Successfully reported this slideshow.

10th Chapter 5 - in kannada medium

1

Share

1 of 72
1 of 72

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

10th Chapter 5 - in kannada medium

 1. 1. “ಧಾತುಗಳಆವತತನೀಯವರ್ೀತಕರಣ” ಮೋಹನ್.ಕೆ.ಆರ್ 9901815471 ಸಕಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಕಲೆ. ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಪ್ಕಾಂಡವಪುರ. ಮಾಂಡಯ ಜಿಲೆೆ.
 2. 2. Na S FeH2 C Co Zn Al Cl2 K Ca I O2 Mg PbHe B LiP Br Si F2Ne Hg
 3. 3. PÉ®ªÀÅ zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀAPÉÃvÀ.zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ . ºÉÊqÉÆæÃd£ï H ¨ÉÆÃgÁ£ï. B PÁ§ð£ï C £ÉÊmÉÆæÃd£ï. N DQìÃd£ï. O ¸À®ágï S ¥sÁ¸ÀàgÀ¸ï. P ¥ÉÆmÁ¹AiÀÄA. K CAiÉÆÃr£ï. I zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ . ¸ÉÆÃrAiÀÄA. Na ªÀÄVßöAiÀÄA. Mg C®Æå«Ä¤AiÀÄA. Al PÀ©ât. Fe ¨ÉÃjAiÀÄA Ba PÁå°ìAiÀÄA. Ca PÉÆèÃj£ï. Cl ¸ÀvÀÄ. Zn vÁªÀÄæ. Cu
 4. 4. EA¢£ÀªÀgÉUÀÆ UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀ zsÁvÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå: 118. £ÉʸÀVðPÀªÁV zÉÆgÉAiÀĪÀ zsÁvÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå: 94. G½zÀªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è GAmÁzÀ zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀÄt®PÀëtUÀ¼À DzsÁgÀzÀ°è UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁV ªÀVÃðPÀj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÉ?
 5. 5. zÉÆqÀظÀASÉåAiÀÄzsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV CzsÁåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä CªÀÅUÀ¼À UÀÄtUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀVÃðPÀj¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. ºÁUÁzÀgÉ, ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÉÃUÉ ªÀVÃðPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ? ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è w½¢zÀÝzsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄJAzÀÄ ªÀVÃðPÀj¸À¯ÁVvÀÄÛ.
 6. 6. • eÉÆúÀ£ï ªÀǯïáUÁåAUï qÉÆçgÉÊ.(1780-1849) 1817gÀ°è qÉÆçgÉÊ 3 zsÁvÀÄUÀ¼À wæªÀ½UÀ¼À£ÀÄß ªÀUÀðªÁV ¥ÀjUÀt¹zÀgÀÄ.
 7. 7. qÉÆçgÉÊ£ÀgÀ wæªÀ½UÀ¼ÀÄ GzÁ:- zsÁvÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ² °yAiÀÄA = 6.9 ¸ÉÆÃrAiÀÄA = 23 ¥ÉÆmÁ¹AiÀÄA = 39 °yAiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆmÁ¹AiÀÄA ¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ²AiÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj. = 6.9 + 39 2 = 45.9 2 = 22.95 ~23
 8. 8. qÉÆçgÉÊ£ÀgÀwæªÀ½UÀ¼ÀÄ. . GzÁ:- zsÁvÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ² PÉÆèÃj£ï = 35.5 ¨ÉÆæëģï = 80 CAiÉÆÃr£ï= 127 PÉÆèÃj£ï ªÀÄvÀÄÛ CAiÉÆÃr£ï¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ²AiÀĸÀgÁ¸Àj. = 35.5+127 2 = 162.5 2 = 81.22~ 80
 9. 9. • qÉÆçgÉÊ£ÀgÀ wæªÀ½UÀ¼ÀÄ. • qÉÆçgÉʤAiÀĪÀÄ:- • ªÀÄÆgÀÄ zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ²AiÀÄ KjPÉPÀæªÀÄzÀ°è eÉÆÃr¹zÁUÀ, ªÀÄzsÀåzÀ zsÁvÀÄ«£À ¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ²AiÀÄÄ G½zÉgÀqÀÄ zsÁvÀÄUÀ¼À ¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ²UÀ¼À ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀgÁ¸ÀjUɸÀªÀÄ£ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 10. 10. FZÀlĪÀnPÉ EAzÀ AiÀiÁªÀ wêÀiÁð£ÀPÉÌ §gÀÄwÛÃgÁ?
