SOFOR 1

268 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
268
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SOFOR 1

 1. 1. ÍNDICE1. QUE É UNHA SOFOR?2. A SOFOR COMO SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA3. QUE É ESPECIAL NUNHA SOFOR?4. CONSTITUCIÓN DA SOFOR5. O DÍA A DÍA DAS SOFOR6. REMATOU A SOCIEDADE -4-
 2. 2. 1. QUE É UNHA SOFOR? -5-
 3. 3. Necesidade dunha xestión forestal  sustentable AMBIENTAL XESTIÓN FORESTAL SOCIAL SUSTENTABLE ECONÓMICO -6-
 4. 4. Necesidade dunha xestión forestal  sustentable Excesiva fragmentación  Baixo nivel de  da propiedade organización corporativa Os predios de pequeno  Explotacións de dimensión insuficiente  tamaño están en mans  duns 600.000 titulares e  para viabilidade técnica e económica ocupan unha superficie  de 1.200.000 hectáreas. Rendibilidade mínima ou  nula para o silvicultorElevado nivel de  Elevado risco de  Nula presenza de  abandono incendios capital privado Non é sustentable -7-
 5. 5. Obxectivos das SOFOR Redución do nivel  SUSTENTABILIDADE DA  de abandono do  XESTIÓN FORESTAL monte galego Redución do risco  de incendios  forestais Superficie forestal  suficiente SISTEMA DE XESTIÓN FORESTAL  Aplicación de  CONXUNTA instrumentos de  XESTIÓN  Rendibilidade  planificación da  SUSTENTABLE económica xestión forestal Figura societaria de  Incorporación  agrupación de  voluntaria propietarios PEQUENOS  Consolidación  PROPIETARIOS  da propiedade FORESTAIS -8-
 6. 6. Que é unha SOFOR?Agrupación que asocia propietarios ou propietarias forestais ou persoas titulares de dereitos de uso de parcelas susceptibles  de  aproveitamento  forestal,  que  ceden  os  devanditos dereitos  á sociedade,  pode  asociar  tamén outras persoas físicas ou xurídicas que non sexan titulares de dereitos de uso de parcelas, e que cumpren unha serie de requisitos.A persoas propietarias, voluntariamente e mantendo a propiedade, ceden os dereitos de uso das parcelas para o seu  aproveitamento  durante  un  mínimo  de  25  anos  a  unha  sociedade  de  responsabilidade  limitada.  Nas  Sofor poderá entrar  capital  privado,  que  en  ningún  caso  poderá superar  o  49%,  coa  intención  de  que  o  control  da sociedade estea nas mans dos propietarios forestais. Decreto 45/2011, do 10 de marzo, polo que se regula o fomento das agrupacións de propietarios forestais, os  requisitos e cualificación das sociedades de fomento forestal e a creación do seu rexistro (DOG nº 58, do 23 de marzo de 2011) -9-
 7. 7. Requisitos das sociedades de fomento forestal FORMA XURÍDICA:  SOCIEDADE DE  RESPONSABILIDAD LIMITADACUMPRIMENTO DOS  DOMICILIO SOCIAL E  REQUISITOS DE  FISCAL EN GALICIACARÁCTER FORESTAL SOFOR CUMPRIMENTO  DOS  INSCRICIÓN NO REXISTRO  REQUISITOS DE CARÁCTER  DE SOCIEDADES DE  ESTATUTARIO FOMENTO FORESTAL - 10 -
 8. 8. 2. A SOFOR COMO SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11 -
 9. 9. A SOFOR como sociedade de responsabilidade limitada Entidades de dereito  O sistema de adhesión é voluntario, e permite conxugar intereses dos silvicultores con  privado e adhesión  investidores capitalistas. A S.L. como entidade de dereito privado está baseada na autonomía  voluntaria da vontade e a igualdade entre as partes, podendo libremente tomar acordos. As persoas socias non responden persoalmente das débedas sociais (responsabilidade limitada  Responsabilidade  a achega ao capital social). Ás veces existen responsabilidades das persoas socias e limitada da persoa socia administradoras, pero sería menor que no caso da responsabilidade ilimitada dun particular.Flexibilidade para a libre  Gran autonomía da vontade das persoas socias a través da regulación dos estatutos (dereitos  regulación de  de voto, distribución de dividendos, transmisión de participacións...) funcionamentoPosibilidades de achegas  Achegas monetarias e non monetarias (terreos, construcións, maquinaria, dereitos de uso e  de capital aproveitamento de parcelas...) As prestacións accesorias permiten acceder á sociedade cunha achega en diñeiro ao capital e  Prestacións accesorias como prestación accesoria a cesión dos dereitos de uso e aproveitamento das súas parcelas. Publicidade de actos e  Inscrición no Rexistro Mercantil e depósito das contas anuais o que facilita a publicidade da contas fronte a terceiros  información e a confianza fronte a terceiros. Existencia de ampla xurisprudencia. e seguridade xurídica - 12 -
 10. 10. Vantaxes das sociedades de responsabilidade  limitada fronte a outras formas de organización Entidade de  Adhesión  dereito privado voluntaria Flexibilidade para a  libre regulación do  funcionamento Responsabilidade  limitada do socio/a Posibilidade de  VANTAXEScesión dereitos de  uso mantendo a  propiedade Regulación legal de  tutela do socio/a Posibilidade de  capital privado  investidor  Publicidade de  Seguridade actos e contas  xurídica ante terceiros - 13 -
 11. 11. 3. QUE É ESPECIAL NUNHA SOFOR? - 14 -
 12. 12. Requisitos das SOFOR SOCIEDADES LIMITADAS: AUTONOMÍA DA VONTADE DOS SOCIOS/AS De necesaria  e libre  regulación DE CARÁCTER  REQUISITOS DE CARÁCTER  FORESTAL ESTATUTARIO‐ Superficie mínima que cómpre xestionar‐ Delimitación da superficie‐ Planificación da xestión forestal. Requisitos obrigatorios nos estatutos para adaptar a Sociedade Limitada  aos obxectivos forestais perseguidos polo decreto regulador e que  expresen a vontade das persoas socias - 15 -
 13. 13. Requisitos forestais: superficie mínima a xestionar hectáreas PLANTACIÓNS FORESTAIS DO FROITO 15 A SOFOR ten que  dispoñer dos  FRONDOSAS CADUCIFOLIAS OU dereitos de uso  MASAS PREEXISTENTES DE 25 da superficie por  FRONDOSAS AUTÓCTONAS calquera medio  xurídico válido OUTRAS SUPERFICIES FORESTAIS 50Ata un máximo de 3 unidades  de superficie en couto  Cada unidade poderá redondo, nun mesmo  Cada unidade haberá incluír ata un 30% de  municipio ou estremeiros, e  de ter unha superficie  encravados que non  non se verán interrompidas  computable, polo  computan para acadar a por límites naturais, artificiais  menos do 25% da  superficie mínima esixida ou administrativos. superficie mínima - 16 -
