Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BAB A1
PENGENALAN MUAMALAH
ISLAM
ISI KANDUNGAN
1

ISLAM

2

SYARIAH

3

ASAS MUAMALAT

4

PENERAPAN KONTRAK SYARIAH
DALAM PERNIAGAAN TAKAFUL
KONSEP AD-DEEN
ISLAM

Definisi
Islam dalam bahasa
Arab:

Islam dari
perspektif agama:

•Berserah diri atau patuh

•Berserah diri

•Kata n...
SYARIAH
Definisi
 Makna asal syariah ialah jalan ke sumber air.
 Merangkumi keseluruhan undang-undang dan peraturan
 Te...
Agama (Ad-Deen)
Agama (Ad-Deen)
Contoh: mempertahankan kesucian agama
Contoh: mempertahankan kesucian agama
Islam daripada...
Ilmu Fiqh Dalam Perundangan Islam
•Hukum berkaitan dengan manusia dan Allah
•Amalan mencucikan diri seperti solat, zakat, ...
Hukuman Mandatori (Hukum Taklifi)
Perkara yang diperintah secara keras untuk dilakukan oleh
WAJIB (IJAB) Muslim
Contoh: so...
Sumber Utama
Quran
•Wahyu dari Allah yang diturunkan kepada nabi
Muhammad s.a.w.
•Menjadi sumber rujukan utama.
•Sumber pa...
Sumber Sokongan
IJMAK

• Kesepakatan pendapat oleh para ulama
• Ia adalah di kalangan umat Islam untuk menyelesaikan masal...
ASAS MUAMALAT

Definisi
Maksud dari segi
istilah:
•Perhubungan dan
peraturan jual beli

Hubungan sosial yang
membentuk pel...
Prinsip-Prinsip Asas Muamalat
1.Kebebasan membentuk kontrak

 Bebas meletakkan sebarang syarat di dalam kontrak kecuali
y...
Larangan Dalam Muamalat
Prinsip-prinsip Am Yang Dilarang:
 Kontrak jual beli yang dilarang oleh syarak seperti
minuman ke...
Riba (bunga/faedah)
 Tambahan atau melebihkan sesuatu transaksi
 Terdapat 2 jenis riba iaitu:

Riba hutang piutang
(riba...
Riba Hutang Piutang (Riba Duyun)

RIBA QARD
Jumlah tambahan
bunga atau faedah
yang dipersetujui
ketika kontrak dibuat

RIB...
Riba Jual Beli (Riba Buyu’)
Riba fadhl

Barangan ribawi yang sama jenis tetapi tiada persamaan
timbangan sukatan

Riba
nas...
Perjudian (Maisir)
 Aktiviti urus niaga yang terdapat unsur-unsur
permainan melibatkan perjudian/pertaruhan dan
kontrak a...
Ketidakpastian (Gharar)
GHARAR KECIL
(YASEER)

•Diberi kelonggaran
dan boleh dimaafkan
•Tidak membatalkan
kontrak
•Tidak
m...
Konsep Kontrak Dalam Muamalat
Definisi
Aqad : ikatan atau

Kontrak adalah proses

simpulan.

penawaran dan penerimaan

Di ...
Konsep Kontrak Dalam Muamalat
Rukun Aqad
Aqidan
(pihak-pihak yang
terlibat dalam
kontrak)

Sighah
(pernyataan ijab dan
kab...
PENERAPAN KONTRAK SYARIAH
DALAM PERNIAGAAN TAKAFUL
 Kontrak wujud di dalam 2 keadaan iaitu:
1.Kontrak 2 pihak (bilateral)...
Jenis-jenis
kontrak
Tabarru’

(menderma)

Wakalah

(wakil-mewakil)

Mudharabah
(berkongsi
keuntungan)

Keterangan
• Sumban...
BAB A2
KONSEP RISIKO
ISI KANDUNGAN
1
2
3
4

KONSEP RISIKO
KONSEP RISIKO DALAM ISLAM
RISIKO DAN TAKAFUL
KAEDAH MENANGANI RISIKO
KONSEP RISIKO
 Kerugian
kewangan
ialah
kehilangan
atau
penurunan nilai disebabkan oleh musibah atau
kecelakaan yang berla...
Peril & Bahaya

Peril:
Penyebab terjadinya
kerugian yang
membolehkan pihak
yang dilindungi
mendapat pampasan
tertakluk pad...
Kategori Risiko
Wujud apabila terdapat kebarangkalian terjadi
Kerugian atau tiada kerugian
Contoh: terjadi kebakaran, peti...
Jenis-Jenis Risiko Tulen
Kematian awal:

Menghadapi masalah kewangan
jika penanggung keluarga meninggal

Simpanan tidak me...
Jenis-Jenis Risiko Tulen
Risiko harta:
Kerugian disebabkan oleh peril
Kerugian langsung
Kerugian kewangan
yang berlaku ke ...
Jenis-Jenis Risiko Tulen
 Risiko Liabiliti
 Risiko kecederaan badan pihak ketiga atau
kerosakan harta.
 Mahkamah akan m...
Ciri- ciri yang boleh
diinsuranskan

Keterangan

Mempunyai nilai
kewangan

Seperti kereta, rumah dan sebagainya. Nilai per...
KONSEP RISIKO DALAM ISLAM
Konsep Takdir (Qada’ dan Qadar)
 Takdir telah ditentukan oleh Allah s.w.t tetapi manusia
diberi...
RISIKO DAN TAKAFUL
Jenis-Jenis Risiko

RISIKO
UNDANG-UNDANG

RISIKO STRATEGIK

RISIKO
PENGUNDERAITAN

RISIKO
PELABURAN

RI...
KAEDAH MENANGANI RISIKO
PEMINDAHAN
RISIKO

PENGAWALAN /
PENGURANGAN
RISIKO

PENGEKALAN
RISIKO

PENGELAKAN
RISIKO
Pengelakan
•Tidak
mengambil
risiko langsung
•Mengelakkan
harta
benda,
individu/aktiviti
yang
menimbulkan
risiko
•Contoh ti...
PENGURUSAN RISIKO
PROSES PENGURUSAN RISIKO
Kaedah mengenal pasti risiko :-

Pemeriksaan
fizikal

Membuat pemeriksaan dapat membantu
mengenal pasti risiko secara meny...
• Ia proses menentukan kesan risiko/
potensi kerugian
• Tindakan sewajarnya dapat diambil
• Ia melibatkan anggaran kekerap...






Kaedah pengurangan risiko:Pengelakan risiko
Kawalan risiko
Pembendungan risiko
Pemindahan risiko

 Pemilihan k...
• Aktiviti-aktiviti
melibatkan
kajian/penilaian
semula secara
berkala, memantau
proses pelaksanaan
untuk selaras
dengan pe...
Komunikasi amat diperlukan
di semua fasa perancangan
pengurusan risiko

Petunjuk-petunjuk
penting perlu
dimasukkan ke dala...
BAB A3
PENGENALAN TAKAFUL
ISI KANDUNGAN
1

2

3

4

KONSEP TAKAFUL

APLIKASI DAN MANFAAT
TAKAFUL
PENGENALAN
• Pada zaman sebelum
kedatangan Islam adat-adat
orang Arab pagan membayar
diyat (pampasan)
• Penjenayah perlu m...
PENGENALAN TAKAFUL
WAKALAH

TABARRU’

MUDHARABAH

KONSEP
TAKAFUL
KONSEP TAKAFUL
Takaful (kafala) dalam bahasa Arab
Takaful (kafala) dalam bahasa Arab
bererti menjaga dan menjamin
bererti ...
Ciri-Ciri Utama Operasi Takaful
Peserta perlu saling menjamin dan
bersetuju melindungi antara satu sama lain
Pengendali ta...
Mudharabah (Berkongsi Keuntungan)
1
Satu kontrak
perkongsian
keuntungan di
antara Sahibul Mal
(peserta) dan AlMudharib
(pe...
Pemberi takaful tidak terlibat
dalam pengurusan perniagaan
takaful

Keuntungan
akan dikongsi
oleh kedua dua
pihak

Pemberi...
Tabarru’
DEFINISI
TABARRU’:

DEFINISI DALAM
KONTRAK TAKAFUL:

Ia bermaksud derma atau
hadiah (perkataan Arab)di
mana peser...
Tabarru’
KONTRAK
INSURANS

PERBEZAAN

Mengandungi unsurunsur yang
bercanggah dengan
syariah

KONTRAK
TAKAFUL
Unsur-unsur y...
W
A
K
A
L
A
H

Maksud: wakil atau agensi
1

2

3

4

5

Struktur agensi: hubungan agensi yang
Struktur agensi: hubungan ag...
APLIKASI DAN MANFAAT TAKAFUL
Ta’awun

Tanggung jawab
bersama dan saling
menjamin

Peserta bersetuju
memberikan pampasan
ji...
Kelebihan Takaful
Penuhi tanggungjawab sosial terhadap keluarga dan masyarakat

Galakkan semangat
perpaduan gotongroyong d...
BAB A4
PERBANDINGAN ANTARA
TAKAFUL DAN INSURANS
ISI KANDUNGAN
1

DEFINISI INSURANS

2

ASAS-ASAS INSURANS

3

JENIS-JENIS INSURANS

4

5

REVOLUSI SYARIAH MENGENAI
INSURA...
DEFINISI INSURANS
 Insurans ialah kontrak yang melibatkan 2
pihak iaitu:
 Syarikat insurans
 Pihak yang diinsuranskan
...
JENIS-JENIS INSURANS
Seksyen 4 Akta Insurans 1996

3 Jenis Perniagaan Insurans:
Perniagaan Hayat
Melibatkan semua jenis in...
REVOLUSI SYARIAH MENGENAI
INSURANS
Fatwa Larangan Insurans
Majlis Fatwa Kebangsaan

Akademi Fikah Islam (OIC)

•Produk ins...
ELEMEN DIHARAMKAN
Ketidakpastian (Gharar)
Larangan
•Tidak dibenarkan
menjual
barangan yang
tidak jelas
kewujudannya
dan ro...
Riba (Faedah/Bunga)

Larangan
•Pinjaman
wang yang
mendatangkan
keuntungan

Jenis-Jenis
Riba
•Riba Duyun (riba
dari hutang)...
Maisir (perjudian)
Unsur dalam kontrak insurans
• Pihak

Larangan
•Bentuk urus niaga
yang memperoleh
keuntungan
kewangan y...
PERBEZAAN ANTARA TAKAFUL
DAN INSURANS
ISU-ISU
PENTING

TAKAFUL

INSURANS

Intipati niat

Mewujudkan hubungan
kerohanian da...
PERBEZAAN ANTARA TAKAFUL
DAN INSURANS
ISU-ISU
PENTING

TAKAFUL

INSURANS

Dana diuruskan oleh
pengendali takaful dan
bayar...
PERBEZAAN ANTARA TAKAFUL
DAN INSURANS
ISU-ISU
PENTING

TAKAFUL

INSURANS

Indemniti

Bayaran ganti rugi diperoleh
dari dan...
PERBEZAAN ANTARA TAKAFUL
DAN INSURANS
ISU-ISU
PENTING

TAKAFUL

INSURANS

Keuntungan
/bonus

Akan dikongsi bersama antara
...
BAB A5
PRINSIP-PRINSIP DAN
MODEL PERNIAGAAN
TAKAFUL
ISI KANDUNGAN

1

PRINSIP-PRINSIP ASAS
TAKAFUL

2

DANA TAKAFUL

3

JENIS MODEL TAKAFUL
PRINSIP-PRINSIP ASAS
TAKAFUL
Prinsip-Prinsip Khas Yang Terkandung
Dalam Kontrak Takaful
Kepentingan Boleh
Lindung
Penuh Pe...
Prinsip Kepentingan Boleh Lindung
 Hak di sisi undang-undang untuk menyertai skim takaful di antara
peserta dan perkara p...
Prinsip Penuh Percaya Mutlak
•Kedua-dua pihak (peserta & pengendali takaful)
mendedahkan semua fakta matan dengan lengkap ...
Perkara yang tidak perlu diberitahu
Kepada pengendali takaful
Fakta-fakta yang mengurangkan risiko
Fakta umum seperti unda...
Pemungkiran penuh percaya
mutlak terjadi apabila pencadang
mengetahui fakta matan tetapi:

Gagal untuk
memberitahu
fakta m...
Prinsip Penuh Percaya Mutlak
UBERRIMA FIDES

Ialah
Penuh percaya
mutlak diperlukan
dalam kontrak
takaful bagi keduadua pih...
Fakta-fakta yang meningkatkan risiko
seperti tabiat, aktiviti harian dan sejarah
keluarga
Contoh: kehilangan deria penglih...
Seksyen 28 Akta Takaful 1984
•Pencadang perlu memberitahu sepenuhnya fakta yang
benar kepada pengendali takaful untuk meng...
Prinsip Indemniti
 Digunakan bagi pengendali takaful mengembalikan peserta
kepada keadaan kewangan yang sama seperti sebe...
• Contoh untuk kiraan bagi prinsip purata :Amaun perlindungan X Kerugian
Nilai pasaran
= RM30K x RM20K
RM50K

= RM12K

Di ...
Situasi yang menggunakan prinsip indemniti
• Peserta perlu memberi bukti kerugian akibat kerosakan
atau kehilangan perkara...
• Kontrak indemniti boleh diukur dengan menggunakan ukuran
indemniti yang berbeza-beza.
• Di bawah adalah skim perlindunga...
Klausa Prinsip Indemniti
KLAUSA
Purata

Lebihan /
potongan
(excess)

Francais

PENERANGAN
Jika nilai harta lebih besar dar...
Prinsip Subrograsi
Maksud:

Dalam takaful:

Hak seseorang untuk
bertindak bagi pihak orang
lain dengan memiliki semua
hak ...
Doktrin subrograsi digunakan dalam :Untuk memastikan peserta
tidak meraih keuntungan
daripada tuntutan
Prinsip ini tidak
d...
Prinsip Perkongsian Sama Rata
 Perlindungan yang diberi oleh pengendali takaful : Kepentingan yang sama (peserta dan mel...
Kaedah Pengiraan Prinsip
Perkongsian Sama Rata
(Tidak Tertakluk Kepada Klausa Purata)

Amaun Perlindungan
dari Setiap Peng...
Kaedah Pengiraan Prinsip
Perkongsian Sama Rata

(Tertakluk Kepada Fasal Purata/ Had Kerugian Dikenakan Atas Amaun Perlindu...
Prinsip Sebab Terhampir (Proximate Cause)
Definisi:
Sebab atau punca paling efektif dan berkesan yang
mengungguli rantaian...
Punca Serentak :Kerugian dapat diasing berdasarkan kesannya
: pengendali takaful bertanggungjawab atas kerugian yang
dise...
Prinsip Sebab Terhampir (Proximate Cause)
Peril yang
Peril Tidak
Peril yang
Diinsuranskan Diinsuranskan dikecualikan
Peril...
Tabarru’(Derma)

Ia adalah satu
prinsip perkongsian
tanggungjawab dan
saling menjamin
antara satu sama
lain

Perniagaan ta...
Waranti
DEFINISI

 Jaminan yang dibuat secara bertulis tentang integriti
sesuatu produk dan tanggungjawab pengeluar untuk...
Jenis-Jenis Waranti
Waranti Perakuan
Suatu kenyataan
perakuan mengenai
fakta dibuat ketika
kontrak dibuat.
Jika ia tidak b...
DANA TAKAFUL
Seksyen 16 – Penubuhan Dan Penyelenggaraan
Dana Takaful Dan Peruntukan Surplus (Lebihan)
Menyatakan bahawa:

16(1)

Setiap...
JENIS-JENIS MODEL TAKAFUL

Model
Model
Mudharabah
Mudharabah

Model
Model
Wakalah
Wakalah

Model Operasi Kendalian
Dalam S...
Model Wakalah
Model Wakalah
Perjanjian agensi antara pengendali
sebagai wakil/ejen dan peserta sebagai
prinsipal untuk me...
Model Mudharabah
Model Mudharabah
 Prinsip perkongsian keuntungan di antara pihak yang
menyediakan dana (peserta) dan pih...
Model Hibrid
 Kombinasi kedua-dua model Mudharabah & Wakalah
 Pengendali takaful :o Sebagai ejen atau wakil kepada peser...
Model Waqaf
Model Waqaf
 Persetujuan peserta bagi sumbangan takaful dibayar dan
dikreditkan ke dalam dana takaful mengiku...
Ciri-Ciri Model Wakaf
Objektif Dana Wakaf
1. Membantu peserta
ditimpa musibah dalam
bentuk kewangan
2. Menyediakan
ganjara...
BAB A6
PERKEMBANGAN &
PENGAWALAN INDUSTRI
TAKAFUL DI MALAYSIA
ISI KANDUNGAN
1

