Latihan Topikal STPM Baharu : Soalan Fonologi

155,380 views

Published on

Mengandungi soalan-soalan STPM 2001-2005

Published in: Education
4 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
155,380
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
147,085
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
4
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Latihan Topikal STPM Baharu : Soalan Fonologi

  1. 1. Unit Bahasa Malaysia Prauniversiti SMK. Bandar Mas, Kota Tinggi, Johor Bahasa Malaysia Kertas 1 Latihan TopikalFONOLOGI Mohd Fadil bin Talib 01-01-2012
  2. 2. TAJUK : FONOLOGISTPM 200124 Dalam pengeluaran bunyi vokal bahasa Melayu, konsep sempit, separuh luas, dan luas dikaitkan dengan A kedudukan lidahB pergerakan lidahC turun naik rahangD bukaan rongga mulut25 Perkataan yang manakah yang mengandungi bunyi konsonan sengauan akhir kata ?I TebalII Makan III BumbungIV Mengantuk A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV26 Antara kumpulan kata yang berikut, yang manakah yang mengandungi diftong ?I Halau , mulai , kuasaII Sepoi , tauliah , kuih III Boikot, haiwan , aurat IV Kerbau , rambai , sekoi A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Semasamenghasilkanvokalini .depanlidahditurunkanserendah-rendahnya. Udaradariparu-parudikeluarkandan pita suarabergetar.27 Vokal yang terhasil berdasarkan penyataan di atas terdapat dalam perkataanA buluhB milikC bayarD nenek Daerah sebutan Cara sebutan Gigi - Lelangit Bibir gusi Keras Letupan tak bersuara 1 3 Letupan bersuara 2 Letusan tak bersuara 428Berdasarkan carta konsonan di atas, konsonan [ t ] , seperti dalam perkataan topi, atap , dan dekat terletak pada ruangan yang bertanda A 1 B 2 1
  3. 3. C 3 D 429 Kata yang manakah yang mengandungi penggunaan vokal [ e ] pepet dalam suku kata terbuka ?I KenalII Sental III MerakIV MengkalA I dan IIIB I dan IVC II dan IIID IIdan IV30 P T Q UR V WXS Carta keratan rentas lidah30 R dalam carta di atas ialahA vokal depan luasB vokal depan sempitC vokal depan separuh luasD vokal depan separuh sempit Dalamkegelapanmalam ,kapal Titanic karamdilandataufanlalutenggelam kedasarlautan.31 Bunyi konsonan pada akhir perkataan yang bergaris dalam ayat di atas ialah A sengauan gusi B sengauan bibir C sengauan lelangit keras D sengauan lelangit lembutSTPM 200224 Antara yang berikut, yang manakah bunyi yang dihasilkan dengan menggetarkan pita suara? I [k] II [t] III [g]IV [d] A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV 2
  4. 4. 25 Antara yang bunyi yang berikut, yang manakahsewaktumenghasilkannyalidahdiangkatpadakedudukan yang paling tinggi? I [o] II [e] III [u] IV [i] A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV26 Antara yang berikut, yang manakahperkataan yang mengandungibunyi yang dihasilkandenganmenyebutvokaldepanluasdahulu, kemudiandigeluncurkankearahvokalbelakangsempit? A taut B kain C halau D hairan27 Antara yang berikut, yang manakahperkataan yang mengandungibunyiletupangigi-gusi?A pari B gari C kari D tari Bibir dibundarkan. Belakang lidah diangkat setinggi-tingginya. Udarakeluartanpasekatan.28 Bunyi yang dihasilkan berdasarkan keterangan di atas terdapat pada perkataanAubi, sayu B saya, balik C tolak,boleh D nenek, empat Bahagiantengahlidahberadadalamkeadaanbiasa, tidakdinaikkkanatauditurunkan Bukarahangsederhanaluas Keadaanbibir neutral29Huraian di atasmenerangkankedudukanalatpertuturansemasamenghasilkanbunyivokal A tengah B depanluas C depanseparuhluas D depanseparuhsempit30 Pilih pernyataan yang benar tentang bunyi diftong. I Terdapatunsurgeluncuran II Kombinasiduabunyivokal III Membentuk lebih daripada satu suku kata IV Mempunyaiduapuncakkelantangan A I dan II B I dan III 3
  5. 5. C II dan IV D III dan IV ‘Kesesuaianduahurufvokalmembentukduasuku kata pada kata dasar, iaitupasanganantarahurufvokalpadasuku kata praakhirdengansuku kata akhirtertutup’31 Pernyataan di atasmerujukkepadakonsep A susunanvokal B keselarasanvokal C penyesuaianduahurufvokal D penggabunganduahurufvokalSTPM 20031 52 63X 824 Bahagian yang bertanda X dalam gambar rajah di atas ialahA vokal depan luasBvokal belakang luasC vokalbelakangsempitD vokaldepanseparuhsempit25Antarakumpualnperkataanberikut , yang manakahkesemuanyamengandungibunyidiftong?A Gulai, mulai,salaiB Pantai,pualu,indukC Daun, serai,sendawaD Tauliah, berbaloi,hairan Dalammesyuarattersebut, ahli-ahliSyarikat Kerjasam Seri Menantibersetujumenerimasyarat-syarat yang ditetapkan demi kepentinganmasyarakatsetempat26 Konsonan yang bergaris dalam ayat di atas ialahA konsonsn geseran antara gigi tak bersuaraB konsonan geseran lelangit lembut bersuaraC konsonan geseran lelengit keras-gusi bersuaraD konsoanangeseranlelangitkeras- gusitakbersuara Belakanglidahdiangkatsetinggimungkinkearahlelangitlembutt anpamenyentuhnya Lelangitlembutdiangkat Bibirdibundarkan27 Pernyataan di atasadalahtentangcarapenghasilanbunyi 4