 14. 14. Aprobado pola Dirección Xeral Proxectos de ordenación de montes, plans  Réxime de infraccións e  dasocráticos, plans técnicos ou outras figuras  equivalentes definidas na Lei 43/2003, do 21  sancións da Lei de  de novembro, que garanta a axeitada  montes e reintegro da  ordenación do monte xestionado  subvención percibida ou  conxuntamente, así como a viabilidade  técnica e económica da explotación, dentro  INSTRUMENTO DE  perda do dereito á concesión dun modelo sustentable. Un plan dasocrático  ou plan técnico é o proxecto de ordenación  PLANIFICACIÓN DA  de montes, que pola súa singularidade  XESTIÓN FORESTAL (pequena extensión, funcións preferentes  distintas ás de produción de madeira ou  cortiza) precisan unha regulación máis sinxela  Agás que a  da xestión dos seus recursos arbóreos. Dirección Xeral   autorice unha  modificación  deste Obrigatorio cumprimento, durante o período de vixencia establecido, á superficie forestal xestionada,  independentemente de que esta sexa disolta ou deixe de ostentar os dereitos de uso da superficie. A dita obriga existirá independentemente de que a sociedade fose beneficiaria dos incentivos contemplados no decreto regulador das SOFOR, e tamén será obrigatorio para as persoas socias que abandonen a sociedade en caso  de separación ou exclusión. - 17 -
 15. 15. Requisitos estatutarios Explotación e aproveitamento en común OBXECTO SOCIAL ÚNICO dos terreos forestais cuxo uso fose cedido á sociedade Participación individual inferior ao 33% Diferenciación entre participacións sociaisCAPITAL SOCIAL de clase forestal e clase xeral Maioría dereitos de voto para propietarios forestaisCESIÓN DE USO  Prazo mínimo de 25 anos DE TERREOS  Mediante calquera modalidade xurídica  FORESTAIS  válida (achegas non monetarias e  prestacións accesorias) - 18 -
 16. 16. Requisitos estatutarios: obxecto social Explotación e aproveitamento en común dos  OBXECTO SOCIAL terreos forestais dos cales o uso das parcelas foi  ÚNICO cedido á sociedade, mediante a xestión  sustentable e viable destes Aproveitamentos forestais Lei de montes Xestión forestal sustentable:  organización, administración e uso dos montes de forma e  intensidade que permita manter a súa  biodiversidade, produtividade, vitalidade,  potencialidade e capacidade de  Os madeireiros e leñosos, incluída a biomasa forestal, os de  rexeneración, para atender, agora e no futuro, as funcións ecolóxicas, económicas e  cortiza, pastos, caza, froitos, fungos, plantas aromáticas e  sociais relevantes no ámbito local, nacional  medicinais, produtos apícolas e os demais produtos e servizos  e global, sen producir danos a outros  con valor de mercado característicos dos montes ecosistemas. - 19 -
 17. 17. Requisitos estatutarios: capital social Propietarios  forestais e  Participacións  outros Persoas físicas e/ou  sociais: clase  xurídicas forestal e clase  xeral Posibilitar  presenza de  capital investidor  CAPITAL SOCIAL SOFOR Participación  Maioría de dereitos de  individual < 33% Control polos  voto para propietarios  propietarios Límite do 49%  forestais forestais para entidades  Obxectivo:públicas e sen  xestión conxuntaánimo de lucro - 20 -
 18. 18. Requisitos estatutarios: cesión dos dereitos de uso e  aproveitamento de parcelas forestais Necesidade de garantir o ciclo forestal completo DEREITOS DE USO E  Garantir unha eficaz  APROVEITAMENTO xestión conxunta PRAZO INDEFINIDO OU PRAZO DETERMINADO,  MÍNIMO DE 25 AÑOS CALQUERA MODALIDADE XURÍDICA VÁLIDA Con carácter orientativo: ACHEGAS NON MONETARIAS PRESTACIÓNS ACCESORIAS Propiedade: SOFOR  Integran o capital social Propiedade: SOCIOS /AS Non integran o capital  social Outorga á persoa  socia  unha cota nos dereitos  Cesión dos dereitos de uso á SOFOR de voto e participación  Retribución ás persoas socias mediante pacto  nos beneficios estatutario previoA cesión dos dereitos de uso tamén se pode facers por calquera outra modalidade xuridicamente válida, sempre que se garanta ásociedade a posesión plena dos dereitos de uso sobre as parcelas que se van xestionar conxuntamente. - 21 -
 19. 19. Prestacións accesorias Non se considera como achega ao capital social:  PROPIEDADE DOS SOCIOS/AS Permiten acceder á sociedade cunha  achega en diñeiro ao capital (necesaria  para os gastos ou investimentos  necesarios para a posta en marcha da  No caso de establecerse  sociedade) e como prestación accesoria  prestación accesorias, nos  a cesión dos dereitos de uso e  estatutos especificarase o seu  aproveitamento das súas parcelas. contido, con identificación das  parcelas e da superficie. PRESTACIÓNS  ACCESORIAS Nos estatutos especificarase a retribución da  prestación accesoria que vai percibir o  Vantaxe: redución da responsabilidade da  socio/a, que poderá ser de varios tipos. persoa  socia a súa achega ao capital social,  xa que ao ceder o dereito de uso e  aproveitamento á sociedade, mantén en todo momento a propiedade das parcelas. Son accesorias á condición da persoa socia, no  sentido de que só quen é socio/a pode ser  obrigado a prestalas. - 22 -
 20. 20. Requisitos estatutarios: órgano de administración Órgano  Número Impar executivo Mínimo: 3 Máximo: 7 Nomeamento pola xunta xeral  por prazo limitado de anos con  Carácter gratuíto  posible reelección por períodos  do cargo de igual duraciónSó axudas  de custo Representación de: CONSELLO DE  Clase xeral Número mínimo de  ADMINISTRACIÓN Clase forestal Pacto libre reunións anuais estatutario nºPacto libre conselleiros/asestatutario Non necesidade  Os conselleiros/as  de ser socio/a:  poderán conferir a  persoas físicas  POSIBILIDADE DE  súa representación e/ou xurídicas Posibilidade  ADMINISTRADOR ÚNICO: Expresamente  conselleiros/as  Sempre e cando o cargo sexa  externos para cada  reunión desempeñado por unha  Acreditación  empresa de servizos  solvencia e  forestais capacitación - 23 -
