Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11. School Culture

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

11. School Culture

 1. 1. Apa itu BUDAYA? Budaya merupakan entiti keseluruhan yang kompleks. Ia merangkumi aspek-aspek seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, norma, adat resam dan kemahiran-kemahiran lain serta kebiasaan yang diwarisi, diperoleh dan diaplikasi di dalam kehidupan. (Deal & Peterson: 1999) TAKRIFKAN BUDAYA SEKOLAH
 2. 2. BUDAYA SEKOLAH BUDAYA SEKOLAH MERANGKUMI NORMA, PERATURAN, IDEA SERTA PELBAGAI PERKARA LAIN, DAN KESEMUANYA DITERIMA DAN DIPRAKTISKAN DI SESEBUAH SEKOLAH. BUDAYA MERANGKUMI PERATURAN YANG TIDAK TERTULIS SERTA JUGA TRADISI, NORMA DAN EKSPEKTASI (DEAL DAN PETTERSON, 1999)
 3. 3. Kamarudin( 2010) ◦ Budaya sekolah secara umumnya boleh didefinisikan sebagai cara hidup di sekolah yang sebenarnya dihasilkan oleh pelajar dan sebahagiannya oleh guru. Terdapat dua jenis budaya iaitu budaya formal dan budaya informal. Budaya formal ini mementingkan pencapaian akademik dan kaedah untuk mencapai matlamat tersebut. Manakala budaya informal sekolah pula ialah apa sahaja selain untuk mencapai kepentingan budaya formal sekolah seperti budaya bertutur, berpakaian, berbahasa dan lain-lain.
 4. 4. SIAPAKAH PEMBENTUK BUDAYA SEKOLAH Memandangkan budaya sekolah dibentuk oleh warganya maka budaya boleh berubah dan orang yang paling berpengaruh untuk mengubah dan mencorakkan budaya sekolah ialah kepimpinan sekolah iaitu pengetua/guru besar.( Sergiovanni,2000)
 5. 5. Pengetua dan budaya sekolah Pentadbir: orang paling penting untuk membentuk budaya positif bagi mewujudkan pola perhubungan manusia yang baik, suasana yang tenteram, persekitaran yang bersih. Keadaan yang positif akan memberi kesan dalam pembentukkan akhlak dan sahsiah. ( Pusat Perkembangan Kurikulum, 1991) Pengetahuan tentang budaya sekolah adalah penting bagi pentadbir ( Fiore,2000)
 6. 6. Pengetua dan budaya sekolah ◦ Kepimpinan pengetua berperanan sebagai tunggak utama kepada pembangunan pendidikan berkualiti iaitu merujuk kepada pengurusan sekolah yang cemerlang dan kemantapan kepimpinan pendidikan. Jadi kemantapan kepimpinan sekolah dilihat sebagai pemacu ke arah penghasilan pendidikan yang berkualiti. ( Lokman, 2008)
 7. 7. Pengetua dan budaya sekolah Seseorang pengetua perlu mempunyai pengetahuan dan latihan mencukupi dalam melaksana peranan mereka khususnya untuk mempengaruhi, memimpin dan menggerakkan seluruh organisasi sekolah ke arah mencapai matlamat. Ia memerlukan pengetua yang berketrampilan dan mempunyai sikap serta sahsiah yang terpuji. Cabaran terbesar kepada pengetua ialah memastikan organisasi sekolah berjalan dengan efisien dan efektif.
