Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avaluar per Aprendre 3

730 views

Published on

Com dissenyar activitats d'avaluació. Basat en ppt de Reyes Carretero

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avaluar per Aprendre 3

 1. 1. Lavaluació per a la millora de laprenentatge 3. L’avaluació qualificadora Sobre document de M. Reyes Carretero Maria Ojuel Montserrat Sala Francesc Segura Santa Coloma de Gramanet, gener de 2012
 2. 2. Què vol dir avaluar? Neus Sanmartí (2010)
 3. 3. Funció qualificadora-acreditativa del’avaluacióPer a l’aprenent serveix per: Comprovar què ha après Què li falta per aprendre Acreditar els resultats de l’aprenentatgePer al docent serveix per: Avaluar la qualitat del procés d’ensenyament aplicat Recollir evidències per comprovar, en funció d’uns criteris d’avaluació, el grau d’assoliment dels objectius i fer-ne la valoració acreditativa
 4. 4. Quines activitats d’avaluació ajuden a comprovar els resultats d’aprenentatge?1. Dibuixa les parts d’una flor i escriu el nom.2. Descriu les funcions d’inspiració i expiració.3. Tens una llista de rius catalans amb el nom i la seva longitud: classifica’ls segons la seva longitud.4. Per quins motius convé menjar verdura i fruita?5. El pare d’en Joan es fumador i està enfadat per què ara s’ha prohibit fumar en els llocs públics. Com l’explicaries al pare d’en Joan que és important no fumar i especialment no fer-ho on hi ha altres persones.
 5. 5. Quines activitats d’avaluació ajuden a comprovar els resultats d’aprenentatge? Seria com plantejar-se quines activitats mesuren millor els aprenentatges rellevants, aquells que serveixen per seguir aprenent? En definitiva, seria com plantejar-se quines activitats mesuren millor el grau d’assoliment de les competències?
 6. 6. Avaluació de: continguts competències Comprova fins a quin punt  Comprova fins a quin punt els els alumnes disposen de alumnes integren i transfereixen coneixements, habilitats i els coneixements, habilitats, actituds i els utilitzen en la actituds... a la resolució de realització d’activitats situacions i problemes diverses semblants als que es podran La finalitat és avaluar els trobar a la seva vida continguts acadèmics  La finalitat és avaluar els coneixements en acció
 7. 7. Condicions per a l’avaluació de competències(avaluació autèntica)  Plantejar activitats d’avaluació basades en la resolució de problemes “autèntics”.  Augmentar la complexitat cognitiva de les activitats d’avaluació.  Augmentar el grau d’autonomia de l’alumne.  Tenir en compte que no tot es pot avaluar amb llapis i paper.
 8. 8. Són problemes autèntics quan… L’activitat d’avaluació parteix d’una situació o problemàtica (cas, experiència, notícia...). La situació es relaciona amb problemes que l’alumnat es podria trobar en la seva vida quotidiana. Les tasques o activitats són coherents amb el procés d’ensenyament que han seguit els alumnes. Les tasques impliquen aprenentatges funcionals i faciliten la interrelació de coneixements.
 9. 9. Són problemes “autèntics”?La teva amiga t’ha deixat al teu càrrec un ocell durant uns dies que ha marxat amb els seus pares de vacances, però l’ocell s’ha escapat de la gàbia i ha marxat.Escriu un correu electrònic a la teva amiga i explica-li què ha passat. En les frases següents apareix el subjecte. Inventa’t el predicat sense repetir les paraules de l’exemple. Exemple: L’Alícia escriu un correu electrònic. a. Les noies i els nois .................................... b. En Joan.......................................................
 10. 10. Complexitat cognitiva de les activitats TAXONOMIA DE BLOOM
 11. 11. Activitats d’alt i baix nivell cognitiu Baix nivellAlt nivell
 12. 12. Com són les tasques complexes? Tasques d’avaluació que requereixen prendre decisions, triar entre diversos procediments, generar una idea nova, analitzar-la, avaluar-la... Tasques que tenen més d’una forma de resoldre-les. La informació es representa en diferents formes. Es plantegen destinataris diferents.
 13. 13. Exemple de prova competencial Per resoldre un problema s’ha fet aquesta operació: 6 x 10 = 60 Inventa un problema que es resolgui fent l’operació anterior. No t’oblidis de fer una pregunta. (Proves de competències 2010)
