Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chapter 20 control and co-ordination in plants and animals by mohan bio

1,132 views

Published on

PDF

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chapter 20 control and co-ordination in plants and animals by mohan bio

 1. 1. • ¥ÀæZÉÃvÀ£À :- • fëUÀ¼ÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ ¥ÀæwªÀwð¸ÀĪÀ ªÀÄÆ® ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÉÃvÀ£À J£ÀÄߪÀgÀÄ. • ZÉÆÃzsÀ£É :- fëUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀĪÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ ZÉÆÃzsÀ£É J£ÀÄߪÀgÀÄ. • ¥ÀæwªÀvÀð£É :- fëUÀ¼ÀÄ ZÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½UÉ vÉÆÃgÀĪÀ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ½UÉ ¥ÀæwªÀvÀð£É J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 2. 2. • ¸À¸ÀåUÀ¼À°è ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt :- ¸À¸ÀåUÀ¼À°è ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀ «±ÉõÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼ÀÄ. • ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸À¸ÀåUÀ¼À°è £ÀgÀªÀÇåºÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£ÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ E®è¢zÀÝgÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ, UÀÄgÀÄvÁéPÀµÀðuÉ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ, ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ZÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀ滹 ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ.
 3. 3. • ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃðUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ :- ¥ÀæªÀÄÄRªÁV 5 ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ïUÀ½ªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 2 UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁV «AUÀr¹gÀĪÀgÀÄ. • ¸À¸ÀåUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÈ¢Þ¸ÀĪÀ ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼ÀÄ. • GzÁ :- DPÉìãï, f§âj°£ï, ¸ÉÊmÉÆÃPÉʤ£ï. • ¸À¸ÀåUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀÄApvÀUÉƽ¸ÀĪÀ ºÁªÉÆãïUÀ¼ÀÄ. • GzÁ :- C©ì¹Pï DªÀÄè, Exɰãï.
 4. 4. • ªÀiÁ£ÀªÀ£À°è ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt :- ªÀiÁ£ÀªÀ£À°è ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt ¤£Áð¼À UÀæAyUÀ¼À ªÀÇåºÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀªÀÇåºÀUÀ¼À ªÀÄÄ®PÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. • ¤£Áð¼À UÀæAyUÀ¼À ªÀÇåºÀ :- • ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼ÀÄ :- ¤£Áð¼À UÀæAyUÀ½AzÀ GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁ«ÄÃð£ïUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. • EªÀÅ gÀPÀÛzÀ ªÀÄÆ®PÀ UÀÄj CAUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¦ CªÀÅUÀ¼À PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ.
 5. 5. • ªÀiÁ£ÀªÀ£À°è ¤£Áð¼À UÀæAyUÀ¼À ªÀÇåºÀ :- ªÀiÁ£ÀªÀ£À°ègÀĪÀ ¤£Áð¼À UÀæAyUÀ¼ÉAzÀgÉ. • ¦lÆålj UÀæAy • xÉÊgÁ¬Äqï UÀæAy • ¥ÁågÁxÉÊgÁ¬Äqï UÀæAy • Cræ£À¯ï UÀæAy • ¯ÁåAUÀgïºÁ£À£ÀQgÀÄ ¢àÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ • ¥Àæd£À£À UÀæAyUÀ¼ÁzÀ ªÀȵÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAqÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.
 6. 6. • ¦lÆålj UÀæAy :- • F UÀæAyAiÀÄÄ «ÄzÀĽ£À vÀ¼À¨sÁUÀzÀ°èzÉ EzÀÝjAzÀ GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ºÁªÉÆÃð£ï ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ºÁªÉÆÃð£ï.
 7. 7. • zÉÊvÀåvÉ :- ¥ÁæAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁªÉÆÃð£ï «Äw«ÄÃj GvÀàwÛAiÀiÁzÁUÀ zÉÊvÀåvÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ.
 8. 8. • PÀħÓvÉ :- ¥ÁæAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁªÉÆÃð£ï PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è GvÀàwÛAiÀiÁzÁgÉ PÀħÓvÉÉ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 9. 9. • CPÉÆæêÉÄUÁ°:- ¥ËæqsÀgÀ°è ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁªÉÆÃð£ï «Äw«ÄÃjzÀ GvÁàzÀ£É¬ÄAzÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. • F gÉÆÃUÀzÀ ®PÀëtUÀ¼ÉAzÀgÉ, PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼À ªÀÄƼÉUÀ¼ÀÄ C¸ÀªÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ZÁazÀ ªÀÄÆUÀÄ, zÀªÀqÉ PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ.
 10. 10. • xÉÊgÁ¬Äqï UÀæAy:- • PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è UÀAl°£À PɼÀPÉÌ, ±Áé¸À£Á¼ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ. F UÀæAy¬ÄAzÀ GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀ ºÁªÉÆÃð£ï xÉÊgÁQì£ï. • xÉÊgÁQì£ï ºÁªÉÆÃð£ï zÉúÀzÀ G¥À¥ÀZÀAiÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀÅzÀÄ. zÉúÀzÀ vÁ¥À ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀȢݸÀĪÀÅzÀÄ.
 11. 11. • ¸ÀgÀ¼À UÁ¬Älgï :- • DºÁgÀzÀ°è CAiÉÆÃr£ï£À PÉÆgÀvɬÄAzÀ ¸ÀgÀ¼À UÁ¬Älgï GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. • EzÀjAzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è HvÀ«gÀĪÀÅzÀÄ. FPÁ¬Ä¯ÉAiÀÄÄ MAzÉà ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÁܤPÀ ªÁå¢ü J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 12. 12. • Qæn¤¸ÀªÀiï:- • ªÀÄPÀ̼À°è xÉÊgÁQì£ï ºÁªÉÆÃð¤£À PÉÆgÀvɬÄAzÀ Qæn¤¸ÀªÀiï GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. • EzÀgÀ ®PÀëtUÀ½AzÀgÉ , PÀÄApvÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, «¼ÀA¨sÀUÉÆAqÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C©üªÀÈ¢Þ
 13. 13. • ªÀÄÄA¢£À ¸ÉèöÊqïìUÁV PɼÀV£À °APï¤AzÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƽî.

×