Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PROJECTE DE SUPORT A LA LECTURA I  L’ESCRIPTURA A SEGON I TERCER NIVELL DE             PRIMÀRIA.      ...
1- DESCRIPCIÓ DEL CENTRE I CONTEXT.El CP Son Ferrer és un centre públic de doble línia ubicat a la urbanització delmateix ...
que aquestes són una eina que garanteix l’èxit escolar, sobretot quan es tractad’un centre que compta amb un alt percentat...
El nostre objectiu és anar ampliant aquesta línia de treball a tot el centre perdonar a conèixer als nostres alumnes la im...
• Garantir la presència de dinàmiques d’aprenentatge cooperatiu com ainstrument de socialització dels nostres alumnes.• Po...
Tots els objectius del Programa estaran interrelacionats amb els d’altresàrees.La nostra proposta metodològica es basa en ...
Aplicació pràctica dels textos elaborats segons la intencionalitat amb els quehagin estat creats.El treball de lectura com...
Durant el curs els mestres realitzaran exercicis de lectura en veu alta,comprensió oral, expressió oral (lectura expressiv...
-   Tallers de matemàtiques: Mitjançant una situació real (un tiquet de     compra, un anunci en el diari, una carte...
F- HORARI DEL MESTRE DE SUPORT DE LECTOESCRIPTURA.DILLUNS9’00-10’00 LECTURA COMPRENSIVA (dins l’aula)10’00-10’45 DESDOBLAM...
13’00-14’00 TALLER ESCRIPTURA (dins l’aula)Al llarg del curs es mantindran quinzenalment reunions de coordinació amb elcic...
I- SEGUIMENT I AVALUACIÓL’avaluació que durem a terme estarà present durant tot el programa itindrà com objectiu a més a m...
Annex 1ALUMNES      Text net.Bona               2       cal·ligrafiaText una mica brut     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pla de suport a la lectura

954 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla de suport a la lectura

 1. 1. PROJECTE DE SUPORT A LA LECTURA I L’ESCRIPTURA A SEGON I TERCER NIVELL DE PRIMÀRIA. CURS 2011/2012ÍNDEX:1. DESCRIPCIÓ DEL CENTRE I CONTEXT.2. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: A- DESTINATARIS DEL PROJECTE. B- OBJECTIUS DEL PROJECTE. C- CONTINGUTS. D- METODOLOGIA I TIPUS D’AGRUPAMENTS. E- ACTIVITATS I TEMPORALITZACIÓ. F- HORARI DEL MESTRE DE SUPORT DE LECTOESCRIPTURA. G- RECURSOS. H- FORMACIÓ ESPECÍFICA QUE ES PREVEU FER EN LECTURA I ESCRIPTURA. I- SEGUIMENT I AVALUACIÓ.
 2. 2. 1- DESCRIPCIÓ DEL CENTRE I CONTEXT.El CP Son Ferrer és un centre públic de doble línia ubicat a la urbanització delmateix nom, al terme municipal de Calvià. Es tracta d’un centre creat per adonar cobertura a l’alumnat d’aquesta zona i d’altres nuclis propers com ElToro. El nostre centre es defineix com a centre aconfessional, inclusiu, oberta l’entorn i promotor de valors com la diversitat, la cura del medi ambient, ladefensa de la llengua catalana i la tolerància. Ens emmarquem, en aquest sentit,en un model d’escola democràtica que contempla la participació de tota lacomunitat educativa, incloent-hi els seus alumnes, en el procés de presa dedecisions que afecten el nostre centre. La situació sociocultural i econòmica deles famílies dels nostres alumnes és força heterogènia donades les pròpiescaracterístiques del municipi on es troba la nostra escola. Procedeixenmajoritàriament de la península i de l’estranger( països de la Unió Europea).Existeix una elevada dependència del turisme fet que s’ha reflectit en elsdarrers anys amb el creixement de la densitat de població a Son Ferrer. Pertant, La dedicació professional dels pares majoritàriament es contempla en elsector serveis i més concretament en activitats relacionades amb el turismecom l’hostaleria i el comerç. 2- JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE.Amb la redacció d’aquest projecte, sol·licitem la concessió per cinquena vegadaal nostre centre del Programa de Suport a la Lectura i l’Escriptura per segoncicle d’educació primària, ja que millorar les competències lingüístiques icomunicatives del nostre alumnat és una prioritat de la nostra escola. Entenem
