Master Yach - Dieu dong tau

493 views

Published on

Master-Yach.com - Duthuyenclub.com - bai hoc ve dieu dong tau. Trường đào tạo Du thuyền Master Yacht hiện là Trung tâm huấn luyện cấp bằng lại du thuyền duy nhất và đầu tiên tại Việt Nam. Hoàn tất khóa học và thi thực hành, học viên được cấp các loại chứng chỉ và bằng cấp chính quy của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Cấp.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Master Yach - Dieu dong tau

 1. 1. ÑIEÀU ÑOÄNG TAØU www.master-yach.com www.duthuyenclub.com
 2. 2. CAC LOAI CANO CANO
 3. 3. Cano
 4. 4. AN TOAN
 5. 5. AO PHAO
 6. 6. CAC LOAI CANO
 7. 7. Taøu cao toác caàn thô- noâng peânh Thuc trang
 8. 8. NHÌN TÖØ SAU LAÙI N
 9. 9. CHAÂN VÒT
 10. 10. NEO CANO
 11. 11. CAÁU TRUÙC
 12. 12. CAÁU TRUÙC Kích thöôùc nhoû goïn, troïng löôïng nheï Môùn nöôùc nhoû, söï cheânh leäch môùn toaøn taûi vaø khoâng taûi nhoû. Ñoäng cô coù hai kieåu gaén: Gaén trong cano vaø gaén ngoaøi cano. Caáu truùc thöôïng taàng thaáp. Môùn nöôùc nhoû. Toanø thaân ñöôïc bao phuû lôùp Compuzic, nhoâm, theùp khoâng ræ.
 13. 13. HEÄ THOÁNG LAÙI Heä thoáng laùi thuaän (Laùi voâ laêng)
 14. 14. HEÄ THOÁNG LAÙI Heä thoáng laùi nghòch (Laùi baèng caàn)
 15. 15. BAÙNH LAÙI Laùi caân baèng (buø tröø)
 16. 16. HEÄ THOÁNG LAÙI Laùi thöôøng( loaïi aên laùi nhaát)
 17. 17. BAÙNH LAÙI Laùi nöûa buø tröø
 18. 18. NGUYEÂN LYÙ LAÙI Loaïi cano coù baùnh laùi: Khi cano chaïy tôùi beû baùnh laùi veà phía maïn naøo thì muõi ngaõ veà phía maïn ñoù. Khi cano chaïy luøi beû laùi veà phía naøy thì muõi quay veà phía kia
 19. 19. NGUYEÂN LYÙ LAÙI VOÂ LAÊNG Loaïi cano khoâng coù baùnh laùi: Khi cano chaïy tôùi voâ laêng quay sang maïn naøo thì muõi ngaõ veà phía maïn ñoù. Khi cano chaïy luøi voâ laêng quay sang maïn naøy thì muõi quay veà phía kia
 20. 20. NGUYEÂN LYÙ LAÙI CAÀN Loaïi cano khoâng coù baùnh laùi: Khi cano chaïy tôùi caàn laùi quay sang maïn naøy thì muõi quay veà phía kia. Khi cano chaïy luøi caàn laùi ñöa sang maïn naøo thì muõi ngaõ veà phía maïn ñoù.
 21. 21. ÑAËC TÍNH CÔ BAÛN CUÛA CANO Laø phöông tieän nhoû toác ñoä cao, khi chaïy heát toác gaàn nhö bay treân maët nöôùc luùc naøy noù chòu aûnh höôûng cô baûn cuûa gioù. Quaùn tính nhoû, Khi quay trôû phaûi giaûm toác ñoä traùnh cano bay ngang. Khi quay trôû thì chuû yeáu cano nghieâng vaøo trong voøng quay trôû. Khi chaïy xuoâi , ngöôïc soùng tính aên laùi, ñoä oån ñònh höôùng giaûm
 22. 22. ÑAËC TÍNH CÔ BAÛN CUÛA CANO Khi chaïy xuoâi gioù tính aên laùi, ñoä oån ñònh höôùng giaûm, toác ñoä taêng. Khi chaïy ngöôïc gioù ( doøng chaûy)toác ñoä giaûm, tính aên laùi taêng, ñoä oån ñònh höôùng taêng. Khi ngöôïc soùng neân chaïy vaùt soùng, khi chaïy xuoâi soùng neân chaïy cheách soùng.
 23. 23. CAÙC LOAÏI DAÂY BUOÄC TAØU Daây doïc muõi Daây ngang muõi Daây cheùo muõi Daây cheùo laùi Daây ngang laùi Daây doïc laùi 1 2 3 4 5 6
