Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Malaysia Accrued Government Accounting

1,619 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

Malaysia Accrued Government Accounting

 1. 1. IMPLIKASI PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 2015
 2. 2. YAB Perdana Menteri telah meluluskan pelaksanaan Perakaunan Akruan di Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu SRI-PFR pada 11 Mei 2011. PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 3. 3. Sedia Ada •Aset tidak dipermodalkan. •Liabiliti direkod di luar sistem perakaunan. •Sistem tidak berpusat. •Mematuhi piawaian International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) asas tunai. •Kos maklumat tidak diintegrasikan. Ke Arah Perakaunan Akruan 2015 •Merekod aset dan liabliti •Sistem berpusat dengan single database. •Berintegrasi dengan Outcome Based Budgeting (OBB) dan sistem-sistem lain. •Mematuhi IPSAS perakaunan akruan. •Kos data output, program dan aktiviti. •Merekod Akaun Belum Bayar (ABB). •Merekod Akaun Belum Terima (ABT). MIGRASI PERAKAUNAN AKRUAN PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 4. 4. 5 ’11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 AA Go Live ! New Biz Requirement SI Appointment Sys Development and Testing Data Migration Awareness System Documentation and Manuals Sys Design Review and Approve Amendment of FC, FPA 1957 And Relevant Acts Development Accounting Standards OBB Integration Costing Go Live!Data Collection Accounting Policies Approval TOT & EUT Core Team Training CFO Training Collection Data Training (Asset) Consultant Appointment SAD’s Set Up Core Team Set Up GASAC Set Up TIMELINE PERAKAUNAN AKRUAN PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 5. 5. ASAS TUNAI ASAS AKRUAN HASIL Pengiktirafan dan perekodan hanya dibuat berdasarkan kepada penerimaan tunai. Pengiktirafan dan perekodan dibuat apabila hasil telah dikenalpasti boleh atau layak diterima pada sesuatu masa walaupun tiada penerimaan tunai. BELANJA Pengiktirafan dan perekodan hanya dibuat berdasarkan kepada pembayaran tunai. Pengiktirafan dan perekodan dibuat apabila urusniaga perbelanjaan berlaku walaupun pembayaran belum dibuat. ASET Dikenakan sepenuhnya kepada perbelanjaan pada masa ianya diperolehi. Tiada belanja susutnilai. Diiktiraf dan direkodkan selama tempoh usia guna serta dipermodalkan. Susutnilai dikenakan sepanjang tempoh penggunaan. LIABILITI Tidak diiktiraf atau direkodkan. Tanggungan/Obligasi yang perlu dibayar tetapi belum dibuat bayaran akan diiktiraf dan direkodkan. PERBANDINGAN ASAS PERAKAUNAN PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 6. 6. 25 APRIL 2015 05 MEI 2015 HASIL ASAS TUNAI Hasil diiktiraf dan direkod pada 05 Mei 2015 apabila TUNAI DITERIMA. ASAS AKRUAN Hasil diiktiraf dan direkod pada 25 April 2015 bersamaan tarikh PENGHANTARAN INVOIS walaupun tunai belum diterima. 25 APRIL 2015 05 MEI 2015 BELANJA ASAS TUNAI Belanja diiktiraf dan direkod pada 05 Mei 2015 apabila TUNAI DIBAYAR. ASAS AKRUAN Belanja diiktiraf dan direkod pada 25 April 2015 bersamaan tarikh PENERIMAAN INVOIS walaupun tunai belum dibayar. PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 7. 7. 8 25 DIS 2015 05 JAN 2016 LIABILITI ASAS TUNAI Perbelanjaan diiktiraf dan direkod pada 5 Januari 2016 di dalam Penyata Kewangan 2016. ASAS AKRUAN Perbelanjaan diiktiraf dan direkod pada 25 Disember 2015 dan dilapor sebagai LIABILITI di dalam Penyata Kewangan 2015. 