Successfully reported this slideshow.

Flash cards for practising to write mplicular formula.

1

Share

1 of 23
1 of 23

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Flash cards for practising to write mplicular formula.

 1. 1. FLASH CARDS FOR PRACTISING TO WRITE MPLICULAR FORMULA. FLASH CARDS FOR PRACTISING TO WRITE MPLICULAR FORMULA. By FLASH CARDS FOR PRACTISING TO WRITE MPLICULAR By Mohan Bio. GHS Hiremarli. Pandavapura. Ph: 9901815471
 2. 2. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÉ¸ÀgÀÄ. • GzÁºÀgÀuÉ: ¸ÉÆÃrAiÀÄA PÉÆèÃgÉÊqï. NaCl PÉÆèÃj£ï – PÉÆèÃgÉÊqï ¸ÀvÀÄ«£À DPÉìöÊqï. ZnO DQìÃd£ï – DPÉìöÊqï. ºÉÊqÉÆæÃd£ï ¸À¯ÉáöÊqï. H2S ¸À®ágï - ¸À¯ÉáöÊqï. ¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊqÁæPÉìöÊqï. NaOH OH ºÉÊqÁæPÉìöÊqï. PÁå°ìAiÀÄA PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï. CaCO3 CO3 PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï. ¥ÉÆmÁ¹AiÀÄA £ÉÊmÉæÃmï. KNO3 NO3 £ÉÊmÉæÃmï. ªÉÄVßöAiÀÄA ¸À¯ÉáÃmï. MgSO4 SO4 ¸À¯ÉáÃmï. ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¨ÉÊPÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï. NaHCO3 HCO3 ¨ÉÊPÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï
 3. 3. E¯ÉPÁÖç£ï «£Áå¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÉïɤì. H: 1S1 ªÉïɤì: 1 He : 1S2 ªÉïɤì: 0 Li : 1S2 2S1 ªÉïɤì: 1 Be: 1S2 2S2 ªÉïɤì: 2 B: 1S2 2S2 2P1 ªÉïɤì: 3 C : 1S2 2S2 2P2 ªÉïɤì: 4 N: 1S2 2S2 2P3 ªÉïɤì: 5 O: 1S2 2S2 2P4 ªÉïɤì: 2 F: 1S2 2S2 2P5 ªÉïɤì: 1 Ne: 1S2 2S2 2P6 ªÉïɤì: 0 Na : 1S2 2S2 2P6 3S1 ªÉïɤì: 1 Mg : 1S2 2S2 2P6 3S2 ªÉïɤì: 2 Al : 1S2 2S2 2P6 3S2 3P1 ªÉïɤì: 3 Si: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P2 ªÉïɤì: 4 P: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P3 ªÉïɤì: 5 S: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P4 ªÉïɤì: 6 Cl: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 ªÉïɤì: 1 Ar: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 ªÉïɤì: 0 K: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1 ªÉïɤì: 1 Ca: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 ªÉïɤì: 2
 4. 4. Memorize 30 elements of periodic table with their atomic number in 5 min 1 2 3 4 Ha He Li Be 5 6 7 8 9 10 BC NOF Ne 11 12 13 14 1516 17 18 NaMg Al Si PSClAr 19 20 21 22 23 24 25 KCa ScTi VKrMn 26 27 28 29 30 FeCo NiCu Zn. Guided by: MOHAN K.R MSc.Bed. GHS Hiremarali . Pandavapura
