Master Yacht - Luong lach

537 views

Published on

Tài liệu hướng dẫn luồng lạch sông ngòi tại Việt Nam. Trường đào tạo Du thuyền Master Yacht hiện là Trung tâm huấn luyện cấp bằng lại du thuyền duy nhất và đầu tiên tại Việt Nam. Hoàn tất khóa học và thi thực hành, học viên được cấp các loại chứng chỉ và bằng cấp chính quy của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Cấp.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
537
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Master Yacht - Luong lach

 1. 1. GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC LUOÀNG LAÏCH
 2. 2. PHAÀN I SOÂNG NGOØI VAØ DOØNG CHAÛY CHÖÔNG I : SOÂNG NGOØI I/ NGUOÀN GOÁC VAØ SÖÏ TAÏO THAØNH SOÂNG NGOØI
 3. 3. Haï löu Cöûa bieån S (Nam) E (Ñoâng) W(Taây) N(Baéc) Thöôïng löu Hình thaønh qua 3 giai ñoaïn : baét nguoàn, taïo thaønh, phaân taùn. Ña soá chaûy theo höôùng töø Taây baéc ñeán Ñoâng nam.
 4. 4.  .II/ NHÖÕNG YEÁU TOÁ CÔ BAÛN HÌNH THAØNH SOÂNG NGOØI VIEÄT NAM 1/ Vò trí giôùi haïn : Vieät Nam naèm phía ñoâng nam Chaâu Aù E&ES giaùp bieån ñoâng; W&WN giaùp Caêm Pu Chia vaø Laøo; N giaùp Trung Quoác. -Giôùi haïn : +Chieàu daøi bôûi  =23 o 22’ (N )& 8 o 23’(S) +Chieàu roäng bôûi  =102 o 10’ (W) & 109 o 24’ (E)
 5. 5. Nhaät Baûn TRUNG QUOÁC Moâng Coå AÁn Ñoä THAÙI BÌNH DÖÔNG Vieät Nam
 6. 6.  HAØ NOÄI  SAØI GOØN  =23 o 22’ (N)  = 8 o 23’(N)  = 109 o 24’ (E)  =102 o 10’ (E) L AØ O CAÊM-PU-CHIA TRUNG QUOÁC  HUEÁ B I EÅ N Ñ OÂ N G
 7. 7. 2/ Khaùi quaùt veà ñòa hình a/ Khu vöïc Baéc Boä : ñòa hình Baéc Boä khaù phöùc taïp, phaàn lôùn laø nuùi ñaù voâi, vuøng nuùi cao taäp trung ôû phía N & WN, hình thaønh caùc cao nguyeân ôû ñoù vaø thaáp daàn veà phía E&ES. Ña soá soâng ngoøi coù höôùng chaûy töø WN  ES b/ Khu vöïc Trung Boä : phöùc taïp nhaát, phaàn lôùn laø ñoài nuùi, chieàu ngang raát heïp. Chính daõy nuùi Tröôøng Sôn taïo neân daùng chöõ S, soâng ngaén & doác, moät soá soâng nhö Beán Haûi, soâng Höông, soâng Veä, Thu Boàn, Traø Khuùc khoâng chaûy theo höôùng WN-ES maø töø W  E (soâng Beán Haûi ) hoaëc töø WS  EN. c/ Khu vöïc Nam Boä : khaù baèng phaúng, cao trung bình so vôùi maët nöôùc bieån  15m , ña soá soâng ngoøi coù höôùng chaûy töø WN  ES. Ngoaøi 2 h/t soâng C.Long vaø Ñ.Nai, coøn coù moät maïng löôùi keânh raïch chaèng chòt khaùc.
 8. 8.  .III/ HEÄ THOÁNG SOÂNG NGOØI BAÉC BOÄ 1/ Heä thoáng Soâng Hoàng a/ Soâng Hoàng : Baét nguoàn töø Vaân Nam Trung Quoác. Chaûy vaøo Vieät Nam hôn 510km. Doøng chaûy theo höôùng töø taây baéc ñeán ñoâng nam, soâng coù ñoä doác trung bình treân doøng chính laø 0,23m / km. Nguoàn nöôùc chuû yeáu laø do möa muøa haï, muøa caïn möïc nöôùc trung bình 2,8m, ôû Haø Noäi toái thieåu cuoái naêm chæ coøn 1,7m. Muøa luõ trung bình laø 9m, möïc nöôùc toái ña coù luùc leân tôùi 14m, vuøng haï löu soâng chòu aûnh höôûng cheá ñoä nhaät trieàu bieån vôùi bieân ñoä  2m. Luoàng laïch treân Soâng Hoàng thay ñoåi thaát thöôøng vaø coù raát nhieàu coàn baõi ngaàm, noåi ôû ven bôø hoaëc ôû caùc cöûa soâng.
 9. 9. b / Caùc soâng khaùc thuoäc heä thoáng Soâng Hoàng Ña soá caùc soâng naøy ñeàu baét nguoàn töø caùc cao nguyeân thuoäc bieân giôùi phía baéc vaø taây baéc nöôùc ta. Neáu keå töø haï löu ngöôïc leân thì phía höõu ngaïn Soâng Hoàng coù caùc phuï löu nhö soâng Ninh Cô, soâng Ñaùy Reõ, Soâng Ñaø. Veà phía taû ngaïn coù soâng Traø Lyù, Soâng Luoäc, Soâng Ñuoáng, soâng Ñaùy Con, Soâng Loâ, Soâng Chaûy. Rieâng Soâng Ñuoáng vaø Soâng Luoäc laø 2 con soâng noái thoâng heä thoáng Soâng Hoàng vôùi heä thoáng soâng Thaùi Bình. Caùc soâng naøy noùi chung khaû naêng khai thaùc vaän taûi thuûy coøn coù nhieàu haïn cheá so vôùi Soâng Hoàng.
 10. 10.  HAÛ NOÄI S.ÑAØ S.HOÀNG S,CAÁM S.LOÂ S.CHAÛY C.BA LAÏT S.ÑAÙY CON S.LUÏC NAM S.THAÙI BÌNH C.THAÙI BÌNH C.VAÊN UÙC S.CAÀU S.THÖÔNG S.ÑAÙY S.ÑUOÁNG TRUNG QUOÁC LAØO SOÂNG NGOØI KHU VÖÏC BAÉC BOÄ
 11. 11. 2/ Heä thoáng soâng Thaùi Bình  a/ Soâng Thaùi Bình : Soâng Thaùi Bình khoâng coù nguoàn chính, noù ñöôïc hôïp thaønh bôûi Soâng Caàu (töø Thaùi Nguyeân), Soâng Thöông (töø OÂn Chaâu Laïng Sôn), soâng Luïc Nam ( töø Luïc Ngaïn ) doàn veà Phaû Laïi, sau ñoù taùch ra nhieàu chi löu nhö soâng Kinh Thaày ñoå ra cöûa Caám, soâng Baïch Ñaèng ñoå ra cöûa Nam Trieäu, soâng Kinh Moân ( töø ngaõ 3 Keøo ñeán ngaõ 3 Noáng ) chaûy vaøo Soâng Caám ñeå ñoå ra cöûa Caám. - Doøng chính cuûa soâng Thaùi Bình ñoå ra cöûa Thaùi Bình, cöûa Vaên UÙc, cöûa Laïch Tray. - loøng soâng Thaùi Bình roäng, nöôùc chaûy yeáu, möïc nöôùc ít thay ñoåi ñoät bieán, luoàng laïch oån ñònh, ít baõi boài, gheành, lôû…Neân taøu thuyeàn löu thoâng ñöôïc quanh naêm.
 12. 12. b/ Caùc soâng khaùc thuoäc heä thoáng soâng Thaùi Bình : bao goàm caùc soâng nhö Soâng Caám, soâng Baïch Ñaèng, Soâng Caàu, Soâng Thöông vaø soâng Luïc Nam. Caùc soâng naøy noùi chung ñeàu ôû möùc ñoä nhoû hôn soâng Thaùi Bình vaø khaû naêng khai thaùc vaän taûi thuûy cuõng haïn cheá hôn.  
 13. 13.  .IV/ HEÄ THOÁNG SOÂNG NGOØI TRUNG BOÄ  Caùc soâng thuoäc khu vöïc Trung Boä keùo daøi töø Thanh Hoùa ñeán Ninh Thuaän, nhìn chung khoâng lieân keát hình thaønh caùc heä thoáng soâng maø phaân boá raûi raùc vaø phaàn lôùn soâng chæ coù 1 cöûa ra bieån, soâng coù töø 2 cöûa trôû leân raát ít. Do ñòa hình mieàn Trung vöøa daøi laïi vöøa heïp neân caùc soâng ñeàu baét nguoàn töø caùc cao nguyeân bieân giôùi phía taây Vieät – Laøo cuûa daõy nuùi Tröôøng Sôn, chính vì caùc yeáu toá naøy maø soâng ngoøi mieàn trung ñeàu ngaén vaø doác. 1/ Caùc soâng coù höôùng chaûy töø taây baéc ñeán ñoâng nam - Bao goàm caùc soâng nhö : Soâng Chu, Soâng Maõ (Thanh Hoùa) ñoå ra cöûa Laïch Tröôøng, Laïch Traøo. Soâng Caû, Soâng La (Ngheä Tænh) ñoå ra cöûa Hoäi vaø cöûa Loø. Soâng Gianh,
 14. 14. soâng Nhaät Leä (Quaûng Bình) ñoå ra cöûa Gianh, cöûa Nhaät Leä. Soâng Thaïch Haõn (Quaûng Trò ) ñoå ra cöûa Thaïch Haõn, Ñoâng Haø. Soâng Haø Giao (Bình Ñònh) ñoå ra cöûa Quy Nhôn. Soâng Ñaø Raèng (Phuù Yeân) ñoå ra cöûa Tuy Hoøa. 2/ Caùc soâng coù höôùng chaûy töø taây nam ñeán ñoâng baéc : - Bao goàm caùc soâng nhö : Soâng Höông (Hueá) ñoå ra cöûa Thuaän An. Soâng Thu Boàn (Quaûng Nam) ñoå ra cöûa Hoäi An. Soâng Traø Khuùc, Soâng Veä (Quaûng Ngaõi) ñoå ra cöûa Coå Luõy, rieâng Soâng Veä ñoå ra 2 cöûa laø cöûa Myõ YÙvaø cöûa Coå Luõy. 3/ Soâng coù höôùng chaûy töø taây sang ñoâng : - Chæ coù moät con soâng duy nhaát chaûy theo höôùng ñoù laø soâng Beán Haûi ( Quaûng Trò) ñoå ra cöûa Tuøng.  
 15. 15. SOÂNG NGOØI KHU VÖÏC TRUNG BOÄ B.THUÛY S.LA S.CAÛ C.HOÄI S.GIANH C.NHAÄT LEÄ S.BHAÛI C.TUØNG HUEÁ ÑAØ NAÜNG S.THU BOÀN C.HOÄI AN Q.NGAÕI Q.NHÔN S.ÑAØ RAÈNG VINH Ñ.HÔÙI Q.TRÒ HAÛI NAM LAØO CAÊM-PU-CHIA BIEÅN ÑOÂNG
 16. 16.  .V/ HEÄ THOÁNG SOÂNG NGOØI NAM BOÄ 1/ Heä thoáng soâng Cöûu Long Heä thoáng soâng Cöûu Long laø phuï löu cuûa soâng Meâ Coâng, baét nguoàn töø Taây Taïng thuoäc tænh Vaân Nam Trung Quoác, ôû ñoä cao 5000m, chieàu daøi toaøn boä tôùi 4200km, chaûy qua caùc nöôùc nhö Mieán Ñieän, Laøo, Thaùi Lan, Caêm Pu Chia, phaàn chaûy vaøo nöôùc ta chæ laø ñoaïn ngaén cuûa haï löu soâng Meâ Coâng theo höôùng töø taây baéc ñeán ñoâng nam, chia nhaùnh taïi ngaõ 3 Noâng Peânh thaønh Soâng Tieàn vaø Soâng Haäu. Ngoaøi ra coøn coù moät heä thoáng keânh , raïch chaèng chòt khaùc taïo thaønh maïng löôùi noái thoâng caùc soâng laïi vôùi nhau voâ cuøng thuaän lôïi cho giao thoâng thuûy vaän.
