Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Speech of Prince Hashem El Dandarawy in the General Conference on the occasion of the celebration of (The Prophet's Birth ) El Mawlid Al-Sharief in 2012

306 views

Published on

The optimal approach for life style in societies where Muslims are the majority from the Dandarawy Perspective, Liberal movement, Islamic movement, Legitimate state, Adopting Modernism, Universal novelties, Social and political novelties, Western secularism, Islamic organizations, Human Islamic vision, Human adherence, Social dealing, Self attributes, deological diversity,Diversity of classes, National diversity, Climate change, Regional change, Reformation process, Reformation of man, Minds' convictions, Human affection

Published in: Lifestyle
  • Be the first to comment

Speech of Prince Hashem El Dandarawy in the General Conference on the occasion of the celebration of (The Prophet's Birth ) El Mawlid Al-Sharief in 2012

  1. 1. ‫الرجيم‬ ‫الشيطان‬ ‫من‬ ‫باهلل‬ ‫أعوذ‬ ‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬ ‫محامده‬ ‫بجميع‬ ‫هلل‬ ‫الحمد‬‫أعلام‬ ‫لام‬ ‫وماا‬ ‫منها‬ ‫علمت‬ ‫ما‬ ‫كلها‬. .‫علا‬‫ماا‬ ‫كلهاا‬ ‫عمماك‬ ‫جمياع‬ ‫أعلم‬ ‫لم‬ ‫وما‬ ‫منها‬ ‫علمت‬. ..‫أعلم‬ ‫لم‬ ‫وما‬ ‫منهم‬ ‫علمت‬ ‫ما‬ ‫كلهم‬ ‫خلقك‬ ‫عدد‬ ‫الواحد‬ ‫هللا‬ ‫إال‬ ‫إلك‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫وأشهد‬‫أ‬ ‫ف‬‫لوهيتك‬‫واألحد‬‫ف‬‫ربوبيتا‬‫ك‬‫محماد‬ ‫يايدعا‬ ‫أن‬ ‫وأشاهد‬‫ا‬ ‫الوحيد‬ ‫هللا‬ ‫ريول‬‫ف‬‫ييادتك‬‫واألوحد‬‫فا‬‫والا‬ ‫زعامتاك‬‫ربا‬‫الرياول‬ ‫علاا‬ ‫مك‬ ‫ويا‬ . ‫ويلم‬ ‫ووالديك‬ ‫والحبك‬ ‫آلك‬ ‫وعلا‬ ‫للمسلمين‬ ‫الجامع‬ ‫والزعيم‬ ‫م‬ ‫لإلي‬ ‫الخاتم‬ ............ ‫بمد‬ ‫أما‬ ‫ل‬ ‫يززب‬ ‫ززبالمو‬ ‫لوظ‬ ‫ززظاململحيزز‬ ‫ززيأللمو‬ ‫حيززامال‬ ‫المويززيالايززبيمال‬ ‫فيتززحم‬‫ل‬ ‫فزز‬‫ل‬‫عزز‬ ‫حجت‬‫بتلذمتل‬ ‫ة:ل‬ ‫سل‬ ‫يايةلمو‬ ‫مل‬‫ل‬ :‫األول‬-‫يسم‬ ‫تيار‬. ‫ليبرال‬ ‫عفسك‬ ‫الثاع‬:-‫تيار‬‫تنطوي‬‫ومجموعات‬ ‫جماعات‬ ‫فيك‬‫متمدد‬‫كلهاا‬ ‫يجممها‬‫فا‬‫الناا‬ ‫منطاو‬ ‫ايم‬‫التيار‬‫م‬ ‫اإلي‬. ‫بل‬ ‫وفي‬‫ل‬ ‫يل‬‫لهذينلموتيبيينل‬ ‫حلإوىلحيقع‬ ‫نل‬‫ل‬ ‫ف‬‫حشادلموفكال‬‫ل‬ ‫موسيبس‬‫عبصا‬ ‫مو‬.‫ل‬ ‫التيار‬‫الليبرال‬: ‫ز‬‫ز‬‫فعل‬‫ى‬‫ل‬‫زالمو‬‫ز‬‫إث‬‫زةل‬‫ز‬‫ي‬ ‫زاالموعبو‬‫ز‬‫ز‬‫ز‬‫ملوو‬‫ى‬‫ل‬‫زدل‬‫ز‬‫دي‬ ‫زيال‬‫ز‬ ‫زةلاظ‬‫ز‬‫زيأللإقبح‬‫ز‬ ‫زال‬‫ز‬ ‫زةلاتحب‬‫ز‬‫يي‬ ‫زدوأللمو‬‫ز‬‫تلمو‬ ‫زد‬‫ز‬‫ب‬ ‫قلملحنلو‬ ‫ولعالقبتلمودوويةلي‬‫ِلال‬‫س‬‫مو‬‫مو‬‫ل‬‫ةلفيضعتلحييبق‬ ‫لدمئ‬ ‫دوويينلبصيي‬‫ب‬‫ل‬‫افل‬ُ‫ع‬‫ل‬ ‫ييزب‬ ‫ب‬ ‫صحةل‬ُ‫ع‬‫ملحال‬‫ل‬ ‫ف‬‫عبال‬9191.