 3. 3. que aquestes són una eina que garanteix l’èxit escolar, sobretot quan es tractad’un centre que compta amb un alt percentatge d’alumnes estrangers.Després de quatre cursos dins el programa, comptem amb l’organitzacióhorària, de recursos i materials, així com amb les metodologies necessàries percontinuar fent feina amb l’ajuda inestimable del mestre de suport del PSLE.Pensem que això ens possibilitarà continuar atenent adequadament la diversitatpresent a les nostres aules i consolidar els aprenentatges relacionats amb lalecto-escriptura tan valuosos en la consecució de la resta d’aprenentatgesescolars.Valorem molt positivament els resultats obtinguts pels nostres alumnes finsara en aspectes com habilitats lectores, i en els relacionats amb l’expressióoral i escrita i que hem pogut constatar tant a les proves finals del nostrecentre com en les del propi programa.Enguany el centre està immers en l’ampliació de la nostra web iniciada fa unsmesos ( CEIP Son Ferrer) on pensem incloure un pla lector basat en aquestprograma. Això implica un gran repte per part de tots els que formem lacomunitat educativa del nostre centre amb el que afrontam amb gran il·lusió iganes de transmetre el plaer per llegir.3- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. A- DESTINATARIS DEL PROJECTEAlumnes de 2n i 3r de primària. Considerem necessari que es destini aquestrecurs a aquest tram perquè són els cursos entremig de l’adquisició iconsolidació de l’aprenentatge de la lectoescriptura. Els alumnes de 4t estarancoberts amb la realització de tallers de lectura amb el suport del cicle i l’equipde suport.
 4. 4. El nostre objectiu és anar ampliant aquesta línia de treball a tot el centre perdonar a conèixer als nostres alumnes la importància i el gust per llegir. B- OBJECTIUS DEL PROJECTE• Potenciar l’aprenentatge per assolir les competències bàsiques relacionadesamb la lectura i l’escriptura des d’una perspectiva funcional, significativa iinterdisciplinar.• Millorar la velocitat lectora dels nostres alumnes.• Adequar la fluïdesa a cada nivell.• Optimitzar les destreses perceptives relacionades amb la lectura dels nostresalumnes.• Millorar les habilitats lingüístiques i comunicatives relacionades amb la lecturai escriptura.• Adequar l’expressivitat oral i escrita dels nostres alumnes.• Dinamitzar les activitats relacionades amb la lectura i escriptura al 2n cicle.• Sistematitzar la presència en el currículum de les activitats relacionades ambla comprensió lectora lingüístiques i ampliar-lo a altres àrees no lingüístiques(matemàtiques, medi...) i al seu entorn real (revista del centre, publicacions...).• Proporcionar al nostre alumnat una varietat lèxica rica i funcional.• Instaurar a les aules activitats innovadores i motivacionals que promoguin elplaer per la lectura.• Optimitzar el conjunt de les activitats per millorar les competèncieslingüístiques i comunicatives.• Fomentar l’elaboració de diversos tipus de textos amb un caire funcional.• Potenciar les habilitats de lectura i escriptura a totes les àrees delcurrículum.• Fer explícit l’aspecte instrumental d’aquestes habilitats per a la consecuciódels objectius de totes les àrees curriculars.