 17. 17. a/ Soâng Tieàn : Nhaùnh chaûy ôû phía baéc laø Soâng Tieàn, daøi 330km chaûy qua caùc tænh Ñoàng Thaùp, Cöûu Long, Tieàn Giang vaø Beán Tre. Soâng Tieàn ñoå ra bieån bôûi 4 chi löu vaø 6 cöûa : - Soâng Coå Chieân daøi 74km ñoå ra 2 cöûa laø cöûa Coå Chieân vaø cöûa Cung Haàu. - Soâng Haøm Luoâng daøi 72km ñoå ra cöûa Haøm Luoâng - Soâng Ba Lai daøi 68km ñoå ra cöûa Ba Lai - Soâng Myõ Tho daøi 42km ñoå ra 2 cöûa laø cöûa Ñaïi vaø cöûa Tieåu. b/ Soâng Haäu : Nhaùnh chaûy ôû phía nam laø Soâng Haäu, daøi 319km, chaûy qua caùc tænh nhö An Giang, Ñoàng Thaùp, Haäu Giang, Cöûu Long. - Soâng Haäu ñoå ra bieån bôûi 3 cöûa laø Ñònh An, Ba Thaùc vaø Tranh Ñeà.
 18. 18. 2/ Heä thoáng soâng Ñoàng Nai :  Heä thoáng soâng Ñoàng Nai chuû yeáu baét nguoàn töø trong nöôùc nhö cao nguyeân Laâm Vieân vaø Di Linh, do caùc nhaùnh phuï löu nhö Ña Nhim, Ña Dung, La Ngaø vaø Soâng Beù hôïp thaønh. Bao goàm caùc soâng nhö soâng Ñoàng Nai, soâng Saøi Goøn, soâng Vaøm Coû Ñoâng vaø Vaøm Coû Taây, soâng Loøng Taøu, ñoå ra moät doøng chính laø soâng Nhaø Beø vaø moät cöûa chính laø cöûa Soaøi Raïp. Nhaùnh phuï theo soâng Loøng Taøu ñoå ra cöûa phuï laø cöûa Caàn Giôø, ngoaøi ra coøn nhieàu keânh, raïch nhoû khaùc, choå saâu nhaát laø cöûa Soaøi Raïp vaø ngaõ 3 Ñeøn Ñoû. - Rieâng soâng Ñoàng Nai daøi vaøo khoaûng 500km, roäng töø 40  600m, ôû haï löu coù nôi roäng töø 600  700m, taøu bieån coù troïng taûi haøng vaïn taán coù theå vaøo saâu trong noäi ñòa.  
 19. 19.  SAØI GOØN THUÛ DAÀU MOÄT S.LA NGAØ S.ÑOÀNG NAI S.BEÙ TAÂY NINH CAØ MAU CAÀN THÔ S.TIEÀN S.HAÄU BAÏC LIEÂU PHUÙ QUOÁC COÂN ÑAÛO BIEÅN ÑOÂNG SOÂNG NGOØI KHU VÖÏC NAM BOÄ CAÊM – PU - CHIA C.SOAØI RAÏP C.TIEÅU C.ÑAÏI C.BA LAI C.HAØM LUOÂNG C.ÑÒNH AN C.BA THAÙC C.TRANH ÑEÀ C.COÅ CHIEÂN C.CUNG HAÀU
 20. 20. CHÖÔNG II : DOØNG CHAÛY  .I/ QUAN HEÄ GIÖÕA CHAÁT ÑAÁT, LOØNG SOÂNG VAØ DOØNG CHAÛY 1/ Chaát ñaát :  Trong beà maët cuûa lôùp voõ traùi ñaát bao boïc quanh noù ñöôïc taïo thaønh baèng nhieàu lôùp ñaát hôïp laïi, rieâng ôû ñaây chuùng ta chæ ñeà caäp ñeán 3 loaïi ñaát cô baûn lieân quan ñeán soâng ngoøi laø : a/ Ñaát buøn : Laø loaïi ñaát coù haït kích thöôùc nhoû, hình caàu, boùng, nhaün, nheï vaø trôn. Thöôøng coù maøu toái nhö naâu xaùm, xaùm tro, coù troïng löôïng rieâng gaàn baèng vôùi nöôùc, deã hoøa laãn, khi laéng ñoäng ñaát buøn thöôøng meàm deûo, chaäm thoaùt nöôùc, laâu khoâ vaø cöùng raén khi khoâ.
 21. 21. b/ Ñaát caùt : Laø loaïi ñaát coù haït kích thöôùc nhoû nhöng lôùn hôn ñaát buøn töø 2 ñeán haøng chuïc laàn, ít hoøa tan trong nöôùc, hình theå ña daïng, beà maët thöôøng thoâ nhaùm, coù maøu vaøng caùt , vaøng naâu, troïng löôïng rieâng so vôùi nöôùc naëng hôn töø 2 laàn trôû leân, duø öôùt hay khoâ ñeàu cöùng, rôøi raïc ít baùm dính, nhanh thoaùt nöôùc vaø mau khoâ. c/ Ñaát soûi : Laø loaïi ñaát ñaù do quaù trình phaân hoùa laâu ñôøi taïo thaønh, chuùng coù hình theå ña daïng, lôùn hôn so vôùi ñaát caùt töø haøng chuïc ñeán haøng traêm laàn trôû leân, beà maët thöôøng saàn suøi, loài loõm, nhaùm. Ñaát soûi thöôøng coù maøu vaøng, naâu, naâu ñoû, troïng löôïng rieâng lôùn, khoâng hoøa laån trong nöôùc, chuùng raát cöùng, duø khoâ hay öôùt ñeàu rôøi raïc, khoâng lieân keát. 2/ Loøng soâng : - Laø beà maët phaàn ñaát tieáp xuùc quanh ngoaøi doøng chaûy,
 22. 22. keùo daøi töø nôi baét nguoàn ñeán cöûa soâng ra bieån, phía treân luoân ñöôïc phuû baèng nhieàu lôùp ñaát khaùc nhau, loøng soâng thöôøng dieãn bieán thay ñoåi phöùc taïp nhö : saâu, caïn, coàn, baõi, chöôùng ngaïi vaät vv…Nhöõng thay ñoåi ñoù cô baûn laø do caùc thaønh phaàn chaát di ñoäng trong nöôùc laéng tuï taïo thaønh maø doøng chaûy ñoùng vai troø chuû ñoäng. 3/ Doøng chaûy : - Laø quaù trình di chuyeån thoaùt nöôùc cuûa caùc khoái nöôùc lieân tuïc töø nôi cao xuoáng nôi thaáp taïo thaønh doøng chaûy. Noù luoân taùc duïng baøo moøn tröïc tieáp beà maët cuûa phaàn ñaát tieáp xuùc nhö löu vöïc, bôø, ñaùy soâng. Khaû naêng baøo moøn vaø laéng ñoäng trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa doøng chaûy phuï thuoäc vaøo löu toác, ñoä doác vaø ñieàu kieän khí töôïng, thuûy vaên, vaøo chaát ñaát ñaùy, vaøo hình thaùi loøng soâng vv… quyeát ñònh.
 23. 23.  .II/ AÛNH HÖÔÛNG CUÛA THÔØI TIEÁT, KHÍ HAÄU ÑEÁN DOØNG CHAÛY VAØ GIAO THOÂNG THUÛY VAÄN 1/ Thôøi tieát : - Laø nhöõng dieãn bieán thay ñoåi nhanh veà nhieät ñoä ( noùng, laïnh, möa, naéng ) cuûa moâi tröôøng khí quyeån trong thôøi gian ngaøy, thaùng. - Thôøi tieát thöôøng dieãn bieán thay ñoåi maø söï thay ñoåi lôùn cuûa noù thöôøng xaûy ra hieän töôïng boác hôi neáu naéng noùng vaø ngöng tuï thaønh maây möa vv…Taïo ra söï maát caân baèng cuûa nöôùc trong töï nhieân.
 24. 24. 2/ Khí haäu : - Laø nhöõng dieãn bieán thay ñoåi cuûa thôøi tieát theo chu kyø tuaàn hoaøn töông ñoái haøng naêm vaø theo töøng khu vöïc cuûa ñòa caàu. - Tuøy thuoäc vaøo caùc kinh, vó ñoä maø caùc cheá ñoä khí haäu coù söï tuaàn hoaøn khaùc nhau. Rieâng vôùi nöôùc ta thuoäc khí haäu xích ñaïo nhieät ñôùi gioù muøa, ñöôïc dieãn bieán tuaàn hoaøn theo chu kyø naêm laø 2 muøa, muøa khoâ vaø muøa möa. - Löôïng nöôùc möa nhieàu nhaát trung bình vaøo thaùng 8 aâm lòch, neân vaøo nhöõng ngaøy thaùng naøy luoàng laïch nöôùc ta thay ñoåi nhanh vaø phöùc taïp, nhaát laø vaøo nhöõng ngaøy coù baõo, ngoaøi gioù maïnh vaø xoaùy coøn keøm theo möa to gaây neân luõ luït, taïo thaønh doøng chaûy phuû luoàng raát nguy hieåm.
 25. 25. 3/ Baõo nhieät ñôùi vaø caùc bieän phaùp phoøng choáng baõo : a/ Baõo vaø aûnh höôûng cuûa baõo : baõo laø moät vuøng aùp suaát thaáp cuûa khoâng khí phaùt sinh treân caùc bieån nhieät ñôùi vôùi söùc gioù maïnh töø caáp 8 trôû leân (  62km/ h trôû leân). Baõo thöôøng keøm theo möa to vaø nhieàu hieän töôïng khaùc. Neáu vuøng aùp suaát thaáp cuûa khoâng khí phaùt sinh treân caùc bieån nhieät ñôùi chæ coù gioù maïnh caáp 6, caáp 7 thì ñöôïc goïi laø aùp thaáp nhieät ñôùi. - AÙp thaáp nhieät ñôùi vaø baõo ñeàu laø nhöõng hieän töôïng thôøi tieát nguy hieåm. Möùc ñoä nguy hieåm phuï thuoäc vaøo tình hình gioù maïnh, tình hình soùng bieån vaø möa. b/ Caùc bieän phaùp tieán haønh phoøng choáng baõo : - Khi ñöôïc tin baùo coù baõo, neáu coøn ñaäu ôû beán hoaëc caûng, thì coù theå xin hoaûn leänh rôøi beán ñeå laøm coâng taùc phoøng choáng baõo taïi beán.
 26. 26. 4- Quyõ ñaïo baõo nhieät ñôùi : Xích ñaïo   0 o Nam baùn caàu Baéc baùn caàu   20 o    20 o  Baùn voøng nguy hieåm Baùn voøng haøng haûi ñöôïc Baùn voøng haøng haûi ñöôïc Baùn voøng nguy hieåm
 27. 27. - Tröôøng hôïp ñang treân ñöôøng ñi maø ñöôïc tin coù baõo, neáu coøn thôøi gian thì toát nhaát laø tìm nôi neo ñaäu an toaøn taïi moät beán hay caûng naøo gaàn nhaát. Luùc naøy thuyeàn tröôûng phaûi cho trieån khai nhanh choùng caùc coâng vieäc sau ñaây : + Leänh cho thuûy thuû coá ñònh taát caû caùc trang thieát bò duïng cuï treân taøu goïn gaøng, chaéc chaén, haï thaáp ñoä cao cuûa coät tín hieäu hoaëc coät buoàm (neáu coù theå ñöôïc), ñöa caàn caåu veà vò trí quy ñònh. Kieåm tra vaø laøm kín naép haàm haøng ñeà phoøng nöôùc bieån hoaëc nöôùc möa coù theå traøn vaøo laøm hö hoûng haøng hoùa, taêng cöôøng neo vaø gia coá theâm daây buoäc taøu. Taêng cöôøng ñeäm va veà phía maïn tieáp xuùc vôùi caàu taøu hoaëc vôùi phöông tieän khaùc, khi buoäc daây phaûi ñaûm baûo an toaøn, chaéc chaén, ñuùng kyõ thuaät. + Ñoái vôùi nhaø beáp phaûi chuaån bò côm vaø khaåu phaàn aên döï phoøng tröôùc khi baõo ñeán, ñoàng thôøi thu doïn noài neâu,
 28. 28. baùt dóa, beáp daàu xeáp vaøo thuøng coù ñeäm loùt baèng vaät lieäu meàm khoâng ñeå rung laéc laøm ñoå beå. + Phaûi luoân luoân cöû moät toà thöôøng tröïc ôû taøu vaø gaàn khu vöïc ñaäu taøu ñeå khi caàn coù theå huy ñoäng kòp thôøi phoøng choáng baõo, khi baõo ñeán taát caû thuyeàn vieân phaûi coù maët treân taøu nghieâm chænh thöïc hieän meänh leänh cuûa ngöôøi chæ huy moät caùch chính xaùc vaø hieäu quaû nhaát. + Ñoái vôùi y taù cuûa taøu phaûi chuaån bò saün moät soá thuoác, boâng baêng caàn khi caáp cöùu. - Tröôøng hôïp baõo aäp ñeán baát ngôø khi taøu ñang haønh trình thì thuyeàn tröôûng cuõng phaûi toå chöùc caùc bieän phaùp nhö treân ñoàng thôøi vaän duïng heát khaû naêng ñieàu ñoäng cuûa mình vaø coâng suaát cuûa maùy taøu ñeå ñöa taøu vaøo nhöõng nôi an toaøn hoaëc traùnh cho taøu bò troâi daït vaøo nhöõng nôi nguy hieåm.
