Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Državna matura iz hrvatskoga jezika 2013./2014.

32,240 views

Published on

29.05.2014. Hrvatski jezik na državnoj maturi

Webinar je vodila Nataša Sajko, profesorica u Medicinskoj školi u Varaždinu. Ponovila je bitne činjenice iz ispitnih kataloga, područja ispitivanja, obrazovne ishode i strukturu ispita na državnoj maturi te dala još koji savjet u vezi zadataka koji se loše rješavaju na maturi.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Državna matura iz hrvatskoga jezika 2013./2014.

 1. 1. P R E D A V A Č : N A T A Š A S A J K O , P R O F . M E N T O R 3 0 . 5 . 2 0 1 4 . M O J A M A T U R A , N C V V O , C A R N E T HRVATSKI JEZIK NA DRŽAVNOJ MATURI
 2. 2. Struktura ispita iz Hrvatskoga jezika 31.5.2014. 2  Ispit se sastoji od dviju cjelina:  književnost i jezik (zadatci zatvorenoga tipa)  ispitnog eseja (zadatka otvorenoga tipa)
 3. 3. Područja ispitivanja 31.5.2014. 3  U prvoj se cjelini ispituje razumijevanje teksta, književnoteorijska, književnopovijesna i jezična znanja.  Točna očekivanja popisana su Ispitnome katalogu iz Hrvatskoga jezika na državnoj maturi za 2013./2014.
 4. 4. Očekivani ishodi 31.5.2014. 4
 5. 5. Ogledni ispit 31.5.2014. 5 Korisno je riješiti ogledni ispit koji je objavljen na stranicama NCVVO-a ili digitalizirani ispit na Carnetovim stranicama Loomen. Uz ispit su objavljena i rješenja (ključ za odgovore).
 6. 6. Tipovi zadataka 31.5.2014. 6 Svi su zadatci zatvorenog tipa. Pojavljuje se tri tipa zadataka: 1. zadatci višestrukoga izbora 2. zadatci višestrukoga izbora s dopunjavanjem 3. zadatci povezivanja Neki su zadatci povezani uz polazni tekst. Ove godine bit će 35 zadataka povezano uz sedam polaznih tekstova.
 7. 7. Tipovi zadataka 31.5.2014. 7  Neki zadatci nisu povezani uz polazni tekst.  To su zadatci kojima se provjerava znanje o jeziku (25 zadataka), zadatci povezivanja (dva zadatka), književnopovijesno i književnoteoretsko znanje (10 zadataka).
 8. 8. Struktura zadatka 31.5.2014. 8  Svaki zadatak višestrukoga izbora sastoji se od: 1. upute za rješavanje 2. osnove zadatka 3. ponuđenih odgovora od kojih je SAMO JEDAN točan. U zadatcima povezivanja sve ponuđene pojmove u stupcima treba povezati i svaki povezani par nosi 1 bod.
 9. 9. Tehnički opis ispita 31.5.2014. 9  Drugi dio ispita (književnost i jezik) traje 80 minuta bez stanke.  Pristupnik dobiva sigurnosnu vrećicu u kojoj je ispitna knjižica Književnost i jezik s polaznim tekstovima, uputama i zadatcima te listom za odgovore.  Od pristupnika se očekuje da pozorno pročita upute.  Za svaku je vrstu zadataka navedena uputa za rješavanje. Važno je pozorno pročitati upute za rješavanje zadataka i bilježenje točnih odgovora.
 10. 10. Bodovanje 31.5.2014. 10  Prva ispitna cjelina sastoji se 47 zadatka i nosi 80 bodova. Svaki točan odgovor nosi jedan bod. Ova ispitna cjelina ocjenjuje se uz pomoć optičkoga čitača, stoga je važno točno obilježiti svaki odgovor na listu za odgovore. Odgovori obilježeni u ispitnoj knjižnici ne vrednuju se.
 11. 11. Zadatci iz jezika 31.5.2014. 11 Neće biti povezani uz polazni tekst, ali bit će kontekstualizirani u rečeničnu cjelinu. Primjer zadatka: Uvrsti u rečenicu točan oblik riječi. Pjesniku __________ Kaštelanu supruga je bila poznata hrvatska glumica Nada Subotić. a) Juraju b) Juri c) Juretu d) Juru Točan odgovor: b
 12. 12. Ishodi iz područja jezika 31.5.2014. 12  razlikovati osnovne jezikoslovne pojmove – jezik, jezikoslovlje, morfologija, morf, fon, fonem, leksik i sl.  prepoznati fonetske i fonološke jedinice hrvatskoga jezika (glasovi, razlikovni glasovi, opisati ih, uočiti primjer Koliko je fonema u riječi brijeg? a) 4 b) 5 c) 6 Točan odgovor: 4