 11. 11. qÉÆçgÉÊ ¤AiÀĪÀÄzÀ £ÀÆå£ÀåvÉ/ «ÄwUÀ¼ÀÄ: PÉêÀ® ªÀÄÆgÀÄ wæªÀ½UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ gÀa¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. G½zÀ zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄßeÉÆÃr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è.
 12. 12. • eÁ£ï £ÀÆå¯ÁåAqï- DUÀè «eÁÕ¤. • 1866gÀ°è CµÀÖPÀ ¤AiÀĪÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.
 13. 13. • £ÀÆå¯ÁåAqÀgÀ CµÀÖPÀ ¤AiÀĪÀÄ:- • £ÀÆå¯ÁåAqÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ²AiÀÄ KjPÉAiÀÄPÀæªÀÄzÀ°è eÉÆÃr¹zÁUÀ 8£Éà zsÁvÀÄ«£À ®PÀëtUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃzsÁvÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆîÄvÀÛzÉ. • CµÀ×PÀUÀ¼À°è °yAiÀÄA ¤AzÀ ¸ÉÆÃrAiÀÄAJAl£Éà zsÁvÀÄ. EªÉgÀqÀgÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ MAzÉà DVgÀĪÀÅzÀÄ.
 14. 14. • £ÀÆå¯ÁåAqÀgÀ CµÀÖPÀ ¤AiÀĪÀÄzÀ £ÀÆå£ÀåvÉ/ «ÄwUÀ¼ÀÄ. • 1. CµÀÖPÀ ¤AiÀĪÀĪÀÅ PÉêÀ® PÁå°ìAiÀÄAªÀgÉUÉ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. • 2. £ÀÆå¯ÁåAqÀgÀÄ ¤¸ÀUÀðzÀ°è PÉêÀ® 56 zsÁvÀÄUÀ½ªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀ«µÀåzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ D«µÁÌgÀªÁUÀĪÀÅ¢®èJAzÀÄ G»¹zÀÝgÀÄ. • 3. vÀ£Àß PÉÆõÀ×PÀ ¸ÀjºÉÆA¢¸À®ÄPÉÆèÁ¯ïÖ ªÀÄvÀÄÛ ¤PÀ̯ï C£ÀÄß MAzÉøÀܼÀzÀ°è EnÖzÀÝ£ÀÄ.
 15. 15. • r«ÄnæEªÁ£ÉÆëAZïªÉÄAqÀ°Ãªï : (1834 – 1907) • gÀµÁåzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛçdÕ.
 16. 16. • ªÉÄAqÀ°Ãªï DªÀvÀð PÉÆõÀÖPÀ.
 17. 17. • ªÉÄAqÀ°ÃªïgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä DªÀvÀðPÀ PÉÆõÀÖPÀzÀ gÀZÀ£ÉUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ: • 1. CAzÀÄ w½¢zÀÝ63 zsÁvÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÉÄAqÀ°Ãªï vÀªÀÄä PÉ®¸ÀDgÀA©ü¹zÀgÀÄ. • 2. zsÁvÀÄUÀ¼À ¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ²,¨sËvÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÀgÀÄ. • 3. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄtUÀ¼À°è ºÉÊqÉÆæÃd£ïªÀÄvÀÄÛ DQìÃd£ï C£ÉÃPÀ zsÁvÀÄUÀ¼ÉÆA¢UɸÀAAiÀÄÄPÀÛªÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÊqÉæöÊqïUÀ¼ÀĪÀÄvÀÄÛ DPÉìöÊqïUÀ¼À¸ÀÆvÀæ DzsÀj¹ ªÀVÃðPÀj¹zÀgÀÄ.
 18. 18. • ªÉÄAqÀ°ÃªïgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä DªÀvÀðPÀ PÉÆõÀÖPÀzÀ gÀZÀ£ÉUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ: • 4. MAzÉÃjÃwAiÀÄ UÀÄtUÀ¼ÀļÀî zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß «AUÀr¹zÁUÀ CªÀÅUÀ¼ÀÄ DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀzÀ°è ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÀiÁtÄgÁ²AiÀÄ KjPÉPÀæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÀÄ. • 5. MAzÉÃjÃwAiÀÄ ¨sËvÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄtUÀ¼ÀļÀî DªÀðvÀ¤ÃAiÀĪÁV ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É ºÉÆAzÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀgÀÄ.