 24. 24. PHÖÔNG PHAÙP CAÄP CAÀU Coâng taùc chuaån bò: Chuaån bò maùy, maùy laùi, maùy neo, phaân coâng thuyeàn vieân phuï traùch caùc boä phaän, daây, traùi ñoän. Tìm hieåu ñoä saâu thöïc teá, caùc yeáu toá gioù nöôùc. Thuyeàn vieân ôû muõi, laùi phaûi thöïc thi nghieâm, ñuùng leänh cuûa thuyeàn tröôûng.
 25. 25. TIEÁP 2.Coâng taùc ñieàu ñoäng: Choïn höôùng tieáp caän thích hôïp. Nguyeân taéc chung caäp caàu laø ngöôïc nöôùc ngöôïc gioù, höôùng tieáp caän phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ngoaïi caûnh, choïn khoaûng caùch döøng maùy sao cho taøu vaøo ñeán caàu thì heát trôùn, traùnh luøi caøng toát , khi gaàn ñeán caàu phaûi neùm daây chính xaùc, chuù yù ñoän va.
 26. 26. TIEÁP 3. Coâng taùc keát thuùc: Ñieàu chænh caùc daây chiïu löïc, ñöa laùi veà 0 0, thu xeáp goïn gaøng ôû laùi taøu, muõi taøu, buoàng laùi, treo tín hieäu, taét maùy chính, maùy phuï
 27. 27. PHÖÔNG PHAÙP CAÄP CAÀU NÖÔÙC NGÖÔÏC Coâng taùc chuaån bò:Chuaån bò maùy, daây, traùi ñoän Coâng taùc ñieàu ñoäng: Khi caùch caàu 4L giaûm ga, höôùng muõi taøu vaoø ñieåm ñònh caäp goùc 30 o . coøn 2L Stop maùy, caàn thieát cho maùy luøi. Leân daây doïc muõi vaø caùc daây coøn laïi. Coâng taùc keát thuùc: Ñaët traùi ñoän, caàu daãn
 28. 28. TIEÁP Hình aûnh cuoái cuøng
 29. 29. PHÖÔNG PHAÙP CAÄP CAÀU XUOÂI NÖÔÙC Coâng taùc chuaån bò:Chuaån bò maùy, daây, traùi ñoän Coâng taùc ñieàu ñoäng: Khi caùch caàu 5L giaûm ga, höôùng muõi taøu vaoø ñieåm ñònh caäp goùc 10 o coøn 3L Stop maùy, cho maùy luøi. Leân daây doïc laùi vaø caùc daây coøn laïi. Coâng taùc keát thuùc: Ñaët traùi ñoän, caàu daãn
 30. 30. TIEÁP Hình aûnh cuoái cuøng
 31. 31. RA CAÀU NÖÔÙC ÑÖÙNG 1 Coâng taùc chuaån bò Cho noå maùy, thaùo caùc daây tröø daây cheùo muõi, thaû traùi ñoän muõi
 32. 32. 2.COÂNG TAÙC ÑIEÀU ÑOÄNG Cho maùy tôùi, döôùi taùc duïng cuûa doøng nöôùc do chaân vòt ñaïp vaøo baùnh laùi , laùi taøu seõ töø töø rôøi xa caàu, khi rôøi xa ñöôïc khoaûng 30 0 thì cho maùy luøi, thaúng laùi, khi coù trôùn luøi thaùo daây
 33. 33. TIEÁP Khi rôøi xa ñöôïc khoaûng 30 0 thì cho maùy luøi, thaúng laùi, khi coù trôùn luøi thaùo daây, thu traùi ñoän. Taøu seõ töø töø rôøi xa caàu. Laáy laùi theo höôùng ñaõ choïn.
 34. 34. CAÄP LAÙI TAØU VAØO CAÀU 1Coâng taùc chuaån bò: Chuaån bò saün saøng neo muõi, baùo cho boä phaän maùy bieát yù ñònh cuûa mình, chuaån bò caùc daây sau laùi
 35. 35. TIEÁP 2Phöông phaùp ñieàu ñoäng Cho taøu chaïy ñeán vò trí ñònh caäp, caùch caàu khoaûng3L, döøng maùy thaû neo muõi, cho maùy luøi nheï ñoàng thôøi quan saùt sau laùi ñeå ñieàu chænh baùnh laùi qua laïi ñeå laùi taøu saùt caàu nhanh choùng cho baét daây laùi.
 36. 36. PHÖÔNG PHAÙP TÌM VÒ TRÍ NGÖÔØI RÔI XUOÁNG BIEÅN Ngöôøi bò naïn phaûi mang theo EPIRB( Thieát bò baùo vò trí cano cho veä tinh) vaø SART( tieâu phaûn xaï tín hieäu RADAR) Theo tin baùo töø caùc RCC vò trí ngöôøi ñang troâi daït treân bieån. Maùy bay,Taøu SAR chaïy heát toác löïc ñeán vò trí coù ngöôøi troâi daït. Keát hôïp ngöôøi ôû treân, duøng ñeøn tìm kieám, thaû nhaân vieân cöùu hoä xuoáng ñeå keùo hoï vaøo löôùi.