 29. 29.  .III/ ÑAËC TÍNH CÔ BAÛN CUÛA THUÛY TÓNH VAØ ÑOÄNG LÖÏC HOÏC 1/ ÔÛ ñieàu kieän tónh : - Nöôùc laø moät trong nhöõng daïng chaát loûng, khi caùc khoái nöôùc ôû ñieàu kieän tónh coù nhöõng ñaëc tính nhö sau : + Luoân coù xu höôùng caân baèng, phaúng veà maët thoaùng. + Luoân caân baèng löïc taùc duïng ôû moïi höôùng. 2/ ÔÛ ñieàu kieän ñoäng : - Khi caùc chaát loûng chuyeån ñoäng thì traïng thaùi dieãn bieán cuûa chuùng nhö sau : + Coù söï ma saùt trôn, tröôït vaø baùm dính vôùi phaàn tieáp xuùc tónh xung quanh. + Coù quaùn tính tyû leä thuaän vôùi toác ñoä khoái löôïng cuûa noù.
 30. 30. + Coù xu höôùng c/ñoäng thaúng töø nôi P cao ñeán nôi P thaáp. + Coù xu höôùng trôû veà traïng thaùi caân baèng veà maët phaúng khi ngoaïi löïc thoâi taùc duïng. + Gaëp vaät caûn chuùng coù söï c/ñ ñoåi höôùng, v, söï thay ñoåi naøy p/thuoäc vaøo phöông c/ñ cuûa d/chaûy & beà maët vaät caûn.  Doøng chaûy an toaøn thöôøng coù maøu xanh thaåm, saâu hôn, beà maët phaúng vaø eâm, keùo daøi lieân tuïc vaø coù v nhanh hôn so vôùi nhöõng doøng chaûy khaùc hoaëc vôùi hai beân bôø . Ngöôïc laïi nhöõng doøng chaûy khoâng an toaøn coù maøu saùng laáp laùnh nhaát laø vaøo nhöõng ñeâm traêng saùng hay trôøi naéng to, beà maët doøng chaûy xuaát hieän doøng nöôùc cuoän, xoaùy, coù nhieàu ngaán nöôùc, soùng nhaáp nhoâ goà gheà hoaëc coù boït traéng, doøng chaûy khoâng lieân tuïc hay giaùn ñoaïn thì ñoù laø nhöõng nôi khoâng oån ñònh , ñaùy soâng dieãn bieán phöùc taïp raát nguy hieåm cho vieäc chaïy taøu.
 31. 31.  .IV/ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA CAÙC DAÏNG ÑOAÏN SOÂNG 1/ Daïng ñoaïn soâng thaúng : Maët caét ngang soâng maët nöôùc ÔÛ giöõa soâng saâu baõi ven bôø
 32. 32. Bôø doi Baõi caïn Nöôùc saâu Bôø vònh maët caét ngang soâng 2/ Daïng ñoaïn soâng cong
 33. 33.  .V/ ÑAËC ÑIEÅM DIEÃN BIEÁN CUÛA ÑAÙY SOÂNG QUA CAÙC GIAI ÑOAÏN 1/ Giai ñoaïn thöôïng löu : Thöôïng löu Haï löu Maët caét doïc soâng Thöôïng löu Chöôùng ngaïi vaät
 34. 34. Maët caét doïc soâng Thöôïng löu Thöôïng löu Haï löu Chöôùng ngaïi vaät 2/ Giai ñoaïn trung löu a/ Veà muøa möa : giai ñoaïn naøy maëc duø löu toác giaûm nhöng khoâng ñaùng keå, veà muøa möa haàu nhö nöôùc chaûy moät chieàu, coàn baõi hình thaønh töông töï nhö giai ñoaïn thöôïng löu nhöng ñuoâi coàn hoaëc baõi ngaàm ngaén hôn. b/ Veà muøa khoâ : coàn baõi hình thaønh caû 2 phía
 35. 35. 3/ Giai ñoaïn haï löu : ñaây laø ñieàu kieän lyù töôûng ñeå laéng ñoäng caùc chaát di ñoäng trong nöôùc. Coàn, baõi hình thaønh veà caû 2 phía töông ñoái ñeàu, ñuoâi coàn lan toûa ra 2 beân. Maët caét doïc soâng Thöôïng löu Thöôïng löu Haï löu Chöôùng ngaïi vaät
 36. 36. A B C D E Thöôïng löu Haï löu  .VI/ QUY LUAÄT DIEÃN BIEÁN CUÛA CAÙC DAÏNG DOØNG CHAÛY 1/ Doøng chaûy phaân luoàng :
 37. 37. Doøng chaûy an toaøn 2/ Doøng chaûy phuû luoàng : Doøng chaûy phuû luoàng thöôøng xuaát hieän vaøo muøa nöôùc lôùn, nhaát laø nhöõng ngaøy coù luõ, möïc nöôùc soâng daâng leân cao ñoät ngoät. Ñaëc ñieåm cuûa doøng chaûy phuû luoàng laø: Laøm cho ngöôøi ñieàu khieån phöông tieän treân soâng maát phöông höôùng, khoù xaùc ñònh luoàng ñi an toaøn.
 38. 38. Bôø loài (bôø doi) Bôø loõm ( bôø vònh ) Doøng chaûy treân maët Doøng chaûy döôùi ñaùy Ñöôøng chaïy taøu an toaøn 3/ Doøng chaûy vaën : Thöôøng xuaát hieän ôû nhöõng ñoaïn soâng cong vaø sinh ra hai doøng chaûy gaàn nhö ngöôïc chieàu nhau : 1 doøng treân maët vaø 1 doøng döôùi ñaùy.
 39. 39. Taâm xoaùy Xu theá cuûa doøng chaûy 4/ Ñaëc ñieåm dieån bieán cuûa doøng chaûy xoaùy: a/ Doøng chaûy xoaùy aâm aùp truïc ñöùng : Thöôøng gaëp ôû ñoaïn soâng coù bôø loõm, taïo thaønh doøng chaûy roái cuoän troøn theo hình troân oác töø treân xuoáng döôùi, taâm xoaùy nhö caùi roán nöôùc bò loõm haún xuoáng.
 40. 40. Xu höôùng cuûa caùi beø beø Taâm xoaùy b/ Doøng chaûy xoaùy döông aùp truïc ñöùng : Sinh ra doøng chaûy naøy laø do doøng nöôùc ñang ñi thaúng gaëp bôø loài hay gheành ñaù, chöôùng ngaïi vaät aên nhoâ ra Soâng. Doøng chaûy coù dieãn bieán ngöôïc laïi vôùi doøng chaûy xoaùy aâm aùp truïc ñöùng.
 41. 41. Doøng xoaùy Truïc ngang Ñaùy soâng daïng baäc theàm c/ Doøng chaûy xoaùy truïc ngang : Doøng chaûy ñang ñi thaúng do gaëp ñaùy soâng khoâng baèng phaúng daïng baäc theàm (tam caáp) neân bò maát thaêng baèng vaø ñaâm thaúng xuoáng ñaùy, sau ñoù môùi ngoùc leân laïi bò doøng nöôùc treân maët xoâ tôùi buoäc chuùng phaûi chaûy cuoän troøn quanh ñöôøng truïc naèm ngang.
 42. 42. PHAÀN II THUÛY TRIEÀU – COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ PHAÂN CAÁP LUOÀNG, TUYEÁN – BAÛN ÑOÀ VAØ LÖÔÏC ÑOÀ ÑÖÔØNG SOÂNG CHÖÔNG I : THUÛY TRIEÀU – COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ PHAÂN CAÁP LUOÀNG, TUYEÁN I/ KHAÙI NIEÄM VEÀ THUÛY TRIEÀU
 43. 43. 1/ Ñònh nghóa thuûy trieàu : Hieän töôïng nöôùc bieån daâng leân vaø haï xuoáng trong moät ngaøy ñeâm goïi laø thuûy trieàu. 2/ nguyeân nhaân sinh ra thuûy trieàu : coù 2 thuyeát - Thuyeát tónh löïc hoïc cuûa Niu Tôn - Thuyeát ñoäng löïc hoïc cuûa La-Pô-Laùt Coù 3 loaïi trieàu chính laø : Nhaät trieàu, baùn nhaät trieàu vaø taïp trieàu. - Nhaät trieàu laø trong (24h50’) traêng coù 1 laàn NL vaø 1 laàn NX. Nhö khu vöïc Hoøn Gai, Ñoà Sôn vaø Hoøn Daáu. - Baùn nhaät trieàu laø (24h50’) traêng coù 2 laàn nöôùc leân vaø 2 laàn nöôùc xuoáng, nhö vuøng bieån phía ñoâng Nam Boä.   Taïp trieàu laø h/hôïp 2 loaïi trieàu noùi treân nhö vuøng bieån mieàn Trung. Thaùng coù soá ngaøy nhaät trieàu > soá ngaøy baùn nhaät/tr thì goïi laø nhaät/tr khoâng ñeàu nhö ôû caûng Cöûa Hoäi vaø ngöôïc laïi laø baùn nhaät trieàu khoâng ñeàu nhö ôû Quy Nhôn, Saøi Goøn. Khi möïc nöôùc trieàu leân goïi laø TL, möïc nöôùc cao nhaát goïi laø ÑT, khi möïc nöôùc xuoáng laø TX, möïc nöôùc thaáp nhaát goïi laø chaân trieàu.
 44. 44. Ch/ leäch möïc nöôùc giöõa ñænh trieàu vaø chaân trieàu cuûa 2 con trieàu lieàn nhau goïi laø cheânh leäch trieàu. Khoaûng thôøi gian töø luùc xuaát hieän ch/ trieàu ñeán ñænh trieàu lieàn sau ñoù goïi laø thôøi gian trieàu daâng ( TD ), khoaûng th/gian ngöôïc laïi töø luùc xuaát hieän ñ/ trieàu ñeán chaân trieàu keá sau ñoù goïi laø thôøi gian trieàu ruùt ( TR ). Khoaûng th/ gian giöõa 2 laàn xuaát hieän ñænh trieàu hoaëc chaân trieàu lieàn nhau goïi laø chu kyø trieàu. H ñ H c H c T d T r Chu kyø trieàu
 45. 45.   3/ Ñaëc ñieåm thuûy trieàu : Trong thôøi gian nöûa thaùng, möïc nöôùc trieàu cuõng theo moät quy luaät nhaát ñònh, töø trieàu keùm taêng daàn leân ñeán trieàu trung bình, roài ñeán trieàu cöôøng vaø sau ñoù giaûm daàn xuoáng trieàu trung bình ñeán trieàu keùm. 15 ngaøy trong thaùng 1 3 5 7 9 12 15 TG
 46. 46. ÔÛ caùc cöûa soâng roäng nhöng caïn thöôøng coù nhieàu baõi caùt ngaàm, khi thuûy trieàu leân maïnh, soùng trieàu lôùn tieán vaøo coï xaùt vôùi ñaùy soâng vaø bò bieán daïng, taïo thaønh nhöõng ñôït soùng thaúng ñöùng nhö böùc töôøng nöôùc chaén ngang cöûa soâng, nöôùc tieáp tuïc doàn leân laøm cho cheânh leäch trieàu taêng leân. Cheânh leäch toác ñoä truyeàn ñænh soùng vaø chaân soùng cuõng taêng leân, ñænh phía sau ñuoåi kòp chaân soùng phía tröôùc, ñænh soùng caøng cao thì maët tröôùc soùng trieàu caøng trôû neân doác ñöùng vaø khi tieán ngöôïc soâng bò ñoå vôõ gaây neân tieáng keâu raát döõ doäi. Nhöõng kyø nöôùc cöôøng, soùng trieàu daâng leân raát khuûng khieáp, toác ñoä truyeàn soùng trieàu raát lôùn, coù nôi ñaït töø 8  10m/s. ÔÛ cöûa soâng Ama-Zoân (Nam Myõ), cöûa soâng Tieàn Ñöôøng (Trung Quoác), chieàu cao kyø nöôùc cöôøng coù theå leân ñeán 6m.