25 DIS 2015 05 JAN 2016 ASET TETAP ASAS TUNAI Dikenakan kepada perbelanjaan 100% pada masa ianya diperolehi. ASAS AKRUAN Diiktiraf/ direkodkan selama tempoh usia gunanya (mengambilkira susut nilai) dan dipermodalkan. Dilaporkan sebagai ASET di dalam Penyata Kewangan. PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 8. 8. AKAUNTABILITI MAMPAN Menyediakan maklumat yang lebih tepat dan lengkap di mana ia merekodkan kesemua urus niaga hasil dan belanja sebenar yang berlaku dalam sesuatu tempoh perakaunan. Memberi gambaran yang lebih tepat tentang prestasi operasi dan kedudukan kewangan Kementerian / Jabatan kerana mengambil kira semua hasil dan belanja dalam sesuatu tempoh tanpa mengambil kira pergerakan tunai sebenar. BAGAIMANA PERAKAUNAN AKRUAN MENAMBAHBAIK PERKHIDMATAN AWAM? FAEDAH PERAKAUNAN AKRUAN PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 9. 9. UKURAN YANG LEBIH BAIK KECEKAPAN DAN KEBERKESANAN ORGANISASI Meningkatkan kebolehbandingan penyata kewangan dari satu tempoh ke tempoh yang lain kerana ianya mematuhi prinsip perakaunan yang diterima umum. Memberi petunjuk yang lebih baik dalam pengurusan kewangan ke arah menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan berkesan. INTEGRITI Meningkatkan tahap kecekapan, kebertanggungjawaban dan ketelusan dalam pengurusan kewangan dan akaun serta pelaporan mengikut keperluan. FAEDAH PERAKAUNAN AKRUAN BAGAIMANA PERAKAUNAN AKRUAN MENAMBAHBAIK PERKHIDMATAN AWAM? PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 10. 10. Undang- undang & Peraturan Piawaian & Polisi Sumber Manusia Proses & Teknologi STRATEGI PELAKSANAAN PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 11. 11. Undang- undang & Peraturan Piawaian & Polisi Sumber Manusia Proses & Teknologi  Pengurusan Perubahan  Pembangunan Modal Insan  Penglibatan pegawai kewangan dan akaun dalam pelaksanaan Perakaunan Akruan. STRATEGI PELAKSANAAN PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 12. 12.  Dianggotai oleh:  Ketua Akauntan Kementerian terpilih;  Bendahari Negeri terpilih;  Wakil Badan Berkanun terpilih;  Wakil Badan Profesional terpilih; dan  Wakil Universiti terpilih.  Berperanan mengkaji, menggubal dan meluluskan polisi perakaunan, piawaian perakaunan dan cadangan pindaan perundangan berkaitan.  9 MPSAS telah diadaptasi dari IPSAS dan diperakukan oleh GASAC.  2 MPSAS telah diluluskan oleh JK Pemandu Perakaunan Akruan.  2 MPSAS dalam proses terjemahan kepada Bahasa Malaysia. * Sehingga 24 Oktober 2012 PENUBUHAN GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD ADVISORY COMMITTEE (GASAC) PENETAPAN PIAWAIAN MALAYSIA PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARD (MPSAS) & POLISI STATUS KEMAJUAN – PIAWAIAN & POLISI Polisi Perakaunan Akruan telah disediakan dan diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan pada bulan Februari 2012. PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 13. 13. Undang- undang & Peraturan Piawaian & Polisi Sumber Manusia Proses & Teknologi STRATEGI PELAKSANAAN PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 14. 14. STATUS KEMAJUAN –UNDANG-UNDANG  Perlembagaan Persekutuan, Akta Prosedur Kewangan 1957 dan perundangan lain berkaitan telah dikaji.  Tiada cadangan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan.  