 5. 5. • Garantir la presència de dinàmiques d’aprenentatge cooperatiu com ainstrument de socialització dels nostres alumnes.• Potenciar hàbits de treball adequats i l’esforç personal dels nostres alumnes. C- CONTINGUTS• Lectura, creació i valoració crítica de diferents tipologies textual i gèneres:• Textos descriptius: de persones, d’animals, de llocs, d’objectes, desentiments, personatges imaginaris.• Textos conversacionals: diàlegs, textos teatrals, entrevistes.• Textos narratius: fets reals, fets imaginaris.• Textos informatius: notícia, anuncis, cartells, cartes, correus electrònics.• Textos instructius: instrucció de jocs, manuals d’utilització, prospectes demedicaments, receptes, programes, experiments, normatives.• Textos expositius-explicatius: resums, definicions, textos científics,esquemes, quadres, conferències.• Textos argumentatius: cartes al director, articles d’opinió, publicitat.• Textos enumeratius: llistes, inventaris.• Textos poètics: rodolins i rimes, embarbussaments, cal·ligrames, cançons,endevinalles, refranys. D- METODOLOGIA I TIPUS D’AGRUPAMENTSEl disseny d’aquest programa es vertebra principalment en torn als següentseixos:Les activitats dissenyades es duran a terme preferentment dins l’aula i sempreestaran incloses a les programacions d’aula.El mestre responsable del Programa proporcionarà assessorament als tutors imestres de llengües i tots conjuntament duran a terme les activitats.
 6. 6. Tots els objectius del Programa estaran interrelacionats amb els d’altresàrees.La nostra proposta metodològica es basa en un procés dinàmic i creatiu dirigita estimular la lectura i l’escriptura de l’alumnat dins un ambient participatiu ide respecte.La nostra experiència d’anys anteriors ens ha demostrat els efectes positiusen el nivell de motivació, actitud i imaginació de les habilitats lingüístiques icomunicatives.Totes les activitats i dinàmiques de treball seran dissenyades amb un formatmultinivell per tal de garantir que tot els alumnes en podran treure profitindependentment del nivell en el que es trobin.Es seqüenciarà de la següent manera:S’informarà als alumnes del objectius que volem aconseguir amb aquestprojecte i aquests estaran presenta a les programacions d’aula.Se treballarà a partir d’una tipologia de text adequat a l’alumnat.Se presentaran les activitats amb un caire motivador i lúdic.Se realitzaran els agrupaments més adients segons el tipus d’activitat que esrealitzi: individual, per parelles, en petit grup.Els tallers d’escriptura es desenvolupen de la següent manera:Mostra de la tipologia de text a treballar: A partir d’una deducció prèvia delsalumnes (“com penseu que ha de ser un text...?”), el mestre explica les passes aseguir per a l’elaboració del text a realitzar posant un model d’exemple idonant-li una justificació pràctica a la feina (“hem d’escriure això perquè honecessitem per...”).Elaboració per part dels alumnes, individual o en grup, del text mentre els dosprofessors van per les taules donant suport i marcant les errades en els textosproduïts de tal manera que els nins hauran de fer els canvis pertinents.Lectura de les produccions fetes pels alumnes en veu alta.
 7. 7. Aplicació pràctica dels textos elaborats segons la intencionalitat amb els quehagin estat creats.El treball de lectura comprensiva es desenvoluparà de la següent manera:Lectura del text a treballar individual o col·lectivament, en veu alta o en silencien funció de l’activitat a desenvolupar. Exposició oral dels dubtes referent avocabulari. Realització d’unes preguntes de comprensió sobre el text treballat.És aquí on s’ampliarà l’àmbit de tractament de la lectura comprensiva a altresàrees.A l’àrea de matemàtiques ens dedicarem a fer tallers de resolució deproblemes a partir de situacions reals on hauran de seguir un procediment icàlcul del problema sorgit.A l’àrea de medi partirem de la recerca d’informació a casa o a classe a travésde l’ordinador per després elaborar i exposar un treball en equip sobre el tematreballat.Els desdoblaments internivells consistiran en agrupar 4-5 nins dels diferentsnivells per fer lectura en veu alta i treballar l’expressió i comprensió oral. Peraixò disposarem del mestre de suport.El fet de mesclar nins de diferents nivells va dirigit a fomentar la socialitzaciódels alumnes i el treball cooperatiu. E- ACTIVITATS I TEMPORALITZACIÓACTIVITATSLes propostes d’activitats seran creades pels mestres participants delprojecte i consensuades amb el Mestre de Suport assignat per la Conselleriaper al Pla de lectoescriptura. El conjunt d’activitats fan especial esment a lescompetències bàsiques de la lectura i escriptura al igual que facilita l’atencióindividualitzada i el treball cooperatiu.