 47. 47. Thuûy trieàu leân xuoáng maïnh laøm xoùi lôû loøng soâng, cuoán phuø sa ra bieån, loøng soâng ít bò boài laéng, nhö ôû soâng Saøi Goøn loøng soâng ít bò boài laïi roäng vaø saâu neân taøu 1 vaïn taán coù theå ñi saâu vaøo noäi ñòa caùch bôø bieån 86km. Rieâng vònh Baéc Boä, thuûy trieàu yeáu hôn, soâng ngoøi mang nhieàu phuø sa neân ôû caùc cöûa soâng thöôøng hay bò boài, nhaát laø caûng Haûi Phoøng neân phaûi naïo veùt thöôøng xuyeân. Ngöôøi ta coøn lôïi duïng thuûy trieàu ñeå töôùi nöôùc, tieâu nöôùc cho ñoàng ruoäng. Thuûy trieàu laø moät kho naêng löôïng voâ taän, öôùc tính theá giôùi coù theå khai thaùc thuûy trieàu vôùi 1 nghìn trieäu ki-loâ-oaùt gaáp röôõi naêng löôïng cuûa taát caû soâng ngoøi coäng laïi. Thöïc ra ñeå giaûi thích thaät ñaày ñuû tính chaát phöùc taïp cuûa thuûy trieàu coøn phaûi xeùt ñeán ñòa hình, ñòa chaán, möùc ñoä thoâ nhaùm goà gheà cuûa ñaùy bieån, möùc ñoä roäng heïp, noâng saâu cuûa caùc cöûa soâng vaø tình hình thay ñoåi cuûa khí töôïng thuûy vaên.
 48. 48.  .II/ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA THUÛY TRIEÀU CAÙC VUØNG VEN BIEÅN NÖÔÙC TA 1/ Vuøng bieån töø Baéc Boä ñeán Cöûa Tuøng (Quaûng Trò): a/ Vuøng Baéc Boä vaø Thanh Hoùa: Th/trieàu vuøng naøy thuoäc c/ñ nh/trieàu thuaàn nhaát, haàu heát chæ coù 1 laàn NL vaø 1 laàn NR. Bieân ñoä t/b töø 3  4m. Vuøng laân caän H/Phoøng vaø H/ Gai chæ coù chöøng 1 ñeán 3 ngaøy coù 2 laàn nöôùc lôùn vaø 2 laàn nöôùc roøng. Ngaøy coù 2 laàn NL vaø 2 laàn NR laø Q/Ninh, N/Bình vaø NTh/Hoùa coù 5  7 ngaøy, töø ST/H trôû vaøo coù 8  12 ngaøy. b/ Vuøng Ngheä Tónh ñeán Cöûa Tuøng : Vuøng NgTónh thuoäc c/ñ nh/trieàu khoâng ñeàu, coù tôùi gaàn nöûa soá ngaøy xuaát hieän 2 laàn NL, 2 laàn NR, vuøng töø Roøn ñeán Cöûa Tuøng thuoäc c/ñ baùn nhaät trieàu.
 49. 49. 2/ Vuøng bieån töø baéc Quaûng Trò tôùi phía W vaø SNam Boä : a/ Vuøng ven bieån Quaûng Trò Thöøa Thieân, Baéc Quaûng Nam : cheá ñoä thuûy trieàu ôû vuøng naøy haàu heát laø baùn nhaät trieàu khoâng ñeàu, coù nhöõng khu vöïc baùn nhaät trieàu xen giöõa (vuøng laân caän cöûa Thuaän An). Vuøng QTrò, TThieân haàu heát caùc ngaøy trong thaùng coù 2 laàn TL vaø 2 laàn TX, caùch khoaûng treân döôùi 6 giôø, rieâng vuøng N QNam, trieàu leân xuoáng phöùc taïp hôn vaø tính chaát nhaät trieàu baét ñaàu roõ daàn. Moãi thaùng coù töø 5  10 ngaøy chæ coù 1 laàn trieàu leân vaø 1 laàn trieàu xuoáng. Ñoä lôùn trieàu giaûm daàn töø Cöûa Vieät tôùi Thuaän An vaø taêng daàn töø ñaây ñeán Ñaø Naüng. Trong kyø nöôùc cöôøng ñoä lôùn trieàu Cöûa Vieät khoaûng treân döôùi 0,5m, taïi Ñaø Naüng khoaûng treân döôùi 1m.
 50. 50. b/ Vuøng ven bieån töø giöõa Quaûng Nam tôùi baéc Nam Boä : Taïi QNhôn & vuøng QNgaõi ñeán NTrang haøng thaùng soá ngaøy nh/trieàu chieám khoaûng 18  22 ngaøy. Ôû caùc khu vöïc chuyeån tieáp veà phía baéc vaø phía nam, soá ngaøy nhaät trieàu coù ít hôn moät chuùt 10  15 ngaøy, Thôøi gian trieàu daâng thöôøng laâu hôn thôøi gian trieàu ruùt.   Ngaøy trong thaùng 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Ñöôøng bieåu dieãn möïc nöôùc trieàu trong moät thaùng taïi Ñaø Naüng m 2 1 0
 51. 51. c/ Vuøng ven bieån töø Ba Kieåm ñeán muõi Caø Mau : Thuûy trieàu vuøng naøy coù ñaëc tính gioáng thuûy trieàu vuøng caûng chính Vuõng Taøu cheá ñoä baùn nhaät trieàu khoâng ñeàu. Vôùi cheânh leäch roõ reät giöõa ñoä cao NLC, NLT & NRC, NRT. Ñoä lôùn trieàu khoaûng 3  4m trong kyø nöôùc cöôøng, thuoäc loaïi lôùn nhaát Vieät Nam. Ngaøy trong thaùng Ñöôøng bieåu dieãn möïc nöôùc trieàu trong moät thaùng taïi Vuõng Taøu 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 4 3 2 1 0 m
 52. 52. d/ Vuøng bieån phía taây vaø nam Nam Boä : Thuûy trieàu vuøng bieån phía taây vaø nam Nam Boä khaùc xa thuûy trieàu ôû vuøng bieån phía ñoâng Nam Boä (maø ñieån hình laø khu vöïc cöûa soâng Cöûu Long, Vuõng Taøu). Trong khi thuûy trieàu vuøng bieån phía ñoâng coù tính chaát baùn nhaät trieàu khoâng ñeàu vôùi bieân ñoä khaù lôùn thì ôû vuøng bieån phía taây thuûy trieàu phaàn lôùn coù tính chaát nhaät trieàu thuaàn nhaát hoaëc hôi khoâng ñeàu, vôùi bieân ñoä khoâng lôùn nhöng dieãn bieán khaù phöùc taïp giöõa nôi naøy vaø nôi khaùc. Ñoä lôùn trung bình cuûa thuûy trieàu ôû vuøng naøy khoaûng treân döôùi 1m. Haøng ngaøy chæ coù moät laàn trieàu leân vaø moät laàn trieàu xuoáng, rieâng kyø nöôùc keùm , coù theå sinh theâm con nöôùc, trong thaùng coù khoaûng 2  3 ngaøy coù 2 laàn trieàu leân vaø 2 laàn trieàu xuoáng trong ngaøy.
 53. 53. e/ Vuøng ngoaøi khôi Bieån Ñoâng, theàm luïc ñòa phía Nam, vònh Thaùi Lan : Taïi vuøng ngoaøi khôi roäng lôùn Bieån Ñoâng trong ñoù coù quaàn ñaûo Tr/Sa vaø H/ Sa, chuû yeáu laø c/ñ nh/trieàu khoâng ñeàu gioáng nhö ôû caûng Quy Nhôn. Vuøng quaàn ñaûo Tröôøng Sa, thuûy trieàu raát ít thay ñoåi theo khoâng gian song taïi mieàn rìa ñoâng nam cuûa quaàn ñaûo naøy, ñoä lôùn trieàu coù xu höôùng taêng leân. Töø Baïch Hoå – Coân Ñaûo trôû vaøo (caùch bôø khoaûng 150 km) thuûy trieàu thay ñoåi ñaùng keå theo khoâng gian : ñaëc tính nhaät trieàu khoâng ñeàu yeáu daàn vaø ñaëc tính baùn nhaät trieàu khoâng ñeàu taêng daàn khi ñi gaàn vaøo bôø ôû phía taây, ñoàng thôøi ñoä lôùn thuûy trieàu cuõng taêng leân roõ reät. Vuøng ngoaøi khôi Thaùi Lan trong ñoù coù ñaûo Thoå Chu thieân veà nhaät trieàu khoâng ñeàu hoaëc nhaät trieàu ñeàu trong ñoù Haø Tieân ñöôïc choïn laøm caûng chính.
