Successfully reported this slideshow.

Chapter 23 human evolution by mohan bio

1

Share

Loading in …3
×
1 of 13
1 of 13

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Chapter 23 human evolution by mohan bio

  1. 1. fêÀ «PÁ¸ÀzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ • ¯ÉªÀiÁPÀð£À ¹zÁÞAvÀ :- 1. ºÉƸÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÄ 2. CAUÀUÀ¼À §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤§ð¼ÀPÉ 3. CfðvÀ ®PÀëtUÀ¼À C£ÀĪÀA²AiÀÄvÉ GzÁ: fgÁ¥sÉAiÀÄ PÀvÀÄÛ
  2. 2. • qÁ«ð£ï ¹zÁÞAvÀ • fêÀ «PÁ¸À ¹zÁÝAvÀzÀ ¦vÁªÀĺÀ ZÁ¯ïìð qÁ«ð£ï 1859 gÀ°è yAiÀÄj D¥sï £ÁåZÀÄgÀ¯ï ¸É¯ÉPÀë£ï’ JA§ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ. 1. Cw ¸ÀAvÁ£À ¸ÁªÀÄxÀåð. 2. G½«UÁV ºÉÆÃgÁl. 3. ©ü£ÀßvÉUÀ¼ÀÄ. 4. CºÀð fëÃAiÀÄ G½ªÀÅ. 5. ¤¸ÀUÀðzÀ DAiÉÄÌ. fêÀ «PÁ¸ÀPÉÌ ©ü£ÀßvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀgÉ ¤¸ÀUÀðzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ ªÀÄÆ® PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀA©zÀÝ. DzÀgÉ ©ü£ÀßvÉUÀ¼À ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ qÁ«ð£ï UÉ ¸ÁzÀåªÁVgÀ°®è
  3. 3. “qÁ«ð£ï CºÀðfëAiÀÄ G½ªÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÀ£É ºÉÆgÀvÀÄ CºÀð fëAiÀÄ DUÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¸À°®è”
  4. 4. • ªÀiÁ£ÀªÀ£À «PÁ¸À: • fêÀ «PÁ¸À ¹zÁÝAvÀzÀ ¦vÁªÀĺÀ ZÁ¯ïìð qÁ«ð£ï 1871 gÀ°è ‘¢ r¸ÉAqï D¥sï ªÀiÁå£ï’ JA§ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ. • CzÀgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ£ÀgÀjUÀÆ EgÀĪÀ ¸ÁªÀÄå ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹, MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀƪÀðd ¥Áæt EgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¸ÀÆa¹zÁÝgÉ.
  5. 5. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀVÃðPÀgÀt ªÀÄd®Ä ªÀiÁ£ÀªÀ UÀÄt®PÀët ¸ÁªÀiÁædå ¥Áæt ¥ÀgÀ¥ÉÆõÀtÂ, ZÀ®£É ªÀA±À PÁqÉÃðmÁ £ÉÆÃmÉÆÃPÁqÀð ªÀUÀð ¸ÀÛ¤ ¸ÀÛ£À UÀæAyUÀ¼ÀÄ UÀt ¥ÉæöʪÉÄÃmï £ÉÃgÀ ¨sÀAV, ¢é£ÉÃwæ PÀÄlÄA§ ºÉÆëĤqÉ ªÀÄÄAUÁ®ÄUÀ¼ÀÄ »AUÁ®ÄUÀ½VAvÀ aPÀÌzÁVªÉ eÁw ºÉÆêÉÆà «±Á®ªÁzÀ PÀ¥Á®, G¥ÀPÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥Àæ¨sÉÃzÀ ¸É¦AiÀÄ£ïì ºÉZÀÄÑ ¨É¼ÉzÀ ªÉÄzÀļÀÄ D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð
  6. 6. ¥ÁæªÀÄÄTUÀ¼À GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ
  7. 7. UÉÆj¯ÁèUÀ¼ÀÄ & aA¥ÁAfUÀ¼ÀÄ
  8. 8. • ¥ÀæªÀÄÄTUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼ÀÄ: • ªÀÄÆwAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÁagÀzÉ ZÀ¥ÀàmÉÖ ªÀÄÄR EzÉ. • vÀ¯É a¦à£À §ºÀÄ ¨sÁUÀªÀÅ PÀtÄÚUÀ¼À »A¨sÁUÀzÀ°èzÉ. • PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°èzÀÄÝ ¢é£ÉÃvÀæ zÀȶÖUÉ ¸ÁzsÁåªÁVzÉ. • ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÀÛ ZÀ®£ÉUÉ ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. • ¨ÉgÀ¼À vÀÄ¢UÀ¼ÀÄ GUÀÄgÀÄUÀ¯ÁV ªÀiÁ¥ÀðnÖzÉ. • ªÉÄzÀĽ£À ªÀĺÁªÀĹ۵ÀÌ UÉÆüÀUÀ¼À UÁvÀæ ºÉaÑgÀĪÀÅzÀÄ. • ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆö¸À®Ä JgÀqÉà ¸ÀÛ£Àå UÀæAyUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ. • ¥Àæw UÀ¨sÁðzsÁgÀuÉAiÀÄ°è MAzÉà MAzÀÄ ¨sÀÆæt ¨É¼ÀªÀtÂUÉ DUÀĪÀÅzÀÄ
  9. 9. • ªÀiÁ£ÀªÀ£À «PÁ¸ÀzÀ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ: • qÉæöÊAiÉÆæyPÀ¸ï: • 15 «Ä°AiÀÄ£ï ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ «PÁ¸ÀUÉÆAqÀ £ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ£ÀgÀgÀ ¥ÀƪÀðd. • ¥ÉÆæÃPÁ£Àì¯ï JA§ CzsÀð £ÉlÖUÉ ¤®ÄwzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄT¬ÄAzÀ «PÁ¸ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ.
  10. 10. • ªÀÄÄA¢£À ¸ÉèöÊqïìUÁV PɼÀV£À °APï¤AzÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƽî.

×