 21. 21. Outros requisitos estatutarios Os propietarios poden Perda da condición de Sociedade  Disolución da  recuperar o pleno dominio  de Fomento Forestal sociedade sobre as súas propiedades Obxecto: garantir a  Disolución  da sociedade ou  Acordo do 85% dos  permanencia e  baixa do Rexistro SOFOR votos durabilidade dos plans de  ordenación forestal. - 24 -
 22. 22. Regras de funcionamento necesarias Importancia das participacións sociais e circunstancias persoais dos socios/as. Pautas que cómpre establecer: Valoración das plantación no momento da achega ou cesión Réxime compensatorio de obras, melloras e servidumes derivadas da aplicación do instrumento de  planificación da xestión forestal Valoración da sociedade para os efectos da incorporación de novas persoas socias ou a saída destas Inclusión de terreos limítrofes á superficie xestionada Procedemento no caso de incumprimento das obrigas dos socios/as Réxime de transmisión de participacións sociais afectadas pola cesión de uso de parcelas forestaisDistribución de beneficios atendendo á distinta tipoloxía de participacións sociais e dereitos de uso cedidosRegulación dos dereitos de separación e exclusión da persoa socia e os seus efectos sobre os terreos cedidos Recoñecemento de dereitos económicos sobre valor forestal en voo cedido - 25 -
 23. 23. O Rexistro de Sociedades de Fomento Forestal Creación Funcións Eficacia Encargado REXISTRO PÚBLICO DE  CARÁCTER  ADMINISTRATIVO  ADSCRITO Á CONSELLERÍA  COMPETENTE EN  MATERIA DE MONTES Actos  Publicidade inscribibles As sociedades que  cumpran os requisitos forestais e estatutarios poderán solicitar a súa  Libros e  inscrición no Rexistro  Normas  arquivos complementarias SOFOR - 26 -
 24. 24. Rexistro SOFOR ‐ Proceder á inscrición e baixa das SOFOR. ‐ Proceder á inscrición previa das agrupacións de propietarios forestais que  pretendan obter a cualificación de SOFOR. ‐ Cualificar os documentos que pretendan acceder aos libros do rexistro. FUNCIÓNS ‐ Expedir certificacións sobre as SOFOR inscritas no rexistro. ‐ Requirir a información periódica a proporcionar polas sociedades inscritas  no rexistro ‐ Colaboración e coordinación con outros rexistros. ‐ Ordenar, tratar e publicar a información rexistral. ‐ Inscrición previa SECCIÓNS DO  ‐ Inscrición REXISTRO ‐ Información periódica a proporcionar ‐ Baixa A publicidade do Rexistro das SOFOR farase efectivo mediante certificación  CERTIFICACIÓNS gratuíta expedida polo encargado/a do rexistro.Inscrición previa: para facilitar a creación das SOFOR, establécese a posibilidade de solicitar unha inscrición previa no Rexistro de SOFOR, para o que só é necesario acreditar :‐ A constitución dunha sociedade limitada co obxecto social requirido.‐ A titularidade de dereitos de uso sobre polo menos o 25% da superficie mínima esixida.‐ Un sistema obxectivo de valoración dos dereitos de aproveitamento forestal. Con estes mínimos, poden solicitarse axudas para as actuacións necesarias para cumprir os requisitos para a inscrición definitiva. - 27 -
 25. 25. Axudas públicas ás SOFOR As sociedades con inscrición previa no Rexistro das  SOFOR poderán obter axudas para o desenvolvemento  das actuacións necesarias para a consecución dos  SUBVENCIÓNS requisitos esixidos para lograr a inscrición definitiva no  Rexistro de SOFOR. Inscrición definitiva: outros incentivos INSTRUMENTO DE  CONCENTRACIÓNCONSTITUCIÓN PLANIFICACIÓN DA  PRIVADA XESTIÓN FORESTAL • Ata o 100% dos gastos necesarios  • Ata o 100% dos  • As SOFOR que dispoñan do  para a concentración privada.  custos de  instrumento vixente e aprobado  Perímetros de concentración onde o  redacción. terán prioridade no acceso ás  70% da superficie sexa da sociedade ou  subvencións que se poidan convocar  dos socios. (plantacións, traballos silvícolas e  preventivos e gastos de xestión). • Ata o 100% dos custos de redacción  do proxecto de obras e infraestruturas  • Terán carácter preferente as  comúns. SOFOR que teñan desenvolvido un  proceso de concentración parcelaria.  • Ata o 70% dos custos de execución de  obras - 28 -
 26. 26. Outras formas de organización: disposición transitoria única Constituídas con anterioridade á entrada en vigor do Decreto 45/2011 Xestión e  Sociedade limitada: Entidades xurídicas de dereito  comercialización  base ideal para a  Solicitude de  privado que agrupen persoas  Finalidade: en común dos  inscrición no  constitución dunha  propietarias forestais (non S.L.) froitos das súas  SOFOR Rexistro de SOFOR  propiedades  12 meses dende a entrada  en vigor do decreto Cumprimento de requisitos de superficie mínima e delimitación de superficie Posesión da propiedade ou dereito de uso da superficie forestal que cómpre xestionar de forma Acreditar conxunta por un prazo indefinido ou por un prazo en concreto, nunca inferior a 25 anos. Cumprimento dos requisitos forestais e estatutarios, excepto nos casos en que non sexa posible  debido á regulación legal aplicable da entidade solicitante. Aproveitamentos  Prazo improrrogable  madeireiros e  Resolución da D.X.: de 2 meses para  6 meses dende a solicitude subministración de  emendar defectos información - 29 -
 27. 27. 4. CONSTITUCIÓN DA SOFOR - 30 -
