Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Chapter 7 microbes by mohan bio

  1. 1. CzsÁåAiÀÄ:- 7 ¸ÀÆPÁëöätÄ fëUÀ½AzÀ §gÀĪÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£É. ªÉÆúÀ£ï.PÉ.Dgï. fêÀ±Á¸ÀÛç ²PÀëPÀgÀÄ. ¸À.¥Ëæ.±Á¯É. »gÉêÀÄgÀ½. ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ. ªÉÆ: 9901815471
  2. 2. • aPÀ£ïUÀÄ£Àå. • gÉÆÃUÁtÄ :-aPï-« ªÉÊgÁ¸ï • ºÀgÀqÀĪÀ «zsÁ£À :- Fr¸ï Ff¦Ö JA§ ¸ÉƼÉîUÀ½AzÀ. • gÉÆÃUÀzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ:- • 400C CxÀªÁ 1040 f vÀ®Ä¥ÀĪÀ dégÀ. • QîÄUÀ¼À°è «¥ÀjÃvÀ £ÉÆêÀÅ CAzÀgÉ. CxÉæöÊn¸ï. • vÀ¯É£ÉÆêÀÅ PÀtÄÚ PÉA¥ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¨É¼ÀQ£À §UÉÎ ºÉzÀjPÉ. • dégÀ 2 jAzÀ 5 ¢£À «¸ÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ.
  3. 3. • gÉÆÃUÀvÀqÉUÀlÄÖªÀ «zsÁ£À:- • ¸ÉƼÉîUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀ EqÀĪÀÅzÀjAzÀ gÉÆÃUÀ vÀqÉUÀlÄÖ§ºÀÄzÀÄ. • ªÀÄÄAUÁj£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. • vÉAV£À a¥ÀÄà, §¼ÀPÉ E®èzÀ ºÀÆ PÀÄAqÀUÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ ¨ÉÃPÀÄ.
  4. 4. • ¸ÀÆPÀÛ QÃl£Á±ÀPÀ §¼À¹ ¸ÉƼÉîUÀ¼À ¯ÁªÀðUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ • GzÀÝ vÉÆý£À vɼÀÄ §tÚzÀ ªÀ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. • ¸ÉƼÉî ¥ÀgÀzÉ CxÀªÁ ¸ÉƼÉî «PÀµÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ.
  5. 5. • qÉAUÀÆ dégÀ: [ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj dégÀ] • gÉÆÃUÁtÄ:- qÉAUÀÆå ªÉÊgÁ¸ï. • gÉÆÃUÀzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ:- • vÀ¯É£ÉÆêÀÅ ¸ÀĸÀÄÛ ¸ÁßAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ QîÄUÀ¼À°è £ÉÆêÀÅ. • ªÀ¸ÀqÀÄUÀ¼À°è gÀPÀÛ¸ÁæªÀ. • PÀtÂÚ£À »A¨sÁUÀzÀ°è £ÉÆêÀÅ. • CAUÉÊ ºÁUÀÆ ¥ÁzÀUÀ¼À°è PÉA¥ÁUÀĪÀÅzÀÄ. • gÀPÀÛzÀ QgÀÄvÀmÉÖUÀ¼À ¸ÀASÉå QëÃt¸ÀĪÀÅzÀÄ. 1mm3
  6. 6. • ºÀQÌ dégÀ: • gÉÆÃUÁtÄ :- MAzÀÄ §UÉAiÀÄ E£ï¥sÀÆèAiÉÄAeÁ ªÉÊgÁ¸ï • ºÀgÀqÀĪÀ «zsÁ£À :- ¸ÉÆÃQgÀĪÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß ¸Àà²ð¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ. ºÀQÌUÀ¼À ªÀÄ® ªÀÄvÀÄÛ JAd°£À°è 10 ¢£ÀPÀÄÌ ºÉZÀÄÑ PÁ® §zÀÄQgÀÄvÀÛzÉ. • gÉÆÃUÀzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ:- • 380 c VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ dégÀ. • PɪÀÄÄä, G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgÉ. • vÀ¯É £ÉÆêÀÅ, ªÉÄÊ PÉÊ £ÉÆêÀÅ. • ¸ÉÆÃgÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄÆUÀÄ, UÀAl®Ä PÉgÉvÀ.
  7. 7. • ªÀÄÄA¢£À ¸ÉèöÊqïìUÁV PɼÀV£À °APï¤AzÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƽî.

×