 8. 8. Durant el curs els mestres realitzaran exercicis de lectura en veu alta,comprensió oral, expressió oral (lectura expressiva i comprensiva) i velocitatlectora cada dia i també dos sessions de tallers d’escriptura on es treballaràuna tipologia de text, totes elles amb una duració aproximada d’una hora.La tipologia de textos a treballar pel taller d’escriptura i comprensió lectorasón les esmentades a l’apartat de continguts d’aquest projecte.Algunes de les activitats que realitzarem són: - Activitats de la web “llegirib”: Tenim a disposició un ventall d’activitats innovadores en la web que contribueixen a l’adquisició de les competències lingüístiques i comunicatives. - Activitats de l’amic lector: creació de contes per part dels alumnes que després contaran a altres cursos. - Activitats blog: Redacció d’articles, opinions, diaris, poemes...al blog com una manera de posar en coneixement les produccions dels alumnes. - Participació en diferents concursos de lecto-escriptura: ONCE i Diari de Mallorca. - Teatre: Preparació i representació de petits fragments teatrals per treballar l’expressió oral i corporal. - Activitats artístiques: A partir de quadres, escultures, fotografies...imaginar i contar allò que veuen (descripcions) i que transmet (emocions). - Sortides escolars: Visita de la biblioteca de la zona per estimular el gust per la lectura. - Publicacions al fulletó: Fer aportacions per a la revista digital de l’escola.
 9. 9. - Tallers de matemàtiques: Mitjançant una situació real (un tiquet de compra, un anunci en el diari, una cartellera de cinema...) plantejar un problema per treballar la lectura comprensiva. - Projectes de medi: Investigar i experimentar sobre aspectes científics o naturals i elaboració de mapes conceptuals.TEMPORALITZACIÓDILLUNS, DIMARTS I DIMECRES:• Lectura en veu alta del llibre de lectura: Activitats pre-lectores, lecturesi vocabulari (30 minuts).• Comprensió oral: Activitats d’escoltar textos (30 minuts).• Lectura comprensiva: Problemes matemàtics, recerca d’informació, mapesconceptuals...amb el mestre de suport(1 hora).• Taller d’escriptura amb el mestre de suport: Activitats blog, activitats ambelements visuals (fotografies, revistes, cartells...)... per la producció d’unatipologia de text (45 minuts – 1 hora).• Desdoblament internivell amb el mestre de suport per treballar en un petitgrup mesclat la lectura en veu alta, expressió i comprensió oral (45 minuts-1hora).DIJOUS I DIVENDRES:• Lectura expressiva: Exposició d’idees, resums, debats, teatre, recitació depoemes o memorització de textos (1 hora).• Lectura en silenci del llibre de lectura (30 minuts). Els dies que sigui present el mestre de suport dins l’aula es realitzaranels tallers d’escriptura i lectura comprensiva., d’aquesta manera la classepodrà comptar amb una persona més dins l’aula i afavorirà una millororganització, coordinació i atenció als alumnes.