 19. 19. • ªÉÄAqÀ°Ãªï DªÀvÀð PÉÆõÀÖPÀ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß 1872gÀ°è ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ • zsÁvÀÄUÀ¼À UÀÄtUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ²AiÀÄ DªÀvÀðPÀ ¥sÀ°vÀUÀ¼ÁVªÉ. • DªÀðvÀ: DªÀvÀð PÉÆõÀÖPÀ CqÀØ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ. • UÀÄA¥ÀÄ: DªÀvÀð PÉÆõÀÖPÀ PÀA§ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ.
 20. 20. • PÉÆèÁ¯ïÖ(¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ² 58.9)£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤PÀ̯ï (¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ² 58.7)VAvÀ ªÉÆzÀ¯ÉÃEqÀ¯ÁVzÉ.
 21. 21. • EzÉÃjÃwAiÀÄE£ÉÆßAzÀÄC¸ÀA§zÀÞvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ
 22. 22. ªÉÄAqÀ°Ãªï vÀ£Àß DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀzÀ°è PÉ®ªÀÅSÁ° eÁUÀ ©nÖzÀÝgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ CvÀAºÀ zsÁvÀĪÀ£ÀÄß D«µÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. SÁ° ¸ÀܼÀzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀzsÁvÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß CzÉà UÀÄA¦£À »A¢£À zsÁvÀÄ«UÉ KPÀ JA§ ¥ÀævÁåAiÀÄ ¸ÉÃj¹ ºÉ¸Àj¹zÀgÀÄ. GzÁ:- KPÀ¨ÉÆÃgÁ£ï- ªÀÄÄAzÉ ¸ÁÌöåArAiÀÄA JAzÀÄ ºÉ¸Àj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
 23. 23. • PÁëjÃAiÀÄ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ: °yAiÀÄA, ¸ÉÆÃrAiÀÄA, ¥ÉÆmÁ¹AiÀÄA..... ¤Ãj£ÉÆqÀ£ÉªÀwð¹zÁUÀ ¥ÀævÁåªÀÄè GAmÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ PÁëjÃAiÀÄ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.2Na + 2H2O ------- 2NaOH + H2 . K + 2H2O ------- 2KOH + H2 .
 24. 24. ºÉÊqÉÆæÃd£ïPÀÆqÀ PÁëjAiÀÄ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀAvÉ, PÉÆèÃj£ï, DQìÃd£ï ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ágï£ÉÆA¢UɪÀwð¹ CzÉÃjÃwAiÀÄ ¸ÀÆvÀæ«gÀĪÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
 25. 25. • ºÁå¯ÉÆÃd£ïUÀ¼ÀÄ: ¥sÉÆèÃj£ï,PÉÆèÃj£ï,¨ÉÆæëģï..... ¯ÉÆúÀUÀ¼ÉÆqÀ£É ®ªÀtUÀ¼À£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁå¯ÉÆÃd£ïUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. GzÁ: ¸ÉÆÃrAiÀÄAPÉÆèÃgÉÊqï.¥ÉÆmÁ¹AiÀÄA PÉÆèÃgÉÊqï.
