Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

بازاریابی کاتلر

1,756 views

Published on

اصول بازاریابی کاتلر فصل اول

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

بازاریابی کاتلر

 1. 1. ‫بازاریابی‬ ‫اصول‬((Principles of Marketing ‫ویرایش‬8 ‫آرمسترانگ‬ ‫گری‬ ‫و‬ ‫کاتلر‬ ‫فیلیپ‬ ‫پارساییان‬ ‫علی‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫دردنیای‬ ‫بازاریابی‬ ‫اول‬ ‫فصل‬ ‫اسالید‬ ‫تهیه‬:‫پور‬ ‫سعیدی‬ ‫محسن‬ ‫کاتلر‬ ‫بازاریابی‬ ‫اصول‬
 2. 2. ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫شرکتهای‬ ‫همه‬ ‫مینمایند‬ ‫زیاد‬ ‫توجه‬ ‫موفق‬ ‫شرکتهای‬ ‫همه‬ ‫توجه‬ ‫تمام‬ ‫است‬ ‫بازاریابی‬ ‫به‬ ‫معطوف‬ ‫ای‬ ‫باالیی‬ ‫ارزش‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬‫جا‬ ‫میکنند‬ ‫د‬. ‫مساله‬:‫موفق‬ ‫شرکتهای‬ ‫اشتراک‬ ‫وجه‬ ‫چیست؟‬
 3. 3. ‫بازاریابی‬ ‫دوگانه‬ ‫هدفهای‬ ‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ‫جلب‬‫با‬‫برتر‬ ‫ارزش‬ ‫وعده‬ ‫دادن‬ ‫آنها‬ ‫رضایت‬ ‫تامین‬ ‫با‬ ‫قبلی‬ ‫مشتریان‬ ‫حفظ‬ (‫ب‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫سهم‬ ‫پایدار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫زمانی‬ ‫تنها‬‫را‬ ‫ازار‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫خود‬ ‫آن‬ ‫از‬) ‫چیست؟‬ ‫بازاریابی‬ ‫آور‬ ‫سود‬ ‫ای‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫تامین‬
 4. 4. ‫بازاریابی‬ ‫یخ‬ ‫کوه‬ ‫شناور‬ ‫قسمتهای‬ ‫نیست‬ ‫فروش‬ ‫بازاریابی‬ ‫نیست‬ ‫تبلیغات‬ ‫بازاریابی‬ ‫نیست‬ ‫محصول‬ ‫معرفی‬ ‫بازاریابی‬ ‫بازاریابی‬ ‫تعریف‬
 5. 5. ‫نیازهای‬ ‫درک‬ ‫مشتری‬ ‫محصول‬ ‫قیمت‬ ‫گذاری‬ ‫توزیع‬ ‫تبلیغ‬‫و‬ ‫ترویج‬ ‫فروش‬ ‫محصوالت‬ ‫نوین‬ ‫بازاریابی‬ ‫تعریف‬ ‫آ‬‫بازاریابی‬ ‫میزه‬
 6. 6. ‫نیاز‬ ‫خواست‬ ‫تقاضا‬ ‫محصول‬ ‫و‬‫خدمت‬ ‫ارزش‬ ‫رضایت‬ ‫وکیفیت‬ ‫مبادله‬ ‫عملیات‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫بازاریابی‬ ‫اصلی‬ ‫مفاهیم‬
 7. 7. ‫نیاز‬ ‫بازاریابی‬ ‫اصلی‬ ‫مفاهیم‬ ‫بخشی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مانده‬ ‫محروم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫میکند‬ ‫احساس‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫نم‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫بازاریابها‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫وجود‬ ‫از‬‫ی‬ ‫آیند‬ ‫اجتماعی‬ ‫،ایمنی،نیازهای‬ ‫،پوشاک‬ ‫خوراک‬
 8. 8. ‫خواست‬ ‫بازاریابی‬ ‫اصلی‬ ‫مفاهیم‬ ‫شکل‬ ‫فردی‬ ‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫انسانی‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫میگیرد‬ ‫اپل‬ ‫یا‬ ‫سامسونگ‬ ‫دوغ‬ ‫یا‬ ‫نوشابه‬ ‫با‬ ‫پیتزا‬ ‫د‬ ‫تقاضا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫خرید‬ ‫قدرت‬ ‫پشتوانه‬ ‫خواست‬ ‫اگر‬‫ر‬ ‫آمد‬ ‫خواهد‬
 9. 9. ‫خدمت‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫بازاریابی‬ ‫اصلی‬ ‫مفاهیم‬ ‫ی‬ ‫نیاز‬ ‫یک‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫محصول‬‫ا‬ ‫دربرگیر‬ ‫میشود،و‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫خواسته‬ ‫یک‬‫نده‬ ‫دیگری‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫کاالهای‬ ‫مشت‬ ‫خواستهای‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ‫میتوانند‬ ‫میشودکه‬‫ری‬ ‫نمایند‬ ‫ارضا‬ ‫را‬.