‫ا‬‫ل‬ ‫ايبتل‬ ‫لومو‬ ‫ي‬ ‫لخطبالمو‬ ‫يةلمويبنيةلبد‬ ‫االموعبو‬ ‫وبعدلمو‬‫ل‬‫ي‬ ‫اييلعبو‬ ‫ببو‬‫ب‬‫ل‬‫بنبل‬ ‫إوىل‬‫مواز‬‫ال‬ ‫زي‬‫ز‬‫زببقلوه‬‫ز‬‫موس‬‫ل‬‫زلال‬‫ز‬ِ‫س‬‫مو‬‫زدل‬‫ز‬‫زدوويينلوق‬‫ز‬‫زنلمو‬‫ز‬‫وملح‬‫ل‬ِ ‫زا‬‫ز‬ُ‫ا‬‫ال‬‫ل‬ ‫زد‬‫ز‬ ‫ت‬ ‫زالمو‬‫ز‬‫لملح‬ ‫زب‬‫ز‬‫يي‬ ‫زبلب‬‫ز‬‫ذو‬‫ل‬ ‫زذ‬‫ز‬‫مو‬‫زدتل‬‫ز‬‫ايو‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫زبال‬‫ز‬‫لع‬ ‫زد‬‫ز‬ ‫ت‬ ‫زالمو‬‫ز‬‫زةلملح‬‫ز‬ ‫زملحظ‬‫ز‬‫ح‬9191‫ا‬‫ل‬‫زنل‬‫ز‬‫لملح‬ ‫ز‬‫ز‬‫ف‬ ‫زةل‬‫ز‬ ‫ا‬ ‫زيالب‬‫ز‬‫زىلموي‬‫ز‬‫زيالوإو‬‫ز‬ ‫لا‬ ‫ز‬‫ز‬‫موت‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫بيةل‬ ‫وموسالالمودوويينلو‬‫مإلنسبا‬. ‫لحنلمإلعالال‬‫ومبتدمء‬‫ل‬ ‫موعبو‬‫لمإلنسبالعبال‬ ‫ي‬ ‫و‬9191‫ال‬‫ل‬‫تلا‬ ‫بد‬‫ازالحيمثيزقلو‬‫مافبقيزبتل‬ ‫لةل‬ ‫يمضيعلحج‬ ‫دوويةلوعابيةلحختصةلب‬‫ل‬ ‫فز‬‫لوخزببلخطزبال‬ ‫ز‬ ‫لوموع‬ ‫لوموطفز‬ ‫زا‬ ‫زدودلمو‬ ‫لموحلدمالموعابيةلومإلسالحية‬ ‫ُعباملف‬‫د‬‫صححلومل‬ ‫لمإلنسبالو‬ ‫ي‬.‫ل‬
  2. 2. ‫يال‬ ‫و‬‫إ‬‫ال‬‫مودوأللموعابيةلومإلسالحيةل‬‫ل‬‫وق‬‫ع‬‫تل‬‫يمثيقل‬ ‫هذهلمو‬‫مودوويزةل‬‫وزذملنجزدلموتيزبي‬‫ل‬‫ل‬ ‫موليحاموز‬ ‫عل‬ ‫جت‬ ‫لمو‬ ‫ف‬‫مإلسالح‬‫ُصال‬‫ي‬‫ل‬‫علىل‬‫ل‬ ‫مالنديمجلف‬‫ل‬ ‫موسيب‬‫ل‬ ‫موعبو‬‫لهزيلإنشزبءل‬ ‫ز‬ ‫المو‬ ‫ل‬ ‫ويزا‬ ‫زةل‬‫ز‬‫ح‬ ‫زةلوحيم‬‫ز‬‫دمث‬ ‫زىلمو‬‫ز‬‫زعحابلإو‬‫ز‬‫زيدلخ‬‫ز‬ ‫زةلوا‬‫ز‬‫زقلمودووي‬‫ز‬‫يمثي‬ ‫زيمدلمو‬‫ز‬‫لح‬ ‫ز‬‫ز‬‫زةلافع‬‫ز‬‫امتي‬ ‫زةلدي‬‫ز‬‫ديي‬ ‫زةل‬‫ز‬‫دوو‬ .‫موعصا‬‫ل‬‫ل‬ ‫التيار‬‫الثاع‬‫التيار‬ ‫هو‬ :‫م‬ ‫اإلي‬ ‫ل‬ ‫فزز‬‫لموتيززبيل‬ ‫ببزز‬ ‫ح‬‫ل‬ ‫لموتبايحزز‬ ‫زز‬‫ز‬‫موليحامو‬‫ززبتل‬‫ز‬‫بع‬ ‫ةل‬ ‫سززل‬ ‫ززدمدلموشززعيالمو‬‫ز‬‫تلعلززىلمحت‬ ‫بززا‬ ‫و‬‫حج‬‫يعبتلإسالحية‬‫ل‬‫ل‬ ‫لحزنلموتشزددلفز‬ ‫زد‬ ‫زةلوم‬ ‫يعازبلعلزىلدي‬ ‫موحعضلحظابلوإالواليكنل‬ ‫زبلإال‬‫ز‬‫زبلوا‬‫ز‬‫زبلوموتعص‬‫ز‬‫يالاا‬ ‫ح‬‫ل‬‫زا‬‫ز‬‫زملمو‬‫ز‬‫زنليخبوف‬‫ز‬‫زالح‬‫ز‬‫ُكف‬‫ي‬‫زحعضل‬‫ز‬‫المو‬،‫ل‬‫ل‬ ‫ز‬‫ز‬‫ُجا‬‫ي‬‫زال‬‫ز‬‫زحعضلمرخ‬‫ز‬‫ومو‬ ‫زاه‬‫ز‬‫اليكف‬ ‫زملدوال‬‫ز‬‫زنليخبوف‬‫ز‬‫زتلح‬‫ز‬‫ُاف‬‫ي‬‫و‬،‫ل‬‫زافضل‬‫ز‬‫لوا‬ ‫زدن‬‫ز‬ ‫زعلمو‬‫ز‬ ‫جت‬ ‫زافضلمو‬‫ز‬‫زبتلا‬‫ز‬‫يع‬ ‫ج‬ ‫زذهلمو‬‫ز‬‫ه‬ ‫زنل‬‫ز‬‫زبليعل‬‫ز‬‫زةلح‬‫ز‬‫بف‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫زا‬‫ز‬‫لوا‬ ‫ز‬‫ز‬‫زيذجلموباب‬‫ز‬ ‫موظ‬‫زبتل‬‫ز‬‫اي‬ ‫زنل‬‫ز‬‫زةلح‬‫ز‬‫زملمودووي‬‫ز‬ ‫زىلحيمثي‬‫ز‬‫زاالف‬‫ز‬‫زملموب‬‫ز‬‫عظ‬ ‫لإنسبالال‬ ‫ي‬ ‫و‬‫تاحابلإاللحعلخعيبملموبابيةل‬ ‫لي‬‫لحزعلموشزعيالموةزعيفةل‬ ‫حبلعظزدحبليتعبحز‬ ‫(لوموكالالهظبلو‬‫ز‬‫ش‬ ‫يالاي‬ ‫ل)لفايل‬ ‫لتيبيلمإلسالح‬‫ب‬‫ل‬‫يزةل‬ ‫دوم‬ ‫زاوالمويسزطىللم‬ ‫حزنلإنسزبالمو‬ ‫يةل‬ ‫دوم‬ ‫عبييالوم‬ ‫لمو‬ ‫ف‬‫ل‬ ‫ف‬.‫موخطبا‬‫ل‬ ‫دلهزذملم‬ ‫وفىلمويقتلنفسمليؤ‬‫وتيزبيل(لموتيزبيلمإلسزالح‬‫ز‬‫بوي‬ ‫عزبتلموبابيزةل‬ ‫جت‬ ‫المو‬ ‫ل)لل‬‫ب‬‫ل‬‫ل‬ ‫فز‬ ‫ليزةل‬ ‫لع‬ ‫زبي‬ ‫يبايزةللنزملي‬ ‫لملمو‬ ‫لحشزب‬ ‫لفز‬ ‫لريزالسزعيدلورزبي‬ ‫المإلنسزبالموبابز‬ ‫لو‬ ‫حأ‬ ‫زبيجل‬‫ز‬‫زبتلخ‬‫ز‬‫لوموعالق‬ ‫زبذ‬‫ز‬‫زبتلموش‬‫ز‬‫زابلموعالق‬‫ز‬‫لوخ‬ ‫زا‬‫ز‬ ‫زاشلمو‬‫ز‬‫زدحبلا‬‫ز‬‫زايةلعظ‬‫ز‬‫زةلموحش‬‫ز‬‫زةلموطحيع‬‫ز‬‫خلخل‬ ‫موحومجلفتفككتلموعبئالتلوضبع‬‫ت‬‫ل‬‫ملتفبأللومنباست‬‫ل‬‫ل‬ُ‫ع‬‫مو‬‫ز‬ ‫ي‬ ‫دلع‬‫ب‬‫ل‬‫فز‬‫ل‬‫ين‬ ‫زامه‬ ‫لمو‬ ‫نفزي‬،‫ل‬ ‫ل)للبأا‬ ‫بعبتلهذملموتيبيل(لموتيبيلمإلسالح‬ ‫اصاحل‬‫ل‬‫يتلللنازبلالل‬ ‫دنيةلموبابيةلآيلةلولس‬ ‫مو‬ ‫إنسبنيةل‬‫ل‬ ‫لمإلنسزبالفز‬ ‫ازبتلبامقزةلاخفزىلبزؤ‬ ‫لوم‬ ‫لمإلنسبالهز‬ ‫ي‬ ‫لحبلاعلظملحنل‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫لحتي‬ ‫علحبد‬ ‫حجت‬.