 54. 54.  .III/ BAÛNG THUÛY TRIEÀU – SÖÛ DUÏNG BAÛNG THUÛY TRIEÀU / Moät soá quy öôùc vaø thuaät ngöû : a/ Kyù hieäu veà tuaàn traêng : Khoâng traêng hay traêng non Traêng troøn Traêng thöôïng huyeàn Traêng haï huyeàn thöôïng huyeàn Haï huyeàn Voïng soùc
 55. 55. b/ Xích vó (  ) laø gì ? Taïi sao khi noùi veà thuûy trieàu ñeàu coù ñeà caäp ñeán xích vó cuûa maët traêng Traùi ñaát Quyõ ñaïo cuûa maët traêng Maët traêng coù  = 0 Maët phaúng xích ñaïo Traùi ñaát
 56. 56. NGÖÔØI TA COÙ THEÅ TÍNH GIÔØ MOÏC LAËN CUÛA MAËT TRAÊNG THOÂNG QUA SÖÏ LIEÂN HEÄ GIÖÕA MAËT TRAÊNG VAØ MAËT TRÔØI NHÖ SAU NEÁU GOÏI GIÔØ QUA KINH TUYEÁN NGÖÔØI QUAN SAÙT LAØ T K (MAËT TRÔØI) = 12 GIÔØ TRÖA THÌ  T moïc (MAËT TRÔØI) = 12GIÔØ - 6GIÔØ = 6GIÔØ SAÙNG  T laën (MAËT TRÔØI) = 12GIÔØ + 6GIÔØ = 18GIÔØ CHIEÀU MAØ T K (MAËT TRAÊNG) = T K (MAËT TRÔØI) + 0,8.B(TRAÊNG) HAY T K (MAËT TRAÊNG) = T K (MAËT TRÔØI) + 48Phuùt  NGAØY AÂM LÒCH VAÄY TA COÙ : T moïc (MAËT TRAÊNG) = T K (MAËT TRAÊNG) - 6GIÔØ T laën (MAËT TRAÊNG) = T K (MAËT TRAÊNG + 6GIÔØ
 57. 57. c/ Möùc nöôùc, möùc thuûy trieàu vaø soá 0 haûi ñoà : - Soá 0 haûi ñoà (coøn goïi laø möùc saâu haûi ñoà) laø möùc nöôùc chuaån töø maët ñeán ñaùy bieån ñöôïc caùc quoác gia quy ñònh rieâng cho vuøng bieån cuûa mình maø taïi ñoù khoâng coù cheânh leäch trieàu. Do ñoù maø möùc nöôùc = Möùc thuûy trieàu + Möùc saâu haûi ñoà   Möùc thuûy trieàu ( 1m ) Soá 0 haûi ñoà ( 3,9m ) Ñaát ñaùy Möùc nöôùc (3,9m + 1m = 4,9m)
 58. 58. d/ Nöôùc lôùn, nöôùc roøng, nöôùc lôùn cao, nöôùc lôùn thaáp, nöôùc roøng cao, nöôùc roøng thaáp Möùc nöôùc trung bình Soá 0 haûi ñoà Giôø trong ngaøy 0 6 12 18 0 6 NLC NLT NRC NRT h NLC h NRT h NLT h NRC
 59. 59. e/ Caùc kyø con nöôùc, hieäu chænh trung bình veà giôø vaø ñoä cao NL,NR, vò trí ñòa lyù vaø muùi giôø . - Kyø nöôùc cöôøng vaø kyø nöôùc keùm : cöù trong khoaûng nöûa thaùng coù 3 ñeán 5 ngaøy trieàu leân xuoáng maïnh (leân raát cao, xuoáng raát thaáp) goïi laø kyø nöôùc cöôøng (soùc voïng). Sau ñoù trieàu giaûm daàn keùo daøi chöøng 5,6 ngaøy, tieáp ñoù laø 3 ñeán 5 ngaøy trieàu leân xuoáng raát yeáu goïi laø kyø nöôùc keùm (trieàu thöôïng, haï huyeàn). - Hieäu chænh trung bình veà giôø vaø ñoä cao nöôùc lôùn hoaëc nöôùc roøng cuûa moät caûng phuï laø cheânh leäch giöõa ñoä cao nöôùc lôùn hoaëc nöôùc roøng cuûa caûng phuï ñoù so vôùi caûng chính töông öùng. - Caùc höôùng ñòa lyù ñeàu vieát taét theo kyù hieäu quoác teá ( N,S,E,W ) -Ñoä cao döï tính thuûy trieàu quy troøn tôùi ñeà- xi-meùt (0,1m)
 60. 60. - Giôø döï tính thuûy trieàu ñöôïc quy veà muùi giôø thöù 7 ( kinh tuyeán 105 o Ñoâng ), laø giôø chính thöùc cuûa nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam ( baèng giôø quoác teá coäng theâm 7 giôø ), cho duø moät soá nôi khaùc cuûa nöôùc ta coù kinh ñoä khaùc 105 o . S E W Chieàu quay cuûa traùi ñaát Kinh tuyeán 105 o N Kinh tuyeán Goác 0 o
 61. 61. 2/ Höôùng daãn caùch söû duïng baûng : Baûng thuûy trieàu goàm 2 taäp, taäp I laø döï tính ñoä cao thuûy trieàu töø vuøng bieån Baéc Boä ñeán vuøng ven bieån Ngheä Tónh, Cöûa Tuøng. Taäp II goàm caùc caûng laø : Ñaø Naüng, Quy Nhôn, Nha Trang,Vuõng Taøu, Saøi Goøn, Ñònh An, Haø Tieân vaø Tröôøng Sa. Ñeå phuø hôïp vôùi phaïm vi töøng vuøng bieån neân ôû ñaây chæ giôùi thieäu taäp II, neáu bieát caùch söû duïng thaønh thaïo taäp II thì taäp I cuõng töông töï nhö vaäy. a/ Moâ taû caáu taïo baûng chính : - Goùc traùi treân cuøng ghi muùi giôø thöù 7, chính giöõa ghi teân caûng vaø thaùng, naêm, goùc phaûi ghi toïa ñoä ñòa lyù. Baûng chính goàm 4 phaàn : coät ghi ngaøy döông lòch, coät ghi ngaøy, thaùng aâm lòch vaø tuaàn traêng, coät NL, NR vaø coät ñoä cao möïc nöôùc töøng giôø.
 62. 62. VUÕNG TAØU Thaùng 12 naêm 2003 Vó ñoä :10 o 20’N Kinh ñoä : 107 o 04’E Muùi giôø - 07.00   Ngaøy ñöông lòch Nga ø y tha ù ng aâm lòch va ø tuo å i traêng   Ñ O Ä CAO M ÖÏ C N Ö Ô Ù C T ÖØ NG GIÔ Ø ( m )     N Ö Ô Ù C LÔ Ù N   N Ö Ô Ù C RO Ø NG     Nga ø y ñö ông lòch   0   1   2   ………   23    Giôø h ph   Ñoä Cao (m)      Giôø h ph   Ñoä Cao (m)      Giôø h ph   Ñoä Cao (m)      Giôø h ph   Ñoä Cao (m) 1    20 CN 22 23 24                 1/12 Quy ù mu ø i   3,3 3,2 3,1 3,6 21 16 3,8 13 15 1,4 1    20 CN 22 23 24    3,7 3,2 2,7 4,0 23 16 4,0 12 28 3,6 17 52 2,6 05 43 1,2 3,9 3,6 3,0 4,0 23 52 4,1 13 30 3,9 18 46 2,7 06 30 0,8 4,1 3,9 3,4 3,9 - - 14 25 4,0 19 37 2,9 07 15 0,5 4,1 4,1 3,8 3,7 00 30 4,1 15 21 4,1 20 27 3,0 08 00 0,3
 63. 63. b/ Moâ taû caáu taïo baûng phuï : Caáu taïo cuûa baûng phuï goàm coù 7 coät, coät thöù nhaát ghi soá hieäu caûng theo chieàu daøi cuûa bôø bieån nöôùc ta, coät thöù 2 ghi teân tónh, thaønh phoá, coät thöù 3 ghi teân caûng, coät thöù 4 ghi toïa ñoä ñòa lyù (  ,  ), coät thöù 5 ghi hieäu chænh veà giôø NL, NR, coät thöù 6 ghi hieäu chænh veà ñoä cao NL, NR vaø coät cuoái cuøng ghi möïc nöôùc trung bình. Ñeå bieát ñöôïc caûng phuï, phuï thuoäc caûng chính naøo thì ngöôøi ta ghi caûng chính laø caûng naøo (giôùi haïn treân) taát nhieân theo thöù töï soá hieäu caûng vaãn ghi teân caûng chính, chæ ghi teân caûng chính vaø möïc nöôùc trung bình (coät cuoái cuøng) maø khoâng ghi caùc giaù trò hieäu chæmh vaø vò trí ñòa lyù bôûi vì noù laø caûng chính vaø ngöôøi ta ghi luoân soá trang ñeå deã tìm. Caùc caûng phuï ñöôïc keïp bôûi giôùi haïn treân vaø giôùi haïn döôùi cuûa caûng chính seõ phuï thuoäc caûng chính treân.
 64. 64. Baûng hieäu chænh ( Trích baûng thuûy trieàu taäp II naêm 2003 ) Soù hieäu caûng TÆNH TEÂN ÑÒA ÑIEÅM VÒ TRÍ Hieäu chænh trung bình veà giôø kyø nöôùc cöôøng Hieäu chænh trung bình veà ñoä cao kyø nöôùc cöôøng Möùc nöôùc trung bình m VÓ ÑOÄ N KINH ÑOÄ E Nöôùc lôùn h ph Nöôùc roøng h ph Nöôùc lôùn m Nöôùc roøng m  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  68 TP HOÀ CHÍ MINH  Phan Thieát Keâ Gaø Muõi Ba Kieàm Raïch Vang Cuûa Soaøi Raïp VUÕNG TAØU Kyø Vaên Coân Ñaûo Caàn Giôø Ngaõ Tö Soâng Baõi San Hoâ Nhaø Beø  Cöûa Boà Ñeà CAÛNG CHÍNH VUÕNG TAØU 10 o 55’ 108 o 06’ -1.35 -1.35 -0.6 - 2.13 10 o 42’ 107 o 59’ -1.24 -1.24 -0.6 +0.1 2.19 10 o 30’ 107 o 30’ -0.31 -0.31 +0.2 - 2.29 10 o 23’ 107 o 06’ +1.15 +0.15 +0.4 0.0 - 10 o 23’ 106 o 48’ +1.15 -0.55 +0.4 +0.4 2.41 Caûng chính xem trang 92 10 o 22’ 107 o 15’ -0.40 -0.40 - - - 08 o 41’ 106 o 36’ +0.10 +0.30 -0.3 -0.3 2.28 10 o 25’ 106 o 59’ +0.40 +0.30 +0.2 +0.2 - 10 o 32’ 106 o 55’ +0.30 +0.45 +0.4 +0.3 - 10 o 37’ 106 o 51’ +0.30 +1.10 +0.5 +0.4 - 10 o 40’ 106 o 46’ +0.47 +1.30 +0.8 +0.6 -        Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long 08 o 43’ 105 o 05’ +1.30’ +1.40’ - - - CAÛNG CHÍNH HAØ TIEÂN 69  Caø Mau Cöûa Baûy Haïp  08 o 49’  104 o 54’  -4.30’  -4.40’  +0.1  -0.1  0.80 
 65. 65. HAØ NOÄI  SAØI GOØN   VUÕNG TAØU  CÖÛA BOÀ ÑEÀ  HOØN DAÁU  ÑAØ NAÜNG  QUY NHÔN  NHA TRANG  CÖÛA HOÄI  CÖÄA GIANH  CÖÄA TUØNG  PHAN THIEÁT CHUÙ DAÃN CAÛNG CHÍNH  CAÛNG PHUÏ  ÑÒNH AN HAØ TIEÂN  BAÛN ÑOÀ VÒ TRÍ CAÙC CAÛNG CHÍNH VAØ CAÙC CAÛNG PHUÏ TÖÔNG ÖÙNG
 66. 66. 3/ ÖÙng duïng baûng ñeå laøm baøi toaùn veà thuûy trieàu THUYEÁT MINH NÖÔÙC LÔÙN NÖÔÙC ROØNG NL CAO NL THAÁP NR CAO NR THAÁP Giôø Ñoä cao Giôø Ñoä cao Giôø Ñoä cao Giôø Ñoä cao -Döï tính giôø vaø ñoä cao NL, NR taïi Vuõng Taøu Ngaøy 21/12/2003   -Soá hieäu chænh veà giôø vaø ñoä cao NL, NR cuûa Nhaø Beø so vôùi caûng chính Vuõng Taøu   23 16   + 047   4,0   +0,8   12 28   +0 47   3,6   +0,8   17 52   + 1 30   2,6   +0,6   05 43   + 1 30   1,2   +0,6 - Giôø vaø ñoä cao NL, NR taïi Nhaø Beø Ngaøy 21/12/2003     00 03 22/12/06   4,8   13 15   4,4   19 22   3,2   07 13   1,8
 67. 67. 7h13’ 13h15’ 19h32’ 0h03’ (22/12/2006) 0 1,8m 4,4m 3,2m 4,8m Ñoä cao (h) Thôøi gian (t) BIEÅU ÑOÀ THUÛY TRIEÀU
 68. 68. 4/ Phöông phaùp gaàn ñuùng tính ñoä cao thuûy trieàu 1/12 : Ñænh trieàu h T 1/12 2/12 3/12 3/12 2/12 1/12 h 2 Chaân trieàu h 1 T h1 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T h2  T 6 T Soá 0 haûi ñoà
 69. 69.  .IV/ PHAÂN CAÁP SOÂNG :  Döïa vaøo ñaëc ñieåm soâng ngoøi luoàng laïch vaø ñaëc ñieåm cuûa phöông tieän vaän taûi hieän coù maø soâng ngoøi nöôùc ta ñöôïc phaân chia thaønh 5 caáp töø nhöõng yeáu toá cô baûn döôùi ñaây : 1/ Caên cöù vaøo vieäc khaûo saùt caùc giai ñoaïn soâng : a/ Giai ñoaïn thöôïng löu : Thoâng thöôøng ôû giai ñoaïn thöôïng löu coù caùc ñaëc ñieåm laø : + Ñoä doác lôùn, löu toác cao töø 2  3m/s + Baùn kính ñoaïn soâng cong ( R ) töø 30  50m + Chieàu roäng cuûa luoàng ( b ) töø 15  20m + Chieàu saâu cuûa luoàng ( H ) töø 0,9m trôû xuoáng.
 70. 70. b/ Giai ñoaïn trung löu : ñoä doác ít, löu toác töø 1  2m/s; + Baùn kính ñoaïn soâng cong ( R ) vaøo khoaûng 100m; + Chieàu roäng cuûa luoàng ( b ) töø 35  50m; + Chieàu saâu cuûa luoàng ( H ) töø 1,5  2m. c/ Giai ñoaïn haï löu : Ñoä doác nhoû, löu toác töø 0,15  1m/s + Baùn kính ñoaïn soâng cong ( R ) töø 300m trôû leân + Chieàu roäng cuûa luoàng ( b ) vaøo khoaûng töø 50m trôû leân + Chieàu saâu cuûa luoàng ( H ) vaøo khoaûng 2m 2/ Chuaån taéc luoàng laïch : a/ Chieàu roäng luoàng chaïy taøu ( b ) : Laø chieàu roäng maø taøu thuyeàn coù theå qua laïi vaø traùnh nhau ñöôïc trong muøa khan caïn khi thuûy trieàu xuoáng thaáp nhaát töông öùng vôùi phöông tieän lôùn nhaát ñi ñöôïc treân ñoaïn luoàng ñoù.  