 13. 13. Ishodi iz područja jezika 31.5.2014. 13  Prepoznati prozodijska obilježja hrvatskoga jezika primjer Kojim naglaskom treba obilježiti riječ noć? a) kratkouzlaznim b) kratkosilaznim c) dugouzlaznim d) dugosilaznim Točan odgovor: d
 14. 14. Fonologija 31.5.2014. 14  razlikovati fon, fonem, alofon i grafem; morf, morfem i alomorf te ih prepoznati na primjerima primjer Koji je od ponuđenih korijenskih morfema uvjetovan kontekstom? a) Zdravk|i b) muc|i c) Zor|i d) radost|i Točan odgovor: b
 15. 15. Glasovne promjene 31.5.2014. 15  Poznavati glasovne promjene i prepoznati ih na primjerima:sibilarizaciju, palatalizaciju, jotaciju, nepostojano a, vokalizaciju, jednačenje glasova po mjestu tvorbe, jednačenje glasova po zvučnosti, gubljenje glasova, alternacije ije/je/e/i primjer Koja se glasovna promjena dogodila u riječi drukčiji? a) jednačenje glasova po mjestu tvorbe b) jednačenje glasova po zvučnosti c) gubljenje glasova d) nepostojano a Točan odgovor: b
 16. 16. Dijalektologija 31.5.2014. 16  razlikovati obilježja književnoga i neknjiževnoga teksta  prepoznati osnovna obilježja čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga narječja te razumjeti njihovu ulogu u hrvatskoj kulturi i odnos prema standardu te položaj etnografskih dijalektizama u standardnome jeziku. Koji je od ponuđenih leksema etnografski dijalektizam? a) šnicla b) šnita c) štrukli d) špricer Točan odgovor: c
 17. 17. Morfologija 31.5.2014. 17  razumjeti razloge jezične razjedinjenosti u hrvatskoj književnosti i pokušaje grafijskoga ujednačavanja (hrvatski protestantski pisci, Pavao Ritter Vitezović, Ljudevit Gaj, sukobi filoloških škola)  razlikovati gramatičke kategorije promjenjivih vrsta riječi (rod, broj, padež, lice, vrijeme, vid, način, stupanj i određenost) te ih funkcionalno primjenjivati primjer U kojem je padežu istaknuta riječ? Nije trebalo pameti da svane i da se smrkne. a) nominativu b) genitivu c) dativu d) akuzativu Točan odgovor: b
 18. 18. Stilistika oblika 31.5.2014. 18  prosuditi stilsku obilježenost glagolskih i imenskih oblika primjer Koji je od oblika stilski obilježen? I mjesto nje u kobnu rupu skočih I krvavim si znojem smočih (Matoš, 1909.) a) mjesto b) kobnu c) rupu d) skočih Točan odgovor: d
 19. 19. Sintaksa 31.5.2014. 19  spojeva riječi (sročnost, upravljanje, pridruživanje) te ih prepoznati na primjerima primjer Koja je od sintagmi iz sljedećeg primjera sročna? Ide sporo stara kornjača ulicom Vukovara a) Ide sporo b) stara kornjača c) ulicom Vukovara. Točan odgovor: b
 20. 20. Rečenični članovi 31.5.2014. 20  analizirati rečenično ustrojstvo: predikat, subjekt, objekt, priložne oznake, atribut i apoziciju primjer U kojoj je rečeničnoj funkciji istaknuta riječ? I Desna se, jednako udarajući po krvavoj Očevoj maski, sva umastila krvlju. a) subjekta b) objekta c) atributa d) apozicije Točan odgovor: c
 21. 21. Složene rečenice 31.5.2014. 21  razumjeti nezavisnosložene i zavisnosložene rečenice primjer Koja je od surečenica u sljedećem primjeru zavisna ? Tehnika kretanja u prostoru se, gle, ne zaboravlja, a njemu se žuri kao nasmrt žednu čovjeku koji je začuo žurobrenje vode. a) Tehnika kretanja u prostoru se, gle ne zaboravlja, b) a njemu se žuri kao nasmrt žednu čovjeku c) koji je začuo žuborenje vode. Točan odgovor: c
 22. 22. Leksičko-semantički pojmovi 31.5.2014. 22  razumjeti leksičko-semantičke pojmove: − metaforu (jagodica prsta) – metonimiju (Ahilova peta) – sinonime (pijevac, kokot) – antonime (crn-bijel) – homonime (kosa) – arhaizme i historizme (blisnuv, kmet) – antroponime (Divna) – toponime (Crna Mlaka)
 23. 23. Frazeologija, posuđivanje, tvorba, stilistika 31.5.2014. 23  razumjeti značenje čestih frazema u hrvatskome jeziku te njihov odnos prema frazemima u drugim jezicima  razumjeti razloge jezičnoga posuđivanja, razlikovati vrste posuđenica i pravilno pisati posuđenice  razumjeti tvorbene načine u hrvatskome jeziku  razumjeti funkcionalne stilove hrvatskoga jezika primjer Kojim je tvorbenim načinom nastala istaknuta riječ u sljedećem primjeru? Ali knjiga je još neispisana. a) prefiksalnom tvorbom b) sufiksalnom tvorbom c) Čistim slaganjem d) prefiksalno-sufiksalnom tvorbom