‫ل‬ ‫إنملعزبوال‬‫ل‬‫يزد‬ ‫زيتلو‬ ‫يخشزىلمإلنسزبالفيزملحزنلمو‬‫م‬‫ل‬‫لد‬ ‫فز‬‫يزالاللياعزبهلووزدلوالل‬ ‫سزظينل‬ ‫ميلول‬ ‫ةلوالل‬ ‫و‬. ‫ه‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬ ‫الفكر‬‫الدعدراوي‬‫ثالث‬ ‫وموقع‬ ‫ثالث‬ ‫موقف‬. ‫لو‬ ‫زالح‬‫ز‬‫زبيينلمإلس‬‫ز‬‫زذينلموتي‬‫ز‬‫له‬ ‫ز‬‫ز‬‫فبعي‬ ‫ل‬ ‫ز‬‫ز‬‫الف‬ ‫زب‬‫ز‬‫إالموظ‬‫ز‬‫ز‬‫موليحامو‬‫ل‬‫زبلع‬‫ز‬ ‫ثاه‬ ‫و‬‫ل‬ ‫زب‬‫ز‬‫زةلموظ‬‫ز‬‫زىلعبح‬‫ز‬‫ل‬ ‫ز‬‫ز‬‫زةلف‬‫ز‬‫وخبص‬‫ل‬‫زبي‬‫ز‬‫الموتي‬ ‫ل‬ ‫ز‬‫ز‬ ‫زيفليال‬‫ز‬‫ةلس‬ ‫زل‬‫ز‬‫س‬ ‫زةلمو‬‫ز‬‫زبتلموعابي‬‫ز‬‫ع‬ ‫جت‬ ‫مو‬‫ل‬‫زد‬‫ز‬‫لوو‬ ‫ز‬‫ز‬‫موليحامو‬‫عظززد‬ ‫بوةلحنلمو‬ ‫يمتنل‬ ‫مو‬‫يمثيزقل‬ ‫سزبفةلبزينلنصزيولمو‬ ‫لمو‬ ‫القزب‬ ‫ةلبعزدل‬ ‫بئ‬ ‫افضلوألوضببلمو‬ ‫يبام‬ ‫مودوويةلوبينلومقعل‬،‫ل‬‫بأل‬ ‫ل‬ ‫ثالف‬‫ل‬‫عل‬ ‫بفزةلسيبسزيةلفسنزملسزي‬ ‫تلزبلث‬ ‫زيمتنلاللي‬ ‫بالهذملمو‬ ‫ز‬‫ز‬‫زةلاعظ‬‫ز‬‫امتي‬ ‫زأالمودي‬‫ز‬‫زملب‬‫ز‬ ‫لوه‬ ‫ز‬‫ز‬‫ف‬‫ل‬‫زةلوبب‬‫ز‬‫ياي‬ ‫زالمل‬‫ز‬‫ك‬ ‫زحل‬‫ز‬ ‫ف‬‫زبيبل‬‫ز‬‫زىلموش‬‫ز‬‫زحأللإو‬‫ز‬‫زيفليظ‬‫ز‬‫لس‬ ‫زبو‬‫ز‬‫وت‬ ‫ل‬‫يمفع‬‫ل‬‫بلخعبي‬‫م‬‫ل‬‫باملموشخصيةلوح‬ ‫ب‬ ‫يتجبوالحعل‬‫لموزحالدل‬ ‫باملفتعالموفيضىلف‬ ‫ي‬ ‫علآحبوملوت‬
  3. 3. ‫ل‬ ‫ز‬‫ز‬‫رف‬ ‫زيمتنل‬‫ز‬ ‫زذملمو‬‫ز‬‫اله‬ ‫زحبل‬‫ز‬‫ل)لوموس‬ ‫زيح‬‫ز‬‫زححلي‬‫ز‬‫ص‬ ‫زادل‬‫ز‬‫ش‬ ‫زذملمو‬‫ز‬‫اله‬ ‫زدل‬‫ز‬ ‫عت‬ ‫ل(ل‬ ‫زب‬‫ز‬‫ي‬ ‫لمو‬ ‫ز‬‫ز‬‫واتعط‬ ‫زمل‬‫ز‬ ‫موي‬‫ل‬ ‫زبن‬‫ز‬‫موي‬‫زة‬‫ز‬‫امتي‬ ‫بهبلدي‬ ‫ز‬‫ز‬‫س‬ ‫ل‬ ‫ز‬‫ز‬‫زةلموت‬‫ز‬‫دي‬ ‫زةلموظ‬‫ز‬‫طع‬ ‫ول‬،‫ل‬‫ز‬‫ز‬‫زبليعظ‬‫ز‬‫زملحظا‬‫ز‬ ‫في‬‫ل‬‫زةل‬‫ز‬‫ياي‬ ‫زالمل‬‫ز‬‫ك‬ ‫ليعظ‬ ‫ملمويبن‬ ‫وموي‬‫ل‬‫سبئلةل‬ ‫بسحةلومو‬ ‫مو‬‫بسح‬ ‫امتيةلدوالح‬ ‫فاللدي‬‫ةل‬‫وحسبئلة‬.‫ل‬ ‫لهيلحصد‬ ‫امت‬ ‫بالمودي‬ ‫لهذملموظ‬ ‫إالموشعبلف‬‫ل‬‫لحنليتيسالفيزملخيزا‬ ‫يلموسلطةلييص‬‫م‬‫ل‬‫إوزىل‬ ‫بوازبل‬ ‫ع‬ ‫كيحزةلويطلزعلعلزىلنتزبئمل‬ ‫دمءلمو‬ ‫الويامقزبل‬ ‫اليظ‬ ‫كالوعليملبعدلذوبل‬ ‫لمو‬ ‫سد‬‫ثزال‬ ‫ل‬‫دلميافبع‬ ‫بسبلويسبءأللفسالو‬ ‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫يةلوهبحشلفسبدلضعيفلعبودلموتصزييتل‬ ‫لحعدأللموتظ‬ ‫ف‬ ‫ززاال‬‫ز‬‫نفس‬ ‫ززخبول‬‫ز‬‫وألخ‬‫ززظاال‬‫ز‬‫ززافلع‬‫ز‬‫ولمنص‬‫ززذم‬‫ز‬‫ززاهالوهك‬‫ز‬‫ززىلري‬‫ز‬‫ززالإو‬‫ز‬‫ززيدلملح‬‫ز‬‫ززىلايس‬‫ز‬‫إو‬،‫ل‬‫ززةل‬‫ز‬‫فبولعح‬ ‫امتيةلالل‬ ‫مودي‬‫ل‬ ‫اظتا‬‫ليزةلحتسلسزلةلوم‬ ‫لع‬ ‫لهز‬ ‫ينلوموتصزييتلوازالبز‬ ‫اخز‬ ‫ببختيبيلمو‬‫عيزةل‬ ‫بءلف‬ ‫لخا‬ ‫لموظب‬ ‫ل‬ ‫لموظب‬ ‫اجع‬‫ل‬.