 28. 28. Por onde empezar? A idea de constitución dunha Sofor debe nacer  do acordo entre varias persoas propietarias de  montes situados nunha mesma zona para  xestionalos conxuntamente, con fin de conseguir  a través do maior tamaño da explotación  forestal unha xestión sustentable e viable.Contando coa superficie  No inicio, non se conta coa  mínima esixida superficie mínima esixida Valoración dos dereitos de uso e  aproveitamentoPosibilidade de inscrición  Posibilidade de inscrición  definitiva como SOFOR previa como SOFOR Sistema obxectivo de valoración ‐ Superficie As persoas socias fundadoras  poden pactar libremente o valor  ‐ Cualificación das parcelas Aínda son necesarias novas  dos dereitos de uso, sendo  ‐ Capacidade produtiva persoas socias que acheguen  recomendable establecer nos  dereitos de uso:  evitar tensións  estatutos ou noutro documento  sobre a valoración destes como  un sistema de valoración  condición para o acceso. obxectivo  Encargar a administración e a  representación da sociedade - 31 -
 29. 29. Trámites e custos de constitución 1) Solicitude de certificación de denominación social 2) Desembolso do capital Contando con propietarios que  3) Elaboración dos estatutos sociais acheguen un 25% da superficie  mínima esixida e co sistema de  4) Escritura de constitución valoración obxectivo, pódese  constituír unha S.L. en cuxos  estatutos se reflicta o obxecto social  5) Liquidación do imposto sobre operacións societarias 6) Alta nas obrigas do censo Tamén é posible modificar os  estatutos dunha sociedade  limitada xa existente para  7) Legalización de libros incluír a definición do obxecto  social 8) Outros trámites 9) Inscrición previa como SOFOR Nesta fase sería posible constituír a  sociedade co capital mínimo de 3.000 euros, co fin de sufragar os gastos de posta  Para constituír a sociedade teremos que realizar unha serie  en marcha, e cuns estatutos estándar non  de trámites. O Real decreto‐Lei 13/2010, do 3 de decembro, adaptados aos requisitos estatutarios que  introduciu unha serie de medidas que axilizan e simplifican  temos visto que son necesarios para as  os trámites de constitución de sociedades. SOFOR. O procedemento xeral de constitución de sociedades de  responsabilidade limitada realízase por vía telemática. - 32 -
 30. 30. Solicitude da certificación de denominación social A DENOMINACIÓN DA SOCIEDADE:  O nome da sociedade non pode coincidir co doutra sociedade e a  certificación incorporarase á escritura de constitución  CONTIDO DA SOLICITUDE: FORMA DE SOLICITUDE: SOLICITUDE: ‐ Nome dunha persoa socia fundadora ‐ Impreso nas oficinas do RMCRexistro Mercantil  ‐ 3 denominacións por orde de preferencia ‐ Por correo ás oficinas do RMC Central ‐ Forma social ou abreviatura (S.L. ou S.R.L.) ‐ Por internet (www.rmc.es) CERTIFICADO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Transcorridos 3 meses  3 MESES PARA OS  sen constituír a  sociedade, solicitarase  VIXENCIA EFECTOS DE OUTORGAR  unha nova certificación, Pode realizarse unha  consulta previa de  A ESCRITURA e transcorridos 6 meses  denominación para  sen inscrición no verificar se un nome  Rexistro Mercantil,  está dispoñible ou  RESERVA 6 MESES causará baixa non - 33 -
 31. 31. Desembolso do capital  Bens ou dereitos  susceptibles de  valoración económica  ACHEGAS  CAPITAL  ACHEGAS NON  (terreos, construcións,  maquinaria,  MONETARIAS SOCIAL MONETARIAS instalacións, dereitos  de uso e  aproveitamento,  marcas...)APERTURA DE CONTA BANCARIA A  ENTREGAR AO NOTARIO OS TÍTULOS  NOME DA SOCIEDADE “EN  DE PROPIEDADE DOS BENS OU  CONSTITUCIÓN” DOCUMENTACIÓN RELATIVA A ELES Cálculo do valor que se lles vai  Presentación do certificado de  asinar na escritura de  denominación social constitución Cabe a posibilidade de que as  Obtención do certificado de  VIXENCIA DE  persoas socias entreguen os  cartos ao notario para que  achega de capital 2 MESES constitúa o depósito no prazo de  5 días - 34 -
 32. 32. Elaboración dos estatutos sociaisOS ESTATUTOS  Recollen datos básicos da sociedade e rexerán o funcionamento desta. SOCIAIS As persoas socias fundadoras poderán incluír os pactos e condicións que estimen  convenientes, e neles constarán: ‐ Denominación da sociedade. ‐ Obxecto social.CONTIDO DOS  ‐ Domicilio social. ESTATUTOS ‐ Capital social, as participacións en que se divida, o seu valor nominal e a súa  numeración correlativa, e no caso de existir participacións de clase forestal e de clase  xeral, os dereitos de voto que ostente cada participación, e a contía destes. ‐ Xeito de organizar a administración da sociedade, número de administradores/as, ou  o número mínimo e máximo, así como a duración do cargo e o sistema de retribución  se o tivesen. ‐ O xeito de deliberar e adoptar os acordos os órganos da sociedade. Para solicitar a inscrición previa, xa  Redacción dos estatutos:  vimos que abonda con que se  modelo orientativo das  recolla neles o obxecto social  SOFOR ou contar coa  establecido na normativa  asistencia dun  reguladora das SOFOR. profesional - 35 -
 33. 33. Elaboración da escritura de constitución ESCRITURA DE  Datos das persoas socias: DNI  CONSTITUCIÓN das persoas físicas e NIF e  escrituras das persoas xurídicas Domicilio: Galicia Datos persoais dos  administradores/as e forma  CONTIDO MÍNIMO: de organización (consello de  administración ou  administrador único) Certificado de denominación‐ Identidade das persoas socias Certificación bancaria, no caso ‐ A vontade de constituír a sociedade.‐ As achegas de cada socio/a e a numeración das participacións. de achegas monetarias‐ Os estatutos da sociedade.‐ O sistema de administración inicial. Documentación da propiedade ‐ A identidade da persoa ou persoas que no inicio leven a  e valoración no caso de administración e a representación da sociedade. achegas non monetarias‐ Outros pactos e condicións establecidas polas persoas socias Estatutos sociais - 36 -
