Doc2

197 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
197
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Doc2

  1. 1. BAB 4 2.Ibubapa - Memberiilmudantar biah -Pengawasan - Ganjarandanhukum an 3.Masyarakat - Mewujudkanbi’ahso lehah -Amar makruhnahimunkar 1.INDIVIDU - Menambahilmudankuatk animan - Kawalpancainderadaripa damelihatperkara yang tidakbaik - Melatih&membiasakandir idgnperbuatanygbaik -Bergauldengan orang- orang yang soleh -Banyakibadahdanberdoa -Contohikehidupannabi CARA MEMBAIKI AKHLAK 1.Mencapaikebahagiaankehidupan di duniadan di akhirat. 2.Supayadptmembuatkeputusanygbetul. 3.Dapatmembezakanmana yang betuldansalahdarisegisyarak. KEPENTINGAN AKHLAK DALAM KEHIDUPAN MANUSIA. DEFINISI BAHASA khaluqygbeertiperangai@t abiat. ISTILAH Sifat yang tetapdansebatididalamj iwa yang manadaripadanyatimbu lperbuatan- perbuatandenganmuda hdengantidakmemerluk anpertimbanganpemiki ranterlebihdahulu. Akhlakdptmenam bahkanberattimba nganamalkebajika nseseorang di harikiamat. KEDUDUKAN AKHLAK DALAM ISLAM Allah memujiNabi Muhammad keranaketinggianakhlakbagind a. Orang2 ygberimansentiasa mengutamakanakh lakygbaik. Al- Deenditakrifkanse bagaiakhlak yang mulia. menyempurnakan danmenyebarkana khlak yang mulia. AKHLAK Menekankanpertumbuhanaspekkebendaandankero Konsepseperti yang digariskanoleh Islam Bermatlamatuntukmendapatkanredha Allah PERBEZAAN AKHLAK, MORAL DAN ETIKA TERPERINCI 1. perintahmenunaikanjanji 2. tegahanmemperkatankansesuatu yang tidakdiketahui UMUM 1. perintahbercakapperkataan yang lebihbaik 2. larangandaripadamelakukanperbuatankeji, mungkardanpermusuhan UMUM ATAU SECARA TERPERINCI AKHLAK ADALAH JALAN DAN MATLAMAT Jalanataucaramencapaimatlamatmestilahditerimaolehsyara k MEMPUNYAI ASAS YANG KUAT LAGI TEGUH Berasakankeimanan yang teguhkepada Allah ADA PEMBALASAN (DOSA DAN PAHALA) Pembalasanadalahsalahsatukeistimewaanakhlakislamiah. SYUMUL (MELIPUTI) Aklakislamiya hmeliputiselu ruhoerbuatan manusia CIRI-CIRI AKHLAK MUKTASABAR iaberlakuapabilaseseoranindividuberu sahauntukberubahkearahkebaikanden ganmelakukankawalankeatasakhlakse rtamendapatkanpengaruh yang baikdaripadamasyarakat FITRIAH satusifat yang semulajadiwujuddalamdi risetiapmanusia. Iamenjadiperkara yang tabi’ dansentiasadilaksankan JENIS AKHLAK AKHLAK ISLAMIAH
  2. 2. BAB 5 Tidakmenyebabkantimbulkeng ganannyauntukmempunyaiana k Menutupaurat Amandarifitnah Tidakmengabaifungsidantugas nyasebagaiisteridanibu Tidakmelanggartabiatsemulaja diwanita Tidakmencabarkedudukanlela ki Mendapatkeizinandrpdsuamiat auwali WANITA ISLAM DAN PEKERJAAN KEDUDUKAN WANITA DARI PERSPEKTIF ISLAM Khusyukdanwara’ Memilikikesabaranygtinggi Berterusandlmketaatan Berilmudanbijaksana Keislamanygkentaldanmurni. Jujurdanbenar CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH Memilihpasanganhidup. Hakmengurusharta. Hakdalamilmupengetahuan. Wanitadiberihakkehormatandiri. HakWarisan. Hakuntukd ihormatiat audimuliak an. HAK-HAK WANITA ISLAM Tanggungjawab sebagaipemimp inurusanrumaht angga. Tanggungjawab sebagaipendidi kgenerasiakand atang Tanggungjawabs ebagaiisteri. Tanggungjawabk epada Allah. TANGGUNGJAWAB WANITA ISLAM hakygsamaantaralelakidanperempu an. mengisytiharkanwanitaadalahsatud aripada 2 unsurygmembiakkanmanusiasebaga isatunikmatdanhadiahkepadamanus ia. meletakkanwanitapadakedudukanyg mulia,adildansaksama. ISLAM DAN WANITA
  3. 3. BAB 6 1.Majikandanpekerjamela kukanakad (kontrak) 2.Majikanmemenuhikewaj ipandrsegiaspekkewangan sertamenjagakebajikanpe kerja,pekerjamestimelaku kankerjadengan bersungguh2. - Majikantidakharusmembebanipeke rjadengansuatukerjaygmemangtida kmampudilaksanakanolehpekerjat ersebut. - Majikanseharusnyasentiasamengut amakankebajikanpekerja. - Ganjarandandoronganperludiberik ankepadapekerjasetimpaldenganke rjaygdilakukan HUBUNGAN MAJIKAN DAN PEKERJA 1.Majikandanpekerjamestimenganggapmerekasebagaisauda ra. 2.Majikandanpekerjaadalahsetarafsekurang- kurangnyadrsegikeperluanasasi.Pekerjamakanapaygdimaka nolehmajikandanpakaiapa yang dipakaiolehmajikan. 3.Masatempohbekerjadalambataskemampuanmanusia. 4.Sekiranyajenispekerjaanitusukardilakukanolehpekerja,tid akbermaknapekerjaanituharusditinggalakanataupekerjadip aksamelakukanpekerjaanitutanpamengiraakibat.Pekerjaan mestidijalankanmengikutpersetujuanbersama.Pekerjahenda klahdiberisemuabentukpertolongandanbantuan HUBUNGAN MAJIKAN DAN PEKERJA UNDANG2 PEKERJAAN DALAM ISLAM1.Sikapmujaha dah 2.Sikapmuraqa bah 3.Sikapmuhasa bah. 4.Penghayatan Jamaah. 5.Penghayatan Ukhuwwah. 6.Penghayatan Ta’awun MENCARI AL-FALAH MELALUI BUDAYA KERJA YANG KOLEKTIF 1.NilaiTuhid. 2.NilaiKhilafah. 3.NilaiUbudiah. 4.NilaiTaqwa 5.NilaiKeadilan 6.NilaiAmanah NILAI2 ETIKA KERJA ISLAM SKOP ETIKA KERJA ISLAM Etikapengurusanmasadanharta Etikabentukpekerj aan Etikapemakaian Etikakelakuandansika p Tidaksampai membawakela laiandrpdmel akukan ibadat2 khusus Pekerjaany g halal danbertepa tandengans yarak Dilaksanakandengantekun,cekap,professionald anpenuhihsan Niatygikhl asbgmenc arikereda an Allah. Pelakunyaa dalah Muslim KRITERIA2 BG MENJADIKAN KERJA SEBAGAI SATU IBADAH Cara Bekerja (Tidakbertentangandengansyarak) SuasanaBekerja (Suasanaygbaikdandirestuiolehsyarak ) EtikaBekerja (Meraikan nilai2 akhlak)JenisPekerjaan (Halal atauHarus) Falsafahbekerja (Al- Quran,HadisdanIjma’) KONSEP KERJA SEBAGAI IBADAT Untukmemilikiharta.Manusiatidakdap atmenjalankantugassebagaihambadal ambentukkhusussepertidalammenun aikanibadatsolat,zakat,haji,jihaddllde ngansempurnajikatidakmemilikiharta . MATLAMAT KERJA DALAM ISLAM ETIKA KERJA DARI PERPEKTIF ISLAM
