Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trainer slide takaful keluarga

8,895 views

Published on

Khas untuk Agent Takaful ^_^

Published in: Education
 • Be the first to comment

Trainer slide takaful keluarga

 1. 1. BAB C1 PENGENALAN Takaful Keluarga “Aim, Act, Achieve”
 2. 2. ISI KANDUNGAN 1 PENGENALAN 2 CIRI-CIRI PELAN TAKAFUL KELUARGA 3 4 PRINSIP-PRINSIP ASAS KONTRAK PERLINDUNGAN TAKAFUL KELUARGA RISIKO YANG DILINDUNGI “Aim, Act, Achieve”
 3. 3. PENGENALAN Takaful Keluarga Skim yang menyediakan perlindungan & simpanan jangka panjang kepada peserta Peserta akan menyumbang sejumlah wang ke dalam dana TAKAFUL Dikumpulkan di bawah 1 dana (Akaun Peserta Khas - APK) bawah konsep tabarru’ (derma) & sebahagian jumlah digunakan bagi tujuan simpanan & pelaburan (Akaun Peserta - AP) Bahagian AKP digunakan penuhi kewajipan bantuan bersama, musibah menimpa peserta seperti kematian/hilang upaya kekal Pelaburan dalam AP akan dikongsi keuntungannya bersama dengan pengendali “Aim, Act, Achieve”
 4. 4. CIRI-CIRI PELAN TAKAFUL KELUARGA 1.Pelan Jangka Panjang Dengan Bayaran Sumbangan Paras Sumbangan dikira berdasarkan kepada beberapa faktor. Antara faktor-faktor yang menentukan kadar sumbangan: Mortaliti  Perbelanjaan  Kadar Pulangan Pelaburan  Cukai “Aim, Act, Achieve”
 5. 5. CIRI-CIRI PELAN TAKAFUL KELUARGA 2. Kedua-dua Pihak Mesti Mematuhi Prinsip Penuh Percaya Mutlak  Kepercayaan antara satu sama lain (ejen & peserta)  Semua representasi dan perisytiharan yang dibuat adalah benar seperti tiada penipuan, mengelirukan atau menyembunyikan maklumat  Penyembunyian mendedahkan merupakan suatu fakta kegagalan dengan matan/material niat untuk sebelum tidak kontrak dimuktamadkan.  Contoh : gagal untuk mendedahkan penyakit sedia ada kepada pengunderait. “Aim, Act, Achieve”
 6. 6. CIRI-CIRI PELAN TAKAFUL KELUARGA 3. Kontrak Aleatori  Pihak sediakan sesuatu yang bernilai kepada pihak satu lagi sebagai tukaran untuk janji pihak tersebut melaksanakan tindakan tertentu jika berlaku peristiwa yang ditetapkan.  Peserta berpeluang untuk menerima jumlah bayaran yang lebih besar daripada jumlah keseluruhan sumbangan yang dibayar sekiranya timbul tuntutan pada masa akan datang.  Bayaran tuntutan Takaful Keluarga ditentukan ketika permulaan kontrak . “Aim, Act, Achieve”
 7. 7. CIRI-CIRI PELAN TAKAFUL KELUARGA 4. Kepentingan Boleh Lindung  Seseorang yang akan menanggung kerugian kewangan apabila berlaku kematian ke atas orang yang dilindungi.  Pihak yang ada kepentingan boleh lindung:  Suami dengan isteri  Ibu/bapa dengan hayat anaknya yang di bawah umur majoriti  Pemberi hutang dengan penghutang  Majikan dengan kakitangan utamanya seperti pengarah urusan atau pengurus (keyman)  Rakan kongsi niaga dengan rakan kongsi lain  Ia wujud pada permulaan kontrak Takaful Keluarga, iaitu apabila sijil Takaful mula berkuatkuasa.  Kontrak tersebut tidak akan batal jika kepentingan boleh lindung tidak wujud semasa membuat tuntutan. “Aim, Act, Achieve”
 8. 8. CIRI-CIRI PELAN TAKAFUL KELUARGA 5. Bayaran Tuntutan Akan Menamatkan Kontrak Perlindungan  Dalam kontrak takaful keluarga, penyelesaian tuntutan akan menamatkan kontrak perlindungan.  Ia akan ditamatkan dengan serta merta. 6. Risiko Yang Dilindungi akan Meningkat Mengikut Masa  Risiko yang dilindungi akan meningkat mengikut tempoh kontrak.  Semakin panjang tempoh kontrak, semakin tinggi risiko kemortalan kerana ia meningkat mengikut pertambahan usia peserta.  Semakin meningkat usia peserta, semakin tinggi kemungkinan peserta ditimpa sakit atau menghidap sesuatu penyakit. “Aim, Act, Achieve”
 9. 9. CIRI-CIRI PELAN TAKAFUL KELUARGA 7. Kontrak Unilateral / Sebelah Pihak  Takaful Keluarga adalah kontrak unilateral.  Bermaksud saling bertukar janji untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu  Tanggungjawab peserta ialah membayar sumbangan semasa kontrak masih berkuatkuasa.  Selaras dengan prinsip ini, selagi peserta masih terus membayar sumbangan dan tidak melanggar peruntukan Seksyen 28 Akta Takaful 1984 iaitu menyembunyikan faktafakta penting, pengendali takaful tidak mempunyai hak untuk membatalkan kontrak. 8. Kontrak Kesertaan (Contract of Adhesion)  Kontrak yang mengikat di mana pihak pertama (pengendali) keluarkan kontrak & pihak kedua (peserta) tidak berhak untuk mengubah kontrak.  Peserta hanya boleh menerima atau menolak kontrak berkenaan.  Jika ada kesamaran di dalam kontrak ia akan dibawa ke mahkamah untuk penyelesaian “Aim, Act, Achieve”
 10. 10. PRINSIP-PRINSIP ASAS KONTRAK YANG DIGUNAKAN Prinsip-prinsip asas dalam takaful keluarga:  Kepentingan Boleh Lindung  Penuh Percaya Mutlak  Indemniti  Subrogasi  Perkongsian Sama Rata  Sebab Terhampir  Tabarru’  Waranti “Aim, Act, Achieve”
 11. 11. 1. Kematian Pra-matang  Setiap individu adalah tertakluk kepada risiko kematian pra-matang Kesan kewangan akan mengakibatkan keluarga yang ditinggalkan akan menanggung beban kewangan disebabkan pencari nafkah telah meninggal dunia Dana simpanan yang mencukupi diperlukan oleh mereka sebagai menggantikan aliran pendapatan yang telah terhenti. Kaedah penyelesaian jaminan kewangan ketika ia amat diperlukan 2. Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh       Bermaksud ketidakupayaan sepenuhnya pada masa itu dan masa akan datang, melibatkan diri dalam apa-apa perniagaan/pekerjaan atau melakukan kerja untuk dapatkan upah/keuntungan. Ia disebabkan penyakit atau kecederaan kemalangan. Pastikan jaminan pendapatan hilang upaya atau bayaran sekali gus sekiranya berlaku hilang upaya dan ini mampu melegakan orang yang hilang upaya dari beban pembayaran sumbangan seterusnya. “Aim, Act, Achieve”
 12. 12. 3. Usia Lanjut     Kepentingan wang persaraan di usia lanjut Ia penting bagi individu yang bersara mempunyai sumber kewangan sendiri yang mencukupi untuk menyara diri dan isterinya menjalani kehidupan seterusnya. Masalah kesihatan, kewangan atau keluarga boleh menyebabkan pelan persaraan menuju ke arah yang jauh berbeza dari apa yang dirancang. Takaful Keluarga menyediakan jalan penyelesaian terhadap kehilangan keupayaan memperoleh pendapatan disebabkan bahaya ekonomi lain iaitu kematian pramatang. “Aim, Act, Achieve”
 13. 13. BAB C2 PELAN TAKAFUL arga u “Aim, Act, Achieve” el u K
 14. 14. ISI KANDUNGAN 1 2 3 PELAN TAKAFUL KELUARGA INDIVIDU PELAN TAKAFUL BERKUMPULAN PELAN TAKAFUL BERKUMPULAN PELAN-PELAN TAMBAHAN (RIDER) PELAN-PELAN TAMBAHAN (RIDER) “Aim, Act, Achieve”
 15. 15. JENIS-JENIS PERLINDUNGAN TAKAFUL Jenis Perlindungan Perlindungan Takaful Keluarga boleh dibahagikan kepada kumpulan berikut:- Takaful Keluarga Individu Takaful Keluarga Berkumpulan  Pelan Tambahan (Rider) Takaful Keluarga “Aim, Act, Achieve”
 16. 16. PELAN TAKAFUL KELUARGA INDIVIDU  Meliputi perlindungan pendidikan, pelan berkaitan pelaburan, anuiti, gadai janji, kesihatan dan pelan tambahan (rider).  Menyediakan manfaat kewangan sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya, simpanan (pelaburan) jangka panjang, keuntungan pelaburan yang dibayar semasa tuntutan, tuntutan sijil matang atau serahan. 1. Pelan Perlindungan Individu Pelan Takaful Simpanan Gabungan elemen tabungan dan pulangan ke atas pelaburan berserta perlindungan individu. Keuntungan yang akan diagihkan semula kepada para peserta. Direka untuk mengoptimumkan pulangan pelaburan kepada para peserta. Perlindungan Takaful Simpanan Gabungan 2 elemen penting bagi memenuhi obligasi di bawah takaful simpanan:Perlindungan Bertempoh Paras; dan Akaun Pelaburan “Aim, Act, Achieve”