 8. 8. Pengetua dan budaya sekolah ◦ Menurut Hussein(1993) berdasarkan kajian sekolah berkesan: Peranan pengetua sering dibincangkan sebagai faktor yang menyebabkan kejayaan sesebuah sekolah. Oleh itu, pengetua perlu memainkan peranannya dengan berkesan supaya sekolah terus cemerlang
 9. 9. ISU KEPEMIMPINAN PENGETUA / GURU BESAR BELUM MENCAPAI TAHAP PROFESIONAL
 10. 10. pengetahuan, kecekapan, pengalaman mengajar dan mentadbir yang tinggi. Menentukan hala tuju sekolah orang yang pakar dalam bidangnya dan yakin akan keunggulan pekerjaan yang dijalankan
 11. 11. Kepemimpinan Pengetua / Guru Besar Di Malaysia Belum Mencapai Tahap Professional Profesional pakar dalam bidangnya dan yakin akan keunggulan pekerjaan yang dijalankandefinisi
 12. 12. Kepemimpinan Pengetua / Guru Besar Di Malaysia Belum Mencapai Tahap Professional guru penolong kanan Pelantikan Jawatan Pengetua pengalamannya dalam pengajaran atau pentadbiran
 13. 13. Kepemimpinan Pengetua / Guru Besar Di Malaysia Belum Mencapai Tahap Professional Pengetua Baru pengalaman kerja panduan dan nasihat rakan sejawat mengikut kaedah trial and error surat-surat pekeliling pentadbiran dan ikhtisas yang disediakan oleh KPM Pengalaman Latihan Profesional
 14. 14. Usaha-usaha Untuk Meningkatkan Professionalisme Pengetua / Guru Besar Insitut Aminuddin Baki (IAB) • Kursus jangka panjang(KKPP, NPQEL, PKPGB) • Kursus jangka pendek Universiti Tempatan • program sarjana pengurusan pendidikan Gred Jawatan Pengetua • Pengetua DG48 & Pengetua Kanan DG54 • pakar rujuk yang arif dan cekap • memberi khidmat nasihat kepada pengetua
 15. 15. Usaha-usaha Untuk Meningkatkan Professionalisme Pengetua / Guru Besar •dianugerahkan •perkhidmatan yang cemerlang iaitu markah prestasi melebihi 90% selama 3 tahun berturut- turut Jawatan pengetua kanan
 16. 16. Tugas Pengetua aspek pentadbiran aspek pengurusan penyeliaan aspek kepemimpinan aspek pendidikanperjalanan organisasi sekolah
 17. 17. Peranan Pengetua / Guru Besar pentadbir pengurus pemimpin pendidik guru
 18. 18. ISU:GURU, BUDAYA SEKOLAH DAN PENCAPAIAN
 19. 19. GURU, BUDAYA SEKOLAH DAN PENCAPAIAN  Guru merupakan golongan profesional yang diberi peranan penting sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Menurut Noriati et. al. (2010), guru yang komited diperlukan untuk menyediakan program pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berpegang teguh dengan strategi-strategi akauntabiliti yang berkesan.
 20. 20. ◦Guru sebagai kakitangan sekolah pula harus memberikan sepenuh komitmen kepada pihak pentadbiran bagi melancarkan urusan berkaitan pengurusan sekolah selain memberikan sokongan padu dalam merealisasikan visi dan misi sekolah yang telah digariskan (Abdullah Sani et. al. 2007).
 21. 21. GURU, BUDAYA SEKOLAH DAN PENCAPAIAN ◦ Hubungan peribadi (interpersonal) yang wujud antara guru dengan pelajar sewaktu di dalam kelas boleh memberi kesan tertentu kepada anak didiknya. Tingkah laku guru memberi kesan terhadap pencapaian akademik pelajar serta sikap mereka terhadap mata pelajaran, guru dan sekolah.
