Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengurusan kontrak

19,109 views

Published on

 • leh x..gtau.. perbezaan tindakan yang boleh kontraktor amik kalau lewat bayar interim payment??? based PWD 203A (Rev.1/2010) n PAM 2006??? :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hebat Prof untuk rujukan kepada sesiapa sahaja sebelum berlaku kejadian yang tidak diingini -pecah kontrak ...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pengurusan kontrak

 1. 1. Prof. Madya Zakaria Mohd YusofJabatan Ukur Bahan, Fakulti Alam Bina UTM, Skudai
 2. 2. KANDUNGAN  Putaran Projek  Tuntutan dan Undang-Undang – Pengenalan kepada kontrak dan tuntutan – Hak dan tanggungjawab klien, kontraktor dan Perunding – Jenis-jenis gantirugi – Jenis-jenis tuntutan – Kebaikan peruntukan fasal tuntutan – syarat-syarat tuntutan – Borang Kontrak JKR 203A – Komponen Tuntutan – Strategi  Kesimpulan 6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 2
 3. 3. KONTRAK BINAAN Kontrak binaan merupakan satu topik khusus dalam undang-undang Biasa dikenali sebagai Pentadbiran Kontrak. Kontrak binaan melihat kepada masalah yang timbul dalam menguruskan projek. UNDANG-UNDANG KONTRAK Perkara yang mewujudkan kontrak yang sah ialah; • Tawaran dan penerimaan • Balasan • Keupayaan • Kerelaan • Niat • Sah disisi undang-undang6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 3
 4. 4. Hubungan pihak yang terlibat dalam pembinaan Pembinaan adalah berdasarkan kepada undang- undang kontrak Undang-undang kontrak tertakluk kepada Akta Kontrak. Sesuatu kontrak yang kurang atau bertentangan dengan Akta Kontrak adalah batal Oleh itu pihak yang terlibat hendaklah mengetahui tanggung jawab tentang kontrak yang nyata dan tersirat. Hubungan kontrak di antara kontraktor dan klien adalah terus menerus.6-Okt-12 Kontraktor hanya boleh menuntut tuntutan b-zyusof@utm.my 4
 5. 5. Hak dan Tanggung Jawab Klien dan Kontraktor Hak dan Tanggung jawab dalam kontrak akan terlupus dalan keadaan berikut; Pecah kontrak Perlaksanaan sempurna (tiada kecacatan) Apabila kedua-dua pihak dikecewakan (banjir, ribut) Kedua-dua setuju untuk melupuskan Jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, maka ganti rugi boleh dituntut seperti berlaku pecah kontrak. Gantirugi ini merupakan pampasan dan remedi kepada pihak yang tersinggung.6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 5
 6. 6. Obligasi Kontraktor  Terdapat dalam borang kontrak setara JKR (Fasal 4) dan PAM (Fasal 1).  Obligasi atau tanggungjawab kontraktor ialah; – bina dan siapkan kerja seperti mana dalam dokumen kontrak, spesifikasi, lukisan dan hendaklah disiapkan mengikut masa yang telah ditetapkan. – menggunakan bahan pada kuantiti serta mutu kerja yang dikehendaki. Namun begitu, kontraktor tidak bertanggungjawab untuk memastikan bahan yang digunakan sesuai atau tidak. – Kerja yang dilakukan hendaklah memuaskan akitek atau pegawai penguasa. – Obligasi tamat dengan keluarnya sijil – PAM : Obligasi tamat dengan keluarnya sijil perakuan muktamad. – JKR : Obligasi kontraktor masih ada walaupun sijil 6-Okt-12 perakuan muktamad dikeluarkan sehingga kerajaan b-zyusof@utm.my 6
 7. 7. Hak Kontraktor Hak  dibayar terhadap kerja yang dilaksanakan selaras kehendak kontrak, menggunakan apa sahaja kaedah binaan yang dapat diterima yang difikirkannya sesuai (kecuali dinyatakan dengan jelas) Tanggung Jawab  mengikuti semua kehendak kontrak dan membina kerja selaras dengan kontrak6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 7
