Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Državna matura iz engleskoga jezika 2013./2014. A

48,719 views

Published on

23.05.2014. Engleski jezik - viša razina

23.05.2014. www.mojamatura.net
Webinar je vodila Marijana Smolčec, profesorica u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu. Ponovila je bitne činjenice iz ispitnih kataloga, područja ispitivanja, obrazovne ishode i strukturu ispita na državnoj maturi te dala još koji koristan savjet u zadnji trenutak.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Državna matura iz engleskoga jezika 2013./2014. A

 1. 1. Engleski jezik na maturi Viša razina šk.god. 2013./2014. Marijana Smolčec, prof. Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin
 2. 2.  http://www.ncvvo.hr/ VAŽNO je temeljito proučiti Ispitni Katalog iz Engleskog jezika za 2013./2014.
 3. 3. Ispitni katalog  temeljni je dokument ispita kojim se opisuje što će se i kako ispitivati na državnoj maturi iz ovog predmeta na višoj i osnovnoj razini za školsku godinu 2013./2014.  sadrži potrebne informacije i detaljna pojašnjenja o obliku i sadržaju ispita  sadrži i savjete kako se pripremiti za ispit, primjere zadataka i objašnjenje ljestvica za ocjenjivanje
 4. 4. Struktura ispita Ispit čitanja Ispit pisanja Ispit slušanja
 5. 5. Što i kada? Engleski jezik – viša razina 28.svibnja u 9.00 – 12.15 Trajanje: 180 min √ 70 min (ispit čitanja) √ 75 min (ispit pisanja – esej) √ 35 min (ispit slušanja) Pauza: 15 min (145+15+35) 11.25-11.40
 6. 6. Što se ispituje ispitom čitanja?  Općenito razumjeti osnovni smisao nekog teksta  Pronaći specifične informacije  Detaljno razumjeti tekst kako bi se shvatila implicitna značenja  Razumjeti određene leksičke i/ili strukturalne obrasce  Prikladno upotrebiti određene leksičke i strukturalne obrasce
 7. 7. Ispit čitanja –struktura ispita Ispitni katalog za DM iz engleskog jezika 2013./2014. godinu
 8. 8. Zadatci povezivanja - razumijevanje specifičnih informacija (Multiple Matching) Prvo pročitati pitanja i podcrtajte ključne riječi Brzo pročitajte tekst kako biste pronašli onaj dio u kojem bi se mogla nalaziti tražena informacija. Pitanja i tekst ne sadrže potpuno identične riječi. (e.g. “Loss of privacy” (remain anonymous) ) Pažljivo pročitajte dio teksta u kojem se nalazi tražena informacija.
 9. 9. Zadatci višestrukoga izbora - detaljno razumijevanje teksta (leksički i/ili strukturalni obrasci) Use of English: Multiple Choice  Pročitajte tekst kako biste razumjeli o čemu se radi.  Odgovor mora biti točan i po smislu i gramatički.  Dobro pogledajte riječi prije i poslije praznine.  Ponovno pročitajte tekst da vidite imaju li rečenice smisla.  Samo je jedan odgovor točan.  Obično su te riječi dio čvrstog izraza, frazalnog glagola ili kolokacije An important point to remember if you like spending time out in the (1) ….. air is that the human head doesn’t work very well outdoors if it becomes too hot, cold or wet. 1 A open B free C clear D wide
 10. 10. Zadaci povezivanja – detaljno razumjevanje teksta (Matching missing sentences from the text)  Prvo pročitajte cijeli tekst i rečenice koje nedostaju  Svaka rečenica izvučena je iz teksta prema značenju i strukturi  pažljivo pročitati tekst i riječi ispred i iza praznine, te nakon toga odlučiti koja rečenica bi tematski i po kontekstu mogla odgovarati  (obratiti pozornost na time expressions (after that, eventually..), pronouns, possesives (he, she, this...)  Obratiti pozornost da se rečenice koje stoje jedna uz drugu mogu odnositi na iste osobe, stvari, događaje, ali su izrečene drugačijim riječima  Na kraju još jednom pročitati tekst s ubačenim rečenicama da biste provjerili smisao
