Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
‫صــــ٪ــٲـــــٺذ‬
‫٫يى‬ ‫ّش‬ٌٍّ‫رڄؤڃ‬ ‫رخًٗڅ‬ ٚ‫٫ڄ‬42‫رظخٍّن‬ ‫حٿڄخٿْش‬ ًَُّ ‫حٿْٔي‬ ‫٫ن‬ ٍ‫حٿٜخى‬16َ‫ٓزظڄز‬2013(ٜ‫٩٦ق‬...
2
ً ‫حٗنظخؽ‬‫طليّي‬‫ٿڀيًٿش‬ ‫حٿَحؿ٬ش‬ ِ٬ْ‫ّز‬٤‫حٿ‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً ٢‫حٿنٴ‬ ‫ٻڄْخص‬ً‫حٿٌٟ٬ْش‬ ‫طٸْْڂ‬ ً ‫ّش‬‫ڀ‬ٰ‫حٿڄٔظ‬ ‫ٿڀَ٘ٻخص‬...
3
٧‫ث٥ـْــج‬ ٨‫ث٥ـضـٞـذٹـ‬
1-‫ْٓخٓش‬ ‫ط٤زْٶ‬ ِ‫ٳ‬ ْ‫طٌن‬ ‫حن٤ڀٸض‬‫حٿي٫ڂ‬‫ڃَكڀش‬ ِ‫ٳ‬ ٍ‫حٙٷظٜخ‬ ٪‫ڃ‬ ِٟ‫حٿڄخ‬ ‫حٿٸَڅ‬ ‫أٍر٬...
4
‫٫خثيحص‬ َ‫طٌٳ‬ ‫ٻخنض‬ ِ‫حٿظ‬ ‫طڀٺ‬ ‫ڃنيخ‬ ‫هخٛش‬ ً ،ٍَ‫حٿټز‬ ‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫حٿڄن٘آص‬ ‫ڃن‬ ‫٫يى‬ ‫ًٟ٬ْش‬ ‫طٴخٷڂ‬ ً ‫حٙؿظڄخ٫...
5
-ِ‫حٿ٬ْن‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ّظڄؼپ‬ ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀَ٘ٻش‬ ‫رخٿنٔزش‬َٗ‫ڃزخ‬ َْ‫ٯ‬(ٌ‫ڃن‬ ‫حكظٔخرو‬ ‫ّظڂ‬ ٌُ‫حٿ‬
‫ٓ...
6
‫حٿڄِىًؽ‬ ‫حٗكظٔخد‬ ُ‫ٿظٴخى‬ ‫ًٿٺ‬ ً ‫حٿڄٌحٿْش‬(double comptabilisation)‫ڃنلش‬ ‫ؿڄڀش‬ ‫أڅ‬ ٍ‫رب٫ظزخ‬
‫حٿڄظزٸْش‬ ‫حٿٴٌحٟپ...
7
ٙ ِ‫رخٿظخٿ‬ ً ‫رخٿؼنخثْش‬ ِّْ‫طظڄ‬ ٍَ‫حٕه‬ ‫حٿڄئٓٔخص‬ ً ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫رْن‬ ‫حٿ٬ٚٷخص‬
‫حُٗىً...
8
(‫دٹٮجس‬ ٫‫٩٦ٺٴ‬)
‫ث٥غٮز‬201020112012
٣‫ث‬‫فجؽٺجس‬‫ث٥ْٺٮٺز‬(‫دج‬‫ثإلصجٳر‬ ‫ّضذجس‬)(1( = )2+3)857,31730,73527,7
‫ث٥ٖجص‬ ‫...
9
ٜ‫ث٥ضذٝٺ‬ ٜ‫ٙشٹ‬ ٜ‫صْ٦ٺ‬:
‫ٿَ٘ٻش‬ ‫حٿڄٔني‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ٷْڄش‬ ‫أڅ‬ ‫حٿظيٷْٶ‬ ‫ٳَّٶ‬ َّْ٘"‫ٓظخ٭‬"‫حٿڄ٬٤ْخص‬ ّ‫أٓخ‬ ...
10
‫مشاتٕح‬ َ ‫انذَنح‬ ‫نحساب‬ ‫انىفط‬ ‫ذسُٔك‬ ‫فائط‬ETAP‫األذاَج‬ ‫مشدَد‬ ‫فاسق‬ َ ٓ‫انزاذ‬ ‫وشاطٍا‬ ‫تعىُان‬
‫انرُوسٕح‬ ...
11
‫التذليك‬ ‫فريك‬ ‫تعليك‬:
‫حٿض‬ ‫ٳَّٶ‬ ٦‫ّٚك‬‫ىٷْٶ‬‫حٿ٬خڃش‬ ‫حٗىحٍس‬ ‫ڃ٬٤ْخص‬ ٪‫ڃ‬ ‫ٷيڃيخ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٍٕٷخځ‬ ‫رْن‬ ‫٫ڄٌڃخ...
12
‫ڃن‬ ‫ًٿٺ‬ ‫ّظ٤ڀزو‬ِ٬َّ٘‫حٿظ‬ ً ِ‫حٿڄئٓٔخط‬ ٍ‫حٗ٣خ‬ ‫ڃَحؿ٬ش‬‫ڃخ‬ ً‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀڄئٓٔش‬ ‫حٿڄـخٽ‬ ‫ٳٔق‬ ‫ڃن‬ ‫ٌّٳَه‬
‫حٕٛ...
13
٣ّ‫ٳ‬‫ثأل‬ ‫ث٥ذــجح‬
‫ث٥٪قشٳٝجس‬ ٨ّ‫د‬ ‫٩ٮَٴ٩ز‬ ٨‫صٞٺٺ‬
‫ث٥ذضشٳ٥ٺز‬ ‫٥أل٭ؾيز‬ ‫ث٥ضٴ٭غٺز‬ ‫ث٥٪ؤعغز‬ ‫٩غضٴٵ‬ ‫ّ٦ٶ‬
11-َّ‫...
14
12-ًٍ‫حٿڄلخ‬ ‫رؤىڂ‬ ،‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ ‫ڃٸظَكخص‬ ً ‫ڃٚك٨خص‬ ‫ط٬ڀٸض‬ ‫ٷي‬ ً‫حٿظخٿْش‬:
ً ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ...
15
‫ري‬ ‫حٿٸْخځ‬ ً ‫حٗٓظټ٘خٱ‬ ‫ٿ٬ڄڀْش‬ ‫حٿٴنْش‬ ‫حٿڄظخر٬ش‬‫حٗٓظټ٘خٱ‬ ٌَّ٤‫ٿظ‬ ‫ؿٌْٳِّْخثْش‬ ً ‫ؿٌْٿٌؿْش‬ ‫ٍحٓخص‬.
ٍَ‫أه‬ ...
16
1.ٰ‫صغ٪ٺض‬ ‫دْذ‬ ‫دث٥ٸ‬ ٬‫د‬ ‫سؽٺذ‬ ‫ث٥غٺذ‬ ‫صْٴٹل‬ ‫ث٥ضٞشٹش‬ ‫ٱزث‬ ‫إّذثد‬ ‫ٕجٹز‬ ‫إ٥ٶ‬ ٨‫ٹض‬ ٨٥‫٭ٴٙ٪ذش‬ ‫ٙٸ‬2013‫ث٥ضٴ...
17
2.‫ث٥ذٳ٥ز‬ ‫٥قغجح‬ ‫ث٥يذٺْٸ‬ ‫ث٥ٖجص‬ ‫ٳ‬ ‫ث٥٪قشٳٝجس‬ ٜ‫صغٴٹ‬ ‫٥ْ٪٦ٺجس‬ ‫ث٥ضٮَٺ٪ٸ‬ ‫ٳ‬ ‫ث٥ٞج٭ٴ٭ٸ‬ ‫ثإلىجس‬:
1.2٧‫ث٥ْج‬ ‫...
18
19-‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫طٌّٔٶ‬ ‫ٿ٬ڄڀْخص‬ ِ‫حٿٸخنٌن‬ ٍ‫حٗ٣خ‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ٚ‫نٸخث‬ ‫ًؿٌى‬ َ‫اٿ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ َّْ٘ ً
‫حٿيًٿش‬...
19
21-‫ح‬ ‫ّظ٠ڄن‬ ِٙ‫حٿظن٨ْڄ‬ ‫ٿيْټپ‬‫رظخٍّن‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حٿڄٜخىٵ‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀڄئٓٔش‬26َ‫أٻظٌر‬
2006‫طض...
20
‫ڃوظڀٲ‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫٫خڃش‬ ‫طن٨ْڄْش‬ ‫ڃٌٻَحص‬ ‫ًؿٌى‬ َ‫اٿ‬ ‫حٗٗخٍس‬ ٍ‫طـي‬ ‫أنو‬ ٙ‫ا‬ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄظيهڀش‬ ‫حٿڄٜخٿق‬
‫٫ڄڀْخ...
21
َ٠‫رڄٸظ‬ ‫حٿڄليػش‬ ‫حٿڄن٘ؤس‬ ‫ٛٴٸخص‬ ‫ٿـنش‬ ‫ٷزپ‬ ‫ڃن‬ ٢‫ط٠ز‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫حٿڄنظٌؿخص‬ ٪ْ‫ر‬ ‫اؿَحءحص‬ ً ١ًَٗ ‫أڅ‬
‫حٿ٬ڄ...
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس

462 views

Published on

#وينو_البترول
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
Rapport sur le système des compensation des hydrocarbures en Tunisie
( ETAP / STIR / STEG )
#winuoelpetrole

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس

 1. 1. 1 ‫صــــ٪ــٲـــــٺذ‬ ‫٫يى‬ ‫ّش‬ٌٍّ‫رڄؤڃ‬ ‫رخًٗڅ‬ ٚ‫٫ڄ‬42‫رظخٍّن‬ ‫حٿڄخٿْش‬ ًَُّ ‫حٿْٔي‬ ‫٫ن‬ ٍ‫حٿٜخى‬16َ‫ٓزظڄز‬2013(ٜ‫٩٦ق‬ ‫ّذد‬1)،‫ٿڀڄخٿْش‬ ‫حٿ٬خڃش‬ ‫حٿَٷخرش‬ ‫ىْجش‬ ‫ڃن‬ ‫ٳَّٶ‬ َّ‫ٿ‬ٌ‫ط‬‫حٿلټٌڃش‬ ‫رَثخٓش‬ ‫ّش‬ْ‫حٿ٬ڄٌڃ‬ ‫ٿڀڄٜخٿق‬ ‫ّش‬‫ڃ‬‫حٿ٬خ‬ ‫ّٷخرش‬َ‫حٿ‬ ‫ًىْجش‬ ‫حٿ٬ٸخٍّش‬ ‫ًحٿ٘ئًڅ‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ٕڃٚٹ‬ ‫ّش‬‫ڃ‬‫حٿ٬خ‬ ‫ّٷخرش‬َ‫حٿ‬ ‫ًىْجش‬ُ‫ڃن‬ ‫طټٌڅ‬ً ‫ّخىس‬ٔ‫حٿ‬‫ّيحص‬ْٔ‫حٿ‬: -‫أؿ‬‫ـــ‬‫٩قذجؿ‬ ‫٩ذ‬:‫ٿڀڄخٿْش‬ ‫٫خځ‬ ‫ڃَحٷذ‬‫؛‬ -‫أؿ‬‫ـــ‬‫دْيٴه‬ ‫٩ذ‬:‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫ٿڀڄٜخٿق‬ ْْ‫ٍث‬ ‫ڃَحٷذ‬‫؛‬ -٤‫ع‬‫ـــ‬‫ث٥٢ؼ‬ ٨‫ٹ‬‫ــ‬‫ٳ‬:‫ڃَحٷذ‬‫ٿپ‬َ‫حًٕٿ‬ ‫حٿيٍؿش‬ ‫ڃن‬ ‫ڃخٿْش‬‫؛‬ -‫ّش‬٢‫دٴد‬ ‫ث٥قذثد‬ ٬‫عشٹ‬:‫ڃَحٷذ‬‫ٿپ‬َ‫حًٕٿ‬ ‫حٿيٍؿش‬ ‫ڃن‬ ‫ڃخٿْش‬‫؛‬ -‫ث٥غٴٹغٸ‬ ‫عج٩ٺز‬:‫ڃَحٷذ‬‫ٽ‬‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫ٿڄٜخٿق‬‫؛‬ -٧‫ّج‬٪‫ث٥ٲ‬ ‫دغ٪ز‬‫ــ‬‫ٷ‬:‫ڃَحٷذ‬‫ٿپ‬‫حٿؼخٿؼش‬ ‫حٿيٍؿش‬ ‫ڃن‬ ‫ڃخٿْش‬‫؛‬ -‫ح‬‫ـ‬ّ‫ٷ‬‫ـ‬‫ر‬‫ث٥٢٦ذٴعٸ‬:‫حٿ٬ٸخٍّش‬ ‫ًحٿ٘ئًڅ‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ٕڃٚٹ‬ ‫ڃٔخ٫ي‬ ‫ڃَحٷذ‬. ‫َّٻش‬٘‫ًحٿ‬ ُ‫ًحٿٰخ‬ ‫ٿڀټيَرخء‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫َّٻش‬٘‫حٿ‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫ى٫ڂ‬ ‫ٿڄن٨ٌڃش‬ ‫طيٷْٶ‬ ‫اؿَحء‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄظيهڀش‬ ‫حٗىحٍّش‬ ‫حٿڄٜخٿق‬ ‫ًڃوظڀٲ‬ ‫ّش‬ْ‫حٿزظًَٿ‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ّٔش‬ٓ‫ًحٿڄئ‬ ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄن٨ٌڃش‬. ً‫رخٿْٔي‬ ‫حٿَٷخرش‬ ‫ٳَّٶ‬ ِِّ٬‫ط‬ ‫حٿڄيڄش‬ ‫أػنخء‬ ّ‫ڂ‬‫ط‬‫ث٥ٮٚضٷ‬ ‫أ٭ٺظ‬‫ڃَحٷذ‬‫ٿپ‬‫حٿؼخنْش‬ ‫حٿيٍؿش‬ ‫ڃن‬ ‫ڃخٿْش‬ ‫ًرخٿْٔيس‬‫ث٥ؾٺقٸ‬ ‫ٳٙجء‬‫حٿؼخٿؼش‬ ‫حٿيٍؿش‬ ‫ڃن‬ ‫ڃخٿْش‬ ‫ڃَحٷذ‬. ‫طټڀْٲ‬ ّ‫ڂ‬‫ط‬ ً‫حٿْٔي‬‫ث٥قذٺخ‬ ‫٥يٚٸ‬‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫حٿڄٜخٿق‬ ‫ڃَحٷزش‬ ‫ىحثَس‬ ْْ‫ٍث‬٪ٍّ‫حٿڄ٘خ‬ ‫كٔخرخص‬ ‫ًطيٷْٶ‬ ‫ٿڀڄخٿْش‬ ‫حٿ٬خڃش‬ ‫حٿَٷخرش‬ ‫ريْجش‬‫د‬‫ّش‬‫ڄ‬‫حٿڄي‬ ‫ىٌه‬ ُ‫انـخ‬ ‫ڃظخر٬ش‬‫ّي‬ّْٔ‫حٿ‬ َّ‫ٿ‬ٌ‫ط‬ ،ٍَ‫أه‬ ‫رڄيخځ‬ ‫ٿظټڀْٴو‬ ‫ن٨َح‬ ‫ّو‬‫ن‬‫أ‬ ّٙ‫ا‬ ،‫ٹٴ٭ظ‬ ‫ث٥٪ق٪ٴدٷ‬‫ريخ‬ ّٙ‫حٿوخ‬ ََّ‫ّٸ‬‫ظ‬‫حٿ‬ ‫ًڃَحؿ٬ش‬ ‫ّش‬‫ڄ‬‫حٿڄي‬ ‫ىٌه‬ ُ‫انـخ‬ ‫ڃظخر٬ش‬ ‫ٿڀڄخٿْش‬ ‫ّش‬‫ڃ‬‫حٿ٬خ‬ ‫ّٷخرش‬َ‫حٿ‬ ‫ىْجش‬ ْْ‫ٍث‬. ًِ‫ّڀ‬ ‫ڃخ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ڃئٓٔش‬ ‫ٿټپ‬ ‫رخٿنٔزش‬ ‫ًحٿظٸْْڂ‬ ‫حٿظيٷْٶ‬ ‫أ٫ڄخٽ‬ ‫طڄؼڀض‬ ‫ٷي‬: -‫رخٿنٔزش‬‫ّز‬‫ٺ‬٥‫ث٥ذضشٳ‬ ‫٥أل٭ؾيز‬ ‫ث٥ضٴ٭غٺز‬ ‫ّغز‬‫ع‬‫٥٦٪ؤ‬:‫حٗٓظټ٘خٱ‬ ‫أن٘٤ش‬ ‫طٸْْڂ‬‫حٗنظخؽ‬ ً،ً‫طٸْْڂ‬ ُ‫ًحٿٰخ‬ ‫ٿڀټيَرخء‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀَ٘ٻش‬ ‫اكخٿظو‬ ً َُ‫حٿـِحث‬ ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫حٿٰخ‬ ‫طٌٍّي‬ ‫اؿَحءحص‬،‫ًطيٷْٶ‬ ‫رو‬ ‫حٿوخٛش‬ ‫حٿلٔخرخص‬،ً‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫طٌٍّي‬ ‫اؿَحءحص‬ ‫طٸْْڂ‬‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀَ٘ٻش‬ ‫اكخٿظو‬ ً ََّ‫حٿظټ‬،‫ريخ‬ ‫حٿوخٛش‬ ‫حٿلٔخرخص‬ ‫طيٷْٶ‬ ً َّ‫حٿظٜي‬ ‫ًاؿَحءحص‬،‫طٸْْڂ‬ ‫٫ن‬ ٚ٠‫ٳ‬‫ڃظخر٬ش‬ ‫اؿَحءحص‬
 2. 2. 2 ً ‫حٗنظخؽ‬‫طليّي‬‫ٿڀيًٿش‬ ‫حٿَحؿ٬ش‬ ِ٬ْ‫ّز‬٤‫حٿ‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً ٢‫حٿنٴ‬ ‫ٻڄْخص‬ً‫حٿٌٟ٬ْش‬ ‫طٸْْڂ‬ ً ‫ّش‬‫ڀ‬ٰ‫حٿڄٔظ‬ ‫ٿڀَ٘ٻخص‬ ‫ٿڀڄئٓٔش‬ ‫حٿڄخٿْش‬. -‫ّٔزش‬‫ن‬‫رخٿ‬٤٥‫ٳث٥ٖجص‬ ‫٥٦٢ٲشدجء‬ ‫ث٥ضٴ٭غٺز‬ ‫ّش١ز‬‫ؽ‬:‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫ى٫ڂ‬ ‫ڃن٨ٌڃش‬ ‫ًحٿظٸْْڂ‬ ‫حٿظيٷْٶ‬ ‫أ٫ڄخٽ‬ ‫ٗڄڀض‬ ٌ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ٍ‫ؿخنذ‬ َ‫اٿ‬ ،‫ٿڀَ٘ٻش‬ ‫حٿڄخٿْش‬ ‫حٿٌٟ٬ْش‬ ‫ًطٸْْڂ‬ ُ‫ًحٿٰخ‬ ‫حٿټيَرخء‬ ٪ٌُّ‫ًط‬ ‫ًنٸپ‬ ‫انظخؽ‬ ‫أن٘٤ش‬ ‫هٚٽ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫ى٫ڂ‬ ‫ڃن٨ٌڃش‬ ِ‫ٳ‬ ‫ّٱ‬َٜ‫حٿظ‬ ‫ٿظلْٔن‬ ‫حٿَ٘ٻش‬ ‫ٷزپ‬ ‫ڃن‬ ‫ّوٌس‬‫ظ‬‫حٿڄ‬ ِ٫‫حٿڄٔخ‬ ‫طٸْْڂ‬ ٌَّ٤‫ٿظ‬ ‫ريٍحٓخص‬ ‫ًحٿٸْخځ‬ ‫حٗؿَحءحص‬ ‫طلْٔن‬ ً ‫حٿټڀٴش‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿظلټڂ‬ٗ‫ح‬‫نظخؽ‬ِ‫٣خٷ‬ ‫ڃِّؾ‬ ٌ‫نل‬ ‫حٿظٌؿو‬ ً (mix énergétique)‫ٿڀزْجش‬ ٍَٟ ّ‫پ‬‫أٷ‬ ً ‫نـخ٫ش‬ َ‫أٻؼ‬. -‫رخٿنٔزش‬‫ث٥ض٢شٹش‬ ‫٥قٮجّجس‬ ‫ث٥ضٴ٭غٺز‬ ‫ّش١ز‬‫ؾ‬٦٥:‫طٸْْڂ‬‫حٿڄَىًىّش‬‫ًڃَىًىّش‬ ََّ‫حٿظټ‬ ١‫ٿن٘خ‬ ‫حٗٷظٜخىّش‬ َّ‫ًحٿظٜي‬ ‫رخٿظٌٍّي‬ ‫حٿڄظ٬ڀٸش‬ ‫أن٘٤ظيخ‬،‫طلٜپ‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫كـڂ‬ ٌٍ٤‫ًط‬‫ص‬‫٫ڀْو‬‫حٿَ٘ٻش‬‫حٿيًٿش‬ ‫ٷزپ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄخٿْش‬ ‫ًٟ٬ْظيخ‬ ‫ىٍحٓش‬ ‫٫ن‬ ٚ٠‫ٳ‬‫ط٤ٌٍىخ‬ ‫آٳخٵ‬ ً. ً‫اؿَحء‬ ،‫ٻٌٿٺ‬ ‫حٿڄيڄش‬ ‫ىٌه‬ ٍ‫ا٣خ‬ ِ‫ٳ‬ ّ‫ڂ‬‫ط‬ ‫ٷي‬َ‫٫ڀ‬ ‫حٿڄٔخنيس‬ ً ‫حَٗٗحٱ‬ ‫ىْخٻپ‬ ‫طڀ٬زو‬ ٌُ‫حٿ‬ ًٍ‫ٿڀي‬ ‫طٸْْڂ‬ ‫ٿڀ٤خٷش‬ ‫حٿ٬خڃش‬ ‫حٗىحٍس‬ ٍ‫ٯَح‬َ‫٫ڀ‬ ‫٫ًٚس‬ ،‫حٿ٤خٷش‬ ِ‫ٳ‬ ‫ٿڀظلټڂ‬ ‫حٿٌ٣نْش‬ ‫حٿٌٻخٿش‬،‫أىڄْش‬ َ‫٫ڀ‬ ِْ‫حٿظَٻ‬ ٪‫ڃ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ّڀيخ‬‫ه‬‫طي‬ ‫ًاكټخځ‬ ‫حٿڄ٬نْش‬ ‫ًحٿيْخٻپ‬ ‫حٗىحٍحص‬ ‫أىحء‬ ‫ٿظلْٔن‬ ِٓ‫أٓخ‬ ٌٍ‫ٻڄل‬ َُ٘‫حٿز‬ َٜ‫حٿ٬ن‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿظَٜٱ‬ ‫ڃزخَٗس‬ َْ‫ٯ‬ ً‫أ‬ ‫ڃزخَٗس‬ ‫رٜٴش‬ ‫ّ٫ڂ‬‫ي‬‫حٿ‬ ‫ڃن٨ٌڃش‬. ِ‫ّٿ‬ً‫أ‬ ََّ‫طٸ‬ ‫ا٫يحى‬ ّ‫ڂ‬‫ط‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ً ‫حٿظيٷْٶ‬ ‫أ٫ڄخٽ‬ َ‫اػ‬ ً‫رظخٍّن‬ ‫ڃنو‬ ‫نٔوش‬ ‫ًؿيض‬9‫ؿٌحڅ‬2014َ‫اٿ‬ ‫رٌُحٍس‬ ‫حٿظٌحُنخص‬ ً ‫ٿڀڄٌحٍى‬ ‫حٿ٬خڃش‬ ‫حٗىحٍس‬ ً ،‫حٿ٤خٷش‬ ً ‫حٿڄنخؿڂ‬ ً ‫حٿٜنخ٫ش‬ ‫رٌُحٍس‬ ‫ٿڀ٤خٷش‬ ‫حٿ٬خڃش‬ ‫حٗىحٍس‬ ‫ڃن‬ ‫ٻپ‬ َ‫اٿ‬ ‫ڃنو‬ ‫ڃٸظ٤ٴخص‬ ‫ًؿيض‬ ‫ٻڄخ‬ ، ‫حٿڄخٿْش‬ ً ‫حٗٷظٜخى‬‫َّٻش‬٘‫ًحٿ‬ ُ‫ًحٿٰخ‬ ‫ٿڀټيَرخء‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫َّٻش‬٘‫حٿ‬ ِّ‫حٿزظًَٿ‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ّٔش‬ٓ‫ًحٿڄئ‬ ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬‫طٸيّڂ‬ ‫ٷٜي‬ ‫ّيخ‬ٜ‫ّو‬ ‫ڃخ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ٻپ‬ ،‫س‬ ‫أؿٌرظيخ‬.‫رظخٍّن‬ ‫ڃظٌد‬ ‫ٟڄن‬ َ‫حٿٌٻ‬ ‫آنٴش‬ ‫حٿڄئٓٔخص‬ ً ‫حٗىحٍحص‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿظؤٻْي‬ ٌ‫طڄ‬ ‫ٻڄخ‬18‫ؿٌحڅ‬2014َ‫٫ڀ‬ ‫ّىس‬‫ي‬‫حٿڄل‬ ‫حٓؿخٽ‬ ِ‫ٳ‬ ِ‫حٿنيخث‬ ََّ‫حٿظٸ‬ ‫ا٫يحى‬ ‫ڃن‬ ‫حٿظيٷْٶ‬ ‫ٳَّٶ‬ ‫ٿظڄټْن‬ ْ‫نٴ‬ َ‫ڃٌٳ‬ ‫ٷزپ‬ ‫أؿٌرظيخ‬ ‫طٸيّڂ‬ ‫ًٍَٟس‬. ‫ٿڀټيَرخء‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿَ٘ٻش‬ ‫٫ن‬ ‫حٿٜخىٍس‬ ‫طڀٺ‬ ‫آهَىخ‬ ‫ٻخنض‬ ِ‫حٿظ‬ ً ‫حٿڄٸيڃش‬ ‫حٕؿٌرش‬ ‫أىٍؿض‬ ‫ٷي‬ ً ‫رظخٍّن‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً8‫ؿٌّڀْش‬2014ََّ‫حٿظٸ‬ ‫ىٌح‬ ‫ٟڄن‬ ‫حٿظيٷْٶ‬ ‫ٳَّٶ‬ ‫رظ٬ڀْٶ‬ ‫ڃظزٌ٫ش‬ ،‫حٿڄ٬نْش‬ ‫حٿڄٚك٨ش‬ َ‫اػ‬ ، ِ‫حٿنيخث‬.
