Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

води и храни с натрий и калий

484 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

води и храни с натрий и калий

 1. 1. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Европейски социален фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
 2. 2. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Младежки научно-професионален център (МНПЦ) ПЗГ „Климент Аркадиевич Тимирязев”, гр. Каварна -бенефициент ОУ „Йордан Йовков” , гр. Каварна - партньор ПРОЕКТ № BG051PO001-4.1.05-0013 Обща стойност на проекта :77035,12лв Продължителност: 15 месеца Настоящият продукт е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. ПЗГ”Кл.Арк. Тимирязев” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз .  
 3. 3. КлубКлуб ““ ”Зелен свят”Зелен свят Натрий и КалийНатрий и Калий –– в какви храни и води сев какви храни и води се съдържат и как трябвасъдържат и как трябва да се приематда се приемат
 4. 4. СъдържаниеСъдържание::  11.. ХраниХрани,, които съдържаткоито съдържат --калийкалий --натрийнатрий 22.. ВодиВоди,, коитокоито съдържатсъдържат - Калий- Калий - Натрий- Натрий 3.3.Състава наСъстава на различнитеразличните видове водивидове води 44..Значението на калиевите иЗначението на калиевите и натриевите йонинатриевите йони
 5. 5. нини,, коитокоито държат калийдържат калий иеви йонииеви йони)) АвокадотоАвокадото КиселотоКиселото млякомляко Авокадото еАвокадото е богато е набогато е на минералитеминералите желязо, калий,желязо, калий, калций, натрийкалций, натрий мед, магнезий,мед, магнезий, витамините A,витамините A, и D, както и наи D, както и на ненаситениненаситени мастнимастни киселини.киселини.
 6. 6. нини,, коитокоито държат калийдържат калий лиеви йонилиеви йони)) БобовиБобови хранихрани Пъпеши иПъпеши и цитрусицитруси
 7. 7. СьомгатаСьомгата ХраниХрани,, коитокоито СъдържатСъдържат натрийнатрий ((натриевинатриеви йонийони)) КайсиитеКайсиите
 8. 8. ХраниХрани,, коитокоито съдържатсъдържат натрийнатрий МлечниМлечни продуктипродуктиСолСол –– готварскаготварска (NaCl)(NaCl)
 9. 9. коитокоито ържат натрийържат натрий Съдържанието наСъдържанието на водатаводата DEVINDEVIN
 10. 10. коитокоито ржат натрийржат натрий СъдържаниеСъдържание на водатана водата БанкяБанкя
 11. 11. коитокоито ържат натрийържат натрий СъдържаниеСъдържание на водатана водата ГОрна БаняГОрна Баня
 12. 12. ВодиВоди,, коитокоито съдържат Калийсъдържат Калий
 13. 13. Значението на калиевите иЗначението на калиевите и натриевите йонинатриевите йони ..Натрият играе същественаНатрият играе съществена роля за няколко жизненороля за няколко жизнено важни функции наважни функции на организма. Като партньор наорганизма. Като партньор на калия, той има огромнокалия, той има огромно значение и за регулиранетозначение и за регулирането на кръвния обем и кръвнотона кръвния обем и кръвното налягане.налягане.
 14. 14. Поддържаното необходимо ниво натрий неПоддържаното необходимо ниво натрий не само действа в синхрон с калия, но исамо действа в синхрон с калия, но и изпълнява определени самостоятелниизпълнява определени самостоятелни функции и е особено важно прифункции и е особено важно при удовлетворяването на някои специфичниудовлетворяването на някои специфични физиологични изискванияфизиологични изисквания.
 15. 15. Солта – повишава кръвното налягане,Солта – повишава кръвното налягане, нарушава киселинно-солния баланс внарушава киселинно-солния баланс в организма, помага за натрупването наорганизма, помага за натрупването на токсини. Специалистите са на мнение, четоксини. Специалистите са на мнение, че човешките бъбреци не могат да се справят счовешките бъбреци не могат да се справят с повече от 5 грама, а според някои - дори само сповече от 5 грама, а според някои - дори само с 2- 3 грама2- 3 грама..
 16. 16. Юни 2013Юни 2013

×