PENGENALAN

2
3

PERKEMBANGAN INDUSTRI TAKAFUL MALAYSIA
PERKEMBANGAN KAWALAN PERATURAN TAKAFUL

4

RANGKA...
PENGENALAN
1980-an: Pembangunan industri takaful di Malaysia
1982:

Jawatankuasa ditubuhkan untuk mencari alternatif
insur...
PERKEMBANGAN INDUSTRI
TAKAFUL DI MALAYSIA
ISU

1984

2010

Pengendali
Takaful

1 pengendali komposit,
modal berbayar RM10
...
PERKEMBANGAN INDUSTRI
TAKAFUL DI MALAYSIA
ISU

1984

2010

Pelanggan

Majoriti orang Islam

Islam & bukan Islam
Mempunyai ...
3 Fasa Pendekatan Yang Digunakan
Oleh BNM
Fasa I (1984 – 1992)
•1984 : penubuhan pengendali takaful pertama
•Akta Takaful ...
7 Peraturan Yang Mengawal Selia Dan
Rangka Kerja Operasi Perniagaan Takaful
Akta Syarikat 1965
Akta Takaful 1984
Pertubuha...
Akta Syarikat 1965
1

2

3

Pengendali
takaful adalah
entiti korporat
yang sah di sisi
undang-undang

Liabiliti
pengendali...
Perjanjian Antara Pengendali Takaful (ITA)
• Julai 2007 rangka kerja berkuat kuasa
Tujuan:
•Baiki amalan penyelesaian prem...
Peraturan Insurans Dan Pelaburan
Di Malaysia
•Diperkenalkan dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia (BNM)
•Urusan berka...
RANGKA KERJA PERUNDANGAN
INDUSTRI TAKAFUL
Seksyen 53A Akta Takaful 1984:
Setiap pengendali takaful perlu membentuk jawatan...
MAJLIS PENASIHAT SYARIAH DAN
JAWATANKUASA SYARIAH
 Ditubuhkan oleh BNM pada Mei 1997
 Bertanggungjawab selaraskan pentaf...
Majlis Penasihat Syariah (SAC) – BNM
Akta BNM Malaysia 1958 dipinda:
Tingkatkan peranan & fungsi SAC sebagai badan berkua...
Jawatankuasa Syariah (SC)
– Pengendali Takaful
Keterangan lanjut kawal selia SSC:
Perlantikan ahli:
•Lembaga pengarah akan...
Jawatankuasa Syariah (SC)
– Pengendali Takaful
Tugas dan Tanggungjawab SSC:
•Tidak terlibat dalam pengurusan syarikat taka...
BANK NEGARA MALAYSIA
 Badan pengawal dan penyelia industri takaful
 Merangka dan memperkenalkan rangka kerja kawalselia
...
BANK NEGARA MALAYSIA
Objektif Penyeliaan
 Kekalkan kestabilan industri takaful
 Pupuk keyakinan orang ramai terhadap ind...
Aspek-aspek yang berkaitan dengan Kelakuan Pasaran
dan Perlindungan Pengguna:
Pendedahan kepada pengguna - pastikan peser...
AKTA TAKAFUL 1984
Peruntukan Utama Dalam Akta Takaful 1984
 Penubuhan anak syarikat (subsidiari) & pembukaan
pejabat cawa...
 Margin Kesolvenan Minimum
Bertindak sebagai penahan (cushion) terhadap turun naik di luar
jangkaan dalam tuntutan kerugi...
 Kuasa memeriksa & menyiasat oleh BNM, penggulungan syarikat
dan pindahan lesen perniagaan
Meliputi pemeriksaan tatalaku ...
Biro Perkhidmatan Awam
PERLINDUNGAN PENGGUNA
(Customer Service Bureau –CSB)
 Penubuhan pada 1 Julai 1998
 Pusat rujukan ...
Biro Perantaraan Kewangan
(Financial Mediation Bureau- FMB)

 Organisasi bebas yang tidak berorientasikan keuntungan dan
...
Biro Perantaraan Kewangan
(Financial Mediation Bureau- FMB)

 Keputusan berdasarkan:•
•
•
•
•

Hasil siasatan & kajian me...
PERSATUAN-PERSATUAN
DALAM INDUSTRI
Syarikat Insurans dan Pengendali Takaful wajib menyertai
persatuan mandatori seperti di...
PERSATUAN-PERSATUAN
DALAM INDUSTRI
 Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM)
 Persatuan Kebangsaan Penasihat Insurans Hayat...
PERSATUAN-PERSATUAN
DALAM INDUSTRI
 Persatuan Aktuari Malaysia ( The Actuarial Society of
Malaysia- ASM)
 Persatuan Insu...
PERSATUAN-PERSATUAN
DALAM INDUSTRI
 International Centre of Excellence in Islamic Finance
(INCEIF)
 Akademi Penyelidikan...
BAB A7
TAKAFUL SEMULA
ISI KANDUNGAN
1 D
D
2 P
P

DEFINASI TAKAFUL SEMULA

PERINSIP ASAS TAKAFUL SEMULA
PERINSIP ASAS TAKAFUL SEMULA

3 JJ
JJ

JE...
DEFINISI TAKAFUL SEMULA
Maksudnya:
Kontrak berdasarkan kepada suatu balasan, seseorang
bersetuju membayar keseluruhan atau...
PRINSIP-PRINSIP ASAS
TAKAFUL SEMULA
Elemen-elemen penting takaful semula
 Takaful semula adalah sama seperti takaful teta...
Keperluan / Objektif Takaful Semula
 Pastikan keberkesanan penyebaran risiko dan berkongsi
pembangunan & pertumbuhan pasa...
Bidang Kuasa Syariah Mengenai Takaful Semula Dengan
Syarikat Insurans Semula
Disediakan oleh syarikat-syarikat insurans ko...
Pepatah Undang-undang
Prinsip-prinsip Syariah
Legal Maxims

(Legal Maxims)

/

Keterangan

Al Darurah Tubih Al
Mahzurah

D...
Garis panduan pengurusan takaful semula
dengan syarikat insurans konvensional semula
 Tidak menjejaskan kewangan & kestab...
JENIS-JENIS TAKAFUL SEMULA
Takaful Semula Falkutatif

 Mempunyai risiko yang besar & memerlukan perlindungan yang
besar
 Syarikat mengesid (pengend...
Takaful Semula Triti
 Perjanjian tahunan bertulis di antara pengendali takaful & pengendali
takaful semula menerima secar...
Triti Proposional
 Jumlah perlindungan yang dibahagikan mengikut nisbah adalah
jumlah perlindungan asal yang diterima ole...
Kongsi Kuota

(quota share)

 Pemindahan risiko mengikut nisbah peratusan yang ditetapkan
Contoh: pengendali takaful semu...
Triti Bukan Proposional
 Berfungsi apabila amaun tuntutan melebihi had yang ditetapkan
oleh pejabat pengesid
 Kedua-dua ...
Lebihan Kerugian
• Pejabat pengesid membayar pampasan setiap tuntutan sehingga
mencapai had ditetapkan
• Pengendali takafu...
Retrotakaful
 Pengendali takaful semula perlu mempunyai program retrotakaful
yang sesuai dengan kaedah proposional dan bu...
FUNGSI TAKAFUL SEMULA
 Fleksibiliti
 Pengendali takaful akan menerima risiko dalam jumlah &
jenis yang terhad jika tiada...
PENGURUSAN RISIKO DI
BAWAH TAKAFUL SEMULA
Rangka Kerja Kawalan Takaful Semula (BNM/RH/GL/004-12)
Rangka Kerja
Kawalan
Peng...
PENGURUSAN RISIKO DI
BAWAH TAKAFUL SEMULA
Rangka Kerja Kawalan Takaful Semula (BNM/RH/GL/004-12)
Rangka Kerja
Kawalan
Peng...
Kapasiti Pembendungan
( Retention Capacity)
• Menetapkan had liabiliti pengendali takaful demi melindungi modal,
keuntunga...
Kapasiti Pembendungan
( Retention Capacity)
• Tujuan utama:


Mengawal keadaan turun naik dalam nisbah kerugian,
pendapat...
BAB A8
PENGANTARA TAKAFUL
ISI KANDUNGAN
1

SISTEM KEWANGAN DI MALAYSIA

2

KEPENTINGAN PENGANTARA TAKAFUL
KEPENTINGAN PENGANTARA TAKAFUL

3

TANGGUN...
SISTEM KEWANGAN DI MALAYSIA
 Kewangan Islam adalah sistem kewangan meliputi perbankan
Islam, pasaran wang antara bank Isl...
SISTEM KEWANGAN DI MALAYSIA
 Tujuan langkah-langkah liberalisasi sektor perkhidmatan
kewangan:
 Kukuhkan jalinan hubunga...
KEPENTINGAN PENGANTARA
TAKAFUL
Pengantara
Ejen Takaful

Broker
Takaful

Tugasan
• Wakil pengendali takaful : Promosi produ...
TANGGUNGJAWAB PENGANTARA
TAKAFUL
Sek 36(1)

Ejen perlu kenalkan produk-produk pengendali &
beritahu kepada bakal pelanggan...
TANGGUNGJAWAB PENGANTARA
TAKAFUL
Sek 35(2)
subseksyen
(3)

Setiap broker perlu menjalankan transaksi
dengan pengendali tak...
PERLANTIKAN PENGANTARA
TAKAFUL
 Ejen Takaful dilesenkan/berdaftar dengan Pendaftar
Pengantara Takaful – Persatuan Takaful...
PERATURAN PERILAKU PASARAN
UNTUK PENGANTARA TAKAFUL
Penyeliaan Dan Penguatkuasaan Perilaku Pasaran
BNM mengawal amalan per...
Ejen, broker atau perancang kewangan perlu ada kemahiran dan ciri-ciri berikut:
Pengetahuan mendalam mengenai produk insu...
Ejen Takaful Keluarga

Ejen Takaful Am

Tataetika ditetapkan oleh Persatuan
Takaful Malaysia (MTA)

Tataetika ditetapkan o...
TANGGUNGJAWAB PENGANTARA
MEMPROMOSIKAN TAKAFUL
Piawaian kod etika profesional ketika berurusan dengan
pelanggan. Pengantar...
Kelas-kelas Ejen
Kelas Ejen

Penerangan

Ejen Khusus

• Dilantik untuk melakukan tindakan/ transaksi
yang khusus
• Dilanti...
Tugas-Tugas Ejen
 Masa untuk urus niaga adalah bebas & tidak terikat
 Bayaran perkhidmatan dalam bentuk komisen
 Laksan...
Hak-Hak Ejen
Hak utama: ejen menerima bayaran perkhidmatan yang diberikan
dalam bentuk komisen atau yuran
Layak terima b...
Penamatan Agensi
 Melalui notis pembatalan yang diberi oleh prinsipal kepada ejen
 Melalui notis pelepasan yang diberi k...
Ciri-Ciri Ejen Takaful
 Ejen takaful direkrut oleh penyelia atau pengurus agensi dan
mewujudkan hubungan kontrak antara p...
Mewujudkan Hubungan
Hubungan di antara penanggung insurans dan ejen boleh
wujud melalui :Janji nyata
Implikasi undang-un...
PERKHIDMATAN SELEPAS
JUALAN
Reka dan pasarkan produk penuhi keperluan pelanggan
berorientasikan :
Harga
Libatkan proses pe...
Ejen boleh membantu membangunkan produk yang
memenuhi keperluan pelanggan
 Ejen boleh mempengaruhi reka bentuk produk: pa...
Kekerapan dan Kaedah Bayaran
Kekerapan bayaran
Tahunan, setengah tahunan, suku tahunan & bulanan
Kaedah bayaran sumbangan ...
Notis Bayaran Sumbangan
 Notis Pemberitahan : 3 @ 4 minggu sebelum tarikh tamat
tempoh.
 Notis Peringatan : 2 @ 3 minggu...
Resit Bayaran
Bukti pembayaran sumbangan.
Sah apabila tertera tandatangan bercetak Ketua Eksekutif
atau pegawai-pegawai ...
Amalan Profesional
 Jadual pemeriksaan pengurusan risiko, nasihat dan laporan
tuntutan : dibincangkan dengan pelanggan un...
NASIHAT DAN AMALAN YANG
WAJAR
Piawaian Syariah Pertubuhan Perakaunan dan Pengauditan
untuk Institusi Kewangan Islam (AAOIF...
Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam (IFSB)
Piawaian IFSB berkaitan operasi Takaful adalah seperti berikut:

i.IFSB 8 - Gar...
ii. IFSB 11 – Piawaian Keperluan Kesolvenan Akujanji
Takaful
• Terpakai kepada semua perniagaan Takaful dan Takaful Semula...
• Beri penekanan yang lebih khusus terhadap keperluan kesolvenan
untuk 'Dana Risiko Peserta (PRF) atau Akaun Khas Peserta ...
Garis Panduan Berkaitan untuk Takaful
Ketua Pengarah Takaful di BNM menyediakan garis panduan tambahan bagi
operasi takaf...
Pengenalan muamalat islam
Pengenalan muamalat islam
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pengenalan muamalat islam

32,880 views

Published on

UNTUK AGENT sekalian
Takaful Ikhlas ... ^

Published in: Education
 • sungguh bermanfaat yang dikongsikan ...syukran a'laik Barakallahufiq
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pengenalan muamalat islam

