Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 3 Ad

More Related Content

Slideshows for you (14)

More from mohan bio (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.

  1. 1. ಅ ಯ 1. ಯ ಕ ಗ ಮ ಸ ೕಕರಣಗ ಪ ಗ . 1. ೕ ಪ ಯ ಯ ಉ ವ ದ ಸ ಚ ಸ . ಏ ? ಉತ ರ: ೕ ಪ ಯ ಗ ಆ ೕಜ ಡ ವ ಲ ದರ ೕ ಆ ೖ ಆ ತ . ಆ ದ ಂದ ಸ ಚ ಸ . 2. ಈ ಳ ನ ಯ ಕ ಗ ಸ ದ ಯ ಕ ಸ ೕಕರಣ ಬ . ೕಜ + ೕ ----> ೕಜ ೕ . ೕ + ಅ ಸ ೕ ---> ಸ ೕ + ಅ ೕ . ೕ + ೕ --> ೕ ೖ + ೕಜ . ಉತ ರ: H2 + Cl2 ---------- 2HCl . 3BaCl2 + Al2(SO4)3 ------> 3BaSO4 +2AlCl3. 2Na + H2O ------ 2NaOH + H2. 2. ಈ ಳ ನ ಗ ತಗ ಂ ಸ ದ ಯ ಕ ಸ ೕಕರಣ ಬ . ೕ ಮ ೕ ಸ ೕ ನ ಜ ೕಯ ವಣಗ ವ ೕ ೕ ವಣ ಮ ಜಲ ೕನ ಳ ದ ಸ ೕ ಉಂ . ೕ ೖ ವಣ( ೕ ನ ) ೕ ೕ ಆಮ ಂ ( ೕ ನ ) ವ ೕ ೕ ವಣ ಮ ೕ ಉಂ . ಉತ ರ: BaCl2(aq) + Na2SO4(aq) --- BaSO4(s) +2NaCl(l) NaOH(l) + HCl(l) -------- NaCl(l) + H2O(l)
  2. 2. 1. ಬಣ ಬ ಯ X ವ ನ ವಣವ ಬಳಸ ತ . (1) X ವ ವ ಸ ಮ ಅದರ ಅ ತ ಬ . (2) ೕ ಂ ಸ ದ (1)ರ X ವ ನ ಬ . ಉತ ರ: 1. X ವ ಆ ೖ . ಅದರ ಅ ತ CaO. 2. CaO (s) + H2O(l) ---------- Ca(OH)2 (aq) 2. ಚ ವ 1.7ರ ಒಂ ಪ ಳದ ಗ ಹ ದ ಅ ಲದ ಪ ಣ ಮ ಂದರ ಗ ಹ ದ ಅ ಲದ ಪ ಣದ ಎರಡರ ರ ರಣ ? ಆ ಅ ಲವ ಸ . ಉತ ರ: ೕ (H2O) ಅ ನ , 2 ೕಜ ಮ 1 ಆ ೕಜ ಆ ತ , ಭಜ ಯ 2:1 ಪ ಣದ ೕ , ೕಜ ಮ ಆ ೕಜ ಆ ಭಜ ದ ಂದ , ಗ ಹ ದ ಅ ಲದ ಪ ಣ ಮ ಂದರ ಗ ಹ ದ ಅ ಲದ ಪ ಣದ ಎರಡರ ತ . ಆ ಅ ಲಗ ೕಜ ಮ ಆ ೕಜ . 1. ಕ ಣದ ಯ ಗ ಮ ದ ಸ ೕ ವಣದ ಬಣ ಬದ ? ಉತ ರ: ಕ ಣ ಮ ದ ಸ ೕ ನ ವ ಮ ವ ನಪಲಟ , ಕ ಣದ ಸ ೕ ಆ ದ ಂದ ವಣದ ಬಣ ಬದ . 2. ಚ ವ 1.10ರ ಟ ಉ ಹರ ಯ ರ ಪ ನಪಲಟ ಒಂ ಉ ಹರ . BaCl2 + H2SO4 --------- BaSO4 + 2HCl 3. ಳ ನ ಗಳ ಉತ ಷ ಣ ಂಡ ವ ಗ ಮ ಅಪಕಷ ಣ ಂಡ ವ ಗಳ . 1. 4Na(s) + O2(g) --------- 2Na2O(s) + 2HCl(l) 2. CuO(s) + H2(g) --------- Cu(s) + 2H2O(l) ಉತ ಷ ಂಡ ವ : Na2O(s) ಅಪಕಷ ಂಡ ವ : CuO(s)

×