 8. 8. Klien Hak  menerima kerja yang siap berdasarkan kehendak kewangan dan masa serta spesifikasi yang di nyatakan dalam kontrak. Tanggungjawab  membayar kerja yang dilaksanakan dan tidak mengganggu pentadbiran am kontrak6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 8
 9. 9. Perunding Hak  menyelia, membuat, arahan, menilai dan memastikan kontraktor menyiapkan kerja seperti yang dikehendaki oleh kontrak. Tanggungjawab  bertindak secara adil dan bebas dalam mentadbir kontrak.6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 9
 10. 10. Jenis-jenis gantirugi Gantirugi tidak ditentukan – Am ; kerugian sebenar dalam bentuk wang – Khas: kerugian seperti pembatalan – Nominal; kerugian paling minimum agar tidak berulang lagi. Gantirugi ditentukan – Untuk menganggarkan jumlah gantirugi yang ditanggung. – Kontrak boleh terbatal jika gantirugi yang bersifat penalti dianggap ugutan. – Contoh dalam kontrak pembinaan ialah LAD yang mestilah tidak membebankan pihak yang kena bayar dan memberi ganturugi yang munasaabah kepada pihak yang dibayar. 6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 10
 11. 11. Tuntutan dalam Pembinaan Tindakan satu pihak yang berkontrak yang boleh mendatangkan kerugian kepada pihak yang satu lagi. Pihak yang mengalami kerugian mempunyai hak atau peluang menuntut gantian kerugian Takrif – permohonan oleh satu pihak kepada pihak yang lain untuk mendapatkan sesuatu yang berhak diterimanya mengikut peruntukan yang nyata atau tersirat di dalam kontrak yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. (kamus Dewan, edisi ketiga, 1994, DBP:KL)6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 11
 12. 12. Bentuk-bentuk Tuntutan Tuntutan kontraktor terdiri dari dua bentuk:  permohonan lanjutan masa penyiapan kontrak, yang akan membebaskannya dari tanggung jawab membayar gantirugi tertentu yang ditetapkan (LAD) kepada klien.  Permohonan untuk bayaran lebih yang dianggap ia berhak daripada klien, iaitu bayaran ganti terhadap kos lebihan yang dialaminya.6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 12
 13. 13. Bentuk-bentuk Tuntutan Tuntutan Kerugian dan Perbelanjaan Langsung (KPL) – Kontraktor berhak menuntut apa-apa kerugian langsung dan/atau perbelanjaan langsung oleh kontraktor akibat dari sesuatu peristiwa tertentu yang mana kontraktor tidak akan dibayar ganti dibawah mana-mana peruntukan lain mengikut kontrak.6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 13
 14. 14. Bentuk-bentuk Tuntutan Tuntutan kerugian Langsung – pengurangan wang yang sepatutnya diterima oleh kontraktor (atau kehilangan keuntungan yang dijangka) disebabkan secara langsung oleh punca-punca seperti dinyatakan Tuntutan Kerugian dan Perbelanjaan Langsung (KPL) – sesuatu yang melibatkan kos yang lebih tinggi dari anggaran untuk sesuatu kerja. Perbelanjaan langsung melibatkan; – kos langsung • untuk membiayai sesuatu aktiviti secara terus - kos buruh, bahan jentera – kos tidak langsung • untuk membiayai kos pengurusan di tapak - gaji staf6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 14
 15. 15. Jenis-jenis Tuntutan  Tuntutan Kontrak – ialah tuntutan berkaitan peruntukkan yang terdapat dalam kontrak.  Tuntutan Luar Kontrak – iaitu apabila tidak terdapat peruntukan khusus dalam kontrak. – Asas tuntutan perlu dicari diluar kontrak iaitu dibawah undang-undang yang diguna pakai.  Tuntutan Belas Kasihan – asas yang ada hanyalah kerugian yang telah dialami dan sesuatu yang lebih dari simpati adalah diharapkan, biasanya bayaran tambahan. – Tiada asas yang boleh dipegang oleh undang-undang.6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 15