 3. 3. 3 ٧‫ث٥ـْــج‬ ٨‫ث٥ـضـٞـذٹـ‬ 1-‫ْٓخٓش‬ ‫ط٤زْٶ‬ ِ‫ٳ‬ ْ‫طٌن‬ ‫حن٤ڀٸض‬‫حٿي٫ڂ‬‫ڃَكڀش‬ ِ‫ٳ‬ ٍ‫حٙٷظٜخ‬ ٪‫ڃ‬ ِٟ‫حٿڄخ‬ ‫حٿٸَڅ‬ ‫أٍر٬ْنخص‬ ٌ‫ڃن‬ ‫حٕٓخْٓش‬ ‫حٿڄٌحى‬ َ‫٫ڀ‬ َ‫أًٿ‬‫ٷي‬ ًّ‫ڂ‬‫ط‬‫٥٦ضْٴٹل‬ ٧‫ث٥ْج‬ ٛ‫ث٥قٮذٳ‬ ‫إفذثط‬‫ٓنش‬ ٌ‫ڃن‬1970‫حٿ٬يّي‬ ‫ٿي٫ڂ‬ ‫ّپ‬‫ه‬‫ٿڀظي‬ ‫حٿڄٌحى‬ ‫ڃن‬(٢‫ٳٸ‬ ‫حٿٌٰحثْش‬)‫أٓخْٓش‬ َ‫ط٬ظز‬ ِّ‫ظ‬‫حٿ‬‫ٿڀڄٌح٣ن‬. ‫ٿض‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ْٓخٓش‬ ‫طٌٓ٬ض‬ ‫ٷي‬ ً‫ٗڄپ‬،‫ٓنش‬ ٌ‫ڃن‬1984،‫اكيحع‬ ‫ر٬ي‬ ِ‫حٿ٬ڄٌڃ‬ ‫حٿنٸپ‬‫صْٴٹل‬ ٛ‫فٮذٳ‬ ‫دج٥يشٝجس‬ ٤ٞ‫ث٥ٮ‬ ٨‫ٳصذّٺ‬‫ڃنو‬ ‫طٔظٴْي‬ ً ‫ڃنوٴ٠ش‬ ‫رظ٬َّٴش‬ ً‫أ‬ ِ‫حٿڄـخن‬ ِ‫حٿ٬ڄٌڃ‬ ‫حٿنٸپ‬ ‫ٻڀٴش‬ ِ٤ّٰ ٌُ‫حٿ‬‫كخٿْخ‬ ٪‫حٿڄـظڄ‬ ‫ڃن‬ ‫٫يّيس‬ ‫َٗحثق‬(ْٖ‫حٿـ‬ ً ‫حٕڃن‬ ‫أٓٚٹ‬ ٞ٬‫ر‬ ‫٫ن‬ ٚ٠‫ٳ‬ ‫هٌْٜٛش‬ ‫ٳجخص‬ ً ٌْ‫طٚڃ‬ ً ‫٣ڀزش‬ ‫حٿؼٌٍس‬ َ‫ًؿَك‬...).ً‫ٓنش‬ ٌ‫ڃن‬2004(ِ‫ىْټڀ‬ ِ‫٣خٷ‬ ِ‫٫ـ‬ ٍ‫رٌحى‬ ًَُ‫ر‬ ٪‫ڃ‬ ‫ًرخٿظِحڃن‬)،ِ‫ٳ‬ ٩ًَ٘‫حٿ‬ ّ‫ڂ‬‫ط‬ ‫ى٫ڂ‬‫ٳث٥٢ٲشدجء‬ ‫ث٥٪قشٳٝجس‬‫ڃزخَٗس‬ َْ‫ٯ‬ ً‫أ‬ ‫ڃزخَٗس‬ ‫رٜٴش‬،‫ڃـخٽ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫طيهٚص‬ ‫ڃن‬ ‫ٟخ٫ٲ‬ ‫ڃخ‬ ٌ‫ى‬ ً ‫حٿي٫ڂ‬‫ٓنش‬ ٌ‫ڃن‬ ‫هخٛش‬2010.ِ‫ٳ‬ ‫ًٿٺ‬ ‫ٓخىڂ‬ ‫ًٷي‬‫طِحّي‬ ً ‫ًحٿڄخٿْش‬ ‫حٙٷظٜخىّش‬ ‫حٿڄئَٗحص‬ ‫ؿپ‬ ٪‫طَحؿ‬ ‫ٿڂ‬ ٩ٍ‫ڃظٔخ‬ ‫رنٔٶ‬ ‫حٿنٴٸخص‬ ٌٍ٤‫ط‬ ‫نظْـش‬ ‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫حٿڄخٿْش‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿ٠ٌٰ٣خص‬ُ‫ًحٻزو‬ٌٍّ٤‫ط‬‫ٿپ‬‫حٿڄخٿْش‬ ‫ڃٌحٍى‬ ‫ٿڀيًٿش‬ ‫حٿٌحطْش‬. 2-‫حٿٜ٬ذ‬ ُ‫حٙٷظٜخى‬ ٪ٌٟ‫ٿڀ‬ ِْٔ‫حٿَث‬ ‫حٿٔزذ‬ ‫أڅ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿيًٿْْن‬ ً ‫حٿظٌنْْٔن‬ ‫حٿوزَحء‬ ‫ڃن‬ ‫٫يى‬ ‫أٻي‬ ‫ٷي‬ ً ‫حٙؿظڄخ٫ْش‬ ‫حٿٜزٰش‬ ‫ًحص‬ ‫حٿنٴٸخص‬ ‫طٴخٷڂ‬ َ‫اٿ‬ ،‫حٿيًٿش‬ ‫ڃٌحٍى‬ ٝ‫حنوٴخ‬ ً ٌ‫حٿنڄ‬ ‫نٔزش‬ ٪‫طَحؿ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫٫ًٚس‬ ٪‫َّؿ‬ ‫٫ن‬ ‫حٿنخطـش‬: -ِ‫حٿ٬ڄٌڃ‬ ٩‫رخٿٸ٤خ‬ ‫حٿڄنخًٿش‬ ‫٫ڄخٽ‬ ‫ًٟ٬ْخص‬ ‫طٌّٔش‬(‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫حٿڄن٘آص‬ ً ‫حٿڄئٓٔخص‬ ‫ًٿٺ‬ ِ‫ٳ‬ ‫رڄخ‬) ‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫رخٿٌ٧ْٴش‬ ‫حٙنظيحرخص‬ ‫ًطَْس‬ ‫ُّخىس‬ ٪‫ڃ‬ ُُ‫رخٿظٌح‬، -‫ٿيڂ‬ ‫حٿڄٔنيس‬ ٌٍ‫حٕؿ‬ ‫ٷْڄش‬ ِ‫ٳ‬ ٪ْ‫ًحٿظَٳ‬ َ‫حٿل٠خث‬ ‫٫ڄڀش‬ ‫حنظيحرخص‬، -‫أڅ‬ ‫ًحٿلخٽ‬ ‫ٿڀ٬ڄٌځ‬ ‫رْ٬يخ‬ ٍ‫أٓ٬خ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫طٸَّزخ‬ ‫حٿڄلخٳ٨ش‬ ٪‫ڃ‬ ‫حٕٓخْٓش‬ ‫حٿٌٰحثْش‬ ‫ٿڀڄٌحى‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫نٴٸخص‬ ‫طِحّي‬ ‫ڃٔزٌٵ‬ َْ‫ٯ‬ ‫حٍطٴخ٫خ‬ ‫٫َٳض‬ ‫حٿ٬خٿڄْش‬ ‫رخٿٌٔٵ‬ ‫أٓ٬خٍىخ‬، -‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫ٿي٫ڂ‬ ‫طظ٠خ٫ٲ‬ ‫ٳظجض‬ ‫ڃخ‬ ‫ىخڃش‬ ‫ٿڄٌحٍى‬ ‫حٿيًٿش‬ ْٜٚ‫طو‬(َْ‫ٯ‬ ً‫أ‬ ‫ڃزخَٗس‬ ‫رٜٴش‬ ‫ڃزخَٗس‬)‫حٿنٴ٤ْش‬ ‫حٿڄٌحى‬ ‫ڃن‬ ‫حٿٌحٍىحص‬ ‫ٻڀٴش‬ ٩‫حٍطٴخ‬ ً ِ‫حٿ٤خٷ‬ ِ‫حٿ٬ـ‬ ‫طٴخٷڂ‬ ‫أرَُىخ‬ ‫حٿ٬ٌحڃپ‬ ‫ٿ٬يّي‬ ‫نظْـش‬ ، ٍ‫حٿيّنخ‬ ‫َٛٱ‬ ‫ٷْڄش‬ ٝ‫حنوٴخ‬ ً. 3-ِ٫‫حٙؿظڄخ‬ ٪ٌٟ‫حٿ‬ ‫ٿٜ٬ٌرش‬ ‫نظْـش‬ ‫حٿنٴٸخص‬ ‫ىٌه‬ ‫ڃن‬ ‫ٿڀلي‬ ‫ٳ٬خٿش‬ ‫اؿَحءحص‬ ‫ٯْخد‬ ‫طٔزذ‬ ‫ٷي‬ ً‫هٌْٜٛش‬ ً ٚ‫رظٸڀ‬ ِْ‫طظڄ‬ ‫أٛزلض‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃِْحنْش‬ َ‫٫ڀ‬ ِ‫ىْټڀ‬ ً َُ‫ؿٌى‬ َْْٰ‫ط‬ ‫كيًع‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٙنظٸخٿْش‬ ‫حٿڄَكڀش‬ ‫نٴٸخص‬‫حٿظَٜٱ‬ ‫نٴٸخص‬ ‫طِحّي‬ ‫ڃٸخرپ‬ ٍ‫حٙٓظؼڄخ‬.‫ٿڀٜنخىّٶ‬ ‫رخٿنٔزش‬ ‫ىْټڀْش‬ ‫ٛ٬ٌرخص‬ ًَُ‫ر‬ ٪‫ڃ‬ ‫ًٿٺ‬ ‫طِحڃن‬ ‫ًٷي‬
 4. 4. 4 ‫٫خثيحص‬ َ‫طٌٳ‬ ‫ٻخنض‬ ِ‫حٿظ‬ ‫طڀٺ‬ ‫ڃنيخ‬ ‫هخٛش‬ ً ،ٍَ‫حٿټز‬ ‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫حٿڄن٘آص‬ ‫ڃن‬ ‫٫يى‬ ‫ًٟ٬ْش‬ ‫طٴخٷڂ‬ ً ‫حٙؿظڄخ٫ْش‬ ٍ‫ٯَح‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ًّٿش‬‫ي‬‫حٿ‬ ‫ٿڄِْحنْش‬ ‫ىخڃش‬ ‫ڃخٿْش‬ِٔ‫حٿظٌن‬ ًُ‫حٿټْڄْخ‬ ٪‫ًحٿڄـڄ‬ ‫ٷٴٜش‬ ١‫ٳٔٴخ‬ ‫َٗٻش‬. ‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫حٿزنٌٹ‬ ً ،‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿـٌّش‬ ١ٌ٤‫حٿو‬ ‫َٗٻش‬ ٍ‫ٯَح‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿٌ٣نْش‬ ‫حٿَ٘ٻخص‬ ٞ٬‫ر‬ ‫أڅ‬ ‫ٻڄخ‬ ٍَ‫حٿټز‬ ‫حٿؼٚع‬(‫حٗٓټخڅ‬ ‫رنٺ‬ ً ِ‫حٿٴٚك‬ ِ‫حٿٌ٣ن‬ ‫حٿزنٺ‬ ً ‫ٿڀزنٺ‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿَ٘ٻش‬)‫ٿ٬ڄڀْش‬ ‫كخٿْخ‬ ٪٠‫طو‬ ِ‫حٿظ‬ ‫طظ٤ڀذ‬ ‫ًٟ٬ْظيخ‬ ‫أٛزلض‬ ،‫ٗخڃپ‬ ‫طيٷْٶ‬"‫ٟن‬"‫ڃٌحٛڀش‬ ‫ڃن‬ ‫ٿظڄټْنيخ‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃِْحنْش‬ ‫ڃن‬ ‫ىخڃش‬ ‫ڃخٿْش‬ ‫ڃزخٿٮ‬ ‫ًٟ٬ْظيخ‬ ‫طٴخٷڂ‬ ُ‫طٴخى‬ ً ‫ن٘خ٣يخ‬. 3.٨ّ‫ث٥ذ‬ ‫٭ٚٞجس‬ ‫صٞذٹشثس‬ ‫صيٴس‬ 4-‫حٿي٫ڂ‬ ‫ڃن٨ٌڃش‬ ‫طڄٌّپ‬ ‫طٸيَّحص‬ ‫أڅ‬ َ‫اٿ‬ ‫حٗٗخٍس‬ ٍ‫طـي‬‫حٙٷظٜخى‬ ‫ٿٌُحٍس‬ ‫حٿظخر٬ش‬ ‫حٿڄٜخٿق‬ ‫ّىخ‬‫ي‬٬‫ط‬ ِّ‫ظ‬‫حٿ‬ ، ‫ًحٿڄخٿْش‬ٌٜٙ‫رو‬ ‫طٌٷ٬خص‬ ّ‫أٓخ‬ َ‫٫ڀ‬ َ‫طزن‬: ٢‫حٿنٴ‬ ‫رَڃْپ‬ َ٬ٓ(ًٍٙ‫ى‬) ٍ‫حٿيّنخ‬ ‫ڃٸخرپ‬ ًٍٙ‫حٿي‬ ‫َٛٱ‬ َ٬ٓ ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫حنظخؽ‬،ُ‫حٿٰخ‬ ًٍَ‫ڃ‬ ‫ڃٸخرپ‬ ‫ٿڀيًٿش‬ ‫حٿَحؿ٬ش‬ ‫حٗطخًس‬ ٌٜٙ‫رو‬ ‫حٿظٌٷ٬خص‬ ً ِ‫حٿٌ٣ن‬ ‫حٙٷظٜخى‬ ‫كخؿْخص‬ ‫ٿظڀزْش‬ ‫طٌٍّيىخ‬ ٪‫حٿڄِڃ‬ ‫حٿټڄْخص‬ ً ِٔ‫حٿظٌن‬ ‫حٿظَحد‬ َ‫٫ز‬ َُ‫حٿـِحث‬. ً‫حٿيًٿش‬ ‫طلڄڀظيخ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫ّ٫ڂ‬‫ي‬‫حٿ‬ ‫ٿنٴٸخص‬ ‫اؿڄخٿْش‬ ‫كٌٛڀش‬ ِ‫حٿظخٿ‬ ‫حٿـيًٽ‬ ‫ّظ٠ڄن‬‫حٿڄ٬٤ْخص‬ ‫كٔذ‬ ‫ٿڀٴظَس‬ ‫رخٿنٔزش‬ ‫ًحٿظٌحُنخص‬ ‫ٿڀڄٌحٍى‬ ‫حٿ٬خڃش‬ ‫حٙىحٍس‬ ‫أ٫يطو‬ ‫ٷْخىس‬ ‫رـيًٽ‬ ‫حٿڄ٠ڄنش‬2010/2013 (‫ّذد‬ ٜ‫ث٥٪٦ق‬2)‫حٿٴظَس‬ ‫ّ٘ڄپ‬ ٌُ‫حٿ‬2009/2014)ِ‫حٿظخٿ‬ ٌ‫حٿنل‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ ‫ٿوٜيخ‬ ِ‫ًحٿظ‬: ‫ث٥ٴفذر‬:‫دٹٮجس‬ ٫‫٩٦ٺٴ‬ ‫ث٥غٮز‬2010 ‫٭ضجةؼ‬ 2011 ‫٭ضجةؼ‬ 2012 ‫٩ج٥ٺز‬ ٫‫ٝج٭ٴ‬–٧ ٛ- 2012 ‫ص٢٪ٺ٦ٸ‬ ٧ ٛ 2012 ‫٭ضجةؼ‬ 2013 ‫ص٢٪ٺ٦ٸ‬ ٧ ٛ* ‫حٿلخؿْخص‬ ‫ؿڄڀش‬ STEG-STIR-ETAP 1065.92543.730954084.55064.45754 *‫صٴْٝجس‬ 5-‫حٿٴٌحٍٵ‬ ٞ٬‫ر‬ َ‫اٿ‬ ‫حٗٗخٍس‬ ٍ‫ًطـي‬‫ًُحٍس‬ ‫ٷزپ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄ٬ظڄيس‬ ‫حٿڄلخٓزش‬ ‫حٿٸٌح٫ي‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬‫حٙٷظٜخى‬ ً‫حٿڄخٿْش‬(ْ‫رخٿن‬ ٙٚ‫حٙٓظو‬ ‫ڃزيأ‬ ‫ا٫ظڄخى‬‫رش‬‫ٿڀنٴٸخص‬ ‫رخٿنٔزش‬ ٪‫حٿيٳ‬ ً ‫ٿڀڄٌحٍى‬)ِ‫حٿڄلخٓز‬ ‫حٿن٨خځ‬ ‫ط٤زْٶ‬ ‫ڃٸخرپ‬ ‫حٿظـخٍّش‬ ‫ٿڀَ٘ٻخص‬‫ٿڀڄئٓٔخص‬ ‫رخٿنٔزش‬‫حٿؼٚػش‬‫طزخ٫خ‬ ‫نٌٍىىخ‬ ‫حٿڄ٬٤ْخص‬ ٞ٬‫ر‬ ِ‫ٳ‬ ‫حهظٚٳخص‬ َُ‫أٳ‬: -‫حىٍحؽ‬ ‫ّظڂ‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫ٿڀټيَرخء‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀَ٘ٻش‬ ‫رخٿنٔزش‬‫ٟڄن‬ ‫ًّٿش‬‫ي‬‫ٿڀ‬ ‫ّحؿ٬ش‬َ‫حٿ‬ َُ‫حٿـِحث‬ ُ‫حٿٰخ‬ ‫اطخًس‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ َْ‫ٯ‬ ‫حٿي٫ڂ‬.ِ‫حٿ٬ْن‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ٩ٌ‫ڃـڄ‬ ‫أڅ‬ ً ‫٫ڀڄخ‬(َٗ‫ڃزخ‬ َْ‫ٯ‬)‫ٿڀٴظَس‬(2010-2012)‫حٿڄٔني‬ ِ‫رـلٌحٿ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ ‫ّٸيٍه‬ ‫حٿڄٌٻٌٍس‬ ‫ٿڀٴظَس‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫رڄِْحنْش‬ ‫اىٍحؿو‬ ‫ّظڂ‬ ‫أڅ‬ ‫ىًڅ‬ ‫ٿڀَ٘ٻش‬1210‫ڃڀٌْڅ‬ ٍ‫ىّنخ‬.
