Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Imbuhan Bahasa Melayu

35,053 views

Published on

Siri Tatabahasa Bahasa Melayu - Imbuhan Bahasa Melayu

Published in: Education, Technology

Imbuhan Bahasa Melayu

 1. 1. siri tatabahasa bahasa Melayu i it t b h b h M l MOHAMED NAIM DAIPI www.saujana.sg
 2. 2. BENTUK KATA Berdasarkan pembentukannya, KATA dapat dibahagikan kepada empat iaitu:  kata dasar  KATA TUNGGAL  kata berimbuhan   kata berulang  KATA TERBITAN  kata majmuk  www.saujana.sg
 3. 3. KATA DASAR Kata yang menjadi dasar kepada sesuatu kata. pakai pakaian berpakaian sudah kesudahan berkesudahan ajar belajar pembelajaran oleh peroleh pemerolehan tua ketua pengetua pimpin pemimpin kepemimpinan berpemimpinkan ke tengah mengetengahkan ubah suai pengubahsuaian anak tiri dianaktirikan www.saujana.sg
 4. 4. Imbuhan KATA KATA KATA AKAR TUNGGAL BERIMBUHAN Terbentuk Terbentuk Terbentuk daripada morfem daripada morfem daripada terikat bebas seperti kata yang seperti bertapa, berangkat, mengalami pertapa, dan angkatan, dan pengimbuhan pertapaan yang pengangkatan seperti kata dasarnya; yang kata keterbukaan yang tapa dasarnya; angkat kata dasarnya terbuka
 5. 5. Imbuhan KATA KATA GANDA FRASA MAJMUK Terbentuk Terbentuk Terbentuk daripada kata p daripada kata p daripada frasa yang mengalami yang mengalami seperti penggandaan pemajmukan penyalahgunaan seperti seperti yang kata terbayang- kebumiputeraan dasarnya bayang yang yang kata salah guna kata dasarnya dasarnya bayang-bayang bumiputera
 6. 6. KATA BERIMBUHAN Kata ya g mengalami pe uba a be tu da makna ata yang e ga a perubahan bentuk dan a a lantaran penggunaan awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. meN + tolak > menolak beR + ajar > belajar meN + bom > mengebom makan + an > makanan ke + kuat + an > kekuatan memper + luas > memperluas s-in-ambung i b > sambung b www.saujana.sg
 7. 7. Imbuhan www.saujana.sg
 8. 8. menunjuk tunjukkan penunjuk tunjuki petunjuk ditunjuk ditunu pertunjukan menunjukkan j ditunjukkan telunjuk www.saujana.sg
 9. 9. Imbuhan www.saujana.sg
 10. 10. Imbuhan www.saujana.sg
 11. 11. Imbuhan www.saujana.sg
 12. 12. Imbuhan www.saujana.sg
 13. 13. Imbuhan www.saujana.sg
 14. 14. IMBUHAN VARIASI CONTOH kata nama PeN pe pelatih pemain pe, pem, pen, peng, penasihat penge, ke, penyanyi pewangi pe(s)nyapu p pen p pencuri pendaki penjahit pensyarah penswasta Penziarah Pen(t)ari www.saujana.sg
 15. 15. IMBUHAN VARIASI CONTOH Kata nama PeN pem pembuat pemfatwa pe, pem, pen, peng, pemveto penge, pel, per, ke, pem(f)ikir p (p) pem(p)ukul kekecualian: pemproses pesuruh petugas peng pengamal pesakit petaruh pengedar pekebun pekedai pengikut p petani p g pegerai pedagang pesawah pengolah pekilang peguam pengubah penggosok penghantar peng(k)etuk pengkhianat www.saujana.sg pengkritik
 16. 16. IMBUHAN VARIASI CONTOH kata nama peN penge pengebom pengecat pe, pem, pen, peng, pengelap penge, ke, pel pelajar ke ketua kekasih kehendak www.saujana.sg