 22. 22. Komitmen Guru Dengan Kepemimpinan Pengetua ◦Pengetua dianggap sebagai nadi sesebuah sekolah di mana sekiranya corak kepimpinannya dapat memberi kepuasan kepada semua kakitangannya yang terdiri daripada guru-guru dan bukan guru akan mewujudkan suasana kerja yang menyeronokkan dan secara tidak langsung prestasi guru dan kakitangan lain akan meningkat
 23. 23. Tingkah laku guru Terlalu garang Tidak menyukai pelajar perniagaan sampingan lambat masuk kelas Facebook
 24. 24. ◦ Azura (2004) mengatakan kepuasan kerja adalah kehendak naluri setiap individu yang bekerja.Kehendak ini akan mendorong kepada perasaan tanggungjawab dan penglibatan yang menyeluruh ke arah pencapaian matlamat kerjaya seterusnya menyumbang kepada kepentingan organisasi. Kepuasan Kerja Guru Dengan Kualiti Dan Motivasi Kerja Guru
 25. 25. Tiada kerjasama kerja-kerja perkeranian Pemimpinan yang tidak berkesan Bidang pengkhususan yang berlainan
 26. 26. ◦ Guru-guru yang merasa tidak puas terhadap kerjanya lebih cenderung melakukan perlakuan negatif seperti ponteng kelas, kurang beri tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran dan tidak minat mengajar (Burrows dan Mundy, 1996). ◦ Dalam kajian Lim (2005) telah membuktikan bahawa sesetengah guru memang mengalami perasaan tertekan dan telah memikirkan atau mengambil keputusan untuk berhenti atau bersara sebelum sampai umur persaraan
 27. 27. ◦ kepuasan kerja adalah penting disebabkan ini merupakan salah satu faktor untuk memperolehi hasil kerja yang optimal ◦ dapat menghasilkan pelajar yang lebih bermotivasi dan dapat mempertingkatkan pencapaian pelajar
 28. 28. Isu: Pembudayaan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik di Sekolah ◦ Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology). ◦ Berkenaan dcngan scmua aspek dan pcngurusan serta pemprosesan BudayaSekolah-ICT
 29. 29. Isu: Pembudayaan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik di Sekolah BudayaSekolah-ICT ◦ Contoh-contoh penggunaan ICT di sekolah: kaset video dan audio cakera video television komputer
 30. 30. Isu: Pembudayaan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik di Sekolah ◦ Contoh-contoh penggunaan ICT di sekolah: BudayaSekolah-ICT Mesin pencetak Internet
 31. 31. Isu: Pembudayaan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik di Sekolah BudayaSekolah-ICT Kepentingan? Mudah faham isi kandungan pelajaran. Mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang baru dan fleksibel dari segi masa, tempat, kaedah dan bahan pembelajaran.
 32. 32. Isu: Pembudayaan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik di Sekolah BudayaSekolah-ICT Sumbangan Netbook 1 Malaysia kepada pelajar- pelajar yang terpilih. meningkatkan kadar celik IT dan komputer di kalangan masyarakat luar bandar. diperkenalkan pada tahun 2010 1.7 juta Netbook 1Malaysia telah diagihkan kepada yang kurang berkemampuan atau berpendapatan rendah. Netbook 1Malaysia sebagai hadiah kepada semua guru Malaysia.
 33. 33. Isu: Pembudayaan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik di Sekolah BudayaSekolah-ICT Memastikan guru-guru melakukan pengajaran menggunakan ICT sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu.
 34. 34. Isu: Pembudayaan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik di Sekolah BudayaSekolah-ICT Bengkel ICT untuk guru dan pelajar. Peranan ibu bapa – mengajar anak-anak menggunakan komputer.
 35. 35. Isu: Pembudayaan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik di Sekolah BudayaSekolah-ICT Guru kurang mahir penggunaan komputer untuk menghasilkan bahan pengajaran atau alat bantu mengajar. Cabaran
 36. 36. Isu: Pembudayaan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik di Sekolah BudayaSekolah-ICT Penyalahgunaan melawati laman social atau bahan lain yang tidak membawa manfaat kepada mereka. Cabaran
 37. 37. Isu: Pembudayaan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik di Sekolah BudayaSekolah-ICT Tidak membawa sebarang manfaat. Cabaran
 38. 38. Isu: Pembudayaan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik di Sekolah BudayaSekolah-ICT Kementerian Pelajaran Tinggi perlu mewajidkan semua bakal guru yang menuntut di universiti mengambil kertas yang ada kaitan dengan bidang ICT sebagai subjek teras. Guru-guru perlu sentiasa memantau pergerakan pelajar semasa menggunakan ICT supaya penyalahgunaan tidak akan berlaku. Pihak sekolah harus mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik dengan giat untuk menarik minat pelajar menyertainya. Langkah-langkah

×