 5. 5. 5 -ِ‫حٿ٬ْن‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ّظڄؼپ‬ ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀَ٘ٻش‬ ‫رخٿنٔزش‬َٗ‫ڃزخ‬ َْ‫ٯ‬(ٌ‫ڃن‬ ‫حكظٔخرو‬ ‫ّظڂ‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫ٓنش‬2011‫ٿڀَ٘ٻش‬ ‫حٿڄخٿْش‬ ‫رخٿٸٌحثڂ‬)‫حٿڄٔني‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ِ‫ٳ‬(‫٫ْنخ‬)‫حٿن‬ ‫َٗحء‬ َ٬ٓ ‫رْن‬ ‫حٿٴخٍٵ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄظڄؼپ‬ ً‫ٱ‬١ ً‫أ‬ ‫حٿڄٌٍى‬ ‫حٿوخځ‬‫ث٥٪ق٦ٸ‬‫ڃن‬ ِ‫حٿڄلڀ‬ ‫حٿَ٘حء‬ َ٬ٓ ً ‫حٿ٬خٿڄْش‬ ٍ‫رخٕٓ٬خ‬ETAP.‫طٸْْڂ‬ ‫ّظڂ‬ ٙ ‫أنو‬ ً ‫٫ڀڄخ‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃِْحنْش‬ ‫ٛڀذ‬ ‫ًاىٍحؿو‬ ‫حٿٴخٍٵ‬ ‫ىٌح‬. -‫حٿڄِىًؽ‬ ‫حٙٓظ٬ڄخٽ‬ ‫اٗټخٿْش‬ ‫ّ٤َف‬ ‫حٿؼٚػش‬ ‫ٿڀَ٘ٻخص‬ ‫حٿڄٔني‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ٩ٌ‫ڃـڄ‬(double emploi) ‫ٙكٸخ‬ ‫ٓنٌٟلو‬ ‫ڃؼڀڄخ‬ ‫حٿڄنق‬ ٞ٬‫ر‬ ‫رْن‬ ‫طٸخ٣٬خص‬ ‫ًؿٌى‬ ‫نظْـش‬. ‫ث٥ضٴثص٭جس‬ ‫ٳ‬ ‫٥٦٪ٴثسد‬ ‫ث٥ْج٩ز‬ ‫ثإلدثسر‬ ‫إؽجدز‬: ‫أ‬.‫ث٥٪ْض٪ذر‬ ‫ث٥٪قجعذٺز‬ ‫٥٦ٞجّذر‬ ‫دج٥ٮغذز‬ ‫ٿڀڄلًَٷخص‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ڃنلش‬ ٢‫ٟز‬ ‫ّظڂ‬‫ث٥ضْٲذ‬ ‫أعجط‬ ‫ّ٦ٶ‬(base engagement)‫ًٳٸخ‬ ‫ًٿٺ‬ ً ‫رخٿي٫ڂ‬ ‫حٿڄ٬نْش‬ ‫حٿنٴ٤ْش‬ ‫حٿڄئٓٔخص‬ ‫ٷزپ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄ٬ظڄي‬ ‫حٿظـخٍّش‬ ‫ٿڀَ٘ٻخص‬ ِ‫حٿڄلخٓز‬ ‫ٿڀن٨خځ‬. ‫ح‬.‫٥ٚجةذر‬ ‫ث٥٪ذجؽش‬ ‫ٕٺش‬ ٨ّ‫٥٦ذ‬ ‫دج٥ٮغذز‬STIR ‫ٿٴخثيس‬ ‫حٿڄٔني‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ َْ‫ٯ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫طڄٌّپ‬ ‫ّظڂ‬STIR‫حٿوـخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫حٷظنخء‬ َ٬ٓ ‫ٳخٍٵ‬ ‫٣َّٶ‬ ‫٫ن‬ ‫ٿڀيًٿش‬ ‫ٍحؿ٬ش‬ ‫ڃٌحٍى‬ ‫رظٌ٧ْٲ‬ ‫حٿ٬خٿڄْش‬ ٍ‫رخٕٓ٬خ‬ ‫حٿلٸْٸْش‬ ‫ٻڀٴظو‬ ً(‫ڃَحرْق‬ ً ِ‫حٿڄلڀ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫طٌّٔٶ‬ ٞ‫ٳخث‬ ETAP)‫ؿيش‬ ‫ڃن‬‫د٪ٺضث٭ٺز‬ ‫٩ذسؽز‬ ‫٩ذجؽشر‬ ‫٩ٮقز‬ ‫دئعٮجد‬ ‫ٳ‬‫ٿٴخثيس‬ ‫حٿيًٿش‬ETAP‫حٿـِء‬ ‫ٿظڄٌّپ‬ ٍَ‫أه‬ ‫ؿيش‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄٌٍى‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫طٌّٔٶ‬ ‫هٔخٍس‬ ‫ڃن‬ ِ‫حٿڄظزٸ‬. َ‫آه‬ َ‫٫ڀ‬ ‫رنخء‬ ‫رخٿي٫ڂ‬ ‫حٿڄ٬نْش‬ ‫حٿڄئٓٔخص‬ ‫ڃن‬ ‫ڃئٓٔش‬ ‫ٿټپ‬ ‫حٿڄوٌٽ‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ڃنلش‬ ‫َٛٱ‬ ‫ًّظڂ‬ ‫حَٗٗحٱ‬ ‫ٓڀ٤ش‬ ‫ٷزپ‬ ‫ڃن‬ ‫اٷَحٍىخ‬ ‫ّظڂ‬ ً ‫حٿڄئٓٔخص‬ ‫ىٌه‬ ‫ط٬يىخ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٿظڄٌّپ‬ ‫ٿلخؿْخص‬ ‫ڃلْنش‬ ‫طٸيَّحص‬ ‫ًؿيص‬ ‫اڅ‬ ‫حٿٔخرٸش‬ ‫حٿٔنٌحص‬ ‫ڃظوڀيحص‬ ‫حٿـخٍّش‬ ‫ٿڀٔنش‬ ‫حٿظڄٌّپ‬ ‫كخؿْخص‬ َ‫٫ڀ‬ ‫٫ًٚس‬ ‫طظ٠ڄن‬ ِ‫حٿظ‬ ً. ‫ڃئٓٔش‬ ‫ٿټپ‬ ‫حٿڄخٿْش‬ ‫رخٿٸٌحثڂ‬ ‫حٿٌحٍىس‬ ‫حٿٴ٬ڀْش‬ ‫حٿظڄٌّپ‬ ‫كخؿْخص‬ ‫ٌٟء‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿنيخثْش‬ ‫حٿنظخثؾ‬ ‫طٌّٔش‬ ‫طظڂ‬ ً ‫ٿڀٔنش‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫رڄِْحنْش‬ ‫حٿڄٌَٛىس‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ا٫ظڄخىحص‬ ِ‫ٳ‬ ‫طظڄؼپ‬ ِ‫حٿظ‬ ً ‫ٿڀيًٿش‬ ‫حٿڄظخكش‬ ‫حٿظڄٌّٚص‬ ‫كيًى‬ ِ‫ٳ‬ ً ‫طٌ٧ْٲ‬ ِ‫ًٳ‬ ‫حٿـخٍّش‬(‫حٿلخؿْخص‬ ‫كيًى‬ ِ‫ًٳ‬ ‫حٙٷظ٠خء‬ ‫٫ني‬)‫ڃئٓٔش‬ ‫ڃَحرْق‬ETAP‫ن٘خ٣يخ‬ ‫ر٬نٌحڅ‬ ‫َٗٻش‬ ٞ‫ٳخث‬ ً ‫حٿټًَُْحڅ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿڄٌ٧ٴش‬ ‫حٕطخًس‬ ‫ڃَىًى‬ ً ِ‫حٿٌحط‬STIR‫حٿڄـڄ٬ش‬ ‫حٿنظْـش‬ ‫ر٬نٌحڅ‬ ‫حٿٔخرٸش‬ ‫ٿڀٔنٌحص‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ڃنلش‬ ‫ر٬نٌحڅ‬ ‫حٿڄئٓٔخص‬ ‫ىٌه‬ ٍ‫ٿي‬ ‫حٿڄظزٸْش‬ ‫حٿٴٌحٟپ‬ ً ‫ًحٿظٌٍّي‬ ََّ‫حٿظټ‬ ِ٣‫ٿن٘خ‬ ‫ًؿيص‬ ‫اڅ‬. ‫حٿڄئٓٔخص‬ ‫ٿٴخثيس‬ ‫حٿڄٔنيس‬ ‫حٿڄظخكش‬ ‫حٿظڄٌّٚص‬ ‫ؿڄڀش‬ ‫ٿڀظڄٌّپ‬ ‫حٿٴ٬ڀْش‬ ‫حٿلخؿْخص‬ ًُ‫طـخ‬ ‫ٌٍٛس‬ ِ‫ٳ‬ ً ‫طٌّٔش‬ ٍ‫ا٣خ‬ ِ‫ٳ‬ ‫طٌّٔظيخ‬ ‫طظڂ‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ٻخىپ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ٻڄظوڀيحص‬ ‫حٿڄظزٸْش‬ ‫حٿظڄٌّپ‬ ‫كخؿْخص‬ ٍ‫ا٫ظزخ‬ ‫ّظڂ‬ ، ‫حٿڄ٬نْش‬ ‫حٿٚكٸش‬ ‫حٿٔنش‬ ‫نظخثؾ‬. َ‫ط٬ظز‬ ‫ٳبنيخ‬ ،‫حٿـخٍّش‬ ‫ٿڀٔنش‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ڃنلش‬ ‫ر٬نٌحڅ‬ ‫حٿڄئٓٔخص‬ ٍ‫اكي‬ ٍ‫ٿي‬ ‫ٳٌحٟپ‬ ‫طٔـْپ‬ ‫كخٿش‬ ِ‫ٳ‬ ‫أڃخ‬ ‫ٿڀٔنش‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃِْحنْش‬ ‫نٴٸخص‬ ‫ٟڄن‬ ‫اىٍحؿيخ‬ ‫ّظڂ‬ ‫أڅ‬ ‫ىًڅ‬ ‫حٿڄٌحٿْش‬ ‫ٿڀٔنش‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫كخؿْخص‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ٻظٔزٸش‬
 6. 6. 6 ‫حٿڄِىًؽ‬ ‫حٗكظٔخد‬ ُ‫ٿظٴخى‬ ‫ًٿٺ‬ ً ‫حٿڄٌحٿْش‬(double comptabilisation)‫ڃنلش‬ ‫ؿڄڀش‬ ‫أڅ‬ ٍ‫رب٫ظزخ‬ ‫حٿڄظزٸْش‬ ‫حٿٴٌحٟپ‬ ‫ًٿٺ‬ ِ‫ٳ‬ ‫رڄخ‬ ‫حٿٔنش‬ ْ‫ٿنٴ‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃِْحنْش‬ ‫نٴٸخص‬ ‫ٟڄن‬ ‫اكظٔخريخ‬ ‫طڂ‬ ‫حٿـخٍّش‬ ‫ٿڀٔنش‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫حٿڄٌحٿْش‬ ‫ٿڀٔنش‬ ‫حٿڄَكڀش‬ ً ‫حٿڄئٓٔش‬ ٍ‫ٿي‬. ‫ػ‬.٨ّ‫ث٥ذ‬ ‫ؽ٪٦ز‬ ‫٥نذو‬ ‫دج٥ٮغذز‬: ‫رْن‬ ‫حٿظـخٍّش‬ ‫حٿڄ٬خڃٚص‬ ‫٣زْ٬ش‬ ‫طٴَٟو‬ ٪٣‫طٸخ‬ ‫ڃـَى‬ ٌ‫ى‬ ‫رپ‬ ‫ڃِىًؽ‬ ‫آظ٬ڄخٽ‬ ُ‫أ‬ ‫ىنخٹ‬ ْْ‫ٿ‬ ‫أڅ‬ ‫كْغ‬ ‫حٿڄ٬نْش‬ ‫حٿڄئٓٔخص‬ETAP‫ٿٴخثيس‬ ‫حٿڄٌٍى‬ ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫ًحٿٰخ‬ ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫اكخٿش‬ َ‫طظٌٿ‬STIR ًSTEGِ‫حٿظ‬ ‫حٿ٬خٿڄْش‬ ‫حٿٌٔٵ‬ ٍ‫أٓ٬خ‬ ‫٫ن‬ ‫٫ٌٟخ‬ ‫حٗىحٍس‬ ‫ٷزپ‬ ‫ڃن‬ ‫ڃليىس‬ ‫طٴخٟڀْش‬ ٍ‫رؤٓ٬خ‬ ِ‫حٿظٌحٿ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫طظلڄپ‬ ‫ٿٌٿٺ‬ ‫ًطز٬خ‬ ‫حٿڄٌحى‬ ‫ىٌه‬ ‫ريخ‬ ِ‫طٸظن‬ETAP‫ى٫ڂ‬ ‫ڃنلش‬ ‫حٿڄٸخرپ‬ ِ‫ٳ‬ َ‫طظڀٸ‬ ً ٍ‫حٕٓ٬خ‬ ‫ٳخٍٵ‬ ‫ٻڀٴش‬ ‫حٿڄٌٻٌٍس‬ ‫حٿټڀٴش‬ ‫ڃن‬ ‫ؿِء‬ ‫ٿظڄٌّپ‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃن‬ َٗ‫ڃزخ‬.‫ٿـ‬ ‫حٿڄٔني‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫أڅ‬ ُ‫أ‬ETAP‫ى٫ڄخ‬ ‫ّڄؼپ‬ ‫ٿٴخثيس‬ ‫ڃزخَٗح‬ َْ‫ٯ‬STEGً/ً‫أ‬STIR‫أ٫ٚه‬ ‫اٿْو‬ ٍ‫حٿڄ٘خ‬ ٪٣‫حٿظٸخ‬ َ‫اٿ‬ ِ٠‫ّٴ‬ ‫ڃخ‬ ٌ‫ًى‬. ‫رو‬ ٪‫طنظٴ‬ ٌُ‫حٿ‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ ‫ٿڀي٫ڂ‬ ‫حٿڄِىًؽ‬ ‫حٗكظٔخد‬ ُ‫ًٿظٴخى‬ETAP‫ر٬ْن‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ىٌح‬ ‫ڃزڀٮ‬ ٌ‫أه‬ ‫ّظڂ‬ ٙ ‫حٿڄـڄ٬ش‬ ‫حٿٌٟ٬ْش‬ ‫ا٫يحى‬ ‫٫ني‬ ٍ‫حٗ٫ظزخ‬(situation consolidée)َْ‫ٯ‬ ً َٗ‫حٿڄزخ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ٿـڄڀش‬ َٗ‫حٿڄزخ‬. ٜ‫ث٥ضذٝٺ‬ ٜ‫ٙشٹ‬ ٜ‫صْ٦ٺ‬: ‫أ‬-‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫حٿڄلخٓزش‬ ‫ٿٸٌح٫ي‬ ٪٠‫طو‬ ‫ٿڀي٫ڂ‬ ‫حٿڄوٜٜش‬ ‫حٗ٫ظڄخىحص‬ ‫ريخ‬ ‫طيٍؽ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃِْحنْش‬ ‫اڅ‬ ‫حٿڄِىًؽ‬ ‫حٿٸْي‬ ‫كخٿْخ‬ ‫ط٬ظڄي‬ ٙ ِ‫حٿظ‬(la comptabilité à partie double)‫ٷخ٫يس‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ط٬ظڄي‬ ِ‫ى‬ ً ، ‫ٿڀنٴٸخص‬ ‫رخٿنٔزش‬ ٪‫حٿيٳ‬.‫حٿنٸ٤ش‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿٌُحٍس‬ ‫ٍىًى‬ ‫ڃن‬ ‫حٕهَْس‬ ‫حٿٴٸَس‬ َُ‫طز‬ ً5‫حٿٴٌحٟپ‬ ‫أڅ‬ ‫د‬ ‫ٿڀٔنش‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫كخؿْخص‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ٻظٔزٸش‬ َ‫ط٬ظز‬ ‫حٿـخٍّش‬ ‫ٿڀٔنش‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ڃنلش‬ ‫ر٬نٌحڅ‬ ‫حٿڄئٓٔخص‬ ٍ‫اكي‬ ٍ‫ٿي‬ ‫ّظڂ‬ ‫أڅ‬ ‫ىًڅ‬ ‫حٿڄٌحٿْش‬"‫حٿڄٌحٿْش‬ ‫ٿڀٔنش‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃِْحنْش‬ ‫نٴٸخص‬ ‫ٟڄن‬ ‫اىٍحؿيخ‬"‫حٿڄِىًؽ‬ ‫حٙكظٔخد‬ ُ‫ٿظٴخى‬. ‫حٿٸٌْى‬ ًُ‫ٿظـخ‬ ‫حٿڄزًٌٿش‬ ‫حٿڄـيٌىحص‬ َُ‫ّز‬ ‫ڃخ‬ ٌ‫ى‬ ً((contraintes‫حٿڄلخٓزش‬ ‫رن٨خځ‬ ‫حٿ٬ٚٷش‬ ‫ًحص‬ ‫كخٿْخ‬ ‫حٿڄ٬ظڄي‬ ‫حٿ٬ڄٌڃْش‬. ‫د‬-‫ڃوٜٜش‬ ‫ح٫ظڄخىحص‬ ‫حٿڄِْحنْش‬ ‫ٟڄن‬ ‫اىٍحؽ‬ ‫ٯْخد‬ ِ‫طنٴ‬ ٙ ِ‫حٿظ‬ ‫حٗؿخرش‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿظيٷْٶ‬ ‫ٳَّٶ‬ ٪‫ح٣ڀ‬ ‫ٿَ٘ٻش‬ ‫حٿڄٔني‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ َْ‫ٯ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ٷْڄش‬ ‫ٿظڄٌّپ‬"َْ‫ٓظ‬"‫ڃن‬ ‫د‬ ‫حٿنٸ٤ش‬ ‫ٟڄن‬ ‫ؿيّي‬ ‫ڃن‬ ‫طؤٻْيه‬ ‫طڂ‬ ‫ڃخ‬ ٌ‫ى‬ ً ، ‫٫يى‬ ‫حٿڄٚك٨ش‬ ‫٫ن‬ ‫حٗؿخرش‬8. ‫ؽ‬-‫ڃِىًؽ‬ ‫حٓظ٬ڄخٽ‬ ‫ًؿٌى‬ َ‫اٿ‬ ‫حٗٗخٍس‬ ْْ‫ٿ‬ ‫رخٿڄٚك٨ش‬ ‫حٿڄٸٌٜى‬(double emploi)‫حٗٗخٍس‬ ‫رپ‬ ‫نظْـش‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ َْ‫ٯ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ً َٗ‫حٿڄزخ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ٷْڄش‬ ٪‫ؿڄ‬ َ‫٫ز‬ ‫ّظڂ‬ ٙ ‫ٿڀي٫ڂ‬ ‫حٿـڄڀْش‬ ‫حٿٸْڄش‬ ٢‫ٟز‬ ّ‫څ‬‫أ‬ َ‫اٿ‬ ََّ‫رخٿظٸ‬ ‫رْخنو‬ ّ‫ڂ‬‫ط‬ ‫ٻڄخ‬ ‫حٿڄنق‬ ٞ٬‫ر‬ ‫رْن‬ ‫حٿظٸخ٣٬خص‬ ‫ًؿٌى‬(‫٫يى‬ ‫حٿڄٚك٨ش‬ َ٨‫أن‬8.) ‫ث٥ذضشٳ٥ٺز‬ ‫٥ال٭ؾيز‬ ‫ث٥ضٴ٭غٺز‬ ‫ث٥٪ؤعغز‬ ‫إؽجدز‬: ‫ڃِىًؿخ‬ ٚ‫حٓظ٬ڄ‬ َ‫ط٬ظز‬ ٙ(double emploi)ّ‫څ‬‫أ‬ ً ‫٫ڄٌڃْش‬ ‫ٛزٰش‬ ‫ًحص‬ ‫حٿڄئٓٔخص‬ ّ‫څ‬‫أ‬ ‫كْغ‬
 7. 7. 7 ٙ ِ‫رخٿظخٿ‬ ً ‫رخٿؼنخثْش‬ ِّْ‫طظڄ‬ ٍَ‫حٕه‬ ‫حٿڄئٓٔخص‬ ً ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫رْن‬ ‫حٿ٬ٚٷخص‬ ‫حُٗىًحؿْش‬ َ٘‫طو‬. ٜ‫ث٥ضذٝٺ‬ ٜ‫ٙشٹ‬ ٜ‫صْ٦ٺ‬: ‫حٿٴٸَس‬ َ٨‫أن‬"‫ؽ‬"‫أ٫ٚه‬ ‫حٿظ٬ڀْٶ‬ ‫ڃن‬. ‫كخؿْخص‬ ٢‫ٟز‬ ّ‫ڂ‬‫ػ‬ ، ‫حٿڄٜ٤ڀلخص‬ ٞ٬‫ر‬ ‫طليّي‬ ‫ْٓظڂ‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫طظلڄڀو‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫كـڂ‬ َٜ‫ٿل‬ ً ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ٿنٴٸخص‬ ِ‫طؤٿْٴ‬ ‫ؿيًٽ‬ ‫ا٫يحى‬ ‫ٷزپ‬ ‫ًًٿٺ‬ ‫حٿؼٚػش‬ ‫حٿڄئٓٔخص‬. ٨ّ‫ث٥ذ‬ ٣‫أؽ٢ج‬ ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿَ٘ٻش‬ ً ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫ٿڀټيَرخء‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿَ٘ٻش‬ ‫ڃن‬ ‫ٻپ‬ ‫ٷْخځ‬ ‫٫يځ‬ ‫نظْـش‬ ‫حٿ٬خٿڄْش‬ ٍ‫رخٕٓ٬خ‬ ‫حًٕٿْش‬ ‫حٿ٤خٷش‬ ‫ڃن‬ ‫كخؿْخطيڄخ‬ ‫رخٷظنخء‬‫حٿي٫ڂ‬ ٌ‫ّؤه‬‫ٗټڀْن‬ ‫رو‬ ‫طظڄظ٬خڅ‬ ٌُ‫حٿ‬‫ڃوظڀٴْن‬‫ى٫ڂ‬ ِ‫٫ْن‬(َٗ‫ڃزخ‬ َْ‫ٯ‬)‫ڃزخَٗس‬ ‫ڃنق‬ ‫ٗټپ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ى٫ڂ‬ ً. *‫ث٥ْٺٮٸ‬ ٨ّ‫ث٥ذ‬(‫٩ذجؽش‬ ‫ٕٺش‬): 6-ِ‫ٳ‬ ِ‫حٿڄلڀ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ً‫أ‬ ‫حٿڄٌٍى‬ ٢‫ٿڀنٴ‬ ‫رخٿنٔزش‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ َْ‫ٯ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ّظڄؼپ‬‫اكخٿظو‬1 ‫ڃي٫ٌڃش‬ ٍ‫رؤٓ٬خ‬(ِ‫كٌحٿ‬ 50‫ى‬/‫ٿڀزَڃْپ‬)‫حٿڄؼخٽ‬ ‫ٓزْپ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫طـخًُص‬ ‫حٿ٬خٿڄْش‬ ٍ‫رخٕٓ٬خ‬ ‫ٻڀٴش‬ ‫ڃٸخرپ‬170‫ٓنش‬ ‫ٿڀزَڃْپ‬ ٍ‫ىّنخ‬2012. ِ‫حٿـزخث‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً‫أ‬ ‫حٿڄٌٍى‬ َُ‫حٿـِحث‬ ُ‫ٿڀٰخ‬ ‫رخٿنٔزش‬ ‫أڃخ‬(‫أطخًس‬ ‫رخ٫ظزخٍه‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃڀٺ‬) ِ‫ٳ‬ ِ‫حٿ٬ْن‬ ‫حٿـي٫ڂ‬ ‫ٳْظڄؼپ‬‫اكخٽ‬ ٍ‫أٓ٬خ‬ ‫رْن‬ ‫حٿٴخٍٵ‬‫طو‬‫ٿڀټو‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿَ٘ٻش‬ َ‫اٿ‬‫ـ‬ُ‫ًحٿٰخ‬ ‫ٍرخء‬ِ‫طٴخٟڀ‬ َ‫رٔ٬ــ‬ (90,8ٍ‫ىّنخ‬/‫طخد‬)،‫حٗٷظٜخى‬ ًَُّ ٍ‫ٷَح‬ َ٠‫رڄٸظ‬ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄئٍم‬ ِ‫حٿٌ٣ن‬8َ‫أٻظٌر‬1993ً ،ِ‫حٿظٌحٿ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫ٌّنْٔش‬‫ظ‬‫حٿ‬ ‫ّٔش‬ٓ‫حٿڄئ‬ ‫ٷزپ‬ ‫ڃن‬ ‫حٷظنخثو‬ ٍ‫أٓ٬خ‬‫حٿڄلخٿش‬ ‫حٿڄٌحى‬ ‫ٷْڄش‬ ً‫أ‬ ‫حٿ٬خٿڄْش‬ ٍ‫رخٕٓ٬خ‬ (ِ‫حٿـزخث‬ ُ‫حٿٰخ‬)‫ڃن‬‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀزٚى‬ َ‫حٿ٬خر‬ ُ‫حٿٰخ‬ ‫ٕنزٌد‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿَ٘ٻش‬SOTUGAT(َ٬ٓ ‫رڄ٬يٽ‬ ِ‫ٷيٍرلٌحٿ‬800‫ى‬/‫ٓنش‬ ‫هٚٽ‬ ‫طخد‬2012. ) ّ‫څ‬‫أ‬ ‫٫ڀڄخ‬‫ه‬‫ر٬نٌحڅ‬ ‫حٿڄٔظوڀٜش‬ ‫حٿڄزخٿٮ‬ ‫اىٍحؽ‬ ‫ّظڂ‬ٌٍ‫٫ز‬ ‫أطخًس‬َْٰ‫حٿ‬ ‫حٿڄيحهْپ‬ ‫ٟڄن‬ َُ‫حٿـِحث‬ ُ‫حٿٰخ‬ ِٔ‫حٿظٌن‬ ‫حٿظَحد‬ َ‫ط٬ز‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٿټڄْخص‬ ّ‫أٓخ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫طلظٔذ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫ؿزخثْش‬(‫نٔزش‬ ٩‫حٷظ٤خ‬5.25%‫حٿـيش‬ ‫طظلڄڀيخ‬ ‫حٿڄٌٍىس‬)ِ‫ًحٿظ‬‫اىٍحؿيخ‬ ‫ّظڂ‬ ‫ڃنيخ‬ َ‫ًحٳ‬ ٢ٔ‫رٸ‬ ‫حٿٔظخ٭‬ َ‫طٔظؤػ‬‫د‬‫ڃِْحنْش‬‫حٿيًٿش‬‫حٿ٬خٿڄْش‬ ٍ‫رخٕٓ٬خ‬‫رخٿنٔزش‬ ‫طٜيَّه‬ ‫ّظڂ‬ ٌُ‫حٿ‬ ٢ٔ‫ٿڀٸ‬(‫ڃن‬ ‫أٷپ‬%15)ًٍ‫رؤٓ٬خ‬‫رْ٬يخ‬‫ٽ‬‫ٿَ٘ٻش‬ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫ٿڀټيَرخء‬ ‫حٿظٌنْٔش‬(‫رخ٫ظڄخى‬ ُ‫أ‬ ‫حٽ‬َ٬ِٓ‫حٿظٴخٟڀ‬)‫ريخ‬ َ‫طٔظؤػ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫ٿڀټڄْش‬ ‫رخٿنٔزش‬. ِ‫حٿظخٿ‬ ‫حٿـيًٽ‬ ‫ّلٌٛپ‬ ً‫ث٥٪ذجؽش‬ ‫ٕٺش‬ ‫ث٥ْٺٮٸ‬ ٨ّ‫ث٥ذ‬ ٔ٥‫٩ذج‬: 1 ‫نسىح‬ ‫ٔشجع‬ ْ‫انز‬ ٓ‫انُطى‬ ‫االلرصاد‬ ‫َصٔش‬ ‫تمكرُب‬ ‫عمال‬1974‫انرسهٕم‬ ‫أسعاس‬ ‫ذعثط‬ ٓ‫انر‬ ‫نهطالح‬ ‫انعامح‬ ‫االداسج‬ ‫مكاذٕة‬ ّ‫عه‬ َ
 8. 8. 8 (‫دٹٮجس‬ ٫‫٩٦ٺٴ‬) ‫ث٥غٮز‬201020112012 ٣‫ث‬‫فجؽٺجس‬‫ث٥ْٺٮٺز‬(‫دج‬‫ثإلصجٳر‬ ‫ّضذجس‬)(1( = )2+3)857,31730,73527,7 ‫ث٥ٖجص‬ ‫ّذٴس‬ ‫أصجٳر‬(2)310,5390,1510,6 ‫فجؽٺجس‬‫ث٥ْٺٮٺز‬(‫ث‬ ٫‫دٳ‬‫ثإلصجٳر‬ ‫ّضذجس‬)‫٩ٮٲج‬:3( =4+5)546,81340,03017,1 STEG(‫ؽضثةشٷ‬ ‫ٕجص‬)(4)467,8710,71283,1 STIR(‫٩ٴسد‬ ‫ٳ‬ ‫٩ق٦ٸ‬ ٧‫خج‬)(5)79630,01734,0 ‫فجؽٺجس‬ ُ‫٩ؾ٪ٴ‬STEG6( =2+4)778,31100.81793,7 *‫ث٥٪ذجؽش‬ ٨ّ‫ث٥ذ‬ 7-‫ّظڄؼپ‬‫ث٥٪ذجؽش‬ ٨ّ‫ث٥ذ‬‫ڃنق‬ ِ‫ٳ‬‫حٙٓظٰٚٽ‬‫حٿڄٔني‬‫س‬‫حٿڄن٘آص‬ ‫ٿٴخثيس‬ ‫حٿٜنخ٫ش‬ ‫ًُحٍس‬ ‫ڃِْحنْش‬ ‫ٷزپ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿظخٿْش‬ ‫حٿ٬ڄٌڃْش‬: -STIRًSTEG‫حٽ‬‫ٽ‬‫ص‬‫حڅ‬‫طٸٌځ‬‫حڅ‬‫رظًَّؾ‬‫حٿڄلًَٷخص‬‫حٿټيَرخء‬ ً(ً‫أ‬ ‫حٿڄٌٍىس‬ ‫حٿنٴ٤ْش‬ ‫حٿڄٌحى‬ ‫ڃلڀْخ‬ ‫حٿڄٜنٌ٫ش‬‫ًحٿټيَرخء‬ ِ٬ْ‫حٿٰخُحٿ٤ز‬ ً)، ‫حٿٴ٬ڀْش‬ ‫حٿټڀٴش‬ ِ٤ٰ‫ط‬ ٙ ٍ‫رؤٓ٬خ‬ -ETAP‫حًٕٿْش‬ ‫حٿ٤خٷش‬ ِ‫طٸظن‬ ِ‫حٿظ‬(‫ڃٌٍى‬ ِ٬ْ‫ٯخُ٣ز‬ ً ٢‫نٴ‬)‫ىًڅ‬ ‫طلْڀيخ‬ ً ‫حٿ٬خٿڄْش‬ ٍ‫رخٕٓ٬خ‬ ِ‫ٿَ٘ٻظ‬ ‫ٻڀٴظيخ‬"َْ‫ٓظ‬"ً"‫ٓظخ٭‬" ٍ‫ٯَح‬ َ‫٫ڀ‬ ٍَ‫أه‬ ٙ‫أٗټخ‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ٌ‫ّؤه‬ ‫ٻڄخ‬: ‫حٕطخًحص‬ ٞ٬‫ر‬ ‫٫ن‬ ِّ‫ڀ‬‫طو‬ ‫ٷَحٍحص‬ ‫ح٫ظڄخى‬‫حٿلټٌڃش‬ ‫ٍثخٓش‬ ‫٫ن‬ ٍ‫ٛخى‬ ٍ‫ٷَح‬ َ٠‫رڄٸظ‬َْ‫ٓظ‬ ‫َٗٻش‬ ‫ٿٴخثيس‬. ِ‫رنټ‬ َٝ‫ٷ‬ ‫ٗټپ‬ ِ‫ٳ‬ َْ‫ٿٔظ‬ ‫اٟخٳْش‬ ‫ى٫ڂ‬ ‫ڃنلش‬ ‫آنخى‬(‫٫يى‬ ‫حٿڄٚك٨ش‬ َ٨‫أن‬)، ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫ڃٔظلٸخص‬ ً ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃٔظلٸخص‬ ‫رْن‬ ‫ڃٸخٛش‬ ‫٫ڄڀْش‬ ‫اؿَحء‬ ِ‫ٳ‬ ْٚ‫أًحڃَٿڀظَه‬ ٍ‫اٛيح‬(‫أ٭َش‬ ‫ّذد‬ ٜ‫ث٥٪٦ق‬3). ‫حٿؼٚػش‬ ‫حٿڄئٓٔخص‬ ‫ٿٴخثيس‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ڃزخٿٮ‬ ِ‫حٿظخٿ‬ ‫حٿـيًٽ‬ ‫ّلٌٛپ‬ ً: ‫ث٥غٮز‬201020112012 -‫فجؽٺجس‬٤‫ص٪ٴٹ‬٣‫ثالعضٖال‬: ‫٥ـ‬ ‫دج٥ٮغذز‬"ٓ‫عضج‬"(‫ث٥ٖجص‬ ‫ٳ‬ ‫ث٥٢ٲشدجء‬ ٨ّ‫د‬ ‫صٖيٺز‬ ٫‫دْٮٴث‬)330.0570940,0 ‫٥غضٺش‬ ‫دج٥ٮغذز‬(‫ث٥ض٢شٹش‬ ‫٭ؾجه‬ ‫٩شثدٺـ‬ ‫ىشؿ‬ ‫ٳدْذ‬ ‫ث٥٪٢شسر‬ ‫ث٥ٮٚيٺز‬ ‫ث٥٪ٴثد‬ ٨ّ‫د‬ ‫صٖيٺز‬ ٫‫دْٮٴث‬ ‫ث٥قجٙٺز‬) 598,31101.2426.5 ‫٥ـ‬ ‫دج٥ٮغذز‬ETAP-572+761 ‫ث٥قجٙٺز‬ ‫ث٥ض٢شٹش‬ ‫٩شثدٺـ‬ ‫ثّضذجس‬ ٫‫دٳ‬ ٤‫ث٥ض٪ٴٹ‬ ‫فجؽٺجس‬ ُ‫٩ؾ٪ٴ‬928,32296,352127,5 ‫ٓنش‬ ‫ر٬نٌحڅ‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ٷْڄش‬ ّ‫څ‬‫أ‬ ‫٫ڀڄخ‬2012‫حٿڄيٍؽ‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ َ‫اٿ‬ ‫رخٿـيًٽ‬(761‫ځ‬.‫ى‬)‫حٿڄئٓٔش‬ ‫ڃَحرْق‬ ‫ڃن‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫٫خثيحص‬ ‫رْن‬ ‫حٿڄنظ٨َس‬ ‫حٿڄٸخٛش‬ ‫ٷْڄش‬ ٍ‫حٙ٫ظزخ‬ ‫ر٬ْن‬ ٌ‫طؤه‬ ٙ ّ‫ي‬‫ك‬ َ‫اٿ‬ ٪‫ّٸ‬ ‫ٿڂ‬ ً‫ا‬ ، ‫حٿڄٌٻٌٍس‬ ‫ٿڀٔنش‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ٿلٔخد‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫حٿڄٌحى‬ ‫طٌّٔٶ‬ ‫ر٬نٌحڅ‬ ‫حٕهَْس‬ ‫ىٌح‬ ‫ًڃٔظلٸخص‬ َٰٝ‫حٿ‬ ِ‫ٳ‬ َ‫أڃ‬ ٍ‫اٛيح‬ ‫ّي‬‫ٸ‬‫حٿظٴ‬ ‫طخٍّن‬(ً ‫٫يى‬ ‫حٿڄٚك٨ش‬ َ٨‫أن‬33‫٫يى‬ ‫ًحٿڄڀلٶ‬12ٍَ‫ڃټ‬). ‫٥٦يجٝز‬ ‫ث٥ْج٩ز‬ ‫ثإلدثسر‬ ‫إؽجدز‬: ‫حٗٓظٰٚٽ‬ ‫طڄٌّپ‬ ‫كخؿْخص‬ ‫ڃن‬ ‫ٿڀظؼزض‬"‫ٓظخ٭‬"‫رـ‬940‫رـ‬ ‫ڃٸخٍنش‬ ‫ى‬ ‫ځ‬1.225‫٫يى‬ ‫رخٿڄڀلٶ‬ ‫حٿٌحٍى‬ ‫ى‬ ‫ځ‬2.
 9. 9. 9 ٜ‫ث٥ضذٝٺ‬ ٜ‫ٙشٹ‬ ٜ‫صْ٦ٺ‬: ‫ٿَ٘ٻش‬ ‫حٿڄٔني‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ٷْڄش‬ ‫أڅ‬ ‫حٿظيٷْٶ‬ ‫ٳَّٶ‬ َّْ٘"‫ٓظخ٭‬"‫حٿڄ٬٤ْخص‬ ّ‫أٓخ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ٟز٤و‬ ّ‫ڂ‬‫ط‬ ‫ٿڀَ٘ٻش‬ ‫حٿڄلخٓزْش‬ ‫حٿڄ٬٤ْخص‬ ً ‫أىد‬ ‫رڄن٨ٌڃش‬ ‫حٿڄظٌٳَس‬. 8-‫٣َف‬ ‫ر٬ي‬ ِ‫ٛخٳ‬ َٗ‫ڃزخ‬ َْ‫ٯ‬ ‫ى٫ڂ‬ ً‫أ‬ ِ‫٫ْن‬ ‫ى٫ڂ‬ ‫رْن‬ ‫ڃٌُ٫خ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ٩ٌ‫ڃـڄ‬ ِ‫حٿظخٿ‬ ‫حٿـيًٽ‬ ‫ّلٌٛپ‬ ً ‫حٿظٸخ٣٬خص‬(subventions croisées)‫حٿڄنق‬ ‫ٻپ‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃنلش‬ ‫٫ن‬ ٚ٠‫ٳ‬ ‫ّ٠ڂ‬ ُ‫نٸي‬ َٗ‫ڃزخ‬ ‫ى٫ڂ‬ ً ‫حٿڄ٬نْش‬ ‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫حٿڄئٓٔخص‬ ‫كخؿْخص‬ ‫ٿظٰ٤ْش‬ ‫حٿڄٔنيس‬ ٍَ‫حٕه‬. *‫ىشؿ‬ ّ٨‫ص‬‫٥ــ‬ ‫ث٥٪غٮذ‬ ٨ّ‫ث٥ذ‬ ‫ٝٺ٪ز‬ETAP(ِ‫٩ضٞجى‬ ٨ّ‫د‬)‫ث٥٪ذجؽش‬ ٨ّ‫ث٥ذ‬ ‫ؽ٪٦ز‬ ٬٪‫م‬ ٰ‫ٳثفضغجد‬ ‫ث٥٪ذجؽش‬ ‫ٕٺش‬ ٨ّ‫ث٥ذ‬ ‫ؽ٪٦ز‬ ٬٩ **‫٩ٞجفز‬ ٤٢‫ؽ‬ ‫ٙٸ‬ ‫٩ذجؽش‬ ٨ّ‫د‬(‫ّذد‬ ٜ‫ث٥٪٦ق‬ ‫أ٭َش‬12‫ّس‬‫ش‬٢٩)ٔ٦‫د٪ذ‬53,15٧.‫د‬. ‫التىازناخ‬ ‫و‬ ‫للوىارد‬ ‫العاهح‬ ‫اإلدارج‬ ‫إجاتح‬: ‫سىح‬ ‫مىز‬ ‫انمعرمذ‬ ٓ‫انرمش‬ ‫حسة‬2004‫وُعٕه‬ ّ‫إن‬ ‫انذعم‬ ‫ٔىمسم‬ ،‫انمحشَلاخ‬ ‫دعم‬ ‫مجال‬ ٓ‫ف‬: ‫أ‬.‫الوثاشر‬ ‫الذعن‬:ْ‫انز‬ ٌُ َ‫الذولح‬ ‫تويسانيح‬ ‫كنفمح‬ ‫يثىب‬‫انمسىذج‬ ‫انمثانغ‬ ‫جمهح‬ ٓ‫ف‬ ‫ٔرمثم‬ َ ‫دعم‬ ‫تعىُان‬ ‫انذَنح‬ ‫تمٕضاوٕح‬ ‫انمشصُدج‬ ‫اإلعرماداخ‬ ّ‫عه‬ ‫تانذعم‬ ‫انمعىٕح‬ ‫انعمُمٕح‬ ‫انمؤسساخ‬ ‫نفائذج‬ ‫نمٕضاوٕح‬ ‫األَل‬ ‫انعىُان‬ ‫وفماخ‬ ‫ظمه‬ ‫ذذسج‬ ٓ‫انر‬ َ ‫انمانٕح‬ ‫لاوُن‬ ‫إطاس‬ ٓ‫ف‬ ‫عهٍٕا‬ ‫َانمصادق‬ ‫انمحشَلاخ‬ ،‫انذَنح‬ ‫ب‬.‫الوثاشر‬ ‫غير‬ ‫الذعن‬:ْ‫انز‬ ‫انذعم‬ ٌُ َ‫تويسانيح‬ ‫كنفمح‬ ‫يثىب‬ ‫ال‬‫الذولح‬‫ومصا‬ ‫ٔمثم‬ ‫تم‬ manque à gagner))‫مه‬ ‫أساسا‬ ‫مرأذٕح‬ ‫نهذَنح‬ ‫ساجعح‬ ‫مُاسد‬ ‫ذُظٕف‬ ٓ‫ف‬ ‫ٔرمثم‬ ‫تئعرثاسي‬ ‫مُاسدٌا‬ ٓ‫ف‬ 2012 2011 2010 ‫ث٥ؾش١ز‬ 2733,7 1.670,8 1.108,3 ٨ّّ‫ذ‬٥‫ث‬ ‫ؽ٪٦ز‬(‫د‬ ٧) ‫ٳث٥ٖجص‬ ‫٥٦٢ٲشدجء‬ ‫ث٥ضٴ٭غٺز‬ ‫ث٥ؾش١ز‬1.793 ,7 1.100,8 778.3 ‫ث٥٪ذجؽش‬ ‫ٕٺش‬ ٨ّ‫ث٥ذ‬(‫د‬ ٧) 940,0 570 330 ‫ث٥٪ذجؽش‬ ٨ّ‫ث٥ذ‬(‫د‬ ٧) 2160,5 1731,2 676,8 ٨ّّ‫ذ‬٥‫ث‬ ‫ؽ٪٦ز‬(‫د‬ ٧) ‫ّ٢شٹش‬‫ض‬٥‫ث‬ ‫٥قٮجّجس‬ ‫ّٴ٭غٺز‬‫ض‬٥‫ث‬ ‫ث٥ؾش١ز‬1734,0 630,0 79 ‫ث٥٪ذجؽش‬ ‫ٕٺش‬ ٨ّ‫ث٥ذ‬(‫د‬ ٧) 426.5 1101,2 598.3 ‫ث٥٪ذجؽش‬ ٨ّ‫ث٥ذ‬(‫د‬ ٧) 761 ** 53,15 + 572 0 ٨ّّ‫ذ‬٥‫ث‬ ‫ؽ٪٦ز‬(‫د‬ ٧) ‫٥أل٭ؾيز‬ ‫ث٥ضٴ٭غٺز‬ ‫ث٥٪ؤعغز‬ ‫ث٥ذضشٳ٥ٺز‬- - - ‫ث٥٪ذجؽش‬ ‫ٕٺش‬ ٨ّ‫ث٥ذ‬(‫د‬ ٧) 761 ** 53,15 + 572 0 ‫ث٥٪ذجؽش‬ ٨ّ‫ث٥ذ‬(‫د‬ ٧) 4894,2 3402,0 1785,6 ٨ّّ‫ذ‬٥‫ث‬ ‫ؽ٪٦ز‬(‫د‬ ٧) ُ‫ث٥٪ؾ٪ٴ‬ * 2766,7 1105,65* 857,3 ‫ث٥٪ذجؽش‬ ‫ٕٺش‬ ٨ّ‫ث٥ذ‬(‫د‬ ٧) 2127,5 2296,35 928,3 ‫ث٥٪ذجؽش‬ ٨ّ‫ث٥ذ‬(‫د‬ ٧)
 10. 10. 10 ‫مشاتٕح‬ َ ‫انذَنح‬ ‫نحساب‬ ‫انىفط‬ ‫ذسُٔك‬ ‫فائط‬ETAP‫األذاَج‬ ‫مشدَد‬ ‫فاسق‬ َ ٓ‫انزاذ‬ ‫وشاطٍا‬ ‫تعىُان‬ ‫انرُوسٕح‬ ‫نهثالد‬ ‫انعاتش‬ ْ‫انجضائش‬ ‫انغاص‬ ّ‫عه‬ ‫انمُظفح‬. ‫ٔرُصع‬ ، ‫ركشي‬ ‫سثك‬ ‫ما‬ ّ‫عه‬ ‫تىاء‬‫الوطتهلك‬ ‫الجولي‬ ‫الذعن‬‫مثاشش‬ ‫دعم‬ ‫تٕه‬ ‫انمؤسساخ‬ ‫لثم‬ ‫مه‬ ٓ‫ٔه‬ ‫كما‬ ‫مثاشش‬ ‫غٕش‬ ‫دعم‬ َ: (‫س‬ ‫دٔىا‬ ‫مهُٕن‬ ‫تحساب‬) 201020112012 ‫ث٥ض٢شٹش‬ ‫٥قٮجّجس‬ ‫ث٥ضٴ٭غٺز‬ ‫ث٥ؾش١ز‬(STIR) 676.81631.22160.5 ٠٦‫٩غضٲ‬ ‫٩ذجؽش‬ ٨ّ‫د‬: 222.81001.2)*(426.5 ‫حٿـخٍّش‬ ‫حٿٔنش‬ ‫ر٬نٌحڅ‬ ‫حٿڄٔنيس‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃنلش‬ ‫طٌ٧ْٲ‬ 222.8424426.5)**( (َْ‫ٿڀظٌٻ‬:‫حٿٔنش‬ ‫ر٬نٌحڅ‬ ‫حٿڄٔنيس‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃنلش‬ ‫ؿڄڀش‬ ‫حٿـخٍّش‬) (300)(424)(500) ‫حٿٔخرٸش‬ ‫حٿٔنٌحص‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃنلش‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ٳٌحٟپ‬ ‫طٌ٧ْٲ‬ 77.2 ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃن‬ ‫ر٠ڄخڅ‬ ٍ‫حٿڄي‬ ٢ٌٓ‫ڃظ‬ ِ‫رنټ‬ َٝ‫ٷ‬ 500 ‫٩ذجؽش‬ ‫ٕٺش‬ ٨ّ‫د‬: 4546301734 ‫ث٥ٖجص‬ ‫ٳ‬ ‫٥٦٢ٲشدجء‬ ‫ث٥ضٴ٭غٺز‬ ‫ث٥ؾش١ز‬(STEG) 1108.31670.82733.7 ٠٦‫٩غضٲ‬ ‫٩ذجؽش‬ ٨ّ‫د‬: 330570940 ‫حٿـخٍّش‬ ‫حٿٔنش‬ ‫ر٬نٌحڅ‬ ‫حٿڄٔنيس‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃنلش‬ ‫طٌ٧ْٲ‬ 250540850 ‫حٿٔخرٸش‬ ‫حٿٔنٌحص‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃنلش‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ٳٌحٟپ‬ ‫طٌ٧ْٲ‬ 803090 ‫٩ذجؽش‬ ‫ٕٺش‬ ٨ّ‫د‬: 778.31100.81793.7 ‫ث٥ذضشٳ٥ٺز‬ ‫٥أل٭ؾيز‬ ‫ث٥ضٴ٭غٺز‬ ‫ث٥٪ؤعغز‬(ETAP) ‫٩ذجؽش‬ ٨ّ‫د‬(‫ٿـ‬ َٗ‫ڃزخ‬ َْ‫ٯ‬ ‫ى٫ڂ‬ ‫ٗټپ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ڃلٌٽ‬STEG ً/ً‫أ‬STIR) (0)(572)(761) ‫ث٥٪ؤعغجس‬ ٤‫ٝذ‬ ٬٩ ٠٦‫ث٥٪غضٲ‬ ٨ّ‫ث٥ذ‬ ‫ؽ٪٦ز‬ 1785.13302.04894.2 ‫٩ذجؽش‬ ٨ّ‫د‬: 552.81571.21366.5 ‫٩ذجؽش‬ ‫ٕٺش‬ ٨ّ‫د‬: 1232.31730.83527.7 (*):‫مثهغ‬ ‫اعرثاس‬ ‫دَن‬100‫كاٌم‬ ّ‫عه‬ ‫كمرخهذاخ‬ ‫اعرثاسي‬ ‫َذم‬ ً‫ذمُٔه‬ ‫مه‬ ‫انرمكه‬ ‫ٔرم‬ ‫نم‬ ‫دٔىاس‬ ‫مهُٕن‬ ‫الحما‬ ‫ذسُٔرٍا‬ ‫ٔرم‬ ‫انذَنح‬. (**):‫مثهغ‬ ‫اعرثاس‬ ‫دَن‬73,5‫سىح‬ ٓ‫ف‬ ‫انمسرُجة‬ ‫انذٔه‬ ‫أصم‬ ‫إلسجاع‬ ً‫ذُظٕف‬ ‫ذم‬ ‫دٔىاس‬ ‫مهُٕن‬2012‫انمشض‬ ‫تعىُان‬ ًٕ‫عه‬ ‫ذحصهد‬ ْ‫انز‬ ِ‫انمذ‬ ‫مرُسط‬ ٓ‫انثىك‬STIR‫انذَنح‬ ‫مه‬ ‫تعمان‬ ‫انمحهٕح‬ ‫انثىُن‬ ‫مه‬ ‫مجمُعح‬ ِ‫نذ‬.