 16. 16. Kebaikan peruntukan fasal tuntutan  Mengganti bayar kerugian dan/atau perbelanjaan yang ditanggung oleh kontraktor sebagai akibat langsung dari sesuatu peristiwa tertentu dan yang mana ianya tidak akan diganti bayar di bawah mana-mana peruntukan.  Menyediakan cara bagi menyelesaikan masalah tuntutan kewangan kontraktor.  Memastikan kontraktor tidak mengalami masalah aliran wang tunai disebabkan sesuatu peristiwa tertentu yang telah menjejaskan kemajuan kerja kontraktor.  Mengelakkan kontraktor dari terpaksa mengemukakan permohonan di mahkamah.6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 16
 17. 17. Syarat-syarat tuntutan  Permohonan dibuat mengikut masa yang telah ditentukan didalam kontrak.  Sebab-sebab kerugian atau perbelanjaan yang tertanggung itu mestilah seperti yang dinyatakan di dalam kontrak yang dikenali sebagai „peristiwa tertentu‟ (specified events).  Kontraktor mesti mengemukakan bukti-bukti kerugian/ perbelanjaan yang ditanggung.  Kerugian dan/atau perbelanjaan itu tidak akan diganti bayar di bawah mana-mana peruntukan lain di dalam kontrak.6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 17
 18. 18. Fasal 44 Borang Kontrak Setara JKR 203A (Semakan 10/83) 1. Pengenalan  Peruntukan berkaitan KPL, terdapat dalam fasal 44; „jika kemajuan kerja yang teratur atau mana-mana bahagiannya -telah terjejas secara material oleh sebab-sebab sebagaimana dinyatakan dibawah fasal 43(c), (f) dan (i), syarat-syarat ini (dan bukannya oleh sebab-sebab yang lain) dan kontraktor telah menanggung kerugian secara langsung dan/atau perbelanjaan yang dia tidak akan diganti bayar melalui pembayaran yang dibuat di bawah mana-mana peruntukan lain dalam kontrak ini, maka kontraktor hendaklah dalam tempuh satu bulan selepas berlakunya kejadian atau hal keadaan itu memberi notis secara bertulis P.P tentang maksudnya untuk menuntut kerugian secara langsung dan/atau perbelanjaan, bersama-sama dengan satu jumlah anggaran bagi kerugian secara langsung dan/atau perbelanjaan itu, tertakluk sentiasa kepada Fasal 48 syarat-syarat ini‟.6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 18
 19. 19. 2. Analisis a. Prosidur tuntutan  Notis untuk membuat tuntutan – kontraktor hendaklah mengemukakan notis bertulis kepada P.P dalam tempoh satu bulan selepas berlakunya “peristiwa tertentu” – Notis ini sebagai syarat mengemukakan P.P niat kontraktor untuk mengemukakan tuntutan sebenar di bawah Fasal 48. – Tidak perlu terperinci. Memadai dengan menyatakan tentang apa yang dituntut, serta anggaran jumlah kerugian.  Permohonan Sebenar (Fasal 48) – Kontraktor hendaklah mengemukakan permohonannya kepada P.P tidak lewat dari 3 bulan selepas Perakuan Penyiapan Kerja dikeluarkan di bawah fasal 39(b). – Sertakan butiran lengkap dan terperinci.6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 19
 20. 20. 2. Analisis (Samb.) b. Syarat-syarat tuntutan – Kerugian atau perbelanjaan yang dituntut mestilah merupakan akibat langsung dari Peristiwa Tertentu (PT) yang telah menjejaskan kemajuan kerjq yang teratur dan kerugian atau perbelanjaan itu tidak akan dibayar di bawah mana-mana peruntukan lain dalam kontrak. c. Penilaian – apabila permohonan di bawah fasal 48(a) ini diterima, P.P hendaklah meneliti permohonan itu dan membuat penilaiannya ataupun mengarahkan tugas ini dibuat oleh QS. – Masa maksimun ialah 6 bulan, iaitu tempoh penyediaan akaun muktamad dibawah fasal 48(b).6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 20
