Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Stars and galaxies

 1. 1. £ÁUÀgÁdÄ £ÉlÌ¯ï «eÁÕ£À ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É PÀƼÀUÉgÉ UÉÃmï ªÀÄzÀÆÝgÀÄ vÁ|| ªÀÄAqÀå f¯Éè 9880165534 nagunetkal@gmail.com
 2. 2. • £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ºÀÄn֨ɼÉzÀÄ,¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ªÀµÀð EzÀÄÝ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀ£ÀߥÀÄàvÀÛªÉ-EzÀÄ ¤ªÀÄUÉ CZÀÑjAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ C®èªÉà ? ºËzÀÄ
 3. 3. £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UɯÁQëUÀ¼ÀÄ • £ÀPÀëvÀæUÀ½UÀÆ MAzÀÄ fêÀ£À ZÀPÀæ«zÉ.EzÀ£ÀÄß C¨sÀ幸ÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ºÀÄlÄÖ ¸Á«£À §UÉV£À «ZÁgÀ w½AiÀħºÀÄzÀÄ.
 4. 4. £ÁPÀëwæPÀ «PÁ¸À • £ÀPÀëvÀæUÀ¼À GUÀªÀÄ¢AzÀ «£Á±ÀzÀªÀgÉUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ £ÁPÀëwæPÀ «PÁ¸À JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ.
 5. 5. £ÀPÀëvÀæUÀ¼À «PÀ¸À£À ªÀÄvÀÄÛ CAvÀå D¢ £ÀPÀëvÀæ ¹ÜgÀ ¹Üw PÉA¥ÀÄzÉÊvÀå UÀæ»ÃAiÀÄ ¤ÃºÁjPɱÉéÃvÀPÀÄ§Ó £ÀPÀëvÀæUÀ¼À «PÀ¸À£À ªÀÄvÀÄÛ CAvÀå
 6. 6. £ÀPÀëvÀæUÀ¼À «PÀ¸À£À ªÀÄvÀÄÛ CAvÀå PÉA¥ÀÄzÉÊvÀå PÉA¥ÀÄzÉÊvÀå ±ÉéÃvÀPÀÄ§Ó PÀȵÀÚPÀÄ§Ó PÀ¥ÀÄàPÀĽ £ÀÆåmÁæ£ï £ÀPÀëvÀæ ¸ÀÄ¥Àgï £ÉÆêÁ
 7. 7. D¢ £ÀPÀëvÀæ CxÀªÁ ¥ÉÆæÃmÉÆøÁÖgï • ªÉÇåêÀÄzÀ°è£À §ÈºÀvï C¤®zÀ ªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ UÀÄgÀÄvÀé¢AzÀ ¸ÀAPÀÄavÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. • ªÉÆÃqÀzÀ gÁ²AiÀÄ ±ÉÃ%99 ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ UÉÆî gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.EzÀ£ÀÄß D¢£ÀPÀëvÀæ J£ÀÄßvÉÛêÉ. • D¢£ÀPÀëvÀæzÀ PÉÃAzÀæzÀ°è vÁ¥À ªÀÄvÀÄÛ MvÀÛqÀ ºÉZÀÄÑvÁÛ ºÉÆÃV vÁ¥ÀªÀÅ 10 «Ä°AiÀÄ£ï K DzÁUÀ ºÉÊqÉÆæÃd£ï £ÀÆåQèÃAiÀÄ ¸À«Ä䮣À QæAiÉÄUÉ M¼ÀUÁV ±ÀQÛ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
 8. 8. £ÀPÀëvÀæUÀ¼À ¹ÜgÀ ¹Üw • ±ÀQÛ ©qÀÄUÀqɬÄAzÀ GAmÁUÀĪÀ ºÉÆgÀªÀÄÄR §®ªÀÅ UÀÄgÀÄvÀézÀ M¼ÀªÀÄÄR §®PÉÌ ¸ÀªÀÄ DzÁUÀ £ÀPÀëvÀæªÀÅ ¸ÀªÀĹÜw(¹ÜgÀ ¹Üw)UÉ §gÀÄvÀÛzÉ.