 11. 11. 11 ‫التذليك‬ ‫فريك‬ ‫تعليك‬: ‫حٿض‬ ‫ٳَّٶ‬ ٦‫ّٚك‬‫ىٷْٶ‬‫حٿ٬خڃش‬ ‫حٗىحٍس‬ ‫ڃ٬٤ْخص‬ ٪‫ڃ‬ ‫ٷيڃيخ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٍٕٷخځ‬ ‫رْن‬ ‫٫ڄٌڃخ‬ ‫ط٤خرٶ‬ ‫ًؿٌى‬ ‫حٿظٌحُنخص‬ ً ‫ٿڀڄٌحٍى‬( DGRE)‫طٜنْٲ‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حهظٚٳخص‬ ‫ًؿٌى‬ ٪‫ڃ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ؿڄڀش‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿي٫ڂ‬،‫ٿَ٘ٻش‬ ‫رخٿنٔزش‬ ‫أنو‬ ‫ًٿٺ‬ ‫ڃن‬"َْ‫ٓظ‬"‫ٿيخ‬ ‫حٿڄٔني‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ َْ‫ٯ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ َ‫ح٫ظز‬َٜ‫ّٸظ‬ ‫حٿَ٘ٻش‬ ‫رو‬ ‫طڄظ٬ض‬ ٌُ‫حٿ‬ ِ‫حٿ٬ْن‬ ‫حٿي٫ڂ‬ َ‫٫ڀ‬َ‫٫ڀ‬ ‫كٌٜٿيخ‬ ‫نظْـش‬‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬‫ڃئٓٔش‬ ٍ‫ٿي‬ETAPٍ‫رؤٓ٬خ‬ ، ‫حٿ٬خٿڄْش‬ ٍ‫حٕٓ٬خ‬ ‫ڃن‬ َْ‫رټؼ‬ ‫أٷپ‬َٗ‫حٿڄزخ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ٟڄن‬ ‫ح٫ظزخٍىخ‬ ‫طڂ‬ ‫ٳٸي‬ ‫حٿَ٘ٻش‬ ‫ڃَحرْق‬ ‫أڃخ‬.َ‫ح٫ظز‬ ‫ٳْڄخ‬ ً ‫ٿڄئٓٔش‬ ‫حٿڄٔنيس‬ ‫حٙ٫ظڄخىحص‬ ‫أڅ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬(ETAP)ٰ‫ثّضذشص‬ ‫٩ذجؽش‬ ٨ّ‫د‬ ‫ٱٸ‬ ‫ث٥ذٳ٥ز‬ ‫٩ٺضث٭ٺز‬ ٬٩ DGRE٨ّ‫د‬‫ث‬‫٩ذجؽش‬‫ث‬(‫ٿـ‬ َٗ‫ڃزخ‬ َْ‫ٯ‬ ‫ى٫ڂ‬ ‫ٗټپ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ڃلٌٽ‬STEGً/ً‫أ‬STIR)ِ‫رخٿظخٿ‬ ‫ٛنٴظو‬ ً َٗ‫حٿڄزخ‬ َْ‫ٯ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ٟڄن‬. ‫حٿَ٘ٻخص‬ ‫رْن‬ ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ً ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫حٿٰخ‬ ٪ْ‫ر‬ ً ‫َٗحء‬ ‫٫ڄڀْش‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿٴٜپ‬ ‫ط٤زْٶ‬ ‫ٕڅ‬ ‫حٗٗخٍس‬ ٍ‫طـي‬ ً ‫حٿڄ٬نْش‬ ‫حٿ٬ڄٌڃْش‬‫ڃن‬ ‫ريحّش‬ ‫ؿيّيس‬ ‫ڃن٨ٌڃش‬ ‫رظ٤زْٶ‬ ‫ْٓٔڄق‬1ِ‫ؿخنٴ‬2015َْ‫ٯ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫رلٌٱ‬ ‫طٔڄق‬ ‫حٿڄ٬نْش‬ ‫حٿڄن٘آص‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿظَٜٱ‬ ‫كٌٻڄش‬ ً ‫حٿ٘ٴخٳْش‬ ‫ى٫ڂ‬ ِ‫ٳ‬ ِ‫رخٿظخٿ‬ ‫طٔيڂ‬ ً َٗ‫حٿڄزخ‬. 9-‫حٿي٫ڂ‬ ‫كـڂ‬ ‫ٿظِحّي‬ ‫ن٨َح‬ ًِ‫حٿـڄڀ‬(‫حٿ٠٬ٴْن‬ ِ‫رلٌحٿ‬ ‫ؿڄڀْش‬ ‫ُّخىس‬ِ‫ٓنظ‬ ‫رْن‬2010ً2012)٪‫ڃ‬ ‫ٓنش‬ ‫هٚٽ‬ َ‫حٿڄنل‬ ْ‫نٴ‬ ‫طٌحٛپ‬ ‫طؤٻي‬2013ً2014(‫٫يى‬ ‫ڃڀلٶ‬ ‫حٿڄخٿْش‬ ‫ًُحٍس‬ ‫طٌٷ٬خص‬ ‫كٔذ‬2) ً‫ٿٌٷ٬و‬ ‫ن٨َح‬َ‫٫ڀ‬‫حٽ‬‫طٌحُنخص‬‫حٿڄخٿْش‬‫ٿپ‬‫حٿؼٚع‬ ‫َٗٻخص‬‫ٳٸي‬‫حٿٌُحٍّش‬ ‫حٿ٬ڄپ‬ ‫ؿڀٔش‬ ‫هٚٽ‬ ‫حٿڄٌحٳٸش‬ ‫طڄض‬ َ‫ىّٔڄز‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄن٬ٸيس‬2013(‫ّذد‬ ٜ‫٩٦ق‬4)‫حٿَ٘ٻش‬ ‫ڃن‬ ‫ٻپ‬ ِّ‫ٿ‬ٌ‫رظ‬ ‫حٿڄظ٬ڀٶ‬ ‫حٿٜنخ٫ش‬ ‫ًُحٍس‬ ‫ڃٸظَف‬ َ‫٫ڀ‬ ُ‫حٿٰخ‬ ‫ڃن‬ ‫ڃزخَٗس‬ ‫رٜٴش‬ ‫كخؿْخطيڄخ‬ ‫طٌٍّي‬ ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿَ٘ٻش‬ ً ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫ٿڀټيَرخء‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿوخځ‬ ٢‫ّٴ‬‫ن‬‫ًحٿ‬ ِ٬ْ‫ّز‬٤‫حٿ‬.‫حٗؿَحء‬ ‫ىٌح‬ ‫ح٣زْٶ‬ ‫ٿزيحّش‬ ‫طخٍّن‬ ‫طليّي‬ ٪‫ّٸ‬ ‫ٿڂ‬ ‫ّو‬‫ن‬‫أ‬ ّٙ‫ا‬.‫ٗٿِحځ‬ ‫حٙؿَحء‬ ‫ّييٱ‬ ً ‫أن٘٤ظيخ‬ ٚ‫ّو‬ ‫ٳْڄخ‬ ‫حٿټخڃڀش‬ ‫ڃٔئًٿْخطيخ‬ ‫طلڄپ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿڄٌٻٌٍس‬ ‫حٿڄئٓٔخص‬. َٗ‫حٿڄزخ‬ َْ‫ٯ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ربٿٰخء‬ ٌٍ‫حٿڄٌٻ‬ ِّ٘‫ّڄ‬‫ظ‬‫حٿ‬ ‫ًْٓٔڄق‬(‫ڃنو‬ ْٚ‫حٿظٸڀ‬ ً‫أ‬)ِ‫حٿٴ٬ڀ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫كـڂ‬ ُ‫ارَح‬ ً ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃِْحنْش‬ ‫ٛڀذ‬‫ڃخ‬ ٪‫ڃ‬ ‫حٿ٤خٷْش‬ ‫حٿزيحثپ‬ ‫٫ن‬ ‫حٿزلغ‬ ً ‫حٿنٴٸخص‬ ‫ٿظَْٗي‬ ‫كخٳِح‬ ‫ّټٌڅ‬ ‫أڅ‬ ‫ًٿٺ‬ ‫ٗؤڅ‬ ‫ڃن‬ ً ، ‫ڃن‬ ‫ًٿٺ‬ ‫ّظ٤ڀزو‬ِ٬َّ٘‫حٿظ‬ ً ِ‫حٿڄئٓٔخط‬ ٍ‫حٗ٣خ‬ ‫ڃَحؿ٬ش‬‫ڃخ‬ ً‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀڄئٓٔش‬ ‫حٿڄـخٽ‬ ‫ٳٔق‬ ‫ڃن‬ ‫ٌّٳَه‬ ‫حٕٛڀْش‬ ‫ڃيخڃيخ‬ َ‫٫ڀ‬ ِْ‫ًحٿظَٻ‬ ُ‫حٿ٬خى‬ ‫ٿن٘خ٣يخ‬ ‫ٿڀظٴَ٭‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬.‫ّو‬‫ن‬‫أ‬ َ‫اٿ‬ ‫ّٸْْڂ‬‫ظ‬‫حٿ‬ ‫ٳَّٶ‬ ًَّْ٘ ‫ٓنش‬ ‫ڃن‬ ‫ريحّش‬ ٌْ‫حٿظنٴ‬ ِْ‫حٿڄٌٻٌٍك‬ ‫حٙؿَحء‬ ‫ّيهپ‬ ‫أڅ‬ َ٨‫حٿڄنظ‬ ‫ڃن‬ ً2015. ‫٥٦يجٝز‬ ‫ث٥ْج٩ز‬ ‫ثإلدثسر‬ ‫إؽجدز‬: 1-ِ‫ؿخنٴ‬ ‫ٯَس‬ ‫ڃن‬ ‫حرظيحء‬ ‫حٗؿَحء‬ ‫ىٌح‬ ‫ط٤زْٶ‬ ‫ريحّش‬ ‫طليّي‬ ‫طڂ‬2015. 2-َٗ‫حٿڄزخ‬ َْ‫ٯ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫ربٿٰخء‬ ٌٍ‫حٿڄٌٻ‬ ِّ٘‫ّڄ‬‫ظ‬‫حٿ‬ ‫ْٓٔڄق‬ ً(‫ڃنو‬ ْٚ‫حٿظٸڀ‬ ً‫أ‬)ِ‫حٿٴ٬ڀ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫كـڂ‬ ُ‫ارَح‬ ً ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃِْحنْش‬ ‫ٛڀذ‬‫ڃخ‬ ٪‫ڃ‬ ‫حٿ٤خٷْش‬ ‫حٿزيحثپ‬ ‫٫ن‬ ‫حٿزلغ‬ ً ‫حٿنٴٸخص‬ ‫ٿظَْٗي‬ ‫كخٳِح‬ ‫ّټٌڅ‬ ‫أڅ‬ ‫ًٿٺ‬ ‫ٗؤڅ‬ ‫ڃن‬ ً ،
 12. 12. 12 ‫ڃن‬ ‫ًٿٺ‬ ‫ّظ٤ڀزو‬ِ٬َّ٘‫حٿظ‬ ً ِ‫حٿڄئٓٔخط‬ ٍ‫حٗ٣خ‬ ‫ڃَحؿ٬ش‬‫ڃخ‬ ً‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀڄئٓٔش‬ ‫حٿڄـخٽ‬ ‫ٳٔق‬ ‫ڃن‬ ‫ٌّٳَه‬ ‫حٕٛڀْش‬ ‫ڃيخڃيخ‬ َ‫٫ڀ‬ ِْ‫ًحٿظَٻ‬ ُ‫حٿ٬خى‬ ‫ٿن٘خ٣يخ‬ ‫ٿڀظٴَ٭‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬.‫حٿڄن٬ٸي‬ ٍُ‫حٿٌُح‬ ْ‫حٿڄـڀ‬ َ‫ًأٷ‬ ‫رظخٍّن‬21ُ‫ڃخ‬2014‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫حٿَ٘ٻخص‬ ‫رْن‬ ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫ًحٿٰخ‬ ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ٪ْ‫ًر‬ ‫َٗحء‬ ‫٫ڄڀْش‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿٴٜپ‬ ِ‫ؿخنٴ‬ ‫ٯَس‬ ‫ڃن‬ ‫ريحّش‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫ى٫ڂ‬ ‫رڄن٨ٌڃش‬ ‫حٿڄ٬نْش‬2015‫ٿٔنش‬ ‫حٿڄخٿْش‬ ‫ٷخنٌڅ‬ ٍ‫ا٣خ‬ ِ‫ٳ‬2015. ٜ‫ث٥ضذٝٺ‬ ٜ‫ٙشٹ‬ ٜ‫صْ٦ٺ‬: 1ً2:ََّ‫رخٿظٸ‬ ‫ًٍى‬ ‫ڃخ‬ ‫ّي‬‫ٻ‬‫طئ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٗؿخرش‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿَٷخرش‬ ‫ٳَّٶ‬ ٪‫ح٣ڀ‬. 10-ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄيڄش‬ ‫ىٌه‬ ٍ‫ا٣خ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ ‫ّىىخ‬‫ي‬‫ك‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٕىيحٱ‬ َُ‫أر‬ ‫طظڄؼپ‬ ً: -‫ّڄټن‬ ‫رظيحٍٻيخ‬ ِ‫حٿظ‬ ً ‫ٻټپ‬ ‫حٿڄن٨ٌڃش‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ً ‫ڃئٓٔش‬ ‫ٻپ‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿ٠٬ٲ‬ ١‫نٸخ‬ ‫رْخڅ‬ ‫حٿزَّ٘ش‬ ‫حٿڄٌحٍى‬ ‫هخٛش‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿڄ٤ًَكش‬ ‫حٗٗټخٿْخص‬ ُ‫ارَح‬ ٪‫ڃ‬ ،‫حٿي٫ڂ‬ ‫نٴٸخص‬ ‫ڃن‬ ‫حٿلي‬ ٍ‫حٗٓظؼڄخ‬ ً. -‫حٿڄظخكش‬ ‫حٗڃټخنْخص‬ ‫رْخڅ‬(‫ًؿيص‬ ‫اڅ‬)‫هخٛش‬ ‫حٿٌ٣نْش‬ ‫حٿؼًَحص‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄظؤطْش‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ڃٌحٍى‬ ‫ٿظلْٔن‬ ‫طٸْْڂ‬ ً ‫ًحٿٰخُّش‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫حٿڄٌحى‬‫ٽ‬ٍ‫ٗ٣خ‬ِ‫حٿظن٨ْڄ‬ ِ‫حٿٸخنٌن‬‫طلْٔن‬ َ‫اٿ‬ ِ٬ٔ‫ٿڀ‬ ‫ڃٸظَكخص‬ ‫طٸيّڂ‬ ٪‫ڃ‬ ، ‫حٿ٤خٷش‬ ‫ڃـخٽ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ًّٿش‬‫ي‬‫حٿ‬ ‫َٗٻخء‬ ‫أىڂ‬ ٪‫ڃ‬ ‫حٿظ٬خڃپ‬ ١ًَٗ. -‫ڃٔظلٸْو‬ ٌ‫نل‬ ‫طٌؿْيو‬ ‫ڃِّي‬ ً ‫حٿي٫ڂ‬ ‫نٴٸخص‬ ‫ٿظَْٗي‬ ٢ٌٓ‫حٿڄظ‬ ً ‫حٿٸَّذ‬ ٍ‫حٿڄي‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ڃٸظَكخص‬ ‫طٸيّڂ‬ ‫رْن‬ ‫ٳ٬خٿش‬ ‫َٗحٻش‬ ‫٫ن‬ ‫حٿزلغ‬ ‫ڃظ٤ڀزخص‬ ً ِ‫حٿٌ٣ن‬ ‫ٿٚٷظٜخى‬ ‫حٿظنخٳْٔش‬ ‫حٿٸيٍس‬ ‫ڃليًىّش‬ ‫ڃَح٫خس‬ ٪‫ڃ‬ ٙ‫حٿوخ‬ ً ‫حٿ٬خځ‬ ‫حٿٸ٤خ٫ْن‬. ‫ٷي‬ ًِ‫ٻخٓط‬ ََّ‫ّٸ‬‫ظ‬‫حٿ‬ ‫ىٌح‬ ‫طزٌّذ‬ ‫طڂ‬: ‫ڃن٨ٌڃش‬ ‫طٸْْڂ‬‫حٿي٫ڂ‬ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬‫ح‬‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڄئٓٔش‬، ‫ڃن٨ٌڃش‬ ‫طٸْْڂ‬‫حٿي٫ڂ‬ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬‫ح‬ُ‫ًحٿٰخ‬ ‫ٿڀټيَرخء‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿَ٘ٻش‬، ‫ڃن٨ٌڃش‬ ‫طٸْْڂ‬‫حٿَ٘ٻش‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬، ‫حٗٓنخى‬ ‫ىْخٻپ‬ ًٍ‫ى‬ ‫طٸْْڂ‬.