 11. 11. Zadatci dopunjavanja - uporaba prikladnih leksičkih i/ili strukturalnih obrazaca (Use of English: Open Cloze)  Pročitajte tekst kako biste razumjeli o čemu se radi.  pažljivo pročitati tekst i riječi ispred i iza praznine, te nakon toga odlučiti koja riječ gramatički i smisleno odgovara. Odredite koja vrsta riječi nedostaje (prijedlog, član, relativna zamjenica, veznik, glagol, prilog…)  Prisjetite se čvrstih izraza, višerječnih veznika, frazalnih glagola, fraza, kolokacija…  Riječ mora smisleno odgovarati i mora biti gramatički ispravna u tom kontekstu.  Razumijevanje svih riječi i gramatičkih struktura nije potrebno za uspješnost u ovoj ispitnoj cjelini. Potrebno je razumjeti ključne riječi i odvojiti bitne od nebitnih informacija.  Pročitajte cijeli tekst da vidite ima li smisla. in fact for example in spite of do your homework a bar of cholocate on average what’s more at least in addition to Take place He has been working The woman who was... than ever before no way make money As soon as
 12. 12. Expressions with verbs like: make, take, have, do... MAKE HAVE TAKE DO money/a fortune breakfast, lunch... a break business friends a break a shower homework an appointment a look care of well/badly a noise a headache a photo sth wrong a mess a party part in sth do housework progress sth in common time your best. ETC... .... .... ...
 13. 13. Primjer zadatka dopunjavanja  ubacivanje riječi koje nedostaju, npr. članovi (a, an, the) , glagoli (aktivni /pasivni oblici) oblici glagola to be ili to have (was, were, been, has, are, is, have...), possessives (my, your...), veznici but, and, if, relative pronounus where, that, who... prijedlozi (prepositions) to, in, on, for, like, as...
 14. 14. Ispit pisanja – što se ispituje?  može li pristupnik napisati sastavak u kojem sustavno razvija neku temu navodeći razloge za i protiv nekog stajališta ili objašnjavajući prednosti i nedostatke različitih rješenja naglašavajući bitn argumente i navodeći pojedinosti (primjere) koji podržavaju iznesena shvaćanja uz uporabu relativno širokog raspona vokabulara i manje nesustavne gramatičke pogreške.
 15. 15. Esej PRIPREMA ZA ISPIT  Proučite ljestvicu za ocjenjivanje - proučite što znače kriteriji izvršenje zadatka, koherencija, kohezija te raspon i točnost gramatike i vokabulara.  Dobro proučite upute o broju odlomaka, broju riječi, temi, vrsti raspravljačkog eseja.  Proučite ogledne eseje s komentarima u Dodatku katalogu - proučite zašto su ogledni eseji dobili određeni broj bodova  Vježbajte - pišite, pišite, pišite eseje od 200-250 riječi u vremenu od 75 minuta.
 16. 16. Ljestvica za ocjenjivanje eseja – 2014.dodati Ispitnog kataloga 2013./2014.
 17. 17. Raspravljački esej – argumentative essay KADA ISPIT POČNE  Pažljivo pročitajte temu.  Razmislite o čemu ćete pisati.  Grupirajte svoje ideje na konceptu.  Posložite svoje misli u logičan slijed.  Donesite odluku o svojim odlomcima.  Provjerite svoj plan - koncept je važan!  brainstorming of ideas
 18. 18. Opći savjeti KADA PIŠETE ESEJ  Ostavite prostor između redova.  Uvlačite prvi red odlomka.  Pazite na rukopis.
 19. 19. Pisanje eseja – forma/izgled eseja  Introduction - napišite uvod - recite čitatelju što će pisati u glavnome dijelu eseja. Treba navesti temu, reći nešto općenito, ili možda kratko predstaviti obje teze, no NIKAKO u uvodu dati svoje mišljenje. - Tema može biti predstavljena i u obliku pitanja • Main body of an essay - Glavni dio eseja treba se sastojati od dva odlomka koji bi otprilike trebali biti iste dužine, tj. trebaju sadržavati podjednak broj argumenata i primjera za određenu temu. FOR/AGAINST – predstavite argumente ZA, pa onda i PROTIV • S time da vodite računa da argumente s kojima se vi slažete predstavite u drugom odlomku jer su oni ujedno glatka veza sa zaključkom u kojem kratko trebate dati i svoje mišljenje.