Cadangan pindaan Akta Prosedur Kewangan, Akta Wang Tak Dituntut, Akta Kumpulanwang Pinjaman Perumahan, dan The National Trust Fund Act telah dikemukakan kepada Bahagian Undang-undang Kementerian Kewangan. PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 15. 15. Undang- undang & Peraturan Piawaian & Polisi Sumber Manusia Proses & Teknologi STRATEGI PELAKSANAAN PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 16. 16. CIRI-CIRI SISTEM 1GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM (1GFMAS) STATUS KEMAJUAN – PROSES DAN TEKNOLOGI HARMONI (HARMONISED) Bercirikan perakaunan tunai dan akruan BERSEPADU (INTEGRATED) Sistem bersepadu – fungsi pejabat perakaunan (GFMAS) dan pusat tanggungjawab (eSPKB & eTerimaan) DINAIK TARAF (UPGRADED) Peningkatan GFMAS sedia ada versi 4.7 di tambah baik kepada versi SAP ECC6 BERPUSAT (CENTRALISED) Sistem berpusat di ibu pejabat menggunakan satu pangkalan data dan satu pusat data. PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 17. 17. - Modul Penyelenggaraan - Modul Waran Peruntukan - Modul Pesanan - Modul Baucar Bayaran - Modul Baucar Jurnal - Modul Penyata Pemungut - Modul Pertanyaan - Modul Laporan PERUBAHAN SISTEM PERAKAUNAN SEDIA ADA – ASAS TUNAI - Modul Financial Accounting - Modul Controlling - Modul Material Management - Modul Payroll - Modul Treasury - Modul Fund Management - Modul Business Planning 2015 – ASAS AKRUAN 1GFMAS PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 18. 18. PENYATA KEWANGAN SETIAP KEMENTERIAN 25 KEMENTERIAN STATUS KEMAJUAN – PROSES DAN TEKNOLOGI  Satu set lengkap penyata kewangan terdiri daripada: 1. Penyata Kedudukan Kewangan 2. Penyata Prestasi Kewangan 3. Penyata Perubahan Aset Bersih/Ekuiti 4. Penyata Aliran Tunai 5. Nota, terdiri daripada ringkasan dasar perakaunan dan lain-lain nota. PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 19. 19. PERLANTIKAN PERUNDING DAN SYSTEM INTEGRATOR (SI) STATUS KEMAJUAN – PROSES DAN TEKNOLOGI Bertanggungjawab membuat kajian ke atas sistem sedia ada dan memberi perkhidmatan perundingan bagi pembangunan dan pelaksanaan sistem 1GFMAS. i)Melaksanakan analisis jurang untuk New Business Requirement 1GFMAS. ii)Kajian integrasi, data migrasi dan System Landscape Optimization telah dilaksanakan. iii)Membantu dalam penyediaan dokumen tender. Bertanggungjawab merekabentuk dan membangun sistem 1GFMAS mengikut keperluan Perakaunan Akruan. i)Iklan tender bagi pelantikan SI pada 25 Oktober 2012. ii)Taklimat kepada petender pada 30 Oktober 2012. iii)Lembaga Perolehan A, Kementerian Kewangan pada Januari 2013. iv)Jawatankuasa Perolehan Menteri Kewangan 1 pada Februari 2013. v)Surat Setuju Terima dijangka pada awal Mac 2013. Skop Status Kemajuan PERUNDING SISTEM APLIKASI SI Skop Status Kemajuan PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 20. 20. PERLANTIKAN SERVICE PROVIDER (SP) STATUS KEMAJUAN – PROSES DAN TEKNOLOGI Perkhidmatan pengumpulan data aset dan liabiliti; Penyediaan Manual Perakaunan Akruan; Penyediaan dan pelaksanaan Pelan Pengurusan Perubahan; Pelaksanaan latihan pengumpulan data dan latihan penggunaan Manual Perakaunan Akruan Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Harga telah selesai pada Oktober 2012. Laporan penilaian akan telah dibawa untuk pertimbangan Lembaga Perolehan Kementerian Kewangan pada 22 November 2012. Surat Setuju Terima dijangka dikeluarkan pada Disember 2012. SKOP SP Status Kemajuan PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 21. 