 13. 13. 13 ٣ّ‫ٳ‬‫ثأل‬ ‫ث٥ذــجح‬ ‫ث٥٪قشٳٝجس‬ ٨ّ‫د‬ ‫٩ٮَٴ٩ز‬ ٨‫صٞٺٺ‬ ‫ث٥ذضشٳ٥ٺز‬ ‫٥أل٭ؾيز‬ ‫ث٥ضٴ٭غٺز‬ ‫ث٥٪ؤعغز‬ ‫٩غضٴٵ‬ ‫ّ٦ٶ‬ 11-َّ‫ٿ‬ٌ‫ط‬‫ىٌه‬ ٍ‫ا٣خ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬‫حٿڄيڄش‬: -‫حٗىحٍس‬ ْ‫ڃـڀ‬ ‫ؿڀٔخص‬ َٟ‫ڃلخ‬ ً ‫حٿيحهڀْش‬ ‫حٿَٷخرش‬ ٍَّ‫طٸخ‬ ً ‫حٿڄخٿْش‬ ‫حٿٸٌحثڂ‬ ً ١‫حٿن٘خ‬ ٍَّ‫طٸخ‬ ‫ىٍحٓش‬ ‫رخٿٴظَس‬ ‫ّٸش‬‫ڀ‬٬‫حٿڄظ‬2008-2013،ً ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫رْن‬ ‫حٿزَحڃؾ‬ ‫٫ٸي‬ ً‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫ٿڀٴظَس‬2007-2011، -‫ٿڀٴظَس‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ٿلٔخد‬ ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫طٌّٔٶ‬ ‫ر٬نٌحڅ‬ ‫حٿڄٌحُنش‬ ‫ىٍحٓش‬2008-2013، -ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫ري٫ڂ‬ ‫حٿ٬ٚٷش‬ ‫ًحص‬ ‫رخٿڄٜخٿق‬ ‫حٗطٜخٽ‬‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫حٿزظًَٿْش‬‫حٿڄن٨ٌڃش‬ ِ‫ٳ‬ ‫ڃٜڀلش‬ ‫ٻپ‬ ًٍ‫ى‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿظ٬َٱ‬ ‫ٷٜي‬، -‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫َٗحءحص‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄ٬ظڄيس‬ ‫حٗؿَحءحص‬ ‫ىٍحٓش‬(‫طٌٍّي‬ ً ‫ّْش‬‫ڀ‬‫ڃل‬ ‫َٗحءحص‬)،‫ٿڀَ٘ٻش‬ ‫اكخٿظو‬ ً َّ‫طٜي‬ ً ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬‫ّخ‬ْ‫ڃلڀ‬ ‫حٿڄنظؾ‬ ّ‫ځ‬‫حٿوخ‬ ٢‫حٿنٴ‬، -‫ٿڀټيَرخء‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀَ٘ٻش‬ ‫اكخٿظو‬ ً َُ‫حٿـِحث‬ ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫حٿٰخ‬ ‫َٗحء‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄ٬ظڄيس‬ ‫حٗؿَحءحص‬ ‫ىٍحٓش‬ ،ُ‫حٿٰخ‬ ً -‫طٌّٔٶ‬ ‫ر٬نٌحڅ‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫ڃٔظلٸخص‬ ٙٚ‫آظو‬ ً ‫ربكظٔخد‬ ‫ّٸش‬‫ڀ‬٬‫حٿڄظ‬ ‫حٗؿَحءحص‬ ‫ىٍحٓش‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ٿلٔخد‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬، -‫حٿ٬خڃش‬ ‫حٿَٷخرش‬ ََّ‫طٸ‬ ً ْ‫طٌن‬ ِ‫ٳ‬ ُ‫حٿٰخ‬ ٩‫ٷ٤خ‬ ‫رظٸْْڂ‬ ‫حٿڄظ٬ڀٶ‬ ‫حٿڄلخٓزخص‬ ‫ىحثَس‬ ََّ‫طٸ‬ َ‫٫ڀ‬ ٩ّٚ٣ٗ‫ح‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀزٚى‬ َ‫حٿ٬خر‬ ُ‫حٿٰخ‬ ‫ٕنزٌد‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿَ٘ٻش‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿظَٜٱ‬ ‫أًؿو‬ ٞ٬‫ر‬ ‫رظيٷْٶ‬ ‫حٿڄظ٬ڀٶ‬ ‫ّش‬ْ‫ٿڀڄخٿ‬ SOTUGAT. ‫طٴٸي‬ َ‫طٌٿ‬ ‫حٿٜنخ٫ش‬ ‫ٿٌُحٍس‬ ‫حٿ٬خڃش‬ ‫حٿظٴٸيّش‬ ً ‫ٿڀڄخٿْش‬ ‫حٿ٬خڃش‬ ‫حٿَٷخرش‬ ‫ىْجش‬ ‫ڃن‬ ‫ڃ٘ظَٻخ‬ ‫ٳَّٸخ‬ ‫أڅ‬ ‫٫ڀڄخ‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀزٚى‬ َ‫حٿ٬خر‬ ُ‫حٿٰخ‬ ‫ٕنزٌد‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫رخٿَ٘ٻش‬ ‫حٿظَٜٱ‬ ‫أًؿو‬ ٞ٬‫ر‬"‫ٌٓطْٸخص‬"ِ‫ٳ‬2012، ّ‫رخٕٓخ‬ ‫حٿڄيڄش‬ ‫ٗڄڀض‬ ً‫حٿيًٿش‬ َ‫اٿ‬ ‫حٿَحؿ٬ش‬ ‫حٿـزخثْش‬ ‫حٕطخًس‬ ٙٚ‫آظو‬ ً ‫ْطَس‬ٌ‫ٳ‬ ً ‫طٜٴْش‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿظيٷْٶ‬ ‫ٿٌٿٺ‬ ، ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀزٚى‬ ‫حٿ٬خرَّن‬ ُ‫حٿٰخ‬ ِ‫أنزٌر‬ ‫ر٬نٌحڅ‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ّ‫ٽ‬ٌ‫ّظ‬ ‫ٿڂ‬‫حٕطخًس‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿظيٷْٶ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ ‫حٿڄيڄش‬ ‫ىٌه‬ ‫ٟڄن‬ ‫حٿـزخثْش‬.
 14. 14. 14 12-ًٍ‫حٿڄلخ‬ ‫رؤىڂ‬ ،‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ ‫ڃٸظَكخص‬ ً ‫ڃٚك٨خص‬ ‫ط٬ڀٸض‬ ‫ٷي‬ ً‫حٿظخٿْش‬: ً ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫طٸيّڂ‬‫ى٫ڂ‬ ‫رڄن٨ٌڃش‬ ‫حٿڄظ٬ڀٶ‬ ‫حٿڄ٬ڀٌڃخص‬ ‫ن٨خځ‬ ْٚ‫ط٘و‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬، ‫ٿڀٴظَس‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٗنظخؽ‬ ً ‫حٗٓظټ٘خٱ‬ ‫أن٘٤ش‬2008-2013 ‫طيٷْٶ‬ ً ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫ٿڀټيَرخء‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀَ٘ٻش‬ ‫اكخٿظو‬ ً َُ‫حٿـِحث‬ ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫حٿٰخ‬ ‫طٌٍّي‬ ‫اؿَحءحص‬ ‫د‬ ‫حٿوخٛش‬ ‫حٿلٔخرخص‬،‫ّخص‬ْ‫حٿ٬ڄڀ‬ ‫ىٌه‬ َّ‫حٿظٜي‬ ‫اؿَحءحص‬ ً ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀَ٘ٻش‬ ‫اكخٿظو‬ ً ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫طٌٍّي‬ ‫اؿَحءحص‬ ‫ريخ‬ ‫حٿوخٛش‬ ‫حٿلٔخرخص‬ ‫طيٷْٶ‬ ً، ‫حٗنظخؽ‬ ‫ڃظخر٬ش‬ ‫اؿَحءحص‬‫ٿڀيًٿش‬ ‫حٿَحؿ٬ش‬ ِ٬ْ‫ّز‬٤‫حٿ‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً ٢‫حٿنٴ‬ ‫ٻڄْخص‬ ‫طٸْٔڂ‬ ًَ‫٫ڀ‬ ‫حٿَ٘ٻخء‬ ً ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬. I-‫ث٥ذضشٳ٥ٺز‬ ‫٥أل٭ؾيز‬ ‫ث٥ضٴ٭غٺز‬ ‫ث٥٪ؤعغز‬ ٨‫صٞذٹ‬‫ٳ‬ّٜ٦ْ‫ث٥٪ض‬ ‫ث٥٪ْ٦ٴ٩جس‬ ٧‫٭َج‬ ‫صؾخٺـ‬ ‫ث٥٪قشٳٝجس‬ ٨ّ‫د‬ ‫د٪ٮَٴ٩ز‬ 1.‫ث٥ضغٺٺش‬ ٤١‫ٱٺج‬ ‫ٳ‬ ‫ث٥٪ؤعغز‬ ٧‫د٪ٲج‬ ٘‫ث٥ضْشٹ‬ ‫ٳ‬ ‫ثإلفذثط‬‫ٳث٥٪شثٝذز‬: 13-‫٫يى‬ ‫حٿٸخنٌڅ‬ َ٠‫رڄٸظ‬ ،‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫أكيػض‬22‫ٿٔنش‬1972ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄئٍم‬ 10ٍّ‫ڃخ‬1972.‫٫يى‬ َ‫حٕڃ‬ َ٠‫رڄٸظ‬ ‫طَْْٔىخ‬ ً ‫طن٨ْڄيخ‬ ‫٣َٵ‬ ٢‫ر٠ز‬ ‫حٿڄظ٬ڀٶ‬ َ‫حٕڃ‬ ٍ‫ٛي‬ ‫ًٷي‬173 ِ‫ٳ‬ ‫ّم‬ٍ‫حٿڄئ‬16‫أٳَّپ‬1973‫ٿو‬ ‫حٿڄنٸلش‬ ً ‫حٿڄظڄڄش‬ ٌٜٙ‫حٿن‬ ً ،، ِ‫ّڀ‬ ‫ڃخ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫ڃيخځ‬ ‫ًطظڄؼپ‬: ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫حٿٜزٰش‬ ‫ًحص‬ ‫حٿيٍحٓخص‬ ‫رټپ‬ ‫حٿٸْخځ‬، ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫حٿٜنخ٫خص‬ ‫ٷ٤خ٫خص‬ ‫ڃوظڀٲ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٗ٣خٍحص‬ ‫ٻٴخءس‬ ‫ًطلْٔن‬ ‫طټٌّن‬ َ‫٫ڀ‬ َ‫حٿٔي‬، ‫حٿڄظ٬ڀٸش‬ ‫حٿ٬ٸخٍّش‬ ً‫أ‬ ‫حٿڄنٸٌٿش‬ ‫ًحٿڄخٿْش‬ ‫ًحٿظـخٍّش‬ ‫حٿٜنخ٫ْش‬ ‫حٿ٬ڄڀْخص‬ ٪ْ‫ؿڄ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄلظڄپ‬ ‫حٿظيهپ‬ ،‫رخٿڄلًَٷخص‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫طٌّٔٶ‬ ً ‫حٗنظخؽ‬ ً ‫حٗٓظټ٘خٱ‬ ً ‫حٿزلغ‬ ‫٫ڄڀْخص‬ ‫رڄظخر٬ش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫طٸٌځ‬ ‫ٻڄخ‬‫٫ن‬ ، ‫٣َّٶ‬: ِ‫ٳ‬ ٍ‫ٿ٘ٓظؼڄخ‬ ‫حٕؿنزْش‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫حٿڄئٓٔخص‬ ‫ڃن‬ ‫٫يى‬ َ‫أٻز‬ ‫ؿڀذ‬ ‫ٷٜي‬ ‫حٗٓظټ٘خٱ‬ َٙ‫رٴ‬ ‫حٿظ٬َّٲ‬ ْ‫طٌن‬، ِ‫ٳ‬ ‫أن٘٤ظيڂ‬ ٌَّ٤‫ط‬ َ‫٫ڀ‬ ‫كؼيڂ‬ ً ‫ٿڀنـخف‬ َٙ‫ٳ‬ َ‫أٻز‬ ‫ڃن‬ ‫ٿظڄټْنيڂ‬ ‫حٿڄٰ٘ڀْن‬ ‫ڃٔخنيس‬،ْ‫طٌن‬
 15. 15. 15 ‫ري‬ ‫حٿٸْخځ‬ ً ‫حٗٓظټ٘خٱ‬ ‫ٿ٬ڄڀْش‬ ‫حٿٴنْش‬ ‫حٿڄظخر٬ش‬‫حٗٓظټ٘خٱ‬ ٌَّ٤‫ٿظ‬ ‫ؿٌْٳِّْخثْش‬ ً ‫ؿٌْٿٌؿْش‬ ‫ٍحٓخص‬. ٍَ‫أه‬ ‫نخكْش‬ ‫ڃن‬‫٫يى‬ ِ‫حٿٌ٣ن‬ ‫حٗٷظٜخى‬ ًَُّ ‫ٍٓخٿش‬ ‫رڄٸظ٠ْخص‬ ٚ‫٫ڄ‬ ً ،983‫رظخٍّن‬5َ‫ٓزظڄز‬ 1974‫طًِّي‬ ً ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ٿلٔخد‬ ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫رظٌّٔٶ‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫طٸٌځ‬ ، ‫د‬ ‫ّٱ‬َٜ‫ط‬ ‫٫ڄٌٿش‬ َ‫٫ڀ‬ ‫طظلٜپ‬ ً ،‫رخٿڄلًَٷخص‬ ‫حٿزٚى‬5‫ٿلٔخد‬ ‫حٿڄنـِس‬ ‫حٿظـخٍّش‬ ‫حٿ٬ڄڀْخص‬ ‫ڃٸخرپ‬ ‫رخٕٿٲ‬ ‫حٿيًٿش‬.ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫ٿڀټيَرخء‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿَ٘ٻش‬ ‫ٿٴخثيس‬ َُ‫حٿـِحث‬ ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫حٿٰخ‬ ‫طٌٍّي‬ ‫ڃيخځ‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ َ‫طظٌٿ‬ ‫ٻڄخ‬ ‫٫يى‬ ِ‫حٿٌ٣ن‬ ‫حٗٷظٜخى‬ ًَُّ ٍ‫ٷَح‬ َ٠‫رڄٸظ‬777ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄئٍم‬19‫ؿٌحڅ‬1985. 14-ًٌ‫ڃن‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫٫خځ‬ َّ‫ڃي‬ ْْ‫ٍث‬ ‫ڃيخځ‬ ‫حٿ٬ټًَص‬ ‫ڃلڄي‬ ‫حٿْٔي‬ ‫كخٿْخ‬ َ‫ّظٌٿ‬ ٍّ‫ڃخ‬ َ‫ٗي‬2011‫ٷزپ‬ ‫حٿٜنخ٫ش‬ ‫رٌُحٍس‬ ‫ٿڀ٤خٷش‬ ‫٫خځ‬ َّ‫ڃي‬ ‫ه٤ش‬ ‫ٰٗپ‬ ‫حٿ٬ټًَص‬ ‫ڃلڄي‬ ‫حٿْٔي‬ ‫أڅ‬ ‫٫ڀڄخ‬ ، ‫حٿڄئٓٔش‬ َ‫٫ڀ‬ ‫رخَٗٗحٱ‬ ‫طټڀْٴو‬. ‫حٿڄئٓٔش‬ َْْٔ‫ط‬ َ‫٫ڀ‬ ‫أَٗٱ‬ ‫ٷي‬ ًٌ‫ڃن‬‫ٓنش‬2006ِ‫حٓط‬ ‫حٿٔخىس‬‫ًٻَىڂ‬: ‫ٳث٥٦ٞخ‬ ٨‫ثإلع‬‫ث٥ٚضشر‬ ‫حٿ٬ټًَص‬ ‫ڃلڄي‬‫ڃن‬22ٍّ‫ڃخ‬2011 ‫هخٽ‬‫ـــ‬‫رخٿْ٘ن‬ ‫ى‬‫ڃن‬27‫ؿٌّڀْش‬2006َ‫اٿ‬21ٍّ‫ڃخ‬2011 ‫حٿيحٽ‬ ْْ‫ٷ‬‫ــ‬ُ‫ڃن‬23َُ‫ٳْٴ‬2006َ‫اٿ‬26‫ؿٌّڀْش‬2006 ًَ‫ٓزظڄز‬ ٌ‫ڃن‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ٍ‫ٿي‬ ‫ىًٿش‬ ‫ڃَحٷذ‬ ‫ڃيخځ‬ ُ‫كڄخى‬ ِ‫ٓخڃ‬ ‫حٿْٔي‬ َ‫ّظٌٿ‬2010‫أڃخ‬ ،‫ڃَحؿ٬ش‬ ‫ٿڄټظذ‬ ‫ريخ‬ ‫٫يي‬ ‫ٳٸي‬ ،‫حٿلٔخرخص‬"‫حٿظَٜٱ‬ ً ‫ٿڀڄَحؿ٬ش‬ ‫حٿ٬خڃش‬"ِٔ‫حٿٸخر‬ ‫حٿَُحٵ‬ ‫٫زي‬ ‫ٿٜخكزو‬‫ٿپ‬‫ٓنٌحص‬ 2013-2015‫ڃټظذ‬ َ‫طٌٿ‬ ‫أڅ‬ ‫ر٬ي‬"A.M.T.A‫آڄخ٫ْپ‬ ‫رن‬ ‫ٍؿخء‬"‫ٓنش‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄيڄش‬ ‫ىٌه‬2007َ‫اٿ‬ 2012. 15-‫حٿڄئٓٔش‬ ‫اىحٍس‬ ْ‫ڃـڀ‬ ‫طَٻْزش‬ ِ‫حٿظخٿ‬ ‫حٿـيًٽ‬ ‫ًّزْن‬(َ‫ىّٔڄز‬2013): ‫ٳث٥٦ٞخ‬ ٨‫ثإلع‬٤‫ث٥٪٪غ‬ ٤٢‫ث٥ٲٺ‬ ‫حٿ٬ټًَص‬ ‫ڃلڄي‬ْ‫حٿڄـڀ‬ ْْ‫ٍث‬ ً ‫ٿڀڄئٓٔش‬ ‫حٿ٬خځ‬ َّ‫حٿڄي‬ ْْ‫حٿَث‬ ِ‫ىحٿ‬ ‫رن‬ ‫ٍْٗي‬(1) ‫حٿٜنخ٫ش‬ ‫ًُحٍس‬ َُ‫حٿظٌٻخر‬ َٓ‫ّخ‬‫حٿلټٌڃش‬ ‫ٍثخٓش‬ ًُ‫حٿٔ٬يح‬ ‫حٿڄڀٺ‬ ‫٫زي‬‫حٿڄخٿْش‬ ‫ًُحٍس‬ ‫هڀْٴش‬ ‫رن‬ ‫نخثڀش‬ِ‫حٿيًٿ‬ ‫حٿظ٬خًڅ‬ ً ‫حٿظنڄْش‬ ‫ًُحٍس‬ ‫ٌّٓڀڂ‬ ‫ٛخٿق‬ ‫ڃلڄي‬ُِ‫حٿڄَٻ‬ ‫حٿزنٺ‬ ًَٕ‫ك‬ ُ‫كڄي‬‫حٿ٤خٷش‬ ِ‫ٳ‬ ‫ٿڀظلټڂ‬ ‫حٿٌ٣نْش‬ ‫حٿٌٻخٿش‬ ّْْٔ‫ر‬ ‫ارَحىْڂ‬ِ‫حٿ٬ڀڄ‬ ‫حٿزلغ‬ ً ِ‫حٿ٬خٿ‬ ‫حٿظ٬ڀْڂ‬ ‫ًُحٍس‬ ًَُ‫حٿٸ‬ ‫هڀْٴش‬‫هزَطو‬ ً ‫ٿټٴخءطو‬ ‫ڃظَٜٱ‬‫ٱ‬‫حٿ٤خٷش‬ ‫ڃْيحڅ‬ ُ ِ‫حٿيهْڀ‬ ‫ؿٚٽ‬‫حٿڄئٓٔش‬ ‫ٗ٣خٍحص‬ ‫ڃڄؼپ‬
 16. 16. 16 1.ٰ‫صغ٪ٺض‬ ‫دْذ‬ ‫دث٥ٸ‬ ٬‫د‬ ‫سؽٺذ‬ ‫ث٥غٺذ‬ ‫صْٴٹل‬ ‫ث٥ضٞشٹش‬ ‫ٱزث‬ ‫إّذثد‬ ‫ٕجٹز‬ ‫إ٥ٶ‬ ٨‫ٹض‬ ٨٥‫٭ٴٙ٪ذش‬ ‫ٙٸ‬2013‫ث٥ضٴ٭غٺز‬ ‫ث٥ؾش١ز‬ ٧‫ّج‬ ‫٩ذٹش‬ ‫سةٺظ‬ ‫ث٥ٖجص‬ ‫ٳ‬ ‫٥٦٢ٲشدجء‬ٰ‫صغ٪ٺض‬ ‫صجسٹخ‬ ‫دْذ‬ ‫ث٥٪ٮْٞذر‬ ‫ثإلدثسر‬ ‫٩ؾ٦ظ‬ ‫إؽض٪جّجس‬ ‫ٹقنش‬ ٨٥ ٰ‫أ٭‬ ‫ّ٦٪ج‬ ،. 16-‫ٿٖ٫ٌحڅ‬ ِٓ‫حٕٓخ‬ ‫حٿن٨خځ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿڄٜخىٷش‬ ‫ًطڄض‬َ٠‫رڄٸظ‬‫٫يى‬ َ‫حٕڃ‬2514‫ٿٔنش‬1999ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄئٍم‬ 8َ‫نٌٳڄز‬1999.‫حٕهَْس‬ ‫حٿٔنٌحص‬ ‫هٚٽ‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫أ٫ٌحڅ‬ ‫٫يى‬ ٌٍ٤‫ط‬ ‫ًٷي‬ِ‫ٻخٿظخٿ‬: ‫ث٥غٮز‬20092010201120122013 ٫‫ثألّٴث‬ ‫ّذد‬691708789800768 ‫ّزْن‬ ً‫ّذد‬ ٜ‫ث٥٪٦ق‬5‫ٿٔنش‬ ‫رخٿنٔزش‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫أ٫ٌحڅ‬ ٪ٌُّ‫ط‬2013 ‫كٔذ‬‫حٿٜنٲ‬(ٌْ‫طنٴ‬ ‫أ٫ٌحڅ‬ ً َْْٔ‫ط‬ ‫أ٫ٌحڅ‬ ً ‫ا٣خٍحص‬)‫ٿڀڄئٓٔش‬ ‫ّخر٬ش‬‫ظ‬‫حٿ‬ ‫حٗىحٍحص‬ ‫كٔذ‬ ً،‫ًّزڀٮ‬‫٫يى‬ ‫ٓنش‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ِ‫ٳ‬ ‫ٳ٬ڀْخ‬ ‫حٿڄزخَّٗن‬ ‫حٕ٫ٌحڅ‬2013،610‫ڃٸخرپ‬158‫ڃنيڂ‬ ‫اٿلخٵ‬ ‫ًٟ٬ْش‬ ِ‫ٳ‬133 ‫أڅ‬ ‫٫ڀڄخ‬ ، ٍ‫ا٣خ‬99٩ٌ‫ڃـڄ‬ ‫ڃن‬158ِ‫كٌحٿ‬ ُ‫أ‬63%ِ‫حٿٴن‬ ‫ٿڀظ٬خًڅ‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿٌٻخٿش‬ ٍ‫ٿي‬ ‫ڃڀلٸٌڅ‬. َْٓ ‫كٔن‬ َ‫٫ڀ‬ ِ‫ٓڀز‬ ّ‫ان٬ټخ‬ ‫ٿو‬ ‫ّټٌڅ‬ ‫أڅ‬ ‫ّڄټن‬ ‫حٿڄڀلٸْن‬ ‫حٕ٫ٌحڅ‬ ‫٫يى‬ ٩‫اٍطٴخ‬ ‫أڅ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ َ‫ّ٬ظز‬ ً ٌَّ٤‫حٿظ‬ ً ‫حٗٓظټ٘خٱ‬ ‫ڃـخٙص‬ ّ‫رخٕٓخ‬ ‫طيڂ‬ ‫حٿڄٌٻٌٍّن‬ ‫حٕ٫ٌحڅ‬ ‫اهظٜخٛخص‬ ‫أڅ‬ ٍ‫رب٫ظزخ‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫حٗنظخؽ‬ ً. ٍ‫ڃٰخى‬ ‫أڅ‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ٌ‫ڃٔئًٿ‬ َٔ‫ٳ‬ ‫ٷي‬ ً‫حٗ٣خٍحص‬ ‫ڃن‬ َْ‫ٻز‬ ‫٫يى‬ ‫س‬ ‫ّٔش‬ٓ‫ٿڀڄئ‬‫حٕهَْس‬ ‫حٿٔنٌحص‬ ِ‫ٳ‬ُِْ‫حٿظلٴ‬ ً َْ‫حٿظؤؿ‬ ‫ن٨خځ‬ ‫ٟ٬ٲ‬ َ‫اٿ‬ ّ‫رخٕٓخ‬ ‫٫ٌى‬‫ٷزڀيخ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄ٬ظڄي‬‫ڃٸخٍنش‬ ‫حٿظَٜٱ‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿڄٌٻٌٍس‬ ‫حٿَ٘ٻخص‬ ‫طٌٳَىخ‬ ِ‫حٿظ‬ َٙ‫حٿٴ‬ َ‫اٿ‬ ‫اٟخٳش‬ ‫حٿ٬خٿڄْش‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫رخٿڄئٓٔخص‬ ِ‫حٿڄين‬ ٍ‫حٿڄٔخ‬ ِ‫ٳ‬. 17-ً‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫ط٘خٍٹ‬(َُ‫ٳْٴ‬ ِ‫ٳ‬2014)ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄٸيڃش‬ ‫حٿزْخنخص‬ ‫كٔذ‬33 ‫آظٰٚٽ‬ ُ‫اڃظْخ‬‫ّزْن‬ ً ،‫ّذد‬ ٜ‫ث٥٪٦ق‬6‫ڃ٘خٍٻش‬ ‫نٔزش‬ ‫رْخڅ‬ ٪‫ڃ‬ ‫حٗٓظٰٚٽ‬ ‫ٗڃظْخُحص‬ ‫حٗٓڄْش‬ ‫حٿٸخثڄش‬ ُ‫حٗڃظْخ‬ ٩ٌ‫ن‬ ً ‫حٿَّ٘ٺ‬ ً ‫حٿڄئٓٔش‬(َُ‫رل‬ ً‫أ‬ َُ‫ر‬). ‫إؽجدز‬‫ّجٝز‬‫ي‬٦٥ ‫ث٥ْج٩ز‬ ‫ثإلدثسر‬: ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫ط٘خٍٹ‬(َُ‫ٳْٴ‬ ِ‫ٳ‬2014)ِ‫ٳ‬37‫آظٰٚٽ‬ ُ‫اڃظْخ‬ ‫ث٥ش‬ ٜ‫ٙشٹ‬ ٜ‫صْ٦ٺ‬ٜ‫دٝٺ‬: ‫أڅ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ َّْ٘‫حٗٓظٰٚٽ‬ ‫ٗڃظْخُحص‬ ‫حٗٓڄْش‬ ‫حٿٸخثڄش‬ِ‫حٿظ‬‫ط٘خٍٹ‬‫ٳْيخ‬‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫حٿزظًَٿْش‬‫ط٠ڂ‬33‫ڃٜخٿق‬ ‫ٷزپ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄٸيڃش‬ ‫حٿَٓڄْش‬ ‫ٿڀزْخنخص‬ ‫٣زٸخ‬ ‫ًٿٺ‬ ً ‫اڃظْخُح‬‫حٿڄئٓٔش‬‫ّڀو‬‫ه‬‫طي‬ ‫طخٍّن‬ ِ‫ٳ‬. ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ً ‫ٿڀ٤خٷش‬ ‫حٿ٬خڃش‬ ‫حٗىحٍس‬ ‫رْن‬ ‫هخٛش‬ ‫ڃٌكي‬ ‫ڃ٬ڀٌڃخص‬ ‫ن٨خځ‬ ٪ٌٟ‫ر‬ ‫حٿظيٷْٶ‬ ‫ٳَّٶ‬ ٌِّٛ ً َ‫٫ڀ‬ ‫ّٔخ٫ي‬ ‫ڃخ‬ ٌ‫ى‬ ً ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫رڄـخٽ‬ ‫حٿڄظ٬ڀٸش‬ ً ‫حٿڄٴ٬ٌٽ‬ ‫ٓخٍّش‬ ٚ‫حٿَه‬ ‫٫يى‬ ٚ‫ّو‬ ‫ڃخ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ٚ‫حٿَه‬ ‫ىٌه‬ ‫ڃظخر٬ش‬ ‫ى٫ڂ‬ ‫ڃِّي‬.