 10. 10. ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫بازاریابی‬ ‫اصلی‬ ‫مفاهیم‬ ‫مصرف‬ ‫وبه‬ ‫ازداشتن‬ ‫حاصل‬ ‫ارزش‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬ ‫یعنی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫ارزش‬ ‫بپردازد‬ ‫آن‬ ‫کسب‬ ‫درراه‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫راکه‬ ‫هایی‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫رسانیدن‬. ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫دوعامل‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬:‫ارزش‬ ‫درارایه‬ ‫محصول‬ ‫عملکرد‬ ‫محصول‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کیفیت‬ ‫تعریف‬=‫بودن‬ ‫عیب‬ ‫بی‬
 11. 11. ‫و‬ ‫داد‬‫ستد،معامله‬‫رابطه‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫اصلی‬ ‫مفاهیم‬ ‫آید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫مطلوب‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫چیزی‬ ‫دادن‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ستدعملی‬ ‫دادو‬ ‫میشود‬ ‫دوگروه‬ ‫یا‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ارزش‬ ‫ستد‬ ‫دادو‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫معامله‬ ‫ستد‬ ‫دادو‬ ‫در‬ ‫نفع‬ ‫ذی‬ ‫گروههای‬:‫اولیه،ت‬ ‫مواد‬ ‫کنندگان‬ ‫مشتریان،کارکنان،عرضه‬‫وزیع‬ ‫ش‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫سازمانهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫فروشیها،سازمانهای‬ ‫کنندگان،خره‬‫رکت‬
 12. 12. ‫یک‬‫سیستم‬‫ساده‬‫بازاریابی‬ ‫بازاریابی‬ ‫اصلی‬ ‫مفاهیم‬ ‫صنعت‬(‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫فروشندگان‬ ‫از‬) ‫بازار‬(‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫خریداران‬) ‫اطالعات‬ ‫پول‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫ارتباطات‬
 13. 13. ‫بازاریابی‬ ‫بازاریابی‬ ‫اصلی‬ ‫مفاهیم‬ ‫بازاریابی‬‫به‬‫اداره‬ ‫معنای‬‫کردن‬‫بازارها‬‫برای‬‫پدیدآوردن‬‫دادو‬‫ست‬‫د‬ ‫به‬‫منطور‬‫ارضای‬‫نیاز‬‫ها‬‫و‬‫خواست‬‫های‬‫انسان‬‫است‬. ‫فرآیندی‬‫که‬‫فرد‬‫و‬‫گروه‬‫از‬‫طریق‬‫تولید‬‫کاالو‬‫خدمت‬‫و‬‫دادو‬ ‫ست‬‫د‬‫محصول‬‫دارای‬‫ارزش‬‫نیاز‬‫او‬‫خواستهای‬‫خودراتامین‬‫میکنن‬‫د‬ ‫فعالیتهای‬‫اصلی‬‫بازاریابی‬:‫تولید‬‫محصول‬‫تحقیق‬‫برقرار‬‫کردن‬ ‫ارتباط‬‫توزیع‬‫قیمت‬‫گذاری‬‫و‬‫اراده‬‫خدمات‬