‫نفساال‬ ‫كال‬‫ل‬ ‫يمتنل‬ ‫لهللالعظملعلىلدويلمو‬ ‫بيلبكاليض‬ ‫وقدلنحملسيدنبل‬‫ينلقزبألل‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫لمواقببةلعلىلمو‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫ل‬:‫هلم‬ ‫لهيل‬ ‫ثظىلعليملببوذ‬ ‫دلهللالو‬ ‫ال‬ ‫خطبالايويملموخالفةلبعدل‬‫ل‬ "‫وإن‬ ‫فاوعينوع‬ ‫أحسانت‬ ‫فاإن‬ ‫بخياركم‬ ‫ولسات‬ ‫علايكم‬ ‫وليات‬ ‫قاد‬ ‫فإع‬ ‫النا‬ ‫أيها‬ ‫بمد‬ ‫أما‬ ‫فقوموع‬ ‫أيوت‬". ‫ل‬‫زاينل‬‫ز‬‫عبخ‬ ‫زبللومو‬‫ز‬‫يالاا‬ ‫زتينلو‬‫ز‬‫ظص‬ ‫زةلمو‬‫ز‬‫العبح‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫زبو‬‫ز‬‫للف‬ ‫زالح‬‫ز‬‫زبيلمإلس‬‫ز‬‫زبتلموتي‬‫ز‬‫بع‬ ‫زبل‬‫ز‬‫ح‬ ‫ظتسحينلإوىلصفيفابليتساا‬ ‫ول‬‫ل‬‫ديدلوزذملازامهال‬ ‫ءل‬ ‫لخ‬ ‫إوىلنفيساالنيبلحنلموخيفلحنل‬ ‫زاو‬‫ز‬‫يظف‬‫ل‬‫زالال‬‫ز‬ ‫زبال‬‫ز‬ ‫زيل‬‫ز‬‫زىلو‬‫ز‬‫ت‬ ‫دلل‬ ‫زت‬‫ز‬‫لحس‬ ‫ز‬‫ز‬ ‫زنل‬‫ز‬‫الح‬‫ل‬‫زبفةل‬‫ز‬‫إض‬‫ز‬‫ز‬‫إو‬‫ى‬‫ل‬‫دثةل‬ ‫زت‬‫ز‬‫س‬ ‫زييلمو‬‫ز‬‫زامهتاالوألح‬‫ز‬ ‫امال‬ ‫ل‬ ‫صححلوف‬‫الملخيبء‬ ‫كالعلىلحع‬ ‫ودياالهيلمو‬.‫ل‬ ‫ي‬ ‫ةلا‬ ‫ل‬ ‫الوديابل‬ ‫لمودنديمويةل‬ ‫لملسا‬ ‫وسحلهذهلمإلخكبالتلاا‬‫لعسزىل‬ ‫لهزذملموسزيب‬ ‫وازبلفز‬ ‫لخي‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫م‬‫ل‬‫ولظب‬،‫ل‬‫لمودنديمويةلوابلحيقفلثبوزالبزينلموتيزبيينلويتجلزىلهزذمل‬ ‫لبأالملسا‬ ‫نحد‬ :‫يالتل‬ ‫يبعلح‬ ‫ل‬ ‫يقفلمويبوالف‬ ‫مو‬‫ل‬ ‫المقولة‬‫األول‬‫ا‬:‫اتعلقلببودووة‬‫ل‬‫تاالموفكال‬ ‫..للي‬‫ل‬ ‫مودنديمو‬‫حزنلموتيزبيل‬‫موليحاموز‬‫ل‬‫ل‬ ‫فز‬‫حسزأوةل‬ ‫المودووززةلموشززاعيةل‬‫هزز‬‫ل‬‫ل‬ ‫ا‬ ‫سززت‬ ‫مودووززةلمو‬‫زز‬‫بعي‬ ‫ت‬ ‫م‬‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫وسيبسززي‬‫ب‬‫ل‬‫زز‬ ‫لا‬ ‫وموتزز‬‫حززنل‬ ‫لعلززىل‬ ‫بف‬ ‫الدستييلمودووةلوقيمنيظابلحنل‬ ‫ل‬ ‫نمليا‬ ‫ل‬ ‫لف‬ ‫تاالحنلموتيبيلمإلسالح‬ ‫حبنم،لوي‬ ‫يمتنلو‬ ‫مو‬ ‫زبالمإل‬‫ز‬‫ك‬ ‫زبوفل‬‫ز‬‫اللاخ‬ ‫زبل‬‫ز‬ ‫مويم‬‫ل‬‫زيال‬‫ز‬‫زنلح‬‫ز‬‫الاس‬ ‫زةل‬‫ز‬‫زقلولدوو‬‫ز‬ ‫زاللي‬‫ز‬‫زالالف‬‫ز‬‫س‬‫ل‬‫زحومجل‬‫ز‬‫زابلمو‬‫ز‬‫زيمنينلاش‬‫ز‬‫ق‬ ‫يل‬ ‫مو‬. ‫ااة‬‫ا‬‫الثاعي‬ ‫ااة‬‫ا‬‫المقول‬:‫ززال‬‫ز‬‫ززفلموفك‬‫ز‬ ‫ززةل..للي‬‫ز‬‫دمث‬ ‫ززذلببو‬‫ز‬‫ملخ‬‫ل‬ ‫ززديمو‬‫ز‬‫مودن‬‫ززبيينلموليحا‬‫ز‬‫ززينلموتي‬‫ز‬‫ب‬‫ل‬ ‫زز‬‫ز‬‫مو‬ ‫سزلال‬ ‫زبلعلزىلمو‬ ‫نزملحزنلمويم‬ ‫ل‬ ‫زدالفيزا‬ ‫دمثةلوبأسزحبالموت‬ ‫لحسأوةلملخذلببو‬ ‫لف‬ ‫ومإلسالح‬ ‫ل‬ ‫ليزدخ‬ ‫بعيزةلوموسيبسزيةلبز‬ ‫ت‬ ‫دثبتلمال‬ ‫سزت‬ ‫سزتجدمتلموكينيزةلومو‬ ‫الليعاضلعنلمو‬ ‫موييال‬ ‫احبنية‬ ‫ول‬ ‫فال‬ ‫ل‬ ‫لدوالخيفلحنلمويقيبلف‬ ‫عبصا‬ ‫دمثةلومو‬ ‫لمو‬ ‫ف‬‫ل‬‫اليكيالدخيوزمل‬ ‫خاتل‬
  4. 4. ‫ل‬‫ززدي‬‫ز‬ ‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫زز‬‫ز‬‫ومعي‬‫ب‬‫ل‬‫ززبدل‬‫ز‬‫لبع‬‫ززة‬‫ز‬ ‫طاو‬ ‫لمو‬ ‫ززبئ‬‫ز‬‫س‬ ‫مو‬،‫ل‬‫زز‬‫ز‬‫ي‬ ‫وبب‬‫ب‬‫ل‬‫ل‬ ‫ززيع‬‫ز‬‫يض‬ ‫لمو‬ ‫زز‬‫ز‬ ‫ززبدلموعل‬‫ز‬‫تا‬ ‫ززنلمال‬‫ز‬‫ع‬ ‫بخصيصاب‬.‫ل‬ ‫لحتظييلهيلمو‬ ‫دمثةلحنلحيقعلإسالح‬ ‫إالملخذلببو‬‫دينلحتظبقةينل‬ ‫لبينل‬ ‫الن‬ ‫يقفلموع‬‫زبل‬ ‫ه‬ ‫ززبتلمإلسززالحيةل‬ ‫ي‬ ‫ززبتلبعززضلموتظ‬ ‫ي‬ ‫لواسززلحلت‬ ‫بنيززةلموبززاالبحعززدهبلموفززملوموعززدمئ‬ ‫عل‬ .‫دا‬ ‫ةلموت‬ ‫ا‬ ‫عاقلةلو‬ ‫مو‬‫ل‬ ‫ل‬‫دمثةلويستل‬ ‫إالمو‬‫حظيةلووكظابلنسقل‬ ‫حةل‬‫ل‬ ‫فكزا‬‫زدل‬ ‫يحبازملموظ‬ ‫لوحزنلح‬ ‫لحتكبحز‬ ‫زبع‬ ‫ت‬ ‫وم‬ ‫لعلززىلحززيميدل‬ ‫بديززةلولكززيا،لوموسززيطا‬ ‫لمو‬ ‫ززا‬ ‫ززديا،لموظ‬ ‫طيعززةلحززعلمو‬ ‫لولززذمت،لمو‬ ‫النزز‬ ‫موع‬ ،‫موطحيعة‬‫ل‬‫يعل‬ ‫لبينلموج‬ ‫سبوم‬ ‫يقليفبهيةلمإلنسبا،لموعدموةلومو‬ ‫اية،لا‬ ‫علومو‬ ‫جت‬ ‫النيةلمو‬ ‫ع‬ .