Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Chapter 23 human evolution by mohan bio.

 1. 1. fêÀ «PÁ¸ÀzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ • ¯ÉªÀiÁPÀð£À¹zÁÞAvÀ :- 1. ºÉƸÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÄ 2. CAUÀUÀ¼À §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤§ð¼ÀPÉ 3. CfðvÀ ®PÀëtUÀ¼À C£ÀĪÀA²AiÀÄvÉ GzÁ: fgÁ¥sÉAiÀÄPÀvÀÄÛ
 2. 2. • qÁ«ð£ï ¹zÁÞAvÀ • fêÀ «PÁ¸À ¹zÁÝAvÀzÀ ¦vÁªÀĺÀ ZÁ¯ïìð qÁ«ð£ï 1859 gÀ°è yAiÀÄj D¥sï £ÁåZÀÄgÀ¯ï ¸É¯ÉPÀë£ï’ JA§ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ. 1. Cw¸ÀAvÁ£À¸ÁªÀÄxÀåð. 2. G½«UÁV ºÉÆÃgÁl. 3. ©ü£ÀßvÉUÀ¼ÀÄ. 4. CºÀðfëÃAiÀÄG½ªÀÅ. 5. ¤¸ÀUÀðzÀDAiÉÄÌ. fêÀ «PÁ¸ÀPÉÌ ©ü£ÀßvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀgÉ ¤¸ÀUÀðzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ ªÀÄÆ® PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀA©zÀÝ. DzÀgÉ ©ü£ÀßvÉUÀ¼À ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ qÁ«ð£ï UÉ
 3. 3. “qÁ«ð£ï CºÀðfëAiÀÄ G½ªÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÀ£É ºÉÆgÀvÀÄ CºÀð fëAiÀÄ DUÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¸À°®è”
 4. 4. • ªÀiÁ£ÀªÀ£À «PÁ¸À: • fêÀ «PÁ¸À ¹zÁÝAvÀzÀ ¦vÁªÀĺÀ ZÁ¯ïìð qÁ«ð£ï 1871 gÀ°è ‘¢r¸ÉAqï D¥sïªÀiÁå£ï’JA§ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ. • CzÀgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ£ÀgÀjUÀÆ EgÀĪÀ ¸ÁªÀÄå ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹, MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀƪÀðd ¥Áæt EgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¸ÀÆa¹zÁÝgÉ.
 5. 5. ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀªÀVÃðPÀgÀt ªÀÄd® Ä ªÀiÁ£Àª À UÀÄt®PÀët ¸ÁªÀiÁædå ¥Áæt ¥ÀgÀ¥ÉÆõÀtÂ, ZÀ®£É ªÀA±À PÁqÉÃðmÁ £ÉÆÃmÉÆÃPÁqÀð ªÀUÀð ¸ÀÛ¤ ¸ÀÛ£À UÀæAyUÀ¼ÀÄ UÀt ¥ÉæöʪÉÄÃmï £ÉÃgÀ¨sÀAV, ¢é£ÉÃwæ PÀÄlÄA§ ºÉÆëĤqÉ ªÀÄÄAUÁ®ÄUÀ¼ÀÄ »AUÁ®ÄUÀ½VAvÀ aPÀÌzÁVªÉ eÁw ºÉÆêÉÆà «±Á®ªÁzÀ PÀ¥Á®, G¥ÀPÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð
 6. 6. ¥ÁæªÀÄÄTUÀ¼ÀGzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ
 7. 7. UÉÆj¯ÁèUÀ¼ÀÄ& aA¥ÁAfUÀ¼ÀÄ
 8. 8. • ¥ÀæªÀÄÄTUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼ÀÄ: • ªÀÄÆwAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÁagÀzÉ ZÀ¥ÀàmÉÖ ªÀÄÄR EzÉ. • vÀ¯É a¦à£À§ºÀÄ ¨sÁUÀªÀÅ PÀtÄÚUÀ¼À »A¨sÁUÀzÀ°èzÉ. • PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°èzÀÄÝ ¢é£ÉÃvÀæ zÀȶÖUÉ ¸ÁzsÁåªÁVzÉ. • ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÀÛ ZÀ®£ÉUÉ ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. • ¨ÉgÀ¼À vÀÄ¢UÀ¼ÀÄ GUÀÄgÀÄUÀ¯ÁV ªÀiÁ¥ÀðnÖzÉ. • ªÉÄzÀĽ£À ªÀĺÁªÀĹ۵ÀÌ UÉÆüÀUÀ¼À UÁvÀæ ºÉaÑgÀĪÀÅzÀÄ. • ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆö¸À®Ä JgÀqÉà ¸ÀÛ£Àå UÀæAyUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ. • ¥Àæw UÀ¨sÁðzsÁgÀuÉAiÀÄ°è MAzÉà MAzÀÄ ¨sÀÆæt ¨É¼ÀªÀtÂUÉ
 9. 9. • ªÀiÁ£ÀªÀ£À «PÁ¸ÀzÀ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ: • qÉæöÊAiÉÆæyPÀ¸ï: • 15 «Ä°AiÀÄ£ï ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ «PÁ¸ÀUÉÆAqÀ £ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ£ÀgÀgÀ ¥ÀƪÀðd. • ¥ÉÆæÃPÁ£Àì¯ï JA§ CzsÀð £ÉlÖUɤ®ÄwzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄT¬ÄAzÀ «PÁ¸ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ.