 14. 14. ‫عوامل‬‫و‬‫نیروهای‬‫اصلی‬‫در‬‫نظام‬‫بازاریابی‬‫نوین‬ ‫بازاریابی‬ ‫اصلی‬ ‫مفاهیم‬ ‫محیط‬ ‫عرضه‬ ‫کننده‬ ‫مواد‬ ‫شرکت‬(‫بازاریاب‬) ‫رقیب‬ ‫شرکتهای‬ ‫واسطه‬ ‫شرکت‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫بازارمصرف‬ ‫نهایی‬
 15. 15. ‫مدیریت‬‫بازاریابی‬ ‫بازاریابی‬ ‫اصلی‬ ‫مفاهیم‬ ‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫و‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫و‬‫اجرا‬‫و‬‫کنترل‬‫برنامه‬ ‫هایی‬‫جهت‬‫ایجاد‬‫اداره‬‫و‬‫حفط‬‫فرآیند‬‫سود‬‫آوربا‬ ‫خریدارا‬‫ن‬‫مورد‬‫نظر‬‫به‬‫من‬‫ظ‬‫ور‬‫دستیابی‬‫به‬‫اهداف‬ ‫سازمانی‬ ‫مدیریت‬‫بازاریابی‬‫شامل‬‫اداره‬‫کردن‬‫تقاضاست‬‫که‬ ‫دربرگیرنده‬‫مدیریت‬‫حف‬‫ظ‬‫رابطه‬‫با‬‫مشتری‬‫ا‬‫ست‬
 16. 16. ‫مدیریت‬‫بازایابی‬=‫مدیریت‬‫تقاض‬‫ا‬ ‫بازاریابی‬ ‫اصلی‬ ‫مفاهیم‬ ‫هیچ‬‫تقاضایی‬‫وجود‬‫ندارد‬ ‫تقاضا‬‫به‬‫میزان‬‫کافی‬‫وجوددارد‬ ‫تقاضا‬‫نامنطم‬‫است‬‫یا‬‫میزان‬‫تقاضابیش‬‫از‬‫حد‬ ‫.میباشد‬ ‫درهر‬‫مقطع‬‫ز‬‫مانی‬‫شرکت‬‫با‬‫یکی‬‫از‬‫شرایط‬‫تقاضا‬‫روبه‬‫روست‬
 17. 17. ‫مدیریت‬‫تقاضا‬=‫ادراه‬‫کردن‬‫مشتریان‬ ‫بازاریابی‬ ‫اصلی‬ ‫مفاهیم‬ ‫هستند‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫مشتریان‬:‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫قدیمی‬ ‫مشتریان‬ ‫جدید‬ ‫جدید‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬5‫هزینه‬ ‫قدیمی‬ ‫مشتریان‬ ‫حفظ‬ ‫برابر‬ ‫دارد‬ ‫ازدست‬‫دادن‬‫مشتری‬‫چیزی‬‫بیش‬‫از‬‫دست‬‫دادن‬‫یک‬‫قلم‬‫فروش‬ ‫است‬‫ازدست‬‫دادن‬‫مشتری‬‫به‬‫معنای‬‫از‬‫دست‬‫دادن‬‫کل‬‫جریان‬ ‫خریدهای‬‫مشتری‬‫در‬‫طول‬‫زندگی‬‫خود‬‫یا‬‫دوره‬‫زمانی‬‫که‬‫مشتری‬ ‫بوده‬‫است‬
 18. 18. ‫دیدگاه‬‫تولید‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیریت‬ ‫فلسفه‬ ‫مصرف‬‫کننده‬‫خواهان‬‫و‬‫طرفدارمحصوالتی‬‫است‬‫که‬ ‫موجود‬‫میباشندو‬‫و‬‫ی‬‫کامال‬‫توان‬‫خرید‬‫و‬‫تهیه‬ ‫آنهارادارد‬ ‫فلسفه‬‫تولید‬‫زمانی‬‫کارایی‬‫دارد‬‫که‬:‫تقاضا‬‫برای‬ ‫محصول‬‫بیش‬‫از‬‫عرضه‬‫است‬ ‫یا‬‫اینکه‬‫قیمت‬‫تمام‬‫شده‬‫محصول‬‫بسیار‬‫باالس‬‫ت‬ ‫ریسک‬‫این‬‫دیدگاه‬‫این‬‫است‬‫که‬‫فعالیتهای‬‫شرک‬‫ت‬ ‫اززاویه‬‫ای‬‫بسیار‬‫محدود‬‫به‬‫اتفاقات‬‫نگاه‬‫میکند‬(‫اگر‬ ‫مشتری‬‫محصول‬‫را‬‫ن‬‫خر‬‫ید‬‫چه‬‫اتفاقی‬‫می‬‫افتد‬)