 71. 71. Ta coù caùc bieåu thöùc sau ñaây : - b mins ( soâng thöôïng löu ) = 3.B T + 3.d - b mins ( soâng trung löu ) = 4.B T + 3.d - b mins ( soâng haï löu ) = 5.B T + 3.d Trong ñoù b laø chieàu roäng cuûa luoàng; B T laø chieàu roäng lôùn nhaát cuûa phöông tieän; d laø khoaûng caùch an toaøn vaø thöôøng cho pheùp d = 3  4m B T b mins
 72. 72. b/ Chieàu saâu luoàng laïch ( H ) : Laø chieàu saâu cuûa luoàng ñöôïc tính töø maët nöôùc ñeán ñaùy soâng vaøo muøa khan caïn khi thuûy trieàu xuoáng thaáp nhaát töông öùng vôùi môùn nöôùc T cuûa phöông tieän lôùn nhaát ñi ñöôïc treân ñoaïn luoàng ñoù khi chôû ñuû taûi. Chieàu saâu naøy ñöôïc bieåu thò baèng coâng thöùc : - H = H 1 + T = D +  t  H 1 = ( D +  t ) – T  0,5m Trong ñoù T laø môùn nöôùc chôû ñaày cuûa phöông tieän lôùn nhaát, H 1 laø khoaûng caùch töø ñaùy taøu ñeán ñaùy soâng, D laø ñoä saâu an toaøn vaø  t laø heä soá an toaøn, vôùi caùc chaát ñaùy khaùc nhau thì  t cho cuõng khaùc nhau ( ñaát buøn  t = 0,1m; ñaát caùt  t = 0,2m; ñaát ñaù  t = 0,3m )
 73. 73. T H 1 D H  t
 74. 74. c/ Baùn kính ñoaïn soâng cong ( R ) : laø baùn kính ñöôøng troøn xaùc ñònh ñöôïc ôû ñoaïn soâng cong vaøo muøa khan caïn khi thuûy trieàu xuoáng thaáp nhaát. Theo quy ñònh thì baùn kính nhoû nhaát cuûa ñoaïn soâng cong phaûi baèng töø 3  6 laàn chieàu daøi ( L ) cuûa phöông tieän lôùn nhaát ñi ñöôïc treân ñoaïn luoàng ñoù. Ta coù : R mins ( thöôïng löu ) = 3.L T R mins ( trung löu ) = 4.L T R mins ( haï löu ) = 6.L T Ñoái vôùi caùc baûn ñoà tuyeán ñöôøng soâng töông ñoái chính xaùc, tyû leä xích lôùn, ñöôïc tu chænh nhieàu vaø thôøi gian xuaát baûn caøng gaàn vôùi thôøi gian söû duïng, keát hôïp vôùi vieäc khaûo saùt thöïc teá neáu thaáy ñoaïn luoàng ít thay ñoåi, ta coù theå ño tröïc tieáp treân baûn ñoà ôû ñoaïn naøo cong nhaát cuõng coù theå xaùc ñònh ñöôïc baùn kính cong R.
 75. 75. O R
 76. 76. d/ Tónh khoâng caùc coâng trình qua soâng ( H TK ) : laø khoaûng caùch töø möùc nöôùc luõ haøng naêm ( laáy trung bình trong voøng 5 naêm, keå töø naêm thieát keá thi coâng trôû veà tröôùc ) ñeán ñaùy coâng trình baéc qua soâng. - Tónh khoâng naøy baèng chieàu cao cuûa phöông tieän lôùn nhaát ñi ñöôïc treân ñoaïn luoàng ñoù coäng vôùi khoaûng caùch an toaøn. Ta coù coâng thöùc : H TK = h T +  h - Trong ñoù H TK laø tónh khoâng coâng trình keå töø möùc nöôùc luõ lôùn nhaát, h T laø chieàu cao cuûa phöông tieän lôùn nhaát,  h laø khoaûng caùch an toaøn. - Neáu  h caøng lôùn vaø khi nöôùc thuûy trieàu ñang xuoáng thì khaû naêng an toaøn qua caàu caøng cao vaø ngöôïc laïi.
 77. 77. h T  h H TK
 78. 78. e/ Heä soá thoaùt nöôùc khi caùc phöông tieän gaëp nhau ( m ): Laø tyû soá giöõa tieát dieän maët caét soâng vôùi toång tieát dieän maët caét cuûa caùc phöông tieän khi gaëp nhau vaø ñöôïc bieåu thò baèng coâng thöùc:   m = =  3 hoaëc 4 laàn  1 +  2 +…   - Tyû soá naøy phaûi lôùn hôn hoaëc baèng 3  4 laàn thì môùi ñaûm baûo an toaøn cho caùc phöông tieän khi traùnh vaø vöôït nhau.  - ÔÛ coâng thöùc treân thì m laø heä soá thoaùt nöôùc,  laø tieát dieän maët caét ngang soâng,  laø dieän tích maët caét phaàn chìm cuûa caùc phöông tieän.
 79. 79.   2  1
 80. 80. 3/ Baûng phaân caáp soâng :   Caáp Soâng Chuaån taéc luoàng laïch   Kích thöôùc coâng trình Kích thöôùc phöông tieän Tónh khoâng ( H TK ) Chieàu roäng   Chieàu Roäng cuûa luoàng khi thuûy trieàu xuoáng thaáp nhaát veà muøa caïn ( b )   Chieàu Saâu cuûa luoàng khi thuûy trieàu xuoáng thaáp nhaát veà muøa caïn ( H )         Baùn kính cuûa luoàng cong nhaát ( R )           caàu         Daây ñieän cao theá               caàu             AÂu thuyeàn             Daøi ( L )             Roäng ( B )           Môùn nöôùc ( T )           Chieàu cao ( H ) I 60 3  5 360 16 21 50 16 60 13 5 18 II 50 2  3 300 10 15 30 12 50 10 4 12 III 35 1,5  2 200 7 12 30 10 45 9,5 1,5 11,5 IV 25 1  1,4 150 0,5 10 15  20 8 40 5 1 5,5 V 15 0,5  0,9 90 0,3 8 8  10 6 30 4 0,7 3,5
 81. 81.  .V/ COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ ÑÖÔØNG SOÂNG 1/ Toå chöùc : a/ Sô ñoà toå chöùc cuûa ngaønh quaûn lyù ñöôøng thuûy noäi ñòa : CUÏC ÑÖÔØNG SOÂNG VIEÄT NAM CHI CUÏC ÑÖÔØNG SOÂNG PHÍA NAM KHU QUAÛN LYÙ ÑÖÔØNG SOÂNG PHÍA NAM KHU QUAÛN LYÙ ÑÖÔØNG SOÂNG PHÍA BAÉC CAÙC ÑOAÏN ÑÖÔØNG SOÂNG PHÍA BAÉC CAÙC ÑOAÏN ÑÖÔØNG SOÂNG PHÍA NAM CAÙC TRAÏM ÑÖÔØNG SOÂNG PHÍA BAÉC CAÙC TRAÏM ÑÖÔØNG SOÂNG PHÍA NAM
 82. 82. b/ Bieân cheá cuûa moät traïm quaûn lyù ñöôøng soâng: Goàm coù : 1 Traïm tröôûng 1 Kyõ thuaät vieân 2  3 coâng nhaân haøng tieâu 1 thôï maùy ñeå vaän haønh ca noâ ( neáu traïm coù trang bò ca noâ ) 2/ Nhieäm vuï : a/ Nhieäm vuï cuûa traïm quaûn lyù ñöôøng soâng : + Kieåm tra ño doø luoàng laïch, xaùc ñònh vò trí phao tieâu, ñaêng tieâu, caùc loaïi baùo hieäu ngaøy vaø ñeâm, baûo ñaûm cho phöông tieän ñi laïi an toaøn. + Tröôùc muøa luõ phaûi truïc vôùt phao tieâu, sau muøa luõ phaûi boá trí trôû laïi phao theo luoàng môùi. Söûa chöõa laïi vaø sôn caùc maøu saéc baùo hieäu theo ñònh kyø haøng naêm vaø baát thöôøng.
 83. 83. + Neáu luoàng laïch coù bieán ñoåi taêng giaûm soá löôïng baùo hieäu, phaûi kòp thôøi baùo caùo trong voøng 24 giôø cho sôû giao thoâng sôû taïi vaø Cuïc ñöôøng Soâng bieát ñeå ra thoâng baùo chung. + Giuùp ñôû vaø caáp cöùu caùc phöông tieän bò naïn, phoái hôïp vôùi chính quyeàn ñòa phöông laäp bieân baûn tai naïn trong phaïm vi quaûn lyù cuûa mình, ñoàng thôøi laäp bieân baûn baùo caùo leân caáp treân nhöõng vuï laøm hö hoûng baùo hieäu ñeå xöû lyù. + Thöôøng xuyeân ño doø luoàng laïch, nhöõng choå noâng caïn ñeå baùo möùc nöôùc cho caùc phöông tieän bieát, ñoàng thôøi phaûi quaûn lyù coâng trình, thieát bò treân soâng, nhaèm phuïc vuï cho giao thoâng vaän taûi nhanh, nhieàu, toát, reõ, an toaøn. + Lieân heä vôùi chuû phöông tieän, trao ñoåi tình hình luoàng laïch, haøng tieâu, phaùt huy heát taùc duïng cuûa baùo hieäu vaø theo doõi thôøi tieát, neáu coù baõo thì baùo ngay cho phöông tieän  
 84. 84. bieát ñeå kòp thôøi aån naáp, goùp phaàn cuûng coá vaø phaùt trieån ngaønh giao thoâng ñöôøng soâng ngaøy caøng toát hôn. + Theo doõi tình hình thuûy vaên, xoùi, boài luoàng laïch, löu toác, löu löôïng cuûa doøng nöôùc ñeå boå sung cho taøi lieäu ñöôøng soâng, ñoàng thôøi höôùng daãn kieåm soaùt vieäc thi haønh luaät leä giao thoâng ñöôøng thuûy noäi ñòa ñaõ ban haønh. b/ Nhieäm vuï cuûa ñoaïn ñöôøng soâng : + Naém vöõng tình hình luoàng laïch, soâng nöôùc vaø caùc coâng trình nhaân taïo coù lieân quan, ñeå kòp thôøi coù bieän phaùp baûo ñaûm cho phöông tieän vaän taûi ñi laïi ñöôïc an toaøn vaø thuaän lôïi. + Naïo veùt caùc luoàng soâng baûo ñaûm ñuùng tieâu chuaån caáp soâng, nhaèm naâng cao hieäu quaû thoâng qua cuûa luoàng laïch vôùi khaû naêng phöông tieän vaø löïc löôïng cuûa mình.
 85. 85. + Thanh tröø nhöõng chöôùng ngaïi vaät trong luoàng laïch, toå chöùc phaù ñaù ñeå caûi thieän luoàng soâng, baûo ñaûm chuaån taéc luoàng laïch, traùnh nguy hieåm cho phöông tieän vaø ñaûm baûo cho phöông tieän ñi laïi ñöôïc an toaøn. + Baûo ñaûm söûa chöõa luoân luoân ôû traïng thaùi toát vaø chính xaùc caùc heä thoáng thoâng tin vaø baùo hieäu ñöôøng soâng. Thöôøng xuyeân kieåm tra vò trí baùo hieäu ban ngaøy, aùnh saùng ban ñeâm cuûa phao ñeøn. + Baûo ñaûm söûa chöõa coâng trình xaây döïng treân bôø döôùi nöôùc thuoäc ngaønh vaän taûi ñöôøng soâng, keå caû du thuyeàn, kho taøu, beán baõi vaø nhaø ôû coâng nhaân vieân, tröø coâng trình cuûa caùc caûng lôùn ñaõ coù löïc löôïng phuï traùch rieâng. + Toå chöùc caùc traïm keùo thuyeàn vöôït thaùc. + Thoâng baùo kòp thôøi veà tình hình luoàng laïch, giuùp cho vieäc ñi laïi treân soâng ñöôïc thuaän lôïi an toaøn.  
