Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 12 : Frasa Kerja

616 views

Published on

Ringkasan maklumat tentang frasa kerja yang terkandung dalam buku Tatabahasa Asas terbitan Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bab 12 : Frasa Kerja

  1. 1. SMK. Bandar Mas Kota Tinggi Johor BAB 12 :FRASA KERJA 12.0 Pengenalan terbentukdgn. KKsebagaiinti F mendudukikonsistuenpredikat 12.1 Pengertian FK binaanyg. bolehmengandungisatu @ beberapakata danintinyaialah KK (samaada KKT @ KKTT) Cth : Subjek Kanak-kanakitu Lelakiitu Pelajar-pelajar Adik Predikat bermain. (KKTTTP) bertambah kaya. (KKTTBP) mempelajaritatabahasa. (KKT) belumminumsusu. (KKT) KK yg. jd. intibolehterdiridrp. KK tunggal, KK terbitan, KK majmuk @ KK ganda Cth : belummandi (KK tunggal) sedangtermenung (KK terbitan) akannaik hajipadatahunini (KK majmuk) bertolak-tolakanke stadium (KK ganda) 12.2 3 Fungsi FKdalamAyat [1] Predikat [2]Subjek FK bolehjd. subjekayat ab. FK ituberfungsisebagai FN Hal iniselarasdgn. rumusyg. menetapkanbahawa apa2 kata jikamenjadisubjekayat, kata ituberfungsisebagai FN. Subjek Bersedekah Bercakap Makanulam Membacabuku Predikat amalan yang mulia. memangmudah. mencantikkankulit. menambahkanpengetahuan. 1
  2. 2. SMK. Bandar Mas Kota Tinggi Johor [3] Penerang FK bolehjadipenerang ab. KK itumengikuti FN. Frasainibolehhadir pd. bhg. S @ P Subjek Emositidakterkawal Kedudukanmereka Tugasmengajar Predikat merosakkandiri dalamsituasiberbahaya. kerja yang mulia. 12.3 Binaan FK terjadidgn. adanya KK sbgi. unsurinti. 2 btk. FK (sebabada 2 jenis KK) [1] FK taktransitif (tanpapelengkap , berpelengkap, berpenerang) [2] FK transitif 12.3.1 Binaan FK TT - mengandungi KKTT sbgi. inti - tidakmemerlukan FN sbgi. objekutk. melengkapkannya. Subjek Predikat tidur CKomala t Petani sedangbekerja di sawah. hAbang belumtidurlagi. Rumahitu terbakarpetangsemalam : - KKTT bolehhadirbersama-sama kata bantu danunsurketerangan. - 3 FKTT (FKTTTP, FKTTBPelengkap, FKTTBpenerang) [A] FKTTTP - mengandungi KKTTTP - KKTTTP bolehberdirisendiridlm. ayatdantidakmemerlukanpelengkap @ objekbagi menyempurnakanmaksudayat. 2
  3. 3. SMK. Bandar Mas Kota Tinggi Subjek Bayiitu Bapa Daun Penduduktamanitu Johor Predikat menangis. sedangbekerja. berterbangan. bergotong-royong. - FKTTTP dpt. diperluasdgnmenambah FSN, FN @ FA (sebagaiketerangan) Subjek Pelajaritu Manusia Majalahwanitaitu Abangsaya FKTT bangun mestisujud akanterbit hendakberpergian Predikat (KKTTTP) Keterangan darikerusi. kepada Allah. bulandepan. jauh. - FKTTjenisinidptdiperluasdgn. menambah FSN. (KSN mestiada). - ketidakhadiran KSN akanmenjadikan FK tersebuttidakgramatis. Cth : (a) Zahidlupaakanjanji-janjinya. (b) Wong akantidurdisini. (c) Kami belumtahuakan/tentangperkaraitu. (d) Merekabertemudengan Kumar. (B) FKTT Berpelengkap - FK yang memerlukanpelengkapsupaya FK itumempunyaimaknayg. lengkap. - Jikatiadapelengkap, FK itutidakbermakna Subjek Saya Maisara PuanSalmah Kejayaanseseorang KKTT ada menjadi berada bergantung Predikat (FKTTBP) Pelengkap wang guru diSeremban. padausahanya. - Pelengkapbukanobjekkeranaayattersebuttidakbolehdipasifkan. - pelengkapbolehterdiridrp. KN, KA dan FSN. 3
  4. 4. SMK. Bandar Mas Kota Tinggi Subjek Perompakitu Wanitaitu Lelakiitu Neneknya Keretaitu Abang Ah Seng KKTT bersenjatakan ada bertubuh beransur membelok bermastautin Johor Predikat (FKTTBP) Pelengkap sebilahparang (KN) anak (KN) sasa. (KA) pulih (KA) kekanan (FSN) di Australia. (FSN) (C) FKTT Berpenerang - terdiridrp. binaan KKTT diikutioleh KN. - KN yg. mengikutinyabukanpelengkapkeranaunsurpenerangtersebutbolehditiadakan danayatyg. terhasiltetapsempurna. - KN yang mengikutinyabukanobjekkeranaayattersebuttidakbolehdipasifkan. Predikat (FKTT) Subjek Lelakiitu Lelakiitu Keduaduapengantinbaruitu Keduaduapengantinbaruitu Adik Adik KKTT bersawah bersawah berbimbingan Penerang padi tangan berbimbingan belajar belajar bahasa Arab 12.3.2 Binaan FK Transitif tidak dpt. menjadifrasajikatidakdisertai FN sebagaiobjek. terdiridrp KKT sebagaiintidandiikutioleh FN sebagaiobjek. Ayatyg. mengandungi FKT bolehdipasifkan Cth : Subjek Sunjiv Bukuitu Ibu Ikan Pekedaiitu Predikat membacabukuitu. dibacaolehSunjiv. menggorengikan digorengolehibu. sedangmelayanpelanggan. 4
