Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9th chapter 4 quiz.

963 views

Published on

PDF

Published in: Education
 • Be the first to comment

9th chapter 4 quiz.

 1. 1. 80 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ….
 2. 2. fëUÀ¼À LzÀÄ ¸ÁªÀiÁædåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. 1. ªÉÆ£ÉgÁ ¸ÁªÀiÁædå. 2. ¥ÉÆæn¸ÁÖ ¸ÁªÀiÁædå. 3. ªÉÄÊPÉÆÃmÁ ¸ÁªÀiÁædå. 4. ¸À¸Àå ¸ÁªÀiÁædå. 5. ¥Áæt ¸ÁªÀiÁædå.
 3. 3. ¨ÁåQÖÃjAiÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁædåPÉÌ ¸ÉÃjªÉ? GvÀÛgÀ. ªÉÆ£ÉgÁ ¸ÁªÀiÁædå.
 4. 4. ¨ÁåQÖÃjAiÀÄUÀ¼À DPÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 3 §UÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹. GvÀÛgÀ DPÁgÀ: 1. ¨Áå¹®¸ï – zÀAqÁPÁgÀ. 2. PÁPÁ¸ï – UÉÆïÁPÁgÀ. 3. ¹àj®èªÀiï - ¸ÀÄgÀ½AiÀiÁPÁgÀ.
 5. 5. ºÁ°£À°ègÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ¯ÁåPÉÆÖèÁå¹®¸ï.
 6. 6. ¥Áè¹äqï JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ ºÉZÀÄѪÀj r.J£ï.J WÀlPÀªÀ£ÀÄß ¥Áè¹äqï J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 7. 7. ¸ËgÀ±ÀQÛ §¼À¹ DºÁgÀ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. £Á¸ÁÖPï.
 8. 8. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ±ÀQÛ §¼À¹ DºÁgÀ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. £ÉÊmÉÆæøÉÆêÉÆãÁ¸ï
 9. 9. PÀëAiÀÄ gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. ªÉÄÊPÉÆèÁåQÖÃjAiÀÄA lÄå§PÀÄåð¯ÉÆù¸ï.
 10. 10. mÉÊ¥sÁ¬Äqï gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. ¸Á¯ÉÆäãɯÁè mÉʦüÃ.
 11. 11. zsÀ£ÀĪÁðAiÀÄÄ gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. PÁè¹ÖçÃrAiÀÄA mÉl¤.
 12. 12. PÁ®gÁ gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. «©æAiÉÆ PÁ®gÉ.
 13. 13. ¥ÉèÃUï gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. AiÀĹð¤AiÀiÁ ¥É¹Ö¸ï.
 14. 14. qÀAiÀiÁlªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃmÉÆÃeÉÆêÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁædåPÉÌ ¸ÉÃjªÉ? GvÀÛgÀ. ¥ÉÆæn¸ÁÖ ¸ÁªÀiÁædå.
 15. 15. qÀAiÀiÁlªÀiïUÀ¼À°è PÉÆñÀ©üwÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ? GvÀÛgÀ. ¹°PÁ.
 16. 16. ¥ÉÆæÃn¸ÀÖ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è£À ¸Àé¥ÉÆõÀPÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. AiÀÄÄVè£ÁAiÀiïØUÀ¼ÀÄ.
 17. 17. ¥ÉÆæÃn¸ÀÖ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è£À ¥ÀgÀ¥ÉÆõÀPÀ PÉƼÉw¤ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ¸ÉèöʪÀiï ªÉÆïïØ.
 18. 18. ¥ÉÆæÃn¸ÀÖ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è£À ¥ÀgÀ¨sÀPÀëPÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. C«ÄèÁ.
 19. 19. ¥ÉÆæÃn¸ÀÖ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è£À ¥ÀgÁªÀ®A© fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ¥Áè¸ÉÆäÃrAiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ næ¥À£Á¸ÉÆêÀiÁ.
 20. 20. qÀAiÀiÁlªÀiïUÀ¼À PÉÆñÀ©üwÛAiÀÄ JgÀqÀÄ PÀªÁlUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. J¦yÃPÁ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊ¥ÉÆÃyÃPÁ.
 21. 21. «±ÀézÀ ¥ÀæªÀÄÄR GvÁàzÀPÀ fëUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. qÀAiÀiÁlªÀiï.
 22. 22. Ct¨ÉUÀ¼ÀÄ, ¬ÄøïÖ AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁædåPÉÌ ¸ÉÃjªÉ? GvÀÛgÀ. ªÉÄÊPÉÆÃmÁ ¸ÁªÀiÁædå.
 23. 23. ²°ÃAzÀæUÀ¼À GzÀݪÁzÀ, vɼÀîV£À, zÁgÀzÀAvÀºÀ zÉúÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ? GvÀÛgÀ. ºÉÊ¥sÉ.
 24. 24. ªÉÄʹðAiÀĪÀiï JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ºÉÊ¥sÉUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß ªÉÄʹðAiÀĪÀiï J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 25. 25. ²°ÃAzÀæUÀ¼À°è PÉÆñÀ©üwÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁqÀ®ànÖzÉ? GvÀÛgÀ. PÉÊn£ï CxÀªÁ ¸À®Äå¯ÉÆøï
 26. 26. ¨ÉÃPÀjUÀ¼À°è ºÀÄzÀÄUÀÄ«PɬÄAzÀ ¨Éæqï ªÀÄÈzÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ ²°ÃAzÀæ fë AiÀĪÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. ¬ÄøïÖ.
 27. 27. CPÀ±ÉÃgÀPÀUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ¨É£ÀÄß ªÀÄÆ¼É ºÉÆA¢gÀzÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß CPÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 28. 28. PÀ±ÉÃgÀÄPÀ JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ¨É£ÀÄß ªÀÄÆ¼É ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß CPÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 29. 29. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. GvÀÛgÀ. ¸ÉÊPÁ£ï.