 17. 17. 17 2.‫ث٥ذٳ٥ز‬ ‫٥قغجح‬ ‫ث٥يذٺْٸ‬ ‫ث٥ٖجص‬ ‫ٳ‬ ‫ث٥٪قشٳٝجس‬ ٜ‫صغٴٹ‬ ‫٥ْ٪٦ٺجس‬ ‫ث٥ضٮَٺ٪ٸ‬ ‫ٳ‬ ‫ث٥ٞج٭ٴ٭ٸ‬ ‫ثإلىجس‬: 1.2٧‫ث٥ْج‬ ‫ث٥ٞج٭ٴ٭ٸ‬ ‫ثإلىجس‬ 18-‫٫ڄڀْش‬ ٪٠‫طو‬َ‫اٿ‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ٿلٔخد‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫ٷزپ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫طٌّٔٶ‬ ‫٫يى‬ ِ‫حٿٌ٣ن‬ ‫حٗٷظٜخى‬ ًَُّ ‫ٍٓخٿش‬ ‫ڃٸظ٠ْخص‬983‫رظخٍّن‬5َ‫ٓزظڄز‬1974(‫ّذد‬ ٜ‫٩٦ق‬7)‫ر٬ي‬ ُ‫أ‬ ًٍ‫ٛي‬‫حٿڄئٓٔش‬ َْْٔ‫ط‬ ً ‫طن٨ْڂ‬ ‫٣َٵ‬ ٢‫ر٠ز‬ ‫حٿڄظ٬ڀٶ‬ َ‫حٕڃ‬(‫٫يى‬ َ‫حٕڃ‬173ِ‫ٳ‬ ‫ّم‬ٍ‫حٿڄئ‬16‫أٳَّپ‬ 1973). ‫ڃن‬ ‫ريحّش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫طټڀْٲ‬ ‫ّظڂ‬ ‫أنو‬ ‫حٿَٓخٿش‬ ٚ‫طن‬ ً1َ‫ٓزظڄز‬1974‫ٿلٔخد‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫رظٌّٔٶ‬ ‫حٗؿَحءحص‬ ‫كٔذ‬ ‫ًٿٺ‬ ً ،‫حٿڄلڀْش‬ ‫حٿٌٔٵ‬ ‫طًِّي‬ ً ‫حٗنظخؽ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿ٬ْنْش‬ ‫رخٕطخًس‬ ‫ّظ٬ڀٶ‬ ‫ٳْڄخ‬ ‫هخٛش‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫حٿظخٿْش‬ ‫حٿْٜٮ‬ ً: ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫طٌّٔٶ‬ ‫رَنخڃؾ‬ ‫رب٫يحى‬ ‫ٿڀ٤خٷش‬ ‫حٿ٬خڃش‬ ‫حٗىحٍس‬ ٪‫ڃ‬ ‫رخٿظنْٔٶ‬ ‫ىًٍّش‬ ‫رٜٴش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫طٸٌځ‬ ،َّ‫ٿڀظٜي‬ ‫حٿڄوٜٜش‬ ‫حٿټڄْخص‬ ً ‫حٿڄلڀْش‬ ‫حٿٌٔٵ‬ ‫ٿظًِّي‬ ‫حٿڄوٜٜش‬ ‫حٿټڄْخص‬ ّ‫رخٕٓخ‬ ً ‫حٿڄ٠زٌ٣ش‬ ٍ‫ًحٕٓ٬خ‬ ١ًَ٘‫رخٿ‬ ‫حٿڄنظـْن‬ ‫ڃن‬ ِ‫حٿڄلڀ‬ ٌٍ‫حٿڄٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫رخٿڄلًَٷخص‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫طظًِى‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫حٗطٴخٷْخص‬ ‫ٟڄن‬‫ٷزپ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄ٠زٌ٣ش‬ ٍ‫رخٕٓ٬خ‬ ََّ‫حٿظټ‬ َ‫اٿ‬ ‫حٿڄ٘ظَحس‬ ‫حٿټڄْخص‬ ‫اكخٿش‬ ٪‫ّٸ‬ ‫ػڂ‬ ، ِ‫حٿٌ٣ن‬ ‫حٗٷظٜخى‬ ‫ًُحٍس‬، ‫حٿٜٴٸخص‬ ‫ٿـنش‬ ‫٣َّٶ‬ ‫٫ن‬ ‫ڃٌٓ٬ش‬ ‫آظ٘خٍس‬ ‫٫ن‬ ‫رخٗ٫ٚڅ‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫طٸٌځ‬ ،‫ٿڀٜخىٍحص‬ ‫رخٿنٔزش‬ ً ِ‫حٿٌ٣ن‬ ‫حٗٷظٜخى‬ ‫ًُحٍس‬ ‫ٿڄٜخىٷش‬ ‫حٿڄٌٻٌٍس‬ ‫حٗٓظ٘خٍحص‬ ‫نظخثؾ‬ ٩‫ربه٠خ‬ ‫ريًٍىخ‬ ‫طٸٌځ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٿيحهڀْش‬، ‫د‬ ‫ؿِحٳْش‬ ‫٫ڄٌٿش‬ ‫حٿڄٌٻٌٍس‬ ‫حٿ٬ڄڀْخص‬ ‫ڃٸخرپ‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ َٟ‫طظٸخ‬ ً5‫رخٕٿٲ‬‫ٷْڄش‬ ‫ڃن‬‫ڃنـِس‬ ‫٫ڄڀْش‬ ‫ٻپ‬. ِ‫حٿٌ٣ن‬ ‫حٗٷظٜخى‬ ًَُّ ٍ‫ٷَح‬ ٢‫ٟز‬ ‫ٳٸي‬ ،َُ‫حٿـِحث‬ ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫حٿٰخ‬ ‫طٌّٔٶ‬ ٌٜٙ‫رو‬ ‫أڃخ‬ ‫٫يى‬777ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄئٍم‬19‫ؿٌحڅ‬1985‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫ٷزپ‬ ‫ڃن‬ َُ‫حٿـِحث‬ ُ‫حٿٰخ‬ ‫طٌٍّي‬ ‫اؿَحءحص‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫ٿڀټيَرخء‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀَ٘ٻش‬ ‫ًاكخٿظو‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬.
 18. 18. 18 19-‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫طٌّٔٶ‬ ‫ٿ٬ڄڀْخص‬ ِ‫حٿٸخنٌن‬ ٍ‫حٗ٣خ‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ٚ‫نٸخث‬ ‫ًؿٌى‬ َ‫اٿ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ َّْ٘ ً ‫حٿيًٿش‬ ‫ٿلٔخد‬،ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫رظٌّٔٶ‬ ‫حٿڄظ٬ڀٸش‬ ‫حٿڄيخځ‬ ‫اىٍحؽ‬ ٍ‫حٕؿي‬ ‫ڃن‬ ‫ٻخڅ‬ ‫أنو‬ ً‫ا‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿڀن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫ٷزپ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ٿلٔخد‬ َُ‫حٿـِحث‬‫ٟڄن‬‫٫يى‬ َ‫حٕڃ‬173ِ‫ٳ‬ ‫ّم‬ٍ‫حٿڄئ‬ 16‫أٳَّپ‬1973َْْٔ‫ط‬ ً ‫طن٨ْڂ‬ ‫٣َٵ‬ ٢‫ر٠ز‬ ‫حٿڄظ٬ڀٶ‬‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬. 20-ٍَ‫أه‬ ‫نخكْش‬ ‫ڃن‬‫حٿيًٿش‬ ‫ٿلٔخد‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫طٌّٔٶ‬ ‫ٿ٬ڄڀْخص‬ ‫حٿڄن٨ڄش‬ ‫حٗؿَحءحص‬ ‫طلْْن‬ ‫٫يځ‬ ٦‫ٿٌك‬ ، ‫٫يى‬ ِ‫حٿٌ٣ن‬ ‫حٗٷظٜخى‬ ًَُّ ‫رَٓخٿش‬ ‫ًحٿڄ٠ڄنش‬983‫رظخٍّن‬5َ‫ٓزظڄز‬1974ٌٍ٤‫ط‬ َ‫اٿ‬ َ٨‫رخٿن‬ ‫ًٿٺ‬ ً ‫ؿيش‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫ڃـڀش‬ ًٍ‫ٛي‬ ‫ر٬ي‬ ‫هخٛش‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ١‫ن٘خ‬،ِ‫طٌٿ‬ ً ‫حٿظنٸْلخص‬ ً ،ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀَ٘ٻش‬ ‫اكخٿظو‬ ً ‫حٿيًٿش‬ ‫ٿلٔخد‬ ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫طٌٍّي‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫حٿوخٍؿْش‬ ‫حٿظـخٍس‬ ‫ڃخىس‬ ِ‫ٳ‬ ٪ْ‫حٿز‬ ‫٫ڄڀْخص‬ ‫ًطن٨ْڂ‬ َّ‫حٿظٜي‬ ‫اؿَحءحص‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿڄنـِس‬. 2.2‫ث٥٪ؤعغز‬ ‫٩غضٴٵ‬ ‫ّ٦ٶ‬ ‫ث٥ذٳ٥ز‬ ‫٥قغجح‬ ‫ث٥يذٺْٸ‬ ‫ٳث٥ٖجص‬ ‫ث٥٪قشٳٝجس‬ ٜ‫صغٴٹ‬ ‫٥ْ٪٦ٺجس‬ ‫ث٥ضٮَٺ٪ٸ‬ ‫ثإلىجس‬ ‫ّغز‬‫ع‬‫ث٥٪ؤ‬ ‫٩قج٥ـ‬ ‫إؽجدز‬: ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫ڃن‬ َّ‫ٿڀظٜي‬ ‫حٿڄوٜٜش‬ ‫ًحٿټڄْخص‬ ‫حٿڄلڀْش‬ ‫حٿٌٔٵ‬ ‫طًِّي‬. ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿَ٘ٻش‬ ‫٣َٱ‬ ‫ڃن‬ ِ‫حٕؿنز‬ ً ِٔ‫حٿظٌن‬ ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄلڀْش‬ ‫حٿٌٔٵ‬ ‫كخؿْخص‬ ٢‫ٟز‬ ٪‫ّٸ‬ ‫ٗيَّش‬ ‫ىًٍّش‬ ‫حؿظڄخ٫خص‬ ٪‫ًطٸ‬ ‫ٿڀ٤خٷش‬ ‫حٿ٬خڃش‬ ‫حٗىحٍس‬ ‫٣َٱ‬ ‫ڃن‬ ‫٫ڀْيخ‬ ‫حٿڄٜخىٷش‬ ‫ر٬ي‬ ‫ًٿٺ‬ ً ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿڄظيهڀش‬ ‫حٕ٣َحٱ‬ ٪ْ‫ؿڄ‬ ٌٍ٠‫رل‬ ً ‫حٕهَْس‬ ‫ىٌه‬ ‫اَٗحٱ‬ ‫طلض‬(‫َٗٻش‬ ،ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿَ٘ٻش‬ ‫ًحٿَ٘ٻخء‬ ،‫رخٿٜلَحء‬ ‫رخٕنخرْذ‬ ‫حٿنٸپ‬...)٢‫نٴ‬ ‫ڃن‬ ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿَ٘ٻش‬ ‫كخؿْخص‬ ‫ٿظليّي‬ ‫ًًٿٺ‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫٣َٱ‬ ‫ڃن‬ ‫طٜيَّىخ‬ ٪‫ْٓٸ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٿټڄْخص‬ ‫طليّي‬ ً ِ‫أؿنز‬ ً ِٔ‫طٌن‬ ‫هخځ‬. ٍَ‫أه‬ ً َّ‫ٿڀظٜي‬ ‫حٓظ٘خٍحص‬ ‫٣َّٶ‬ ‫٫ن‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حٿڄظٴٶ‬ ‫حٿزَنخڃؾ‬ ٌْ‫طنٴ‬ ٪‫ّٸ‬ ‫حٙؿظڄخ٫خص‬ ‫ىٌه‬ َ‫اػ‬ ِ‫٫ڀ‬ ً ‫ٿڀظٌٍّي‬. ٪‫ڃ‬ ‫طٌٍّي‬ ‫٫ٸٌى‬ ‫ارَحځ‬ ٪‫ّٸ‬ َٰٝ‫ٿڀ‬ ‫حٿڄوٜٜش‬ ‫حٿڀـنش‬ ‫٣َٱ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿٜٴٸخص‬ ‫ىٌه‬ ‫٫پ‬ ‫حٿڄٜخىٷش‬ ‫ر٬ي‬ ‫٣َٱ‬ ‫ٿټپ‬ ‫حٿٌحؿزخص‬ ً ‫حٿلٸٌٵ‬ ٪ْ‫ؿڄ‬ ‫ٳْيخ‬ ٢‫ط٠ز‬ ‫حٿڄًِىّن‬. ‫ث٥ش‬ ٜ‫ٙشٹ‬ ٜ‫صْ٦ٺ‬ٜ‫دٝٺ‬: ‫اؿَحءحص‬ ٌٜٙ‫رو‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫ڃٜخٿق‬ ‫ٷزپ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄٸيڃش‬ ‫حٿظٌْٟلخص‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ ٪‫ا٣ڀ‬‫طًِّي‬ َّ‫ٿڀظٜي‬ ‫حٿڄوٜٜش‬ ‫ًحٿټڄْخص‬ ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄلڀْش‬ ‫حٿٌٔٵ‬ٚ‫ن‬ َ٠‫رڄٸظ‬ ‫طلْْن‬ ‫ّظڂ‬ ‫ٿڂ‬ ‫ّو‬‫ن‬‫أ‬ ‫حٿظؤٻْي‬ ٪‫ڃ‬ ، ِ‫طَطْز‬ ً‫أ‬ ِ‫ٷخنٌن‬‫حٿيًٿش‬ ‫ٿلٔخد‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫طٌّٔٶ‬ ‫ٿ٬ڄڀْخص‬ ‫حٿڄن٨ڄش‬ ‫حٗؿَحءحص‬ًَُّ ‫رَٓخٿش‬ ‫ًحٿڄ٠ڄنش‬ ‫٫يى‬ ِ‫حٿٌ٣ن‬ ‫حٗٷظٜخى‬983‫رظخٍّن‬5َ‫ٓزظڄز‬1974.