‫بئف‬ ‫يعلموخدحبتلوموي‬ ‫لاي‬ ‫ف‬‫ل‬ ‫المقولة‬:‫الثالثة‬‫يمتنلموصبوح‬ ‫مو‬(‫هنا‬‫قرب‬ُ‫ع‬ ‫يوف‬‫جاد‬‫ا‬‫للخطااب‬‫الايي‬‫الاموبة‬ ‫وجادت‬ ‫جد‬ ‫كبير‬‫ا‬‫ف‬‫إن‬ ‫عظر‬ ‫ف‬ ‫عارضوع‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫لمفاهيم‬ ‫إيصالك‬‫ل‬‫موقاف‬ ‫الدعدراوية‬ ‫ألير‬ )‫عتشتت‬ ‫أن‬ ‫عستطيع‬ ‫ال‬ ‫واحد‬ ‫ومهمة‬ ‫إالموفكال‬‫ل‬ ‫مودنديمو‬‫لمودنديمو‬ ‫زلطةللالملسزا‬‫ل‬‫س‬‫ييينلعلزىلمو‬ ‫ذ‬ ‫الموتيبيينلمو‬ ‫الليحم‬‫يزةلالل‬ ‫زة‬‫ز‬‫لببوسيبس‬ ‫ز‬‫ز‬ ‫اع‬،‫ل‬‫زال‬‫ز‬‫زملموفك‬‫ز‬‫يو‬ ‫الي‬ ‫زدل‬‫ز‬‫زبلياي‬‫ز‬‫لح‬ ‫ز‬‫ز‬ ‫زنل‬‫ز‬‫وك‬‫ل‬ ‫زديمو‬‫ز‬‫مودن‬‫زبل‬‫ز‬ ‫زةلب‬‫ز‬‫لمودنديموي‬ ‫زا‬‫ز‬‫الملس‬ ‫ليكزيال‬ ‫زيمتنلموصزبوحلموزذ‬ ‫لبظبءلمو‬ ‫الاشبيشلف‬ ‫لبلحنليؤيةلإنسبنيةلإسالحيةلاستطيعل‬ ‫ا‬ ‫عملو‬ ‫جت‬ ‫حنلوسالحةلو‬ ‫حصديل‬‫ل‬‫حء‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫ييي‬‫ب‬‫ل‬‫ية‬ ‫ليةلموتظ‬ ‫لع‬ ‫ف‬‫يمتنلموصبوحل‬ ‫،لذوبلمو‬‫موذ‬‫ل‬ ‫ُدينل‬‫ي‬.‫لاعدديةلفكايةل‬ ‫لوك‬ ‫بب‬ ‫ببويالءلوليتنلمو‬‫ل‬ :‫الرابمة‬ ‫المقولة‬‫ددلافبعلمل‬ ‫مياحبتلمإلنسبالي‬‫بع‬ ‫ت‬ ‫مال‬‫ل‬ ‫نزملوزي‬ ‫ل‬ ‫،ليعلزنلموتيزبيلموليحاموز‬ ‫ل‬ ‫لفكز‬ ‫الليخزاجلعزنلإتزبيلموشزخ‬ ‫الدويلموزدينليجزبل‬ ‫ل‬ ‫ضدلمودينلوالليعبديزملوكظزمليزا‬ ‫لم‬ ‫زب‬‫ز‬‫ي‬ ‫لمو‬ ‫ز‬‫ز‬‫زبلف‬‫ز‬‫ح‬ ‫زدل‬‫ز‬‫زبلياي‬‫ز‬‫زدلح‬‫ز‬‫زدلويعح‬‫ز‬‫زبلياي‬‫ز‬‫زدلح‬‫ز‬ ‫اليعت‬ ‫ل‬ ‫ز‬‫ز‬‫زالف‬‫ز‬ ‫زبال‬‫ز‬‫إنس‬‫يمنينل‬ ‫زبو‬‫ز‬‫زةلف‬‫ز‬‫بعي‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫زىل‬‫ز‬‫زدينلوف‬‫ز‬‫لمو‬ ‫زي‬‫ز‬‫لوو‬ ‫زب‬‫ز‬‫زينلموظ‬‫ز‬‫زةلب‬‫ز‬ ‫ب‬ ‫زيال‬‫ز‬‫الاك‬ ‫زبل‬‫ز‬‫ليج‬ ‫ز‬‫ز‬‫لموت‬ ‫ز‬‫ز‬‫زيةله‬‫ز‬‫ؤسس‬ ‫زبتلمو‬‫ز‬‫وملخالقي‬ ‫ل‬ ‫لموشززخ‬ ‫لوززد‬ ‫لوتيويززدليمدبلدمخلزز‬‫ززبفع‬ ‫الموززدينل‬ ‫بعززبتلمإلسززالحيةل‬ ‫لموج‬ ‫لاززا‬ ‫ببزز‬ ‫مو‬ ‫م‬‫ل‬‫ية‬ ‫ؤحنلو‬ ‫و‬‫ب‬‫ل‬‫كزبالموشزايعة،ل‬ ‫لمالوتحمالبأ‬ ‫ل‬ ‫ةلف‬ ‫بسكةلوصبو‬ ‫بعيةلحت‬ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫يب‬ ‫إلقبحةل‬ ‫بلبينل‬ ‫وفي‬‫ل‬ ‫لفكزا‬ ‫زييلإسزالح‬ ‫لمودنديمويزةلوحزنلحظ‬ ‫بلاطاحلملسا‬ ‫موتيبيينلوموسجبأللبيظا‬ ‫مالياحبتل‬‫ل‬ ‫مإلنسبن‬‫ؤسسزبايةلوهزذمل‬ ‫بعيزةلومو‬ ‫ت‬ ‫لبظبءلموذمتلوخزحكةلموعالقزبتلمال‬ ‫ودويهلف‬ ‫م.ل‬ ‫هيلحبلسيفلنطا‬‫ل‬ : ‫االجتماع‬ ‫التمامل‬ ‫ف‬ ‫ومحوريتك‬ ‫اإلعساع‬ ‫االرتباط‬‫ل‬ ‫ل‬‫لموفكال‬ ‫يا‬‫ل‬ ‫مودنديمو‬‫اءليف‬ ‫الإسالالمو‬‫زدل‬ ‫لسزيدلموحشزالح‬ ‫اضلعليزملمالياحزبتلبشزخ‬ ‫زنل‬‫ز‬‫زدلح‬‫ز‬‫زالحيةلموعدي‬‫ز‬‫زةلمإلس‬‫ز‬‫زذهلموفاية‬‫ز‬‫زىله‬‫ز‬‫زدالعل‬‫ز‬‫زلالوق‬‫ز‬‫زملوس‬‫ز‬‫زلىلهللالعلي‬‫ز‬‫زىلص‬‫ز‬‫جتح‬ ‫زحعيالمو‬‫ز‬‫مو‬