  4. 4. Pembangunan material dan spiritual Menjadihambayanggberimandanbertaqwa Akidahdankeimanan- menekankanhubunganantarapenciptadanmanu sia. BersifatmenyeluruhKeupayaanbersamautk meningkatkankesejahteraanmasyarakat Islam sbgpetunjukkepadaseluruhmakhluk kea rah kesempurnaanhidupmengikutacuanwahyuygditetapkan Mencapai al-falah di duniadanakhirat Khilafah-amanahdantanggungjawab Tazkiyyah- membangunkandanmenyuburkan seluruhunsur-unsurkebaikan yang adadalamdirimanusia datangdrpdkesedaranygtinggidariumat nyaygsalingbekerjasama Pembangunan insan memenuhikeperluanhidup Peningkatantarafhidupmanusiamengi kutperedaranzaman MATLAMAT PEMBANGUNAN DALAM ISLAM ASAS KEKUATAN PEMBANGUNAN bersifatdrsifatkezaliman tidakmengizinkanpenge ksploitasianharta mengutamakankepen tinganawam Bersifatmenyeluruh memperolehkeredhaan Allah. ISLAM DAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DARI PERSPEKTIF ISLAM SKOP PEMBANGUNAN DALAM ISLAM JASMANI pembangunanfizikal ROHANI pembangunanpemikiran, jiwadanakhlak KE ARAH MENCAPAI PEMBANGUNAN YG DIREDHAI ALLAH Tidakmelupakan tugasdantanggu ngjawabterhada p Allah. Menyedarihakik atbahawakitaha nyalahsebagaikh alifah di mukabumi Meraikannilai- nilaiajaran agama danakhlakselaras denganqaiqahfiqh iyyah Menjadikanpem bangunansebag aisumberkekuat andanbukannya sebagaikelemah an Kepimpinan yang menepatisyar at- syaratsebagai mana yang dituntutolehsy ari’at BAB 7
  5. 5. KESENIAN DALAM ISLAM DEFINISI KESENIAN Usaha untukmenciptasesuatubentuk yang menyenangkan OBJEK KESENIAN Karya yang menimbulkanperasaantena ngpadadiriseseorang KARYA Ciptaan yang berupasuara, bahasa, rupabendadan lain2. MATLAMAT menghubungkanmanusiadeng antuhan,alamsekitar,makhluk dansesamamanusia mengagungkanp encipta-Nya PERANAN Meninggikantamadu nmanusia Memenuhiskopkep erluandarruriyyah Memberikannilaikejayaandankebahagiaandal amkehidupan Menjadi media dakwah Penghubunganta ramanusia JENIS 1. Bahasadankesusasteraa n 2. Senisuara 3. Tulisankhat 4. Ukiran 5. Sulaman 6. Binaan 7. Lukis 8. Hiasan 9. Pertahanandiri CIRI Keindahan / kecantikan Mempunyaiunsur moral Kepalbagaiandalamkesatuan MATALAMAT SENI DALAM MASYARAKAT membawamanusiamentauhidkan Allah mendekatkandirikpd Allah Tanggungjawabseniadalahwasilahutkmencaraikered haan Allah membawamasyarakat agar menjadihamba Allah ygtaat HUKUM SENI HARAM -Kesenian yang berbentukhiburan - menjadikanmanusiameng abaikanibadahfardu - percampuranlelakidanpe rempuan yang bukanmahramtanpabatas WAJIB Jikakesenianitusangatdiperlukanolehmuslimsep ertiuntukmenyerumanusiakepadasolat SUNAT Untukmenyatukan @ menaikkansemangatumat Islam sepertiqasidah, nasyiddan lain2 HARUS Apasahajabentukseni yang tiadanasmengharamkannya BAB 8

×