 26. 26. ºÁå¯ÉÆÃd£ïUÀ¼ÀÄ: ¥sÉÆèÃj£ï,PÉÆèÃj£ï,¨ÉÆæÃ«Ä£ï ºÉÊqÉÆæÃd£ïPÀÆqÀ ºÁå¯ÉÆÃd£ïUÀ¼ÀAvÉ, ¢é¥ÀgÀªÀiÁtÄ CtĪÁVzÉ. ¯ÉÆúÀ ªÀÄvÀÄÛ C¯ÉÆúÀUÀ¼ÉÆA¢UɸÀºÀªÉÃ¯É¤ì ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. H2 Cl2F2 Br2 NaH H2O
 27. 27. ºÉÊqÉÆæÃd£ï MAzÀÄ C¤®, ¯ÉÆúÀªÀ®è. ºÉÊqÉÆæÃd£ïC¤®ªÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀºÁå¯ÉÆÃd£ïUÀ¼ÀAvÉ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ®ªÀtUÀ¼À£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. DzÀÄzÀjAzÀ ªÉÄAqÀ°ÃªÀgÀDªÀvÀðPÉÆõÀÖPÀzÀ°è¸ÀÆPÀÛ¸ÁÜ£À PÉÆqÀ®ÄDUÀĪÀÅ¢®è. • DzÀgÀÆPÁëjAiÀiÁ ¯ÉÆúÀzÀAvÉgÁ¸ÁAiÀĤPÀªÁV CzÉÃjÃwAiÀÄ ¸ÀÆvÀæ«gÀĪÀ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛªÀ£ÀÄßGAmÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÉÄAqÀ°ÃªÀgÀ DªÀvÀðPÉÆõÀÖPÀzÀ°èMAzÀ£Éà ªÀUÀð
 28. 28. • ¸ÀªÀĸÁܤUÀ¼ÀÄ: • MAzÉÃgÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ² ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÉà zsÁvÀÄ«£À ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÀÄ.
 29. 29. • ªÉÄAqÀ°ÃªïDªÀvÀðPÉÆõÀÖPÀ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ,zsÁvÀÄUÀ¼À UÀÄtUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ²AiÀÄ DªÀvÀðPÀ ¥sÀ°vÀUÀ¼ÁVªÉ. • ¥ÀgÀªÀiÁtÄgÁ² ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ Cl-35 ªÀÄvÀÄÛCl-37 £ÀÄߨÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è EqÀ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ. • DzÀgÉ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ MAzÉÃDVgÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è EqÀ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ. • EzÀÄ ªÉÄAqÀ°ÃªïDªÀvÀðPÉÆõÀÖPÀ ¤AiÀĪÀÄPÉÌ §AzÀ zÉÆqÀØ
 30. 30. • ªÉÄAqÀ°ÃªïDªÀvÀðPÉÆõÀÖPÀ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ,zsÁvÀÄUÀ¼À UÀÄtUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ²AiÀÄ DªÀvÀðPÀ ¥sÀ°vÀUÀ¼ÁVªÉ. • ¥ÀgÀªÀiÁtÄgÁ² ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ Cl-35 ªÀÄvÀÄÛCl-37 £ÀÄߨÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è EqÀ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ. • DzÀgÉ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ MAzÉÃDVgÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è EqÀ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ. • EzÀÄ ªÉÄAqÀ°ÃªïDªÀvÀðPÉÆõÀÖPÀ ¤AiÀĪÀÄPÉÌ §AzÀ zÉÆqÀØ
 31. 31. • DzsÀĤPÀ DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀ: • ºÉ¤æªÉÆøÉè(1887- 1915) : 27 ªÀµÀð • DzsÀĤPÀ DªÀvÀð PÉÆõÀPÀªÀ£ÀÄß 1913gÀ°è ºÉ¤æ ªÉÆøÉè JA§ «eÁÕ¤AiÀÄÄ gÀa¹zÀgÀÄ. • ªÉÆzÀ®£ÉêÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¸ÉÊ£Àå¸ÉÃjzÀªÉÆøÉè 1915gÀ°è «ÃgÀªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀgÀÄ.
 32. 32. • UÉÆïïعÖçãïgÀ ¥ÉÆæÃmÁ£ïUÀ¼ÀD«µÁÌgÀ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÉÆA¢UÉ,ºÉ¤æªÉÆøÉèDzsÀĤPÀ DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀ gÀa¹zÀgÀÄ. • DzsÀĤPÀ DªÀvÀðzÀ ¤AiÀĪÀÄ “zsÁvÀÄUÀ¼À UÀÄtUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¸ÀASÉåUÀ¼À DªÀvÀðPÀ ¥sÀ°vÀUÀ¼ÁVªÉ”.
 33. 33. • PÉÆèÁ¯ïÖ ¥ÀgÀªÀiÁtĸÀASÉå27 ªÀÄvÀÄÛ ¤PÀÌ¯ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¸ÀASÉå28. • DzsÀĤPÀ DªÀvÀð PÉÆõÀPÀzÀ°è ¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÁ²UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹gÀĪÀÅzÀjA ªÉÄAqÀ°Ãªï DªÀvÀð PÉÆõÀÖPÀzÀ°è EªÀÅUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀªÀĸÉå ¥ÀjºÀj¸À¯ÁVzÉ.
