Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Holmestrand frivillig

295 views

Published on

Foredrag under samarbeidsplattform i Holmestrand, 23 september 2013

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Holmestrand frivillig

 1. 1. ÅPEN INNOVASJON Hva kan vi lære av nye former for samarbeid om innovasjon Holmestrand, 2013
 2. 2. Innhold 1. Samfunnsutfordringene 2. Innovasjon 3. To viktige trender: 1. Bedriftene - Åpen innovasjon 2. Forbrukerne – Sosialt forbruk 4. Kommentarer til det offentlig/frivillige samarbeidet 2
 3. 3. 1. Demografi 3
 4. 4. Vekst og produktivitet 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 Bruttoprodukt (faste 2000-priser mill NOK) Sysselsetting , andel av personer sysselsatt 0 200 400 600 800 1000 1200 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 Akkumulert endring i bruttoprodukt pr. timeverk (1970=100) Productivity isn't everything, but in the long-run it's almost everything
 5. 5. Baumol’s sykdom type I 5 Baumol’s sykdom type I (Maroto and Rubalcaba, 2008) Tjenestesektorens andel av bruttoproduktet Produktivitetsvekst1979-2003 Denne såkalte Baumol-effekten….. reduserer produktivitetsveksten i økonomien som helhet
 6. 6. Roller og innovasjon Plattform for å møte fremtidens utfordringer i alle partenes interesser - innovasjonsutfordringen
 7. 7. Innhold 1. Samfunnsutfordringene 2. Innovasjon 3. To viktige trender: 1. Bedriftene - Åpen innovasjon 2. Forbrukerne – Sosialt forbruk 4. Kommentarer til det offentlig/frivillige samarbeidet 8
 8. 8. 2. Hva er innovasjon? Oslo manualen 9 Vesentlig Implementert Mangfold
 9. 9. Hvorfor er innovasjon i tjenester så vanskelig? • Tjenester er ikke fysiske - Kan ikke effektivisere tjenesteproduksjon på samme måte som produkter - Kan ikke beskytte tjenesteproduksjon på samme måte som produkter • Tjenester produseres sammen med kunden
 10. 10. Tjenester er annerledes 11 • Produktivitet gjennom… – Kostnadseffektivitet – ”pay less for same”, f. eks. stordrift, skalering – Differensiering– ”pay more for better”, f. eks. global segmentering, bedre opplevelse Baumol’s sykdom type II
 11. 11. Tjenesteegenskap - Intangible • Intangible – ikke materielle: - Produktinnovasjon har et stort beskyttelsessystem? - Det passer dårlig når vi ikke har noe fysisk å beskytte? - Rettighetsmekanismer… 12
 12. 12. Tjenesteegenskap - Inseparable • Inseparable– samproduseres mellom kunde og tilbyder: - Samskaping blir viktigere, men vanskeligere? - Hvordan fange og dele verdi hvis det er uklart hvilke verdier som er skapt og hvem som har skapt dem? 13 vs
 13. 13. Innhold 1. Samfunnsutfordringene 2. Innovasjon 3. To viktige trender: 1. Bedriftene - Åpen innovasjon 2. Forbrukerne – Sosialt forbruk 4. Kommentarer til det offentlig/frivillige samarbeidet 14
 14. 14. 3.1 Bedriftenes trend - Åpen innovasjon • Def… (Chesbrough, 2003): ”a paradigm that assumes that firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to market, as the firms look to advance their technology” 15
 15. 15. Økonomisk teori 16
 16. 16. 17 Co-Creation of value User innovation Brukerdrevet innovasjon Crowdsourcing Co-Production Prosumption Open source Open innovation Social innovation Crowdfunding Democratizing innovation Collaborative consumption User innovation networks Collective invention
 17. 17. Åpen innovasjon ala Chesbrough (2006) 18
 18. 18. 19 19 Kollektiv innovasjon
 19. 19. Brukerinnovasjon 20
 20. 20. Åpen tjenesteinnovasjon • Forutsetning for innovasjon sammen og reell innovasjon - Se til at de som deltar har forutsetninger for å bidra og bidrar reelt 21
 21. 21. Åpen tjenesteinnovasjon • Komponentisering - Lag oppgaver som er overkommelige og gjerne delbare 22
 22. 22. Åpen tjenesteinnovasjon • Incentiver og teamdannelse - Bruk et mangfold av insentivmekanismer og tilby sosiale fellesskap 23
 23. 23. Samfunnsnyttige spill og spillmekanismer…
 24. 24. Åpen tjenesteinnovasjon • Samskapingsplattform og verktøy - Tilby en plattform og gi verktøy for å samskape 25