 1. 1. BAB A1 PENGENALAN MUAMALAH ISLAM
 2. 2. ISI KANDUNGAN 1 ISLAM 2 SYARIAH 3 ASAS MUAMALAT 4 PENERAPAN KONTRAK SYARIAH DALAM PERNIAGAAN TAKAFUL
 3. 3. KONSEP AD-DEEN
 4. 4. ISLAM Definisi Islam dalam bahasa Arab: Islam dari perspektif agama: •Berserah diri atau patuh •Berserah diri •Kata nama berasal dari sepenuhnya kepada perkataan keamanan Allah s.w.t
 5. 5. SYARIAH Definisi  Makna asal syariah ialah jalan ke sumber air.  Merangkumi keseluruhan undang-undang dan peraturan  Termasuk dari segi aspek perundangan, politik, perniagaan, perbankan, keluarga dan masyarakat.  Bertujuan memastikan manusia melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Ma’aruf (kebaikan)  Semua kualiti amalan kehidupan diterima baik manusia. Munkar (kejahatan) Semua kualiti masyarakat. amalan dianggap keji dan dikutuk
 6. 6. Agama (Ad-Deen) Agama (Ad-Deen) Contoh: mempertahankan kesucian agama Contoh: mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman musuh Islam Islam daripada ancaman musuh Islam Objektif Syariah (Maqasid Syariah) • Perkara yang perlu dipelihara Nyawa (Hifz Al-Nafs) Nyawa (Hifz Al-Nafs) Contoh: tindakan undang-undang diambil Contoh: tindakan undang-undang diambil kepada mereka yang melakukan kepada mereka yang melakukan pembunuhan pembunuhan Keturunan Contoh: zina dilarang untuk memelihara kemuliaan keturunan Akal fikiran (Hifz Al-Aql) Akal fikiran (Hifz Al-Aql) Contoh: pengharaman minuman keras Contoh: pengharaman minuman keras Harta benda Harta benda Contoh: mengumpulkan harta yang tidak Contoh: mengumpulkan harta yang tidak sah penipuan dalam urusan jual beli sah penipuan dalam urusan jual beli
 7. 7. Ilmu Fiqh Dalam Perundangan Islam •Hukum berkaitan dengan manusia dan Allah •Amalan mencucikan diri seperti solat, zakat, haji dan puasa • Tanggung jawab seseorang kepada Allah • Berkaitan sesama manusia dalam urusan harta benda, kontrak, organisasi perniagaan, sekuriti hutang, pemberian, wasiat dan wakaf • Berkaitan hubungan seseorang dan keluarga seperti perkahwinan, penceraian, pewarisan harta dan hak penjagaan • Berkaitan dengan jenayah dan hukuman seperti jenayah persetubuhan tanpa nikah (zina), mencuri (sariqah), merompak, lanun dan sebagainya. Fiqh Ibadat Fiqh Muamalat Fiqh Muamalat Fiqh Munakahat/ Fiqh Munakahat/ Usrah Usrah Fiqh Jinayat Fiqh Jinayat
 8. 8. Hukuman Mandatori (Hukum Taklifi) Perkara yang diperintah secara keras untuk dilakukan oleh WAJIB (IJAB) Muslim Contoh: solat dan berpuasa di bulan Ramadhan SUNAT (MANDUB) Perkara yang diperintah oleh Allah s.w.t tetapi tidak dikenakan hukuman jika tidak melakukannya HARAM Secara tegas dituntut oleh syarak untuk meninggalkannya MAKRUH Perkara yang dilarang tetapi tidak begitu tegas dan tidak dihukum jika melakukannya Contoh: memberi derma kepada fakir miskin Contoh: menyalahgunakan harta orang lain Contoh: berhutang tanpa dokumen yang sah HARUS (MUBAH) Dibebaskan oleh syarak untuk melakukan atau tidak perkara tersebut. Tidak mendapat pahala atau dosa jika melakukan atau pun tidak Contoh: semua bentuk kontrak adalah dibenarkan kecuali dibuktikan sebaliknya
 9. 9. Sumber Utama Quran •Wahyu dari Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w. •Menjadi sumber rujukan utama. •Sumber panduan lengkap untuk masyarakat As-Sunnah •Merujuk kepada perkataan (qaulan), perbuatan (fi’lan) dan ketetapan (taqiran) yang diriwayatkan oleh Rasulullah s.a.w. •Ia berbeza dengan hadis iaitu penceritaan riwayat Rasulullah s.a.w.
 10. 10. Sumber Sokongan IJMAK • Kesepakatan pendapat oleh para ulama • Ia adalah di kalangan umat Islam untuk menyelesaikan masalah selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. • Digunakan jika tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunah. QIYAS • Kesimpulan secara perbandingan • Digunakan sekiranya tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunah tetapi mempunyai persamaan atau serupa dengan kes yang terdahulu. MASLAHAH • Kepentingan umum • Membolehkan atau menghalang sesuatu hukum dibuat berasakan matlamat untuk menjaga kebaikan dan kebajikan masyarakat ‘URUF ISTIHAB ISTIHSAN • Adat resam dan kebiasaan • Sumber keputusan yang tidak terdapat di dalam al-Quran • Dinyatakan secara umum • Kaedah andaian digunakan untuk penetapan hukum tentang fakta kes berdasarkan situasi yang berlaku • Mengutamakan pentafsiran peribadi dan atau ijtihad yang menggunakan pertimbangan akal
 11. 11. ASAS MUAMALAT Definisi Maksud dari segi istilah: •Perhubungan dan peraturan jual beli Hubungan sosial yang membentuk pelbagai aktiviti ekonomi dan aktiviti bukan ekonomi Dari segi teknikal: •Sesuatu peraturan perhubungan dan persetujuan bersama dengan manusia dalam menyelesaikan masalah
 12. 12. Prinsip-Prinsip Asas Muamalat 1.Kebebasan membentuk kontrak  Bebas meletakkan sebarang syarat di dalam kontrak kecuali yang tidak dibenarkan untuk transaksi 2.Status asal perkara berkenaan dibolehkan  Jika tidak terdapat sebarang dalil atau bukti yang melarang perkara tersebut dilakukan 3.Dibolehkan oleh adat resam  Kebanyakan kontrak perdagangan syariah yang menyalahi budaya dan adat resam adalah dibenarkan tidak
 13. 13. Larangan Dalam Muamalat Prinsip-prinsip Am Yang Dilarang:  Kontrak jual beli yang dilarang oleh syarak seperti minuman keras  Kontrak jual beli yang terdapat unsur-unsur riba (bunga atau faedah)  Kontrak yang berunsurkan perjudian  Kontrak yang berunsurkan ketidakpastian (gharar)
 14. 14. Riba (bunga/faedah)  Tambahan atau melebihkan sesuatu transaksi  Terdapat 2 jenis riba iaitu: Riba hutang piutang (riba duyun): •Terbentuk melalui pinjaman kewangan iaitu Riba Qard dan Riba Jahilliyah Riba jual beli (riba buyu’): •Terjadi melalui urusan pertukaran barang iaitu Riba Fadhl dan Riba Nasii’ah
 15. 15. Riba Hutang Piutang (Riba Duyun) RIBA QARD Jumlah tambahan bunga atau faedah yang dipersetujui ketika kontrak dibuat RIBA JAHILLIYAH Pembayar membayar lebih daripada jumlah yang dipinjam disebabkan kelewatan membayar balik
 16. 16. Riba Jual Beli (Riba Buyu’) Riba fadhl Barangan ribawi yang sama jenis tetapi tiada persamaan timbangan sukatan Riba nasii’ah Penangguhan penyerahan atau penerimaan barangan ribawi Peraturan pertukaran barangan • Riba Fadhl berlaku apabila pembayaran/penghantaran dibuat pada waktu yang sama tetapi jumlah/sukatan yang berlainan Peraturan 1 • Riba Nasii’ah berlaku apabila jumlah/sukatan barangan yang sama tetapi menangguhkan pembayaran/penghantaran • Barangan dan penghantaran dari jenis yang berbeza dibuat pada waktu itu juga dengan harga yang berbeza Peraturan 2 • Riba Nasii’ah berlaku apabila pembayaran dan penghantaran tidak dibuat dengan segera
 17. 17. Perjudian (Maisir)  Aktiviti urus niaga yang terdapat unsur-unsur permainan melibatkan perjudian/pertaruhan dan kontrak akan batal (batil)  Transaksi melibatkan perkara menyalahi undangundang dan membawa keburukan atau kemusnahan harta dianggap perjudian
 18. 18. Ketidakpastian (Gharar) GHARAR KECIL (YASEER) •Diberi kelonggaran dan boleh dimaafkan •Tidak membatalkan kontrak •Tidak mempengaruhi syarat-syarat utama kontrak seperti syarat berkaitan aset, harga, bahasa yang digunakan • Aktiviti yang tidak berlandaskan syariah • Berlakunya ketidakadilan kepada pihak-pihak berkenaan • Ciri-ciri barangan yang tidak dapat dipastikan secara tepat dan sifat yang berisiko GHARAR BESAR (FAHISH) •Unsur-unsur gharar terlalu nyata dan tidak boleh diterima kontrak •Sukar untuk dinilai dan difahami
 19. 19. Konsep Kontrak Dalam Muamalat Definisi Aqad : ikatan atau Kontrak adalah proses simpulan. penawaran dan penerimaan Di dalam bahasa sesuatu barangan yang Inggeris dipanggil melibatkan pembeli dan kontrak penjual
 20. 20. Konsep Kontrak Dalam Muamalat Rukun Aqad Aqidan (pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak) Sighah (pernyataan ijab dan kabul) Ma’aqud alaih (barangan dan harga jual beli) Keterangan • Syarat utama yang menjadikan kontrak sah • Pihak yang terlibat berkelayakan dan perlu memikul tanggung jawab dan amanah yang diberi • Mengandungi ikrar ijab (lafaz penjual) dan kabul (lafaz pembeli) • Mempunyai tawaran dan penerimaan • Barangan yang di dalam kontrak • Barang tersebut perlu sah di sisi undang-undang, wujud (sedia ada) dan telah dikenal pasti
 21. 21. PENERAPAN KONTRAK SYARIAH DALAM PERNIAGAAN TAKAFUL  Kontrak wujud di dalam 2 keadaan iaitu: 1.Kontrak 2 pihak (bilateral) 2.Kontrak 1 pihak (unilateral) Melibatkan penawaran dan penerimaan dan menghasilkan persetujuan perundangan di antara pihak yang terlibat. Skim takaful melibatkan 2 pihak iaitu: 1.Pengendali takaful - pihak yang bertanggungjawab terhadap pemegang polisi insurans 2.Peserta – pemegang polisi dalam insurans Hubungan ini mudharabah berbentuk seperti tabarru’, wakalah dan
 22. 22. Jenis-jenis kontrak Tabarru’ (menderma) Wakalah (wakil-mewakil) Mudharabah (berkongsi keuntungan) Keterangan • Sumbangan yang diberikan oleh seseorang diberikan pada orang lain yang memerlukan tanpa mengharapkan balasan • Peserta bersetuju menderma sejumlah wang ke dana takaful berdasarkan kontrak tabarru’ • Diamalkan di seluruh negara • Seseorang mewakilkan orang lain menjalankan tugas perniagaannya • Melibatkan prinsipal dan wakil - terikat dengan kontrak • Peserta melantik pengendali takaful sebagai wakil menguruskan dana dan perlindungan • Diamalkan oleh semua pengendali takaful • Kontrak kewangan yang melibatkan Rabbu al-mal (orang yang menyediakan dana) dan Mudharib (orang yang menguruskan dana pelaburan / pengendali takaful)
 23. 23. BAB A2 KONSEP RISIKO
 24. 24. ISI KANDUNGAN 1 2 3 4 KONSEP RISIKO KONSEP RISIKO DALAM ISLAM RISIKO DAN TAKAFUL KAEDAH MENANGANI RISIKO
 25. 25. KONSEP RISIKO  Kerugian kewangan ialah kehilangan atau penurunan nilai disebabkan oleh musibah atau kecelakaan yang berlaku  Ia berkait rapat dengan kekerapan (frequency) dan keterukan (severity)  Semakin tinggi kekerapan berlaku sesuatu risiko semakin rendah keterukan dan sebaliknya.
 26. 26. Peril & Bahaya Peril: Penyebab terjadinya kerugian yang membolehkan pihak yang dilindungi mendapat pampasan tertakluk pada kandungan kontrak Contoh: kebakaran, penyakit dan kecuaian Bahaya: Keadaan yang akan peningkatan kebarangkalian terjadi sesuatu kerugian Bahaya fizikal: ciri-ciri atau sifat yang boleh meningkatkan kemungkinan berlakunya kerugian seperti obesiti Bahaya moral: sikap yang kurang menyenangkan kemungkinan berlakunya kerugian seperti tidak memakai tali pinggang keledar semasa memandu.
 27. 27. Kategori Risiko Wujud apabila terdapat kebarangkalian terjadi Kerugian atau tiada kerugian Contoh: terjadi kebakaran, petir, banjir dan kematian TULEN Wujud apabila terdapat kebarangkalian terjadi kerugian, keuntungan dan tiada kerugian. Ia tidak boleh diinsuranskan. Contoh: pelaburan saham SPEKULATIF Memberi kesan keseluruhan kepada ekonomi dan masyarakat. Ia di luar kawalan individu. Contoh: kerosakan harta benda disebabkan RISIKO ASAS gempa bumi Memberi kesan terhadap individu tertentu sahaja dan masih boleh dikawal. Contoh: kerosakan harta benda disebabkan RISIKO KHUSUS kemalangan atau kecurian
 28. 28. Jenis-Jenis Risiko Tulen Kematian awal: Menghadapi masalah kewangan jika penanggung keluarga meninggal Simpanan tidak mencukupi ketika persaraan: Kehilangan punca pendapatan selepas bersara kerana aset cair tidak mencukupi Kesihatan yang semakin buruk: Kos perubatan yang tinggi dan kehilangan pendapatan Kehilangan pendapatan: Ancaman kewangan yang terbesar di dalam perubahan teknologi dan ekonomi Risiko Peribadi: Memberi kesan langsung kepada individu yang menyebabkan kemerosotan pendapatan
 29. 29. Jenis-Jenis Risiko Tulen Risiko harta: Kerugian disebabkan oleh peril Kerugian langsung Kerugian kewangan yang berlaku ke atas kerosakan fizikal harta benda disebabkan kecurian / kemusnahan harta Contoh: kerosakan disebabkan kebakaran Kerugian tidak langsung Kerugian kewangan berlaku disebabkan oleh kehilangan /kerugian utama Contoh: kerugian disebabkan oleh kedai terbakar dan tidak dapat menjalankan perniagaan seperti biasa
 30. 30. Jenis-Jenis Risiko Tulen  Risiko Liabiliti  Risiko kecederaan badan pihak ketiga atau kerosakan harta.  Mahkamah akan mengarahkan untuk memberi pampasan kepada pihak ketiga yang terlibat  Firma perlu bertanggungjawab sekiranya produk yang dijual memberi kesan buruk (kecederaan ) terhadap penggunanya (pihak ketiga)
 31. 31. Ciri- ciri yang boleh diinsuranskan Keterangan Mempunyai nilai kewangan Seperti kereta, rumah dan sebagainya. Nilai peribadi tidak boleh diinsuranskan. Sekiranya musibah menimpa ganti rugi kewangan akan diberikan. Risiko pendedahan yang sama Risiko yang diinsuranskan mempunyai persamaan ciri-ciri dan terdapat jumlah yang banyak Sekiranya terdapat sedikit pengalaman pendedahan, kos perlindungan dan premium menjadi tinggi Risiko tulen Risiko yang mendatangkan kerugian atau tiada kerugian sahaja yang boleh diinsuranskan. Keuntungan seperti risiko spekulatif tidak boleh diinsuranskan Risiko khusus Risiko yang memberi kesan kepada individu sahaja dan memenuhi kriteria risiko yang boleh diinsuranskan Kerugian tidak dijangka Menginsuranskan risiko yang di luar jangkaan atau tidak pasti lagi ia akan berlaku seperti kematian disebabkan serangan jantung. Contoh risiko yang boleh dijangka berlaku adalah mati bunuh diri Kepentingan boleh diinsuranskan Perlu ada hak hubungan yang sah dari segi undang-undang Contoh: insurans hayat – ayah dan anak
 32. 32. KONSEP RISIKO DALAM ISLAM Konsep Takdir (Qada’ dan Qadar)  Takdir telah ditentukan oleh Allah s.w.t tetapi manusia diberikan pilihan untuk mengubah kehidupan seperti:  Berusaha melakukan perkara tersebut  Berikhtiar selepas melakukan sedaya upaya  Percaya pada qada’ dan qadar yang ditentukan oleh Allah s.w.t
 33. 33. RISIKO DAN TAKAFUL Jenis-Jenis Risiko RISIKO UNDANG-UNDANG RISIKO STRATEGIK RISIKO PENGUNDERAITAN RISIKO PELABURAN RISIKO MENERUSKAN PERNIAGAAN RISIKO PEMATUHAN SYARIAH
 34. 34. KAEDAH MENANGANI RISIKO PEMINDAHAN RISIKO PENGAWALAN / PENGURANGAN RISIKO PENGEKALAN RISIKO PENGELAKAN RISIKO