 30. 30. D¹ÖÃAiÀiÁ JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀ¼À zÉúÀ ©üwÛAiÀÄ°ègÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀÆPÀëöägÀAzÀæUÀ¼À£ÀÄß D¹ÖÃAiÀiÁ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 31. 31. D¸ÀÄÌöå®A JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀ¼À°ègÀĪÀ zÉÆqÀØ ¨Á¬ÄAiÀÄAvÀºÀ gÀAzÀæªÀ£ÀÄß D¸ÀÄÌöå®A J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 32. 32. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀ½UÉ DzsÁgÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀÆPÀëöäªÁzÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. ¹àPÀÆå¯ïUÀ¼ÀÄ.
 33. 33. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀÀ¼À°è fÃtðQæAiÉÄUÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀ «±ÉõÀ PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. PÉÆAiÀiÁ£ÉƸÉÊmï.
 34. 34. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀÀ¼À°è ¤°ðAUÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄ DAvÀjPÀ ªÉÆUÀÄÎ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. eɪÀÄÆå¯ï.
 35. 35. ªÀA±À PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¹¯ÉAlgÉÃmÁUÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. GvÀÛgÀ. ºÉÊqÁæ, CA§° «ÄãÀÄ. ºÀªÀ¼ÀzÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ.
 36. 36. PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼À°è aîzÀAvÀºÀ doÀgÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ? GvÀÛgÀ. ¹¯ÉAlgÁ£ï
 37. 37. PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀĪÀ PÀÄlÄPÀÄ PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. ¤ÃqÉÆèÁè¸ïÖ.
 38. 38. ¸ÀévÀAvÀæ fë ZÀ¥ÀàmɺÀļÀĪÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. ¥Àè£ÉÃjAiÀiÁ.
 39. 39. PÀÄj AiÀÄPÀÈwÛ£À ¥ÀgÁªÀ®A© ZÀ¥ÀàmɺÀļÀÄUÀ¼ÀĪÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. PÁgÀ®Ä ºÀļÀÄ.
 40. 40. ZÀ¥ÀàmɺÀļÀÄUÀ¼À «¸Àdð£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. eÁé®PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ.
 41. 41. D£É PÁ®Ä gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ZÀ¥ÀàmɺÀļÀĪÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. ¦ü¯ÉÃjAiÀiÁ.
 42. 42. ªÀA±À ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ C¤°qÁUÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. GvÀÛgÀ. ¤Ãj¸ï. JgɺÀļÀÄ. fUÀuÉ. .
 43. 43. ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼À zÉúÀªÀ£ÀÄß DªÀj¹gÀĪÀ vɼÀĪÁzÀ ºÉÆgÀ¥ÉÆgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. PÀÆånPÀ¯ï
 44. 44. JgɺÀļÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ G¹gÁl £ÀqɸÀÄvÀÛzÉ? GvÀÛgÀ. ZÀªÀÄðzÀ ªÀÄÆ®PÀ.
 45. 45. JgɺÀļÀ«£À ZÀ®£ÁAUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ©gÀÄUÀÆzÀ®Ä.
 46. 46. ¤Ãj¸ï£À ZÀ®£ÁAUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ¥ÁågÀ¥ÉÆÃrAiÀiÁ.
 47. 47. ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÀ «¸Àdð£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. £É¦üæÃrAiÀiÁ.
 48. 48. QïÁΰUÀ¼À ºÉÆgÀ PÀAPÀ®ªÀÅ AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ªÀiÁqÀ®ànÖgÀÄvÀÛzÉ. GvÀÛgÀ. PÉÊn£ï
 49. 49. QîÄUÀ½AzÀ eÉÆÃr¸À®àlÖ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥Áæt ªÀA±À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. QïÁΰUÀ¼ÀÄ.
 50. 50. ªÀÄÈzÀéAVUÀ¼À°è DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¨Á¬ÄUÉ vÀ¼Àî®Ä EgÀĪÀ gÀZÀ£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. gÁåqÀįÁ.
 51. 51. • ªÀÄÈzÀéAVUÀ¼À°è ¥sÀ°vÀUÉÆAqÀ CAqÁtÄ«¤AzÀ GAmÁUÀĪÀ rA¨sÀPÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ªÉ°dgï rA¨sÀPÀ.
 52. 52. PÀAlPÀZÀ«ÄðUÀ¼À ZÀ®£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. PÉƼÀªÉ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ.
 53. 53. ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¤Ãj£À°è ªÀiÁvÀæ PÀAqÀħgÀĪÀ ¥Áæt ªÀA±À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. PÀAlPÀZÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ.
 54. 54. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÆPÀëöäfë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁædåPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. £Á¸ÁÖPï. ªÀA±À: ªÉÆ£ÉÃgÀ ¸ÁªÀiÁædå.
 55. 55. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÆPÀëöäfë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ PÁ¬Ä¯É GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ? GvÀÛgÀ. næ¥À£Á¸ÉÆêÀiÁ. ¤zÁæ gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