 19. 19. ‫دیدگاه‬‫محصول‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیریت‬ ‫فلسفه‬ ‫مشتری‬‫محصوالتی‬‫را‬‫مورد‬‫توجه‬‫قرارمیدهدکه‬‫از‬ ‫نظر‬،‫کیفیت‬‫عملکردو‬‫نوآوری‬‫درباالترین‬‫حدباشد‬. ‫دیدگاه‬‫محصول‬‫میتواند‬‫به‬‫نزدیک‬‫بینی‬‫در‬‫بازار‬‫یابی‬ ‫منتهی‬‫شود‬ ‫مشتری‬‫خواهان‬‫راه‬‫حل‬‫بهتری‬‫برای‬‫مشکلش‬‫است‬ ‫نه‬‫الزاما‬‫محصول‬‫بهتر‬
 20. 20. ‫دیدگاه‬‫فروش‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیریت‬ ‫فلسفه‬ ‫اگر‬‫سازمان‬‫تالش‬‫وسیعی‬‫انجام‬‫ندهدمحصوالت‬ ‫شرکت‬‫فروش‬‫نخواهد‬‫رفت‬.‫این‬‫دیدگاه‬‫را‬‫درمورد‬ ‫کاالی‬‫ناخواسته‬‫به‬‫کار‬‫میبرند‬‫مثل‬‫بیمه‬ ‫هدف‬‫شرکت‬‫با‬‫این‬‫فلسفه‬‫فروش‬‫چیزهایی‬‫است‬‫ک‬‫ه‬ ‫ساخته‬‫اند‬‫نه‬‫ساخت‬‫چ‬‫یزهایی‬‫که‬‫بازار‬‫میخواهد‬ ‫این‬‫دیدگاه‬‫است‬ ‫ممکن‬‫به‬‫رابطه‬‫بلند‬‫مدت‬‫با‬ ‫مشتری‬‫نم‬‫ی‬‫انجامد‬
 21. 21. ‫دیدگاه‬‫بازاریابی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیریت‬ ‫فلسفه‬ ‫دستیابی‬‫به‬‫هدف‬‫در‬‫این‬‫دیدگاه‬‫درگرو‬‫شناخت‬‫نیازو‬ ‫خواسته‬‫های‬‫بازار‬‫مورد‬‫نظر‬‫و‬‫تحویل‬‫کاالی‬‫مورد‬ ‫پسندمشتریان‬‫به‬‫صورتی‬‫اثربخش‬‫و‬‫با‬‫بازدهی‬‫باالت‬‫ر‬‫از‬ ‫شرکتهای‬‫رقیب‬‫است‬ ‫دیدگاه‬‫فروش‬‫طیفی‬‫از‬‫درون‬‫به‬‫خارج‬‫است‬ ‫دیدگاه‬‫بازاریابی‬‫طیفی‬‫از‬‫بیرون‬‫به‬‫درون‬‫است‬
 22. 22. ‫مقایسه‬‫دیدگاه‬‫بازاریابی‬‫و‬‫فروش‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیریت‬ ‫فلسفه‬ ‫کارخانه‬ ‫محصوالت‬ ‫موجود‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫ترویج‬ ‫گسترش‬ ‫سود‬ ‫ازمجرای‬ ‫فروش‬ ‫حجم‬ ‫بازار‬ ‫نیازهای‬ ‫مشتری‬ ‫بازاریابی‬ ‫منسجم‬ ‫از‬ ‫سود‬ ‫تامین‬ ‫مجرای‬ ‫رضایت‬ ‫مشتری‬ ‫آغاز‬ ‫نقطه‬ ‫تمرکز‬ ‫ابزار‬ ‫پایان‬ ‫دیدگاه‬ ‫فروش‬ ‫دیدگاه‬ ‫بازاریابی‬