 5. 5. +1 ºÉÊqÉÆæÃd£ï. +1 ¸ÉÆÃrAiÀÄA. +1 ¥ÉÆmÁ¹AiÀÄA. -1 CAiÉÆÃr£ï. +1 ¨É½î. -1 PÉÆèÃj£ï. +2 PÁå°ìAiÀÄA. +2 ªÉÄVßöAiÀÄA. +2 ¸ÀvÀÄ.
 6. 6. +2 vÁªÀÄæ. +2 ¹Ã¸À. +2 ¨ÉÃjAiÀÄA. +3 C®Æå«Ä¤AiÀÄA. +2 PÁ§ð£ï. +2 PÀ©ât. +3 £ÉÊmÉÆæÃd£ï. +4 PÁ§ð£ï. +3 PÀ©ât.
 7. 7. +5 £ÉÊmÉÆæÃd£ï. -2 ¸À®ágï. +2 ¸À®ágï. +4 ¸À®ágï. +6 ¸À®ágï. -2 DQìÃd£ï
 8. 8. ºÉÊqÉÆæÃd£ï. ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¥ÉÆmÁ¹AiÀÄA CAiÉÆÃqÉÊqï. ¨É½îAiÀÄ PÉÆèÃgÉÊqï. PÁå°ìAiÀÄA ªÉÄVßöAiÀÄA ¸ÀvÀÄ«£À
 9. 9. vÁªÀÄæzÀ ¹Ã¸ÀzÀ ¨ÉÃjAiÀÄA. C®Æå«Ä¤AiÀÄA PÁ§ð£ï PÀ©âtzÀ £ÉÊmÉÆæÃd£ï ¸À¯ÉáöÊqï.
 10. 10. 2 PÀ©âtzÀ 2 ¸ÉÆÃrAiÀÄA 2 qÉÊ PÉÆèÃgÉÊqï. 2 ºÉÊqÉÆæÃd£ï DPÉìöÊqï. 2 qÉÊ DPÉìöÊqï. 3 mÉæöÊ DPÉìöÊqï. 3 mÉæöÊ PÉÆèÃgÉÊqï. 4 ¸À¯ÉáÃmï.
 11. 11. -1 ºÉÊqÁæPÉìöÊqï. 3 -1 ¨ÉÊPÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï. 3 -1 £ÉÊmÉæÃmï. 4 -2 ¸À¯ÉáÃmï.
 12. 12. 3 -2 PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï. ºÉÊqÁæPÉìöÊqï. 3 £ÉÊmÉæÃmï. 3 ¨ÉÊPÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï. 2 ºÉÊqÁæPÉìöÊqï. 3 2 ¨ÉÊPÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï.
 13. 13. 3 PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï. 4 ¸À¯ÉáÃmï.
 14. 14. ºÉÊqÉÆæÃd£ï. ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¥ÉÆmÁ¹AiÀÄA CAiÉÆÃqÉÊqï. ¨É½îAiÀÄ PÉÆèÃgÉÊqï. PÁå°ìAiÀÄA ªÉÄVßöAiÀÄA ¸ÀvÀÄ«£À
 15. 15. vÁªÀÄæzÀ ¹Ã¸ÀzÀ ¨ÉÃjAiÀÄA. C®Æå«Ä¤AiÀÄA PÁ§ð£ï PÀ©âtzÀ £ÉÊmÉÆæÃd£ï ¸À¯ÉáöÊqï. ¹°PÁ£ï.
 16. 16. 2 PÀ©âtzÀ 2 ¸ÉÆÃrAiÀÄA 2 qÉÊ PÉÆèÃgÉÊqï. 2 ºÉÊqÉÆæÃd£ï DPÉìöÊqï. 2 qÉÊ DPÉìöÊqï. -1 ºÉÊqÁæPÉìöÊqï. 3 -1 ¨ÉÊPÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï.
 17. 17. 3 -1 £ÉÊmÉæÃmï. 4 -2 ¸À¯ÉáÃmï. 3 -2 PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï. 4 PÉÆèÃgÉÊqï.
 18. 18. 3 £ÉÊmÉæÃmï. 3 ¨ÉÊPÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï. 3 mÉæöÊ DPÉìöÊqï. 3 PÉÆèÃgÉÊqï. 4 ¸À¯ÉáÃmï. 2 ºÉÊqÁæPÉìöÊqï. 3
 19. 19. ªÉÄVßöAiÀÄA 2 DQìÃd£ï 2 ¨ÉÊPÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï. 3 PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï. 4 ¸À¯ÉáÃmï. ºÉÊqÁæPÉìöÊqï.
 20. 20. 2 PÉÆèÃj£ï. 4 DPÉìöÊqï. 2 PÉÆèÃgÉÊqï. DPÉìöÊqï. 2 qÉÊ DPÉìöÊqï.
 21. 21. 2 C®Æå«Ä¤AiÀÄA 3 DPÉìöÊqï. 2 PÉÆèÃgÉÊqï. 2 PÉÆèÃgÉÊqï.
 22. 22. ªÉÆ£ÁPÉìöÊqï. 2 DQìÃd£ï

×