 34. 34. • ¥ÀgÀªÀiÁtĸÀASÉåAiÀÄ£ÀÄßDzsÀj¹KjPÉPÀæªÀÄzÀ°è eÉÆÃr¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀªÀĸÁܤUÀ¼À£ÀÄßCzÉÃzsÁvÀÄ«£À ¸ÁÜ£ÀzÀ°èEqÀ®Ä¤zsÀðj¸À¯ÁVzÉ. • ¥ÀgÀªÀiÁtĸÀASÉåAiÀÄÄ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£À ©ÃdPÉÃAzÀæzÀ°ègÀĪÀ MlÄÖ¥ÉÆæÃmÁ£ïUÀ¼À¸ÀASÉåAiÀiÁVzÉ. • ¥ÉÆæÃmÁ£ïUÀ¼À¸ÀASÉåAiÀÄÄ¥ÀÆuÁðPÀzÀ°èEgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÊqÉÆæÃd£ï ªÀÄvÀÄÛ »Ã°AiÀÄA£ÀqÀÄªÉ ¥ÀgÀªÀiÁtĸÀASÉå1.5
 35. 35. • DzsÀĤPÀ DªÀvÀð PÉÆõÀÖPÀzÀ°è ºÉÊqÉÆæÃd£ïUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÁÜ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀåªÁVzÉ.
 36. 36. • DzsÀĤPÀ DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀ • DªÀvÀð: DªÀvÀð PÉÆõÀÖPÀzÀ CqÀØ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß DªÀvÀð J£ÀÄߪÀgÀÄ. DªÀvÀð PÉÆõÀÖPÀzÀ°è 7 DªÀvÀðUÀ½ªÉ. • ªÀUÀð: DªÀvÀð PÉÆõÀÖPÀzÀ PÀA§ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÀð J£ÀÄߪÀgÀÄ. DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀzÀ°è 18 ªÀUÀðUÀ½ªÉ.
 37. 37. • ºÉÊqÉÆæÃd£ï,°yAiÀÄA, ¸ÉÆÃrAiÀÄA,¥ÉÆmÁ¹AiÀÄA, gÀÄ©rAiÀÄA, ¹Ã¹AiÀÄA, ¥sÁæ¤ìAiÀÄA.
 38. 38. • ºÉÊqÉÆæÃd£ï,°yAiÀÄA, ¸ÉÆÃrAiÀÄA, • H : ¥À.¸ÀA: 1. 1S1 • Li: ¥À.¸ÀA: 3. 1S2 2S1 • Na: ¥À.¸ÀA:11. 1S2 2S2 2P6 3S1 J¯Áè zsÁvÀÄUÀ¼À CvÀåAvÀ ºÉÆgÀ G¥À-PÀªÀZÀªÀÅS DVzÉ. J¯Áè zsÁvÀÄUÀ¼À PÀAqÀħgÀĪÀ ªÉïɣïì E¯ÉPÁÖç£ïUÀ¼ÀÄ 1.
 39. 39. • MAzÀÄUÀÄA¦£À°ègÀĪÀ J¯ÁèzsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉà ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÉïɣïìE¯ÉPÁÖç£ïUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. • JgÀqÀ£Éà UÀÄA¦£À zsÁvÀÄUÀ¼À E¯ÉPÁÖç£ï «£Áå¸À §gÉzÀÄ ¥ÀjÃQë¹. • JgÀqÀ£Éà UÀÄA¦£À zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ¨Éj°AiÀÄA,ªÉÄVßöAiÀÄA, PÁå°ìAiÀÄA…..…. • Be: ¥À.¸ÀA: 4. 1S2 2S2 • Mg: ¥À.¸ÀA: 12. 1S2 2S2 2P6 3S2 • Ca: ¥À.¸ÀA: 20. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2
 40. 40. DzsÀĤPÀ DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ UÀÄA¦£À°èPÀAqÀħgÀĪÀzsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉà §UÉAiÀÄ ªÉÃ¯É¤ì ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ.