 25. 25. Også fysisk samskaping
 26. 26. Plattform for innovasjon…
 27. 27. Oppsummering – Åpen innovasjon • Tjenesteinnovasjon er den største innovasjonsutfordringen og åpen innovasjon brukes for å møte den • Åpen innovasjon skjer mer og mer utenfor tradisjonelle markeder og sammen med ansatte og kunder • Åpen tjenesteinnovasjon beveger seg mot det engasjementet som frivilligheten også engasjerer 28
 28. 28. Innhold 1. Samfunnsutfordringene 2. Innovasjon 3. To viktige trender: 1. Bedriftene - Åpen innovasjon 2. Forbrukerne – Sosialt forbruk 4. Kommentarer til det offentlig/frivillige samarbeidet 29
 29. 29. 3.2 Sosial handel - handel blir en del av vårt sosiale liv og omvendt
 30. 30. Sosial handel • Wikipedia: Social commerce is a subset of electronic commerce that involves using social media, online media that supports social interaction and user contributions, to assist in the online buying and selling of products and services (brand-related social media) • Tilføre en sosial dimensjon til handel/forbruk:
 31. 31. Kollaborativt forbruk • Wikipedia: The term collaborative consumption is used to describe an economic model based on sharing, swapping, bartering, trading or renting access to products as opposed to ownership.
 32. 32. Former for kollaborativt forbruk • Produkt - tjenestesystemer - Forbruk uten eierskap - Begrunnes i økt bærekraft • Andrehåndsmarkeder - Gjendistribusjon av varer som fortsatt har verdi - Bærekraft OG variasjon • Kollaborativ livsstil - Ekstraverdi av å dele - Økonomi og opplevelse
 33. 33. Tilgjengelighet uten eierskap Sørge for tilgjengelighet
 34. 34. Sørge for tillit Kollaborativ overnatting
 35. 35. Bærekraftig forbruk
 36. 36. Hvorfor vokser slike former frem? • Botsman’s forklaringer: - Fornyet tro på fellesskapet - Muliggjørende teknologi - Sosial og bære- kraft som verdier - Finanskrise som utløsende faktor
 37. 37. Kollaborativt forbruk møter sosial handel
 38. 38. Altså en innovasjon i kunde/brukerroller • Kunde/bruker som ko-produsent • Kunde/bruker som kundesenter • Kunde/bruker som ko-utvikler/designer • Kunde/bruker som finansieringskilde • ….
 39. 39. Kollaborativt og sosialt forbruk preges av engasjement… • Stort og intenst (uttrykt og del av enkeltes hverdag) • Kortvarig (kortvarig og skifter) • Bredt (både lokalt og globalt, antall) • Stort innovasjonspotensiale • Fra livsvarig frivillighet til engasjement i prosjekt? • En samarbeidsmodell må åpne for å fange verdien av det engasjementet
 40. 40. Oppsummering – Sosialt forbruk • Det vokser frem en trend av sosialt og kollaborativt forbruk • Kollaborativt og sosialt forbruk griper inn i det tradisjonelle handlingsrommet for frivillighet • Men skaper også grunnlag for innovasjon… 41
 41. 41. Innhold 1. Samfunnsutfordringene 2. Innovasjon 3. To viktige trender: 1. Bedriftene - Åpen innovasjon 2. Forbrukerne – Sosialt forbruk 4. Kommentarer til det offentlig/frivillige samarbeidet 42
 42. 42. 4. Nasjonale føringer… 43 Offentlig innovasjon Forsknings- meldingen Offentlige innkjøp Regjerings- skifte… Forvent økte krav til innovasjonsevne og mer åpen innovasjon…
 43. 43. Tønsberg 1970, d.v.s. for 43 år siden…
 44. 44. 25% målet (Hagen, 2011)
 45. 45. Sosial innovation – inkludering og omsorg
 46. 46. Kommersielt og frivillig… flytende grenser…
 47. 47. Roller og innovasjon
 48. 48. Innovasjon i samarbeidsmodellen – finansiering av fritidsaktiviteter
 49. 49. Oppsummering • Innovasjon i tjenester er den store samfunnsutfordringen, også for det offentlig/frivillige samarbeidet • Åpen innovasjon sprenger samarbeidsgrenser (nye partnere og nye former) og har potensiale i det offentlig/frivillige samarbeidet • Nye forbrukertrender med stort engasjement beveger seg på frivillighetens arena men har stort potensiale for tjenesteinnovasjon • En samarbeidsplattform må være åpen og fleksibel nok for å fange innovasjon også i samarbeidsformene

×