Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosyal medya hesaplarınızı güvende tutun

739 views

Published on

Sefa Akcan memleketimiz için büyük bir hizmet yaptı :)
Facebook, Twitter, Instagram, Google (Gmail, Youtube ve Google+) hesaplarını güvende tutmanın ve bu hesapları hacklemeye / çalmaya çalışan kişilerden nasıl korunacağımızı bize tane tane anlatmış.
Göz atmakta büyük fayda var.

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosyal medya hesaplarınızı güvende tutun

 1. 1. Sosyal Medya Güvenlik Sunumu
 2. 2. Facebook
 3. 3. Bu uto a tıkla arak, Fa e ook ta ugü e kadar pa laştığı ız fotoğraflar, ideolar, iletiler . şe leri i dire ilirsi iz. Dikkat: İ dirdiği iz u klasörü içerisi de esajlaş a geç işi iz de ulu akta e daha ö ede sil iş olduğu uz esajlar orta a çıka il ektedir.
 4. 4. Fa e ook kulla ı ı adı ızı urada değiştire ilirsi iz. Kulla ı ı adı, fa e ook. o / li ki deki kıs ıdır.
 5. 5. Giriş u arıları seçe eği i açarak, Fa e ook hesa ı ıza farklı ir o il ihazda a da bilgisayardan girilirse bildirim alabilirsiniz. Ta ı a ihazlar a arı a girip, daha ö eki girdiği iz tü ihazları te izle erek u özelliği daha etki şekilde kulla a ilirsi iz.
 6. 6. İki faktörlü ki lik doğrula ası seçe eği i aktif edip, telefo u ara ızı Fa e ook hesa ı ıza utlaka ta ı la ı . Bu sa ede herha gi iri, şifre izi ilse dahi; telefo u uza gele o a kodu u il ede Fa e ook hesa ı ıza giriş apa az.
 7. 7. Hesap varisi a arı a girip, arkadaşları ızda seçe eği iz ir kişi, ha atı ızı ka et e iz duru u da Fa e ook profili ize üdahale ede ilir. Hesap arisi olarak seçtiği iz kişi esajları ızı oku a az.
 8. 8. Güve ilir kişiler a arı a girip seçe eği iz a da 5 kişi, hesa ı ıza erişi i izi ka et e iz duru u da şifre izi çalı ası, hesa ı ızı gü e lik ede i le kilitle esi . sizlere irer kod ere ile ek, u sa ede hesa ı ıza tekrar giriş apa ile eksi iz.
 9. 9. Giriş aptığı yer a arı a girip, e so giriş aptığı ız erleri e ihazları göre ilirsi iz. Bu sa ede giriş aptıkta so ra çıkış ap a ı u uttuğu uz herha gi ir ihaz arsa, o ihazda oturumunuzu kapatabilirsiniz.
 10. 10. Za a Tü eli e ki ler ir şe etiketle e ilir? a arı a girip Zaman tünelinde kimler pa laşı da ulu a ilir seçe eği i utlaka sadece ben apı . İsterse iz ir tek doğu gü leri izde i sa lar du arı ıza aza ilsi di e u a arı gü lüğü e aça ilirsi iz. A ak u a arı kapalı ol ası, ilgisa arı a a da profili e irüs ulaşa ları u irüsü size e arkadaşları ıza da ulaştır ası ı e gelle e ektir.
 11. 11. Arkadaşları ı se i etiketlediği gö deriler za a tü eli de görü ede ö e o a ı a sunulsun mu? seçe eği i de utlaka açık apı , u sa ede u gu suz fotoğrafları profili ize sizi o a ı ız ol ada düş esi i e gelle e ile eksi iz.
 12. 12. Sol menüden Uygulamalar kıs ı a girip, Fa e ook ile giriş aptığı ız u gula aları ko trol edi . Artık kulla adığı ız u gula alar arsa, utlaka u gula a ı a ı da ulu a çarpı uto u la u gula a a erdiği iz izi leri iptal edi . Eğer ki se erek o adığı ız a a profili izde sürekli pa laşı apa herha gi ir o u vs var ise, uygulama görü ürlüğü ü sadece ben apı . 1 2
 13. 13. Profil res i le giriş uto u a tıkla ıp, şifre i hatırla derse iz; artık fa e ook a giriş aparke şifre gir e ize gerek kal az. Sade e profil fotoğrafı a tıkla arak hesa ı ıza giriş apa ilirsi iz. A ak u a arı, eğer ki ilgisa arı ızı kulla a tek kişi sizse iz ö eri oruz. Aksi taktirde, aşkaları da hesa ı ıza girebilir.
 14. 14. Twitter
