Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Annelida mohanbio

366 views

Published on

 • Be the first to comment

Annelida mohanbio

 1. 1. Annelida
 2. 2. Polychaeta
 3. 3. AiÀiÁªÀŪÀÅ?  zÉúÀªÀÅ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀvÀÄð¯ÁPÁgÀzÀ RAqÀUÀ¼À eÉÆÃqÀuɬÄAzÀ gÀÆ¥ÀÄUÉÆArgÀĪÀ, ¤Ã¼À ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÄ.
 4. 4. DªÁ¸À  ¤ÃgÀÄ, vÉêÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄtÄÚ.  ¸ÀévÀAvÀæfëUÀ¼ÀÄ, PÉ®ªÀÅ ¥ÀgÁªÀ®A©UÀ¼ÀÄ.
 5. 5. zÉúÀ gÀZÀ£É  ªÀÄÄ¥ÀàzÀgÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ.  zÉúÀªÀÅ vɼÀÄ ºÁUÀÆ vÉêÀªÀÄAiÀÄ PÀånPÀ¯ï ¥ÉÆgɬÄAzÀ DªÀÈvÀ.  EzÀgÀ vÀ¼À¨sÁUÀzÀ°è C£ÀįÉÃ¥ÀPÀ CAUÁA±ÀzÀ¥ÀzÀjzÀÄÝ, EzÀgÀ°è KPÀPÉÆòAiÀÄ UÀæAyUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAªÉâ PÉÆñÀUÀ½ªÉ.
 6. 6. ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼À gÀPÀÛ PÀtUÀ¼ÀÄ  C«ÄèÁ jÃwAiÀÄ gÀPÀÛPÀtUÀ¼ÀÄ.
 7. 7. WormSetae PÉÊn£ï£À ©gÀÄUÀÆzÀ®Ä
 8. 8. ¤Ãjøï
 9. 9. Nereis zonata(¤Ãjøï)
 10. 10. leeches-hand
 11. 11. leeches-hand
 12. 12. leeches-hand
 13. 13. ¥Àæw ªÀ®AiÀÄ(RAqÀ)UÀ¼À®Æè J¯Áè CAUÀUÀ¼À ¥Áæw¤zsÀå RAqÀ«AUÀqÀ£É
 14. 14. ªÀ® ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼À° è £ÀgÀªÀÇåºÀ £ÀgÀªÀ £ÀgÀªÀ ÄÄr ÄÄr £ÀgÀºÀÄj
 15. 15. K£ÀÆ PÉüÀ®é?

×