21. Undang- undang & Peraturan Piawaian & Polisi Sumber Manusia Proses & Teknologi STRATEGI PELAKSANAAN PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 22. 22. 23 PENUBUHAN PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN STATUS KEMAJUAN – SUMBER MANUSIA Kertas cadangan penubuhan Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA) telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pembangunan Organisasi (JKKPO), Jabatan Perkhidmatan Awam pada 19 Oktober 2012. JPA memohon maklumat tambahan mengenai tambahan beban tugas, status kemajuan aktiviti PPPA dan migrasi sistem. PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 23. 23. 14 NON SELF ACCOUNTING DEPARTMENT (NON-SAD) 25 SELF ACCOUNTING DEPARTMENT (SAD) – JUN 2013 11 SELF ACCOUNTING DEPARTMENT (SAD) STATUS KEMAJUAN – SUMBER MANUSIA PEMANTAPAN BAHAGIAN AKAUN *Kertas kerja pemantapan Bahagian Akaun sedang disediakan . *Memerlukan jawatan tambahan. PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 24. 24. 25  Program kesedaran Perakaunan Akruan kepada semua Pengurusan Tertinggi di 25 Kementerian PENDEKATAN TRAIN OF TRAINER (ToT)  Seramai 114 orang Trainer telah dilantik dari 25 Kementerian yang akan melatih kakitangan awam dalam pelaksanaan perakaunan akruan.  Kursus soft skills dan IPSAS kepada Trainer telah dilaksanakan. PROGRAM LATIHAN PERAKAUNAN AKRUAN STATUS KEMAJUAN – SUMBER MANUSIA 100% laksana 100% laksana PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 25. 25. 26 PROGRAM USAHASAMA LATIHAN TEKNIKAL • Latihan teknikal bertujuan untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam berkaitan kemahiran teknikal sistem. • Kumpulan sasar adalah pegawai pasukan projek. • Mengadakan program latihan usahasama antara Institut Perakaunan Negara (IPN) dengan Badan Profesional (CIMA) dan universiti tempatan. (UiTM/UUM) • Kumpulan sasar adalah Pengurus Kewangan/Ketua Jabatan dan Kumpulan Sokongan PROGRAM LATIHAN PERAKAUNAN AKRUAN STATUS KEMAJUAN – SUMBER MANUSIA 54% laksana 60% laksana PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 26. 26. 1 DEFINASI ASET BUKAN SEMASA (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT) • Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan di bawah kawalan entiti yang mendatangkan faedah ekonomi di masa hadapan atau perkhidmatan yang berpotensi • Aset yang tahan lama dan digunakan untuk kegunaan bagi operasi pengeluaran, perkhidmatan, sewaan atau secara pentadbiran. • Digunapakai melebihi 1 tempoh perakaunan. • Aset Bukan Semasa (PPE) DIPERMODALKAN bagi nilai >RM10,000 • Nilai < RM10,000 dianggap PERBELANJAAN dan direkod dalam Daftar Aset sebagai kawalan. • Pembaikan & Penyenggaraan aset dianggap PERBELANJAAN dan tidak dipermodalkan. • *Military Asset – ditunjukkan sebagai single line item NILAI ASET DIPERMODALKAN 2 ASET BUKAN SEMASA (PPE) PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 27. 27. 3 SUSUTNILAI • Mengikut Kaedah Garis Lurus • Tanah Pegangan Bebas (Freehold Land) - tiada susutnilai • Tanah Pajakan – susutnilai mengikut tempoh pajakan 4 PELUPUSAN ASET • Untung/Rugi akan diperakaunkan dalam Penyata Kewangan pada tempoh transaksi berlaku. • Baki dalam Rezab Penilaian Aset yang dilupuskan akan dipindahkan kepada surplus/ defisit terkumpul) ASET BUKAN SEMASA (PPE) – MPSAS 17 PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 28. 28. PERAKAUNAN AKRUAN STRATEGI PENGUMPULAN DATA PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 29. 