Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

carbon and its components

797 views

Published on

pdf

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

carbon and its components

  1. 1. CzsÁåAiÀÄ:-12 PÁ§ð£ï ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ • PÁ§ð£ï: • PÁ§ð£ï ¸ÀAPÉÃvÀ:- C • PÁ§ð£ï ¸ÁÜ£À:- 14 £Éà ªÀUÀð • PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¸ÀASÉå:- 6 • PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ² ¸ÀASÉå:-12 • E¯ÉPÁÖç£ï «£Áå¸À:- 1S2 2S2 2P2. • GvÉÛÃfvÀ PÁ§ð£ï E¯ÉPÁÖç£ï «£Áå¸À:- 1S2 2S1 2P3. • ªÉïɤì E¯ÉPÁÖç£ï:- 4
  2. 2. • PÁ§ð£ï MAzÀÄ C¯ÉÆúÀ • §ºÀÄgÀÆ¥ÀvÉ:- • zsÁvÀÄ MAzÀÄ «©ü£Àß (¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ) UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ MAzÉà §UÉAiÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄt ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀ «zÁåªÀiÁ£ÀPÉÌ §ºÀÄgÀÆ¥ÀvÉ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
  3. 3. • PÁ§ð¤ß£À ¤¸ÀUÀðzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ 2 §ºÀÄgÀÆ¥ÀUÀ¼ÉAzÀgÉ. • 1. ¸ÀánPÀ gÀÆ¥À • 2. C¸ÀánPÀ gÀÆ¥À • PÁ§ð¤ß£À §ºÀÄgÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ E¢Ý®Ä, PÉÆÃPï, PÀ°èzÀÝ®Ä, UÁæ¥sÉÊmï, ªÀdæ EvÁå¢. • ¤¸ÀUÀðzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ CvÀåAvÀ PÀpt PÁ§ð¤ß£À §ºÀÄgÀÆ¥À ªÀdæ. ªÀÄÈzÀĪÁzÀ §ºÀÄgÀÆ¥À UÁæ¥sÉÊmï,
  4. 4. • PÁ§ð£ï C£À£Àå CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð¤ÃAiÀÄ gÁd: • PÁ§ð£ï ¹ÜgÀ ¸ÀºÀ ªÉïɤìAiÀÄ §AzsÀUÀ¼À£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ C£À£Àå CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð¤ÃAiÀÄ gÁd J£ÀÄߪÀgÀÄ. • PÉl¤ÃPÀgÀt: PÁ§ð£ï EvÀgÀ PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀ ªÉî¤ìAiÀÄ §AzsÀªÀ£ÉßÃ¥Àðr¹ ¸ÀgÀ¥À½AiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß PÉl¤ÃPÀgÀt J£ÀÄߪÀgÀÄ.
  5. 5. • £ÉÃgÀ ¸ÀgÀ¥À½: • PÀªÀ®Ä ¸ÀgÀ¥À½: • ªÀÄÄaÑzÀ ¸ÀgÀ¥À½:
  6. 6. • PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ZÀvÀÄgï ªÉïɤì UÀÄt¢AzÀ KPÀ§AzsÀ, ¢é§AzsÀ, wæ§AzsÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃjgÀ§ºÀÄzÀÄ. • GzÁ:
  7. 7. • ¸ÀªÀiÁAUÀvÉ: • GzÁ: • §ÆåmÉãï. L¸ÉÆçÆåmÉãï. • MAzÉà CtĸÀÆvÀæ«zÀÄÝ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÀZÀ£Á «£Áå¸À ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁAVUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. F «zÁåªÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁAUÀvÉ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
  8. 8. • fêÀ §® ¹zÁÞAvÀ: • §fÃð°AiÀÄ¸ï ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ fëUÀ¼À zÉúÀzÀ°è fêÀ §®¢AzÀ vÀAiÀiÁgÁUÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ªÀÄAr¹zÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÀÈvÀPÀªÁV ¸ÀȵÀ׸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀÝ£ÀÄ. • 1828gÀ°è ¥sÉæræPï ªÉÇîgï AiÀÄÆjAiÀiÁªÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¹zÀ£ÀÄ. • AiÀÄÆjAiÀiÁ CeÉÊ«PÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ¥ÀqÉzÀ ªÉÆzÀ® ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ. EzÀÄ fêÀ §® ¹zÁÞAvÀzÀ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀĹAiÀÄV¹vÀÄ. • NH4CNO -------- NH2 – CO – NH2.

×