 34. 34. Escritura de constitución ESCRITURA DE  CONSTITUCIÓN Elaboración da  Punto de  escritura de  Envío telemático do notario da copia autorizada da escritura ao  Asesoramento e  constitución polo  Rexistro Mercantil do domicilio social, no mesmo día do seu  inicio de Tramitación  notario outorgamento, e facilitar aos fundadores unha copia simple  (PAIT) (www.notariado.org) electrónica. (www.circe.es) Unha vez achegada a documentación e  datos necesarios, se solicitamos  Solicitude do NIF á 3 días hábiles realizar toda a tramitación de forma  Inscrición da escritura  Axencia Tributaria  telemática, nun prazo dun día hábil  no Rexistro Mercantil poderase realizar a sinatura ante  dende o notario notario da escritura de constitución, á O custo da  que deberán asistir todas as persoas  constitución da  socias. Se algunha non pode acudir  sociedade cun  nesa data, na propia notaría  capital de 3.000  Notificación ao  informarannos sobre como dar  euros é duns 250  Obtención do NIF  poderes a outra persoa para que o  notario e á Axencia  euros. definitivo represente. TributariaA actividade pode comezar na data de outorgamento da escritura de constitución, con duración indefinida. Excepto o primeiro exercicio, o  exercicio social comeza o 1 de xaneiro e remata o 31 de decembro. - 37 -
 35. 35. Liquidación do Imposto sobre operacións societariasDende o 3 de decembro de 2010, a constitución e ampliación de capital de sociedades está exenta,  polo que non ten custo por este concepto. - 38 -
 36. 36. Alta nas obrigas do censo Cubrir un modelo 036 que podemos obter na oficina da Axencia Tributaria máis próxima ao noso  domicilio, cuxa situación podemos buscar na súa web (www.aeat.es), nos que tamén podemos  cubrir o modelo e imprimilo. Solicitamos a alta no censo de empresarios, declarando a actividade forestal e indicando o  municipio no que se desenvolve fundamentalmente a actividade. Se houbese locais destinados á actividade indicarase domicilio e metros cadrados. No mesmo modelo informaremos de que estamos establecidos no territorio de aplicación do  Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) e de que non imos realizar exclusivamente operacións non  suxeitas ou exentas, xa que como mínimo deberemos repercutir IVE polas vendas de madeira ao  tipo xeral do 18%.Modelo 036 Tamén debemos informar sobre o inicio da actividade. Aquí cabe a posibilidade de que a  sociedade vaia adquirir nunha fase inicial bens e servizos para, por exemplo, a limpeza e  reforestación dos montes, e só posteriormente vaia iniciar a corta e venda de madeira, ao cabo dos anos necesarios para que as árbores plantadas alcancen o nivel de crecemento abondo O réxime de IVE aplicable sería o xral, xa que o Réxime Especial de Agricultura, Gandaría e Pesca  non é aplicable ás sociedades mercantís. Damos de alta a obriga de presentar declaración polo imposto de sociedades, e a de realizar  retencións ou ingresos a conta sobre rendementos, normalmente os do traballo e actividades  profesionais ou forestais.  - 39 -
 37. 37. Legalización de libros levar obrigas legalizar LIBROS OBRIGATORIOS,  DOCUMENTACIÓN E  Levar a contabilidade e  CÓDIGO DE  conservar XUSTIFICANTES conservar os libros rexistros COMERCIO e de contabilidade pautas redactar Os suxeitos pasivos dos  LEI XERAL  impostos sobre sociedades  auditar TRIBUTARIA deben levar a contabilidade CONTAS ANUAIS aprobar depositar LIBROS  OBRIGATORIOS ‐ Balance Inicial Libro de inventarios e  ‐ Balances de sumas e saldos trimestrais contas anuais ‐ Inventario de peche (balance de comprobación e inventario de existencias valorado) ‐ Contas anuais (balance, conta de perdas e ganancias, ECPN, EFE e memoria) Libro diario ‐ Rexistra as operación diarias ou en totais por períodos máximos de 1 mes Poden levarse de forma voluntaria outros libros. O libro maior non éLibro rexistro de socios/as obrigatorio, excepto no caso de que no libro diario se contabilicen as  operacións por períodos Libro de actas ‐ Da xunta xeral e do consello de administración - 40 -
 38. 38. Legalización de libros Tradicionalmente utilizábanse libros en  Rexistro  branco encadernados que se levaban a  Mercantil do  Practicar unha  dilixenciar antes da súa utilización domicilio social dilixencia na primeira  páxina de cada libro e  LIBROS  se sele cada unha  Hoxe en día, existen libros de follas OBRIGATORIOS delas, de forma que o  soltas, a xeito de arquivadores, que se  libro quede  legalizan antes da súa utilización, e que  Legalización identificado logo poden ser extraídos para a súa  impresión, de forma que se poidan  pasar os datos no ordenador cun  procesador de textos Libro de actas Libro diario e  e libro rexistro de  Libro de inventarios e  socios/as contas anuais A contabilidade adoita levarse con programas  informáticos, podendo legalizarse os libros a  medida que se vai pechando cada exercicio, en  soporte papel, informático ou telemático a  Nos 4 primeiros meses  través de internet directamente ao rexistro Antes da súa utilización dende o peche do exercicio  social - 41 -
 39. 39. Outros trámites Solicitude de inscrición  Antes do inicio da actividade na Administración da  na Seguridade Social e  No caso de contratar  Tesouraría Xeral da Seguridade Social máis  asignación dun código de  traballadores/as próxima (www.seg‐social.es) conta de cotización Contratación de servizos e actividades a unha  Non imprescindible empresa de servizos forestais Alta no Réxime Especial  Persoas socias e  Con funcións de dirección e xerencia e  de Traballadores  traballadoras posesión de máis de 1/4 do capital social Autónomos da Seg. SocTRÁMITES LABORAIS 30 días dende o inicio da  Comunicación de  No caso de apertura de centro de  actividade, na delegación  apertura de centro de  traballo (http://traballo.xunta.es) correspondente da Consellería  traballo de Traballo Antes do inicio da actividade e  Solicitude do  Obrigatorio para todas as entidades  pode substituírse polo alta no  libro de visitas libro de visitas electrónico Existen outros trámites que non sempre son  obrigatorios, como son: Nos PAIT pódese tramitar, dentro do proceso  OUTROS  ‐ Licenza de apertura de constitución telemática da sociedade, a  ‐ Licenza de obra do concello asignación de códigos de conta de cotización,  TRÁMITES afiliación e alta de persoas socias e  ‐ Rexistro na propiedade industrial (marcas) traballadores/as da empresa, se os houbese ‐ Etc. - 42 -