 17. 17. PELAN TAKAFUL KELUARGA INDIVIDU Bentuk perlindungan Sediakan pampasan kewangan jika berlaku kematian/ hilang upaya sebelum tempoh matang sijil.  Jumlah perlindungan & amaun terkumpul dalam Akaun Peserta (AP) dibayar kepada peserta, benefisiari/ waris peserta.  Sijil matang: peserta menerima bayaran amaun terkumpul dalam Akaun Peserta & layak untuk berkongsi surplus bersih dari Akaun Khas Peserta (AKP) jika ada Bayaran tambah nilai dibenarkan bermula dari tarikh kuatkuasa sijil. Amaun tersebut tertakluk kepada keperluan minimum mengikut polisi pengendali takaful. Ia akan disalurkan sepenuhnya ke Akaun Peserta, bertujuan memperoleh keuntungan “Aim, Act, Achieve”
 18. 18. PELAN TAKAFUL KELUARGA INDIVIDU 2. Pelan Takaful Pendidikan Kanak-Kanak Pelan perlindungan & simpanan jangka panjang untuk membiayai perbelanjaan pendidikan kanak-kanak. Peserta terima jumlah terkumpul di dalam Akaun Peserta (AP) & kongsi surplus bersih dari dana Akaun Khas Peserta (AKP) Jika pembayar meninggal dunia atau hilang upaya,dan sijil masih tidak matang, pengendali takaful akan memberi perlindungan kepada peserta secara percuma sehingga tarikh matang sijil & apabila sijil matang kanak-kanak tersebut berhak untuk menerima amaun yang terkumpul di AP, surplus dari AKP & kongsi keuntungan pelaburan Pelepasan cukai : RM3, 000 setiap tahun melalui pelan gabungan perubatan dan pendidikan. “Aim, Act, Achieve”
 19. 19. PELAN TAKAFUL KELUARGA INDIVIDU  Boleh dikategorikan kepada beberapa kumpulan:a)Takaful Pendidikan Kanak-kanak Biasa •Manfaat kewangan jika berlaku kematian/hilang upaya kekal & manfaat simpanan jangka panjang (dana pendidikan) & keuntungan pelaburan yang diagihkan semasa bayaran tuntutan, sijil matang/penyerahan awal. b) Takaful Pendidikan Kanak-Kanak Berkait Pelaburan •Sebahagian daripada sumbangan digunakan untuk membeli unit-unit pelaburan seperti unit dalam ekuiti atau sekuriti pendapatan tetap. •Merangkumi manfaat kematian dan hilang upaya kekal •Unit pelaburan ini akan dijual apabila berlaku tuntutan, sijil matang/penyerahan awal. c) Pelan Tambahan Takaful Keluarga •Beri perlindungan terhadap kemalangan diri dan hilang upaya, faedah rawatan hospital, perbelanjaan pengkebumian dan penyakit-penyakit kritikal. “Aim, Act, Achieve”
 20. 20. PELAN TAKAFUL KELUARGA INDIVIDU 3. Pelan Takaful Gadai Janji (Mortgage Reducing Term Takaful)  Melindungi peserta berdasarkan jumlah pembiayaan yang diterima dari institusi kewangan  Apabila berlaku Kematian atau Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh:Sediakan manfaat takaful dari Dana Risiko. Amaun yang dibayar dijangka dapat melangsaikan baki pinjaman perumahan. Bentuk perlindungan  Melangsaikan baki pinjaman gadai janji berdasarkan jadual jumlah perlindungan menyusut, ditambah dengan manfaat sampingan akan dibayar apabila berlaku kematian atau hilang upaya (di dalam lingkungan terma yang dinyatakan). Jumlah perlindungan yang menyusut akan dibayar kepada penerima yang sah (mortgagee). “Aim, Act, Achieve”
 21. 21. PELAN TAKAFUL KELUARGA BERKUMPULAN  Meliputi perlindungan pendidikan berkumpulan, perubatan berkumpulan & perlindungan persaraan dengan jumlah minimum peserta untuk membentuk satu kumpulan.  Perlindungan manfaat kewangan sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya.  Contoh produk di bawah kategori ini ialah: a. Takaful Gadai janji Takaful Kredit Berkumpulan b. Takaful Manfaat Pekerja i. Takaful Bertempoh Berkumpulan ii. Takaful Kematian Berkumpulan iii. Takaful Penghospitalan & Pembedahan Berkumpulan iv. Takaful Manfaat Bukan-Pekerja v. Skim Takaful Komprehensif Berkumpulan “Aim, Act, Achieve”
 22. 22. PELAN TAKAFUL KELUARGA BERKUMPULAN 1. Takaful Kredit Berkumpulan  Menyediakan perlindungan untuk membayar pembiayaan kemudahan pembiayaan / hutang dari mana-mana institusi kewangan, sekiranya peserta meninggal dunia (peserta sebagai pemohon / peminjam) atau jika peserta mengalami hilang upaya kekal dan menyeluruh. Bentuk perlindungan  Terdapat empat jenis perlindungan di bawah pelan ini (bergantung kepada kaedah yang digunakan untuk mengira baki amaun perlindungan):i. Perlindungan Paras ii. Perlindungan Menyusut Kadar Rata iii. Perlindungan Menyusut Kadar Majmuk (Compounded) iv. Peraturan 78 atau Perangkaan “Aim, Act, Achieve”
 23. 23. PELAN TAKAFUL KELUARGA BERKUMPULAN 2. Takaful Manfaat Pekerja Pengenalan Ia adalah pelan pembaharuan tahunan yang ditawarkan kepada kumpulan individu di bawah satu sijil induk: Kumpulan Majikan  Kumpulan Persatuan  Kumpulan-kumpulan lain yang ditubuhkan bagi tujuan selain dari untuk menyertai skim takaful. Kelebihan Menyertai Pelan Takaful kepada Majikan dan Persatuan:Mencerminkan imej majikan/persatuan yang prihatin dan menghargai pekerja/ahlinya. Meningkatkan moral dan produktiviti pekerja/ahli. Menarik minat dan mengekalkan kesetiaan pekerja/ahli. Menikmati kemudahan potongan cukai. Memenuhi keperluan rundingan hal ehwal buruh. “Aim, Act, Achieve”
 24. 24. PELAN TAKAFUL KELUARGA BERKUMPULAN Bentuk perlindungan 1.Manfaat Kematian – sekiranya peserta meninggal dunia mengikut terma di dalam sijil, jumlah perlindungan ditambah dengan baki di dalam Akaun Peserta akan dibayar sekali gus kepada Pemegang Sijil (majikan, persatuan atau kumpulan berkaitan). 2.Manfaat Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh – sekiranya peserta mengalami hilang upaya kekal dan menyeluruh mengikut terma di dalam sijil, jumlah perlindungan ditambah dengan baki di dalam Akaun Peserta akan dibayar sekali gus kepada penerima yang berhak (grantee). 3.Perbelanjaan Pengkebumian – dibayar kepada waris peserta, tertakluk kepada bukti kematian yang disahkan. “Aim, Act, Achieve”
 25. 25. Kelayakan PELAN TAKAFUL KELUARGA BERKUMPULAN  Had minimum penyertaan : tertakluk kepada polisi pengendali Takaful;biasanya bilangan minimum adalah 10 orang.  Amaun perlindungan yang melebihi syarat ‘had tanpa perubatan’ (free cover limit) memerlukan bukti kebolehlindungan (insurability) sebelum perlindungan boleh dikuatkuasakan.  Pengendali takaful berhak untuk meminda syarat-syarat dan mengubah had berkenaan, tertakluk kepada umur maksimum yang ditetapkan polisi pengendali takaful, sekiranya perlu.  Umur tamat perlindungan tertakluk kepada polisi pengendali takaful.  Pengendali takaful boleh memberi kelonggaran syarat mengikut merit kes, tertakluk kepada had keperluan pengunderaitan dan Takaful Semula. “Aim, Act, Achieve”
 26. 26. PELAN TAKAFUL KELUARGA BERKUMPULAN Antara maklumat yang diperlukan ialah:- 1. Nama Syarikat 2. Jenis Perniagaan 3. Nama Dan No Pengenalan Kakitangan 4. Tarikh Lahir 5. Jantina 6. Gaji (Sekiranya Jumlah Perlindungan Berdasarkan Gandaan Jumlah Gaji). 7. Jumlah Perlindungan (Ditetapkan Atau Mengikut Gandaan Jumlah Gaji). 8. Pengalaman Tuntutan Tiga Tahun Lepas. 9. Perlindungan Sedia Ada (Jika Berkenaan). “Aim, Act, Achieve”