 10. 10. • ªÀiÁ£ÀªÀ£À «PÁ¸ÀzÀ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ: • gÁªÀiÁ ¦yPÀ¸ï: • 13-14 «Ä°AiÀÄ£ï ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨sÁgÀvÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀ ¥ÀƪÀðd. • gÁªÀiÁ¦yPÀ¸ï ºÀAvÀªÀÅ D¸ÉÖçðAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ D¦üæPÁzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è ºÀAaºÉÆÃV¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ.
 11. 11. • D¸ÀÖç¯ÉÆæyPÀ¸ï: • 5 «Ä°AiÀÄ£ïªÀµÀðUÀ¼À»AzÉ PÀAqÀħAzÀºÀAvÀ. • F ºÀAvÀªÀ£ÀÄߪÉÆzÀ® ªÀiÁ£ÀªÀJAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. • 4 ½ Cr JvÀÛgÀ,ºÀuÉAiÀĨsÁUÀ aPÀÌzÁVvÀÄÛ. • UÉÆÃj¯ÁèUÀ½UÉEgÀĪÀµÉÖà «ÄzÀĽ£À¸ÁªÀiÁxÀåð«vÀÄÛ. • UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À°è¨ÉÃmÉ DqÀÄwzÀݪÀÅ. • PÀ®ÄèUÀ¼ÀĪÀÄvÀÄÛ ªÀÄƼÉUÀ¼À£ÀÄߨÉÃmÉAiÀÄ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÁV
 12. 12. • ºÉÆêÉÆúÁå©®¸ï: • 2.5 «Ä°AiÀÄ£ï ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ «PÁ¸ÀUÉÆAzÀ ºÀAvÀ. • «ÄzÀļÀÄ ¥ÀnÖUÉAiÀÄ UÁvÀæªÀÅ 700 cc EvÀÄÛ. • PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À ªÀÄƼÉUÀ¼ÀÄ DzsÀĤPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ ºÉÆîÄwzÀݪÀÅ. • C£ÉÃPÀ §UÉAiÀÄ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄwzÀÝgÀÄ.
 13. 13. • ºÉÆêÉÆÃJgÉPÀÖ¸ï: • 1.5 «Ä°AiÀÄ£ï ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ «PÁ¸À ºÉÆA¢zÀ DzsÀĤPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ CvÀåAvÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ºÀAvÀ. • F UÀÄA¦£À PÉ®ªÀÅ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß eÁªÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦ÃQAUï ªÀiÁ£ÀªÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. • EAqÉÆãÉöAiÀÄzÀ eÁªÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è eÁªÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¥À¼ÉAiÀÄĽPÉUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀݪÀÅ. • aãÁzÀ ¦ÃQAUï ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¦ÃQAUï ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¥À¼ÉAiÀÄĽPÉUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀݪÀÅ.
