Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7. Professional teaching standards

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

7. Professional teaching standards

 1. 1. 
 2. 2.  Teachers know their subject content and how to teach that content to their students. Teachers continually improve their professional knowledge and practice. Teachers create and maintain safe and challenging learning environments through the use of classroom management skills. Teachers know their students and how they learn. Teachers plan, assess and report for effective learning. Teachers communicate effectively with their students. Teachers are actively engaged members of their professions and the wider community ELEMENTSINPROFESSIONALTEACHINGSTANDARDS
 3. 3.  Isu Guru bukan opsyen Guru yang tidak mahir atau terlatih dalam ICT Guru kurang kemahiran pedagogi
 4. 4.  Guru bukan opsyen  Biasanya berlaku di sekolah pedalaman  Pengagihan guru yang tidak mengikut opsyen yang diperlukan oleh sekolah.  Disebabkan pengetahuan guru tentang subjek yang akan diajar kurang di samping guru kurang keyakinan untuk mengajar subjek bukan opsyen mereka menyebabkan profesionalisme tidak dapat dicapai.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.  Guru yang tidak mahir atau terlatih dalam ICT  Esah Sulaiman (2003), menyatakan bahawa dengan perkembangan teknologi terkini dan aplikasi Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT) dalam pengajaran, golongan guru dikehendaki menguasai kemahiran ICT dalam pengajaran.  Guru kurang menggunakan ICT semasa proses pengajaran dan pembelajaran  Guru kurang kemahiran dalam penggunaan teknologi atau ICT
 8. 8.   Kajian yang dijalankan oleh Norida Suhadi (2001) ke atas 100 orang guru siswazah dan bukan siswazah mendapati bahawa hanya 10% daripada guru-guru yang menghasilkan bahan pengajaran dalam bentuk multimedia.
 9. 9.
 10. 10.  Tahap penguasaan pedagogi yang rendah  Guru kurang kemahiran pedagogi dalam matapelajaran yang di ajar.  Guru kurang mengambil berat akan teknik atau ilmu pedagogi  Silibus pedagogi yang tidak seragam di pusat pengajian
 11. 11.
 12. 12. Elemen : Guru kenal murid/pelajar serta mengetahui cara mereka belajar.
 13. 13.  ISU Pengajaran guru tidak sesuai dengan gaya pembelajaran murid Guru tidak peka dengan latarbelakan g murid Guru tidak tahu kecerdasan pelbagai dalam kalangan murid
 14. 14.  Guru tidak tahu kecerdasan pelbagai dalam kalangan murid  Menurut Khairul Yusri (2007), perbezaan individu bermaksud variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulannya sama ada dari segi sifat kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah laku, sosial atau bakat dan aspek – aspek yang lain mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan.  Guru tidak ambil tahu akan kecerdasan pelbagai murid.
 15. 15.   Teknik atau kaedah pengajaran tidak berpandukan kecerdasan pelbagai murid
 16. 16.  Pengajaran guru tidak sesuai dengan gaya pembelajaran murid  Ketidakpelbagaian gaya pengajaran guru  Guru tidak kreatif dalam menyesuaikan kaedah pengajaran dengan gaya pembelajaran murid  Guru tidak mengambil berat akan perbezaan gaya pembelajaran dalam kalangan murid
 17. 17.  Guru tidak peka dengan latarbelakang murid  Guru tidak peka akan latarbelakang sosioekonomi dan budaya murid  Teknik dan kaedah pengajaran dan pembelajaran guru tidak bersesuaian dengan masyarakat sekitar murid
 18. 18.
 19. 19.  Pengajaran guru tidak sesuai dengan gaya pembelajaran murid  Guru tidak berusaha menghubungkan pelajar dengan ilmu pengetahuan.  Ramai guru hanya menggunakan teknik chalk and talk.  Tiada kepelbagaian dalam teknik pengajaran.
 20. 20.  Guru tidak membuat persediaan yang lengkap untuk PdP GURU MASIH GUNA KAEDAH TRADISIONAL Isu: Perancangan guru di dalam rancangan pengajaran harian dan kaedah komunikasi berkesan
 21. 21. GURU MASIH GUNA KAEDAH TRADISIONAL  Pencapaian yang rendah sering dikaitkan dengan pelajar berisiko di mana secara langsung mereka ini tidak dapat mencapai matlamat program pendidikan (Solon Community School District, 2003).  Menurut sumber Pembangunan Pendidikan 2001-2010, salah satu punca masalah ini adalah kerana majoriti guru masih menggunakan kaedah pengajaran tradisional dan kurang menggunakan Teknologi Maklumat dan  Komunikasi (ICT) untuk menarik minat dan tidak mampu merangsang proses pembelajaran pelajar di dalam mata pelajaran tersebut (Kementerian Pendidikan Malaysia 2001).  Malah strategi pengajaran ini juga dikenal pasti menjadi punca para pelajar lemah akademik atau berisiko menjadi kurang bermotivasi terhadap pelajaran yang dikendalikan secara tradisional (Zaidatol Akmaliah 2005).
