Successfully reported this slideshow.

Know Computer by mohanbio

2

Share

Loading in …3
×
1 of 47
1 of 47

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Know Computer by mohanbio

 1. 1. PÀA¥ÀÆålgï JAzÀgÉãÀÄ? • zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀðªÀvÁÛzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ «zÀÄå£Áä£À ¸ÁzsÀ£À.
 2. 2. charles babbage – ZÁ¯ïìð ¨Áå¨ÉÃeï.
 3. 3. Charles babbage first computer…… Analytical engine.
 4. 4. • PÀA¥ÀÆålgï PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ JgÀqÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÄ CªÀ±ÀåPÀ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ, • ºÁqïðªÉÃgï (AiÀÄAvÁæA±À): • ¸Àà²ð¹ C£ÀĨsÀªÀPÉÌ ¤®ÄPÀĪÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ AiÀÄAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ. • ªÀiÁ¤lgï, Qà ¨ÉÆÃqïð, ªÀi˸ï, ¹àÃPÀgï, ¦æAlgï, ¸ÁÌöå£Àgï EvÁå¢...... • ¸Á¥ïÖªÉÃgï (vÀAvÁæA±À) • ¥ÉÇæÃUÁªÀiïUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß vÀAvÁæA±À J£ÀÄߪÀgÀÄ. • «AqÉÆøï, ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥ïÖ D¦üøï, «.J¯ï.¹ ¥ÉèÃAiÀÄgï. EvÁå¢.....
 5. 5. UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ: 1. E£ï¥ÀÄmï (DUÀªÀÄ£À CxÀªÁ ¨sÀÄQÛ) 2. ¥ÉÆæøɹAUï(¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ. ) 3. ¸ÉÆÖÃgÉÃeï. (¸ÀAUÀæºÀuÉ) 4. Omï¥ÀÄmï(¤UÀðªÀÄ£À)
 6. 6. • E£ï¥ÀÄmï (DUÀªÀÄ£À CxÀªÁ ¨sÀÄQÛ) • PÀA¥ÀÆålgïUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ªÀiÁ»w CxÀªÁ zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À£ÀÄß E£ï¥ÀÄmï (DUÀªÀÄ£À CxÀªÁ ¨sÀÄQÛ) J£ÀÄߪÀgÀÄ. • Keyboard : • QðªÀÄuÉ ªÀÄÆ®PÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß mÉÊ¥ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ CAQ¸ÀASÉå ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä §¼À¸ÀÄvÉÛêÉ.
 7. 7. • Mouse : • ªÀi˸ï£À ªÉÄðgÀĪÀ UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß MvÀÄÛvÀÛ, UÀtPÀAiÀÄAvÀæPÉÌ ¤zÉðñÀ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.
 8. 8. • Microphone : • zsÀ餪ÀzsÀðPÀ G¥ÀPÀgÀt¢AzÀ zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß zÁR°¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ.
 9. 9. • Scanner : • EzÀÄ avÀæ CxÀªÁ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀPÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥ÀÆålgïUÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.
 10. 10. • Web Camera : • EzÀ£ÀÄß avÀæUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ fêÀAvÀ ¥Àæw©A§UÀ¼À£ÀÄß ¸ÉgÉ »rAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀˉÁUÀÄvÀÛzÉ.
 11. 11. • Bar code reader: • UÉgÉUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁATåPÀ gÀÆ¥ÀPÉÌ ¥ÀjªÀwð¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀˉÁUÀÄvÀÛzÉ.
 12. 12. • Magnetic card reader: • PÁAwÃAiÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÀAUÀæºÀªÁVgÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß NzÀ®Ä CxÀªÁ UÀÄgÀÄw¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀˉÁUÀÄvÀÛzÉ.
 13. 13. • Optical mark reader (OMR): • UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁQzÀ ºÁ¼ÉUÀ¼À ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀgÀÄ
 14. 14. • Biometric: • ªÀåQÛAiÀÄ eÉÊ«PÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÀA¥ÀÆålgï£À°è ¸ÀAUÀ滸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀˉÁUÀÄvÀÛzÉ.
 15. 15. • Omï¥ÀÄmï • Omï¥ÀÄmï ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ ºÁPÀĪÀ PÀA¥ÀÆålgï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ. • Monitor: ªÀiÁ¤lgï: • EzÀÄ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ PÀA¥ÀÇålgï£À ¨sÁUÀ.
 16. 16. • Printer: ¦æAlgï: • mÉPïì÷Ö ªÀÄvÀÄÛ avÀæUÀ¼À£ÀÄß PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃˉÉ ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ.
 17. 17. • Speakers : ¹àÃPÀgï : • EªÀÅ PÀA¥ÀÇålgï£À°ègÀĪÀ zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ.
 18. 18. • projector : ¥ÉÆæÃeÉPÀØgï: • EzÀÄ PÀA¥ÀÇålgï¤AzÀ avÀæ ¥ÀoÀå, «rAiÉÆà EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ºÀÄ d£ÀjUÉ vÉÆÃj¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀgÀÄ.
