Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja metsätalousministeriön toimialalla

233 views

Published on

Luonnonvara- ja biotalouspäivät 2016 | Oulu 11.–12.10.2016

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja metsätalousministeriön toimialalla

 1. 1. 1 Maakunnan tehtävät maa- ja metsätalousministeriön toimialalla 11.10.2016 Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio
 2. 2. 2 MMM:n toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet • Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua • Edellytykset biotalouteen ja ruokaa perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät • Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet • Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla • Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä
 3. 3. MMM:n toimialan aluehallinnon ja kuntien tehtävät maakuntiin • Hallituksen linjauksen mukaisesti MMM:n toimialan tehtävistä pääosa siirretään perustettaville maakunnille • Esitys kokoaa maa- ja elintarviketalouden, maaseudun kehittämisen ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät sekä luonnonvaratehtävät nykyisistä ELY-keskuksista, aluehallintovirastoista ja kunnista maakuntien hoidettavaksi • Toimialan tehtävistä yhtenäinen kokonaisuus maakuntiin • Uudistus koskee MMM:n toimialalla lähes 2 000 htv:tä • Pääosaa tehtävistä hoidetaan kaikissa maakunnissa • Luonnonvaratehtävien ja eräiden erityistehtävien hoito ylimaakunnallisesti
 4. 4. Säädösvalmistelu MMM:n toimialalla • Arviolta 55 MMM:n hallinnonalan substanssilakia muutetaan – paljon teknisiä muutoksia, mutta myös sisältöön vaikuttavaa • Avoimia kysymyksiä: esim. omaisuusjärjestelyt, maksujen periminen • Uusia lakeja, ainakin: – laki maksajavirastotehtävien hoitamisesta maakunnissa – laki eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle – eläinlääkintöhuoltolain muutos laiksi eläinlääkäripalveluista • I vaiheen HE-luonnos on lausunnolla 9.11. asti: – yht. 28 lakia ja muutosta: maakunta-, sote-, toimeenpano- ja rahoituslaki • II vaiheen HE-luonnos lausunnolle tammikuun 2017 lopulla – MMM:n substanssilait tässä paketissa • Lait voimaan 1.1.2019, voimaanpano mahdollisesti porrastaen 5
 5. 5. Maa- ja elintarviketalouden ja maaseudun kehittämisen tehtävät maakunnissa – EU:n suorat viljelijätuet, kansalliset viljelijätuet – osarahoitteiset viljelijätuet (sis. maaseutuohjelmaan) – täydentävät ehdot – rakennetuet – yritys- ja hanketuet, sisältäen Leader-toiminnan (sis. maaseutuohjelmaan) – EU:n markkinatuet – EU-tuissa maksajavirastovaatimukset – elintarvike- ja rehuturvallisuus – eläinten terveys ja hyvinvointi 11.10.2016 6
 6. 6. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät maakunnissa • Ympäristöterveydenhuollon tehtävistä 80 % on MMM:n toimialaa – elintarviketurvallisuus ja elintarvikevalvonta, – eläinlääkäripalvelut – eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta, – eläintautivalvonta, eläinsuojeluvalvonta, eläinten lääkitsemisen valvonta, eläinten rekisteröinti ja merkitseminen, eläinten ja eläinperäisten tuotteiden sisämarkkinakauppa ja vienti – sivutuotevalvonta – maataloustukiin liittyvien täydentävien ehtojen valvonta 7
 7. 7. Vesitaloustehtävät maakunnissa • Vesihuolto ja vedenhankinta • Vesistötehtävät – vesistön säännöstely ja tulvariskien hallinta – hydrologisten havaintotietojen tuottaminen – rakennettujen vesistöjen hoito ja kunnostus, vesien- ja merenhoito – peruskuivatus- ja ojitusasiat – patoturvallisuustehtävät – toimeenpanotehtävät rajavesistöasioissa – toiminta vesistörakenteiden ja niihin liittyvien lupien ja sopimusten haltijana – vesilaissa tarkoitetun valvontaviranomaisen tehtävien järjestämisestä ei ole täsmällistä poliittista linjausta 8
 8. 8. Kalataloustehtävät maakunnissa • Kalatalouden elinkeinojen edistäminen ja rahoittaminen (Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) • EU:n yhteisen kalastuspolitiikan valvonta • Vapaa-ajankalastuksen kehittämiseen sekä kalavarojen hoitoon liittyvät tehtävät • Yleisen kalatalousedun valvonta • Rajavesistöihin liittyvät kalataloustehtävät Maakunnat hoitavat myös eräitä muita luonnonvaratehtäviä • Vieraslajiriskien hallinta • Kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpano 9
 9. 9. MMM:n toimialan tehtävien järjestäminen • Tavoitteena tehtävien hyvä ja kustannustehokas hoito tasapuolisesti ja yhtenäisesti kaikilla alueilla • Elintarvike- ja luonnonvarakokonaisuus toiseksi suurin non-sote-tehtävistä • Maa- ja elintarviketalous sekä maaseudun kehittäminen jokaisessa maakunnassa – maaseutuohjelman valtakunnalliset ja koordinaatiohankkeet hoidetaan jatkossakin keskitettynä tehtävänä yhdessä maakunnassa – porotaloustehtävien keskittäminen Lappiin • Jokainen maakunta vastaa alueellaan vesitalous- ja kalatalous- tehtävien päätöksenteosta – palvelu vesistöalueiden hallinnan varmistavina kokonaisuuksina – erityisosaamisen saatavuus kaikille maakunnille 10
 10. 10. Tehtävien erityispiirteitä • Velvoittava EU-sääntely: – maksajavirastovaatimukset, EU:n rahastot – elintarvikeketjun valvonta – EU:n yhteisen kalastuspolitiikan valvonta – tulvariskien hallinta ja vesien- ja merenhoito • Sähköisten palvelujen kehittäminen, EU-vaatimukset lisähaasteena • Palveluverkoston ja tehokkuuden yhteensovittaminen • Erityisosaamisen saatavuus maakunnissa • Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen – Elintarvikehuollon alkutuotannon turvaaminen – Tulvariskien hallinta ja patoturvallisuus – Vesihuollon turvaaminen 11
 11. 11. Maaseutuvaikutusten arvioinnista työkalu maakuntauudistuksessa • Maaseutunäkökulma sisällytetään asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti • Ovatko vaikutukset erilaisia keskuksissa ja maaseudulla mm. – palveluihin, elinvoimaan, demokratiaan • Tukee osallistavaa suunnittelua • Tuore esite: Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluksi alueuudistukseen (Maaseutupolitiikan neuvosto, Suomen Kuntaliitto, Suomen Kylätoiminta ry)
 12. 12. Kiitos! Kuva: MMM/Mavi

×