Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7.Gestor Menus

775 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7.Gestor Menus

 1. 1. Planta't a Internet! Telejet Garrotxa Professor: Marc Nicolau
 2. 2. <ul><li>Menus </li></ul><ul><ul><li>Grups d’enllaços a seccions, categories, articles, components o pàgines externes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els enllaços d’un menú es diuen Elements de Menú . </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada menú (grup d’enllaços) ha de tenir un nom identificatiu (p. ex. Menú Principal ), que utilitzarà el Joomla! internament </li></ul></ul><ul><ul><li>Perquè un menú es vegi al nostre web ( Front-end ) ha de tenir el mòdul associat publicat (un menú pot tenir varis mòduls associats). </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Per defecte la instal·lació de Joomla! genera el Menú: </li></ul><ul><ul><li>mainmenu : menú principal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dins el menú hi ha una sèrie d’elements que es poden configurar segons les nostres necessitats </li></ul></ul></ul><ul><li>Per accedir al gestor de menús: </li></ul><ul><ul><li>Menús  Gestor de Menús </li></ul></ul>
 4. 4.
 5. 5. <ul><li>Icones: </li></ul><ul><ul><li>Copia: serveix per fer una còpia del menú seleccionat. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Duplicarà el menú </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es crearà un nou menú, que contindrà els mateixos elements que el menú original i un nou mòdul de menú associat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es mostrarà una pàgina de copia, amb les mateixes opcions que en la Creació d’un menú nou . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>També es mostrarà el nom del menú que s’està copiant i una llista dels elements de menú associats al menú copiat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Eliminia: serveix per eliminar el menú seleccinat. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es visualitzarà una pantalla de “Eliminar Menú: Nom-del-menú”. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mostra el mòdul associat al menú i els elements de menú que s’eliminaran. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cal prémer la icona “Eliminar” emmarcat per una línia de punts. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Això eliminarà el Menú, TOTS els elements del menú i TOTS el mòduls associats a ell. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Apareixerà una finestra d’alerta que demanarà “Confirmar” o “Cancel·lar” aquesta acció. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>NOTA: Els menús eliminats no es podran recuperar un cop eliminats. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Edita: serveix per editar el menú seleccionat. S’obrirà la pàgina d’“Edició del Menú”. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nou: serveix per crear un menú nou. S’obrirà la pàgina de “Menú Nou”. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajuda: serveix per veure la finestra d’ajuda. </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Columnes: </li></ul><ul><ul><li>Selecció: cal marcar aquesta casella per seleccioinar un menú. </li></ul></ul><ul><ul><li>Títol: Mostra el nom. Cal prémer el nom per editar el menú. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipus: Aquest és el text utilitzat per Joomla! per identificar el menú dins del codi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elements de menú: serveix per afegir o editar els elements de menú associats a un menú. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Una altra alternativa és anar a: Menú->[Menú-que-es-vol-editar]. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Es mostrarà una finestra de Gestió de Menús: [Menú-que-es-vol-editar] amb una llista dels articles de menú associats a aquest menú. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Publicats: Quantitat d’elements de menú publicats associats al menú. </li></ul></ul><ul><ul><li>No Publicats: Quantitat d’elements de menú no publicats associats al menú. </li></ul></ul><ul><ul><li>Paperera: Quantitat d’elements de menú que hi ha al Gestor de la Paperera associats al menú. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mòduls: Quantitat de mòduls de menú associats a aquest menú. </li></ul></ul><ul><ul><li>ID: número que identifica el menú dins la base de dades. </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Icones: </li></ul><ul><ul><li>Guardar: guardar el menú i tornar al Gestor de menus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cancel·lar : per no guardar els canvis fets i tornar al Gestor de menus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajuda : mostrar l’ajuda. </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Detalls: </li></ul><ul><ul><li>Tipus : text que utilitza Joomla! per identificar el menú dins del codi. Ha de ser un nom únic i no es pot repetir en cap altre menú. Es recomana utilitzar un text sense espais i amb minúscules . </li></ul></ul><ul><ul><li>Títol : és el títol que es mostrarà quan es mostri el menú dins el Gestor de menús. NOTA: No es correspon amb el títol del menú que veu l’usuari. </li></ul></ul><ul><ul><li>Descripció : breu descripció sobre el menú. </li></ul></ul><ul><ul><li>Títol del Mòdul: el títol del mòdul que es crearà automàticament quan es crea el menú. El títol del mòdul també serà el títol del menú que vegi l’usuari. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El títol i els paràmetres del mòdul es poden modificar a: </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Extensions  Gestor de mòduls  Mòdul del lloc </li></ul></ul>
 9. 9.