 27. 27. PELAN TAKAFUL KELUARGA BERKUMPULAN 3. Takaful Perbelanjaan Kematian Skop Perlindungan: Majikan, organisasi atau persatuan adalah Pemegang Kontrak Induk. Tahap Perlindungan: Perlindungan selama setahun kepada sekumpulan peserta yang berlainan jenis dan reka bentuk pelan biasanya mempunyai: a. Pelan jumlah perlindungan sama rata, umpamanya RM1, 000 untuk semua peserta. b. Jumlah perlindungan berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh majikan, umpamanya: - Pengurus Kanan RM2,500 - Pengurus RM2,000 - Eksekutif RM1,000 c. Perlindungan berdasarkan kategori keahlian, umpamanya: - Ahli Prinsipal RM2,500 - Pasangan (isteri/suami) RM2,000 - Anak-Anak dibawah Tanggungan RM1,000 Kematian akibat kemalangan atau sakit: Jumlah perlindungan ditambah dengan baki di dalam Akaun Peserta akan dibayar sekali gus kepada Pemegang Sijil Induk atau benefisiari atau waris peserta “Aim, Act, Achieve”
 28. 28. PELAN TAKAFUL KELUARGA BERKUMPULAN 4. Takaful Kumpulan Komprehensif Minimumkan pemilihan risiko & sediakan asas takaful yang sama untuk melindungi kumpulan pekerja (peserta) dengan elemen simpanan untuk tujuan persaraan. Dipasarkan berdasarkan unit dengan nilai yang ditetapkan oleh pengendali takaful. Bentuk perlindungan Kematian atau hilang upaya kekal dan menyeluruh Jumlah perlindungan ditambah dengan baki di dalam Akaun Peserta akan dibayar kepada penama atau waris peserta. “Aim, Act, Achieve”
 29. 29. PELAN TAMBAHAN (RIDER)  Menyediakan manfaat tambahan perlindungan dari kemalangan diri individu & hilang upaya, perubatan dan kesihatan  Pelan tambahan yang ditawar ialah: a. Pelan Tambahan Takaful Manfaat Penyakit Kritikal b. Pelan Tambahan Takaful Manfaat Kematian dan Hilang Upaya Akibat Kemalangan c. Pelan Tambahan Takaful Manfaat Pengecualian Bayaran Sumbangan Individu d. Pelan Tambahan Takaful Manfaat Pembayar e. Pelan Tambahan Takaful Bertempoh f. Pelan Tambahan Takaful Manfaat Penghospitalan g. Pelan Tambahan Takaful Pendapatan Keluarga “Aim, Act, Achieve”
 30. 30. PELAN TAMBAHAN (RIDER) 1. Pelan Tambahan Takaful Penyakit Kritikal  Menyediakan perlindungan dari sebarang penyakit kritikal yang dinyatakan dalam sijil dan berlaku dalam tempoh perlindungan pelan.  Menyediakan bayaran sekali gus jumlah perlindungan Penyakit Kritikal yang didiagnosa dan disahkan menghidap penyakit kritikal a. Pelan yang Dipercepatkan (Accelerated) Bayaran pendahuluan dari jumlah perlindungan asas apabila didiagnosa dan disahkan. Tuntutan akan mengurangkan Jumlah Perlindungan pelan asas. b. Pelan Tambahan Pembayaran tuntutan tidak akan mengurangkan Jumlah Perlindungan Asas, Lebih mahal berbanding dengan pelan sebelumnya. “Aim, Act, Achieve”
 31. 31. PELAN TAMBAHAN (RIDER) 2. Pelan Tambahan Takaful Kematian Disebabkan Kemalangan  Menyediakan pampasan kewangan sekiranya berlaku kematian, hilang upaya kekal dan menyeluruh (Total Permanent Disablement) atau hilang upaya kekal sebahagian (Permanent Partial Disablement) akibat kemalangan dalam lingkungan definisi terma sijil.  Manfaat Kematian Disebabkan Kemalangan - jumlah perlindungan ditambah dengan baki di dalam Akaun Khas Peserta (AKP) akan dibayar.  Manfaat hilang upaya kekal dan menyeluruh Disebabkan Kemalangan - jumlah perlindungan ditambah dengan baki di dalam Akaun Khas Peserta (AKP) akan dibayar kepada peserta.  Manfaat hilang upaya kekal sebahagian Disebabkan Kemalangan - jumlah perlindungan ditambah dengan baki di dalam Akaun Khas Peserta (AKP) akan dibayar kepada benefisiari atau waris peserta. “Aim, Act, Achieve”
 32. 32. PELAN TAMBAHAN (RIDER) 3. Pelan Tambahan Pengecualian Bayaran Sumbangan Penyakit Kritikal  Semua bayaran sumbangan untuk masa akan datang (termasuk pelan tambahan lain yang disertakan, kecuali pelan tambahan penyakit kritikal) dikecualikan, apabila peserta didiagnosa menghidap/mengalami mana-mana penyakit kritikal seperti yang ditakrifkan dalam kontrak.  Selepas didiagnosa, manfaat yang dibayar adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:  Hilang upaya kekal dan menyeluruh adalah berdasarkan kepada definisi pekerjaan atau profesion yang ditetapkan di dalam sijil.  Faedah hilang upaya akan dibayar selepas memenuhi tempoh kelayakan (tempoh menunggu) di mana hilang upaya tersebut mesti berlaku untuk tempoh berterusan tidak kurang enam (6) bulan.  Keadaan sedia ada adalah dikecualikan dari manfaat ini. “Aim, Act, Achieve”
 33. 33. PELAN TAMBAHAN (RIDER) 4. Pelan Tambahan Manfaat Pembayar Mengecualikan semua bayaran sumbangan masa depan (bukan tunggakan sumbangan) termasuk pelan tambahan yang disertakan; sekiranya pembayar meninggal dunia, hilang upaya kekal dan menyeluruh dan/atau didiagnosa penyakit kritikal sebelum sijil mencapai tempoh matang. 5. Pelan Tambahan Takaful Bertempoh Peserta boleh memilih amaun perlindungan sehingga ke tahap perlindungan asas atau maksimum beberapa kali ganda amaun perlindungan asas tertakluk kepada polisi pengendali takaful Jumlah perlindungan rider bertempoh ditambah dengan baki di dalam Akaun Khas Peserta (AKP) akan dibayar sekali gus kepada benefisiari peserta sekiranya : peserta meninggal dunia  peserta mengalami hilang upaya kekal dan menyeluruh “Aim, Act, Achieve”
 34. 34. PELAN TAMBAHAN (RIDER) 6. Pelan Tambahan Takaful Manfaat Penghospitalan Manfaat tunai harian serendah RM10 sehari sekiranya peserta dimasukkan ke hospital akibat kemalangan atau penyakit, tertakluk kepada terma dan syarat pelan tambahan Dimasukkan ke hospital akibat kemalangan atau penyakit untuk tempoh minimum yang ditetapkan oleh pengendali Takaful, amaun manfaat hospital akan dikira dari hari pertama dimasukkan ke hospital. Jumlah maksimum hari yang ia layak : tertakluk kepada pelan takaful yang disertai (berbeza mengikut pelan dan pengendali takaful “Aim, Act, Achieve”
 35. 35. PELAN TAMBAHAN (RIDER) 7. Pelan Tambahan Takaful Perbelanjaan Kematian Bantuan kewangan dengan serta-merta kepada waris terdekat sekiranya peserta meninggal dunia. Kelulusan segera tanpa sebarang kerumitan 8. Pelan Tambahan Pendapatan Keluarga Memberikan peserta dan keluarga suatu jaminan ketenangan sekiranya peserta mengalami hilang upaya kekal dan menyeluruh atau didiagnosa menghidap penyakit kritikal – bayaran kepada pewaris/benefisiari Menyediakan peruntukan pendapatan pelaburan dan surplus yang lebih kerap untuk dimasukkan ke akaun pelaburan peserta. “Aim, Act, Achieve”
 36. 36. BAB C3 AMALAN TAKAFUL KELUARGA Terma dan Syarat Sijil “Aim, Act, Achieve”
 37. 37. ISI KANDUNGAN “Aim, Act, Achieve”
 38. 38. KETERANGAN SIJIL TAKAFUL KELUARGA "sijil" dan "kontrak" adalah tidak sinonim atau tidak sama pengertiannya “Sijil” adalah alat atau perantaraan (mungkin dalam bentuk kertas atau sebagainya) di mana perjanjian ditulis di atasnya. “Kontrak” pula adalah sesuatu yang tidak ketara, iaitu perjanjian perundangan yang mengikat pihak-pihak berkenaan. Akta Takaful 1984 mendefinisikan “sijil Takaful” sebagai “apa-apa kontrak Takaful bagi perniagaan perpaduan keluarga atau perniagaan am sama ada atau tidak terkandung dalam atau diterangkan oleh suatu surat cara dalam bentuk sijil, dan sebutan mengenai pengeluaran sijil hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya.Sebutan mengenai sesuatu sijil pengendali takaful termasuklah apa-apa sijil yang berkenaan dengannya pengendali adalah di bawah apa-apa liabiliti, sama ada sijil itu telah dikeluarkan oleh pengendali atau liabiliti itu telah berpindah kepada pengendali daripada seorang pengendali lain”. “Aim, Act, Achieve”