 86. 86. CHÖÔNG II : BAÛN ÑOÀ VAØ LÖÔÏC ÑOÀ ÑÖÔØNG SOÂNG  .I/ KHAÙI NIEÄM VEÀ BAÛN ÑOÀ 1/ Ñònh nghóa : Baûn ñoà laø moät böùc tranh ñöôïc veõ laïi hoaëc moät böùc aûnh ñöôïc chuïp laïi, nhaèm mieâu taû ñòa hình, ñòa vaät cuûa moät khu vöïc hay ñòa danh naøo ñoù sao cho baûo toàn ñöôïc höôùng, khoaûng caùch theo moät tyû leä xích nhaát ñònh. 2/ Phaân loaïi baûn ñoà : Baûn ñoà ñ/s coù 3 loaïi tyû leä : a/ B/ñoà soâng ngoøi tyû leä xích 1/1.000.000 hay 1/2.000.000. b/ Baûn ñoà soâng ngoøi tyû leä xích 1/ 500.000. c/ Baûn ñoà soâng ngoøi tyû leä xích 1/ 25. 000
 87. 87. 1/ Coâng taùc chuaån bò : Tröôøng hôïp tuyeán soâng khoâng coù baûn ñoà töøng tuyeán rieâng bieät, hoaëc baûn ñoà xuaát baûn ñaõ laâu khoâng coøn ñoä tin caäy nöõa ( vì luoàng laïch thay ñoåi haøng naêm ). Ñeå hoaïch ñònh ñöôøng ñi an toaøn, ngöôøi ñieàu khieån phöông tieän phaûi veõ laïi sau quaù trình töï khaûo saùt vaø qua kinh nghieäm thöïc teá ñaõ tích luõy ñöôïc. Ngoaøi ra ñoâi khi baûn ñoà chöa theå hieän roõ moät soá chi tieát neân ngöôøi söû duïng phaûi tröïc tieáp boå sung. Vì vaäy tröôùc khi veõ phaûi döïa vaøo baûn ñoà cuû hoaëc baûn ñoà soâng ngoøi töøng mieàn , tham khaûo caùc soá lieäu ñaõ taäp hôïp ñöôïc lieân quan ñeán tuyeán luoàng, löïa choïn khoå giaáy vaø heä soá phoùng ñaïi phuø hôïp, chuaån bò buùt chì, buùt möïc, taåy, thöôùc ….ñeå baét ñaàu böôùc vaøo veõ.  .II/ CAÙCH VEÕ BAÛN ÑOÀ ÑÖÔØNG SOÂNG
 88. 88. 2/ caùch veõ : + Khi ñaõ löïa choïn ñöôïc khoå giaáy ( giaáy traéng Groquis ) thì ôû goùc traùi treân ghi teân tuyeán luoàng, cöï ly vaø tyû leä xích + ÔÛ goùc phaûi phía treân veõ voøng ñònh höôùng theo ñòa dö hoaëc toång ñoà + moät trong 2 goùc beân döôùi ghi phaàn thuyeát minh ñöôøng ñi cuï theå hoaëc duøng ñeå ghi phaàn chuù thích + Veõ khung baûn ñoà ( neáu khoå giaáy cho pheùp ) + Goùc phaûi phía döôùi ghi teân ngöôøi veõ, ñôn vò + Duøng buùt chì ñaùnh daáu tröôùc nhöõng ñòa danh caàn thieát ( thaønh phoá, thò xaõ, huyeän lî….), choå soâng gaáp khuùc. + Veõ ñöôøng trung taâm & 2 bôø tuyeán luoàng baèng buùt chì + Ñaùnh daáu caùc cöûa soâng, keânh, vaøm …… + Duøng buùt möïc veõ laïi caùc ñöôøng ven bôø, cöûa soâng, Ñöa caùc kyù hieäu, ghi teân caùc ñòa danh ñuùng quy ñònh, ñuùng vôùi thöïc teá tuyeán luoàng.
 89. 89. BAÛN ÑOÀ TUYEÁN LUOÀNG : Cöï ly : 15km Tyû leä xích : 1: 25.000 N S Ngöôøi veõ : Ñôn vò : CHUÙ THÍCH saân bay Baõi caïn Caûng chính
 90. 90. 3 / Moät soá kyù hieäu duøng treân baûn ñoà ñöôøng soâng Nuùi Caây laù nhoïn  Nhaø maùy Ñöôøng saét  Taøu thuûy Ñöôøng quoác loä Saân bay Ñöôøng ñaát   Caûng chính Ñöôøng moøn    Thò xaõ + + + + + + + Bieân giôùi quoác gia Baõi caïn + - + - + - + Ranh giôùi tænh Quaän, huyeän, thò traán Beán caûng Keânh, soâng, raïch Ñaùy caù Xaùc taøu ñaém Phao tieâu coù ñeøn Nhaø thôø Nghóa ñòa Thaùp ñeøn, truï ñeøn Phao buoäc taøu Doøng nöôùc xieát
 91. 91.  .III/ CAÙCH SÖÛ DUÏNG VAØ BAÛO QUAÛN BAÛN ÑOÀ ÑÖÔØNG SOÂNG 1 / Caùch söû duïng baûn ñoà ñöôøng soâng : a/ Caùch löïa choïn baûn ñoà : + Choïn baûn ñoà coù tyû leä xích caøng lôùn caøng toát. + Naêm xuaát baûn caøng gaàn vôùi naêm söû duïng caøng toát. + Baûn ñoà ñöôïc söûa ñoåi, hieäu chænh caøng nhieàu caøng toát. + Baûn ñoà ghi chi tieát, roõ raøng veà coàn baõi, chöôùng ngaïi vaät, phao tieâu, baùo hieäu, caàu phaø vv….caøng toát. b/ Söû duïng : Khi ñaõ löïa choïn ñöôïc baûn ñoà ta tieán haønh thao taùc nhö sau : + Duøng thöôùc, com pa ño khoaûng caùch treân baûn ñoà töø beán xuaát phaùt ñeán caùc vò trí ñaëc bieät treân tuyeán luoàng nhö ngaõ 3, nhöõng choå nguy hieåm vv… cho ñeán beán cuoái
 92. 92. cuøng. Döïa vaøo tyû leä xích ñeå tính ra khoaûng caùch thöïc teá giöõa chuùng. Döï kieán vaän toác cuûa taøu seõ ñi treân caùc ñoaïn ñoù, chuùng ta seõ tính ñöôïc thôøi gian gaàn ñuùng maø taøu seõ ñi treân caùc ñoaïn ñoù theo coâng thöùc : t = s : v + Toång hôïp thôøi gian ñi treân töøng ñoaïn ta coù ñöôïc thôøi gian döï kieán töông ñoái chính xaùc töø beán xuaát phaùt ñeán beán cuoái cuøng. + Ví duï : Töø beán xuaát phaùt ñeán moät ngaõ 3 caàn reõ ño ñöôïc treân baûn ñoà coù tyû leä xích 1/ 25.000 laø 10cm, toác ñoä trung bình döï kieán cuûa taøu laø 15km/h Ta coù thôøi gian döï kieán taøu seõ ñi heát ñoaïn ñöôøng ñoù laø : S = 10 cm × 25.000 = 250.000 cm = 2,5km AÙp duïng coâng thöùc : t = s : v thay vaøo ta coù t = 2,5km : 15km/h = 0,5h/3 = 1/6 giôø  t = 10 phuùt.
 93. 93. c/ Caùch söû duïng baûng km ñöôøng soâng : Thoâng thöôøng phía döôùi moãi baûn ñoà ñöôøng soâng khu vöïc töøng mieàn coù baûng km ñöôøng soâng. + Baûng caáu taïo laø hình chöû nhaät, teân caùc ñòa danh ñöôïc ghi treân caùc coät ngang vaø coät doïc boá trí treân 2 caïnh. Tröø Saøi Goøn ôû coät ngang vaø Vò Thanh ôû coät doïc laø khoâng laëp laïi, coøn caùc ñòa danh khaùc thì cöù coù bao nhieâu ghi treân coät doïc seõ ñöôïc laëp laïi baáy nhieâu treân coät ngang nhöng thöù töï ñaûo ngöôïc laïi. + Muoán bieát cöï ly giöõa 2 nôi coù ñòa danh khaùc nhau, ta chæ vieäc doùng 2 ñöôøng vuoâng goùc : Moät töø ñòa danh treân coät ngang doùng sang, moät töø ñòa danh treân coät doïc doùng xuoáng, chuùng gaëp nhau ôû ñaâu ñoù chính laø oâ baùo khoaûng caùch caàn tìm.
 94. 94. Baûng km ñöôøng soâng ÑÒA ÑIEÅM Vò Thanh Long An Cao Laõnh  Vónh Long Saøi Goøn 242 80 179 143 (2) Vónh Long 143 122 50 0 Traø Vinh 149 135 103  Long An 224 0
 95. 95. 2/ Baûo quaûn baûn ñoà : + Muoán baûn ñoà ñöôøng soâng söû duïng ñöôïc laâu daøi, neân ñeå baûn ñoà ôû nhöõng nôi khoâ raùo, thoaùng, traùnh ñeå aåm thaáp hoaëc ñem phôi ra naéng. + Traùnh gaáp xeáp nhieàu laàn laøm gaõy, moøn xoùa maát caùc kyù hieäu, nhaát laø vôùi caùc kyù hieäu nguy hieåm nhö chöôùng ngaïi vaät, doøng xoaùy, baõi caïn vv… + Saép xeáp baûn ñoà theo thöù töï cuøng tuyeán, cuøng tyû leä xích, baûn ñoà ñaàu tuyeán ñeå treân cho ñeán baûn ñoà cuoái tuyeán döôùi cuøng roài cho vaøo tuû lôùn hoaëc cuoän troøn cho vaøo oáng. + Khi caàn ñaùnh daáu, taåy xoùa chæ neân duøng buùt chì meàm vaø taåy meàm.
 96. 96.  .IV/ KHAÙI NIEÄM LÖÔÏC ÑOÀ ÑÖÔØNG SOÂNG 1 / Ñònh nghóa : Löôïc ñoà ñöôøng soâng laø baèng caùch ñôn giaûn hoùa moät baûn ñoà ñöôøng soâng, thay theá caùc ñöôøng cong baèng caùc ñöôøng thaúng töông öùng, do ñoù noù chæ mang tính öôùc leä veà höôùng vaø khoaûng caùch. Löôïc ñoà cuõng cho bieát moät soá soâng, keânh vaø caùc ngaõ 3 quan troïng, giuùp cho ngöôøi laùi taøu hoaïch ñònh ñöôøng ñi moät caùch toång quaùt. Coøn muoán ñi thaät chi tieát, caàn phaûi keát hôïp vôùi caùc baûn ñoà töøng tuyeán rieâng bieät.