 35. 35. Pengelakan •Tidak mengambil risiko langsung •Mengelakkan harta benda, individu/aktiviti yang menimbulkan risiko •Contoh tidak menghisap rokok untuk mengelakkan penyakit barah paru-paru Pengawalan/ Pengurangan •Bertujuan mengurangkan amaun kerugian •Mencapai tahap standard yang boleh diterima pakai •Melibatkan kaedah mengurangkan keterukan/ ketenatan kerugian •Contoh memasang sistem perenjis air untuk memadamkan api Pengekalan •Menerima kerugian yang mungkin berlaku di masa akan datang •Kos menginsuranskan risiko lebih besar di masa akan datang jumlah kerugian yang dialami Pemindahan •Pemindahan risiko kepada organisasi atau individu lain •2 cara pindahkan risiko: 1. Kontrak insurans/takaful: memindahkan risiko kemalangan dengan membeli pelan kemalangan diri 2.Kontrak bukan insurans/takaful: pengeluar barangan bersetuju membayar pampasan kepada pasaraya sekiranya timbul liabiliti berpunca dari produk berkenaan
 36. 36. PENGURUSAN RISIKO PROSES PENGURUSAN RISIKO
 37. 37. Kaedah mengenal pasti risiko :- Pemeriksaan fizikal Membuat pemeriksaan dapat membantu mengenal pasti risiko secara menyeluruh Contoh: lawatan singkat ke loji Membantu mengenal pasti kelemahan struktur organisasi dengan mempamerkan struktur organisasi syarikat Contoh: sentiasa memperbaharui carta organisasi syarikat Carta aliran kerja Senarai semak Membantu mengenal pasti bahagian yang tidak berfungsi yang melalui pelbagai peringkat proses Senarai soal selidik dapat membantu mengenal pasti bahagian-bahagian yang mempunyai risiko
 38. 38. • Ia proses menentukan kesan risiko/ potensi kerugian • Tindakan sewajarnya dapat diambil • Ia melibatkan anggaran kekerapan dan keterukan pendedahan risiko Kekerapan risiko: Jumlah/bilangan sesuatu musibah yang mengakibatkan kerugian dalam tempoh yang ditetapkan Keterukan risiko: Kos atau jumlah kerugian dari segi kewangan ditanggung akibat musibah
 39. 39.      Kaedah pengurangan risiko:Pengelakan risiko Kawalan risiko Pembendungan risiko Pemindahan risiko  Pemilihan kaedah pengurangan risiko perlu mengambil kira dari segi kos dan keberkesanannya  Langkah ini perlu dilaksanakan dengan mengenal pasti risiko dan mengambil tindakan yang sesuai  Salah satu cara mengambil tindakan ialah menginsuranskan /melindungi risiko
 40. 40. • Aktiviti-aktiviti melibatkan kajian/penilaian semula secara berkala, memantau proses pelaksanaan untuk selaras dengan perubahan persekitaran dan ekonomi • Peringkat pemantau dan kajian semula risiko termasuk mengeluarkan buku panduan, laporan tuntutan, kajian pengalaman dan audit • Risiko yang berlainan memerlukan kaedah yang berbeza Kaedah ini dapat membantu mengenal pasti sebarang kekurangan atau pengubahsuaian
 41. 41. Komunikasi amat diperlukan di semua fasa perancangan pengurusan risiko Petunjuk-petunjuk penting perlu dimasukkan ke dalam dasar pengurusan risiko seperti sumber dalaman dan luaran Untuk mencapai objektif individu di dalam syarikat melaksanakan amalan pengurusan risiko di firma
 42. 42. BAB A3 PENGENALAN TAKAFUL
 43. 43. ISI KANDUNGAN 1 2 3 4 KONSEP TAKAFUL APLIKASI DAN MANFAAT TAKAFUL
 44. 44. PENGENALAN • Pada zaman sebelum kedatangan Islam adat-adat orang Arab pagan membayar diyat (pampasan) • Penjenayah perlu membayar ganti rugi kepada keluarga mangsa yang telah mati dibunuh • Diyat sebagai ganti kepada adat primitif iaitu “hutang darah dibayar darah” Manfaat Diyat: •Mengurangkan tragedi pertumpahan darah dan persengketaan •Menjadikan tanggungjawab kolektif •Mengurangkan beban kewangan individu •Pupuk semangat kerjasama dan persaudaraan.
 45. 45. PENGENALAN TAKAFUL WAKALAH TABARRU’ MUDHARABAH KONSEP TAKAFUL
 46. 46. KONSEP TAKAFUL Takaful (kafala) dalam bahasa Arab Takaful (kafala) dalam bahasa Arab bererti menjaga dan menjamin bererti menjaga dan menjamin keperluan seseorang keperluan seseorang Konsep ini berdasarkan perpaduan, Konsep ini berdasarkan perpaduan, tanggungjawab bersama dan tanggungjawab bersama dan persaudaraan di kalangan ahli persaudaraan di kalangan ahli Sekumpulan individu saling menjamin Sekumpulan individu saling menjamin ahli di dalam kumpulan dari kerugian ahli di dalam kumpulan dari kerugian atau kerosakan menimpa salah seorang atau kerosakan menimpa salah seorang ahli mereka ahli mereka TAKAFUL
 47. 47. Ciri-Ciri Utama Operasi Takaful Peserta perlu saling menjamin dan bersetuju melindungi antara satu sama lain Pengendali takaful memegang amanah yang diberikan oleh peserta Saling menjamin Memegang amanah Sumbangan yang dibayar dikumpulkan di dalam kumpulan wang takaful sebagai pembayaran manfaat takaful Pembayaran manfaat takaful Dana takaful dilaburkan dalam mana-mana pelaburan yang diluluskan oleh syariah Pelaburan dana
 48. 48. Mudharabah (Berkongsi Keuntungan) 1 Satu kontrak perkongsian keuntungan di antara Sahibul Mal (peserta) dan AlMudharib (pengendali takaful) 2 Keuntungan akan dikongsi di antara kedua-dua pihak Seperti 50:50 atau 60:40 3 Elemen yang perlu ada di dalam kontrak Mudharabah: •Penyedia modal •Usahawan •Modal •Aktiviti •Nisbah keuntungan •Tawaran & penerimaan
 49. 49. Pemberi takaful tidak terlibat dalam pengurusan perniagaan takaful Keuntungan akan dikongsi oleh kedua dua pihak Pemberi modal melantik pengendali takaful menguruskan urus niaga bagi pihaknya Ciri-ciri Utama Kontrak Mudharabah Pemberi modal perlu menerima dan menanggung kerugian sekiranya berlaku Pengendali takaful perlu menanggung kerugian sekiranya berlaku salah urus yang dibuat oleh pihak mereka Pengendali takaful boleh membatalkan kontrak dan memulangkan semua modal yang terkumpul ditolak perbelanjaan pentadbiran
 50. 50. Tabarru’ DEFINISI TABARRU’: DEFINISI DALAM KONTRAK TAKAFUL: Ia bermaksud derma atau hadiah (perkataan Arab)di mana peserta bersetuju untuk melepaskan semua atau sebahagian derma atau sumbangan untuk saling membantu dan menjamin Sejumlah derma ikhlas dibuat oleh peserta bagi tujuan tertentu seperti yang dinyatakan dalam perjanjian atas semangat saling bekerjasama membantu ahli yang ditimpa kesusahan
 51. 51. Tabarru’ KONTRAK INSURANS PERBEZAAN Mengandungi unsurunsur yang bercanggah dengan syariah KONTRAK TAKAFUL Unsur-unsur yang terkandung berlandaskan syariah Urus niaga bersifat jual beli Bentuk urus niaga Urus niaga bersifat derma Perlindungan hanya untuk diri sendiri Manfaat perlindungan Perlindungan untuk diri dan juga orang yang lain Mendapat manfaat untuk diri sendiri sahaja Mendapat pahala dan insurans yang halal
 52. 52. W A K A L A H Maksud: wakil atau agensi 1 2 3 4 5 Struktur agensi: hubungan agensi yang Struktur agensi: hubungan agensi yang dipersetujui bersama oleh dua pihak dalam dipersetujui bersama oleh dua pihak dalam menjalankan urus niaga menjalankan urus niaga Perjanjian yang dibuat oleh pengendali takaful Perjanjian yang dibuat oleh pengendali takaful sebagai ejen dan peserta sebagai prinsipal sebagai ejen dan peserta sebagai prinsipal Fi atau yuran perkhidmatan dibayar dari dana Fi atau yuran perkhidmatan dibayar dari dana sumbangan takaful yang didermakan oleh sumbangan takaful yang didermakan oleh peserta. peserta. Perbelanjaan pengurusan boleh dikenakan kepada Perbelanjaan pengurusan boleh dikenakan kepada dana takaful sebagai bayaran pendahuluan dana takaful sebagai bayaran pendahuluan
 53. 53. APLIKASI DAN MANFAAT TAKAFUL Ta’awun Tanggung jawab bersama dan saling menjamin Peserta bersetuju memberikan pampasan jika musibah berlaku Masalih Al-Mursalah (kepentingan awam) Membantu meringankan beban masyarakat apabila ditimpa musibah Saling membantu dalam aspek kewangan Pemilikan sekiranya timbul Prinsip Al Milkiyah keperluan penama akan mendapat manfaat apabila peserta Pampasan bersama meninggal dunia (Al-Aqila) Konsep bekerjasama Kontrak dan membantu antara Mengikat pihak dengan satu sama lain tawaran dan penerimaan Pengendali dan peserta tertakluk di bawah kontrak Memikul khas iaitu kontrak wakalah tanggungjawab dan atau mudharabah perlindungan bersama
 54. 54. Kelebihan Takaful Penuhi tanggungjawab sosial terhadap keluarga dan masyarakat Galakkan semangat perpaduan gotongroyong dan persaudaraan Dapat mengabdikan diri kepada Allah s.w.t Memberi bantuan kewangan kepada yang memerlukan Jauhi riba (faedah, maisir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian) Menggalakkan nilai-nilai moral etika ketelusan dalam semua aktiviti
 55. 55. BAB A4 PERBANDINGAN ANTARA TAKAFUL DAN INSURANS
 56. 56. ISI KANDUNGAN 1 DEFINISI INSURANS 2 ASAS-ASAS INSURANS 3 JENIS-JENIS INSURANS 4 5 REVOLUSI SYARIAH MENGENAI INSURANS PERBEZAAN ANTARA TAKAFUL DAN INSURANS
 57. 57. DEFINISI INSURANS  Insurans ialah kontrak yang melibatkan 2 pihak iaitu:  Syarikat insurans  Pihak yang diinsuranskan  Premium akan dibayar oleh pihak yang diinsuranskan  Jika berlaku peristiwa yang tidak diingini syarikat insurans akan membayar ganti rugi
 58. 58. JENIS-JENIS INSURANS Seksyen 4 Akta Insurans 1996 3 Jenis Perniagaan Insurans: Perniagaan Hayat Melibatkan semua jenis insurans hayat Contoh: insurans kesihatan, insurans kemalangan diri, Perniagaan Insurans Am Melibatkan insurans yang bukan untuk insurans hayat Contoh: insurans motor, insurans kebakaran Perniagaan Insurans Semula Menginsuranskan semula liabiliti yang ditanggung oleh pihak yang diinsuranskan di dalam 1 polisi
 59. 59. REVOLUSI SYARIAH MENGENAI INSURANS Fatwa Larangan Insurans Majlis Fatwa Kebangsaan Akademi Fikah Islam (OIC) •Produk insurans hayat tidak sah kerana bercanggah dengan prinsip-prinsip perniagaan Islam •Mengandungi unsur-unsur Gharar, Maisir dan Riba •Badan Petugas Khas pada tahun 1982 memutuskan bahawa insurans konvensional adalah fasid •Kontrak insurans komersial dengan bayaran premium tetap berkala mengandungi risiko terlarang dan boleh membatalkan kontrak •Kontrak alternatif mematuhi prinsipprinsip urus niaga Islam iaitu diasaskan atas dasar kebajikan dan kerjasama mewujudkan institusi insurans koperasi dan koperasi insurans semula
 60. 60. ELEMEN DIHARAMKAN Ketidakpastian (Gharar) Larangan •Tidak dibenarkan menjual barangan yang tidak jelas kewujudannya dan rosak • Dalam kontrak insurans : hanya satu pihak sahaja yang mendapat haknya Jenis-jenis Gharar AL GHARAR ALKATHIR: • Keterlaluan dan membatalkan kontrak AL-GHARAR AL YASIR • Remeh tetapi boleh dipertimbangkan AL GHARAR AL MUTAWASSIT •Sederhana berada di antara keduanya Amalan Insurans • Kedua-dua pihak tidak pasti tanggungjawab mereka, hasil dan kesan kontrak yang dibuat. • Pihak diinsuranskan tidak mengetahui jumlah pampasan yang akan dibayar jika berlaku kemalangan • Syarikat insurans tidak mengetahui bila kemalangan akan berlaku • Tidak ada keadilan • Tidak mendapat semula pulangan jika kemalangan tidak berlaku
 61. 61. Riba (Faedah/Bunga) Larangan •Pinjaman wang yang mendatangkan keuntungan Jenis-Jenis Riba •Riba Duyun (riba dari hutang) •Riba Qardh •Riba Jahilliyah •Riba Buyu (riba dari jual beli) •Riba Fadhl •Riba Nasiah Amalan insurans •Mempunyai elemen faedah/bunga setiap pelaburan premium •Syarikat insurans membayar faedah pada setiap produknya •Mengenakan kadar faedah akan datang •Kadar faedah dikenakan jika lewat membayar premium •Kontrak mempunyai unsur-unsur riba •Kadar faedah dikenakan ke atas pinjaman polisi
 62. 62. Maisir (perjudian) Unsur dalam kontrak insurans • Pihak Larangan •Bentuk urus niaga yang memperoleh keuntungan kewangan yang berdasarkan nasib •Contoh: perjudian diinsuranskan mendapat manfaat bayaran yang tinggi berbanding dengan premium yang dibayar •Premium dibayar tanpa mendapat pulangan • Syarikat insurans tanggung kerugian jika banyak tuntutan dibuat •Syarikat insurans mendapat keuntungan apabila premium dikutip lebih dari jumlah tuntutan
 63. 63. PERBEZAAN ANTARA TAKAFUL DAN INSURANS ISU-ISU PENTING TAKAFUL INSURANS Intipati niat Mewujudkan hubungan kerohanian dan undang-undang Mewujudkan hubungan undangundang sahaja Formaliti Kontrak satu pihak Kontrak dua belah pihak Isu perakaunan Takaful Am: Akaun Tabbaru’ (derma) Takaful Keluarga: Akaun Peserta (mengikut prinsip Mudharabah) Akaun Khas Peserta (Mengikut prinsip Tabarru’) Insurans Am: Bayaran dikreditkan ke insurans am Insurans Hayat: Premium dikreditkan ke insurans hayat Perkara pokok Mematuhi undang-undang syariah Mematuhi keperluan undangundang lazim Jaminan Peserta saling menjamin antara Syarikat insurans satu sama lain memberi jaminan yang
 64. 64. PERBEZAAN ANTARA TAKAFUL DAN INSURANS ISU-ISU PENTING TAKAFUL INSURANS Dana diuruskan oleh pengendali takaful dan bayaran perkhidmatan dikenakan Dana milik syarikat insurans Terdapat pengasingan dana aset iaitu dana pemegang saham dan pemegang polisi Bayaran premium Bayaran adalah Tabarru’ Bayaran ialah tanggungjawab pemegang polisi atas kontrak jual beli Elemen terlarang Berlandaskan prinsip-prinsip Islam Berunsur Gharar, Riba dan Maisir Pengawasan syariah Akta Takaful 1984: Wujud Majlis Pengawasan Syariah Tiada Majlis Pengawasan Syariah Keuntungan Dikongsi bersama di antara pengendali takaful dan peserta Pembahagian keuntungan atas budi bicara syarikat insurans Kontrak Gabungan kontrak Tabarru’ dan Mudharabah Kontrak jual beli Dana
 65. 65. PERBEZAAN ANTARA TAKAFUL DAN INSURANS ISU-ISU PENTING TAKAFUL INSURANS Indemniti Bayaran ganti rugi diperoleh dari dana Bayaran ganti rugi diambil dari dana syarikat insurans yang disediakan Prinsip-prinsip operasi Mematuhi keperluan Syariah Tidak mematuhi keperluan Syariah Kawalan risiko Konsep perkongsian risiko di antara peserta Konsep pemindahan risiko Percukaian Cukai dan zakat Cukai sahaja Manfaat •Dibayar dari dana khas •Wujud secara indemniti di kalangan peserta Dibayar dari dana yang wujud secara sah oleh syarikat insurans Pelaburan dana Dana aset dan dana takaful dilaburkan mengikut syariah Mematuhi dasar-dasar syarikat sahaja
 66. 66. PERBEZAAN ANTARA TAKAFUL DAN INSURANS ISU-ISU PENTING TAKAFUL INSURANS Keuntungan /bonus Akan dikongsi bersama antara peserta dan pengendali takaful Dinyatakan secara umum oleh syarikat insurans untuk bayaran bonus dan keuntungan atas polisi Tanggungjawab pemegang polisi Peserta saling menjamin dan menderma di bawah skim perlindungan Pemegang polisi membayar premium dan memindahkan risiko kepada syarikat insurans Liabiliti insurer •Pengendali takaful ialah pentadbir skim perlindungan •Manfaat dibayar melalui dana takaful •Jika dana tidak cukup pengendali takaful akan memberi pinjam tanpa faedah Syarikat insurans akan membayar manfaat polisi dari aset yang dimiliki (dana insurans dan dana pemegang)
 67. 67. BAB A5 PRINSIP-PRINSIP DAN MODEL PERNIAGAAN TAKAFUL
 68. 68. ISI KANDUNGAN 1 PRINSIP-PRINSIP ASAS TAKAFUL 2 DANA TAKAFUL 3 JENIS MODEL TAKAFUL