 17. 17. IMBUHAN VARIASI CONTOH Kata kerja meN me melatih memasak me, mem, men, meng, menanti menge, ber, be, bel, menyala ter, di, memper, diper mewarna meny(s)abit men p mencapai mendaki menjawat mensyampu menstabil menziarah men(t)olak www.saujana.sg
 18. 18. IMBUHAN VARIASI CONTOH Kata kerja meN mem membawa memfitnah me, mem, men, meng, pe, pem, pen, peng, mem(f)ikir penge, pel, per, ke, menge, ber, be, bel, mem(p)ukul ter, di, memper, diper mempamer mempelawa memproses meng mengasah mengelak mengikat mengolah mengusik www.saujana.sg
 19. 19. IMBUHAN VARIASI CONTOH meN meng menggoreng Kata kerja menghakis meng(k)erat g( ) me, mem, men, meng, mengkhusus menge, ber, be, bel, ter, di, memper, diper mengkritik menge mengetin kekecualian: mengetus mengetut menterjemah mentafsir beR ber berangkat mengkaji berfikir berkelahi be berasa berenang bel belajar belunjur www.saujana.sg
 20. 20. IMBUHAN VARIASI CONTOH Kata kerja teR ter terambil terpakai me, mem, men, meng, teruja menge, ber, be, bel, te terangsang ter, di, memper, diper terasa terancang di ditulis dibaca dipukul memper memperalat memperluas memperdaya d diper diperlebar diperbesar www.saujana.sg dipercepat
 21. 21. IMBUHAN VARIASI CONTOH Kata adjektif teR ter terpanjang terbersih ter, te, se terpintar te terendah teramai teruncing se gg setinggi sekacak sepandai www.saujana.sg
 22. 22. IMBUHAN VARIASI CONTOH Kata nama an makanan pakaian an lukisan kutipan cubaan lautan ratusan acuan www.saujana.sg
 23. 23. IMBUHAN VARIASI CONTOH Kata kerja kan bukukan bersihkan padamkan kan tidurkan pasarkan masakkan i g belakangi ikuti teladani tangisi ikuti kahwini www.saujana.sg
 24. 24. IMBUHAN VARIASI CONTOH kata adjektif an duitan curian masukan an ambilan www.saujana.sg
 25. 25. IMBUHAN VARIASI CONTOH kata nama peN….an pe…an pelecehan pemandian penantian peN….an, per…an, ke….an, penyataan perancangan pewarisan p pem…an p pembinaan pemprosesan pemfatwaan pemboikotan pemikiran pemakaian pemulauan www.saujana.sg
 26. 26. IMBUHAN VARIASI CONTOH kata nama peN…an pen…an pencapaian pendapatan penjualan peN….an, per…an, ke….an, pensyarikatan penzaliman penarikan pentadbiran penterjemahan peng…an pengajaran pengiklanan pengedaran pengolahan pengubatan p g penghabisan www.saujana.sg penggandaan
 27. 27. IMBUHAN VARIASI CONTOH peN…an N Peng…an P Pengkhianatan P khi t kata nama Pengkhususan Pengkritikan peN….an, per…an, Penge…an Pengeboman ke….an, Pengesahan Pengehadan Pengesyoran Pengecatan pengetinan Pel…an Pel an pelajaran per…an Perbarisan Perniagaan Persamaan Persatuan www.saujana.sg pertentangan
 28. 28. IMBUHAN VARIASI CONTOH kata nama ke…an keamanan keserapan kedinginan peN….an, peR…an, ke….an, kejatuhan kementerian kediaman kelemahan www.saujana.sg
 29. 29. IMBUHAN VARIASI CONTOH kata kerja meN…kan me…kan melepaskan memasukkan meN...kan, meN…i, N k N i menyanyikan beR…an, beR…kan, menyampaikan di…kan, di….i, memper…i, memper i mem…kan mem kan membandingkan memper…kan, memfatwakan diper…kan, diper…i, ke-an, ke-an mempamerkan p mempopularkan membesarkan men…kan mendapatkan menceraikan menjalankan mensyaratkan mentertawakan www.saujana.sg