 97. 97. 2/ Löôïc ñoà caùc tuyeán ñöôøng soâng Nam Boä BAÏC LIEÂU BAÕI XAØU N5 BUÙN TAÙU N7 PHUÏNG HIEÄP CAØ MAU GIAÙ RAI CÖÛA MYÕ THANH CÖÛA ÑÒNH AN RAÏCH GIAÙ CÖÛA COÅ CHIEÂN CÖÛA TIEÅU CÖÛA SOAØI RAÏP L. XUYEÂN S. VAØM NAO TRI TOÂN CAÀ N THÔ XEÕO ROÂ HAÙ TIEÂN KIEÂN LÖÔNGÙ CÖÛA RAÏCH SOÕI N3 VAØM LEÕO VÓNH LONG N3 CHÔÏ LAÙCH MYÕ THO S.TIEÀN S.HAÄU ÑI CAM PU CHIA HOÀNG NGÖÏ TAÂN CHAÂU CHAÂU ÑOÁC N3.K. NÖÔÙC MAËN LONG AN S.V.COÛ TAÂY S.V.COÛ ÑOÂNG TAÂY NINH MOÄC HOÙA BEÁN KEÙO GOØ DAÀU SA ÑEÙC CAO LAÕNH SAØI GOØN N3.ÑEØN ÑOÛ N3.LOØNG TAØU V. TAØU S. ÑOÀNG NAI BIEÂN HOØA THUÛ DAÀU MOÄT N M XI MAÊNG HT BEÁN SUÙC – DAÀU TIEÁNG THAÙC TRÒ AN S. CAÀN GIUOÄC S.SAØI GOØN S.V.COÛ K. CAÙI SAÉN N3.V. KYØ HOÂN N3. ÑAÏI NGAÕI N3.TRAØ OÂN B ÖÔÙC LEÄ K. LAÁP VOØ
 98. 98. 3/ Baûng khaåu ñoä caàu treân caùc tuyeán soâng khu vöïc Nam Boä S TT TEÂN CAÀU   BAÉC QUA SOÂNG, KEÂNH   T /KHOÂNG KHAÅU ÑOÄ GHI CHUÙ 1 HOÙA AN S.ÑOÀNG NAI 8 24   2 GAØNH nt 6 53   3 X.L ÑOÀNG NAI nt 5,5 66   4 RAÏCH CHIEÁC S. RAÏCH CHIEÁC 2,6 24   5 TRÒ AN S. ÑOÀNG NAI     Caàu xaây treân thaùc 6 X.L SAØI GOØN S. SAØI GOØN 10 95   7 BÌNH TRIEÄU nt 5,5 34   8 BÌNH LÔÏI nt 1,8 60   9 BÌNH PHÖÔÙC nt 5,5     10 SAÉT LAÙI THIEÂU nt       11 PHUÙ CÖÔØNG nt 3 15   12 DAÀU TIEÁNG nt       13 CAÀU BOÂNG RAÏCH TRA       14 BEÁN LÖÙC S.VAØM COÛ ÑOÂNG 5,6 15,4 Caàu cuû 15 GOØ DAÀU HAÏ nt 4 18   16 TAÂN AN S.VAØM COÛ TAÂY 6,5 44,5 Caàu môùi 17 CAÀU MÔÙI S. MANG THÍT 5 25 Caàu môùi (Hoøa AÂn) 18 SA ÑEÙC R.SA ÑEÙC – K. LAÁP VOØ 3,3 17   19 CAÙI SAÉN K. RAÏCH SOÕI - HAÄU GIANG 3,5 26,5   20 RAÏCH SOÕI nt 5 20,3   21 AN HOØA K. OÂNG HIEÅN -TAØ NIEÂN       22 CAÙI RAÊNG S. CAÀN THÔ 4,5 19   23 PHUÏNG HIEÄP K. PHUÏNG HIEÄP 3,6 15,5   24 TAÂN THANH R. ÑAÏI NGAÕI 5,8 25,8   25 THAÏNH LÔÏI R. THAÏNH LÔÏI 4,8 22,3   26 SAÉT BAÏC LIEÂU K. BAÏC LIEÂU - CAØ MAU 15,7 19,5   27 QUAY CAØ MAU K. QUAÛN LOÄ - PHUÏNG HIEÄP       28 CHÔÏ LAÙCH K. CHÔÏ LAÙCH 6,8 20,5   29 CHÔÏ GAÏO K. CHÔÏ GAÏO 8,2 28   30 BA HOØN K. BA HOØN 6,2 16,7  
 99. 99. §.V/ MOÄT SOÁ LÖÔÏC ÑOÀ CAÙC TUYEÁN ÑÖÔØNG SOÂNG CHÍNH KHU VÖÏC PHÍA NAM
 100. 100. 1/ Tuyeán Saøi Goøn – Bieân Hoøa cöï ly 53km    SAØI GOØ N N NHAØ BEØ  S.SAØI GOØN S.ÑOÀNG NAI N3.ÑEØN ÑOÛ TAÉC LONG ÑAN COÀN CAÂY SAO  THAØNH TUY HAÏ COÀN COØ COÀN QUAÙN CUØ LAO ÑOÂI  BIEÂN HOØA CAÀU ÑOÀNG NAI CUØ LAO PHOÁ B
 101. 101. HOÀ CHÍ MINH – ÑOÀNG NAI
 102. 102. 2/ Tuyeán Saøi Goøn –Myõ Tho cöï ly 84km SAØI GOØN  K.TEÛ C. RAÏCH OÂNG N3.ÑEØN ÑOÛ C. TAÂN THUAÄN S.ÑOÀNG NAI S.LOØNG TAØU S.SOAØI RAÏP N3.K.N.MAËN C. SOAØI RAÏP N3.V.RAÏCH COÁC N3.RAÏCH LAÙ S.VAØM COÛ K. CHÔÏ GAÏO MYÕ THO  S.TIEÀN N3.V.KYØ HOÂN C. TIEÅU C. ÑAÏI B K. CAÂY KHOÂ
 103. 103. HOÀ CHÍ MINH – MYÕ THO
 104. 104. 3/ Tuyeán Myõ Tho – Caàn thô cöï ly 108km CAÀN THÔ  VÓNH LONG  N3. CHÔÏ LAÙCH S.Tieàn K.CHÔÏ GAÏO MYÕ THO  S.MYÕ THO S.BA LAI S.HAØM LUOÂNG S.COÅ CHIEÂN S.CAÀN THÔ  VÒ THANH K. XAÕ NOÂ N3. TRAØ OÂN S.HAÄU B
 105. 105. MYÕ THO – CAÀN THÔ
 106. 106. 4/ Tuyeán Vónh Long – Chaâu Ñoác cöï ly 125km B  N. PEÂNH CHAÂU ÑOÁC   TAÂN CHAÂU  HOÀNG NGÖÏ S. VAØM NAO LONG XUYEÂN  MYÕ THÔÙI  N3. VAØM COÁNG  CAO LAÕNH SA ÑEÙC  VÓNH LONG  K.CHÔÏ LAÙCH S.COÅ CHIEÂN K.RAÏCH SOÕI CAÀU MYÕ THUAÄN K.VÓNH TEÁ K.CHÔÏ LAÙCH S. HAÄU S. TIEÀN K.LAÁP VOØ
 107. 107. 5/ Tuyeán Caàn Thô – Caø Mau cöï ly 137km S.MANG THÍT S.HAÄU N5.BUÙN TAØU CAÀN THÔ  K.QUAÛN LOÄ-NHÖ GIA  BAÏC LIEÂU CAØ MAU  K.GIAÙ RAI VÓNH THUAÄN  N5.VÓNH QUÔÙI K.Q.LOÄ – P.HIEÄP U MINH N7.PHUÏNG HIEÄP B
 108. 108. 6/ Tuyeán Caàn Thô – Baïc Lieâu cöï ly 126km SOÙC TRAÊNG  BAÕI XAØU  S.BAÏC LIEÂU – COÅ COØ K.PHUÙ HÖÕU K.VÓNH CHAÂU  VÓNH CHAÂU CAÀN THÔ  CÖÛA MYÕ THANH R.BAÕI XAØU R.COÀN CHOÂNG S.MANG THÍT N3.TRAØ OÂN S.HAÄU R.NHÖ GIA ÑAÏI NGAÕI BAÏC LIEÂU  K.NGAØN DÖØA B
 109. 109. 7/ Tuyeán Long Xuyeân – Haø Tieân cöï ly 140km HAØ TIEÂN  K. R.GIAÙ – H.TIEÂN  KIEÂN LÖÔNG K. BA HOØN HOØN ÑAÁT  K. SOÁ 1 K. THAÁT SÔN RAÏCH GIAÙ  MOÂNG THOÏ N3.TAÉC RAÙNG CÖÛA RAÏCH SOÕI K. R.GIAÙ – L.XUYEÂN K.R.SOÕIC.SAÉN  L.XUYEÂN N3.VAØM COÁNG S.HAÄU  LAÙNG SEN  TAÂN HIEÄP B
 110. 110. 8/ Tuyeán Saøi Goøn – Taây Ninh cöï ly 213km BEÁN SOÕI  TAÂY NINH   BEÁN KEÙO  GOØ DAÀU HAÏ  TRAÛNG BAØNG R. TRAÛNG BAØNG ÑÖÙC HUEÄ  K. HIEÄP HOØA K. TRAØ CUÙ THÖÔÏNG K. CAÀU AN HAÏ K. THUÛ THÖØA N3.RAÏCH LAÙ  BÌNH CHAÙNH S.V.COÛ S.V.COÛ TAÂY  TAÂN AN N3.K.N.MAËN K. CHÔÏ GAÏO CÖÛA SOAØI RAÏP S. BEÁN LÖÙC N3.LOØNG TAØU N3.ÑEØN ÑOÛ SAØI GOØN  S.ÑOÀNG NAI S.SAØI GOØN B
 111. 111. HOÀ CHÍ MINH – BEÁN LÖÙC
 112. 112. 9/ Tuyeán Saøi Goøn – Taân An cöï ly N3.RAÏCH LAÙ S.V.COÛ N3.K.N.MAËN CÖÛA SOAØI RAÏP N3.LOØNG TAØU N3.ÑEØN ÑOÛ SAØI GOØN  S.ÑOÀNG NAI S.SAØI GOØN S.V.COÛ TAÂY  TAÂN AN K. CHÔÏ GAÏO K. THUÛ THÖØA K. TRAØ CUÙ THÖÔÏNG  TUYEÂN NHÔN VÓNH HÖNG   MOÄC HOÙA B
 113. 113. HOÀ CHÍ MINH – TAÂN AN
 114. 114. 10/ Tuyeán Myõ Tho – Traø Vinh cöï ly 70km N3.C.LAÙCH S.TIEÀN VÓNH LONG  S.MANG THÍT TRAØ VINH  S.COÅ CHIEÂN  MOÕ CAØY  BEÁN TRE S.BA LAI S.HAØM LUOÂNG MYÕ THO  S.MYÕ THO K.CHÔÏ GAÏO B
 115. 115. 11/ Tuyeán Saøi Goøn – Vuõng Taøu cöï ly 86km  VUÕNG TAØU  CAÀN GIÔØ B CÖÛA THIEÀNG LIEÀNG S.NGAÕ BAÛY XAÕ TAM THOÂN HIEÄP  S.ÑOÀNG TRANH S.LOØNG TAØU S.SOAØI RAÏP S.NHAØ BEØ N3.ÑEØN ÑOÛ S.ÑOÀNG NAI  SAØI GOØN S.SAØI GOØN
 116. 116. HOÀ CHÍ MINH - VUÕNG TAØU
 117. 117. 12/ Saøi Goøn – Bình döông cöï ly 32km B  THUÛ DAÀU MOÄT  LAÙI THIEÂU  THUÛ ÑÖÙC CAÀU BÌNH LÔÏI CAÀU BÌNH TRIEÄU K.THAÀY CAI K.RAÏCH TRA K.CAÀU AN HAÏ GOØ VAÁP  S.ÑOÀNG NAI N3.ÑEØN ÑOÛ SAØI GOØN  C. S.GOØN S. S.GOØN K.TEÛ
 118. 118. HC MINH = BÌNH DÖÔNG
 119. 119. 13/ Tuyeán Saøi Goøn – Beán Tre cöï ly 101km VÓNH LONG  N3.C.LAÙCH S.COÅ CHIEÂN S.BEÁN TRE BEÁN TRE  S.BA LAI CÖÛA ÑAÏI CÖÛA TIEÅU MYÕ THO  K.CHÔÏ GAÏO N3.RAÏCH LAÙ N3.K.N MAËN K.CAÂY KHOÂ S.HAØM LUOÂNG K.TEÛ B SAØI GOØN  S.TIEÀN S.SAØI GOØN S.VAØM COÛ N3.V.KYØ HOÂN S.ÑOÀNG NAI S.LOØNG TAØU N3.ÑEØN ÑOÛ CÖÛA SOAØI RAÏP CAÀU RAÏCH OÂNG
 120. 120. HOÀ CHÍ MINH – ÑOÀNG NAI
 121. 121. HOÀ CHÍ MINH - VUÕNG TAØU
 122. 122. HOÀ CHÍ MINH – BEÁN LÖÙC
 123. 123. HOÀ CHÍ MINH – TAÂN AN
 124. 124. HOÀ CHÍ MINH – MYÕ THO
 125. 125. MYÕ THO – CAÀN THÔ
 126. 126. MYÕ THO – HOÀNG NGÖÏ
 127. 127. MYÕ THO – LONG XUYEÂN
 128. 128. MYÕ THO – LONG XUYEÂN
 129. 129. LONG XUYEÂN- HAØ TIEÂN
 130. 130. CAN THO – CA MAU
 131. 131. CHUÙC CAÙC BAÏN OÂN TAÄP THAÄT TOÁT !

×