 20. 20.  Napišite odlomke –  za svaki odlomak recite ocjenjivaču o čemu će biti riječ u odlomku. To je tematska rečenica. - Naglasite svoje glavne misli: Jedan je način da rabite tematske rečenice. Drugi je način da rabite ove fraze: The main advantage … is …; ili Another important reason why … is …; A major argument against … is.  LINKING WORDS - Povezujte svoje misli na primjeren način: – unutar rečenica (primjerice, because, while, whereas,so..) – između rečenica (primjerice, Firstly, secondly, For this reason, As a result, In addition, moreover..) – između odlomaka (primjerice, A second major disadvantage is …, On the other hand, however, but …). • Conclusion - u zaključku dajete sažetak onoga što ste napisali i navodite svoje osobno mišljenje. Nikako ne uvoditi još neku tezu argument.
 21. 21. Essay layout – grafički prikaz eseja  Otprilike oko 20 rečenica  12 riječi po rečenici  Oko 240 riječi
 22. 22. Primjer razrade jednog odlomka  Topic Sentence – tematska rečenica  Argument 1 – teza 1.  Example(supporting detail) - primjer (2-4 sentences)  Argument 2 – teza 2. Example, Explanation, or supporting detail  Argument 3 – teza 3. Example, Explanation, or supporting detail Max. 7 rečenica
 23. 23. Način razrade odlomka Developing a paragraph + adding linking words  Many people think that the Internet will replace books and newspapers because it is cheaper, quicker and easier to use. The Internet is cheaper than newspapers, because you can read many newspapers for free on their websites. The Internet is quicker to bring news and information out. It can take years for a book to be published and reach the bookstore. The information is often out of date. the Internet is easier to use, because you can find information more quickly and easily than in a big library or in a big set of encyclopedias. You just use a search engine and the results come instantly Firstly, Secondly, Another important point is that
 24. 24. Ne zaboravite! NAKON ŠTO STE NAPISALI ESEJ  Provjerite vokabular i gramatiku.  spelling, punctuation (interpunkciju)  Pročitajte esej i počnite ga na vrijeme čitko prepisivati na list za čistopis  Vodite računa o vremenu Ako poslušate ove savjete, sigurno ćete napisati uspješan esej!
 25. 25. Tehnički opis ispitne cjeline Čitanja i Pisanja  Omotnica sadrži dvije ispitne knjižice, list za odgovore, dva lista za ocjenjivače, te list za koncept.  U prvoj knjižici se nalaze tekstovi i zadaci za ispit vještine čitanja, a u drugoj je zadatak eseja za ispit pisanja i list za čistopis  Traje 145 min  Ispit čitanja nosi max 40 bodova(40%)  Ispit pisanja nosi 20 bodova (30%)  Ponesite kemijsku olovku crne ili plave boje i ne zaboravite osobnu iskaznicu!