  6. 6. A vokal tengahB vokal depan luasC vokal depan sempitD vokal belakang sempit28Pilih kumpulan perkataan yang kesemuanya menggunakan gabungan dua huruf yang mewakili satu bunyi konsonan.A Nyata, tenang, karbonB Bangun, syarat, tarikhC Doktor,hanyut, manjaD Luncur, Quraisy,khusus29Antara yang berikut, kumpulan perkataan yang manakah kesemuanya menepati pola keselarasan vocal bahasa Melayu e-taling-a?A Penat,peka,benaB Serta,dewan,emakC Enak,elak,belerangD Tembak,tembelang,entah Bunyidikeluarkanapabilaudaradariparu- parudihalangdenganmerapatkanduaalatartikulasi.Udara yang tersekatitudilepaskandenganperlahan-lahan30 Berdasarkan pernyataan di atas, bunyi yang terhasil ialahA sisianB letusanC letupanD getaran31Antara perkataan yang berikut, yang manakah mengandungi konsonan pinjaman?I KariII VetoIII FormalIV PrihatinA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IVSTPM 2004 I Letupan dua bibir bersuara II Vokal tengah III Letupan gusi bersuara IV Geseran glotis24 Perkataan yang menepatisusunanbunyi di atasialah A Peras B Bedal C Pecal D Megah Depanlidahdirapatkankelelangitkeras Lelangitlembutdalamkeadaanbiasa 5 Udara dikeluarkan dari paru-paru terus melalui rongga hidung Pita suaradigetarkan
  7. 7. 25 Pernyataan di atas menunjukkan cara-cara mengeluarkan bunyi konsonan A Sengauangusibersuara B Sengauanduabibirbersuara C Sengauanlelangitkerasbersuara D Sengauanlelangitlembutbersuara26 Kumpulan perkataan yang manakah yang kesemuanyamengandungikonsonanaslidalambahasaMelayu ? A Pakai-Akhbar B Cawan-Hayat C Wangi-Syarat D Nyonya-Variasi27Pilih penggunaan tanda sempang (-) pada tempat yang betulISerta-mertaIIKasih sayangIIILama kelamaanIVSyarikat usaha-sama A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV28 Pilih pernyataan yang benar tentang penghasilan bunyi ( m )I Pita suara digetarkanII Dua bibir dirapatkanIII Lelangit lembut dinaikkanIV Sebahagian arus udara keluar melalui rongga mulut A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV29 Pilih pernyataan yang benar tentang bunyi vokalAUdaramengalamisekatan B Bentuk bibir boleh bundar atau hampar C Pita suara bergetar ataupun tidak bergetar D Semasamenghasilkannya, lelangitlembutdalamkeadaan neutral30 Bidang fonologi ialah bidang yang mengkaji A Bahasasecarasaintifik B bunyi-bunyi yang dihasilkanolehmanusia C fonem-fonem dalam sesuatu bahasa tersebut D bunyi dalam sesuatu bahasa dan lambang kepada bunyi tersebut31 Diftong ( ai ) ialah bunyi yang dimulai dengan cara penghasilan vocal depan luas, 6
  8. 8. kemudian berlaku geluncuran kea rah bunyi A Vokaldepansempit B Vokalbelakangluas C Vokaldepanseparuhsempit D VokaltengahseparuhluasSTPM 200524 Pilihpadanan yang betulantaralambangkonsonandengannamanya.25 Apakahvokal yang berada di tempat P dan Q dalamgambar rajah di atas?26 Bagaimanakah bunyi konsonan [I] dihasilkan?I Pita suaratidakdigetarkan.II Hujunglidahdinaikkankebahagiangusi. III Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan. IV Udara dari rongga mulut keluar melalui kedua-dua belah sisi lidah. A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Untukmenghasilkanvokalini, depanlidahditurunkanserendah-rendahnya. Lelangitlembutdiangkatuntukmenutupronggahidung.Udaradariparu- 7 parukeluarmelaluironggamuluttanpasekata.Vokalinihadirdalamsemua lingkungannya, iaitupadaawal, tengah, danakhir kata.
  9. 9. 27 Vokal yang dimaksudkanialah A Vokaldepanluas. B Vokaldepansempit. C Vokaldepanseparuhluas. D Vokaldepanseparuhsempit.28 Vokal akhir pada kata [baharu] ialahVokaldepansempit.A Vokalbelakangsempit. B Vokaldepanseparuhsempit.C Vokalbelakangseparuhsempit.29 Antara yang berikut, yang manakah kata yang mengandungibunyidiftong? I Bait II Sauk III Audit IV Baiduri A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV30 Di manakahkedudukankonsonan [Y] dalamcarasebutandandaerahsebutan yang berikut?31 Antaragambar rajah berikut, yang manakah yang menunjukkanpenghasilanbunyi [p]? 8
  10. 10. 32 Unit terkecildalambahasa yang berfungsigramatisatau yang menjalankantugasnahudikenalsebagaiAbunyi.Bfonem.Cmorfem.D suku kata. Soalantamat 9

×