 9. 9. PÉA¥ÀÄzÉÊvÀå • «QgÀtUÀ½AzÁzÀ ºÉÆgÀªÀÄÄR MvÀÛqÀªÀÅ UÀÄgÀÄvÀézÀ M¼ÀªÀÄÄR MvÀÛqÀQÌAvÀ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ.£ÀPÀëvÀæzÀ ºÉÆgÀ ¥ÀzÀgÀ »UÀÄÎvÀÛzÉ. • ºÉÆgÀ¥ÀzÀgÀ »UÀÄΫPɬÄAzÀ vÁ¥ÀªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁV £ÀPÀëvÀæzÀ §tÚ PÉA¥ÀÄ §tÚªÁV §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß PÉA¥ÀÄzÉÊvÀå JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
 10. 10. PÉA¥ÀÄzÉÊvÀå PÉA¥ÀÄzÉÊvÀåzÀ ¹ÜwAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè £ÀPÀëvÀæUÀ¼À «PÀ¸À£ÀzÀ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ MAzÉà DVgÀÄvÀÛzÉ.
 11. 11. UÀæ»ÃAiÀÄ ¤ÃºÁjPÉ • PÉA¥ÀÄ zÉÊvÀåzÀ G©âzÀ ºÉÆgÀ¥ÀzÀgÀ PÀ¼ÀaPÉÆAqÀÄ zÀÆgÀPÉÌ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. • EzÀjAzÀ ºÉÊqÉÆæÃd¤ß£À ªÉÆÃqÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. • F ªÉÆÃqÀªÀ£ÀÄß UÀæ»ÃAiÀÄ ¤ÃºÁjPÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
 12. 12. ±ÉéÃvÀ PÀÄ§Ó • PÉA¥ÀÄzÉÊvÀå ¹Üw vÀ®Ä¦zÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉãÁUÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀÄ £ÀPÀëvÀægÁ²AiÀÄ£ÀߪÀ®A©¸ÀÄvÀÛzÉ. • £ÀPÀëvÀæªÀÅ vÀ£Àß ºÉÆgÀ PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀaPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ gÁ²AiÀÄÄ 1.4 ¸ËgÀgÁ²VAvÀ(EzÀ£ÀÄß ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ «Äw J£ÀÄßvÁÛgÉ) PÀrªÉÄ EzÀÝ°è,vÀ£ÀßzÉà UÀÄgÀÄvÀé¢AzÁV £ÀPÀëvÀæ PÀĹAiÀÄvÉÆqÀUÀÄvÀÛzÉ. • vÁ¥À ªÀÄvÀÄÛ MvÀÛqÀ ºÉaÑzÀ PÁgÀt,£ÀPÀëvÀæ E£ÀßµÀÄÖ PÀĹAiÀįÁgÀzÀÄ. • vÁ¥À §ºÀ¼À ºÉZÁÑzÁUÀ £ÀPÀëvÀæªÀÅ C¢üPÀ DªÀvÀðªÀżÀî QgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸Àƹ ±ÉéÃvÀ PÀÄ§Ó DUÀÄvÀÛzÉ.
 13. 13. ±ÉéÃvÀ PÀÄ§Ó • ±ÉéÃvÀ PÀħÓzÀ°è£À zÀæªÀå JµÀÄÖ ¸ÀA¦ÃqÀ£À UÉÆArgÀÄvÀÛzÉAzÀgÉ ZÀªÀÄZÀzÀ°è£À zÀæªÀå £ÀÆgÁgÀÄ l£ï vÀÆUÀÄvÀÛzÉ.
 14. 14. ¸ËgÀgÁ²VAvÀ ºÉZÀÄÑ gÁ²AiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À ¨sÀ«µÀåªÉãÁUÀÄvÀÛzÉ .? • ¸ËgÀgÁ²AiÀÄ LzÀÄ ¥ÀlÄÖ CxÀªÁ CzÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ gÁ²AiÀÄļÀî £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ PÉA¥ÀÄ zÉÊvÀå ¹ÜwAiÀÄ C£ÀAvÀgÀ «©ü£Àß jÃwAiÀÄ°è «PÁ¸ÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ.