 41. 41. H : ¥À.¸ÀA: 1. 1S1 • 1£Éà ªÀUÀðzÀ zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ • ºÉÊqÉÆæÃd£ï, °yAiÀÄA, ¸ÉÆÃrAiÀÄA, • Li: ¥À.¸ÀA: 3. 1S2 2S1 • Na: ¥À.¸ÀA:11. • 1S2 2S2 2P6 3S1 • 17£Éà ªÀUÀðzÀ zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ • ¥sÉÆèÃj£ï, PÉÆèÃj£ï, • F : ¥À.¸ÀA: 9. 1S2 2S2 2P5 • Cl: ¥À.¸ÀA: 17. • 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 ºÉÊqÉÆæÃd£ï vÀ£ÀßCvÀåAvÀºÉÆgÀ PÀªÀZÀzÀ°è1 E¯ÉPÁÖç£ï ºÉÆA¢zÉ. UÀjµÀ× E¯ÉPÁÖç£ï ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ¸ÀASÉå 2. MAzÀÄE¯ÉPÁÖç£ïPÀ¼ÉzÀÄ PÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ ¥ÀqÉzÀÄ PÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ ¹ÜgÀvÉ ºÉÆAzÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ ºÉÊqÉÆæÃd£ï C£ÀÄß 1£Éà ªÀUÀð CxÀªÁ 17£Éà ªÀUÀðzÀ°è EqÀ§ºÀÄzÀÄ.
 42. 42. • 2 £ÉÃDªÀvÀðzÀ zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ.Li, Be, B, C, N, O, F, Ne • Li : 1S2 2S1 • Be: 1S2 2S2 • B: 1S2 2S2 2P1 • C : 1S2 2S2 2P2 • N: 1S2 2S2 2P3 • O: 1S2 2S2 2P4 • F: 1S2 2S2 2P5 • Ne: 1S2 2S2 2P6 zsÁvÀÄUÀ¼À ¨ÉÃgɨÉÃgÉ ªÉïɤìºÉÆA¢ªÉ. J¯Áè zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄMAzÉà §UÉAiÀÄ PÀªÀZÀ 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 (K ªÀÄvÀÄÛ L ) DVzÉ.
 43. 43. 3£Éà DªÀvÀðzÀ zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. Na, Al, Si, P, S, Cl Ar ( K, L ªÀÄvÀÄÛ M PÀªÀZÀ). EªÀÅUÀ¼À E¯ÉPÁÖç£ï «£Áå¸À §gÉzÀÄ ¥ÀjÃQë¹.
 44. 44. DzsÀĤPÀ DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀzÀ°è DªÀvÀðzÀ°ègÀĪÀ zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉà ¸ÀASÉåAiÀÄPÀªÀZÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. .
 45. 45. ªÉïɤì: ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£ÀCvÀåAvÀ ºÉÆgÀPÀªÀZÀzÀ°è EgÀĪÀ ªÉïɣïì J¯ÉPÁÖç£ïUÀ¼ÀÄzsÁvÀÄ«£À ªÉïɤìAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀÄvÀÛªÉ.
 46. 46. E¯ÉPÁÖç£ï «£Áå¸ÀzÀ°èCvÀåAvÀºÉÆgÀPÀªÀZÀzÀ°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀ E¯ÉPÀÖç£ïUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀªÀÄÆ®PÀ zsÁvÀÄ«£À ªÉïɤì PÀAqÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. ªÉÄVßùAiÀÄA- ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¸ÀASÉå 12. E.«: 1S2 2S2 2P6 3S2 ªÉïɤì: 2 ¸À®ágï - ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¸ÀASÉå 16. E.«: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P4 ªÉïɤì: 6 [ 2, 4, 6]
 47. 47. H: 1S1 ªÉïɤì: 1 He : 1S2 ªÉïɤì: 0 Li : 1S2 2S1 ªÉïɤì: 1 Be: 1S2 2S2 ªÉïɤì: 2 B: 1S2 2S2 2P1 ªÉïɤì: 3 C : 1S2 2S2 2P2 ªÉïɤì: 4 N: 1S2 2S2 2P3 ªÉïɤì: 5 O: 1S2 2S2 2P4 ªÉïɤì: 2 F: 1S2 2S2 2P5 ªÉïɤì: 1 Ne: 1S2 2S2 2P6 ªÉïɤì: 0 Na : 1S2 2S2 2P6 3S1 ªÉïɤì: 1 Mg : 1S2 2S2 2P6 3S2 ªÉïɤì: 2 Al : 1S2 2S2 2P6 3S2 3P1 ªÉïɤì: 3 Si: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P2 ªÉïɤì: 4 P: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P3 ªÉïɤì: 5 S: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P4 ªÉïɤì: 6 Cl: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 ªÉïɤì: 1 Ar: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 ªÉïɤì: 0 K: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1 ªÉïɤì: 1 Ca: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 ªÉïɤì: 2
 48. 48. 1 0 1 2 3 4 5 2 1 0 1 2 3 4 5 6 1 0 1 2 DªÀvÀðzÀ°èJqÀ¢AzÀ §®PÉÌ ¸ÁVzÀAvÉ ªÉÃ¯É¤ì ºÉÃUÉ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ? UÀÄA¦£À°èªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ¸ÁVzÀAvÉ ªÉÃ¯É¤ì ºÉÃUÉ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ?