  5. 5. ‫ببةل‬ ‫لموصز‬ ‫يزب‬ ‫لموشزايفلوحزنل‬ ‫ديالموظحزي‬ ‫اآالموكايالوحنلمو‬ ‫ستظحطةلحنلمو‬ ‫موحامهينلمو‬ ‫تظزبلموحيةزبء‬ ‫لوثي‬ ‫زيدلفز‬ ‫وموسلفلموصبوحلوهذملحي‬،‫ل‬‫لوبتظزبل‬ ‫ومالياحزبتلفز‬‫مو‬‫دنديمويزةل‬‫ل‬ ‫وزي‬ ‫ل‬‫خعبي‬‫م‬‫ل‬‫لفعلين‬ ‫ددليتجلىلف‬ ‫لهيلحعظىلح‬ ‫يحيةلب‬ ‫يوةلفةفبضةلع‬ ‫ولح‬:‫ل‬‫ل‬ ‫ملوأللحدميهلموذمت‬،‫ل‬‫لحدميه‬ ‫ومويبن‬‫ل‬‫لاشعحبااب‬ ‫بعيةلبك‬ ‫ت‬ ‫لمال‬ ‫يب‬ ‫مو‬.‫ل‬ :‫ويلم‬ ‫عليك‬ ‫هللا‬ ‫اللا‬ ‫بك‬ ‫االرتباط‬ ‫الد‬ ‫علا‬ ‫الدال‬ ‫األول‬ ‫الفمل‬ ‫أما‬ ‫ل‬‫اليكيالصل‬ ‫فايل‬‫ى‬‫ل‬‫لموشب‬ ‫بلموسيبد‬ ‫هللالعليملوسلالهيلصب‬‫سزلالوبازذهل‬ ‫دمالمو‬ ‫لو‬ ‫حلةلعل‬ ‫لابييالوتكيينلمإلنسزباللال‬ ‫دم‬ ‫يالمإلسالال‬ ‫دماليصححلمالوتحمالب‬ ‫ديةلعلىلموي‬ ‫لمو‬ ‫موسيبد‬ ‫زيفل‬‫ز‬‫زلالس‬‫ز‬‫س‬ ‫مو‬‫ل‬ ‫زؤد‬‫ز‬‫ي‬‫ل‬‫زي‬‫ز‬‫زالالحتأس‬‫ز‬‫زملببإلس‬‫ز‬‫زدهبلموتحمحبا‬‫ز‬‫عظ‬‫ب‬‫ل‬‫زلال‬‫ز‬‫زملوس‬‫ز‬‫زلىلهللالعلي‬‫ز‬‫زطفىلص‬‫ز‬‫ص‬ ‫ببو‬ ‫لحكينزبتلمإلنسزبالفتجعز‬ ‫االفبعليةلمإلسالالفز‬ ‫الا‬ ‫ويظتملعنلذوبل‬‫لبدنزملن‬‫ز‬‫يف‬‫ل‬‫بلتزبها‬‫م‬،‫ل‬ ‫لخفبف‬ ‫ملن‬ ‫يو‬،‫ل‬‫ون‬‫فسملحاذبةلسبحية‬،‫ل‬‫لمل‬ ‫وع‬‫ء‬ ‫حة‬‫ل‬‫حستظيا‬.‫ل‬ ‫بلهذهلموصفبتلموذ‬ ‫وهذملمإلنسبالصب‬‫ل‬‫علحؤهال‬ ‫جت‬ ‫ةلمو‬ ‫مايةلهيلحيضعلث‬‫ل‬‫ويكيالوحظةلبظزبءل‬ ‫بعدلحنلذوبل‬ ‫علو‬ ‫جت‬ ‫لهذملمو‬ ‫ف‬‫ل‬‫حزؤهال‬‫ل‬‫ز‬‫ويكزيالخيط‬‫ب‬‫ل‬‫ينلعلزىلمحتزدمدل‬ ‫سزل‬ ‫حزةلمو‬ ‫لنسزيمل‬ ‫فز‬ ‫عبتل‬ ‫حجت‬.‫مإلسالا‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬ ‫وإذملادبانبل‬‫موصفبتل‬‫ل‬ ‫للدمخل‬‫ع‬‫تعملبامدب‬ ‫نملبسحبلا‬ ‫ااححلنجدل‬ ‫موذمايةلواذملمإلنسبالمو‬‫ل‬‫بعيد‬‫م‬‫ل‬ ‫خزكبأللموفسزبدل‬ ‫زبليشزيعلحزنل‬ ‫يلنفسزملح‬ ‫بفتملوتابياملوسز‬ ‫لحبليجاحلن‬ ‫عنل‬‫ل‬ ‫ملخالقز‬‫ول‬ ‫ل‬ ‫بو‬ ‫مو‬‫ل‬‫وبعيد‬‫ل‬‫ية‬ ‫مل‬‫ب‬‫ل‬‫نزمل‬ ‫زبل‬ ‫خكبأللموبشلوموبديلوخيبنةلموعادلومويعدل‬ ‫ل‬ ‫عنل‬‫بعيزد‬‫ل‬‫لزمل‬ ‫بع‬ ‫ستظيالعنلمالنخدمبل‬ ‫مو‬‫ب‬ ‫ولرابيةلوبعيدلعنلمواي‬ ‫يوةلخاقيةل‬ ‫لحنلح‬ ‫مئفليأا‬ ‫بحايقل‬‫ئيزةل‬ ‫وموبيربئيةلوموفيضىلوموسلحية‬‫ل‬‫ل‬.‫ل‬ ‫والفمل‬‫الثاع‬:‫زدلصزليمتلهللال‬ ‫لسزيدلموحشزالح‬ ‫سزلالبشزخ‬ ‫لمياحزبتلمو‬ ‫موزدمأللعلزىلصزد‬ ‫ل‬ ‫زيدهلمإلنسزبن‬ ‫لو‬ ‫بلموحعبحزةلموجبحعزةلفز‬ ‫اليجعلملصزلىلهللالعليزملوسزلالصزب‬ ‫عليملهيل‬ ‫وهذمل‬‫ل‬ ‫يعظ‬‫سل‬ ‫المو‬‫عملاللعظصزالافاقزةللالموحعبحزةل‬ ‫لحجت‬ ‫علف‬ ‫ااححلهيلعظصال‬ ‫المو‬ ‫لاللحفاقةلواا‬ ‫بحعةلولظب‬ ‫ديةل‬ ‫مو‬‫صزطفىلصزلىلهللالعليزملوسزلالل‬ ‫لمو‬ ‫وحزنليتخزذلخزخ‬ ‫زبل‬‫ز‬ ‫عي‬‫زعل‬‫ز‬ ‫جت‬ ‫زةلومو‬‫ز‬‫لموعبئل‬ ‫زتي‬‫ز‬‫زىلحس‬‫ز‬‫لعل‬ ‫زبن‬‫ز‬‫زملمإلنس‬‫ز‬‫يط‬ ‫زعلح‬‫ز‬‫لح‬ ‫زيتفبع‬‫ز‬‫زملس‬‫ز‬‫زيدهلفسن‬‫ز‬ ‫لو‬ ‫ز‬‫ز‬‫ف‬ ‫يمتنل‬ ‫ومو‬‫ل‬ ‫ف‬‫ل‬‫لحسبوالبعيد‬ ‫لاآوف‬ ‫سيب‬‫م‬‫ل‬‫عنلموفجبعةلوم‬‫ةلوعنلإقصبءلمرخالبزبوتكفيال‬ ‫ب‬ ‫وف‬ ‫زا‬‫ز‬‫ي‬ ‫لوموت‬ ‫ز‬‫ز‬‫وموتجاي‬،‫ل‬‫زلال‬‫ز‬‫زملوس‬‫ز‬‫زلىلهللالعلي‬‫ز‬‫زىلص‬‫ز‬‫جتح‬ ‫زطفىلمو‬‫ز‬‫ص‬ ‫لمو‬ ‫ز‬‫ز‬‫زنليجع‬‫ز‬‫إالح‬‫ل‬ ‫ز‬‫ز‬‫زبلف‬‫ز‬ ‫عي‬ ‫ل‬ ‫زمل‬‫ز‬‫زملوبدن‬‫ز‬ ‫زملويو‬‫ز‬‫زملونفس‬‫ز‬‫ل‬ ‫زيبلع‬‫ز‬‫لويط‬ ‫زاد‬‫ز‬‫تف‬ ‫زةلمو‬‫ز‬‫زملموظحيي‬‫ز‬‫زىلذما‬‫ز‬‫لإو‬ ‫زيظت‬‫ز‬‫زملس‬‫ز‬‫زيدهلفسن‬‫ز‬ ‫و‬ ‫يززةل‬ ‫ينلولتظ‬ ‫ززا‬ ‫ززعلمو‬ ‫جت‬ ‫بسززبلمو‬ ‫بعززةلوا‬ ‫لموج‬ ‫ززد‬ ‫لعلززىلو‬ ‫فززب‬ ‫لاززبلول‬ ‫حكينززبتلذماززمل‬ ‫وموافبهةلو‬‫ع‬ ‫جت‬ ‫ةلخححلخطالمو‬ ‫م‬ ‫موكفيلينلبس‬.‫ل‬
