Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Младежки научно-професионален център

518 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Младежки научно-професионален център

 1. 1. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Европейски социален фонд 2007 – 2013 Република БългарияМинистерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
 2. 2. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. ПРОЕКТ № BG051PO001-4.1.05-0013 Младежки научно-професионален център (МНПЦ)ПЗГ „Климент Аркадиевич Тимирязев”, гр. Каварна -бенефициентОУ „Йордан Йовков” , гр. Каварна - партньор Обща стойност на проекта :77035,12лв Продължителност: 15 месеца
 3. 3. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Екип за организация и управление на проектаРъководител на проекта – Недялка НиколоваЕ-mail:pzg_kavarna@mail.bg; GSM:0894697272Технически сътрудник – Антония АнгеловаЕ-mail: antonia_06@abv.bg ; GSM: 0885253798Счетоводител - Иванка ЛазароваЕ-mail: Тел:0570 82089Административен сътрудник – Марийка ЯнковаЕ-mail: GSM:
 4. 4. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.Обща цел (цели): Да се създадат условия за по-успешна социалнареализация на учениците от етническите малцинства вучилище чрез провеждането на активна гражданска,културна и образователна политика. Да се даде шанс за пълноценната им интеграция, затяхното задържане в училище и преминаване в по-горниобразователни нива, за осигуряване на качественаобразователна интеграция и адекватна подготовка затрудова реализация чрез занимания по интереси.
 5. 5. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. МНПЦ Силата на знанието Моята бъдеща професия Талант и творчество„Фолклор на етносите” “Дедите разказват” „Пей с мен” „Цветарство” “Web design” Танцов състав „Млад фермер” „Етноритми” ”Зелен свят” „Моят език-моята „Зад обектива” Мажоретна група Вселена” “DanceEnergy” „Около трапезата” Артстудио „Палитра” „Аз, гражданинът на „Зеници” Европа” Театрално студио „От извора”.
 6. 6. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.Общи дейности за всички участници:1.„Успешен старт” – сформиране на отделните структури(клубове и студия) към МНПЦ и организационни дейностиза стартиране на проекта, осигуряване на транспорт, учебнипомагала, пособия и техническо оборудване.2. Осигуряване на материали и консумативи за всеки клуб.3. Създаване на клубове в направление „Силата на знанието”.4. Създаване на клубове в направление „Моята бъдещапрофесия”.5. Създаване на клубове в направление „Талант и творчество”
 7. 7. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.6. „Да бъдем толерантни” – среща с психолог.7. „Празничен калейдоскоп” – дейност, посветена на зимнитепразници и обичаи на етносите .8. „Образованието –условие за бъдеща реализация на моето дете” –среща с представител на консултативния кабинет и родителите наученици, които не посещават редовно учебни занятия.Съпричастност на родителите към училищния живот.9. „Великден (Патраги) и Гергьовден (Ерделез)– символи нанадеждата в доброто”- отбелязване на пролетни празници и обичаи.10 „Да опознаем забележителностите на нашата родина” – двепетдневни екскурзии с учебна цел за ученици от двете училища.11. „Най-ценното от работата по проекта”- отчитане на дейностите попроекта. Алманах за всеки участник .
 8. 8. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.Общият брой участници в целевата група - 103.-58 - са ученици в ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев”-17 - от ОУ „Йордан Йовков”-12 - родители-16 - ръководители на клубове.
 9. 9. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. ПУБЛИЧНОСТОсигуряване на публичност чрез редовно информиране намедиите (местната кабелна телевизия, общински и националнивестници) за дейностите по проектаИнформация за дейностите по проекта в уеб сайта на ПЗГ „Кл.Арк. Тимирязев”, на ОУ „Йордан Йовков” и в специалносъздадения за проекта.Всеки документ, издаден по проекта (грамоти, сертификатии пр.) ще съдържа изречението: „Проектът се финансира отЕвропейския социален фонд и Република България”
 10. 10. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.Всеки клуб ще работи по собственаиндивидуален план(учебна програма) зацелевата група и подробен план график Занятията ще се провеждат по три астрономически часа седмично, в петък след обяд, 13 месецаНа учителите ще се заплащат лекторскичасове Месечен отчет и справкаРаботата на клубовете ще започне от октомври 2012 ище продължи до септември 2013 година
 11. 11. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.Темите и взетите часове ще се отбелязват в Дневник наМНПЦПрисъствието на учениците и темите на занятията ще сеотразява в Дневник на клубаПрисъствени листи В края на проекта за всеки участник ще бъде изготвена характеристика за напредъка, за това , какво влияние върху личността му е оказала работата в съответния клуб.
 12. 12. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.Дневникът ще послужи при изготвяне на месечните доклади и присъственителисти от съответните ръководители на клубове.Всяка дейност ще бъде регистрирана със снимков или видеоматериал. Ще бъде създаден съвет от ученици , включващ председателя на центъраи отговорниците на клубовете. Всички по-важни решения ще се подлагат нагласуване от този съвет. Предвиждаме и разширен състав на съвета, в койтоще се включват и ръководителите на проекта, на клубовете и родители.
 13. 13. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. МЕТОДИ НА РАБОТА В КЛУБОВЕТЕработа в екип; индивидуален подход;дискусия;дебати;екскурзии;наблюдения;практическо приложение на наученото,;публичност
 14. 14. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.Анкетна карта
 15. 15. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.E-mail: mnpc_2012@abv.bg

×