 49. 49. ««zsÀ DªÀvÀðUÀ¼À°è EgÀĪÀ zsÁvÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå• ««zsÀDªÀvÀðUÀ¼À°èEgÀĪÀzsÁvÀÄUÀ¼À¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ««zsÀPÀªÀZÀUÀ½UÉE¯ÉPÁÖç£ïUÀ¼ÀĺÉÃUɸÉÃ¥ÀðqÉ ºÉÆAzÀÄvÀÛªÉJA§ÄzÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. • PÀªÀZÀzÀ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÁzÀUÀjµÀ×E¯ÉPÁÖç£ï¸ÀASÉå: 2n2 • 1 £ÉÃDªÀvÀðK = 2n2 2(1)2 = 2 zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. • 2 £ÉÃDªÀvÀðL= 2n2 2(2)2 = 8 zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. • 3 £ÉÃDªÀvÀðL= 2n2 2(2)2 = 8 zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. • 4 £ÉÃDªÀvÀðM= 2n2 2(3)2 = 18 zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. • 5 £ÉÃDªÀvÀðM= 2n2 2(3)2 = 18 zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. • 6 £ÉÃDªÀvÀðN= 2n2 2(4)2 = 32 zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. • 7 £ÉÃDªÀvÀðN= 2n2 2(4)2 = 32 zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ.
 50. 50. Li > Be > B > C > N > O
 51. 51. Li > Be > B > C > N > O
 52. 52. Li CvÀåAvÀ zÉÆqÀتÀÄvÀÄÛ O CvÀåAvÀ aPÀÌ ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. Li > Be > B > C > N > O ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£À UÁvÀæªÀÅ DªÀvÀðzÀ JqÀ¢AzÀ §®PÉÌ ¸ÁVzÀAvÉ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
 53. 53. ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£ÀUÁvÀæªÀÅ DªÀvÀðzÀ JqÀ¢AzÀ§®PÉÌ ¸ÁVzÀAvÉ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.. KPÉAzÀgÉ £ÀÆåQèAiÀĸï£ÀDªÉñÀªÀÅ E¯ÉPÁÖç£ïUÀ¼À£ÀÄߣÀÆåQèAiÀĸï£ÀºÀwÛgÀPÉÌ ¸É¼ÉvÀAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ UÁvÀæ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
 54. 54. Li < Na < K < Rb < Cs
 55. 55. Li CvÀåAvÀ aPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ Cs zÉÆqÀØCvÀåAvÀ ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. Li< Na < K < Rb < Cs ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£À UÁvÀæªÀÅ UÀÄA¦£À PɼÀUÉ ¸ÁVzÀAvÉ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀÄ.
 56. 56. ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£ÀUÁvÀæªÀÅ UÀÄA¦£ÀPɼÀUÉ ¸ÁVzÀAvÉ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀÄ. KPÉAzÀgÉ, PɼÀUÉ ºÉÆÃzÀAvÉ ºÉƸÀ PÀªÀZÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 57. 57. ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ C¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÃrAiÀÄA. ¹°PÁ£ï. ªÉÄVßöAiÀÄA. ¥sÁ¸ÀágÀ¸ï. C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¸ÀÄ®ágï. PÉÆèÃj£ï. DgïUÁ£ï.
 58. 58. DªÀðvÀ PÉÆõÀ×PÀzÀ JqÀ§¢AiÀÄ°è¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. DªÀðvÀ PÉÆõÀ×PÀzÀ §®§¢AiÀÄ°èC¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ.