 22. 22. 1 •Masih menggunakan kaedah ‘chalk and talk' •P&P berpusatkan guru dan bergantung sepenuhnya kepada buku teks 2 •Pendekatan latih tubi tanpa memberi penerangan konsep •Guru menekankan kaedah hafalan •Setelah KBSM berusia lebih dari 10 tahun, didapati amalan guru dalam melaksanakan kurikulum tersebut , pada keseluruhannya adalah masih berpusatkan kepada guru dan terikat dengan kaedah tradisional (Abdul Razak & rakan-rakan 1996) GURU MASIH GUNA KAEDAH TRADISIONAL
 23. 23. 1 • RPH tidak dapat disediakan sebelum PdP. 2 • Latihan yang diberikan tidak mengikut aras pembelajaran 3 • Latihan diambil terus dari buku latihan tanpa guru menyemak terlebih dahulu latihan yang ingin diberikan Guru tidak membuat persediaan yang lengkap untuk PdP
 24. 24. LANGKAH MENGATASI Pembelajaran secara kontekstual Pembelajaran berpusatkan pelajar Guru perlu kreatif Guru perlu membuat persediaan awal
 25. 25. Interaksi Rutin Persekitaran
 26. 26.  Interaksi bermaksud proses saling bertindak antara individu dengan pihak atau individu lain dengan pihak atau individu lain dengan alam sekitarnya. Interaksi melibatkan guru dan murid dan sangat berkaitan dengan kaedah guru menyampaikan isi kandungannya.
 27. 27. Interaksi dua hala pengajaran dan pembelajaran bercorak aktif Sosio-emosi
 28. 28.  Guru yang berkredibiliti akan membentuk peraturan dan prosedur (rutin) di dalam bilik darjahnya agar dapat mengurangkan gangguan, sebaliknya meningkatkan pembelajaran.  Menurut Haliza Hamzah (2008), peraturan bermaksud kenyataan yang memaklumkan tingkah laku yang boleh diterima di dalam bilik darjah. Peraturan juga merujuk satu peringatan dan autoriti kepada nilai moral murid-murid.
 29. 29.  Pelajar mesti datang sebelum tempoh pengajaran dan pembelajaran bermula iaitu sebelum pukul 7.00 pagi.  Pelajar dilarang untuk berada di dalam kelas semasa waktu rehat.  Dilarang bermain atau membuat bising di dalam kelas. Pelajar hanya boleh keluar kelas dengan izin guru dan memakai pas keluar masuk kelas.  Memberi sepenuh perhatian dan tumpuan semasa pengajaran dan pembelajaran.  Dilarang makan dalam kelas
 30. 30.  Pelajar harus membersihkan kelas mengikut jadual pembersihan yang telah disediakan.  Secara bergiliran, setiap kumpulan mestilah menukar informasi dan bahan bacaan tambahan di papan kenyataan setiap minggu.  Pelajar mestilah beratur masuk ke kelas setiap hari selepas waktu rehat.  Mematikan suis setiap kali meninggalkan kelas.  Menghormati guru iaitu memberi salam semasa guru masuk dan keluar kelas.
 31. 31. kondusif Keceriaan kebersihan Susun atur
 32. 32. Guru – guru sentiasa meningkatkan pengetahuan dan pengajaran mereka LANGKAH Guru siswazah Kompentasi profesional Pencapaian profesioinal Kepimpinan profesional KENAPA? Lambakan informasi di dunia maya Guru perlu mempelbagaikan teknik pengajaran Menggubal polisi untuk menambah- baik sistem pendidikan negara MASALAH Guru tidak membaca Peluang kursus / menyambung pelajaran kurang Tiada kenaikkan gaji (Guru tidak mempunyai motivasi untuk sambung pelajaran) Ilmu tidak sampai di sekolah (LDP tidak dijalankan)
 33. 33.  Guru bergiat aktif sebagai ahli dalam profession dan komuniti. Guru Profession #Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia # Yayasan Guru Malaysia Berhad. Komuniti #PIBG #SARANA
 34. 34.  Guru bergiat aktif sebagai ahli dalam profession. #Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia # Yayasan Guru Malaysia Berhad. Kebaikan #Mewakili suara guru-guru. # Menjaga kebajikan guru. # Merapatkan hubungan sesama guru. Keburukkan #Perlu membayar yuran. #Terdapat guru yang tidak menyertai kesatuan. #Kesatuan tidak memberikan impak yang luas.
 35. 35.  Guru bergiat aktif sebagai ahli dalam komuniti. #PIBG #SARANA Kebaikan #Mewujudkan hubungan baik antara golongan pendidik dengan ibu bapa. # Tenaga digembleng bersama untuk memajukan sekolah. # Sekolah memperolehi dana. Keburukan #Tidak mendapat sokongan daripada ibu bapa. # Ibu bapa bergantung sepenuhnya kepada guru. #Tujuan berubah arah kepada dokumentasi.

×