 69. 69. PRINSIP-PRINSIP ASAS TAKAFUL Prinsip-Prinsip Khas Yang Terkandung Dalam Kontrak Takaful Kepentingan Boleh Lindung Penuh Percaya Mutlak Perkongsian Sama Rata Sebab Terhampir Indemniti Tabarru’ Subrograsi Waranti
 70. 70. Prinsip Kepentingan Boleh Lindung  Hak di sisi undang-undang untuk menyertai skim takaful di antara peserta dan perkara pokok takaful  Wujud hubungan antara peserta dengan perkara pokok takaful  Pemilikan harta – pemilik harta akan tanggung kerugian jika hartanya rosak  Potensi liabiliti undang-undang – tanggung kerugian disebabkan liabiliti undangundang .
 71. 71. Prinsip Penuh Percaya Mutlak •Kedua-dua pihak (peserta & pengendali takaful) mendedahkan semua fakta matan dengan lengkap dan benar jika tidak, kontrak boleh terbatal. •Tiada penyembunyian, salah nyata atau penipuan fakta matan •Perlu mendedahkan sebarang pertukaran risiko yang berlaku sepanjang tempoh perlindungan Kontrak Takaful Keluarga Fakta matan ialah umur, pekerjaan dan keadaan kesihatan Kontrak Takaful Am Fakta matan seperti jenis bahan pembinaan untuk pelan takaful kebakaran
 72. 72. Perkara yang tidak perlu diberitahu Kepada pengendali takaful Fakta-fakta yang mengurangkan risiko Fakta umum seperti undang-undang jalan raya Sumber maklumat yang boleh dibuat kesimpulan seperti tinggi dan berat seseorang yang menunjukkan dia adalah obesiti Fakta-fakta yang tidak diperlukan Fakta-fakta yang tertakluk di bawah syarat-syarat sijil takaful
 73. 73. Pemungkiran penuh percaya mutlak terjadi apabila pencadang mengetahui fakta matan tetapi: Gagal untuk memberitahu fakta material yang berkenaan Menyalahnyata fakta penting
 74. 74. Prinsip Penuh Percaya Mutlak UBERRIMA FIDES Ialah Penuh percaya mutlak diperlukan dalam kontrak takaful bagi keduadua pihak FAKTA MATAN: Fakta penting yang boleh mempengaruhi keputusan pengendali takaful dalam menentukan penerimaan sesuatu risiko atau amaun premium yang dikenakan.
 75. 75. Fakta-fakta yang meningkatkan risiko seperti tabiat, aktiviti harian dan sejarah keluarga Contoh: kehilangan deria penglihatan boleh menyebabkan peningkatan risiko kemalangan Fakta yang mempunyai sifat-sifat luar biasa risiko Contoh: pekerjaan yang berbahaya seperti bekerja di tangki penapisan minyak Fakta-fakta yang mempunyai motif tertentu Contoh: perlindungan umum Perkaraperkara fakta matan
 76. 76. Seksyen 28 Akta Takaful 1984 •Pencadang perlu memberitahu sepenuhnya fakta yang benar kepada pengendali takaful untuk mengelakkan sijil terbatal Tanggung jawab memberitahu fakta matan ketika: •Permulaan kuatkuasa sijil: •Ketika pembaharuan sijil: •Ketika sijil berkuatkuasa
 77. 77. Prinsip Indemniti  Digunakan bagi pengendali takaful mengembalikan peserta kepada keadaan kewangan yang sama seperti sebelum berlaku kerugian dengan membayar pampasan  Ukuran ganti rugi ialah jumlah ganti rugi yang boleh dituntut  Digunakan di dalam kontrak takaful am sahaja  Jumlah pampasan adalah terhad kepada jumlah kerugian tertakluk kepada kecukupan jumlah perlindungan dan syaratsyarat lain polisi  Penggunaan prinsip purata (average) akan digunakan Amaun perlindungan Nilai pasaran X Kerugian
 78. 78. • Contoh untuk kiraan bagi prinsip purata :Amaun perlindungan X Kerugian Nilai pasaran = RM30K x RM20K RM50K = RM12K Di mana :o Jumlah yang dilindungi tidak boleh kurang daripada nilai sebenar perkara pokok o Pengendali takaful perlu membayar RM12K sebagai pampasan dan selebihnya (RM8K) akan ditanggung oleh peserta sendiri. o Peserta boleh membuat sebarang tuntutan ganti rugi atas kerugian kewangan tidak termasuk kerugian turutan (consequential loss)
 79. 79. Situasi yang menggunakan prinsip indemniti • Peserta perlu memberi bukti kerugian akibat kerosakan atau kehilangan perkara pokok(subject matter) dalam bentuk kewangan • Jumlah pampasan tidak boleh melebihi daripada jumlah yang dilindungi • Pengendali takaful berhak mengambil semula lebihan pampasan yang telah dibayar kepada peserta dan amaun yang telah dibayar oleh pihak ketiga kepada peserta • Amaun ganti rugi sebenar berdasarkan prinsip jumlah perlindungan atau nilai pasaran yang lebih rendah
 80. 80. • Kontrak indemniti boleh diukur dengan menggunakan ukuran indemniti yang berbeza-beza. • Di bawah adalah skim perlindungan dan ukuran indemniti yang digunakan oleh pihak pengendali takaful Skim Takaful Ukuran Indemniti Harta benda Kos penggantian ditolak susut nilai/ nilai pasaran Liabiliti Award mahkamah + Kos & Perbelanjaan Kewangan Kerugian kewangan Kaedah Indemniti Pengembalian Semula Tunai Pembaikan Penggantian
 81. 81. Klausa Prinsip Indemniti KLAUSA Purata Lebihan / potongan (excess) Francais PENERANGAN Jika nilai harta lebih besar daripada nilai yang dilindungi peserta perlu menanggung nisbah kerugian yang tidak dilindungi Amaun permulaan bagi setiap kerugian ditanggung oleh peserta sebelum bayaran pampasan dibuat oleh pengendali takaful Tidak termasuk apa-apa bayaran sehingga ke had lebihan tetapi jika kerugian lebih dari angka ini amaun ganti rugi akan dibayar sepenuhnya
 82. 82. Prinsip Subrograsi Maksud: Dalam takaful: Hak seseorang untuk bertindak bagi pihak orang lain dengan memiliki semua hak dan remedinya, sudah berkuat kuasa atau sebaliknya Hak pengendali takaful bertindak di tempat peserta selepas penyelesaian tuntutan untuk membuat tuntutan balas kepada pihak ketiga Syarat-Syarat :   Kontrak yang wujud adalah kontrak indemniti seperti kontrak takaful am Pengendali takaful perlu membayar tuntutan terlebih dahulu
 83. 83. Doktrin subrograsi digunakan dalam :Untuk memastikan peserta tidak meraih keuntungan daripada tuntutan Prinsip ini tidak digunakan untuk takaful keluarga dan pelan kemalangan diri Jumlah tuntutan subrograsi tidak boleh melebihi jumlah tuntutan yang dibuat peserta Hak ini boleh digunakan sekiranya pengendali takaful belum membuat sebarang bayaran kepada peserta dan jika pihak ketiga telah membayar sebahagian, pihak pengendali takaful perlu membayar baki tuntutan sahaja
 84. 84. Prinsip Perkongsian Sama Rata  Perlindungan yang diberi oleh pengendali takaful : Kepentingan yang sama (peserta dan melindungi kepentingan yang sama)  Perkara pokok yang sama  Peril yang sama      Syarat-syarat (terdapat pertindihan sijil) :Ada 2 atau lebih sijil indemniti yang berkuat kuasa Sijil-sijil melindungi kepentingan yang sama Sijil-sijil melindungi peril yang sama Setiap sijil mesti bertanggungjawab atas kerugian yang berlaku
 85. 85. Kaedah Pengiraan Prinsip Perkongsian Sama Rata (Tidak Tertakluk Kepada Klausa Purata) Amaun Perlindungan dari Setiap Pengendali Takaful Amaun Perlindungan dari Semua Pengendali Takaful Contoh: Pengendali A : RM6,000 Pengendali B : RM4,000 RUGI : RM1,000 A bayar = RM6,000 X RM1,000 = RM600 RM10,000 B bayar = RM4,000 X RM1,000 = RM400 RM10,000 X Kerugian = Liabiliti Syarikat A perlu membayar ganti rugi sebanyak RM600 dan Syarikat B perlu membayar ganti rugi sebanyak RM400
 86. 86. Kaedah Pengiraan Prinsip Perkongsian Sama Rata (Tertakluk Kepada Fasal Purata/ Had Kerugian Dikenakan Atas Amaun Perlindungan) Liabiliti Pengendali Takaful Jumlah Liabiliti dari Semua Pengendali Takaful 1) Pengendali A : RM,2000 Pengendali B : RM1,000 RUGI: RM450 A bayar : RM2,000 RM4,500 X RM450 = RM200 B bayar : RM,1000 RM4,500 X RM450 = RM100 RM200+RM100=RM300 X Kerugian = Pengendali Bebas 2) Jika A melindungi RM4500 A bayar : RM4,500 X RM450 = RM450 RM4,500 B bayar : RM1,000 X RM450 = RM100 RM4500 RM450+RM100=RM550 Jumlah liabiliti lebih daripada amaun kerugian dan nisbah pembayaran: A bayar: RM450 RM550 B bayar: RM100 RM550 X RM450 = RM368.20 X RM450 = RM81.80
 87. 87. Prinsip Sebab Terhampir (Proximate Cause) Definisi: Sebab atau punca paling efektif dan berkesan yang mengungguli rantaian kejadian yang membawa kepada kerugian, tanpa dicemari oleh mana-mana punca lain yang bermula dan berfungsi secara aktif dari punca baru dan bebas Maksudnya: Untuk menentukan sebab hampiran, sebab utama kerugian perlu dikenal pasti. Beban membuktikan kerugian ditanggung oleh peserta
 88. 88. Punca Serentak :Kerugian dapat diasing berdasarkan kesannya : pengendali takaful bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh peril yang dilindungi. Kerugian tidak dapat diasingkan : pengendali takaful bertanggungjawab membayar sepenuhnya jumlah kerugian dengan syarat ia tidak melibatkan peril yang dikecualikan. Peril yang dikecualikan merupakan salah satu punca berlaku serentak : pengendali takaful bertanggungjawab ke atas kerugian yang disebabkan oleh peril yang dilindungi, hanya apabila kerugian itu dapat diasingkan.
 89. 89. Prinsip Sebab Terhampir (Proximate Cause) Peril yang Peril Tidak Peril yang Diinsuranskan Diinsuranskan dikecualikan Peril yang secara nyata dilindungi oleh polisi insurans. Peril yang tidak disebut di dalam polisi dan tidak dilindungi di bawah polisi.
 90. 90. Tabarru’(Derma) Ia adalah satu prinsip perkongsian tanggungjawab dan saling menjamin antara satu sama lain Perniagaan takaful am dan takaful keluarga menggunakan prinsip ini di dalam kontrak untuk membantu peserta yang mengalami kerugian
 91. 91. Waranti DEFINISI  Jaminan yang dibuat secara bertulis tentang integriti sesuatu produk dan tanggungjawab pengeluar untuk membaiki atau mengganti barangan yang rosak  Dalam perlindungan takaful ia adalah janji oleh peserta bahawa kenyataan sesuatu kontrak itu adalah benar  Contoh: di dalam pelan takaful kesihatan peserta perlu memberi jaminan bahawa dia tidak mempunyai penyakit yang merbahaya
 92. 92. Jenis-Jenis Waranti Waranti Perakuan Suatu kenyataan perakuan mengenai fakta dibuat ketika kontrak dibuat. Jika ia tidak benar kontrak akan terbatal semasa perlindungan berkuatkuasa Waranti Akurjanji Kenyataan mengenai fakta masa akan datang / fakta yang akan terus kekal kebenarannya sepanjang tempoh perlindungan
 93. 93. DANA TAKAFUL
 94. 94. Seksyen 16 – Penubuhan Dan Penyelenggaraan Dana Takaful Dan Peruntukan Surplus (Lebihan) Menyatakan bahawa: 16(1) Setiap jenis perniagaan takaful yang berdaftar harus menubuhkan dan menyelenggarakan dana mengikut kelas masing-masing 16(2) Semua wang yang diterima perlu dimasukkan ke dalam dana takaful termasuk pendapatan dana dan digunakan untuk liabiliti dan perbelanjaan pengendali yang sepatut diagihkan
 95. 95. JENIS-JENIS MODEL TAKAFUL Model Model Mudharabah Mudharabah Model Model Wakalah Wakalah Model Operasi Kendalian Dalam Sektor Tijari (Komersial) Model Model Waqaf Waqaf Model Hibrid (Model Mudharabah + Wakalah)
 96. 96. Model Wakalah Model Wakalah Perjanjian agensi antara pengendali sebagai wakil/ejen dan peserta sebagai prinsipal untuk menguruskan penyertaan prinsipal dalam urus niaga produk Pengendali takaful boleh mengenakan bayaran setiap perkhidmatan dan perbelanjaan pengurusan dikenakan ke atas dana takaful sebagai bayaran pendahuluan Pengendali mendapat keuntungan dari yuran agensi dan dana pemegang saham Jika berlakunya pembatalan sijil baki bersih sumbangan akan dipulangkan selepas ditolak semua caj seperti yuran wakalah dan lain-lain perbelanjaan pengurusan
 97. 97. Model Mudharabah Model Mudharabah  Prinsip perkongsian keuntungan di antara pihak yang menyediakan dana (peserta) dan pihak yang menguruskan perniagaan (pengendali takaful) pada nisbah tertentu (contoh 50:50, 60:40 atau 70:30)  Keuntungan ditakrifkan pulangan ke atas pelaburan dan lebihan dari pengunderaitan yang berkaitan dengan dana takaful sahaja  Jika defisit berlaku kerugian akan ditanggung oleh peserta  Ciri-ciri penting : Perbelanjaan pengurusan tidak dikenakan ke atas dana takaful, ia ditanggung oleh dana pemegang saham  Memperoleh pendapatan dana dari sebahagian perkongsian keuntungan daripada dana takaful dengan peserta dan semua pulangan atas pelaburan para pemegang dana itu sendiri
 98. 98. Model Hibrid  Kombinasi kedua-dua model Mudharabah & Wakalah  Pengendali takaful :o Sebagai ejen atau wakil kepada peserta o 3 sumber pendapatan: yuran wakalah, perkongsian keuntungan pulangan pelaburan dana takaful & pulangan ke atas pelaburan pemegang saham o Mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang diberikan seperti yuran pendahuluan atas caruman dan yuran o Menggunakan sistem agensi mengenakan bayaran perkhidmatan menampung perbelanjaan pengurusan serta kos agensi  Peserta o Pemberi modal; berhak berkongsi lebihan pengunderaitan bersih serta perkongsian keuntungan pelaburan
 99. 99. Model Waqaf Model Waqaf  Persetujuan peserta bagi sumbangan takaful dibayar dan dikreditkan ke dalam dana takaful mengikut prinsip wakaf atau endowmen  Kos pengunderaitan dan operasi akan dicaj kepada dana wakaf  Pengendali takaful akan menguruskan operasi wakaf dan yuran wakalah yang ditolak dari sumbangan peserta  Ia juga akan menguruskan pelaburan dan berkongsi pulangan pelaburan pada nisbah ditetapkan
 100. 100. Ciri-Ciri Model Wakaf Objektif Dana Wakaf 1. Membantu peserta ditimpa musibah dalam bentuk kewangan 2. Menyediakan ganjaran/ manfaat kepada peserta seperti dinyatakan dalam surat ikatan wakaf 1. Menggariskan peraturan pengagihan prosid kepada benefisiari dan tentukan nilai pampasan 2. Wakaf berfungsi sebagai pemilik sumbangan & ada hak bertindak sebagai sebuah entiti sah dalam menguruskan surplus
 101. 101. BAB A6 PERKEMBANGAN & PENGAWALAN INDUSTRI TAKAFUL DI MALAYSIA
 102. 102. ISI KANDUNGAN 1 PENGENALAN 2 3 PERKEMBANGAN INDUSTRI TAKAFUL MALAYSIA PERKEMBANGAN KAWALAN PERATURAN TAKAFUL 4 RANGKA KERJA PERUNDANGAN INDUSTRI TAKAFUL 5 PERBEZAAN ANTARA TAKAFUL DAN INSURANS 6 AKTA TAKAFUL 1984 7 PERLINDUNGAN PENGGUNA 8 PERSATUAN-PERSATUAN DALAM INDUSTRI
 103. 103. PENGENALAN 1980-an: Pembangunan industri takaful di Malaysia 1982: Jawatankuasa ditubuhkan untuk mencari alternatif insurans yang mematuhi syariah 1983: Mempunyai alternatif insurans yang mematuhi keperluan syariah dan melengkapkan operasi perbankan Islam 1984: Laporan & draf takaful diluluskan oleh parlimen Akta Insurans 1963 adalah asas kepada Akta Takaful 1984 Ia memperuntukkan takaful di Malaysia peraturan kawal selia perniagaan