 30. 30. IMBUHAN VARIASI CONTOH kata kerja meN….kan meng…kan mengelakkan menggayakan meN...kan, meN…i, N k N i mengutarakan beR…an, beR…kan, mengutamakan di…kan, di….i, memper…i, memper i mengkhususkan memper…kan, menge…kan mengepinkan diper…kan, diper…i, ke-an, ke-an mengecamkan g mengesahkan mengkhaskan mengehadkan meN…i me…i melintasi men…i men i mentafsiri mem…i membanjiri meng….i g menghadiri g www.saujana.sg menge,…i mengesyaki
 31. 31. IMBUHAN VARIASI CONTOH beR…an b R ber…an b berlawanan b l kata kerja be…an berkiriman meN...kan, meN…i, N k N i beratapan beR…an, beR…kan, berebutan di…kan, di….i, beribuan memper…i, memper i memper…kan, beR…kan ber…kan berbantalkan diper…kan, diper…i, be…kan berdasarkan ke-an, ke-an berpandukan berumahkan berajakan di….kan dihapuskan dinafikan didirikan di…i diduduki dirindui www.saujana.sg dicucuri
 32. 32. IMBUHAN VARIASI CONTOH kata kerja memper…kan mempertemukan mempersatukan meN...kan, meN…i, N k N i memperlihatkan beR…an, beR…kan, di…kan, di….i, memper…i memperingati memper…i, memper i memperisteri memper…kan, mempersuami diper…kan, diper…i, ke-an, ke-an p diper….kan dipertemukan p diperdengarkan diperlihatkan diper…i dipersuami diperisteri diperingati di i ti ke…an kecurian kepanasan www.saujana.sg kehujanan
 33. 33. IMBUHAN VARIASI CONTOH kata adjektif Ke……..an kebaratan kemelayuan ke-an k kecinaan kearaban keinggerisan www.saujana.sg
 34. 34. IMBUHAN VARIASI CONTOH kata nama el telapak kelupas telunjuk -el-, -er-, -em- kelumumur kelangkang gelembung er p g keruping gerigi seruling serabut em gemuruh kemuning kemuncup www.saujana.sg
 35. 35. IMBUHAN VARIASI CONTOH kata kerja el gelabah jelajah selerak -el-, -er-, -em- geletar gelodak er serabut keretapp gerodak kerelip em gemuruh gemerlap semerbak www.saujana.sg
 36. 36. IMBUHAN VARIASI CONTOH kata adjektif em gemuruh gemilang semerbak -el-, -er-, -em- semantan kemelut kemetot www.saujana.sg
 37. 37. SEKADAR BERTANYA Bezakan kata terbitan berikut : Berasa dengan merasa g Bercukur dengan mencukur Berkembang dengan mengembang www.saujana.sg
 38. 38. SEKADAR BERTANYA Bezakan kata terbitan berikut : Perpisahan dengan p p g pemisahan Pertukaran dengan penukaran www.saujana.sg
 39. 39. SEKADAR BERTANYA Bezakan kata terbitan berikut : Menghadiahkan dengan menghadiahi Menaikkan dengan menaiki g Menemui dengan menemukan memberitahu dengan memberitahukan www.saujana.sg
 40. 40. SEKADAR BERTANYA Bezakan kata terbitan berikut : Membesarkan dengan memperbesar Meluaskan dengan memperluas Mengelokkan dengan memperelok www.saujana.sg
 41. 41. SEKADAR BERTANYA Bezakan kata terbitan berikut : Memberi dengan memberikan Membeli dengan membelikan g www.saujana.sg
 42. 42. SEKADAR BERTANYA Yang manakah kata terbitan yang betul Mengetengahkan dengan mengketengahkan Mengebumikan dengan mengkebumikan Mengesampingkan dengan mengkesampingkan www.saujana.sg
 43. 43. SEKADAR BERTANYA Yang manakah kata terbitan g yang betul Berbahaya dengan merbahaya y g y www.saujana.sg
 44. 44. siri tatabahasa bahasa Melayu i it t b h b h M l MOHAMED NAIM DAIPI www.saujana.sg

×