 23. 23. ‫دیدگاه‬‫بازاریابی‬‫اجتماعی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیریت‬ ‫فلسفه‬ ‫سازمان‬‫باید‬‫نیازها‬‫و‬‫خواست‬‫ها‬‫و‬‫منافع‬‫بازار‬‫مورد‬‫نظرراتعیی‬‫ن‬ ‫کن‬‫د‬‫و‬‫ارزشی‬‫برتر‬‫به‬‫مشتریان‬‫ارائه‬‫کند‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫که‬‫ج‬‫نبه‬ ‫های‬‫رفا‬‫ه‬‫ی‬‫مشتری‬‫و‬‫جامع‬‫ه‬‫را‬‫حفط‬‫نماید‬‫یا‬‫انها‬‫را‬‫بهبود‬ ‫بخشد‬.‫دراین‬‫دیدگاه‬‫ممکن‬‫است‬‫بین‬‫خواست‬‫های‬‫کوتا‬‫ه‬‫مدت‬ ‫ورفاه‬‫بلند‬‫مدت‬‫مصرف‬‫کننده‬‫تناقض‬‫پیش‬‫بیاید‬
 24. 24. ‫دیدگاه‬‫بازاریابی‬‫اجتماعی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیریت‬ ‫فلسفه‬ ‫جامعه‬(‫رفاه‬ ‫مردم‬) ‫کننده‬ ‫مصرف‬ (‫خواسته‬ ‫ارضای‬) ‫شرکت‬ (‫سود‬)
 25. 25. ‫فرمول‬‫موفقیت‬‫آمیز‬‫دهه‬‫گذشته‬‫ممکن‬‫است‬‫در‬‫ده‬‫بعد‬‫کارساز‬‫نباش‬‫د‬ ‫جدید‬ ‫سده‬ ‫در‬ ‫بازاریابی‬ ‫چالشهای‬ ‫تغییردرگرایشها‬‫وارزشهای‬‫مشتری‬ ‫رکود‬‫اقتصادی‬ ‫افزایش‬‫رقابت‬‫جهانی‬ ‫آلودگی‬‫محیط‬‫زیست‬ ‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫مسایل‬‫اجتماعی‬‫و‬‫سیاسی‬‫واقتصادی‬‫به‬‫صورت‬ ‫فرصت‬‫و‬‫تهدید‬
 26. 26. ‫گسترش‬‫بازاریابی‬‫درسازمانهای‬‫غیر‬‫انتفاع‬‫ی‬ ‫جدید‬ ‫سده‬ ‫در‬ ‫بازاریابی‬ ‫چالشهای‬ ‫بیمارستانها‬‫مراکز‬‫دولتی‬‫احزاب‬‫و‬ ‫نهادهای‬‫مذهبی‬‫مراکز‬‫غیر‬‫تجاری‬‫غیر‬ ‫دولتی‬‫هم‬‫به‬‫بازارایابی‬‫روی‬‫آورده‬‫اند‬
 27. 27. ‫ا‬‫نفجار‬‫فن‬‫آوری‬‫اطالعات‬ ‫جدید‬ ‫سده‬ ‫در‬ ‫بازاریابی‬ ‫چالشهای‬ ‫اینترنت‬:‫شبکه‬‫های‬‫بزرگ‬‫رایانه‬‫ای‬‫بدون‬‫مالکیت‬‫یا‬‫مدیریت‬ ‫مرکزی‬‫که‬‫هرنوع‬‫ارتباط‬‫را‬‫درجهان‬‫ممکن‬‫میسازد‬ ‫با‬‫هزینه‬‫بسیار‬‫کم‬‫با‬‫مشتری‬‫ارتباط‬‫بررقرار‬‫میشود‬ ‫همه‬‫شرکته‬‫ا‬‫میکوشند‬‫برای‬‫بازاریابی‬‫فروش‬‫و‬‫کسب‬‫اطالع‬‫ات‬ ‫از‬‫این‬‫شبکه‬‫استفاده‬‫کنند‬
 28. 28. ‫جهانی‬‫شدن‬‫سریع‬‫نظام‬‫اقتصادی‬ ‫جدید‬ ‫سده‬ ‫در‬ ‫بازاریابی‬ ‫چالشهای‬ ‫امروزه‬‫هرشرکت‬‫کوچک‬‫یا‬‫بزرگی‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫درصحنه‬ ‫رقابت‬‫جهانی‬‫قرار‬‫میگیرد‬ ‫بسیاری‬‫از‬‫کاالها‬‫یی‬‫که‬‫خریداری‬‫مییشود‬‫در‬‫کشوری‬ ‫دیگر‬‫طراحی‬‫و‬‫تولید‬‫میشود‬ ‫بازاریابی‬‫جها‬‫نی‬‫چیست؟و‬‫بابازاریابی‬‫داخل‬‫کشور‬‫چه‬ ‫تفاوتی‬‫دراد‬
 29. 29. ‫چشم‬‫انداز‬‫بازاریابی‬‫نوین‬ ‫جدید‬ ‫سده‬ ‫در‬ ‫بازاریابی‬ ‫چالشهای‬ ‫شرکتها‬‫باید‬‫مشتری‬‫گرا‬‫و‬‫بازارمحورباشند‬ ‫توجه‬‫به‬‫محصول‬‫یا‬‫فن‬‫آوری‬‫کافی‬‫نیست‬ ‫توجه‬‫به‬‫مشتریان‬‫جدید‬‫نمی‬‫تواند‬‫کافی‬‫باشد‬ ‫حفظ‬‫مشتریان‬‫قدیم‬‫مهم‬‫است‬

×