 14. 14. Exemple de prova competencial Aquesta fotografia és de la sortida que vam fer fa uns dies. Observa la fotografia i fes un petit text explicant què recordes d’aquella sortida. COM GESTIONAR LA CORRECCIÓ D’AQUESTA PROVA? PODEM MILLORAR-NE EL PLANTEJAMENT?
 15. 15. Gestió del procés d’avaluació i autonomia  Comunicar als alumnes què es pretén avaluar, com savaluarà i quins seran els criteris d’èxit.  Involucrar els alumnes en l’avaluació del propi treball i del treball dels companys.  Informar els alumnes dels seus èxits i les seves dificultats.  Determinar espais per a la reflexió sobre què sap, que no ha fet bé i com ho podria millorar.  Evitar notes globals que no informen dels progressos i donar puntuacions per criteris.
 16. 16. Instruments d’avaluació Observació directa/indirecta Avaluació autèntica, diaris de classe, portafolis, Competències projectes, simulacions, jocs de rol Observació Procediments Proves orals o escrites Proves orals o escrites Conceptes Preguntes reproductives Basat en Miller, 1999
 17. 17. Context de l’estudi PISA com a excusa(Monereo, 2009) Demanda del professorat: “volem canviar la manera com avaluem perquè els nostres alumnes tinguin millors resultats a PISA”. En tocar l’avaluació, de retruc, va ser necessari tocar les estratègies d’aprenentatge. Elaboració de la guia GAPPISA
 18. 18. Pràctica reflexiva: autentificació de lespròpies proves VALORACIÓ (a partir de la guia GAPISSA) del grau d’autenticitat d’una prova o activitat d’avaluació habitual. INCORPORACIÓ, en la prova o activitat d’avaluació, de canvis amb la finalitat de fer-la més autèntica...més competencial.
 19. 19. És una prova “autèntica” ? Parteix d’un context, d’un problema o situació que cal resoldre? Va més enllà de la simple aplicació d’un procediment o algoritme? Es resol de manera semblant a com habitualment es resolen aquests tipus de problemes en la vida real? Les preguntes són de baix o d’alt nivell cognitiu? Permet la transferència de coneixements? [Guia basada en GAPPISA]
 20. 20. Autentificació de provesConsisteix en introduir canvis en una activitat habitual, amb la finalitat deconvertir-la en més autèntica (p.e. a partir de criteris PISA).  CANVIS EN LA SITUACIÓ - PROBLEMA  CANVIS EN EL TIPUS I COMPLEXITAT DE LES PREGUNTES  CANVIS EN LA GESTIÓ I VALORACIÓ DE LES PROVES
 21. 21. Canvis en la situació-problema Partir d’una situació problemàtica (cas, experiència, noticia, etc.) amb condiciones fidels a les habituals en aquest tipus de problemes i proper als problemes que es podria trobar en la seva vida quotidiana. Plantejar la situació de forma oberta, de manera que faciliti la relació entre diferents sistemes i la transferència del coneixement. La situació o problema és nova per l’alumne però manté relació i és coherent amb el treball realitzat a classe. Les dades es presenten de forma variada (gràfiques, taules,...) i amb criteris diferents (manquen o sobren dades).
 22. 22. Canvis en les preguntes Formular preguntes generatives que suposin diferents nivells de complexitat cognitiva. Les preguntes inclouen diferents formes de representar la informació. Les preguntes demanen una diversitat de respostes i plantegen diferents destinataris. Es demana que s’expliciti el procés de resolució d’una tasca i els procediments i estratègies emprats per resoldre-la.
 23. 23. Canvis en la gestió i valoració de la prova Fer públics, des d’un inici, els criteris d’èxit per cada ítem. Valorar les respostes i també el procés de resolució. Donar feed-back ràpid i deixar participar als alumnes en la correcció. Facilitar la presa de consciència sobre els propis encerts i errors i respecte a l’adopció de futurs canvis. Contemplar la inclusió, en la puntuació global, d’autoavaluacions i coavaluacions. Plantejar la devolució dels resultats com una activitat més d’ensenyament i aprenentatge.
 24. 24. ConclusionsLa distinció entre activitats d’aprenentatge i d’avaluació es difumina.Promou la interdisciplinarietat i la coordinació entre docents.Orienta cap a una avaluació més formativa i formadora.Augmenta la motivació i implicació dels estudiants (i professors).
 25. 25. Ara valorarem les nostres proves!

×