 10. 10. F- HORARI DEL MESTRE DE SUPORT DE LECTOESCRIPTURA.DILLUNS9’00-10’00 LECTURA COMPRENSIVA (dins l’aula)10’00-10’45 DESDOBLAMENT INTERNIVELL (fora de l’aula)10’45-11’30 DESDOBLAMENT INTERNIVELL(fora de l’aula)12’00-13’00 LECTURA COMPRENSIVA (dins l’aula)13’00-14’00 LECTURA COMPRENSIVA (dins l’aula)DIMARTS9’00-10’00 LECTURA COMPRENSIVA (dins l’aula)10’00-10’45 TALLER ESCRIPTURA (dins l’aula)10’45-11’30 TALLER ESCRIPTURA (dins l’aula)12’00-13’00 TALLER ESCRIPTURA (dins l’aula)13’00-14’00 TALLER ESCRIPTURA (dins l’aula)DIMECRES9’00-10’00 DESDOBLAMENT INTERNIVELL (fora de l’aula)10’00-10’45 TALLER ESCRIPTURA (dins l’aula)10’45-11’30 TALLER ESCRIPTURA (dins l’aula)12’00-13’00 TALLER ESCRIPTURA (dins l’aula)
 11. 11. 13’00-14’00 TALLER ESCRIPTURA (dins l’aula)Al llarg del curs es mantindran quinzenalment reunions de coordinació amb elcicle i el mestres de suport del programa i totes les que siguin pertinents ambl’equip directiu i la coordinadora del programa. Així mateix, es tindrà informatal claustre de l’evolució del programa per tal de intercanviar i consensuar novespropostes. G- RECURSOSMATERIALSRacons d’aula, material proporcionat per la Conselleria EL CURS 2008/09(llibre contes i capses de contes i endevinalles). Biblioteca del Centre,Biblioteca de l’aula. Material audiovisual de suport a la creació de textos.Ordinador d’aula i de la classe d’informàtica, pissarra electrònica. Diferentstipus de suport en paper: paper de doble ratlla, fulls en blanc, etc.HUMANSTutors, mestres de llengües, mestres de l’equip de Suport, coordinadora de laBiblioteca del centre, mestres de suport del PLE. H- FORMACIÓ ESPECÍFICA QUE ES PREVEU FER EN LECTURA I ESCRIPTURA.Al llarg del curs 2011-2012 està previst dissenyar un pla lector per a total’escola amb el propòsit de promoure l’hàbit lector i incorporar l’ús de labiblioteques escolars com a suport a l’aprenentatge permanent. Per això, esfarà un seminari anual de formació al professorat on es facilitarà un ventall deactivitats, estratègies, materials i recursos sobre lectura i escriptura perpoder posar en marxa en tot centre.
 12. 12. I- SEGUIMENT I AVALUACIÓL’avaluació que durem a terme estarà present durant tot el programa itindrà com objectiu a més a més de mesurar els resultats obtinguts, lamillora de tots els elements que el conformen.L’avaluació inicial ens marcarà el punt de partida i ens proporcionarà unesdades referencials d’allà on parteix cada alumne en cada ítem: comprensió orali escrita i expressió oral i escrita. També es registraran els resultats de lesproves inicials establertes pel PSLE que passarà el mestre de suport. Al llargdel desenvolupament, farem un seguiment de l’evolució dels alumnes de leshabilitats lingüístiques i comunicatives a través d’instruments com fulls decontrol i graelles de registre que ens permetran tenir dades objectives sobreconsecució dels objectius marcats i així poder controlar el procésd’aprenentatge dels alumnes. Les rúbriques per la correcció de textos ensproporcionarà uns criteris comuns, compartits tan pels alumnes con pelsmestres, a l’hora de valorar els textos escrits mitjançant una qualificacióquantitativa (veure annex 1).També es desenvoluparan habilitats d’autoavaluació i coavaluació entrel’alumnat.Son Ferrer 28 de juny d2 2011Azucena Tejera Encinas Rosalia Benítez GilDirectora del Centre Coordinadora PSLE
 13. 13. Annex 1ALUMNES Text net.Bona 2 cal·ligrafiaText una mica brut 1(ratllades) presentacióMoltes ratllades. 0Lletra il·legibleVocabulari adequat altema i tipologia de 2textVocabulari senzill i 1poc adequat a latipologia de text RÚBRICA: AdequacióAbsència devocabulari adequat al 0tema i a la tipologiade textEl text té sentit.Idees clares i 2ordenadesEl text té poc sentit. 1Idees poc ordenades CoherènciaEl text és incoherent. 0Idees desordenadesRespecta laconcordança 2gramatical (gènere,nº,…) i signes depuntuacióAlgunes errades de 1 Cohesióconcordança i signes CRITERIS DE CORRECCIÓ DE LEXPRESSIÓ ESCRITAde puntuacióMoltes errades de 0concordança i signesde puntuacióÚs correcte de 2lortografiaAlgunes errades 1dortografia OrtografiaMoltes errades 0dortografia TOTAL

×