  6. 6. ‫بءلوسي‬ ‫االفبعليةلمالنت‬ ‫ا‬‫دلصلىلهللالعليملوسزلا‬ ‫دلموحشالح‬‫ل‬‫لحكينزبتلمإلنسزبالوعلزىل‬ ‫فز‬ ‫ملخكبأللمراية:ل‬‫ل‬ ‫حزيأللالل‬ ‫لنازملموفكزالومو‬ ‫ختلفلعظزملفز‬ ‫حيأللمرخالمو‬ ‫ااححليتسعلو‬ ‫سلالمو‬ ‫لمو‬ ‫إالع‬‫يعظز‬‫ل‬ ‫لفسالقحيأل‬ ‫لموعك‬ ‫ضيببلمواييةلموفكايةلب‬‫ل‬‫مرخزالقحزيأللمالخزتالفلدوالوقزيبل‬‫ل‬ ‫فز‬‫خزالفل‬ ‫حعلمو‬‫ز‬‫كظ‬ ‫حيأللمرخزالح‬ ‫ختلفلالليصححلب‬‫ب‬‫ل‬‫سزلال‬ ‫لمو‬ ‫ز‬ ‫اليزتفاالع‬ ‫دوال‬‫ل‬ ‫ز‬ ‫ظت‬ ‫مو‬‫لموزذمتل‬ ‫إوز‬ ‫ول‬ ‫زيمتل‬‫ز‬‫زبذلخط‬‫ز‬‫زدالماخ‬‫ز‬‫زبلوع‬‫ز‬‫لعليا‬ ‫زب‬‫ز‬‫ف‬ ‫زبلمو‬‫ز‬ ‫لووم‬ ‫زا‬‫ز‬‫زيبلموفك‬‫ز‬‫لموتظ‬ ‫زد‬‫ز‬‫لفبئ‬ ‫زاد‬‫ز‬‫تف‬ ‫زةلمو‬‫ز‬‫دي‬ ‫مو‬ ‫يعلعلىلماحببلنامل‬ ‫االموج‬ ‫بوالتلو‬ ‫يبالب‬ ‫مو‬‫ل‬ ‫فكا‬‫زبال‬ ‫دلسيمءل‬ ‫وم‬‫هزذملموزظام‬‫ل‬(‫صزيف‬،‫ل‬ ‫سلف‬،‫ل‬‫اعبون‬،‫ل‬‫)ل‬ ‫لنةبو‬ ‫ي‬ ‫ولاظ‬‫ل‬ ‫زلال‬‫ز‬‫س‬ ‫زايةلول‬‫ز‬‫لموحش‬ ‫زظف‬‫ز‬‫زبلمو‬‫ز‬‫ح‬‫ل‬ ‫ز‬‫ز‬ ‫ظت‬ ‫مو‬‫زذمتلم‬‫ز‬‫ول‬‫ل‬‫زد‬‫ز‬ ‫زعال‬‫ز‬‫زاللاستش‬‫ز‬‫لف‬ ‫زاد‬‫ز‬‫تف‬ ‫زةلمو‬‫ز‬‫وظحيي‬‫ل‬‫زد‬‫ز‬‫س‬ ‫ول‬ ‫مل‬‫م‬‫ل‬ ‫ليفةلابل‬ ‫وشخ‬‫ل‬ ‫ف‬‫يبلوضعمل‬ ‫حج‬‫ل‬ ‫بع‬ ‫ت‬ ‫مال‬‫ول‬ ‫ل‬ ‫يف‬ ‫ولموزي‬ ‫ل‬ ‫زبو‬ ‫لمو‬ ‫سزتي‬ ‫إحزبلعلزىلمو‬ ‫موشخص‬‫ل‬‫تلواازذبتلعلزىلموصزعيدل‬ ‫نازبلسزح‬ ‫لوموسزحبل‬ ‫ز‬ ‫ولموعل‬‫ل‬ ‫زبئ‬ ‫لحزنلموظ‬ ‫موشخصز‬ ‫زدمالوهزىلمرالعلزىلموصزعيدل‬ ‫ديزةلموشزبحلةلعلزىلموي‬ ‫لمو‬ ‫لبسحبلموسيبد‬ ‫بئ‬ ‫تلببوش‬ ‫وس‬ ‫بسزبل‬ ‫لعلىلا‬ ‫فب‬ ‫لببو‬ ‫تفاد‬ ‫بئابلولذمتلموظحييةلمو‬ ‫لمنت‬ ‫لعلىلصد‬ ‫لادو‬ ‫لومويتظ‬ ‫بع‬ ‫ت‬ ‫مال‬ .‫اميه‬ ‫علومست‬ ‫جت‬ ‫مو‬‫ل‬‫.ل‬ ‫لقحبوةلموتظيبلموطح‬ ‫ب‬ ‫لملع‬ ‫ذوبلببستشعبيلعدموةلف‬‫ل‬ ‫ويوحلموحشا‬‫ل‬‫سلال‬ ‫ول‬‫ل‬ ‫ز‬ ‫ظت‬ ‫مو‬‫لالليظفزالحزنل‬ ‫تفزاد‬ ‫ولزذمتلموظحييزةلمو‬‫ل‬‫ل‬ ‫إنسزبالحبزبيالوزملفز‬ ‫عبحتملصلىلهللالعلي‬ ‫للال‬ ‫موليالموعاق‬‫م‬‫ل‬‫لوهزىل‬ ‫زيدلمإلنسزبن‬ ‫لموي‬ ‫بحعةلف‬ ‫عبحةل‬ ‫وسلال‬ ‫زدل‬‫ز‬ ‫زعحابلمويم‬‫ز‬‫لخ‬ ‫زعلفز‬‫ز‬ ‫ةلاج‬ ‫سزل‬ ‫زةلومو‬‫ز‬‫زحالدلموعابي‬‫ز‬‫زالمو‬ ‫زااححللالحع‬‫ز‬ ‫سزلالمو‬ ‫زةلول‬‫ز‬‫يظ‬ ‫ةلث‬ ‫سز‬ ‫سلالهظبليأ‬ ‫لفبو‬ ‫قيحيبتلحتعدد‬‫يع.لل‬ ‫دلحعلموج‬ ‫علوم‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫لفيتال‬ ‫يح‬ ‫ملموتعددلمو‬ ‫وفليو‬‫ل‬ ‫وموحدال‬‫ل‬ ‫موحشا‬‫سلال‬ ‫ول‬‫ل‬ ‫ظت‬ ‫مو‬‫لحزعل‬ ‫لححم‬ ‫يفلبشك‬‫لالليافضلموتك‬ ‫تفاد‬ ‫ولذمتلموظحييةلمو‬ ‫لموحالدل‬ ‫اظيبلاةبيي‬‫زالموصزعيدل‬ ‫نبلحشلقبديلموزدنيبلهظزبل‬ ‫يوبل‬ ‫بليسبفالي‬ ‫يظ‬ ‫لحظبل‬‫ييام‬ ‫(ل‬‫ل‬ ‫صعبلموجيلحفيشلاكييف‬).‫ل‬ ‫وذملفسالتلبلح‬‫لم‬ ‫زبأللحزنلإقلزيالإوزىلآخزالبزدومع‬ ‫ظملمالنت‬‫ز‬‫لخيبيي‬ ‫ز‬ ‫ولمنت‬ ‫يفزةل‬ ‫ولموي‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫وع‬‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫سحبالموعيشلفسنملسيظت‬ ‫لاتحعل‬ ‫بدومع‬‫ل‬‫ال‬ ‫بلحت‬‫يمضي‬‫ل‬ ‫ز‬ ‫لومإلقلي‬ ‫ظزبخ‬ ‫موتبيالمو‬‫دوا‬‫ل‬‫ال‬ ‫زبالويمءل‬ ‫ل‬ ‫لموزذ‬ ‫ولعلىلموشخ‬ ‫ولعلىلمودووةل‬ ‫لوملويفيقل‬ ‫الرةحملعلىلعشيا‬ ‫يصبل‬ .