 37. 37. CANO
 38. 38. TÌM KIEÁM VÒ TRÍ BÒ NAÏN Phöông phaùp ñoái ñaàu. A B C
 39. 39. TÌM KIEÁM VÒ TRÍ BÒ NAÏN Phöông phaùp hình vuoâng.
 40. 40. PHÖÔNG PHAÙP TIEÁP CAÄN Phöông tieän quaêng ít nhaát 2 phao veà phía ngöôøi ngaõ, chuaån bò daây cöùu sinh, löôùi cöùu sinh boá trí moät thaønh vieân mang aùo phao chuaån bò xuoáng nöôùc. Phaûi ñeå ngöôøi bò naïn döôùi soùng, gioù taøu heát trôùn caùch ngöôøi ngaõ 0,5m. Keát hôïp ngöôøi ôû treân, döôùi xuoàng ñaåy ngöõa ngöôøi ngaõ leân xuoàng taïi vò trí thaáp nhaát cuûa xuoàng, toå chöùc sô cöùu taïi choã.
 41. 41. VÔÙT NHIEÀU NGÖÔØI Cöùu nhöõng ngöôøi ñang bôi tröôùc tröôùc nhöõng ngöôøi coù oâm phao sau. Khi taát caû ñeàu gaàn öu tieân cöùu ngöôiø giaø, treû em, phuï nöõ. Hoâ haøo nhöõng ngöôøi bieát laën haõy laën ra xa ñaùm ñoâng ñang chôùi vôùi.
 42. 42. VÔÙT NGÖÔØI CHEÁT CHÌM Vuøng coù phöông tieän hay ngöôøi chìm thöôøng laø vuøng vaãn ñuïc nhieàu hôn vaø coù suûi boït. Treân maët thöôøng coù veät daàu, tö trang… Duøng thôï laën chuyeân nghieäp ñeå tìm. Duøng hai phöông tieän keát hôïp ñeå caøo
 43. 43. NGHIEÄP VUÏ THUYEÀN TRÖÔÛNG Caùc taøi lieäu phaùp lyù. Caùc taøi lieäu lieân quan. Caùc nghieân cöùu lieân quan ñeán vaän taûi.
 44. 44. CAÙC TAØI LIEÄU PHAÙP LYÙ Soå ñaêng kieåm, giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù, giaáy chöùng nhaän an toaøn kyõ thuaät. Danh baï, baèng caáp chuyeân moân thuyeàn vieân. Giaáy chöùng nhaän baûo hieåm traùch nhieäm daân söï chuû taøu. Giaáy pheùp vaän taûi haønh khaùch ( Neáu laø taøu khaùch)
 45. 45. CAÙC TAØI LIEÄU LIEÂN QUAN MAØ THUYEÀN TRÖÔÛNG PHAÛI COÙ Tuyeån taäp caùc vaên baûn phaùp qui ÑTNÑ. Baùo hieäu, caùc thoâng baùo lieân quan ÑTNÑ. Soå dung tích taøu, hôïp ñoàng vaän taûi. Baûn ñoà tuyeán luoàng, lòch thuûy trieàu. Caùc bieân baûn kieåm tra haàm haøng ( Neáu laø taøu daàu) Caùc keânh lieân laïc khi caàn thieát.
 46. 46. CAÙC NGHIEÂN CÖÙU LIEÂN QUAN N/C tuyeán luoàng vaän taûi goàm: Ngaõ 3,4, baõi caïn, nôi luoàng cong heïp, nôi coù nhieàu nhaø daân chieám luoàng, nôi coù ñoùng nhieàu ñaùy caù. Ñaùnh daáu vò trí nguy hieåm, veõ sô ñoà tuyeán. T/Chaát caùc loaïi haøng hoaù maø taøu nhaän vaän taûi, sô ñoà saép xeáp haøng hoaù. N/C caùc soá lieäu cuûa caûng maø taøu seõ giao nhaän haøng.
 47. 47. TIEÁP Vò trí caùc traïm kieåm tra ñöôøng thuûy. Vò trí vaø caùc keânh lieân laïc cuûa caùc traïm höôùng daãn ñöôøng thuûy. N/C caùc baùo caùo tình traïng maùy taøu. Tìm, hieåu luaät phaùp quoác gia lieân quan ñeán vaän taûi thuûy noäi ñòa maø taøu ta seõ ñi qua, ñi ñeán.
 48. 48. TIEÁP N/C tính chaát thuûy trieàu khu vöïc taøu tham gia vaän taûi ñeå quyeát ñònh giôø khôûi haønh cho coù lôïi. Ra caàu nöôùc ñöùng hoaëc nöôùc ngöôïc. Ñi ñöôøng xuoâi nöôùc. Kieåm tra laïi kieán thöùc, kyõ naêng ñieàu ñoäng taøu qua nhöõng nôi khoù khaên caàu, luoàng heïp. N/C caùc kinh nghieäm cuûa caùc laàn ñi tröôùc ñoù, caùc kinh nghieäm cuûa ñoàng nghieäp. ù

×