 24. 24. Leksikografija 31.5.2014. 24  razumjeti strukturu rječnika i leksikografske jedinice primjer Promotri primjer leksikografske natuknice. Koji od ponuđenih odgovora pripada odrednicama? paštroć m, reg. razg. ono što se dobije kad se paštroća, loš proizvod (vino jelo), bućkuriš a) Paštroć b) m, reg. razg. c) ono što se dobije kad se paštorća d) loš prozivod (vino, jelo), bućkuriš Točan odgovor: b
 25. 25. Povijest jezika 31.5.2014. 25  razumjeti i poznavati povijesni razvoj hrvatskoga jezika primjer U kojem povijesnom razdoblju hrvatski jezikoslovci napuštaju trojezičnu osnovicu hrvatskoga književnoga jezika? a) renesansi b) baroku c) klasicizmu d) ilirizmu Točan odgovor: d
 26. 26. Zadatak povezivanja 31.5.2014. 26  Povežite pojmove iz lijevoga stupca s pojmovima iz desnoga stupca. Morate povezati sve pojmove. Pojmove iz desnoga stupca možete povezati više puta. Književnim djelima pridružite pripadajuće književne vrste. 1. Bez trećega A. drama 2. Camao B. roman 3. Preobrazba C. novela 4. Psi u trgovištu 5. Stolice
 27. 27. Zadatak povezivanja 31.5.2014. 27  Povežite primjer s glasovnom promjenom. Neke su glasovne promjene zastupljene većim brojem primjera. Sve primjere morate povezati. a. hrptenjača 1. jednačenje po zvučnosti b. glazba 2. jotacija c. bože 3. palatalizacija d. granje e. zapečaćen
 28. 28. Primjeri vrlo teških zadataka A razina (DM 2010.) 31.5.2014. 28  Koliko je zamjenica u sljedećoj rečenici? Činio je sve to sa mnom kao ja sa svojom lutkom. A. dvije B. tri C. četiri D. pet
 29. 29. Primjer vrlo teškoga zadatka B razina 31.5.2014. 29 Koji svjetski epovi nastaju u istome književnopovijesnome razdoblju kao i „dragocjeni kamen” o kojem govori autor teksta? A. Ilijada i Odiseja B. Gilgameš i Mahabharata C. Bijesni Orlando i Oslobođeni Jeruzalem D. Beowulf i Pjesma o Rolandu
 30. 30. Primjer teškoga zadatka A razina 31.5.2014. 30  Kojom pripovjednom tehnikom započinje novela Baraka pet be? A. pripovijedanjem B. opisivanjem C. unutarnjim monologom D. retrospekcijom
 31. 31. Primjer teškoga zadataka B razina 31.5.2014. 31  Kako autor oblikuje portret supružnika Pogačić? A. karikaturalno B. sentimentalno C. realistično D. idealizirano
 32. 32. Primjer vrlo teškoga zadatka A razina 31.5.2014. 32  Koliko ima surečenica u sljedećoj rečenici? Grof Maksimilijan Axelrode tugovao je tako jalove pune šezdeset i tri godine, kad se jednoga jutra probudio i bilo mu je kao da sanja. A. dvije B. tri C. četiri D. pet
 33. 33. Primjer teškoga zadatka B razina 31.5.2014. 33 Koliko je pisama u uporabi u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti? A. jedno B. dva C. tri D. nijedno
 34. 34. Literatura 31.5.2014. 34  Ispitni katalog za državnu maturu, Hrvatski jezik, NCVVO. školska godina 2013./2014.  www.mojamatura.net  https://sites.google.com/site/mojamucionica/  Vladimir Anić – Ivo Goldstein. 1999. Rječnik stranih riječi. Zagreb  Ranko Marinković 1974. Ruke. Zagreb  udžbenici za hrvatski jezik 1 - 4 (Učimo hrvatski jezik, Fon- Fon)  Sanda Ham. 2002. Školska gramatika hrvatskoga jezika, ŠK, Zagreb  Josip Silić – Ivo Pranjković. 2005.Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb
 35. 35. Korisne adrese 31.5.2014. 35  http://savjetnik.ihjj.hr/index.php  http://matura.ihjj.hr/  http://hacheck.tel.fer.hr/  http://struna.ihjj.hr/o-struni//  http://www.hrvatskijezik.eu/?q=knjizevnost  http://mojamatura.net/  https://sites.google.com/site/mojamucionica/  http://webograd.tportal.hr/Miha29/pocetnastranica  http://hjp.novi-liber.hr/index.php?show=main  http://crodip.ffzg.hr/default.aspx
 36. 36. 31.5.2014. 36

×