 15. 15. Twitter a arları a girip https://twitter.com/settings/account), Giriş Doğrula ası seçe eği i aktif ederse iz, twitter hesa ı ıza telefo u ara ıza gele şifre i gör e e ki se giriş apa az. Hesa ı ız kötü a açlı kişileri eli e geçemez. Yedek Kodu Al uto u da da ke di ize edek kodlar ala ilir, u ları gü e li ir erde sakla arak; telefo u uza herha gi ir zarar gelirse u kodlarla giriş apa ilirsi iz.
 16. 16. https://twitter.com/settings/applications li ki de , daha ö ede izi er iş olduğu uz u gula aları utlaka i ele i . Çok ili e şe ler hariç facebook, instagram vs tü izi leri kaldırı .
 17. 17. Twitter hesa ı ıza erde giriş apıldı vb esajlar hesa ı ızı çal ak a açlıdır, kesi likle u esajları aç ada silin. Twitter direkt esajda size gele hiç ir li ke tıkla a ı . Çok gü e diği iz kişiler ile olsa tıkla a ı . Twitter size hiç ir za a esaj at az, u u da u ut a ı .
 18. 18. Instagram
 19. 19. Telefonunuzdan i stagra a girip, a arlar uto u a tıkladıkta so ra iki faktörlü ki lik doğrula ası aşlığı ı açı e u özelliği utlaka aktif edi . Bu sa ede, facebook ve t itter da olduğu gi i; telefo u ara ıza şifre gel ede ki se hesa ı ıza giriş apa a a ak.
 20. 20. Bu ve bunun gibi mailleri okumadan geçin ya da silin. Bö le ir ail aldığı ızda ilk ko trol ede eği iz şe , ail adresi i uza tısı olsu . Kimden (From kıs ı daki ail adresi i so u @i stagra . o ile it i orsa, ili ki kötü a açlı kulla ı ılar hesa ı ızı ele geçir ek isti or. Tü sos al ed a siteleri içi geçerlidir u, ilk işi iz ail adresleri i uza tıları ı kontrol etmek olsun.
 21. 21. Gmail
 22. 22. Ö elikle, eğer ki Hot ail kulla ı orsa ız; size ir a ö e G ail e geç e izi ta si e edi oruz. He kulla ı ı daha kola dır he de hesa ı ızı çalı a riski çok daha düşüktür. Gmail a arları içi https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&utm_medium=act linkinden hesap a arları ıza gire eksi iz.
 23. 23. Oturu aç a e gü e lik kıs ı a tıkladıkta so ra, iraz aşağı a i ip apa ağı ız ilk iş adı lı doğrula a ı açmak olsun  A rı a u gula a şifreleri oluşturarak, gmail hesa ı ızla giriş ap a ız gereke u gula alara, ke di şifre izi er ede özel şifreler a arla arak giriş apa ilirsi iz.
 24. 24. Bir android telefo sahi i se iz e telefo u uz çalı dı sa, i e oturu aç a e gü e lik a arları ı alt kıs ı da telefo u uzu ulu seçe eği le, telefo u uzu gps üzeri de erede olduğu u göre ilirsi iz.
 25. 25. Hesap kurtarma seçeneklerinden, kurtarma e-posta ızı utlaka gü el e aktif ir e-posta ile değiştiri . Daha so ra size lazı ola ilir u e-posta. A rı a kurtar a telefo u ara ızı da ke di u ara ız eri e, telefo u arası a asla ir şe ol a a ağı ı düşü düğü üz akı ı ızda ulu a herha gi ir kişi i u arası ı ekle e ilirsi iz. A a ta ii ki ke di u ara ız her zaman için daha güvenlidir.
 26. 26. Gmail adresi izle giriş aptığı ız her site i, ağlı u gula alar e siteler, ka ıtlı şifreler kıs ı da görü tüle e ilir, gereksiz siteleri kaldıra ilirsi iz. Bu . siteler şifre izi asla göre ez a ak kişisel ilgileri ize ulaşa ilirler.
 27. 27. G ail i e güzel özellikleri de irisi de, reh eri izi çok zah etsiz ir şekilde edekle e il esidir. Bu u ap ak için android telefo u uzda A arlar > Hesaplar seçe eği de Google a tıkladıkta so ra, Kişiler uto u u aktif edi . Kişileri iz daha so ra gmail hesa ı ıza direkt olarak aktarıla aktır. Ye i ir telefo aldığı ızda, o telefo a u gmail adresi i girerek tü kişileri izi a ı da geri ükle e ilirsi iz.

×