 104. 104. PERKEMBANGAN INDUSTRI TAKAFUL DI MALAYSIA ISU 1984 2010 Pengendali Takaful 1 pengendali komposit, modal berbayar RM10 juta & menjadi asas kepada industri 9 pengendali komposit, modal minimum RM100 juta setiap pengendali & menggalakkan persaingan sihat dalam industri Pelabur/ Pemegang Saham Bank Islam, Majlis Agama Negeri & Yayasan Dakwah Islam Kumpulan pelabur terdiri dari pelabur swasta, kumpulan perbankan, insurer & reinsurer Produk Produk terhad, tumpuan hanya kepada takaful motor, kebakaran & gadai janji Takaful am kuasai 63% pasaran (premium kasar) Pelbagai pilihan produk yang sofistikated Takaful keluarga kuasai 71% pasaran (premium kasar)
 105. 105. PERKEMBANGAN INDUSTRI TAKAFUL DI MALAYSIA ISU 1984 2010 Pelanggan Majoriti orang Islam Islam & bukan Islam Mempunyai perbezaan dari segi jangkaan, keutamaan, kehendak & keperluan Saluran Pengagihan Cawangan, pegawai pemasaran & meja takaful Cawangan, pegawai pemasaran, anggota agensi, bankatakaful, broker, internet & pakatan kerjasama strategik Bentuk Pelaburan Terhad kepada deposit Islam & sekuriti Islam kerajaan Instrumen pelaburan yang lebih luas diterbitkan oleh kerajaan & sektor swasta
 106. 106. 3 Fasa Pendekatan Yang Digunakan Oleh BNM Fasa I (1984 – 1992) •1984 : penubuhan pengendali takaful pertama •Akta Takaful 1984 • Kawal tatacara urus niaga takaful & pendaftaran pengendali •Peruntukkan peraturan penubuhan jawatankuasa syariah Fasa II (1993 – 2000) •Persaingan dalam pasaran industri takaful •1995 - Pembentukan kumpulan takaful Asean •1997 - Asean Retakaful International (L) Ltd •Bantu urusan takaful semula di kalangan pengendali takaful di rantau Asean seperti Brunei, Indonesia dan Singapura Fasa III (2001 -2010) •2001 - Pengenalan pelan induk sektor kewangan (PISK) •Objektif: •Tingkatkan keupayaan pengendali & kukuhkan rangka kerja undang-undang, syariah dan peraturan kawal selia. •Jadikan Malaysia sebuah pusat kewangan Islam antarabangsa •2002 - penubuhan Persatuan Takaful Malaysia (MTA)
 107. 107. 7 Peraturan Yang Mengawal Selia Dan Rangka Kerja Operasi Perniagaan Takaful Akta Syarikat 1965 Akta Takaful 1984 Pertubuhan Perakaunan Dan Pengauditan Institusi Kewangan Islam (AAOIFI) Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam (IFSB) Akta Bank Negara Malaysia 2009 Akta Cukai Pendapatan 1967 Lembaga Standard Perakaunan Malaysia (MASB)
 108. 108. Akta Syarikat 1965 1 2 3 Pengendali takaful adalah entiti korporat yang sah di sisi undang-undang Liabiliti pengendali takaful adalah terhad & modal berbayar Ia membolehkan berurusan dengan pegawai dan pengarah
 109. 109. Perjanjian Antara Pengendali Takaful (ITA) • Julai 2007 rangka kerja berkuat kuasa Tujuan: •Baiki amalan penyelesaian premium insurans am •Tumpukan usaha selaraskan akaun, bayaran premium & bayaran komisen •Penegasan dalam syarat-syarat waranti premium bagi kelas tertentu (bukan motor insurans) untuk kurangkan risiko yang ditanggung oleh pengendali bagi polisi yang belum dibayar Tumpuan ITA: •Tatacara dan perlakuan para pengamal takaful & intermediari •Membantu penubuhan suatu mekanisma berpusat yang berfungsi: Pendaftaran intermediari takaful Mekanisma penguatkuasaan Rangka kerja disiplin dipatuhi oleh ahli-ahlinya Manfaat ITA: •Galakkan etika kerja & perlakuan yang lebih teratur •Pastikan amalan pasaran lebih konsisten di kalangan pengendali takaful •Galakkan persaingan yang adil
 110. 110. Peraturan Insurans Dan Pelaburan Di Malaysia •Diperkenalkan dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia (BNM) •Urusan berkaitan dengan kepentingan insurans & pelaburan sangat berhati-hati Fungsi BNM: •Mengawal operasi pelaburan & pasaran kewangan •Kawal selia industri insurans dan takaful
 111. 111. RANGKA KERJA PERUNDANGAN INDUSTRI TAKAFUL Seksyen 53A Akta Takaful 1984: Setiap pengendali takaful perlu membentuk jawatankuasa syariah Undang-undang Am: Perlu ada Ijab (tawaran) & Qabul (penerimaan) & pengeluaran nota lindung sebagai kontrak Peserta membuat bayaran premium sebagai balasan dan pengendali berjanji membayar indemniti kepada peserta jika kerugian berlaku BNM menyatakan keperluan-keperluan mandatori yang terkandung dalam peruntukan di bawah akta ini
 112. 112. MAJLIS PENASIHAT SYARIAH DAN JAWATANKUASA SYARIAH  Ditubuhkan oleh BNM pada Mei 1997  Bertanggungjawab selaraskan pentafsiran syariah di bawah bidang kuasa mereka • Objektif: Meneliti dan menimbang keputusan syariah mengenai perniagaan perbankan Islam & takaful  Akta BNM 1958 & Akta Takaful 1984 dipinda pada tahun 2003 untuk mengukuhkan lagi peranan majlis penasihat syariah  Menjadi pusat rujukan mahkamah kewangan Islam & takaful Malaysia bagi isu
 113. 113. Majlis Penasihat Syariah (SAC) – BNM Akta BNM Malaysia 1958 dipinda: Tingkatkan peranan & fungsi SAC sebagai badan berkuasa tunggal syariah Jadi pusat rujukan bagi mahkamah/penimbangtara berkaitan isu perbankan Islam, kewangan & takaful Objektif:- Merangka peraturan, undang-undang & prosedur penubuhan SSC Menetapkan peranan, bidang tugas & tanggung jawab SSC Tetapkan had hubungan & kaedah pelaksanaan tugas SSC & SAC
 114. 114. Jawatankuasa Syariah (SC) – Pengendali Takaful Keterangan lanjut kawal selia SSC: Perlantikan ahli: •Lembaga pengarah akan melantik SSC berdasarkan cadangan yang dibuat oleh jawatankuasa penamaan •Perlu mendapat persetujuan bertulis dari BNM •Sah tempoh perlantikan ialah 2 tahun dan keahlian boleh diperbaharui Kelayakan: •Mempunyai sijil kelayakan (bukan syarat wajib) / pengetahuan diperlukan, kepakaran /pengalaman dalam bidang perundangan Islam ( usul al-fiqh) Jumlah keahlian: •Minimum 3 orang ahli dalam SSC, minimum 1 orang pegawai dilantik dan mempunyai pengetahuan dalam bidang syariah & akan bertugas di sekretariat SSC Had sekatan SSC: Seksyen 16B (6) akta BNM – tidak membenarkan ahli-ahli penasihat syariah (SAC) dilantik sebagai ahli SSC
 115. 115. Jawatankuasa Syariah (SC) – Pengendali Takaful Tugas dan Tanggungjawab SSC: •Tidak terlibat dalam pengurusan syarikat takaful •Tugas pengurusan & dasar syarikat adalah tanggungjawab lembaga pengarah •Tugas & tanggungjawab SSC : Kemukakan laporan tahunan & sijil perakuan pematuhan syarikat dalam mesyuarat agung tahunan pemegangpemegang syariah  Audit dan selia aplikasi amalan operasi kontrak  Beri maklum balas pertanyaan & kemuskilan syarikat berkaitan perundangan Islam & keputusan dibuat sebulat suara (syura)  Kemukakan cadangan yang wajar & beri nasihat perkara berbangkit yang dirujuk ke majlis penasihat syariah
 116. 116. BANK NEGARA MALAYSIA  Badan pengawal dan penyelia industri takaful  Merangka dan memperkenalkan rangka kerja kawalselia bagi mengimbangi objektif :1. 2. 3. 4. Pengawal Pengendali Pengguna Pemegang saham tempatan dan antarabangsa Tujuan utama rangkakerja : Pastikan pengantara/ intermediari mendapat maklumat yang cukup mengenai bakal peserta sebelum memberi nasihat yg wajar dan kesesuaian sesuatu produk takaful kepada bakal peserta
 117. 117. BANK NEGARA MALAYSIA Objektif Penyeliaan  Kekalkan kestabilan industri takaful  Pupuk keyakinan orang ramai terhadap industri takaful  Galak standard kawalselia terbaik dalam pengurusan pengendali takaful  Pastikan pengguna diberitahu sepenuhnya sebelum membuat keputusan  Integrasi usaha penyeliaan merentasi sempadan & sektor Peranan penting BNM:  Pastikan pengendali takaful laksana urusniaga dgn cara terbaik  Pastikan operasi mengikut keperluan syariah  Pupuk keyakinan orang ramai terhadap takaful & kewangan Islam secara menyeluruh  Galakkan amalan pemasaran yang baik & kukuhkan tadbir urus korporat  Pastikan saluran sumber ekonomi berkesan & sesuai  Mengekalkan kestabilan sistem kewangan secara keseluruhannya
 118. 118. Aspek-aspek yang berkaitan dengan Kelakuan Pasaran dan Perlindungan Pengguna: Pendedahan kepada pengguna - pastikan peserta memperoleh akses kepada maklumat yang tepat, cepat & berkaitan Kecekapan pengantara - pengawasan rapi diperlukan untuk pastikan amalan jualan yang betul memandangkan manfaat yang ditawarkan adalah tidak dijamin Pendidikan pengguna - pupuk kesedaran yang lebih tinggi tentang risiko & hak berkaitan produk insurans & takaful Saluran sedia ada - mekanisma penyelesaian pertikaian tawarkan kaedah penyelesaian pertikaian dengan kadar segera
 119. 119. AKTA TAKAFUL 1984 Peruntukan Utama Dalam Akta Takaful 1984  Penubuhan anak syarikat (subsidiari) & pembukaan pejabat cawangan Pengendali takaful perlu dapatkan lesen dari BNM sebelum membuka pejabat dalam negeri / negara  Pengendali perlu selenggara dana berasingan untuk urus niaga di Malaysia & luar negara Pastikan mempunyai aset yang cukup untuk memenuhi liabiliti  Modal berbayar minimum Pengendali perlu mengekalkan modal berbayar minimum sebanyak: RM35juta pada tahun atau sebelum 31 Jun 1998 RM50 juta pada atau sebelum 31 Disember 2000 RM100 juta pada atau sebelum 30 Jun 2001
 120. 120.  Margin Kesolvenan Minimum Bertindak sebagai penahan (cushion) terhadap turun naik di luar jangkaan dalam tuntutan kerugian pelaburan Margin minimum bagi setiap kelas:RM40 juta bermula 1 Januari 2000 RM50 juta bermula 1 Januari 2001  Arahan & kawalan terhadap pengendali takaful yang ingkar Sistem amaran awal disediakan bagi pengendali yang patuhi margin kesolvenan minimum tetapi pulangan perniagaan yang merugikan atau kekurangan margin  Peruntukan am yang berkaitan dengan polisi Mempercepatkan bayaran manfaat polisi di bawah sijil takaful keluarga atau kemalangan diri untuk wujudkan amanah bagi pihak penama  Penguatkuasaan undang-undang oleh BNM Gabenor BNM berkuasa mengkompaun kesalahan di bawah akta & mengenakan denda
 121. 121.  Kuasa memeriksa & menyiasat oleh BNM, penggulungan syarikat dan pindahan lesen perniagaan Meliputi pemeriksaan tatalaku uruniaga komersial, aktuari & tatalaku pasaran perniagaan pengendali takaful serta cawangannya Meliputi kajian semula secara mendalam & penilaian perolehan, pengurusan aset dan kesolvenan (earning, mgt, assets & solvency – EMAS  Kendali aduan & pertanyaan awam berkaitan isu-isu takaful Penubuhan biro perkhidmatan pelanggan di bawah Jabatan Kawalan Insurans & Takaful bagi mengendalikan aduan yang dibuat oleh orang ramai  Dana Skim Jaminan Insurans (Takaful Guarantee Scheme Fund) BNM diberi kuasa menubuhkan & menguruskan dana secara berasingan untuk Takaful Keluarga & Am Bertujuan untuk memenuhi liabiliti kesolvenan pengendali takaful dan dana adalah dari levi ke atas pengendali
 122. 122. Biro Perkhidmatan Awam PERLINDUNGAN PENGGUNA (Customer Service Bureau –CSB)  Penubuhan pada 1 Julai 1998  Pusat rujukan semua aduan & pertanyaan mengenai perkaraperkara berkaitan insurans yang diterima oleh orang ramai  Pertanyaan/aduan diserahkan kepada penyiasat untuk dikaji dan memastikan syarikat pengendali mematuhi semua keperluan statut insurans  Penyiasat akan meminta maklum balas daripada pengendali dan akan sediakan dan menghantar laporan keputusan siasatan kepada pengguna  Jenis aduan yang dibuat melibatkan: • Kelewatan menyelesaikan tuntutan • Pertikaian mengenai amaun tuntutan yangditawarkan • Kelewatan dalam urusan surat-menyurat • Menolak tuntutan/liabiliti disebabkan syarat-syarat polisi • Pembatalan polisi/sijil
 123. 123. Biro Perantaraan Kewangan (Financial Mediation Bureau- FMB)  Organisasi bebas yang tidak berorientasikan keuntungan dan diperbadankan sebagai syarikat berhad dengan jaminan & disokong oleh ahlli-ahli dengan levi tahunan  Alternatif kepada mahkamah untuk selesaikan pertikaian di antara pengguna & penyedia perkhidmatan kewangan  Fungsi utama : sediakan saluran pertikaian yang bebas, mudah, cekap & percuma  Menjadi perantara yang menjadi pendamai antara pengadu dan institusi kewangan  Memproses dan meneliti dan menyiasat semua aduan dalam semua aspek .  Pihak yang membantu menyelesaikan masalah di luar mahkamah
 124. 124. Biro Perantaraan Kewangan (Financial Mediation Bureau- FMB)  Keputusan berdasarkan:• • • • • Hasil siasatan & kajian mengenai kes Amalan dalam industri berkaitan undang-undang Maklum balas yang diterima dari penyedia perkhidmatan kewangan Maklumat yang disediakan oleh pengadu Pemerhatian ke atas kes di luar ketetapan undang-undang atau amalan industri bagi setiap aduan, tuntutan atau pertikaian  Tidak memberi pertimbangan ke atas aduan, pertikaian atau tuntutan yang berkaitan dengan: • • • • Harga produk Polisi-polisi berkaitan produk Perkhidmatan ahli Keputusan berkaitan kredit ( lulus, ditolak & penjadualan semula pinjaman) • Kes penipuan ( tidak melebihi RM25K) • Kes yang melebihi tempoh 6 tahun • Kes yang akan/telah dirujuk ke mahkamah
 125. 125. PERSATUAN-PERSATUAN DALAM INDUSTRI Syarikat Insurans dan Pengendali Takaful wajib menyertai persatuan mandatori seperti dinyatakan secara khusus dalam akta; sebelum memulakan perniagaan Gagal patuhi : denda sebanyak RM80,000 & RM16,000 setiap hari, seperti yang diperuntukkan di bawah seksyen 4(2)d & 4(5) Akta Takaful 1984 Tujuan: •Memudahkan proses kawal selia diri (self regulation) di kalangan penggiat industri •Memudahkan proses perantaraan di antara pihak berkuasa dan industri
 126. 126. PERSATUAN-PERSATUAN DALAM INDUSTRI  Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM)  Persatuan Kebangsaan Penasihat Insurans Hayat & Kewangan Malaysia (National Association of Malaysian Life insurance & Financial Advisor (NAMLIFA)  Persatuan Penyelaras Kerugian Malaysia (Association of Malaysian Loss Adjuster – AMLA)  Persatuan Insurans Hayat Malaysia (Life Insurance Association of Malaysia- LIAM)  Persatuan Kebangsaan Penasihat Insurans Hayat & Kewangan Malaysia (National Association of Malaysian Life insurance & Financial Advisor (NAMLIFA)
 127. 127. PERSATUAN-PERSATUAN DALAM INDUSTRI  Persatuan Aktuari Malaysia ( The Actuarial Society of Malaysia- ASM)  Persatuan Insurans Kebangsaan Malaysia ( National Insurance Association of Malaysia – NIAM)  Persatuan Takaful Malaysia ( Malaysian Takaful Association – MTA)  Biro Insurer Motor (Motor Insurers Bureau – MIB)  Institut Insurans Malaysia (The Malaysian Insurance Institute – MII)  Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia (IBFIM)
 128. 128. PERSATUAN-PERSATUAN DALAM INDUSTRI  International Centre of Excellence in Islamic Finance (INCEIF)  Akademi Penyelidikan Syari’ah Antarabangsa – The International Syari`ah Research Academy - ISRA)  Asean ReTakaful International Limited (ARIL)  Pertubuhan Perakaunan dan Pengauditan untuk Institusi Kewangan Islam (Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions AAOFI)  Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam (Islamic Financial Services Board - IFSB)