  5. 5. SMK. Bandar Mas Kota Tinggi Pelanggan Johor sedangdilayanolehpekedaiitu. adakalanya FKT tidakdisertaioleh FN sbgi. objekkeranaayattersebutmengalamipengguguranobjek (salahsatu proses transformasi) sesetengahahlibahasamenganggap KK jenisinisebagai KK semitransitif Cth : Subjek Murid-murid Merekaberdua Kami Isteriabangsaya Predikat sedangmakan. sukamembaca. menunggu di sinisahaja. sudahenambulanmengandung. 12.3.2 FKT dengan FN sebagaiObjek 2 jenis : [1] FK dgn. satuobjek [2] FK denganduaobjek (A) FK dgn. satuobjek - mengandungi KKT dandiikutioleh FN sebagaipenyambut. Predikat (FKT) Subjek Lori itu Pembacaan Pelajar-pelajar Petani Ahlibahasaitu KKT melanggar memperluas menyiapkan membajai memperkatakan Objek anjing. pengetahuan. latihan. sawah. kesalahantatabahasa. - dlm. binaan FKT, ant. KKT dengan FN ygjd. objeknyatidakbolehdisisipkan kata atau apa2frasakerana KKT terikatpadaobjeknya. - cth : ms 328 KELAINAN [1] Diamembacabanyakbuku. [2] Diamembacabeberapabanyakbuku (B) FK dgn. 2 objek - adamasanya 2 objek dpt. menyertai KKT utklmembtk. FKT yg. bertugassbgi. predikat dlm. ayat. 5
  6. 6. SMK. Bandar Mas Subjek Ayah Ibu Ramesh Kamal Kota Tinggi KKT memberi mengambilkan meminjami membelikan Johor Predikat Objektepat (penyambutlangsung) adik ayah Zaini ayahnya Objeksipi wangsaku. segelas air. novelnya. jam. - ayatyg. mengandungi FK dgn. 2 O bolehditukarmenjadi FK dgn. 1 objek, caranya : mengubahbtk. KKT danmemindahkan OT asalkebelakangayatdengandidahuluioleh KSN (untuk @ kepada) bagimenjadikannya FSN. - FN yang merupakan OT dlm. ayat2 di atasmenjadi FSN yg. berfungsisebagai keterangandlm. ayat. Subjek Ayah Ibu Ramesh Kamal KKT memberikan mengambil meminjamkan membeli Predikat Objektepat (penyambutlangsung) wangsaku segelas air novelnya jam Objeksipi kepadaadik. untuk ayah. kepadaZaini. untukayahnya. - ayat2 di bawahkelihatanmengandungi 2 objektetapisebenarnya 1 objek. - FN selepasobjekialahunsurpenerangkeranaperkataansebagaibolehdiletakkan di hadapanunsurpenerang. Subjek Mereka Mereka Ismail Ismail Wanitaitu Wanitaitu Predikat KKT menganggap menganggap menggelar menggelar menjadikan menjadikan Objek lelakiitu guru. lelakiitusebagai guru. saya Pak Long. sayasebagai Pak Long. budakituanakangkatnya. budakitusebagaianakangkatnya. 12.4 ObjekdanPelengkap O danpelengkapmempunyaipersamaandanperbezaan Kedua2nya bolehterdiridrp. FN danmendudukitpt. yg. sama (selepas KK) [1] Anakjiranabangsayamenjadi guru. (pelengkap) [2] Pekerjamembersihkanpejabatitu. (objek) 6
  7. 7. SMK. Bandar Mas Kota Tinggi Johor Perbezaan O danpelengkap : [1] unsuryg. jd. O hanya KN/FN ttpi. pelengkap (KN/FN, KA, FSN dan KK/FK. Cth : [1] Lelakiitumendekatisaya (O) [2] Merekajugaadaperasaan (pelengkap KN) [3] Pemudaitubertubuhsasa (pelengkap KA) [4] Adiksayapandaimenyanyi (pelengkap KK) [5]Pelajar-pelajarberada di padang (pelengkap FSN) [2] ayatyg. mengandungiobjekbolehdipasifkan cthayatms : 331 Perbezaan O danpelengkap Objek hadirselepas KKT wujuddlm. btk FN menjd. subjek ab. dipasifkan Pelengkap hadirselepas KKTT wujuddlm. btk. KN, KA, KK dan FSN tidak dpt. menjd. subjekkeranatidakbolehdipasifkan 12.5 Perluasan FK (A) FK dengan Kata Bantu Predikat FK dlm. ayattunggalbolehdiluaskandgn. menambah : [1] kata bantu (KB aspekdan KB ragam) rujukjadualms 322 & 333 - bolehdigunakansecaraserentak/bergabung – rujukcth. ayat. [2] keterangan (B) FK denganketerangan FK bolehdiperluasdgn. keterangan.(menerangkan KK dgn. lebihlanjut) Dlm. binaanayat, F keteranganberada di hujungayat (belakang KK @ selepasObjek bg. KKT. F keteranganbolehterdiridrp. FSN, FA dan FN. Cth : [1] Ibumenghirissayurdenganpisau (K=FSN) [2] Lelakiituberjalancepatsekali (K= FA) [3] Bapatidakbekerjahariini (K=FN) 7
  8. 8. SMK. Bandar Mas Kota Tinggi Johor 12.6 Kesimpulan (A) Binaan FKTT K. Bantu + KKTT + pelengkap + keterangan (B) Binaan FKT K. Bantu + KKT + Objek + Objek + keterangan 8

×