 39. 39. TRANSAKSI SIJIL Transaksi sijil boleh dibahagikan kepada:i. Sijil pendua ii. Penyerahan hak sijil Takaful keluarga 1. Sijil Pendua  Pengeluaran sijil gantian apabila dokumen sijil hilang/salah letak Pengendali takaful memerlukan dokumen-dokumen berikut untuk mengeluarkan sijil gantian:i. surat permohonan ii. persetujuan untuk membayar ganti rugi kepada pengendali takaful sekiranya timbul sebarang kerugian disebabkan pengeluaran sijil pendua berkenaan. Sijil pendua akan dicop dengan perkataan “Sijil Pendua”, dan menjadi dokumen perundangan yang sah. “Aim, Act, Achieve”
 40. 40. TRANSAKSI SIJIL 2. Penyerahan Hak Sijil Takaful Keluarga “Peserta” sebagai orang yang diberi perlindungan, di mana setelah sijil diserah hak kepada pemegang serah hak pada masa itu, dan pemegang serah hak berhak mendapat manfaat sijil dari pengendali takaful kerana ia adalah wakil diri peserta yang telah meninggal dunia. Penyerahan hak sijil – Suatu pemindahan hak dan liabiliti oleh seseorang kepada seseorang yang lain. Pemegang serahhak, orang yang mengambil alih hak-hak yang diberikan, akan mempunyai hak yang sama seperti yang dinikmati oleh penyerah hak. “Aim, Act, Achieve”
 41. 41. TRANSAKSI SIJIL Penyerahan hak mutlak tidak meninggalkan apa-apa hak untuk penyerah hak, kecuali pembayaran sumbangan sekiranya peserta memilih untuk membayar. Penyerah hak bersyarat akan memberi hak kepada penyerah hak untuk membatalkan penyerahan hak sekiranya pemegang serah hak meninggal dunia sebelum manfaat takaful dibayar atau jika peserta masih hidup sehingga tarikh matang sijil takaful “Aim, Act, Achieve”
 42. 42. TRANSAKSI SIJIL Proses penyerahan hak boleh dilakukan melalui prosedur berikut: 1.Penyerahan hak hendaklah dibuat secara bertulis. Tanpa notis bertulis, pengendali takaful tidak boleh dipertanggungjawabkan keatas bayaran yang dibuat kepada individu lain, selain dari pemegang serah hak; 2.Penyerahan hak boleh dikuatkuasakan melalui endorsemen atau surat ikatan yang berasingan; 3.Notis bertulis mengenai penyerahan hak hendaklah dihantar ke ibu pejabat pengendali takaful; •Apabila menerima notis penyerahan hak, pengendali takaful hendaklah mendaftarkan notis mengikut keutamaan, penyerahan hak yang lebih awal tarikhnya perlu didahulukan berbanding dengan penyerahan hak yang didaftarkan selepas tarikh tersebut. “Aim, Act, Achieve”
 43. 43. TRANSAKSI SIJIL Penyerahan Hak Amaun Tuntutan Terdapat penyerahan hak prosid sijil apabila peserta mengarahkan pengendali takaful untuk membayar prosid atau manfaat sijil yang peserta mempunyai hak ke atasnya untuk diserahkan kepada pihak ketiga Pemilik sijil/peserta menamakan benefisiari untuk menerima manfaat kematian di bawah sijil berkenaan. Peserta masih kekal sebagai satu pihak kepada kontrak takaful dan terus bertanggungjawab terhadap liabiliti yang timbul di bawah sijil. Semua perolehan sijil bebas untuk diserah hak, melainkan jika kontrak menyatakan sebaliknya. “Aim, Act, Achieve”
 44. 44. TRANSAKSI SIJIL Seksyen 6, Akta Takaful 1984, mereka yang telah mencapai umur lapan belas (18) tahun dan ke atas sahaja yang boleh terlibat dalam kontrak takaful. Peserta boleh melantik seseorang untuk menerima manfaat sijil sekiranya beliau meninggal dunia, dengan memberitahu pengendali takaful secara bertulis mengenai butir-butir penama berikut: i. Nama dan tarikh lahir, ii. No kad pengenalan atau no sijil kelahiran, dan iii. Alamat. Penamaan tersebut hendaklah disaksikan oleh seseorang yang berfikiran waras, berumur 18 tahun dan yang bukan merupakan penama yang dinamakan. “Aim, Act, Achieve”
 45. 45. ENDORSEMEN / PINDAAN KE ATAS SIJIL Kontrak Takaful keluarga secara umumnya adalah kontrak jangka panjang dengan tempoh perlindungan berlanjutan sehingga lebih dari 20 tahun. Dalam tempoh yang panjang ini, beberapa bentuk pindaan boleh dilakukan terhadap sijil takaful. Dokumen sijil yang standard sering dipinda sebagai pengesahan terhadap perubahan dan perbezaan keadaan serta keperluan seseorang. Endorsemen boleh dilakukan: I. Ketika sijil dikeluarkan, atau Ii. Selepas sijil dikeluarkan. “Aim, Act, Achieve”
 46. 46. ENDORSEMEN / PINDAAN KE ATAS SIJIL Endorsemen Ketika Sijil Dikeluarkan Tiga syarat-syarat khusus untuk membuat endorsemen terhadap:- 1.Perubahan yang memberi kesan kepada amaun sumbangan atau kekerapan bayaran. -Jika pindaan melibatkan bayaran ansuran sumbangan, maka suatu syarat yang bersesuaian perlu dikenakan iaitu dengan mengadakan peruntukan bagi potongan apa-apa tunggakan yang belum dibayar, dilangsaikan semasa membuat tuntutan kematian; 2. Pindaan yang melibatkan perubahan jumlah perlindungan atau mod bayaran.Sekiranya pilihan penyelesaian ialah menggunakan prosid sijil sebagai deposit atas arahan pengendali, maka syarat-syarat khas perlu diperuntukkan semasa membuat endorsemen; 3. Pindaan yang menyertakan manfaat tertentu.- Pilihan untuk menukar kontrak sedia ada kepada jenis kontrak yang berbeza; perlu menyertakan had atau pembatasan tertentu. “Aim, Act, Achieve”
 47. 47. ENDORSEMEN / PINDAAN KE ATAS SIJIL Endorsemen Selepas Sijil Dikeluarkan Endorsemen ini dibuat kerana terdapat perubahan dalam: i. Mod bayaran sumbangan ii. Perubahan bentuk kontrak iii. Mengenakan atau mengecualikan sumbangan tambahan. Pindaan-pindaan di atas secara amnya boleh dibahagikan kepada kategori perubahan berikut: i. Nama atau umur peserta ii. Sumbangan yang perlu dibayar – mod bayaran dan tarikh bayaran iii. Jumlah perlindungan dan amaun sumbangan iv. Pelan Takaful “Aim, Act, Achieve”
 48. 48. ENDORSEMEN / PINDAAN KE ATAS SIJIL Pindaan Sijil Bentuk pindaan yang biasa dilakukan ialah : 1.Pertukaran alamat 2. Pertukaran nama (pemohon / peserta adalah individu yang sama) 3. Perubahan kekerapan bayaran sumbangan 4. Perubahan jumlah perlindungan 5. Penukaran benefisiari 6. Perubahan tempoh perlindungan, contohnya dari 10 tahun kepada 5 tahun 7. Pindaan kontrak kepada sijil jelas dibayar 8. Perubahan pelan takaful 9. Penepian sumbangan tambahan apabila peserta tidak lagi terdedah kepada risiko tambahan, seperti hobi, aktiviti masa lapang dan/atau pekerjaan yang merbahaya “Aim, Act, Achieve”
 49. 49. KEISTIMEWAAN DAN SYARAT-SYARAT Syarat-syarat sijil secara umumnya boleh dikelaskan kepada tiga kumpulan:1.Syarat yang Menambah Manfaat Perlindungan Dikenali sebagai kemudahan 2. Syarat yang Menghadkan Skop Perlindungan Dikenali sebagai syarat pembatasan dan secara umumnya yang tidak diambilkira dalam pengiraan kadar sumbangan 3. Syarat yang Menerangkan Ciri-ciri Kontrak “Aim, Act, Achieve” melibatkan risiko
 50. 50. KEISTIMEWAAN DAN SYARAT-SYARAT Tempoh Tenggang Sumbangan (Grace Period) 30 hari (atau satu bulan kalendar) - tempoh tenggang bagi pembayaran sumbangan secara tahunan, setengah-tahunan, suku-tahunan dan bulanan. Perlindungan dengan amaun penuh jumlah perlindungan terus berkuatkuasa semasa tempoh pertangguhan Penamatan perlindungan sijil : sekiranya sumbangan masih tidak dijelaskan dalam tempoh tersebut, Nilai Serahan Nilai serahan adalah nilai yang terdapat dalam sijil Takaful Keluarga selepas sumbangan dibayar untuk tempoh minimum beberapa tahun. Dibayar sekiranya peserta menamatkan penyertaan sijil : sijil capai tempoh matang atau penyerahan Bayaran nilai serahan : semua baki terkumpul dalam Akaun Peserta, tetapi tiada amaun bayaran dari Akaun Khas Peserta (dana tabarru’) kerana sumbangan untuk akaun ini telah dianggap sebagai derma. “Aim, Act, Achieve”