 21. 21. 2. Analisis Tuntutan d. Pembayaran – jumlah yang dinilai itu akan dimasukkan ke dalam Perakuan Muktamad, dan tertakluk kepada syarat di bawah fasal 48(d) c. Peristiwa Tertentu (PT) PT disenaraikan di dalam fasal 44; – arahan pegawai penguasa (PP) - fasal 5(a) – pertikaian dengan tuan punya berjiran - fasal 43(c) – kontraktor lewat terima arahan, lukisan, aras dll. - fasal 43(f) – kelambatan oleh artisan, tukang atau pihak-pihak lain (fasal 43(i)6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 21
 22. 22. Komponen tuntutan Tuntutan kontraktor biasanya meliputi sebahagian atau semua komponen-komponen berikut; 1. Pertambahan kos “preliminaries” 2. Tanggungan ibu pejabat 3. Kehilangan keuntungan 4. Kehilangan produktiviti atau kerja yang tidak ekonomi 5. Pertambahan kos kerana inflasi 6. Faedah dan caj kewangan 7. Kos menyediakan tuntutan6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 22
 23. 23. Strategi tuntutan 1. Beban membukti – terletak di atas bahu pihak yang membuat tuntutan (kontraktor) – oleh itu setiap rekod hendaklah disimpan dengan baik. 2. Rekod-rekod utama – surat menyurat antara kontraktor, perunding, klien dan PP yang terlibat. – minit mesyuarat (yang dipengerusikan oleh PP) – laporan kerja tapak (Works Record Sheet) – laporan pekerja dan logi (penilaian produktiviti) – rekod bahan-bahan (diterima dan digunakan)6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 23
 24. 24. Strategi tuntutan 2. Rekod-rekod utama (samb.) – buku harian tapak (site diary) – arahan tapak (site instruction) – arahan perubahan (variation orders) – rekod kerja harian – jadual kerja – gambar kemajuan kerja – lukisan-lukisan kontrak dan kerja – bil-bil berkaitan pertambahan perbelanjaan – rekod cuaca harian – detail aras tapak6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 24
 25. 25. Strategi tuntutan 3. Format Tuntutan a. Pengenalan - memberikan maklumat penting berkaitan dengan projek. b. Butir-butir Tuntutan - nyatakan peristiwa tertentu yang membawa kepada tuntutan KPL. - fasal-fasal kontrak yang berkaitan. c. Perincian Tuntutan/Kos - dengan mengaitkan PT, akibat dan kos (kerugian/perbelanjaan) disusun mengikut susunan butir tertentu. d. Penutup6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 25
 26. 26. Format dan Butir-butir Pengiraan Tuntutan KPL KPL dikira berdasarkan pecahan berikut; 1. Tanggungan Tapak – Penyeliaan • gaji • bonus • Caruman KWSP • Caruman Perkeso • Kos Produktiviti – Lanjutan Pengurusan – Pejabat Tapak dan Kuarters – Peralatan dan perkakas/susut nilai – Kemudahan kebajikan tapak – Pengangkutan tapak – Premium insurans – lain-lain butiran - bil elektrik,air dan telefon.6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 26
 27. 27. Butir-butir Pengiraan Tuntutan KPL (Samb.) KPL dikira berdasarkan pecahan berikut; 2. Pertambahan Kos – Kos buruh, bahan dan peralatan (sekiranya tidak dituntut di bawah APK) – Peningkatan kos @ inflasi (sekiranya kontrak tidak memperuntukan fasal berkaitan dengan perubahan harga. 3. Kehilangan Produktiviti 4. Tanggungan ibu pejabat – kos terlibat seperti gaji kakitangan, bil, sewa, percetakan dan seumpamanya yang dialami oleh ibu pejabat. – Pengiraan berdasarkan jumlah „turnover‟ bagi syarikat pada tahun/masa tersebut. 5. Kehilangan keuntungan – akibat dari penamatan kontrak (pecah kontrak) – jumlah perubahan pengurangan ke atas kontrak asal yang besar.6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 27