 40. 40. Inscrición previa no Rexistro SOFOR SOCIEDADE LIMITADA CONSTITUÍDA E INSCRITA NO REXISTRO MERCANTIL ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN E  XUSTIFICACIÓN DA  ACREDITACIÓN DA DISPOSICIÓN DUN MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS  TITULARIDADE DOS  SISTEMA OBXECTIVO DE VALORACIÓN  INSCRITAS NO REXISTRO MERCANTIL  DEREITOS DE USO DO  DOS DEREITOS DE APROVEITAMENTO QUE ACREDITEN O CUMPRIMENTO DO  25% SUPERFICIE  FORESTAL: SUPERFICIE, CUALIFICACIÓN  OBXECTO SOCIAL ESIXIDO ÁS SOFOR MÍNIMA ESIXIDA E CAPACIDADE PRODUTIVA SOLICITUDE DE INSCRICIÓN PREVIA NO REXISTRO DE SOFOR PRAZO MÁXIMO DE 12 MESES EN  AXUDAS PÚBLICAS PARA O  SITUACIÓN TRANSITORIA PARA  CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS  INSCRICIÓN DEFINITIVA  BAIXA PARA A  INSCRICIÓN DEFINITIVA  Inscrición definitiva: presentación da documentación para a inscrición definitiva e acreditar os labores de publicidade e información  pública destinados aos propietarios das áreas xeográficas afectadas pola xestión forestal conxunta proxectada, mediante anuncio no taboleiro de anuncios do concello ou concellos nos que se encontren os terreos obxecto de xestión pola sociedade e en dous xornais de  ámbito galego. - 43 -
 41. 41. Capital e participacións sociais nunha SOFOR Achegas non  Montes ou dereitos de  Mínimo 25 anos monetarias uso destes Mínimo 3.000 € (S.L.) CAPITAL  ación Totalmente desembolsado no  valor SOCIAL momento da constitución Polas persoas socias,  Achegas monetarias respondendo estas e as  administradoras da súa realidade  Ata o 49% para entidades públicas ou  ante terceiros durante 5 anos Participación < 33% dende o momento en que se fixo  sen ánimo de lucro a achega. Participacións “Clase forestal” e “clase xeral” Posibilidade de prestacións  accesorias (ampla regulación nos  Dereitos de voto Maioría clase forestal Maioría do capital estatutos sociais) Vantaxe: A cesión dos dereitos de uso pode  1 voto 1 participación Nas S.L. a responsabilidade das  facerse por calquera outra modalidade  persoas socias limítase ao  xuridicamente válida que garanta á capital social achegado, polo  sociedade a posesión plena dos  que mantén a propiedade das  dereitos de uso sobre as parcelas que  Regulación  parcelas. se van xestionar conxuntamente. estatutaria - 44 -
 42. 42. Os estatutos sociais Real decreto lexislativo 1/2010, do  2 de xullo, polo que se aproba o  texto refundido da Lei de  sociedades de capital Normas de funcionamento  obrigatorias para a sociedade  (obxecto social, capital...)ESTATUTOS Asuntos que é necesario  regular coa vontade das  persoas socias Decreto 45/2011, do 10 de marzo,  regulador das SOFOR - 45 -
 43. 43. Os estatutos sociais Datos básicos: denominación, obxecto, domicilio e duraciónCONTIDO O capital social e as participacións sociais Regulación das prestacións accesorias Dereitos da persoa usufrutuaria e propietaria Transmisión das participacións (forzosa, mortis causa e con prestacións accesorias) Incorporación de novas persoas socias Funcionamento da xunta xeral de socios/as Funcionamento do órgano de administración Obras, melloras e servidumes en montes cedidos Transmisión da propiedade forestal Separación e exclusión de socios/as Distribución de beneficios Disolución e liquidación da sociedade Resolución de conflitos entre persoas socias, administradoras e a sociedade - 46 -
 44. 44. Estatutos: denominación, obxecto, domicilio e duración As persoas socias deben elixir  Denominación  un nome para a sociedade Explotación e aproveitamento  en común dos terreos  Obxecto social forestais cuxo uso fose cedido  á sociedadeSOFOR ESTATUTOS Domicilio social e fiscal en  Galicia (centro de  Domicilio administración ou dirección,  ou principal establecemento) A sociedade constitúese por  tempo indefinido, dando inicio  Duración ás súas operacións no día da  constitución. - 47 -
 45. 45. Estatutos: o capital social e as participacións sociais Participacións en que se divide Importe do Valor nominal capital social CAPITAL Clases forestal e xeral E PARTICIPACIÓNS Distintos  Identificar o nº de votos de cada participación ós  dereitos de  efectos de tomar acordos na xunta xeral voto (maioría dos dereitos de voto de clase forestal) ESTATUTOS Diferente  Determinar os dereitos económicos das  participación  participacións sociais nos beneficios da sociedade  O capital divídese en participacións  nos beneficios (podería ser diferente na clase forestal e xeral) integradas polas achegas dos  socios/as (partes alícuotas,  indivisibles e acumulables). Cada  Distribución  Obrigatorio fixar unha porcentaxe sobre o resultado participación confírelle ao seu titular  dun dividendo  positivo do exercicio ou outro criterio obxectivo a condición de persoa socia e os seus  mínimo fixado nos estatutos dereitos como tal.Non poden estar representadas por títulos ou anotacións en conta, nin  Posibilidade retribución de dividendos mínima: Dividendos  chamarse accións, e non terán  tipo de xuro de mercado máis tipo adicional sobre o  clase “xeral” carácter de valores capital investido - 48 -