 129. 129. BAB A7 TAKAFUL SEMULA
 130. 130. ISI KANDUNGAN 1 D D 2 P P DEFINASI TAKAFUL SEMULA PERINSIP ASAS TAKAFUL SEMULA PERINSIP ASAS TAKAFUL SEMULA 3 JJ JJ JENIS-JENIS TAKAFUL SEMULA JENIS-JENIS TAKAFUL SEMULA 4J J FUNGSI TAKAFUL SEMULA FUNGSI TAKAFUL SEMULA
 131. 131. DEFINISI TAKAFUL SEMULA Maksudnya: Kontrak berdasarkan kepada suatu balasan, seseorang bersetuju membayar keseluruhan atau sebahagian pampasan kepada pihak ketiga atas kerugian atau liabiliti risiko yang dilindungi di bawah kontrak berasingan & berlainan sebagai pihak ketiga Mekanisma pengurusan risiko yang kritikal dihadapi oleh pengendali takaful Pengendali takaful semula bersetuju membayar ganti rugi kepada pengendali takaful iaitu syarikat pemberi (ceding company) atas sebahagian risiko utama ditaja jamin oleh syarikat pemberi di bawah satu kontrak dan berkongsi liabiliti dengan syarikat pemberi
 132. 132. PRINSIP-PRINSIP ASAS TAKAFUL SEMULA Elemen-elemen penting takaful semula  Takaful semula adalah sama seperti takaful tetapi mempunyai kontrak yang berbeza & berasingan daripada kontrak takaful asal  Mengambil format kontrak takaful  Menanggung sebahagian risiko tetapi tidak boleh lebih dari itu  Perlu melindungi risiko yang sama seperti takaful yang asal  Kedua-dua sijil perlu wujud pada masa yang sama
 133. 133. Keperluan / Objektif Takaful Semula  Pastikan keberkesanan penyebaran risiko dan berkongsi pembangunan & pertumbuhan pasaran  Sediakan kapasiti tambahan bagi pengendali takaful (penyerah) untuk menerima penyertaan risiko yang lebih besar dan kompleks  Mempunyai kesan penstabilan / melicinkan aliran pendapatan dan kerugian dalam jangka masa yang panjang  Bantu dari segi kecekapan menguruskan risiko, membentuk produk baru, penetapan sumbangan & wujudkan pengunderaitan lebih menyeluruh dan kompetitif  Sediakan tenaga pakar dalam bidang pengunderaitan, reka bentuk risiko kewangan, perkhidmatan aktuari, penyelesaian IT, mekanisma pemindahan risiko alternatif, pengurusan tuntutan, pemasaran dan lain-lain kepada pengendali takaful  Lindungi & menjaga dana takaful terdedah dari risiko yang merugikan
 134. 134. Bidang Kuasa Syariah Mengenai Takaful Semula Dengan Syarikat Insurans Semula Disediakan oleh syarikat-syarikat insurans konvensional pada peringkat awal kerana pengendali takaful:•memiliki keupayaan yang terhad •tidak ada sumber kewangan yang cukup •tiada kemudahan takaful semula •semula adalah terhad •kekurangan modal •bertaraf ‘A’ amat terhad
 135. 135. Pepatah Undang-undang Prinsip-prinsip Syariah Legal Maxims (Legal Maxims) / Keterangan Al Darurah Tubih Al Mahzurah Digunakan sebagai suatu kelonggaran apabila darurat di mana umat Islam dibenarkan mengerjakan perkara yang dilarang Al Darurah Tuqaddaru Biqadariha’ Pengendali takaful boleh menginsuranskan risiko yang ditanggung dengan syarikat insurans semula hanya pada bahagian risiko yang tidak dapat ditakafulkan Ma ubiha Li Al Darurah Yataqaddaru Biqadariha Had tindakan yang boleh dilakukan tetapi tidak boleh melampaui batasan ‘Ma Jaza Li Uzrin Batala Dibolehkan selagi darurat tetapi selepas tiada Bi Ziwallihi darurat ia tidak dibenarkan
 136. 136. Garis panduan pengurusan takaful semula dengan syarikat insurans konvensional semula  Tidak menjejaskan kewangan & kestabilan sistem kewangan negara Islam  Keutamaan diberikan kepada pengendali takaful semula  Pihak pakar pengendali takaful akan menentukan kuantum liabiliti yang dilindungi  Pengendali perlu mengkaji semula keperluan setiap tahun agar mengurangkan penggantungan dengan reinsurans konvensional  Jika rizab kewangan mengizinkan terdapat pengendali takaful semula yang baru memasuki pasaran, pergantungan kepada reinsurans konvensional harus ditamatkan  Reinsurans konvensional hanya digunakan jika pengendali takaful & pengendali takaful semula tidak dapat menanggung risiko dan kewangan yang tidak kukuh
 137. 137. JENIS-JENIS TAKAFUL SEMULA
 138. 138. Takaful Semula Falkutatif  Mempunyai risiko yang besar & memerlukan perlindungan yang besar  Syarikat mengesid (pengendali asal) menawarkan kesemua atau sebahagian risiko berbahaya di mana di luar kemampuan kontrak triti kepada mana-mana syarikat takaful semula  Pihak pengendali takaful semula boleh menerima atau menolak tawaran tersebut  Jika menerima sebahagian sumbangan takaful asal dibayar kepada pihak takaful semula mengikut peratusan yang ditetapkan
 139. 139. Takaful Semula Triti  Perjanjian tahunan bertulis di antara pengendali takaful & pengendali takaful semula menerima secara automatik apa-apa penyerahan hak / bahagian perlindungan termasuk syarat-syarat perjanjian  Sisen (cession) - sejumlah amaun takaful yang dipindahkan kepada pengendali takaful semula  Dipersetujui lebih awal dan rundingan dibuat setiap tahun pembaharuan  Berasaskan portfolio (nilai risiko yang melebihi had bendungan retention limit) pengendali takaful akan memindahkan kepada pengendali takaful semula Perbezaan Antara Fakultatif Dan Triti  Fakultatif: Risiko dipindahkan mengikut kes  Triti: Risiko dipindahkan secara pukal yang disidkan dalam tempoh tertentu yang telah dipersetujui
 140. 140. Triti Proposional  Jumlah perlindungan yang dibahagikan mengikut nisbah adalah jumlah perlindungan asal yang diterima oleh pejabat mengesid & premium yang dibayar akan dikongsi mengikut kadar yang dilindungi  Pembayaran tuntutan dibayar mengikut nisbah yg ditetapkan Surplus / Lebihan  Berkongsi nilai lebihan (surplus) yang melebihi had bendungan pejabat megnesid sehingga ke had triti  Ia ditunjukkan dalam bentuk lini (lines)  Triti sepuluh lini bermaksud jumlah keseluruhan kapasiti kasar syarikat megnesid ialah sebelas kali ganda berbanding dengan amaun yang dibendung  Pengendali takaful menyerahkan lebihan keseluruhan risiko kepada pengendali takaful semula & pejabat megnesid menanggung risiko yang nilainya lebih kecil
 141. 141. Kongsi Kuota (quota share)  Pemindahan risiko mengikut nisbah peratusan yang ditetapkan Contoh: pengendali takaful semula mengambil 80% caruman takaful dan pengendali takaful mengambil 20% dan begitu juga dengan tuntutan yang akan dibuat oleh peserta  Keadaan yang membolehkan penggunaan triti :  Perniagaan baru : perlukan perlindungan takaful semula pada tahun awal-awal perlindungan kerana kekurangan pengalaman  Surplus milik syarikat megnesid terjadi mengalami kemerosotan yang ketara  Untuk mencapai skala ekonomi sewajarnya dalam pengendalian takaful semula
 142. 142. Triti Bukan Proposional  Berfungsi apabila amaun tuntutan melebihi had yang ditetapkan oleh pejabat pengesid  Kedua-dua pihak ini tidak berkongsi kerugian dalam kadar yang tetap  Syarikat megnesid yang bertanggungjawab semua kerugian di bawah had amaun kerugian; pengendali takaful semula membayar baki pampasan melebihi had dinyatakan  Pejabat pengesid menggunakan teknik lindung nilai meletakkan had tuntutan terhadap kerugian akibat bencana  Caruman takaful semula dipanggil sumbangan deposit minimum (MDC) dikenakan  Tidak berasaskan kepada sumbangan takaful asal tetapi anggaran jumlah sumbangan tahunan bagi kelas perniagaan tempoh tiga tahun lalu  2 jenis : Lebihan Kerugian & Kerugian Tersukat
 143. 143. Lebihan Kerugian • Pejabat pengesid membayar pampasan setiap tuntutan sehingga mencapai had ditetapkan • Pengendali takaful semula membayar jumlah tuntutan yang melebihi had tersebut sehingga had jumlah tertentu • Dikendalikan dalam bentuk lapisan (layers) dengan had & diduktibel • Diselengarakan dalam akaun menyeluruh & akaun berasingan mengikut kelas perniagaan Kerugian Tersukat (stop loss) • Menghalang turun naik yang drastik dalam nisbah tuntutan portfolio dalam tempoh 1 tahun kewangan • Contoh: Melindungi pengendali takaful terhadap agregat jumlah tuntutan sepanjang tempoh tertentu tidak melebihi peratusan tuntutan individu
 144. 144. Retrotakaful  Pengendali takaful semula perlu mempunyai program retrotakaful yang sesuai dengan kaedah proposional dan bukan proposional  Risiko retrotakaful dipindahkan ke pasaran konvensional sehingga pasaran takaful semula telah berkembang maju sepenuhnya
 145. 145. FUNGSI TAKAFUL SEMULA  Fleksibiliti  Pengendali takaful akan menerima risiko dalam jumlah & jenis yang terhad jika tiada takaful semula  Pengembangan  Menyediakan kepakaran tambahan kepada pengendali yang mempunyai kepakaran & pengetahuan yang terhad  Membantu pengendali takaful untuk mengembangkan produknya  Penghimpunan  Membantu pengendali menghadkan kerugian yang akan ditanggung mengikut kemampuan pengendali tersebut
 146. 146. PENGURUSAN RISIKO DI BAWAH TAKAFUL SEMULA Rangka Kerja Kawalan Takaful Semula (BNM/RH/GL/004-12) Rangka Kerja Kawalan Pengendali Takaful Semula Keterangan • Pemohon perlu ada kewangan yang kukuh, Kekukuhan sokongan modal memuaskan mencatatkan kedudukan rekod keuntungan operasi & mampu kewangan & menyediakan jaminan perlindungan & fleksibiliti kewangan komitmen berterusan • Modal berbayar minimum USD100 juta Pengalaman dalam bidang takaful/ takaful semula • Pemohon perlu mempunyai pengalaman dalam perniagaan takaful semula • Jika ada kepakaran teknikal akan dipertimbangkan
 147. 147. PENGURUSAN RISIKO DI BAWAH TAKAFUL SEMULA Rangka Kerja Kawalan Takaful Semula (BNM/RH/GL/004-12) Rangka Kerja Kawalan Pengendali Takaful Semula Keterangan Kemampuan untuk menyumbang ke arah agenda nasional • Menyumbang secara berkesan kepada pembangunan industri takaful & menyokong usaha yg dibuat untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kewangan islam antarabangsa • Perancangan ke arah memindahkan pengetahuan teknikal kepada pasaran takaful tempatan & optimumkan bakat tempatan dalam pengurusan syarikat Daya maju operasi di Malaysia • Menunjukkan daya maju dalam tempoh 5 tahun berdasarkan unjuran realistik
 148. 148. Kapasiti Pembendungan ( Retention Capacity) • Menetapkan had liabiliti pengendali takaful demi melindungi modal, keuntungan & mampu membayar dividen yang munasabah • Jumlah maksimum yang mampu dibayar oleh pengendali takaful disebabkan kerugian sijil, risiko atau kumpulan risiko • Pembendungan melibatkan risiko tunggal, siri risiko, kerugian tunggal atau siri kerugian • Faktor-faktor proses penetapan had pembendungan:  Berdasarkan kelas perniagaan secara berasingan ( keluarga, kebakaran, kemalangan, marin, penerbangan & lain-lain)  Berdasarkan jumlah pembendungan keseluruhan
 149. 149. Kapasiti Pembendungan ( Retention Capacity) • Tujuan utama:  Mengawal keadaan turun naik dalam nisbah kerugian, pendapatan perniagaan/ aliran tunai • Cara menentukan:  Pengalaman tuntutan: beri kesan kepada jumlah pembendungan & nisbah pendapatan caruman kasar  Cara perkiraan: nisbah kos tuntutan dibayar untuk tempoh tertentu dibahagikan dengan pendapatan caruman bagi tempoh yang sama • Semakin kecil pendapatan caruman semakin rendah kapasiti
 150. 150. BAB A8 PENGANTARA TAKAFUL
 151. 151. ISI KANDUNGAN 1 SISTEM KEWANGAN DI MALAYSIA 2 KEPENTINGAN PENGANTARA TAKAFUL KEPENTINGAN PENGANTARA TAKAFUL 3 TANGGUNGJAWAB PENGANTARA TAKAFUL 4 PERLANTIKAN & TANGGUNGJAWAB PENGANTARA TAKAFUL 5 PERKHIDMATAN SELEPAS JUALAN 6 NASIHAT & AMALAN YANG WAJAR
 152. 152. SISTEM KEWANGAN DI MALAYSIA  Kewangan Islam adalah sistem kewangan meliputi perbankan Islam, pasaran wang antara bank Islam, takaful & retakaful, pasaran modal Islam & pengurusan harta Islam.  Pengantara kewangan bukan bank: institusi pembangunan kewangan, dana simpanan wang & dana persaraan syarikat/syarikat insurans/ pengendali takaful  Fungsi utama BNM termaktub dalam Akta Bank Negara Malaysia 2009:  Merangka & melaksana dasar monetari negara  Mengawal & menyelia aktiviti institusi kewangan tertakluk dalam undang-undang oleh BNM  Menggalakkan sistem kewangan yang kukuh, progresif & menyeluruh  Bertindak sebagai penasihat kewangan, penasihat bank & ejen kewangan kerajaan  Menggalakkan kestabilan monetari dan kewangan yang membantu kepada pertumbuhan mampan ekonomi Malaysia.
 153. 153. SISTEM KEWANGAN DI MALAYSIA  Tujuan langkah-langkah liberalisasi sektor perkhidmatan kewangan:  Kukuhkan jalinan hubungan ekonomi Malaysia dengan sektor ekonomi negara-negara lain  Tingkatkan peranan sektor ekonomi kewangan menjadi penggerak utama & pemangkin pertumbuhan ekonomi negara  Prinsip-prinsip asas mengawal kewangan Islam:  Perkongsian risiko & keuntungan  Jaminan keadilan  Semua transaksi berasaskan aktiviti perniagaan atau aset dasar
 154. 154. KEPENTINGAN PENGANTARA TAKAFUL Pengantara Ejen Takaful Broker Takaful Tugasan • Wakil pengendali takaful : Promosi produk • Terang ciri-ciri produk/pelan takaful kepada bakal pelanggan • Beri khidmat berkaitan pengeluaran, pembaharuan atau kesinambungan sijil takaful. • Bantu pelanggan mendapatkan dan memperbaharui perlindungan takaful • Beri nasihat dan mencadangkan produk perlindungan takaful yang bersesuaian & penuhi kehendak pelanggan Penasihat Kewangan • Bantu pelanggan kendali & kekalkan imbangan pendapatan pelaburan, keuntungan modal & tahap risiko yang boleh diterima menggunakan peruntukan aset yang betul Perancang Kewangan • Rancang kewangan peribadi • Wujudkan pelan kewangan, strategi terperinci untuk memenuhi matlamat khusus yang ditetapkan
 155. 155. TANGGUNGJAWAB PENGANTARA TAKAFUL Sek 36(1) Ejen perlu kenalkan produk-produk pengendali & beritahu kepada bakal pelanggan bahawa ia adalah ejen sah bagi pengendali takaful tersebut Sek 36(2) Jika ejen melanggar sek 36(1) ia boleh didenda tidak melebihi RM4000 atau di penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-keduanya Sek 35(1) Ejen/broker tidak boleh memasarkan atau mempromosikan produk yang dikeluarkan oleh pengendali takaful yang tidak berlesen. Jika tidak, boleh didenda tidak melebihi RM20k / penjara selama tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya
 156. 156. TANGGUNGJAWAB PENGANTARA TAKAFUL Sek 35(2) subseksyen (3) Setiap broker perlu menjalankan transaksi dengan pengendali takaful berlesen. Jika tidak, boleh didenda tidak melebihi RM8,000 / penjara tidak melebihi 6 bulan atau keduaduanya Sek 35(3) Kontrak yang ditetapkan dalam Akta merujuk kepada perniagaan takaful langsung sahaja; tidak takaful semula