 59. 59. • ¯ÉÆúÀ ªÀÄvÀÄÛ C¯ÉÆÃUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À°è CqÀØ¢rØAiÀiÁzÀUÉgÉJ¼ÉAiÀįÁVzÉ. FUÉgÉAiÀÄ CAa£À zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆúÀ¨sÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ
 60. 60. • GzÁ:-3£Éà DªÀvÀðzÀ°è¸ÉÆÃrAiÀÄA,ªÉÄVßùAiÀÄA, C®Æå«Ä¤AiÀÄAC£ÀÄß JqÀ¨sÁUÀzÀ°èªÀÄvÀÄÛ ¥Á¸ÀàgÀ¸ï, ¸À®ág燐¨sÁUÀzÀ°èEqÀ¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¯ÉÆúÀ¨sÀªÁzÀ¹°PÁ£ï EqÀ¯ÁVzÉ. ¯ÉÆúÀ¨sÀUÀ¼À £ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.
 61. 61. • DzsÀĤPÀ DªÀvÀð PÉÆõÀ×PÀzÀ°ègÀĪÀ ¯ÉÆúÀ¨sÀUÀ¼ÀÄ: ¹°PÁ£ï, dªÉÄÃð¤AiÀÄA, D¸Éð¤Pï, DAnªÀĤ, mÉ®ÆèjAiÀÄAªÀÄvÀÄÛ ¥ÉƯÉÆäAiÀÄA ¯ÉÆúÀ¨sÀUÀ¼À £ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.
 62. 62. «zÀÄåzsÀ¤AiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀ: ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ §AzsÀUÀ¼À£ÀÄßGAlĪÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÀgÀªÀiÁtĪÀÅ E¯ÉPÁÖç£ïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß «zÀÄåzsÀ¤AiÀÄvÉ J£ÀÄߪÀgÀÄ. «zÀÄåzsÀ¤AiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀ [+ve] : .
 63. 63. UÀÄA¦£À°è PɼÀUÉ ºÉÆÃzÀAvÉ E¯ÉPÁÖç£ï PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ ¼ÀÄîªÀ ¥ÀæªÀÈwÛ ºÉZÁÑUÀĪÀÅ zÀÄ. DªÀvÀðzÀ°è ªÀÄÄAzɺÉÆÃzÀAvÉE¯ÉPÁÖç£ï PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæªÀÈwÛ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 64. 64. «zÀÄåzsÀ¤AiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀ: «zÀÄåvï zsÀ¤ÃAiÀÄvÉ [+ve] DªÀvÀðzÀ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀAvÉ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀĪÀÄvÀÄÛ ªÀUÀðzÀ°è PɼÀUÉ ºÉÆÃzÀAvÉ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀÄ. «zÀÄåzsÀ¤AiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀ [+ve] : .
 65. 65. «zÀÄåzÀÈtÂÃAiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀ: C¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ §AzsÀUÀ¼À£ÀÄßGAlĪÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÀgÀªÀiÁtĪÀÅ E¯ÉPÁÖç£ïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß «zÀÄåzÀÈtÂÃAiÀÄ J£ÀߪÀgÀÄ. «zÀÄåzÀÈtÂÃAiÀĸÀé¨sÁªÀ [-ve ]: .
 66. 66. UÀÄA¦£À°è PɼÀUÉ ºÉÆÃzÀAvÉ E¯ÉPÁÖç£ï ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄ îªÀ ¥ÀæªÀÈwÛ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪ ÀÅzÀÄ. DªÀvÀðzÀ°è ªÀÄÄAzɺÉÆÃzÀAvÉE¯ÉPÁÖç£ï ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæªÀÈwÛºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀÄ.
 67. 67. «zÀÄåzsÀ¤AiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀ: «zÀÄåzÀÈtÂÃAiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀ [-ve ] DªÀvÀðzÀ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀAvÉ ªÀÄÄAzɺÉÆÃzÀAvÉ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÀðzÀ°è PɼÀUÉ ºÉÆÃzÀAvÉ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. «zÀÄåzÀÈtÂÃAiÀĸÀé¨sÁªÀ [-ve ]: .
 68. 68. ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. . ªÉÆúÀ£ï.PÉ.Dgï. 9901815471 ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É »gÉêÀÄgÀ½. ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ. ªÀÄAqÀå.

×