 19. 19. 19 21-‫ح‬ ‫ّظ٠ڄن‬ ِٙ‫حٿظن٨ْڄ‬ ‫ٿيْټپ‬‫رظخٍّن‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حٿڄٜخىٵ‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀڄئٓٔش‬26َ‫أٻظٌر‬ 2006‫طض‬ ‫ًكيس‬‫ر٬ڄڀْخص‬ ‫حٿڄټڀٴش‬ ‫حٗىحٍحص‬ ‫أ٫ڄخٽ‬ ‫طنْٔٶ‬ ً ‫ڃظخر٬ش‬ ‫رڄيخځ‬ ‫كَّٜش‬ ‫رٜٴش‬ ‫حٿٸْخځ‬ َ‫ًٿ‬‫طٌّٔٶ‬ ‫حٗنظخؽ‬ ً ،‫حٿڄخٿْش‬ ً ‫حٿڄَحٷزش‬ ‫اىحٍحص‬ ‫ٷْخځ‬ ٦‫ٿٌك‬ ‫كْغ‬ ،‫حٿيًٿش‬ ‫ٿلٔخد‬ ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬، ً‫حٗىحٍس‬‫حٿڄئٓٔش‬ ‫ٿلٔخد‬ ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫طٌّٔٶ‬ ‫٫ڄڀْخص‬ ‫ڃظخر٬ش‬ ً ‫رخٿظَٜٱ‬ ‫حٿظـخٍّش‬ ‫ڃ٬خ‬ ‫حٿيًٿش‬ ً. ‫حٿيًٿش‬ ‫ٿٴخثيس‬ ‫حٿڄنـِس‬ ‫حٿظـخٍّش‬ ‫ٿڀ٬ڄڀْخص‬ ٌُ‫ٓن‬ ََّ‫طٸ‬ ‫رب٫يحى‬ ‫رخٿڄئٓٔش‬ ‫حٿڄخٿْش‬ ‫اىحٍس‬ ‫طٸٌځ‬ ً (‫ٿٴخثيس‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫طٌّٔٶ‬ ‫ر٬ڄڀْخص‬ ‫هخٛش‬ ‫ڃٌحُنش‬‫حٿيًٿش‬)،ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫طٌّٔٶ‬ ‫٫ڄڀْخص‬ ‫ّظ٠ڄن‬ ‫ٿلٔخد‬ ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬،‫حٿيًٿش‬ ‫ٷي‬ ً‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀڄئٓٔش‬ ِ‫حٿڄ٬ڀٌڃخط‬ ‫حٿن٨خځ‬ ْٚ‫ط٘و‬ ‫هٚٽ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٿٴَّٶ‬ ‫طزْن‬ ‫حٿظخٿْش‬ ٚ‫حٿنٸخث‬ ً ‫حٿڄٚك٨خص‬ َُ‫أر‬ ‫ًؿٌى‬: 22-‫اؿَحءحص‬ ٍ‫ٯَح‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ٿلٔخد‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫طٌّٔٶ‬ ‫ر٬ڄڀْخص‬ ‫هخٛش‬ ‫ڃَؿ٬ْش‬ ‫اؿَحءحص‬ ‫أىٿش‬ ‫ٯْخد‬ ‫حٿڄٌٻٌٍس‬ ‫حٿ٬ڄڀْخص‬ ِ‫ٳ‬ ِ‫حٿڄخٿ‬ ‫حٿظَٜٱ‬ ً ،‫حٿَّ٘ٺ‬ ً ‫حٿڄئٓٔش‬ ً ‫حٿيًٿش‬ ‫رْن‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً ٢‫حٿنٴ‬ ‫ٻڄْخص‬ ‫طٸْٔڂ‬، ‫ّغز‬‫ع‬‫ث٥٪ؤ‬ ‫٩قج٥ـ‬ ‫إؽجدز‬: ِ‫حٿظ‬ ‫حٗنظخؽ‬ ‫٫ڄڀْخص‬ ‫ٻبىحٍس‬ ‫ڃـخٿو‬ ِ‫ٳ‬ ‫ڃنيخ‬ ‫ٻپ‬ ‫ڃوظٜش‬ ‫اىحٍحص‬ ‫٫يس‬ ‫ٿڀڄئٓٔش‬ ِ‫حٿظن٨ْڄ‬ ‫حٿيْټپ‬ ‫ّظ٠ڄن‬ ِ‫ّڀ‬ ‫ڃخ‬ ‫اٿْيخ‬ ‫٫يي‬: -‫حٗنظخؽ‬ ‫ڃظخر٬ش‬ -‫ًٿڀيًٿش‬ ‫ٿڀڄئٓٔش‬ ‫حٿَحؿ٬ش‬ ‫حٗنظخؽ‬ ‫ٻڄْخص‬ ‫رخكظٔخد‬ ‫حٿٸْخځ‬ -‫حٿلخٛپ‬ ‫حكظٔخد‬"‫ف‬"ِ‫ًحٿنيخث‬ َُّ‫حٿظٸي‬ -‫حٿوخځ‬ ‫حٗنظخؽ‬ ‫ڃوًِڅ‬ ‫ڃظخر٬ش‬ ِ‫طٸن‬ ٪‫٣خر‬ ‫حٿڄ٬ڀٌڃخص‬ ‫ىٌه‬ ِٔ‫ًطټظ‬. ًَٝ٬‫حٿ‬ ‫ر٤ڀزخص‬ ‫طٸٌځ‬ ،‫حٗنظخؽ‬ ‫٫ڄڀْخص‬ ‫اىحٍس‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄظؤطْش‬ ‫حٿڄ٬ڀٌڃخص‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ًح٫ظڄخىح‬ ‫حٿظـخٍّش‬ ‫حٗىحٍس‬ ‫أڃخ‬ ‫حٿٜٴٸخص‬ ‫ٷخنٌڅ‬ ‫ّٸظ٠ْو‬ ‫ڃخ‬ ‫كٔذ‬ ٪ْ‫رخٿز‬ ‫حٿڄظ٬ڀٸش‬ ‫حٿ٬ڄڀْخص‬ ‫ٻپ‬ ‫ًرڄظخر٬ش‬ ‫ًٿڀڄئٓٔش‬ ‫ٿڀيًٿش‬ ‫حٿڄظخكش‬ ‫حٿټڄْخص‬ ٪ْ‫ٿز‬ ‫ٿڀڄئٓٔش‬ ‫حٿيحهڀْش‬ ‫ًحٗؿَحءحص‬. ‫ث٥ش‬ ٜ‫ٙشٹ‬ ٜ‫صْ٦ٺ‬ٜ‫دٝٺ‬: ‫ٯْخد‬ ٌٜٙ‫رو‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ ‫ڃٚك٨ش‬ ‫طئٻي‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫ڃٜخٿق‬ ‫اؿخرش‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ ٪‫ا٣ڀ‬‫ًكيس‬ ‫ّٔش‬ٓ‫حٿڄئ‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬‫طض‬‫ر٬ڄڀْخص‬ ‫حٿڄټڀٴش‬ ‫حٗىحٍحص‬ ‫أ٫ڄخٽ‬ ‫طنْٔٶ‬ ً ‫ڃظخر٬ش‬ ‫رڄيخځ‬ ‫كَّٜش‬ ‫رٜٴش‬ ‫حٿٸْخځ‬ َ‫ًٿ‬‫طٌّٔٶ‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ٿلٔخد‬ ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬.
 20. 20. 20 ‫ڃوظڀٲ‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫٫خڃش‬ ‫طن٨ْڄْش‬ ‫ڃٌٻَحص‬ ‫ًؿٌى‬ َ‫اٿ‬ ‫حٗٗخٍس‬ ٍ‫طـي‬ ‫أنو‬ ٙ‫ا‬ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄظيهڀش‬ ‫حٿڄٜخٿق‬ ‫٫ڄڀْخص‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿظَٜٱ‬‫حٿيًٿش‬ ‫ٿلٔخد‬ ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫طٌّٔٶ‬، 23-‫حٿڄئٓٔش‬ ‫رْن‬ ‫٫ٸي‬ ‫ٯْخد‬‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿَ٘ٻش‬ ً(STIR) ‫حٿ٬ڄڀْخص‬ ‫ريٌه‬ ‫حٿڄظ٬ڀٸش‬ ‫حٿٌحؿزخص‬ ً ‫حٿلٸٌٵ‬ ٢‫ّ٠ز‬ ‫حٿڄٌٍى‬ ً ِ‫حٿڄلڀ‬ ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫َٗحء‬ ً ٪ْ‫ر‬ ٌٜٙ‫رو‬. ‫رٰخّش‬ ‫حٿڄئٓٔظْن‬ ‫رْن‬ ‫٫ٸي‬ ‫ارَحځ‬ ‫حٿلخٿْش‬ ‫رخٿڄن٨ٌڃش‬ ‫حٿ٬ڄپ‬ ‫ڃٌحٛڀش‬ ٍ‫اٷَح‬ ‫ٌٍٛس‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ ‫ّٸظَف‬ ً ‫رْنيڄخ‬ ‫حٿ٬ٚٷش‬ ‫طن٨ْڂ‬. 24-‫٫يځ‬‫ڃ٬ڀٌڃخطْش‬ ‫رَڃـْخص‬ ‫آٍخء‬‫ٿڄظخر٬ش‬‫حٿيًٿش‬ ‫ٿلٔخد‬ ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫طٌّٔٶ‬ ‫٫ڄڀْخص‬، ‫رظٸْٔڂ‬ ‫حٿڄظ٬ڀٸش‬ ‫حٿ٬ڄڀْخص‬ ‫ٿڄ٬خٿـش‬ ‫هخٛش‬ ً‫حٿَ٘ٻخء‬ ً ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ً ‫حٿيًٿش‬ ‫رْن‬ ُ‫حٿٰخ‬ ً ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬، ‫اكظٔخد‬ ً‫حٿلخٛپ‬'‫ف‬'‫أڅ‬ ٦‫ٿٌك‬ ‫كْغ‬ ، ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫انظخؽ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿنٔزْش‬ ‫حٕطخًس‬ ‫نٔذ‬ ‫رظليّي‬ ٙ‫حٿوخ‬ ‫ؿيحًٽ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫طظڂ‬ ‫حٿ٬ڄڀْخص‬ ‫ىٌه‬ ‫ڃ٬خٿـش‬"‫اٻٔخٽ‬"‫حٿڄخٿْش‬ ‫حٿڄ٬ڀٌڃش‬ ‫ىٷش‬ ً ‫ٓٚڃش‬ ‫ر٠ڄخڅ‬ ‫ّٔڄق‬ ٙ ‫ڃخ‬ ٌ‫ى‬ ً ،. ‫طټٌڅ‬ ‫أڅ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿزَڃـْخص‬ ‫ىٌه‬ ‫ڃؼپ‬ ِْ‫رظَٻ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ ٌِّٛ ً‫حٿڄلخٓزْش‬ ً ‫حٿڄخٿْش‬ ‫حٿظ٤زْٸش‬ ٪‫ڃ‬ ‫ڃنيڃـش‬. 25-‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ٿڀڄئٓٔش‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫ٛٴٸخص‬ ‫ٿـنش‬ ‫ڃٜخىٷش‬ ‫٫يځ‬‫ٯخّش‬ َ‫اٿ‬‫طيهپ‬ ‫طخٍّن‬ ٍّ‫ڃخ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬2014‫٫يى‬ ‫حٗؿَحءحص‬ ‫ڃٌٻَس‬ ‫طلْْن‬ ٩ًَ٘‫ڃ‬ َ‫٫ڀ‬2/2003‫رظخٍّن‬21َ‫نٌٳڄز‬ 2003‫٫يى‬ َ‫حٕڃ‬ ‫ٿڄٸظ٠ْخص‬ ‫٣زٸخ‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫رٜٴٸخص‬ ‫حٿڄظ٬ڀٸش‬3158ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄئٍم‬17َ‫ىّٔڄز‬2002 ‫ڃن‬ ‫حٿٴٌٜٽ‬ ‫هخٛش‬ ً ‫ٿو‬ ‫حٿڄظڄڄش‬ ً ‫حٿڄنٸلش‬ ٌٜٙ‫حٿن‬ ً ‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫حٿٜٴٸخص‬ ‫رظن٨ْڂ‬ ‫حٿڄظ٬ڀٶ‬134َ‫اٿ‬141 ٌٍ‫ڃٔظ‬ ‫رڄٌحى‬ ‫حٿوخٛش‬ ‫رخٕكټخځ‬ ‫حٿڄظ٬ڀٸش‬‫ى‬‫ٻٌٿٺ‬ ً ،‫ڃظَْٰس‬ ‫أػڄخڅ‬ ‫ًحص‬ ‫س‬‫٫يى‬ َ‫حٕڃ‬877‫ٿٔنش‬1989 ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄئٍم‬5‫ؿٌّڀْش‬1989‫حٿوخٍؿْش‬ ‫حٿظـخٍس‬ ‫ڃخىس‬ ِ‫ٳ‬ ٪ْ‫حٿز‬ ‫٫ڄڀْخص‬ ‫رظن٨ْڂ‬ ‫حٿڄظ٬ڀٶ‬ٚ‫ّن‬ ٌُ‫حٿ‬ ً ،َ‫٫ڀ‬ ‫ّغز‬‫ع‬‫ث٥٪ؤ‬ ‫٩قج٥ـ‬ ‫إؽجدز‬: ‫حٿَ٘ٻش‬ ‫رْن‬ ٢‫ٿڀنٴ‬ ِ‫ڃلڀ‬ ‫َٗحء‬ ً ٪ْ‫ر‬ ‫٫ٸي‬ ‫اكيحع‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫ٓظ٬ڄپ‬ ‫ّن‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫ًحٿڄئٓٔش‬ ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬٥‫حٿڄئٓٔظْن‬ ‫رْن‬ ‫حٿ٬ٚٷخص‬ ‫ځ‬. ٜ‫ث٥ضذٝٺ‬ ٜ‫ٙشٹ‬ ٜ‫صْ٦ٺ‬: ‫ربرَحځ‬ ‫ّٔش‬ٓ‫حٿڄئ‬ ‫ڃٜخٿق‬ ‫ّي‬‫ي‬٬‫ط‬ ‫حٿظيٷْٶ‬ ‫ٳَّٶ‬ ‫ّٔـپ‬‫حٿڄئٓٔش‬ ‫رْن‬ ‫٫ٸي‬‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ً ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿَ٘ٻش‬(STIR)٢‫ّ٠ز‬ ‫حٿڄٌٍى‬ ً ِ‫حٿڄلڀ‬ ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ‫َٗحء‬ ً ٪ْ‫ر‬ ٌٜٙ‫رو‬ ‫ريٌه‬ ‫حٿڄظ٬ڀٸش‬ ‫حٿٌحؿزخص‬ ً ‫حٿلٸٌٵ‬،‫حٿ٬ڄڀْخص‬ ‫ّو‬‫ن‬‫أ‬ ‫٫ڀڄخ‬ِ‫ٳ‬ ّ‫ڂ‬‫ط‬21ُ‫ڃخ‬2014‫رْن‬ ِ٬ْ‫حٿ٤ز‬ ُ‫ًحٿٰخ‬ ‫حٿوخځ‬ ٢‫حٿنٴ‬ ٪ْ‫ًر‬ ‫َٗحء‬ ‫٫ڄڀْش‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿٴٜپ‬ ٍ‫اٷَح‬ ‫ىًڅ‬ ‫كخؿْخطيخ‬ َْ‫رظٌٳ‬ ََّ‫حٿظټ‬ ‫ٿٜنخ٫خص‬ ‫حٿظٌنْٔش‬ ‫حٿَ٘ٻش‬ ‫ًطټڀْٲ‬ ‫حٿي٫ڂ‬ ‫رڄن٨ٌڃش‬ ‫حٿڄ٬نْش‬ ‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫حٿَ٘ٻخص‬ ‫ڃن‬ ‫ريحّش‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫ٿٖن٘٤ش‬ ‫ٌّنْٔش‬‫ظ‬‫حٿ‬ ‫ّٔش‬ٓ‫حٿڄئ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٙ٫ظڄخى‬1ِ‫ؿخنٴ‬2015.
 21. 21. 21 َ٠‫رڄٸظ‬ ‫حٿڄليػش‬ ‫حٿڄن٘ؤس‬ ‫ٛٴٸخص‬ ‫ٿـنش‬ ‫ٷزپ‬ ‫ڃن‬ ٢‫ط٠ز‬ ‫حٿزظًَٿْش‬ ‫حٿڄنظٌؿخص‬ ٪ْ‫ر‬ ‫اؿَحءحص‬ ً ١ًَٗ ‫أڅ‬ ‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫حٿٜٴٸخص‬ ‫رظن٨ْڂ‬ ‫حٿڄظ٬ڀٶ‬ َ‫حٕڃ‬. ‫اؿَحءحص‬ ٌٜٙ‫رخٿو‬ ً ‫رخٿڄٌٻَس‬ ‫حٿڄ٠ڄنش‬ ‫ٿ٘ؿَحءحص‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫اكظَحځ‬ ٍ‫ڃي‬ ‫طٸْْڂ‬ ٍ‫ا٣خ‬ ِ‫ٳ‬ ً ًَٝ٬‫حٿ‬ َُ‫ٳ‬ ً ‫حٿ٨ًَٱ‬ ‫ٳظق‬‫رظخٍّن‬ ‫حٿڄن٬ٸي‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫ٛٴٸخص‬ ‫ٿـنش‬ ٩‫اؿظڄخ‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ َ٠‫ك‬ ، 13َ‫ىّٔڄز‬2013‫ڃٚك٨خص‬ ُ‫ارَح‬ َ‫اٿ‬ ‫حٿ٬ڄڀْش‬ ‫ىٌه‬ ٞ‫طٴ‬ ‫ٿڂ‬ ً ، ‫هخځ‬ ٢‫نٴ‬ َّ‫طٜي‬ ً ‫رَ٘حء‬ ‫حٿڄظ٬ڀٶ‬ ً ‫َٗٻش‬ َٝ٫ ً ‫ٍّڄٌٍس‬ ‫نٌ٫ْش‬ ‫هخځ‬ ٢‫نٴ‬ ٪ْ‫ر‬ ‫رٜٴٸش‬ ‫حٿڄظ٬ڀٸش‬ ‫حٿڄٚك٨ش‬ ‫ربٓظؼنخء‬ ‫ىخڃش‬ENI‫ٷيڃض‬ ِ‫حٿظ‬ ِ‫ڃخٿ‬ َٝ٫ ‫أٳ٠پ‬(Brent Dated -1,00 USD)ٌٜٙ‫حٿڄن‬ َٝ٬‫حٿ‬ ‫آٍخٽ‬ ‫طٌٷْض‬ ‫طـخًُص‬ ‫أنيخ‬ ٙ‫ا‬ ِ‫رلٌحٿ‬ ١ًَ٘‫حٿ‬ ّ‫رټَح‬ ‫٫ڀْيخ‬39ِ‫ٳ‬ ‫حٿظـخٍّش‬ ‫حٗىحٍس‬ ‫ڃٜخٿق‬ ‫كٔذ‬ ‫حٿٌٟ٬ْش‬ ‫ىٌه‬ ‫طٔززض‬ ‫ٷي‬ ً ،‫ىٷْٸش‬ ‫ڃخٿْش‬ ‫هٔخٍس‬‫ىخڃش‬‫ٿڀڄًِى‬ ِ‫حٿؼخن‬ َٝ٬‫حٿ‬ َ‫اٿ‬ ًٍَ‫حٿڄ‬ ‫نظْـش‬ ‫حٿيًٿش‬ ‫ٿلٔخد‬ ‫حٿٜ٬زش‬ ‫رخٿ٬ڄڀش‬Repsol ‫كيًى‬ ِ‫ٳ‬ ‫ٻخڅ‬ ٌُ‫ًحٿ‬Brent Dated -1,65 USD، 26-ً،ٍَ‫أه‬ ‫نخكْش‬ ‫ڃن‬ٍ‫أٗخ‬‫ڃٔئًٽ‬ً‫٫ڄڀْخص‬ ٍ‫ا٣خ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄزَڃش‬ ‫حٿٜٴٸخص‬ ٩‫اه٠خ‬ ‫اٗټخٿْش‬ َ‫اٿ‬ ‫حٿڄئٓٔش‬ ‫ّ٘ټپ‬ ‫ڃخ‬ ٌ‫ى‬ ً ،‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫حٿٜٴٸخص‬ ‫ٗؿَحءحص‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ ٍ‫حٗٓظؼڄخ‬‫ٍأّيڂ‬ ِ‫ٳ‬ِ‫ٳ‬ ‫حٿَ٘حءحص‬ ُ‫انـخ‬ ‫أڃخځ‬ ‫٫خثٸخ‬ ‫حٿڄ٤ڀٌرش‬ ‫حٓؿخٽ‬. ٌْ‫طنٴ‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿڄًَنش‬ ‫ڃن‬ ‫ڃِّي‬ ‫اٟٴخء‬ ‫اڃټخنْش‬ ِ‫ٳ‬ َ٨‫حٿن‬ ‫حٿظٸْْڂ‬ ‫ٳَّٶ‬ ‫ّٸظَف‬ ٍ‫حٗ٣خ‬ ‫ىٌح‬ ِ‫ٳ‬ ً ً ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫ٛٴٸخص‬‫ا٫ٴخء‬‫حٿظَحطْذ‬ َ‫اٿ‬ ٩ٌ٠‫حٿو‬ ‫ڃن‬ َٗ‫حٿڄزخ‬ ٍ‫حٗٓظؼڄخ‬ ٍ‫ا٣خ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄزَڃش‬ ‫حٿٜٴٸخص‬ ‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫ٿڀٜٴٸخص‬ ‫حٿڄن٨ڄش‬‫٣زٸخ‬ ٢‫ٌٟحر‬ ً ‫ٍٷخرش‬ ‫آٿْخص‬ ٪ًٟ ٪‫ڃ‬ ١ٌ٤٘‫حٿ‬ ‫ٗڄخٽ‬ ‫ٍهٜش‬ ٍ‫ٯَح‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿڄْيحڅ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ريخ‬ ‫حٿڄ٬ڄٌٽ‬ ‫حٿظـخٍّش‬ ‫ٿٖ٫َحٱ‬. ‫ّغز‬‫ع‬‫ث٥٪ؤ‬ ‫٩قج٥ـ‬ ‫إؽجدز‬: ‫٫يى‬ ‫حٗؿَحءحص‬ ‫ڃٌٻَس‬ ‫طلْْن‬ ٩ًَ٘‫ڃ‬ ‫ا٫يحى‬ ٪‫ًٷ‬02/2003‫رظخٍّن‬21َ‫نٌٳڄز‬2003، ‫٫يى‬ َ‫حٕڃ‬ ٩ًَ٘‫حٿڄ‬ ‫ًّظ٠ڄن‬3158ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄئٍم‬17َ‫ىّٔڄز‬2002‫حٿڄظ٬ڀٶ‬‫رظن٨ْڂ‬‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫حٿٜٴٸخص‬ ‫ٿو‬ ‫حٿڄظڄڄش‬ ً ‫حٿڄنٸلش‬ ٌٜٙ‫حٿن‬ ً.‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫ٛٴٸخص‬ ‫ٿـنش‬ ٪‫ڃ‬ ‫ڃنخٷ٘ظو‬ ً ‫٫َٟو‬ ّ‫ڂ‬‫ط‬ ٩ًَ٘‫حٿڄ‬ ‫ىٌح‬ ‫اٟٴخء‬ ٍ‫رخٙ٫ظزخ‬ ٌ‫حٕه‬ ٪‫ًٷ‬ ‫ًٷي‬ ‫ىٌح‬ ،‫ٿڀڄٜخىٷش‬ ‫حٿنيخثْش‬ ‫ْٰٛظو‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿڀـنش‬ َ‫٫ڀ‬ ‫٫َٟو‬ ‫ْٓظڂ‬ ً ‫ٿڀڄئٓٔش‬ ‫حٿٜٴٸخص‬ ‫ىٌه‬ ٌْ‫طنٴ‬ ٌٍ‫ڃٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿڄًَنش‬ ‫ڃن‬ ‫حٿڄِّي‬. ٜ‫ث٥ضذٝٺ‬ ٜ‫ٙشٹ‬ ٜ‫صْ٦ٺ‬: ‫د‬ ‫ّٔش‬ٓ‫حٿڄئ‬ ‫ڃٜخٿق‬ ‫ّي‬‫ي‬٬‫ط‬ ‫حٿظيٷْٶ‬ ‫ٳَّٶ‬ ‫ّٔـپ‬َٝ٫‫حٗؿَحءحص‬ ‫ڃٌٻَس‬ ‫طلْْن‬ ٩ًَ٘‫ڃ‬‫حٿڄٌٻٌٍس‬ ‫حٿنيخثْش‬ ‫ْٰٛظو‬ ِ‫ٳ‬َ‫٫ڀ‬‫ٿڀڄئٓٔش‬ ‫حٿڄلًَٷخص‬ ‫ٛٴٸخص‬ ‫ٿـنش‬ ‫ڃٜخىٷش‬.‫ّٶ‬‫ڀ‬٬‫ّظ‬ ‫ؿيّي‬ َ‫أڃ‬ ٍ‫اٛيح‬ ّ‫ڂ‬‫ط‬ ‫أنو‬ ‫٫ڀڄخ‬ ‫حٿ٬ڄٌڃْش‬ ‫حٿٜٴٸخص‬ ‫رظن٨ْڂ‬(‫٫يى‬ َ‫حٕڃ‬1039‫رظخٍّن‬13ٍّ‫ڃخ‬2014)ِ‫ٳ‬ ٍ‫حٗ٫ظزخ‬ ‫ر٬ْن‬ ‫أهٌه‬ ِٰ‫ّنز‬ ‫حٿظلْْن‬ ‫ّش‬ْ‫٫ڄڀ‬.

×