 51. 51. KEISTIMEWAAN DAN SYARAT-SYARAT Pengeluaran Sebahagian (Partial Withdrawal) Peserta dibenarkan mengeluarkan simpanan untuk digunakan, biasanya tidak melebihi 50% daripada baki dalam Akaun Peserta Tiada faedah dikenakan kecuali caj minimum untuk menguruskan transaksi berkenaan. Peserta boleh memilih untuk membayar balik atau sebaliknya atas pengeluaran yang telah dibuat, tetapi harus diingat bahawa pulangan pelaburan Akaun Peserta adalah bergantung kepada amaun yang terdapat dalam akaun berkenaan. Syarat-Syarat Tanpa Bayaran Keistimewaan apabila peserta menghadapi masalah untuk membuat bayaran sumbangan atau buat sementara waktu tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya. Nilai tunai yang terkumpul di dalam Akaun Peserta digunakan untuk membiayai manfaat / kemudahan tanpa-bayaran. “Aim, Act, Achieve”
 52. 52. KEISTIMEWAAN DAN SYARAT-SYARAT Pendahuluan Automatik dari Akaun Peserta Menggunakan pendahuluan automatik dari Akuan Peserta untuk membayar sumbangan apabila tidak mampu membayar sumbangan buat sementara waktu, setelah tamat tempoh tenggang Sumbangan akan terus berbayar sehingga nilai tunai habis digunakan Melindungi kepentingan peserta : penepian bayaran sumbangan dan manfaat kematian akibat kemalangan dapat diteruskan. Peserta pada bila-bila masa berhak untuk mengembalikan status asal sijil dengan membayar amaun yang tertunggak “Aim, Act, Achieve”
 53. 53. KEISTIMEWAAN DAN SYARAT-SYARAT Takaful Berbayar (Paid-up Term) Penukaran amaun bersih nilai tunai kepada sijil takaful berbayar dari jenis yang sama seperti sijil asal tetapi amaun muka yang berkurangan. Sumbangan selanjutnya tidak perlu dibayar; semua rider & manfaat tambahan seperti hilang upaya dan kematian akibat kemalangan akan dimansuhkan. Sesuai untuk peserta yang akan mencapai umur persaraan, di mana pendapatan mereka akan berkurangan. “Aim, Act, Achieve”
 54. 54. KEISTIMEWAAN DAN SYARAT-SYARAT Takaful Bertempoh Yang Dilanjutkan Membenarkan menukar nilai tunai diperolehi kepada perlindungan Takaful bertempoh berbayar dengan amaun penuh jumlah perlindungan tetapi tempoh perlindungan dipendekkan. Tempoh perlindungan adalah bergantung kepada amaun nilai tunai terkumpul yang ada dan boleh digunakan sebagai bayaran sumbangan tunggal bersih pada tarikh penukaran. Lebih sesuai ketika perlindungan takaful masih diperlukan tetapi kemampuan kewangan untuk membayar sumbangan telah terjejas. Untuk sijil yang mempunyai nilai tunai (endowmen), perlindungan bertempoh yang disediakan biasanya tidak melebihi tarikh matang sijil asal. “Aim, Act, Achieve”
 55. 55. KEISTIMEWAAN DAN SYARAT-SYARAT Syarat-Syarat Pengembalian Semula (Reinstatement Condition) Membolehkan seseorang memohon menguatkuasakan semula kontrak setelah tempoh tangguh dan tempoh tanpa-bayaran telah berakhir. Penyambungan perlindungan sijil adalah dengan amaun penuh jumlah perlindungan asal (membayar semua tunggakan sumbangan) Bukti kesihatan dan bukti-bukti lain diperlukan untuk memastikan kesihatan yang memuaskan dan pengendali takaful berhak mengenakan termanya sendiri untuk mempertimbangkan permohonan pengembalian semula sijil. Pengembalian semula sijil biasanya tidak dibenarkan dalam keadaan berikut:a) Sijil yang telah luput untuk tempoh tertentu b) Peserta adalah seorang wanita yang mengandung 8 bulan atau lebih c) Peserta yang telah mencapai umur maksimum “Aim, Act, Achieve”
 56. 56. KEISTIMEWAAN DAN SYARAT-SYARAT Adalah penting untuk diketahui bahawa bagi setiap sijil yang dikuatkuasakan semula, tarikh kuatkuasa untuk: i. fasal tidak boleh tanding dan fasal bunuh diri yang terkandung dalam SyaratSyarat dan Kemudahan sijil ii. tempoh menunggu yang dinyatakan dalam sijil atau rider, adalah bermula dari tarikh sijil dikembalikan semula. Syarat-syarat Pembatasan Klausa Bunuh Diri Sekiranya peserta membunuh diri dalam tempoh yang dinyatakan dalam sijil, sijil akan batal dan Pengendali Takaful tidak bertanggungjawab membayar tuntutan, kecuali mengembalikan semula sumbangan yang diterima melalui Akaun Peserta (tertakluk kepada terma dan syarat pengendali Takaful). “Aim, Act, Achieve”
 57. 57. KEISTIMEWAAN DAN SYARAT-SYARAT Perjalanan dan Menetap Di Luar Negara Kebanyakan sijil tidak menghadkan peserta untuk melakukan perjalanan atau menetap di luar negara; tertakluk kepada terma dan syarat pengendali takaful. Pekerjaan dan Hobi yang Merbahaya Sumbangan tambahan mungkin dikenakan untuk pekerjaan atau aktiviti berisiko tinggi, contohnya lumba kereta, luncur udara, pekerja kuari, pekerja pelantar minyak, polis dan sebagainya. Salahnyata Umur dan Fasal Tanpa Tanding Tiada sijil Takaful Keluarga yang boleh dipersoalkan oleh pengendali takaful atas alasan salah nyata umur peserta. Sekiranya kenyataan dalam borang cadangan / laporan perubatan / mana-mana dokumen menyebabkan sijil takaful yang dikeluarkan tidak tepat atau palsu atau mengelirukan, ia tidak boleh dipertikaikan kecuali pengendali boleh membuktikan bahawa kenyataan yang dibuat atau tidak diberitahu dilakukan dengan niat untuk menipu. “Aim, Act, Achieve”
 58. 58. KEISTIMEWAAN DAN SYARAT-SYARAT Penggantian Sijil Takaful Keluarga Merugikan kepentingan peserta dan sekiranya perkara ini dibiarkan berterusan, ia akan meninggalkan kesan buruk terhadap prestasi kewangan jangka panjang pengendali takaful serta imej industri takaful keseluruhannya. BNM, No Ruj: JPI/03/2005/TO bertarikh 30 Mac 2005, mentakrifkan Penggantian Sijil sebagai “sebarang transaksi yang melibatkan penyertaan sijil Takaful Keluarga sekiranya dalam tempoh 12 bulan sebelum atau selepas sijil baru dikuatkuasakan, sijil Takaful Keluarga yang sedia ada telah:1.Dibatalkan atau diserahkan; 2. Ditukar atau diubah menjadi sijil takaful berbayar, diteruskan sebagai takaful bertempoh yang dilanjutkan atau pendahuluan automatik dari akaun peserta atau dalam bentuk lain peruntukan tanpa-bayaran atau dikurangkan nilai perlindungan dengan menggunakan peruntukan tanpabayaran, atau peruntukan dividen terkumpul dalam dana tertentu seperti akaun peserta 3. Ditukar atau diubah sehingga menjadikan amaun sumbangan menjadi lebih rendah disebabkan pengurangan jumlah perlindungan dan/atau rider atau membuang rider dari sijil asas, atau dalam tempoh masa tertentu sijil takaful keluarga sedia ada akan terus berkuatkuasa”. “Aim, Act, Achieve”
 59. 59. KEISTIMEWAAN DAN SYARAT-SYARAT Kaedah Mengenalpasti Penggantian Sijil Pengendali takaful dikehendaki mengambil langkah-langkah berikut: 1.Melaksanakan kawalan yang berkesan, terutamanya perlaksanaan sistem automasi bagi mengesan kegiatan penggantian sijil di mana sijil sedia ada dan sijil baru dikeluarkan oleh pengendali yang sama 2. Memasukkan soalan di dalam borang cadangan, samada cadangan baru ini dibuat untuk menggantikan atau berhasrat untuk menggantikan mana-mana sijil sedia ada yang dikeluarkan oleh pengendali semasa atau pengendali takaful lain 3. Membuat tindakan susulan dan memberi nasihat secara bertulis kepada pemilik sijil tentang keburukan menggantikan sijil serta memberitahu alternatif lain yang ada, dalam tempoh 7 hari dari tarikh penggantian sijil dikesan 4. Menunjukkan jumlah nilai tunai terkumpul di bawah sijil sedia ada dan tempoh (tahun) yang diperlukan untuk mengumpulkan jumlah nilai tunai yang serupa di bawah sijil baru, dan juga kerugian bersih yang akan ditanggung oleh pemilik sijil akibat dari penggantian sijil berkenaan. “Aim, Act, Achieve”