 46. 46. Estatutos: regulación das prestacións accesorias Os estatutos recollerán descrición detallada dos datos identificativos e  da superficie das parcelas: prazo mínimo 25 anos Importe en función dos aproveitamentos forestais obtidos nas parcelas Os estatutos regularán a  retribución da prestación  Participación nos beneficios da sociedade, determinada en función da  accesoria que cómpre  valoración dos dereitos de uso, que se vai recibir vía dividendos percibir polo socio/a Renda fixa anual, ou calquera outro acordo entre as persoas sociasPrestacións accesorias A retribución non poderá superar o valor da prestación, isto é, do  dereito de uso cedido Para fixar a retribución terase en conta, se é o caso, o valor do plantado  (o voo forestal) existente no momento da cesión Penalización no caso  O incumprimento da obriga de realizar  Exclusión da  de incumprimento  prestacións accesorias (aínda que sexa por  sociedade imputable á persoa  imprudencia do socio) socia A realización de prestacións accesorias non é obrigatoria. Os estatutos  establecerán o carácter obrigatorio para algunhas ou para todas as  persoas socias, ou unha ou varias participacións sociais determinadas - 49 -
 47. 47. Estatutos: dereitos da persoa usufrutuaria e propietariaUsufruto sobre  A persoa usufrutuaria cobra os dividendos participacións acordados pola sociedade Indicarán se os demais dereitos e voto na  ESTATUTOS xunta xeral corresponden a persoa  propietaria ou usufrutuaria. A lei reguladora das sociedades de  responsabilidade limitada establece  que a falta de regulación estatutaria, o  seu exercicio corresponderá á persoa  propietaria - 50 -
 48. 48. Estatutos: transmisión das participacións  Actos intervivos  (compravenda ou doazón) Comunicación por  En caso contrario,  TRANSMISIÓN DAS  escrito aos  o adquirente vai  máis habituais PARTICIPACIÓNS administradores/as  poder exercer os  seus dereitos  Actos mortis‐causa da sociedade como socio/a (herdanza) Salvo que se pacte o contrario nos estatutos, a compravenda, permuta ou doazón de participacións entre persoas socias, así como a transmisión realizada en favor do cónxuxe, ascendente ou descendente destas ou a favor de sociedades pertencentes ao mesmo grupo  que a transmitinte, só requirirá da comunicación aos administradores/as. Fóra destes casos, os estatutos deberán establecer a necesidade de autorización ou consentimento ou o dereito á adquisición  preferente polas demais persoas socias. As devanditas limitacións tamén poden ser impostas nos estatutos a determinadas transaccións entre persoas socias, familiares ou  sociedades do grupo. En todo caso, non é posible que os estatutos permitan a libre transmisión das participacións, algo que é máis propio das sociedades anónimas. Tampouco a prohibición total de transmitir as participacións voluntariamente, salvo que se recoñeza ao socio/a o dereito a  separarse da sociedade en calquera momento. Si é posible pactar a prohibición da transmisión e a separación da sociedade por un  período de tempo non superior a cinco anos dende a constitución da sociedade ou dunha ampliación de capital, cando se refire ás  participacións nela subscritas. - 51 -
 49. 49. Estatutos: transmisión das participacións Nos estatutos establecerase unha orde de prioridade para o exercicio do dereito de adquisición preferente que favoreza a adquisición  de participacións sociais de clase forestal por outras persoas socias con participacións da mesma clase. Se son varias as persoas interesados en comprar, repartiranse as participacións en venda en función da participación no capital de cada unha das interesadas. No caso de permuta ou doazón, para exercer o dereito de adquisición preferente deberá fixarse un prezo de adquisición de común  acordo polas partes. De non haber acordo é necesario que nos estatutos se regule un sistema obxectivo de valoración das  participacións. O método de cálculo do "valor en uso" é un método que se recolle en Plan xeral de contabilidade vixente para determinar o valor  razoable cando non exista un valor de mercado que se poida utilizar como referencia, que é o habitual cando se trata de empresas  non cotizadas en bolsa ou das súas participacións. O cálculo do "valor en uso" dunha empresa pode ser realizado por un profesional  cualificado mediante a actualización dos fluxos de efectivo futuros esperados a un tipo de desconto axeitado, que teña en conta os  riscos non incluídos nas estimacións realizadas.En todo caso, as persoas socias poden elixir outro método de valoración sempre que sexa obxectivo. Establecido un sistema pode ser  útil calcular o valor periodicamente, por exemplo con ocasión da formulación das contas anuais. - 52 -
 50. 50. Estatutos: transmisión das participacións  Transmisión forzosaNo caso, por exemplo, de embargo das participacións sociais dunha persoa socia, as demais teñen un dereito de adquisición preferente mediante subrogación en lugar do rematante en poxa ou, se é o caso, da parte acredora. Os estatutos poden establecer que a sociedade poida ter tamén ese dereito de adquisición preferente se non hai persoas socias interesadas. Transmisión mortis causaNo caso de falecemento dunha persoa socia, os estatutos establecerán que a parte herdeira deberá comunicar á sociedade a adquisición de participacións por herdanza.Pódese regular un dereito de adquisición preferente a favor das demais persoas socias, ou da propia sociedade en todos os casos, ou limitalo a determinados casos, por exemplo se a parte herdeira non fose socia, ou cónxuxe, descendente ou ascendente da falecida.O dereito de adquisición preferente tería que exercerse no prazo de tres meses dende a comunicación.Os estatutos poden establecer un sistema obxectivo para a valoración de participacións como no caso da doazón de participacións. En todo caso, o prezo pagarase ao contado. Transmisión de participacións con prestacións accesoriasCando as participacións que se transmiten leven vinculada a obriga de realizar prestacións accesorias, como a cesión do dereito de uso de determinados montes durante un mínimo de 25 anos, pódese producir unha situación na que se vexa afectado o dereito cedido.Por esa razón será necesaria a autorización da xunta xeral da sociedade para a transmisión voluntaria intervivos (venda, permuta, doazón) de calquera participación con prestacións accesorias. A persoa socia a que lle sexa denegada a autorización só poderá separarse da sociedade despois de transcorrido o prazo da cesión.En caso de transmisión forzosa, como, por exemplo, nun embargo, establécese un dereito de adquisición preferente a favor da sociedade. As participacións adquiridas desta forma amortizaranse, logo do acordo de redución do capital social. - 53 -
