολιτικζσ ςυμμαχίεσ   για τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ ςτόχευςθσ με επιτυχία και οικονομία για τθν βιωςιμότθτα και τθν εξαςφάλιςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ επιχειρθςιακισ πλευράσ. Είναι πλευρζσ του ίδιου νομίςματοσ
 50. 50. Δεν υπάρχουν ςκουπίδα, μόνο απορρίματα!!!
 51. 51. Πάρε κόςμε, ςκουπίδια πάρε!!! http://www.nycgarbage.com
 52. 52. Πζρα από τουσ πελάτεσ Μη διατςπωμένερ Ανάγκερ Διατςπωμένερ Εξςπηπετούμενοι Μη εξςπηπετούμενοι Πελάτερ
 53. 53. Ζνα παράδειγμα: Θεςςαλικι Ηυκοποιία     Θ ετιςια κατά κεφαλι κατανάλωςθ κυμαίνεται ςε ςυγκριτικά χαμθλό επίπεδο (περίπου ςτο μιςό του Ευρωπαϊκοφ μζςου όρου). Θ προςφορά χαρακτθρίηεται από ζλλειψθ διαφοροποίθςθσ. Με τθν εξαίρεςθ κάποιων περιφερειακϊν προϊόντων ςτο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων παικτϊν, οι προςφερόμενεσ μπφρεσ εγχϊριασ παραγωγισ είναι αποκλειςτικά τφπου Lager. Άλλοι τφποι μπφρασ προςφζρονται είτε ειςαγόμενοι, είτε παράγονται ςτθν Ελλάδα, αλλά διοχετεφονται ςτθν αγορά υπό ξζνθ επωνυμία. Απουςίαηαν μζχρι ςιμερα οι μικρζσ, τοπικοφ χαρακτιρα ηυκοποιίεσ και ηυκεςτιατόρια που αποςποφν ςθμαντικό μερίδιο των Ευρωπαϊκϊν αγορϊν με τοπικά χαρακτθριςτικά και διάκεςθ. Θ ςτρατθγικι των μεγάλων εταιριϊν εςτιάηεται ςτθν κερινι κατανάλωςθ. Αγνοείται θ χειμερινι κατανάλωςθ και οι απαιτιςεισ του αντίςτοιχου διαιτολογίου.
 54. 54. Ερωτήματα για την υλοποίηςη  Ποια θ μοναδικότθτα τουσ εγχειριματοσ;   Ποιό είναι το προϊόν;    Ποιό πρόβλθμα ςκοπεφει να λφςει; Ποιϊν; Πϊσ; Με τι κόςτοσ; Είναι αποτελεςματικι θ λφςθ; Είναι αποδοτικι; Τι επίδραςθ κα ζχει ςτουσ χριςτεσ-πελάτεσ, τουσ εργαηόμενουσ, τουσ επενδυτζσ, τουσ προμθκευτζσ, τουσ ςτρατθγικοφσ ςυμμάχουσ, τθν κοινωνία;    Θ μορφι: οπτικά, αιςκθτικά, αιςκθτθριακά, λειτουργικά, οικονομικά; Πϊσ κα παρζχεται; Ποιζσ είναι θ κφριεσ λειτουργικζσ παραδοχζσ;   Πόςο δφςκολο είναι να ςασ μιμθκοφν; Πϊσ κα πειςκοφν; Πότε; Ποια είναι τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα του ςχεδίου υλοποίθςθσ;  Υπάρχει άλλοσ τρόποσ; Βιωςιμότθτα;  Πϊσ κα αντιδράςουν οι ανταγωνιςτζσ και το ευρφτερο περιβάλλον;  Τί ριςκάρουμε; 
 55. 55. Προγράμματα και διαγωνιςμοί για καινοτομία και επιχειρηματικότητα  Γηαγσληζκφο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο- «Κάλε ηελ Καηλνηνκία Πξάμε-Make Innovation Work»  Φνηηεηηθφο Γηαγσληζκφο Χεθηαθήο Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ην Ηιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ  Πξφγξακκα «Δλίζρπζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Νέσλ»  Πξφγξακκα “Νέα Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα”
 56. 56. Χρήςιμοι Σφνδεςμοι www.moke.uth.gr www.epixeirimatikotita.gr  opencoffee.gr  Startupweekend.org  https://www.facebook.com/moke.uth?ref=hl 
 57. 57. Η επικοινωνία με τουσ φοιτητζσ γίνεται μζςω e mail Στοιχεία επικοινωνίας url: www.moke.uth.gr τηλ.: 24210 74492, 70, 76 email: moke@uth.gr
 58. 58. Σαο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

×