 15. 15. ¸ÀÆ¥Àgï £ÉÆêÁ(super nova) • £ÀPÀëvÀæzÀ UÀ¨sÀðzÀ°è ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ¨sÁgÀªÁzÀ zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀ ºÁUÉà UÀ¨sÀðzÀ CvÀåAvÀ M¼À¨sÁUÀzÀ°è PÀ©âtzÀ ©ÃdUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ.F ºÀAvÀzÀ°è £ÀPÀëvÀæ ¸ÉÆáÃlUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.F «zÁåªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆ¥Àgï£ÉÆêÁ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
 16. 16. £ÀÆåmÁæ£ï £ÀPÀëvÀæ(Neutron star) • ¸ÀÆ¥Àgï £ÉÆêÁ WÀl£ÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀPÉ̸ÉzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ,PÉ®ªÉǪÉÄä ºÉZÀÄÑ ¸ÀA¦ÃqÀ£ÀUÉÆAqÀÄ PÉÃAzÀæzÀ°è £ÀÆåmÁæ£ÀÄUÀ½AzÁVgÀĪÀ UÉÆî G½zÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ.EzÀ£ÀÄß £ÀÆåmÁæ£ï £ÀPÀëvÀæ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
 17. 17. PÀ¥ÀÄà PÀĽUÀ¼ÀÄ(black hole) • ¸ÀÆAiÀÄð£ÀzÀQÌAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¥ÀlÄÖ C¢üPÀ gÁ²AiÀÄļÀî £ÀPÀëvÀæUÀ¼À ¸ÀÆ¥Àgï £ÉÆêÁ CªÀ±ÉõÀUÀ¼À°è §ÈºÀvï ¥ÀæªÀiÁtzÀ gÁ² §ºÀ¼À ¸ÀtÚ UÁvÀæPÉÌ ¸ÀA¦ÃqÀ£ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.UÀÄgÀÄvÀé PÉëÃvÀæ CvÀåAvÀ wêÀæªÁVgÀĪÀ F PÁAiÀÄPÉÌ PÀ¥ÀÄàPÀĽ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
 18. 18. £ÀPÀëvÀæzÀ §tÚ vÁ¥À §tÚ £ÀPÀëvÀæ GzÁºÀgÀuÉ 2500-3500k PÉA¥ÀÄ ©l¯ï Vøï 3500-5000k QvÀÛ¼É ºÀ¼À¢ DPÀÄÖðgÀ¸ï 5000-6000k ºÀ¼À¢ ¸ÀÆAiÀÄð 6000-10,000k ºÀ¼À¢ bÁAiÉÄAiÀÄļÀî ©½ ®Ä§ÞPÀ 10,000-50,000k ¤Ã° bÁAiÉÄAiÀÄļÀî ©½ jUɯï
 19. 19. UɯÁQì (galaxy) MAzÉà UÀÄgÀÄvÀéPÉÌ M¼À¥ÀnÖgÀĪÀ §ÈºÀvï £ÀPÀëvÀæUÀ¼À UÀÄA¦UÉ UɯÁQì J£ÀÄßvÁÛgÉ. £ÀPÀëvÀæªÁzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀÆAiÀÄð,200 ©°AiÀÄ£ï £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ UɯÁQìAiÀÄ°èzÉ D UɯÁQìAiÉÄà DPÁ±ÀUÀAUÉ CxÀªÁ ºÁ®ÄºÁ¢. £ÀªÀÄä UɯÁQìAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ1011 £ÀPÀëvÀæUÀ½zÀÄÝ CªÉ®èzÀgÀ MlÄÖ gÁ² ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3x1041 kg. DPÁ±ÀUÀAUÉAiÀÄ ªÁå¸À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ®PÀë eÉÆåÃwªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
 20. 20. ¸ÀÄgÀĽ UɯÁQì
 21. 21. J°¦ìÃAiÀÄ UɯÁQì
 22. 22. C¤AiÀÄvÀ UɯÁQì
 23. 23. Jré£ï ºÀ§®è£À ¤AiÀĪÀÄ • ``AiÀiÁªÀÅzÉà DPÁ±ÀPÁAiÀÄ £À«ÄäAzÀ zÀÆgÀ ¸ÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÉÃUÀªÀÅ CzÀÄ £À«ÄäAzÀ EgÀĪÀ zÀÆgÀPÉÌ £ÉÃgÀ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ.’’