 51. 51. Estatutos: incorporación de novos socios/as Na ampliación de  capital: supresión do  Non é necesaria a avaliación polo órgano  dereito de  de administración subscrición  preferenteInterese que supón  Interesado é titular dos dereitos de uso de  para a sociedade a  Existe  parcelas limítrofes ao perímetro da superficie  incorporación de  interese? Facilitar a  xestionada en común novos socios/as incorporación da  persoa socia Determinar o valor  O interesado comunicará á Importe do  real da sociedade  sociedade a súa conformidade  desembolso  polo órgano de  con importe que se vai  necesario administración desembolsar Sistema  obxectivo de  valoración Convocatoria da xunta xeral  Pode basearse no utilizado para  Método de  extraordinaria polo órgano de  Prazo de 2  a valoración de participacións  cálculo do  administración con proposta  meses para os efectos dos dereitos de  “valor en uso” de ampliación de capital adquisición preferente. do PGC - 54 -
 52. 52. Estatutos: a xunta xeral de socios/as Réxime de  Usufrutuario convocatoria e  Participacións con funcionamento pluralidade de  Propietario dereitos de voto Órgano no que se reúnen as  En función do  valor dos dereitos  Regulación  persoas socias, onde a vontade  dereitos de  destas expresada por maioría,  de uso cedidos voto rexe o funcionamento da  sociedade XUNTA XERAL  DE SOCIOS/AS Decisións sobre: Todos as persoas socias,  incluídas as disidentes e as que  non participen na reunión, ‐ Xestión social, aprobación de contas e aplicación do  quedan sometidas os acordos resultado (nos 6 primeiros meses do exercicio). da xunta xeral.‐ Nomeamento de administradores, liquidadores e auditores.‐ Autorización aos administradores/as para realizar outras actividades.‐ Modificación dos estatutos sociais. 85% para ‐ Aumento e redución de capital. disolución da  sociedade ou baixa  Réxime de‐ Transformación, fusión e escisión da sociedade. maiorías cualificadas‐ Disolución da sociedade. no Rexistro de ‐ Outros acordos fixados pola lei ou nos estatutos. SOFOR - 55 -
 53. 53. Estatutos: funcionamento do órgano de administración Xestión ordinaria e  ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN representación da  sociedade Administrador único: só empresa de servizos  Consello de administración: nº impar de membros (mínimo 3, máximo 7) forestais Servizos: limpeza e roza de parcelas, poda, corta, retirada  Especificarase que non é necesario ser  Acreditación  masa, troncos e restos de poda, repoboacións e  socio/a (persoas físicas ou xurídicas) válida  tratamentos silvícolas, construcións de infraestruturas e  solvencia e  vías, restauración de espazos, redacción de proxectos de  capacitación:  ordenación forestal, plans técnicos e plans de xestión,  Determinación  inscrición no  plans de prevención de incendios, asesoría do medio,  estatutaria do nº de  rexistro  xestión, asesoramento e administración dos montes... conselleiros de cada administrativo clase Representación da clase forestal e xeral. Reelixidos unha ou varias veces  Nos estatutos fixarase o nº de anos polo que poderán exercer o seu cargo por períodos de igual duración Cargo gratuíto: Establecemento do nº mínimo de  Conferir a representación a outros conselleiros/as  para a  só axudas de custo reunións anuais do consello asistencia a outras reunións - 56 -
 54. 54. Estatutos: obras, melloras e servidumes en montes cedidos Obras, melloras ou  servidumes necesidadeINSTRUMENTO DE  Diminución do valor  Dereito áPLANIFICACIÓN DA  da propiedade indemnizaciónXESTIÓN FORESTAL Persoas socias  Definición nos estatutos da forma de cálculo  afectadas non  da indemnización e o prazo de pagamento poden opoñerse Valoración por exemplo por  un enxeñeiro de montes  independente da sociedade - 57 -
 55. 55. Estatutos: transmisión da propiedade forestal Persoas socias  Sempre que se garanta que a  propietarias de  Transmisión da  sociedade poida seguir gozando parcelas cedidas en  propiedade dos dereitos de uso e explotación  uso á sociedade ata o fin do prazo establecido Os estatutos poden establecer a posibilidade dunha opción de  compra preferente sobre os devanditos terreos en favor da  sociedade e, no seu defecto, de calquera dos seus socios/as - 58 -
 56. 56. Estatutos: separación e exclusión de socios/as SOFOR SEPARACIÓN  EXCLUSIÓNOs estatutos especificarán, á marxe  Á marxe dos requisitos previstos na Lei  dos requisitos previstos na Lei de  de sociedades de capital son causas de  sociedades de capital, as  ESTATUTOS exclusión: circunstancias polas que o socio/a  • Incumprimento da obriga de  poderá exercer voluntariamente o  realizar prestacións accesoriasdereito de separación da sociedade.  • Incumprimento da obriga  estatutaria de aceptar o réxime  de obras, melloras e servidumesRegular as causas polas  Sistema obxectivo de  que un socio/a pode  valoración participacións  voluntariamente  sociaissepararse da sociedade Preservar o obxectivo e  Previr conflitos e litixios  bo fin da sociedade Acordo de todas as persoas socias  para incorporación, modificación  ou supresión das causas de  separación nos estatutos - 59 -

×