 28. 28. Butir-butir Pengiraan Tuntutan KPL (Samb.) KPL dikira berdasarkan pecahan berikut; 6. Faedah dan Caj Kewangan – bukti bahawa faedah dan caj kewangan yang terlibat iaitu tarikh peristiwa tertentu sehingga ke tarikh tuntutan dibuat. 7. Kos Penyediaan Tuntutan – Keseluruhan kos penyediaan tuntutan 8. Penutup – Nyatakan fasal kontrak di mana tuntutan dibuat dan jumlah keseluruhan tuntutan. 9. Lampiran - bahan bukti, „fly sheet‟ untuk setiap PT6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 28
 29. 29. Kesimpulan Kejayaan satu-satu tuntutan biasanya bergantung kepada aspek-aspek berikut;  keupayaan untuk menyimpan semua rekod yang terlibat sebagai bahan bukti  kecekapan kontraktor mematuhi prosidur kontrak, penyediaan surat menyurat tentang arahan perubahan dan niat mengemukakan tuntutan  kebolehan kontraktor menerangkan dengan logik kaitan di antara PT dengan kerugian langsung dan/atau perbelanjaan langsung yang dialami  kebolehan kontraktor untuk mewujudkan hubungan komunikasi yang baik dengan klien (terutama kes “ex- gratia” claims), walaupun perkara ini amat sukar.6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 29
 30. 30. SekianTerima Kasih
 31. 31. Modul Kemahiran (Lanjutan)1. Memahami Pelan dan Peranggaran Kos Projek - 5 hari2. Pengurusan Kos dan Projek Pembinaan - 3 hari3. Pengukuran dan Peranggaran Kerja Tanah dan Jalan - 3 hari4. Pengukuran dan Peranggaran Kerja Cerucuk dan Jambatan - 3 hari5. Teknologi Binaan Bangunan dan Kejuruteraan Awam - 3 hari6. Kursus Asas Ukur Bahan - 5 hari7. Kursus Asas Pengurusan Projek Binaan - 5 hari8. Kursus Pengukuran Kuantiti (Take-off) Lanjutan - 10 hari (10 pertemuan @ 8 jam)9. Kursus Tuntutan dan Pentadbiran Kontrak Binaan - 2 hari 6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 31
 32. 32. MEMAHAMI PELAN DAN PERANGGARANKOS PROJEK Pengenalan kepada industri binaan Definasi memahami pelan Tujuan dan teknik memahami pelan Pengenalan simbol-simbol bangunan Spesifikasi dan hubungan dengan lukisan bangunan Elemen-elemen bangunan Teknologi binaan bangunan Proses pengukuran kuantiti Menyediakan anggaran kos Penyediaan tender6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 32
 33. 33. PENGURUSAN KOS DAN KEWANGANPEMBINAAN  Pengenalan kepada industri binaan  Pengurusan kos  Pengurusan projek  Penyediaan anggaran kos projek  Menganalisa kos mengikut elemen  Menyediakan belanjawan projek  Menyediakan program kerja  Penyediaan aliran tunai projek  Penjadualan bahan-bahan binaan  Menyediakan format tuntutan6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 33
 34. 34. PENGUKURAN DAN PERANGGARAN KERJA TANAH DAN KERJA JALAN Pengenalan kepada kerja-kerja kejuruteraan awam Perbezaan kerja-kerja kejuruteraan awam dan kerja bangunan Kerja tanah – Elemen-elemen kerja tanah – Pengiraan isipadu kerja tanah – Pengukuran dan penyediaan anggaran kerja tanah – Penggunaan lori secara optima dalam kerja tanah Kerja jalan – Jenis dan katagori jalan – Elemen-elemen kerja jalan – Pengukuran dan penyediaan anggaran kerja jalan Penyediaan tender Analisis kos kerja tanah dan jalan6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 34
 35. 35. PENGUKURAN DAN PERANGGARAN KERJA CERUCUK DAN JAMBATAN6-Okt-12 b-zyusof@utm.my 35

×