 60. 60. PENGECUALIAN Secara amnya, sijil Takaful Keluarga tidak melindungi: 1. Kematian, hilang upaya atau perbelanjaan perubatan disebabkan oleh: a. peperangan, operasi persiapan berperang, mogok, rusuhan, kegemparan umum b. tidak siuman, bunuh diri atau cubaan membunuh diri c. penyakit kelamin, jangkitan atau parasit d. mabuk disebabkan alkohol atau dadah e. bersalin, keguguran atau kehamilan. 2. Kematian, hilang upaya atau perbelanjaan perubatan ditanggung oleh peserta: a. semasa dalam perjalanan di dalam pesawat sebagai anak kapal b. semasa melibatkan diri dalam sukan bermotor, berbasikal, memburu, mendaki gunung, bermain polo, lumba kuda, melompat-ski air, aktiviti dalam air, atau mana-mana sukan ekstrem yang lain c. semasa melakukan atau cuba melakukan apa-apa perbuatan yang menyalahi undangundang. “Aim, Act, Achieve”
 61. 61. BAB C4 AMALAN TAKAFUL KELUARGA Perniagaan Baru-Pengkadaran “Aim, Act, Achieve”
 62. 62. ISI KANDUNGAN 1 PENGURUSAN RISIKO 2 PEMILIHAN RISIKO 3 4 PROSES PENGUNDERAITAN PENERIMAAN RISIKO 5 CUKAI PENDAPATAN 6 MENILAI RISIKO 7 PENENTUAN BIAYA RISIKO “Aim, Act, Achieve”
 63. 63. PENGURUSAN RISIKO • Kontrak Takaful Keluarga – kontrak jangka panjang & kadar sumbangan ditetapkan dari peringkat awal dan tidak boleh dipinda ketika dalam tempoh berkuatkuasa • Proses pengurusan risiko dibahagikan kepada :– – – – – Kenalpasti faktor-faktor risiko Pemilihan penyertaan Menilai risiko Penentuan biaya risiko Pemantauan dana takaful “Aim, Act, Achieve”
 64. 64. 10 FAKTOR RISIKO : MORTALITI (Kematian) “Aim, Act, Achieve”
 65. 65. 10 FAKTOR RISIKO : MORTALITI (Kematian) “Aim, Act, Achieve”
 66. 66. PEMILIHAN PENYERTAAN “Aim, Act, Achieve”
 67. 67. PROSES PENGUNDERAITAN Pengunderaitan Tanpa-Perubatan • • Pengeluaran sijil takaful di mana bukti perubatan tidak diperlukan Diberi hanya kepada bentuk perlindungan tetap : perlindungan bertempoh & takaful pelaburan / simpanan • Peserta perlu mengisi borang cadangan dan menjawab soalan yang berkenaan. Jika perlihatkan tanda-tanda ganjil, peserta perlu menjalani pemeriksaan perubatan • Jadual Had-Pengunderaitan Tanpa-Perubatan untuk Takaful Keluarga seperti berikut :- “Aim, Act, Achieve”
 68. 68. PROSES PENGUNDERAITAN • Peranan ejen dalam proses pengunderaitan takaful tanpaperubatan – Tujuan utama pemilhan : untuk menentukan samada risiko untuk dilindungi itu adalah :i. Dalam had normal dan boleh diterima (standard, kelas pertama, diterima) ii. Di bawah purata tetapi masih boleh diterima, tertakluk kepada beberapa sekatan untuk lindungi risiko tambahan (risiko substandard) iii. Di bawah purata sehingga ke tahap tidak diterima (permohonan ditangguh) iv. Di bawah purata sehinggake tahap tidak boleh diterima dengan apa syarat (ditolak) Risiko (ii) & (iii) perlu maklumat peribadi tambahan seperti ketinggian, berat, sejarah peribadi & keluarga dll sebelum penilaian akhir “Aim, Act, Achieve”
 69. 69. PROSES PENGUNDERAITAN Kaedah Menerima Risiko Sub-Standard • Risiko tambahan dikategorikan kepada 3 kumpulan :i. Kadar Mortaliti Tambahan Yang Semakin Meningkat • Contoh : berat badan berlebihan wujudkan sakit jantung i. Kadar Mortaliti Tambahan Paras • Contoh : jenis risiko tambahan yang kekal dari tahun ke tahun – pekerjaan berbahaya i. Kadar Mortaliti Tambahan Menurun • Jenis risiko yang wujud di usia remaja & berkurangan semasa dewasa – batuk kering “Aim, Act, Achieve”
 70. 70. PROSES PENGUNDERAITAN • Risiko tambahan mungkin dibenarkan berdasarkan kategori mortaliti tambahan :i. i. i. i. i. Meningkatkan Amaun Sumbangan • Kadar sumbangan standand ditingkatkan peratusannya berdasarkan peningkatan kadar mortaliti Mengurangkan Manfat Kematian • Jumlah perlindungan akan dikurangkan kepada beberapa peratus lebih rendah dari yang sepatutnya Penyelarasan Pulangan Keuntungan • Kaedah yang jarang digunakan Pelan Sijil Alternatif • Perlindungan berbeza disediakan sebagai jalan penyelesaian dengan menghadkan tempoh kontrak Pengecualian Bahaya Tertentu • Menghadkan liabiliti pengendali akibat gangguan tertentu / penyertaan dalam bentuk aktiviti tertentu “Aim, Act, Achieve”
 71. 71. PENERIMAAN RISIKO • Pengendali takaful akan menanggung risiko dengan serta-merta akibat kemalangan apabila menerima ansuran sumbangan pertama selepas pengeluaran surat penerimaan • Tempoh bertenang dalam 15 hari dari tarikh penerimaan • Surat Sumbangan Tambahan (counter offer) – jika peserta bersetuju dengan syarat yang dikenakan, peserta perlu menandatangani dan memulangkan salinan surat tawaran balas • Meletakkan Tarik Kuatkuasa Ke Belakang (backdating) – tarikh kuatkuasa sijil dibelakangkan kepada tarikh yang lebih awal dari tarikh bayaran sumbangan, maksimum 6 bulan “Aim, Act, Achieve”
 72. 72. • TAKAFUL KELUARGA & CUKAI PENDAPATAN Sumbangan yang layak mendapat pelepasan cukai adalah di atas :– Hayat peserta – Hayat pasangan hidup – Hayat bersama, peserta & pasangan hidup • Sijil Takaful & Skim Persaraan : had maksimum pelepasan RM6,000 • Takaful Pendidikan : had maksimum pelepasan RM3,000 • Sijil Takaful di mana majikan membayar sumbangan (sijil berkumpulan) : pelepasan cukai terhadap majikan / syarikat dibenarkan dengan kelulusan LHDN “Aim, Act, Achieve”
 73. 73. MENILAI RISIKO Penggemblengan Risiko yang Sama • Sejumlah besar risiko yang sama digembleng / dikumpulkan menjadi satu kumpulan – dapat kurangkan amaun kerugian Peratusan Bilangan Jumlah Besar (Law of Large Number) • Statistik kemortalan individu digunakan sebagai panduan untuk membuat carta pola kemortalan mortaliti untuk masa depan “Aim, Act, Achieve”
 74. 74. PENENTUAN BIAYA RISIKO Mortaliti • Jadual Mortaliti Standard – diperolehi dari gabungan pengalaman mortaliti sekumpulan pengendali dalam satu kawasan tertentu bagi tujuan pengiraan sumbangan • Teknik statistik digunakan untuk memperolehi kadar mortaliti bermula dengan setiap umur dengan menggunakan angka rambang Pulangan Pelaburan • Baki sumbangan selepas ditolak perbelanjaan, cukai, tuntutan dan sebagainya dilaburkan dalam pelaburan pendapatan dan modal yang mematuhi Syariah • Pulangan pelaburan tertakluk kepada pelbagai faktor seperti ekonomi, politik dan sosial “Aim, Act, Achieve”
 75. 75. PENENTUAN BIAYA RISIKO Perbelanjaan • Kategori perbelanjaan :i. Perbelanjaan Awal – pada tahun pertama amat tinggi Contoh : - Kos pengiklanan - Komisen tahun pertama - Perbelanjaan pemeriksaan kesihatan - Perbelanjaan pengeluarkan sijil ii. Perbelanjaan Pembaharuan – ditanggung setiap tahun Contoh : - Komisen pembaharuan - Perbelanjaan mengutip sumbangan - Perbelanjaan perkhidmatan sijil iii. Perbelanjaan Penamatan – ditanggung setelah polisi dikeluarkan Contoh : - Bayaran tuntutan Cukai • Pengendali perlu menanggung cukai syarikat “Aim, Act, Achieve”