‫بأل‬ ‫هذملمالنت‬‫ل‬ ‫ل‬‫وببختصبيلإالمالن‬‫جتحزىلصزلىلهللال‬ ‫صزطفىلمو‬ ‫زينلبزأالمو‬ ‫لوموي‬ ‫تفاد‬ ‫بءلولذمتلموظحييةلمو‬ ‫ت‬ ‫ختلزفل‬ ‫لمرخزالمو‬ ‫حز‬ ‫لي‬ ‫بلع‬ ‫سلالصب‬ ‫يدليجعالالمو‬ ‫دلولي‬ ‫عليملوسلاللهيلموحعيالملو‬ ‫زبنيةل‬‫ز‬‫لمإلنس‬ ‫زام‬‫ز‬‫وزيمالملع‬ ‫زأوفل‬‫ز‬‫لويوحلي‬ ‫فةز‬ ‫ل‬ ‫زبع‬‫ز‬ ‫ت‬ ‫زعلم‬‫ز‬‫زعلبيض‬ ‫جت‬ ‫زدلمو‬‫ز‬‫س‬ ‫لاللا‬ ‫ونفز‬ ‫ل‬ ‫لعلىلملخالوبداليت‬ ‫ييحلوعا‬ ‫لابلدوالا‬‫موتكيفلحعلحتبيامتلملقبويالموطحيعيزةلوإذمل‬
  7. 7. ‫ل‬ ‫نزملبزامدبلدمخلز‬ ‫عزملوخزعبلوتظزملنجزدل‬ ‫لحجت‬ ‫ه‬ ‫ااححلحعل‬ ‫سلالمو‬ ‫لول‬ ‫ادبانبلهذملموتفبع‬ ‫مل‬‫بعيد‬‫ل‬ ‫ز‬ ‫زبلي‬ ‫عملووتظملب‬ ‫جت‬ ‫حنلوسالحةلو‬ ‫نملحصديل‬ ‫بعةلو‬ ‫لموج‬ ‫د‬ ‫لحبليشقلو‬ ‫عنل‬ ‫لذما‬ ‫ف‬‫ملحنلمنفتبحلعلىلموتظيبلوموتعدد‬.‫ل‬‫ل‬‫ل‬ ‫زبتل‬‫ز‬‫زبالإالمياح‬‫ز‬‫زىلموخت‬‫ز‬‫وف‬‫زةل‬‫ز‬‫زيلفاية‬‫ز‬‫زمله‬‫ز‬‫زليمتلهللالعلي‬‫ز‬‫زدلص‬‫ز‬ ‫زالح‬‫ز‬‫زيدلموحش‬‫ز‬‫لس‬ ‫زخ‬‫ز‬‫زلالبش‬‫ز‬‫س‬ ‫مو‬ ‫زيالعلزىل‬ ‫لوإالحةبحينلهذملمالياحبتلوحفبعيلملقببلةلولتع‬ ‫لحختبي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫دلبسيمد‬ ‫يؤديابلمويم‬ ‫ليتعازدلبزمل‬ ‫يةلإنملحييب‬ ‫يمثيقلومالافبقبتلمودوويةلومإلقلي‬ ‫لمو‬ ‫ةلإسالحيةلاأخذلخك‬ ‫صيبةلوثي‬ ‫لحعلنفسملوحعلرياهلف‬ ‫اليتعبح‬ ‫سلال‬ ‫مو‬‫ل‬ ‫سزب‬ ‫ؤسسزبايةلعلزىل‬ ‫بعيزةلومو‬ ‫ت‬ ‫لموعالقزبتلمال‬ ‫ص‬ ‫المو‬‫جتحىلصلىلهللالعليملوسلال‬ ‫طفىلمو‬‫لهزذهل‬ ‫ز‬ ‫زيدهلوي‬ ‫عزيالو‬ ‫دمنزملو‬ ‫هزيلسزيدلو‬ ‫زم‬‫ز‬‫زالنفس‬‫ز‬‫زةلويعتح‬‫ز‬‫ملحبن‬‫ل‬‫ل‬‫زيال‬‫ز‬ ‫ح‬‫ل‬‫زلالل‬‫ز‬‫زملوس‬‫ز‬‫زلىلهللالعلي‬‫ز‬‫زطفىلص‬‫ز‬‫ص‬ ‫لمو‬ ‫زخ‬‫ز‬‫زبتلبش‬‫ز‬‫زةلمالياح‬‫ز‬‫يو‬ ‫و‬ ‫زال‬ ‫زعلوموزيتنلسزيفليظ‬ ‫جت‬ ‫لمو‬ ‫لخايبلوزملفز‬ ‫ال‬ ‫ويتيقعل‬‫إويزمل‬‫نزملاج‬ ‫علزىل‬‫سزلال‬ ‫سزيدلول‬ ‫ت‬ ‫ولم‬ ‫ل‬ ‫لرلحلذما‬ ‫ل‬ ‫ااححلوببوتبو‬ ‫مو‬‫يوةلنفساب‬ ‫لعلىلمو‬ ‫لسيفليظعك‬ ‫بع‬.‫ل‬ ‫ل‬ ‫لموتيمص‬ ‫بي‬ ‫بفةلموتعددلوموتظيبلوي‬ ‫قلث‬ ‫الي‬ ‫وذملفعليمل‬‫ل‬ ‫زبع‬ ‫ت‬ ‫مال‬‫لمرخزال‬ ‫حز‬ ‫موسزليالفي‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫زبف‬ ‫ييزحلث‬ ‫لوتظزملدوالا‬ ‫هز‬ ‫ل‬ ‫حزةلوكز‬ ‫ختلفلويتسالببلوفةلومو‬ ‫مو‬‫ل‬‫ل‬ ‫عاقز‬‫ول‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ولتح‬ ‫اولعلىل‬ ‫لوي‬ ‫ظس‬‫ملحنل‬‫ل‬ ‫بع‬ ‫ت‬ ‫مال‬‫ويساال‬‫ل‬ ‫ف‬.‫ه‬ ‫سنلإنجب‬ ‫لو‬ ‫بالموع‬ ‫يةلبسا‬ ‫موتظ‬‫ل‬ ‫إالموفكال‬‫ل‬ ‫مودنديمو‬‫ل‬ ‫زدن‬ ‫لومو‬ ‫نزةلبحعزديابلموزديظ‬ ‫تيم‬ ‫ليةلمإلصالحلموشبحلةلومو‬ ‫الع‬ ‫ل‬ ‫يا‬ ‫لحنلبظبءلدمخلمل‬ ‫الإصالحلمإلنسباليحد‬ ‫ييهبلمإلنسبالو‬ ‫ح‬‫بل‬‫دي‬ ‫لح‬‫بظبء‬‫ل‬‫حتفبعال‬‫حعلموعصال‬ ‫دمثةلإسالحيةل‬ ‫لو‬ ‫فيكيالبذوبلنيم‬‫زدمال‬ ‫زيأللوحكينزبتلموي‬ ‫لقظبعزبتلموع‬ ‫زدمللابييزالفز‬ ‫وإل‬ ‫ل‬ ‫موحشا‬....‫عبصال‬ ‫لموتبييخلمو‬ ‫امتيةلموبابيةلف‬ ‫دثتملمودي‬ ‫يةلعنلحبل‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫اللي‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫أختتم‬ ‫بهيا‬‫كلمت‬‫اإلعصات‬ ‫حسن‬ ‫لكم‬ ‫وأشكر‬ ‫وبركاتك‬ ‫هللا‬ ‫ورحمة‬ ‫عليكم‬ ‫م‬ ‫والس‬

×