29. Pemantauan Memastikan semua data dan maklumat aset alih/ tak alih dikunci masuk di SPA/ mySPATA Memastikan pelaksanaan sistem di Kementerian/Jabatan Ketepatan Data Bahagian Audit Dalam mengesahkan ketepatan data dalam sistem SPA/ mySPATA Melakukan auditan pada tahun 2014 bagi mengesahkan baki awal 2015 bersama Jabatan Audit Negara Laporan Mengemukakan Penyata Aset Kementerian/Jabatan kepada PPPA pada Mac 2013 (2012) dan Mac 2014 (2013) TANGGUNGJAWAB PENGURUS KEWANGAN KEMENTERIAN/JABATAN PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 30. 30. 31 Sistem Pengurusan Aset AlihSistem Pengurusan Aset Alih (SPA)(SPA) Sistem Pengurusan Aset Tak AlihSistem Pengurusan Aset Tak Alih (mySPATA)(mySPATA)  Aset Tak Alih : - Tanah - Bangunan - Kerja dan Infrastruktur  Aset Alih : - Jentera dan Peralatan - Kenderaan  Lead Agency : - Kementerian Kewangan - Pegawai Dihubungi: Pn Hanita Mohd. Kassim 03 8882 4761/3509 hanita.mkassim@treasury .gov.my  Lead Agency: - Jabatan Kerja Raya - Pegawai Dihubungi: En Dzulhadi Sapar 03 2696 7558 dzulhadi@jkr.gov.my Pekeliling Am Bil 1/2009 KAEDAH PENGUMPULAN DATA ASET PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 31. 31. PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN 32 BIL KEMENTERIAN BIL AGENSI/ PEJABAT TELAH LAKSANA BELUM LAKSANA BIL AGENSI/ PEJABAT TELAH LAKSANA BELUM LAKSANA 1. JPM 85 65 20 38 8 30 2. MOF 21 5 16 22 3 19 3. KLN 3 2 1 14 1 13 4. MPIC 1 1 - 1 1 0 5. MOA 4 4 - 22 4 18 6. KKLW 4 2 2 28 3 25 7. NRE 29 29 - 31 2 29 8. MITI 1 0 1 14 0 14 9. KPDNKK 14 14 - 24 1 23 10. KKR 3 2 1 26 3 23 11. MOT 21 7 14 31 5 26 12. KETTHA 3 3 - 18 1 17 13. MOSTI 10 7 3 30 11 19 SPA mySPATA STATUS PELAKSANAAN SPA & mySPATA, 30 SEPT 2012
 32. 32. 33 BIL KEMENTERIAN BIL AGENSI/ PEJABAT TELAH LAKSANA BELUM LAKSANA BIL AGENSI/ PEJABAT TELAH LAKSANA BELUM LAKSANA 14. MOTOUR 1 1 - 18 9 9 15. KWPKB 1 1 - 9 1 8 16. KPM 16 16 - 37 4 33 17. KKM 27 10 17 49 16 33 18. KPKT 24 24 - 23 1 22 19. KBS 31 2 29 18 2 16 20. KSM 43 5 38 27 2 25 21. MOI 13 13 - 18 8 10 22. KPWKM 5 4 1 9 4 5 23. KPT 10 6 4 44 19 25 24. MINDEF 12 4 8 25 2 23 25. KDN 37 24 13 20 8 12 JUMLAH KESELURUHAN 419 251 168 596 119 477 Sumber diperolehi daripada Kem Kewangan (SPA) dan Jabatan Kerja Raya (mySPATA) SPA mySPATA
 33. 33. PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 34. 34. 35 Prof. Dr. Andreas Bergmann, Chairman, International Public Sector Accounting Standards Board National Public Sector Accountants Conference (NAPSAC 2011) “In Malaysia, human resources are less of an issue than elsewhere. I think completeness of assets and liabilities registers in all entities is the key challenge here.” PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 35. 35.  Program awareness  Capacity building yang komprehensif  Program latihan usahasama  Penggubalan polisi dan piawaian Perakaunan Akruan  Cadangan pindaan perundangan berkaitan, pembangunan sistem dan pengumpulan data aset  Peruntukan Kementerian yang mencukupi  Kemaskini rekod dan daftar aset (SPA & mySPATA)  Baki awal aset  Ketepatan maklumat dan kos aset  KPI Kementerian  Struktur Bahagian Akaun dan PTJ dimantapkan FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN Komitmen Pengurusan Tertinggi Pengurusan Perubahan Pengumpulan Data Aset Berantaramuka dengan Sistem Luar Penglibatan Audit Negara PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 36. 36. SEKIAN, TERIMA KASIH.

×