 26. 26. Ispit slušanja - tehnički opis ispita  Omotnica ispita sadrži ispitnu knjižicu i list za odgovore  ispit se sastoji od 4 “grozda”zadataka (tasks)  1 zadatak povezivanja (matching) i 3 zadatka višestrukog izbora (multiple – choice)  svaki tekst se sluša 2 puta prije svakog slušanja učenici imaju vremena (stanku 20 - 45 sek) da prouče pitanja • sve upute, stanke i zadaci za slušanje direktno su snimljeni na CD-u • ispit slušanja nosi max. 25 bodova (30%)
 27. 27. Ispit slušanja - struktura ispita ISPITIVANE PODVJEŠTINE VRSTE ZADATAKA VRSTE TEKSTOVA Broj zadataka i broj bodova 1. razumijevane opće poruke zadatci povezivanja kratke priče 5 2. razumijevanje glavne misli/specifične informacije zadatci višestrukog izbora kratke priče/kratki razgovori 8 3. razumijevanje specifičnih informacija zadaci višestrukog izbora razgovor/rasprava (intervju za posao, rasprava prijatelja o glazbi, filmu,putovanjima, obitelji i sl. 6 4. razumijevanje specifičnih informacija zadaci višestrukog izbora predavanje/izlaganje Izvješće/razgovor (npr.vijesti,dokumentarac,preda vanje o nekoj poznatoj osobi...) 6 ukupno 25 Tekstovi govore o poznatim i nepoznatim temama koje se susreću u osobnome, društvenome ili obrazovnome području unatoč buci koja može biti prisutna u pozadini - prema B2 razini ZEROJ-a
 28. 28. Zadaci povezivanja – (matching)  trebate povezati iskaze pojedinih govornika s rečenicama koje najbolje predočuju opću poruku ili glavne misli pojedinih iskaza – prije toga pažljivo proučiti što će se slušati (20 sek. vremena)  tri su odgovora obično viška  pažljivo slušati, ne brzati sa zaključcima, poslušati do kraja tek onda se odlučiti za odgovor,  u drugom slušanju obratiti pozornost na onaj dio zadatka koji niste stigli riješiti ili ste bili nesigurni Primjer 1. (A razina) DM2009./10.
 29. 29. Kako rješavati zadatke višestrukog izbora (multiple-choce)? • prije slušanja pažljivo pročitati uputu i tekst svakog zadatka (proučiti pitanja) - pažljivo pročitati tko će sudjelovati u razgovoru, na koga se odnosi informacija, a iako će možda zvučati lagano, treba se koncentrirati • izjave govornika tj. odgovori prate snimku (idu po redu) • ponekad svi odgovori mogu biti navedeni u zvučnom zapisu, • ako ne znate odgovor na neko pitanje, nemojte stati, nastavite slušati i bilježiti sljedeće odgovore
 30. 30. • u drugom slušanju posebno obratite pozornost na one odgovore koje možda niste uspjeli riješiti • ako nikako ne znate odgovor zaokružite bilo koji – ne ostavljate niti jedno pitanje neodgovorenim – imate 33% šanse da pogodite • pazite na izraze koji imaju isto ili suprotno značenje • ZAPAMTITE - zadaci višestrukog izbora (multiple - choice) mogu sadržavati opcije koje su vrlo slične frazama u samoj snimci, ali njihovo značenje može biti drugačije • - odgovori koji se nude u zadatku i informacije u zvučnom zapisu mogu biti izrečene drugačijim riječima, koje zapravo imaju isto značenje
 31. 31. Primjer zadataka višestrukog izbora (a,b ili c) Primjer 2.(A razina) DM 2012./13. Primjer 3. (A ) Nacionalni ispit 2008. - poslušati snimku zadatka do kraja -obratiti pozornost na kontekst i riječi, tj. izraze sličnog značenja -očekuje se da razumijete ono što je izrečeno uživo ili preko medija (radio, TV i sl.) - English alphabeth (ponoviti) A (ei) E (i:) I (ai) -prepoznati stavove i mišljenja govornika
 32. 32. Način ispravljanja odgovora  slova točnih odgovora označavaju se s X, a u slučaju označavanja više od jednog odgovora sa X, zadatak se boduje s 0 bodova, bez obzira što je među označenima i točan odgovor Obavijest na stranicama www.ncvvo.hr
 33. 33. Pragovi prolaznosti na DM 2012./2013. engleski jezik – viša razina Izvor: www.ncvvo.hr
 34. 34. Korisni linkovi  www.ncvvo.hr (Nacionalni ispiti i DM)  www.mojamatura.net (svi tipovi zadataka za vježbu slušanja, čitanja s razumijevanjem)  www.writefix.com (primjeri eseja i savjeti kako što bolje napisati esej)  http://www.teachersodyssey.blogspot.com/ (blog o tome kako poboljšati pisanje eseja s mnogim primjera raznih For/Against eseja / good for vocabulary building)
 35. 35. I na kraju.... Hvala na strpljenju! Marijana Smolčec, prof. Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin
 36. 36. Pitanja?

×