 14. 14. • ¤AiÀiÁAqÀgïxÁ¯ï: • ºÉÆêÉÆøɦAiÀÄ£ïì£ÀDgÀA©üPÀ ºÀAvÀ. • dªÀÄð¤AiÀĤAiÀiÁAqÀgïxÁ¯ï PÀtªÉAiÀÄ°èF ºÀAvÀzÀ ¥À¼ÉAiÀÄĽPÉUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ. • PÀļÁîzÀ, ¸ÀzÀÈqÀªÁzÀªÀÄvÀÄÛ §®±Á°AiÀiÁzÀzÉúÀºÉÆA¢zÀÝ. • zÀlÖªÁzÀºÀħÄâºÉÆA¢zÀÝ. • eÁgÀÄwÛgÀĪÀºÀuÉ,aPÀÌzÁzÀ PÉ£ÉßUÀ¼ÀĪÀÄvÀÄÛªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÁazÀ zÀªÀqÉUÀ¼ÀÄ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼ÀÄ. • ¸À®PÀgÀuÉvÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è ¤¥ÀÄt£ÁVzÀÝ. • ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄßgÀƦ¹ §¼À¸ÀÄwzÀÝ.
 15. 15. • PÉÆæêÀiÁåUÀߣïºÀAvÀ: • PÉÆæêÀiÁåUÀߣïJA§ ¥ÀæzÉñÀzÀ°èF ºÀAvÀzÀ ¥À¼ÉAiÀÄĽPÉUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ. • 30,000ªÀµÀðUÀ¼À»AzÉ, »ªÀÄAiÀÄÄUÀzÀCAvÀåPÉÌ fë¹zÀÝ ºÀAvÀ. • ¥sÁæ£ïìªÀÄvÀÄÛ¸ÉàãïzÉñÀzÀ UÀĺÉUÀ¼À°èEªÀgÀÄgÀa¹zÀ avÀæUÀ½AzÀ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¥À¼ÀV¹zÀÝgÀÄJAzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. • «PÁ¸ÀzÀzÀȶ֬ÄAzÀ£ÉÆÃrzÀgÉ • PÉÆæêÀiÁåUÁߣïªÀiÁ£ÀªÀ¤UÀÆ
 16. 16. • DzsÀĤPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ: «PÁ¸ÀzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ DzsÀĤPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀªÁV, ¨sÁµÉ, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ «PÁ¸À ºÉÆA¢gÀÄvÁ£É. • ªÀiÁ£ÀªÀ£À PÀÄ®UÀ¼ÀÄ: 1. PÁPÀ¸Á¬Äqï. 2. ªÀÄAUÉÆïÁ¬Äqï. 3. PÁAUÁ¬Äqï. 4. PÁå¥Á¬Äqï. 5. D¸ÀÖç¯Á¬Äqï.
 17. 17. • PÁPÀ¸Á¬Äqï: • ZÀªÀÄðzÀ §tÚ PÀAzÀÄ. • PÀtÂÚ£À §tÚ ¤Ã° CxÀªÁ UÁqsÀ PÀAzÀÄ. • AiÉÆgÉÆÃ¥ï, CªÉÄÃjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀgÀÄ.
 18. 18. • ªÀÄAUÉÆïÁ¬Äqï: • ZÀªÀÄðzÀ §tÚ ºÀ¼À¢ CxÀªÁ JA¥ÀÄ bÁAiÉÄ. • zÀ¥Àà vÀÄn, CUÀ®ªÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ ºÉÆA¢ªÀgÀĪÀgÀÄ. • aãÁ, d¥Á£ï, ªÀÄAUÉÆðAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀįÉöAiÀiÁzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀgÀÄ.
 19. 19. • PÁAUÁ¬Äqï: • ZÀªÀÄðzÀ §tÚ PÀ¥ÀÄà. • zÀ¥Àà vÀÄn, CUÀ®ªÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ, UÀÄAUÀÄgÀÄ PÀÆzÀ®Ä ºÉÆA¢ªÀgÀĪÀgÀÄ. • ªÀÄzsÀå ªÀÄvÀÄÛ zÀQët D¦üæPÁzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀgÀÄ.
 20. 20. • PÁå¥Á¬Äqï: • ZÀªÀÄðzÀ §tÚ PÀ¥ÀÄà CxÀªÁ PÀAzÀÄ. • D¦üæPÁzÀ UÀĺÉUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀgÀÄ.
 21. 21. • D¸ÀÖç¯Á¬Äqï: • ZÀªÀÄðzÀ §tÚ PÀAzÀÄ. • UÀÄAUÀÄgÀÄ PÀÆzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ D¼ÀªÁzÀ PÀtÄÚUÀÄqÉØ ºÉÆA¢ªÀgÀĪÀgÀÄ. • D¸ÉÖçðAiÀiÁzÀ ªÀÄÆ® ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ.

×