 76. 76. PENENTUAN BIAYA RISIKO Faktor-faktor Lain • Selain faktor mortaliti, pulangan pelaburan, perbelanjaan & cukai, faktor lain dalam menentukan kadar sumbangan :– Kos pembiayaan – Kos takaful semula – Kos menyediakan opsyen & jamian – Kos mengekalkan rezab statutori & margin kesolvenan  Sumbangan Tulen Satu Tahun @ Pengiraan Sumbangan Risiko Satu tahun Melalui prinsip Kadar Kemortalan ia membolehkan pengendali takaful menentukan perlindungan kepada seseorang untuk tempoh setahun “Aim, Act, Achieve”
 77. 77. PENENTUAN BIAYA RISIKO • Sumbangan Risiko Meningkat Mengikut Umur Sumbangan risiko meningkat seiring dengan peningkatan umur peserta dan begitu juga sumbangan yang meningkat • Keburukan Sijil Takaful Keluarga yang Diperbaharui Setiap Tahun Menafikan hak peserta untuk mendapat manfaat perlindungan apabila pengendali tidak memperbaharui kontrak • Sumbangan Tulen Paras @ Sumbangan Risiko Paras - Kebanyakan sijil takaful individu memperuntukkan bayaran sumbangan paras sepanjang tempoh perlindungan sijil - Biasanya kontrak bertempoh jangka panjang tetapi bayaran sumbangan tetap sama “Aim, Act, Achieve”
 78. 78. PENENTUAN BIAYA RISIKO • Sijil yang Menyediakan Manfaat Pemandirian (survival) Manfaat pemandirian sebagai tambahan kepada manfaat kematian Bayaran berkala dengan syarat peserta masih hidup Memerlukan sumbangan tambahan • Sumbangan Kasar Sumbangan Bersih + Bebanan Perbelanjaan + Bebanan Keuntungan & Kontigensi • Faktor Kadar Pulangan Pelaburan Diteliti Semula Lebihan awal dikumpul untuk menampung kekurangan di masa hadapan Sumbangan bersih – tiada elemen perbelanjaan “Aim, Act, Achieve”
 79. 79. BAB C5 AMALAN TAKAFUL KELUARGA Mengawasi Dana Takaful “Aim, Act, Achieve”
 80. 80. ISI KANDUNGAN 1 2 MENGAWASI DANA TAKAFUL RANGKA KERJA MODAL BERASASKAN RISIKO 3 PENILAIAN ASAS ASET & LIABILITI 4 LEBIHAN/SURPLUS DAN KEUNTUNGAN “Aim, Act, Achieve”
 81. 81. MENGAWASI DANA TAKAFUL • Pemeriksaan berkala terhadap kedudukan kewangan operasi perniagaan pengendali takaful meliputi aspek pengambilan stok adalah ciri-ciri utama penilaian aktuari terhadap aset dan liabiliti • Aktuari membandingkan nilai semasa pendapatan dan keuntungan modal yang dihasilkan oleh aset-aset dlm dana takaful dengan nilai semasa liabiliti bagi semua sijil yang berkuatkuasa semasa tarikh penilaian • Pengendali takaful dikatakan dalam keadaan solven jika nilai semasa pendapatan dan keuntungan lebih besar dari nilai semasa liabiliti “Aim, Act, Achieve”
 82. 82. RANGKA KERJA MODAL BERASASKAN RISIKO • Rangka Kerja Modal Berasaskan Risiko (Risk Based Capital)  Rangkakerja yang memastikan kecukupan modal untuk semua insurer yang dilesenkan di bawah Akta Insurans 1996  Setiap insurer perlu mengekalkan tahap modal yang mencukupi supaya seimbang dengan profil risiko yang ditanggung  Wajib bagi penanggung insurans konvensional berkuatkuasa Januari 2009, belum lagi untuk pengendali takaful  Nisbah Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio)  Memastikan peruntukan modal yg mencukupi dalam dana insurans dan dana pemegang saham bagi menampung Jumlah Modal yang Diperlukan (Total Capital Requirement)  Sebagai petunjuk utama kekukuhan kedudukan kewangan insurer  Digunakan oleh BNM bagi menentukan bentuk penyeliaan yang bersuaian terhadap insurer “Aim, Act, Achieve”
 83. 83. PENILAIAN ASAS LIABILITI • Penilaian aktuari ke atas insurer perlu dilaksanakan atas beberapa sebab, antaranya :- o Menentukan samada insurer berada dalam keadaan solven o Menentukan amaun surplus, jika ada, diagihkan kepada pemegang saham dalam bentuk bonus atau dividen o Menguji samada skala premium yang digunakan mencukupi o Menentukan samada operasi kendalian perniagaan insurer perlu diubahsuai o Mematuhi keperluan undang-undang • Liabiliti pengendali takaful keluarga adalah tanggungjawab berkontrak kepada peserta Contoh, membayar amaun tuntutan jika berlaku kematian atau pada penghujung tempoh 10 tahun sebagai balasan kpd bayaran sumbangan berkala oleh peserta “Aim, Act, Achieve”
 84. 84. PENILAIAN ASAS ASET Aset pengendali takaful meliputi :1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wang tunai di tangan dan di bank Pelaburan dalam sekuriti kerajaan dan separuh kerajaan Saham di syarikat korporat Pinjaman dan debentur badan korporat Harta, tanah dan bangunan Pinjaman kepada peserta Perabut dan peralatan kelengkapan, kenderaan dan lain-lain peralatan pejabat Kaedah penilaian aset – • • • Harga Kos Nilai Buku - Nilai sesuatu aset pada tarikh penilaian dibuat, nilai mungkin susut atau meningkat Nilai Pasaran “Aim, Act, Achieve”
 85. 85. LEBIHAN/SURPLUS KEUNTUNGAN & “Aim, Act, Achieve”
 86. 86. PENGAGIHAN SURPLUS “Aim, Act, Achieve”
 87. 87. BAB C6 AMALAN TAKAFUL KELUARGA Dokumen Sijil “Aim, Act, Achieve”
 88. 88. ISI KANDUNGAN 1 SUMBER MAKLUMAT UNTUK PENILAIAN RISIKO 2 BORANG CADANGAN 3 PROSES PENGUNDERAITAN 4 5 STRUKTUR SIJIL ENDORSEMEN “Aim, Act, Achieve”
 89. 89. SUMBER MAKLUMAT UNTUK PENILAIAN RISIKO • Seksyen 27 Akta Takaful 1984 – Peruntukan bagi dokumen berkaitan untuk dilaporkan ke BNM bagi tujuan kawalan pelbagai borang seperti borang cadangan, sijil & risalah • Tidak patuhi – pengendali boleh didenda sehingga RM4,000 setiap kesalahan “Aim, Act, Achieve”
 90. 90. BORANG CADANGAN • Peserta mengisi borang cadangan dengan jujur & benar. Jika gagal berbuat demikian, sijil yang dikeluarkan menjadi tidak sah • Kandungan maklumat borang :– Maklumat Peribadi : nama, alamat, tarikh lahir dll – Maklumat Perlindungan Dipohon : pelan, tempoh, jumlah perlindungan – Pekerjaan, Hobi, Aktiviti Merbahaya – Sejarah Perubatan & Kesihatan Peribadi & Keluarga – Perisytiharan & Memberi Kuasa : Isytihar kenyataan adalah benar dan lengkap; beri kebenaran untuk dapat maklumat dari doktor yg merawat “Aim, Act, Achieve”
 91. 91. PROSES PENGUNDERAITAN • Proses penilaian dan pemilihan risiko, tentukan kadar sumbangan, terma & syarat • Sumbangan semua peserta dikumpul untuk membayar tuntutan • Bagi pastikan dana mencukupi membayar tuntutan, pengendali perlu :– Berhati-hati terhadap anti-pemilihan – Kenakan kadar sumbangan yg sepadan dgn risiko • Anti-pemilihan – lebih banyak risiko sub-standard diterima menyebabkan keputusan pengunderaitan tidak menguntungkan “Aim, Act, Achieve”
 92. 92. PROSES PENGUNDERAITAN 3 kategori keputusan pengunderaitan :Standard Standard Permohonan dipersetujui mengikut apa yang dipohon Risiko rendah/normal Kadar sumbangan standard tanpa pengecualian / pengurangan manfaat Sub-Standard Sub-Standard (diubahsuai) (diubahsuai) Permohonan dipersetujui bersertakan syarat Risiko standard : darah tinggi Kadar sumbangan tinggi dengan pengecualian rider/pengurangan manfaat /tambahan kadar sumbangan “Aim, Act, Achieve” Ditolak Ditolak Permohonan tidak diterima Risiko paling tinggi. Contoh : penghidap penyakit merbahaya/ aktiviti hobi bahaya
 93. 93. STRUKTUR SIJIL • Bukti kewujudan kontrak takaful • 2 jenis bentuk sijil :– Jenis Naratif : pernah diguna & kini telah usang – Jenis Jadual : lebih ringkas, mudah difahami & mudah diubahsuai • Seksyen utama sijil :– – – – – – – Pengenalan Fasal Perisytiharaan Fasal Operasi/Kuatkuasa Proviso Jadual Fasal Penyaksian Syarat-Syarat & Kemudahan “Aim, Act, Achieve”
 94. 94. STRUKTUR SIJIL “Aim, Act, Achieve”