 24. 24. gÁPÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀPÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ .
 25. 25. gÁPÉmï «eÁÕ£ÀzÀ ¦vÁªÀĺÀgÀÄ PÁ£ï¸ÁÖAn£ï wìAiÉÆïïPÀĪï¹Ì gÀµÁå
 26. 26. gÁPÉmï «eÁÕ£ÀzÀ ¦vÁªÀĺÀgÀÄ ºÉªÀÄð£ï M¨Évïð dªÀÄð¤
 27. 27. gÁPÉmï «eÁÕ£ÀzÀ ¦vÁªÀĺÀgÀÄ gÁ§mïð UÉÆqÁØqïð CªÉÄÃjPÀ
 28. 28. gÁPÉmï £ÉÆÃzÀ£ÀPÁjUÀ¼ÀÄ(Rocket propellents) zÀæªÀ ºÉÊqÉÆæÃd£ï ªÀÄvÀÄÛ zÀæªÀ DQìd£ï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ zÀæªÀ DQìd£ï ºÉÊqÀæfÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊnæPï DªÀÄè ¸ÀA±ÉèövÀ gÀ§âgï CxÀªÁ ¸É®Äå¯ÉÆøï£À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀæªÀ DQìd£ï C®Æå«Ä¤AiÀĪÀiï ¥ÉgÉÆ̯ÉÃmï DQìqÀPÀzÉÆA¢UÉ ¥Á°§ÆåmÁqÉʬÄÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ CQæ°Pï DªÀÄè DQìqÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ EAzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MmÁÖV £ÉÆÃzÀ£ÀPÁjUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ.
 29. 29. gÁPÉmï£À vÀvÀé ¸ÀAªÉÃUÀ ¸ÀAgÀPÀët vÀvÀé
 30. 30. KPÀºÀAvÀ gÁPÉmï
 31. 31. §ºÀĺÀAvÀ gÁPÉmï
 32. 32. PÀPÁëªÉÃUÀ(orbital velocity) ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ ¥ÀxÀzÀ°è ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁAiÀÄzÀ ªÉÃUÀPÉÌ PÀPÁëªÉÃUÀ J£ÀÄßvÁÛgÉ.  Vo=
 33. 33. «ªÉÆÃZÀ£Á ªÉÃUÀ(Escape velocity) MAzÀÄ PÁAiÀĪÀÅ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀé PÉëÃvÀæ¢AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÁUÀ®Ä CzÀPÉÌ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀ¤µÀ× DgÀA©üPÀ ªÉÃUÀPÉÌ «ªÉÆÃZÀ£Á ªÉÃUÀ J£ÀÄßvÁÛgÉ.  Ve=
 34. 34. PÀPÁëªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ «ªÉÆÃZÀ£Á ªÉÃUÀUÀ½VgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ • Vo= • Ve= Ve=
 35. 35. ¨sÀƹÜgÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ • ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¨sÀæªÀÄuÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀĵÉÖà ¥Àj¨sÀæªÀÄuÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ½UÉ ¨sÀƹÜgÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ. • 24 UÀAmÉ • 36,000 Q.«Äà JvÀÛgÀ zÀ°è ¸Áܦ¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
 36. 36. gÁPÉÃ±ï ±ÀªÀÄð • ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆzÀ® UÀUÀ£ÀAiÀiÁwæ • d£À£À :13-01-1949 • ¸ÀܼÀ : ¥ÀAeÁ¨ï£À ¥ÁnAiÀiÁ®
 37. 37. 39
 38. 38. 42
 39. 39. 43
 40. 40. ZÀAzÀæAiÀiÁ£À -1
 41. 41. ZÀAzÀæAiÀiÁ£À -1
 42. 42. ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À
 43. 43. ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À
 44. 44. ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À
 45. 45. Mars IDS N Earth mars-orbiter tracking
 46. 46. Mars at Departure Departure Mars Orbit Insertion (MOI) Earth at MOI EBNs Sun Satellite ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À
 47. 47. 51
 48. 48. ZÀAzÀæAiÀiÁ£À -1

×