 157. 157. PERLANTIKAN PENGANTARA TAKAFUL  Ejen Takaful dilesenkan/berdaftar dengan Pendaftar Pengantara Takaful – Persatuan Takaful Malaysia (Malaysian Takaful Association - MTA).  Broker Insurans /Takaful dilesenkan/berdaftar dengan Bank Negara Malaysia (BNM).  Penasihat kewangan dilesenkan/berdaftar dengan Bank Negara Malaysia (BNM).  Perancang Kewangan dilesenkan/berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti.
 158. 158. PERATURAN PERILAKU PASARAN UNTUK PENGANTARA TAKAFUL Penyeliaan Dan Penguatkuasaan Perilaku Pasaran BNM mengawal amalan perilaku pasaran penyedia perkhidmatan kewangan dan mengambil langkah-langkah pembetulan dan/atau penguatkuasaan terhadap sebarang perlakuan yang melanggar peraturan perilaku pasaran. Piawaian minimum perkhidmatan Ditetapkan oleh BNM, Persatuan Takaful Malaysia (Malaysian Takaful Association, MTA) atau Persatuan Broker-broker Insurans & Takaful Malaysia (Malaysian Insurance and Takaful Brokers Association, MITBA). Perlu dipatuhi oleh pengantara takaful supaya menjalankan urusan dengan kebertanggungjawaban & profesionalisma yang tinggi
 159. 159. Ejen, broker atau perancang kewangan perlu ada kemahiran dan ciri-ciri berikut: Pengetahuan mendalam mengenai produk insurans /takaful Fahami kehendak & keperluan pelanggan Pastikan pelanggan memahami apa yang dibeli atau sertai Tidak mengamalkan jualan paksa / membuat pelbagai janji Menjelaskan fakta, tidak memaksa atau mengugut Beri khidmat kualiti & menepati masa Broker Takaful Tertakluk kepada Piagam Pelanggan berhubung dengan Tata amalan Perniagaan yang Baik, dan Tataetika dan Tatakelakuan yang ditetapkan oleh MITBA Mesti mematuhi peraturan dalam Akta Takaful 1984 Pengurusan kanan & ahli lembaga pengarah syarikat broker perlu memenuhi kriteria layak & sesuai Kakitangan perlu lulus kursus sijil asas pembrokeran insurans
 160. 160. Ejen Takaful Keluarga Ejen Takaful Am Tataetika ditetapkan oleh Persatuan Takaful Malaysia (MTA) Tataetika ditetapkan oleh Persatuan Takaful Malaysia (MTA) Lulus Peperiksaan Asas Takaful (Takaful Basic Examination – TBE) & penuhi minima 30 jam latihan setahun Program Pembangunan Profesional Berterusan (CPD Points) Lulus Peperiksaan Asas Takaful (Takaful Basic Examination – TBE) & penuhi minima 20 jam latihan setahun Program Pembangunan Profesional Berterusan (CPD Points) Analisis keadaan peribadi dan kewangan bakal pelanggan & kenal pasti keperluan kewangan dan keutamaannya supaya dapat mencadangkan produk Takaful bersesuaian dan mampu disertai oleh pelanggan. Beri penjelasan kepada bakal peserta tentang ciri-ciri utama produk, butir lengkap komisen yang dibayar, dan prosedur untuk membuat tuntutan dan aduan, semasa menawarkan produk.
 161. 161. TANGGUNGJAWAB PENGANTARA MEMPROMOSIKAN TAKAFUL Piawaian kod etika profesional ketika berurusan dengan pelanggan. Pengantara Takaful hendaklah: Ejen yang telah lulus dan berdaftar, memiliki Kad Kuasa yang mengandungi maklumat nama pengendali takaful yang diwakili & tempoh sah pendaftaran Ejen Takaful am boleh mewakili dua pengendali takaful am sahaja & ejen Takaful keluarga dibenarkan mewakili satu pengendali takaful. Seseorang broker takaful perlu menjadi ahli MITBA dan ada lesen yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Menjelaskan kepada pelanggan tentang jenis maklumat yang diperlukan dalam borang cadangan & tentang mustahaknya untuk memahami fakta-fakta matan/penting
 162. 162. Kelas-kelas Ejen Kelas Ejen Penerangan Ejen Khusus • Dilantik untuk melakukan tindakan/ transaksi yang khusus • Dilantik sebagai proksi untuk menghadiri mesyuarat agung bagi pihak pemegang saham Ejen Am • Boleh berbuat apa sahaja bagi pihak prinsipal • Diberikuasa menguruskan perniagaan baru tetapi tidak ada kuasa untuk beri pinjaman atas sijil & terikat pada prinsipalnya Ejen Universal • Boleh berbuat apa sahaja untuk prinsipal & tugas-tugas yang dilakukan oleh prinsipal
 163. 163. Tugas-Tugas Ejen  Masa untuk urus niaga adalah bebas & tidak terikat  Bayaran perkhidmatan dalam bentuk komisen  Laksanakan kerja dengan teliti, cekap & tekun & mematuhi syarat & terma terkandung dalam perjanjian agensinya Tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh ejen sebagai tambahan kepada kontraktual nyata: Serahkan penyata akaun kepada prinsipal seperti yang diminta Tidak membiarkan kepentingan diri bertentangan dengan tanggungjawabnya kepada prinsipal Tidak bocor maklumat sulit Tidak buat keuntungan rahsia/ambil rasuah dari mana-mana pihak Tidak wakilkan tanggungjawab kepada sub-ejen tanpa kuasa nyata atau tersirat Patuhi arahan prinsipal dan memberitahunya jika arahan berkenaan tidak dapat dilaksanakan
 164. 164. Hak-Hak Ejen Hak utama: ejen menerima bayaran perkhidmatan yang diberikan dalam bentuk komisen atau yuran Layak terima bayaran upah / komisen & bayaran balik (reimbursement) Layak menerima bayaran balik wang yang telah dibelanjakan dalam had jumlah yang munasabah setelah mendapat kuasa nyata dari prinsipalnya Berhak jalankan tanggungjawabnya dalam cara yang difikirkan wajar dan sesuai & menolak sebarang usaha yang dilakukan oleh prinsipal Tanggungjawab Prinsipal  Membayar upah / komisen & kos perbelanjaan seperti yang dipersetujui  Membayar ganti rugi kepada ejen akibat sebarang tindakan yang dibuat mengikut undang-undang, tidak bercanggah dengan kuasanya, bagi pihak prinsipal
 165. 165. Penamatan Agensi  Melalui notis pembatalan yang diberi oleh prinsipal kepada ejen  Melalui notis pelepasan yang diberi kepada prinsipal oleh ejen  Dengan menyelesaikan transaksi di mana kuasa diberi untuk transaksi itu sahaja  Dengan tamatnya tempoh seperti yang ditetapkan dalam perjanjian agensi  Melalui persetujuan bersama  Pada umumnya, dengan sebab kematian, gila atau bankrap samada kepada ejen atau prinsipal  Melalui kuatkuasa undang-undang yang menyebabkan kontrak dengan ejen berkenaan menjadi tidak sah
 166. 166. Ciri-Ciri Ejen Takaful  Ejen takaful direkrut oleh penyelia atau pengurus agensi dan mewujudkan hubungan kontrak antara pengendali takaful dan peserta. Kutipan Sumbangan Pembayaran yang dibuat kepada ejen disifatkan sebagai bayaran kepada pengendali Jika ejen gagal membuat bayaran kepada pengendali, peserta masih diberikan perlindungan Jika peserta membuat pembayaran kepada ejen yang tidak sah, pengendali tidak akan bertanggung jawab
 167. 167. Mewujudkan Hubungan Hubungan di antara penanggung insurans dan ejen boleh wujud melalui :Janji nyata Implikasi undang-undang timbul dari tatacara/perlakuan pihak terlibat atau keperluan kes Pengesahan tindakan tak diberi kuasa Statut (Seksyen 151, Akta Insurans 1996)
 168. 168. PERKHIDMATAN SELEPAS JUALAN Reka dan pasarkan produk penuhi keperluan pelanggan berorientasikan : Harga Libatkan proses penetapan sumbangan dan bagaimana ia harus dibayar. Pemilihan Saluran Pengedaran Kenalpasti dan pilih saluran bersesuaian untuk edarkan pelan / produk takaful kepada pelanggan. Saluran pengedaran : ejen, broker, pekerja bergaji, mel umum, mesin jualan, bank, syarikat kad kredit dan syarikat kad diskaun Promosi Kenal pasti dan pilih aktiviti promosi yang paling sesuai termasuk pengiklanan, promosi jualan dan jualan persendirian yang dapat membantu pengedaran produk.
 169. 169. Ejen boleh membantu membangunkan produk yang memenuhi keperluan pelanggan  Ejen boleh mempengaruhi reka bentuk produk: pandangan mereka diperlukan  Anggota agensi berorientasikan pemasaran dapat membantu kejayaan pemasaran Antara aspek interaksi antara ejen atau broker dan pengendali menghasilkan manfaat bersama :• Pertikaian mengenai tuntutan yang sah • Kehilangan kad ahli atau kertas kerja • Kos sumbangan & masalah kutipan sumbangan • Mengenalpasti polisi alternatif • Pertanyaan mengenai manfaat sijil • Pindaan sijil • Perubahan keadaan / risiko • Kemungkinan untuk polisi terbatal atau peserta sertai pengendali lain • Keperluan baru pelanggan dapat dikenalpasti • Reputasi pengendali takaful berorientasikan perkhidmatan dapat dipertingkatkan
 170. 170. Kekerapan dan Kaedah Bayaran Kekerapan bayaran Tahunan, setengah tahunan, suku tahunan & bulanan Kaedah bayaran sumbangan secara bulanan :Arahan Bank / Arahan Tetap Bank akan mengkreditkan sejumlah amaun sumbangan kepada pengendali.Caj dikenakan kepada pemegang sijil & perlu memastikan terdapat baki yang mencukupi di dalam akaun Perkhidmatan Rumah ke Rumah Sumbangan dibayar secara mingguan, dua minggu / bulanan Skim Potongan Gaji Majikan memotong caruman dari gaji pekerja yang menjadi ahli takaful dan membayar kepada pengendali setiap bulan. Majikan hanya boleh membuat potongan dengan keizinan (kebenaran) bertulis dari pekerja
 171. 171. Notis Bayaran Sumbangan  Notis Pemberitahan : 3 @ 4 minggu sebelum tarikh tamat tempoh.  Notis Peringatan : 2 @ 3 minggu selepas tarikh tamat tempoh  Pembayaran caruman selepas tamat tempoh tangguh diterima di bawah keadaan-keadaan tertentu (contohnya penyerahan borang Waranti Kesihatan) dan bayaran lewat boleh dikenakan denda. Bayaran denda lewat itu tidak dikira dari tarikh tamat tempoh, tetapi dari tarikh sepatutnya ia dibayar Peringatan awal kepada peserta mengenai sumbangan yang sepatutnya dibayar Sumbangan perlu dibayar mengikut mod bayaran & dibayar tepat pada masanya/tempoh tenggang (grace period) yang dibenarkan untuk bayaran lewat bagi pastikan kontrak terus berkuatkuasa Khidmat ejen : bantu pelanggan mengingati tarikh bayaran
 172. 172. Resit Bayaran Bukti pembayaran sumbangan. Sah apabila tertera tandatangan bercetak Ketua Eksekutif atau pegawai-pegawai lain yang diberi kuasa, dengan disertai tandatangan juruwang kaunter dan sebagainya. Tempoh Tangguh  Pembayaran sumbangan boleh dibuat dalam tempoh beberapa hari, biasanya 30 hari dari tarikh tamat tempoh yang dinyatakan  2 faedah penting :i. Tidak dikenakan caj jika sumbangan dibayar dalam tempoh tangguh ii. Tuntutan kematian mungkin ditolak jika peserta meninggal dunia dalam tempoh tangguh ini sedangkan sumbangan masih belum dibayar  Pengendali selenggara buku daftar sijil dengan menyatakan maklumat minimum yang diperlukan
 173. 173. Amalan Profesional  Jadual pemeriksaan pengurusan risiko, nasihat dan laporan tuntutan : dibincangkan dengan pelanggan untuk pastikan situasi yang selesa kepada pelanggan pada setiap masa  Bertujuan untuk mengurangkan jumlah kos risiko perniagaan dan kos pelan takaful yang disertai pelanggan  Pengendali bantu peserta membuat penilaian semula pelan perlindungan takaful secara percuma di mana perlindungan sedia ada akan dikaji secara terperinci dan menyediakan laporan mengenai kesesuaian perlindungan tersebut menghadapi risiko  Sekiranya terdapat kekurangan, jabatan pengunderaitan akan menyediakan laporan yang menonjolkan kekurangan tersebut serta mencadangkan perlindungan tambahan/lain yang bersesuaian.
 174. 174. NASIHAT DAN AMALAN YANG WAJAR Piawaian Syariah Pertubuhan Perakaunan dan Pengauditan untuk Institusi Kewangan Islam (AAOIFI) Sediakan garis panduan mengenai isu-isu Syariah berkaitan operasi Takaful : Piawaian Syariah 26 – Takaful  Piawaian Syariah 41 – Takaful Semula Piawaian Perakaunan, Pengauditan dan Pematuhan AAOIFI Garis Panduan berkaitan operasi Takaful adalah seperti berikut: FAS 12 - Pembentangan dan Pendedahan Umum dalam Penyata Kewangan Pengendali Takaful.  FAS 13 - Pendedahan mengenai Asas bagi Menentukan dan Peruntukkan Surplus atau Defisit Pengendali Takaful  FAS 14 – Pelaburan Dana  FAS 15 – Peruntukan dan Rezab dalam Operasi Takaful  FAS 19 – Sumbangan dalam Pengendali Takaful
 175. 175. Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam (IFSB) Piawaian IFSB berkaitan operasi Takaful adalah seperti berikut: i.IFSB 8 - Garis Panduan Prinsip-Prinsip Pematuhan Akujanji Takaful • Digunapakai dalam semua urusan operasi perniagaan takaful atau akujanji • Tentang keperluan pendedahan untuk menggalakkan amalan yang baik dan ketelusan dalam operasi takaful, Prinsip-Prinsip Panduan mengesyorkan agar menerapkan pendekatan 6 - 'mematuhi atau menerangkan' • Bolehkan perlaksanaan Prinsip Panduan untuk tangani kepelbagaian rangka kerja undang-undang dalam bidang kuasa masing-masing di mana takaful beroperasi • Mudahkan penerapan rangka kerja tadbir urus yang seimbang dengan saiz, kerumitan dan ciri-ciri setiap takaful.
 176. 176. ii. IFSB 11 – Piawaian Keperluan Kesolvenan Akujanji Takaful • Terpakai kepada semua perniagaan Takaful dan Takaful Semula • Tujuan dan objektif :• Tingkatkan kemungkinan takaful akan dapat memenuhi semua tanggungjawab kontraktual dan komitmennya • Sebagai sistem amaran awal bagi campur tangan pengawalseliaan dan tindakan pembetulan dengan serta-merta, dengan mengambil kira bahawa pihak berkuasa penyeliaan kadang-kadang mungkin mempunyai akses hanya kepada maklumat yang tidak lengkap, dan kemungkinan tindakan pembetulan yang diambil akan mengambil masa untuk menghasilkan impak yang diingini • Sebagai penampan supaya kesan kerugian boleh dihadkan atau dikurangkan, terutamanya kesan sistemik • Pupuk keyakinan di kalangan orang ramai, khususnya para peserta terhadap kestabilan kewangan dalam industri takaful
 177. 177. • Beri penekanan yang lebih khusus terhadap keperluan kesolvenan untuk 'Dana Risiko Peserta (PRF) atau Akaun Khas Peserta (PSA) yang tertakluk kepada pengunderaitan dan kadar sumbangan yang dibuat atas dasar Tabarru’. • Akaun Peserta adalah dana yang dikhususkan kepada pelaburan, dan risiko pelaburan yang berkaitan adalah ditanggung sepenuhnya oleh peserta tanpa perlu untuk sokongan modal dari pengendali takaful dalam bentuk Qard (pinjaman).
 178. 178. Garis Panduan Berkaitan untuk Takaful Ketua Pengarah Takaful di BNM menyediakan garis panduan tambahan bagi operasi takaful yang merangkumi aspek pengunderaitan, pelaburan dan memfailkan pulangan dan data statistik (Penyerahan Statistik Pengendali Takaful TOSS) BNM melakukan audit ke atas pengendali takaful Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) mengeluarkan piawaian perakaunan bagi operasi perniagaan Takaful Am dan Takaful Keluarga, selaras dengan yang Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa demi melindungi kepentingan awam. Akta Cukai Pendapatan Malaysia 1967 menyediakan garis panduan percukaian untuk pengendali takaful yang mengurus dana takaful. Terdapat beberapa aspek percukaian ke atas beberapa perkara tertentu yang tidak jelas atau meragukan kerana peruntukan percukaian dirujuk kepada operasi insurans konvensional, sedangkan takaful beroperasi mengikut asas yang berbeza.

×