 95. 95. • • ENDORSEMEN Endorsemen / memorandum dikepilkan pada sijil sekiranya timbul pindaan terma dan syarat sijil Dibuat samada :- i. Ketika pengeluaran sijil • 4 syarat khas :– Libatkan amaun sumbangan / kekerapan pembayaran sumbangan – Libatkan jumlah perlindungan / cara pembayaran – Masukkan manfaat khas (contoh pilihan tukar jenis kontrak) – Berkaitan dokumen yg perlu dihantar ( contoh kesilapan dlm no kad pengenalan) i. Selepas pengeluaran sijil • Libatkan pindaan :– Mod / cara pembayaran sumbangan – Pindaan bentuk kontrak – Tambah/keluarkan sumbangan tambahan – Tambah/kurangkan jumlah perlindungan “Aim, Act, Achieve”
 96. 96. ENDORSEMEN • Perkara di atas dibahagikan secara luas kepada kumpulan berikut mengikut penukaran pada :– Nama / umur peserta – Sumbangan yang perlu dibayar – cara & tarikh bayaran – Jumlah perlindungan & sumbangan – Jenis -jenis takaful “Aim, Act, Achieve”
 97. 97. BAB C7 AMALAN TAKAFUL KELUARGA Tuntutan & Pengeluaran Sebahagian “Aim, Act, Achieve”
 98. 98. ISI KANDUNGAN 1 2 3 4 PEMBERITAHUAN TUNTUTAN TUNTUTAN KEMATIAN TUNTUTAN HILANG UPAYA KEKAL & MENYELURUH TUNTUTAN KEMATANGAN “Aim, Act, Achieve”
 99. 99. PENGENALAN • Penamatan kontrak/sijil takaful keluarga apabila bayaran penyelesaian tuntutan dibuat • Tuntutan timbul disebabkan oleh :– Kematian peserta – Sijil takaful matang – Tuntutan perubatan / hilang upaya – Tuntutan di bawah kontrak tambahan • Reputasi pengendali takaful bergantung kepada kecekapan dalam menyelesaikan tuntutan, maka ejen perlu menyesuaikan diri dengan prosedur & dokumen tuntutan “Aim, Act, Achieve”
 100. 100. PEMBERITAHUAN TUNTUTAN • Apabila berlaku kematian atau kejadian yang berkenaan, peserta/waris perlu memberitahu pengendali takaful dengan maklumat berikut :– Nama & No Kad Pengenalan peserta – No Sijil & Alamat peserta – Tarikh & Sebab-Sebab kematian / kejadian mana-mana yang berkenaan • Tuntutan kematian – prosid/perolehan dari sijil takaful diagih kepada waris yang berhak mengikut fara’id • Penamaan (Wasi) – bertindak sebagai pemegang amanah menerima prosid sijil untuk dibahagikan kepada waris-waris • Hibah – perbuatan pemberi kpd bukan waris & dilaksana ketika peserta masih hidup, di mana prosid bukan harta pusaka & tidak tertakluk kepada hukum fara’id “Aim, Act, Achieve”
 101. 101. TUNTUTAN KEMATIAN • Penuntut perlu kemukakan dokumen sebagai bukti kematian tanpa sangsi. Antara dokumen adalah :– Sijil kematian – Laporan bedah siasat – Perintah isytihar kematian secara andaian statutori (orang hilang lebih 6 tahun) – Sijil mengesahkan kematian berlaku di laut – Sijil perubatan dari doktor terakhir yang merawat • Seksyen 65 Akta Takaful 1984 (semakan semula) pengendali takaful perlu membuat pembayaran interim sehingga had maksimum RM100,000 & baki bayaran dibuat selepas penuntut mengemukakan surat probet @ surat pentadbiran “Aim, Act, Achieve”
 102. 102. TUNTUTAN HILANG UPAYA KEKAL & MENYELURUH “Aim, Act, Achieve”
 103. 103. TUNTUTAN KEMATANGAN “Aim, Act, Achieve”
 104. 104. LAIN-LAIN TUNTUTAN • Tanggungjawab membuktikan tuntutan terletak di tangan peserta, di mana perlu memenuhi keperluan pengendali takaful & mematuhi syarat kontrak • Sijil perlindungan kemalangan diri – prinsip sebab hampiran adalah penting kerana mungkin terdapat lebih drpd 1 sebab yang membawa kepada tuntutan • Tuntutan disebabkan peril yang dikecualikan – pengendali keluarkan pelbagai borang & soalan bagi mendapatkan semua maklumat tentang kemalangan. Jika berpuas hati, manfaat akan dibayar. Jika ada keraguan, pengendali berhak menyiasat dengan lebih lanjut “Aim, Act, Achieve”
 105. 105. DAFTAR TUNTUTAN • Akta Takaful 1984 – keperluan perundangan bagi pengendali takaful menyimpan daftar terkini bagi semua tuntutan takaful sebaik diberitahu mengenainya • Tidak boleh keluarkan notis tuntutan daripada daftar selagi pengendali masih bertanggungjawab ke atasnya • Dianggap rekod rasmi & disimpan dalam bentuk kad / helaian ledger / cetakan komputer “Aim, Act, Achieve”
 106. 106. PENGELUARAN SEBAHAGIAN • Bayaran sumbangan dibahagikan kepada 2 dana – Akaun Peserta & Akaun Khas Peserta • Pengeluaran sebahagian pada Akaun Peserta sahaja, tertakluk kepada terma & syarat dan tidak melebihi 50% amaun dalam akaun ini. • Pilihan membayar balik atau sebaliknya tapi pengiraan pulangan pelaburan ke atas Akaun Peserta ditolak amaun pengeluaran • Serahan sijil takaful – pengendali bayar semua amaun yang terkumpul di Akaun Peserta sahaja (Akaun Khas Peserta adalah amaun yang didermakan oleh peserta) • Tidak dikenakan faedah terhadap pengeluaran itu “Aim, Act, Achieve”
 107. 107. BAB C8 PENGIRAAN SUMBANGAN Takaful Keluarga “Aim, Act, Achieve”
 108. 108. ISI KANDUNGAN 1 2 PENGIRAAN UMUR PENGIRAAN SUMBANGAN MENGGUNAKAN BUKU PENGKADARAN 3 PENGELUARAN SEBAHAGIAN 4 PENGIRAAN NILAI SERAHAN “Aim, Act, Achieve”
 109. 109. PENGIRAAN UMUR • Umur peserta : Kaedah yang biasa digunakan :– Umur harijadi yang telah lepas – Umur harijadi akan datang – Umur harijadi terhampir • Faktor Perbezaan Kadar Sumbangan – Umur & jantina – Keadaan kesihatan – Jenis sijil takaful yang dikehendaki – Jumlah perlindungan – Tempoh perlindungan – Mod/cara bayaran sumbangan “Aim, Act, Achieve”
 110. 110. Contoh pengiraan umur berdasarkan tarikh lahir Tarikh lahir peserta : 21 Mac 1965 Contoh 1 : Umur harijadi yang telah lepas Contoh 2 : Umur harijadi akan datang Contoh 3 : Umur harijadi terhampir “Aim, Act, Achieve”
 111. 111. PENGIRAAN SUMBANGAN MENGGUNAKAN BUKU PENGKADARAN • Sumbangan diringkaskan dalam bentuk jadual buku pengkadaran (rate book) • Hanya untuk risiko biasa (kesihatan yang baik mengikut proses pengunderaitan). Sumbangan hayat yang terjejas / sub-standard tertakluk kepada sumbangan tambahan (diketahui selepas proses pengunderaitan) • Pembayaran Sumbangan Lebih Kerap – jika sumbangan perlu dibayar lebih kerap daripada setahun, pelarasan selanjutnya akan dibuat sebelum tiba pada jumlah sumbangan sebenar yang perlu dibayar “Aim, Act, Achieve”
 112. 112. Contoh Jadual 1: taburan sumbangan sijil endowmen 25 tahun, untuk peserta lelaki, bagi setiap RM1,000 jumlah perlindungan Jadual 2: keadaan dimana sekiranya pengendali menyediakan diskaun untuk jumlah perlindungan yang besar “Aim, Act, Achieve”
 113. 113. “Aim, Act, Achieve”
 114. 114. “Aim, Act, Achieve”
 115. 115. “Aim, Act, Achieve”
 116. 116. PENGELUARAN SEBAHAGIAN • Bayaran sumbangan dibahagikan kepada 2 dana – Akaun Peserta & Akaun Khas Peserta • Pengeluaran sebahagian pada Akaun Peserta sahaja, tertakluk kepada terma & syarat dan tidak melebihi 50% amaun dalam akaun ini. • Pilihan membayar balik atau sebaliknya tapi pengiraan pulangan pelaburan ke atas Akaun Peserta ditolak amaun pengeluaran • Serahan sijil takaful – pengendali bayar semua amaun yang terkumpul di Akaun Peserta sahaja (Akaun Khas Peserta adalah amaun yang didermakan oleh peserta) • Tidak dikenakan faedah terhadap pengeluaran itu “Aim, Act, Achieve”
 117. 117. PENGIRAAN NILAI SERAHAN • Sijil takaful disertakan dengan jadual kadar nilai tertentu bagi mudahkan proses pengiraan nilai serahan • Dikira setelah ketahui tempoh serahan sijil dibuat • Nilai serahan tidak ditetapkan terlebih dahulu – pengiraan perlu pertimbangan aktuari “Aim, Act, Achieve”
 118. 118. “Aim, Act, Achieve”

×