 10. 10. <ul><li>Icones: </li></ul><ul><ul><li>Menús: per tornar a la pantalla del Gestor de Menús. </li></ul></ul><ul><ul><li>Predeterminat: indicar l’element de menú que s’utilitzarà com a pàgina d’Inici de la web. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Això permet gestionar dinàmicament la pàgina d’inici de la web. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Habilita : per mostrar l’element de menú seleccionat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inhabilita : per no mostrar l’element de menú seleccionat a la web. </li></ul></ul><ul><ul><li>Moure : per moure l’element de menú seleccionat a un altre menú. S’obrirà una nova finestra “Moure elements de menú” amb els detalls dels elements de menú seleccionats i el menú de destí. Es poden moure varis elements a la vegada. </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Icones: </li></ul><ul><ul><li>Copia : per fer una còpia de l’element de menú seleccionat. Es poden copiar varis elements a la vegada. Per cada element de menú copiat es crearà un nou element de menú amb el nom ‘Copia de (nom de l’element de menú copiat). Una vegada ja creat, cal canviar-li el nom. </li></ul></ul><ul><ul><li>Escombraries : per enviar l’element de menú seleccionat al Gestor de la Paperera. Els elements de menú es poden recuperar a: Menús->Paperera de menús </li></ul></ul><ul><ul><li>Editar : per editar un element de menú. Es mostrarà una nova finestra en la que es puguin canviar els paràmetres específics de cada tipus d’elements de menú. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nou : per crear un nou element de menú entre els tipus disponibles. Es mostra`ra un arbre de selecció amb les opcions disponibles. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajuda : per veure l’ajuda. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Permet escollir el tipus d’element de menú quan es crea o edita un element de menú. </li></ul><ul><li>Enllaç Intern </li></ul><ul><ul><li>Artícles </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arxiu: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Llistat d’articles arxivats </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artícle: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Disposició estàndard de l’article </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Disposició de l’enviament de l’article </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Categoría: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Disposició en bloc de categoria </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Disposició del llistat de la categoria </li></ul></ul></ul></ul>
 13. 13. <ul><ul><ul><li>Pàgina principal: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Disposició en bloc de la pàgina principal </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Secció: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Disposició del bloc de la secció </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Disposició estàndard de la secció </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Canals de notícies </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Totes les categories </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Format de la llista de categories </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Categoria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Format de la categoria </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Canal individual </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Format del canal individual </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Cerca </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><ul><li>Contactes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Categoria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Categoria de contactes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contacte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Format estàndard de contacte </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Enllaços web </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Totes les categories </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Format de llista de categories d’enllaços web </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Categoria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Format de llista de la categoria </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enllaç web </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Format de tramesa d’enllaços web </li></ul></ul></ul></ul>
 15. 15. <ul><ul><li>Enquestes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Format d’enquesta </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Usuari: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entrada: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Format d’entrada per defecte </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Registre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Format de registre per defecte </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recorda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Recordatori per defecte </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reinicia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Format de reinici per defecte </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Usuari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Format d’usuari per defecte </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Format de formulari d’usuari </li></ul></ul></ul></ul>
 16. 16. <ul><ul><li>Wrapper (embolcall): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wrapper (embolcall): mostra un Iframe que permet mostrar una altra pàgina (interna o extera) dins de Joomla </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Altres components: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enllaç a components afegits després de la instal·lació </li></ul></ul></ul><ul><li>Enlaç Extern </li></ul><ul><ul><li>Enllaç a una pàgina web sexterna </li></ul></ul><ul><li>Separador </li></ul><ul><ul><li>Separador entre els elements de menú </li></ul></ul><ul><li>Àlies </li></ul><ul><ul><li>Enllaç a un element de menú que ja existeix </li></ul></ul>

×