 19. 19. • Plater : ¥Áèlgï: • EzÀÄ zÉÆqÀØ UÁvÀæzÀ ¥sÀ®PÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀèPïìUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀgÀÄ.
 20. 20. Processing devices: ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ • • CPU CxÀªÁ ¸ÉAlæˉï ¥ÉÆæ¸É¹AUï AiÀÄĤmï: EzÀÄ PÀA¥ÀÇålgï£À ªÉÄzÀļÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt, E£ï¥ÀÄmï ªÀÄvÀÄÛ Omï¥ÀÄmï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À PÁAiÀÄðUÀ¼À ªÀiÁUÀð ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. • ¹.¦.AiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀA¥ÀÇålgï£À MAzÀÄ zÉÆqÀØ DAiÀÄvÀPÁgÀªÁzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. • ¹.¦.AiÀÄÄ MAzÀÄ ¸ÀtÚ a¥ï ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ “¥ÉÆæøɸÀgï” CxÀªÁ “ªÉÄÊPÉÆæà ¥ÉÆæøɸÀgï”. • EzÀÄ PÀA¥ÀÇålgï£À J®è PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.
 21. 21. • Memory devices: ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ(G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ) • ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß vÁvÁÌ°PÀªÁVAiÀÄÆ ºÁUÀÆ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¹ÜgÀªÁV ±ÉÃRj¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉà CªÀÅ ¥ÀÄ£ÀB G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀŪÀÅ. • ¸ÀägÀt WÀlPÀzÀ°è JgÀqÀÄ §UÉUÀ¼ÀÄ • 1. Primary memory : ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀägÀt WÀlPÀ • 2. Secondary memory: ¨ÁºÀå ¸ÀägÀt WÀlPÀ
 22. 22. • ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀägÀt WÀlPÀ : • Random Access Memory (RAM) : • gÁåªÀiï EzÀÄ MAzÀÄ aPÀÌ a¥ï DVzÀÄ,Ý EzÀÄ qÁmÁªÀ£ÀÄß vÁvÁÌ°PÀªÁV ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ PÀA¥ÀÇålgï ªÉĪÀÄjAiÀÄ ¨sÁUÀ.
 23. 23. • ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀägÀt WÀlPÀ : • Read Only Memory (ROM) : • §zÀˉÁ¬Ä¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ PÀA¥ÀÇålgï ªÉĪÀÄjAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ ROM J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 24. 24. • ¨ÁºÀå ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ • Hard Disk : • EzÀÄ PÀA¥ÀÇålgï£À ±Á±ÀévÀ ªÉĪÉÆj. MAzÀÄ ºÁqïð r¸ïÌ ©°AiÀÄ£ï UÀlÖˉÉ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ. • EzÀÄ PÀA¥ÀÇålgï£À PÁAiÀÄð£ÀqɸÀ®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀAvÀºÀ JˉÁè ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹qÀĪÀÅzÀÄ.
 25. 25. • ¨ÁºÀå ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ • Floppy Disk : • EzÀÄ ¸Àé®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ. • ¥sÁè¦ qÉæöʪï£À°è ¥sÁè¦AiÀÄ£ÀÄß EqÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ¥sÁè¦AiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ.
 26. 26. • ¨ÁºÀå ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ • CD‐ROM : • PÀA¥ÁåPïÖ r¸ïÌ jÃqï N¤è ªÉĪÉÆj. EzÀgÀ°è MAzÀÄ ¸Áj ¸ÀAUÀ滹zÀ «µÀAiÀÄ C½¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀÄA§®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. • digital versatile disc (DVD)
 27. 27. • ¨ÁºÀå ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ • Pen Drive : • EzÀÄ aPÀÌ, PÀrªÉÄ vÀÆPÀ, rmÉZɧˉï, jgÉÊmɧˉï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV MAiÀÄÄåªÀAxÀ G¥ÀPÀgÀtªÁVzÀÄÝ, • ºÉaÑ£À UÁvÀæzÀ°è «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ºÁqïð r¸ï̤AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ºÁqïð r¸ïÌUÉ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ.
 28. 28. ¸Á¥sïÖªÉÃgï (vÀAvÁæA±À) • ¥ÉÇæÃUÁªÀiïUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß vÀAvÁæA±À J£ÀÄߪÀgÀÄ. • 1. ¹¸ÀÖªÀiï ¸Á¥sïÖªÉÃgï (D¥ÀgÉÃnAUï ¹¸ÀÖªÀiï) • GzÁ ; ªÉÄÊPÉÆæ¸Á¥sïÖ «AqÉÆøï, °£ÀPïì EvÁå¢ • 2. C¦èPÉõÀ£ï¸Á¥sïÖªÉÃgï • ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ D¦üøï, N¥À£ï C¦üøï, £ÀÄr, «.J¯ï.¹ ¥ÉèÃAiÀÄgï EvÁå¢.
 29. 29. EAlgï£Émï (CAvÀgïeÁ®) • ¸Á«gÁgÀÄ PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼À£ÀÄß MAzÀPÉÆÌAzÀÄ eÉÆÃqÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ eÁ®.
 30. 30. • Internet Protocol address (IP address) • Uniform Resource Locator (URL) • The Hypertext Transfer Protocol (HTTP) • World Wide Web (WWW)
 31. 31. Web browser.
 32. 32. Search engine.
 33. 33. Google main page

×