 56. 56. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ¸ÉÊPÁ£ï ªÀA±À: ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ
 57. 57. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ºÉÊqÁæ, ªÀA±À: PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¹¯ÉAlgÉÃmÁ.
 58. 58. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. CA§° «ÄãÀÄ. ªÀA±À: PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¹¯ÉAlgÉÃmÁ.
 59. 59. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ºÀªÀ¼ÀzÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÀA±À: PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¹¯ÉAlgÉÃmÁ.
 60. 60. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ¥Àè£ÉÃjAiÀiÁ. ªÀA±À: ZÀ¥ÀàmɺÀļÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥ÁènºÉ«ÄAvÀ¸ï.
 61. 61. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. PÁgÀ®Ä ºÀļÀÄ. ªÀA±À: ZÀ¥ÀàmɺÀļÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥ÁènºÉ«ÄAvÀ¸ï.
 62. 62. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. mÉÃ¥ÀÄ ºÀļÀÄ. ªÀA±À: ZÀ¥ÀàmɺÀļÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥ÁènºÉ«ÄAvÀ¸ï.
 63. 63. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ªÀiÁ£ÀªÀ PÀgÀĽ£À zÀÄAqÀÄ ºÀļÀÄ. ªÀA±À: zÀÄAqÀĺÀļÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ Då¸ÉÌ°äAvÀ¸ï.
 64. 64. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ¤Ãj¸ï. ªÀA±À: ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ C¤°qÁ.
 65. 65. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. JgɺÀļÀÄ. ªÀA±À: ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ C¤°qÁ.
 66. 66. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. fUÀuÉ. ªÀA±À: ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ C¤°qÁ.
 67. 67. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ZÉüÀÄ ªÀA±À: QïÁΰUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ DvÉÆæÃð¥ÉÆÃqÁ.
 68. 68. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ¸Á«gÀPÁ®Ä ºÀļÀÄ. ªÀA±À: ªÀA±À: QïÁΰUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ DvÉÆæÃð¥ÉÆÃqÁ
 69. 69. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ¹ÃUÀr. ªÀA±À: ªÀA±À: QïÁΰUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ DvÉÆæÃð¥ÉÆÃqÁ
 70. 70. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. Kr. ªÀA±À: ªÀA±À: QïÁΰUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ DvÉÆæÃð¥ÉÆÃqÁ
 71. 71. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. eÉÃqÀ. ªÀA±À: ªÀA±À: QïÁΰUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ DvÉÆæÃð¥ÉÆÃqÁ
 72. 72. amÉÖUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ªÀA±À: ªÀA±À: QïÁΰUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ DvÉÆæÃð¥ÉÆÃqÁ
 73. 73. fgÀ¼À AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ªÀA±À: ªÀA±À: QïÁΰUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ DvÉÆæÃð¥ÉÆÃqÁ
 74. 74. avÀæzÀ°ègÀĪÀ QÃlªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. «ÄqÀvÉ. ªÀA±À: ªÀA±À: QïÁΰUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ DvÉÆæÃð¥ÉÆÃqÁ
 75. 75. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. §¸ÀªÀ£À ºÀļÀÄ. ªÀA±À: ªÀA±À: ªÀÄÈzÀéAVUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÉÆ®è¸ÁÌ.
 76. 76. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. PÀ¥Éà a¥ÀÄà. ªÀA±À: ªÀA±À: ªÀÄÈzÀéAVUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÉÆ®è¸ÁÌ.
 77. 77. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. DPÉÆÖÃ¥À¸ï. ªÀA±À: ªÀA±À: ªÀÄÈzÀéAVUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÉÆ®è¸ÁÌ.
 78. 78. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. £ÀPÀëvÀæ «ÄãÀÄ. ªÀA±À: PÀAlPÀZÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ JQ£ÉÆÃqÀªÀÄåðmÁ.
 79. 79. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. PÀqÀ® a¼Éî. ªÀA±À: PÀAlPÀZÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ JQ£ÉÆÃqÀªÀÄåðmÁ.
 80. 80. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. PÀqÀ® ¸ËvÉ. ªÀA±À: PÀAlPÀZÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ JQ£ÉÆÃqÀªÀÄåðmÁ.
 81. 81. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ©æl¯ï ¸ÁÖgï. ªÀA±À: PÀAlPÀZÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ JQ£ÉÆÃqÀªÀÄåðmÁ.

×