Sunce i Sunčev sistem: da li smo sami?

Milan Milošević
Milan MiloševićAssistant Professor at Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš
Sunce, Sunčev sistem:
Da li smo sami?
dr Milan Milošević
Departman za fiziku
Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Predavanje u okviru projekta „Astronomija svuda“,
uz poršku Centra za promociju nauke
Škola astrobiologije
IV predavanje (25. januar 2018)
Sunce i Sunčev sistem: da li smo sami?
Antonio Ciccolella/Wikipedia
• 184 poznata prirodna satelita
• Samo 19 dovoljno veliko da bi
bilo sfernog oblika
Gde je Sunce?
Hubble Ultra Deep Field
Mlečni put
 Galaktička ravan
 Orionov krak
 28.000 svetlosnih
godina
 230 miliona godina oko
centra gakalsije
 Galaksija – 100.000 sg.
 Na pravom mestu 
―Komšiluk‖
Sunce – naša zvezda
 Poluprečnik 110 puta veći
od poluprečnika Zemlje
 Zapremina 1,3 miliona puta
veća od Zemljine
 333.000 puta više nego masa Zemlje
 sve planete zajedno – 750 deo mase Sunca
 99,87% ukupne mase Sunčevog sistema
Još malo podataka 
 Period 27 dana – zvezda koja
sporo rotira
 „zonska― rotacija
 25 dana ekvator, polovi 29 dana
 dokaz da nije kruto telo
 prosečna gustina
 4 puta manje od gustine Zemlje
 1,5 puta veće od vode
I još podataka... 
 sastav – usijan gas
 vodonik 73,4%
 helijum 25%
 ostali (O, C, Fe, N, Ne) 1%
 na slici – zavisnost temperature
i gustine od dubine
 temperatura – u početku naglo
opada , kasnije sve sporije
 gustina
 jezgro – 15 puta gušće od olova
 na 350.000 km – kao voda
 fotosfera - 10.000X manje od vazduha
 korona - gustina najboljeg vakuuma
Unutrašnjost Sunca
 Jezgro
 Radijaciona zona
 Konvektivna zona
ProvoĎenje toplote
Energija!
Протон-протонски циклус (p-p)
• svake sekunde 700 miliona tona vodonika fuzijom prelazi u 695 miliona
tona helijuma, a od 5 miliona tona nastaje energija
• 1 sekunda = 500000 godina potrošnje na Zemlji!
• samo dvomilijarditi deo stiže na Zemlju
Sunce
Sunce
Sunčev sistem
 Sunčev sistem sastoji se od Sunca, planeta, planeta patuljaka, satelita,
asteroida, kometa, meteoroidnih tela, meĎuplanetne prašine i gasova.
„Granica― Sunčevog sistema
Planete
 Definicija – hladna tela???
 Nije baš tako – Jupiter, Saturn, Zemlja – emituju
malo „toplote―
 Generalna skupština MAU, avgust 2006.
godine u Pragu – definicija:
Nevesko telo koje:
 se nalazi u orbiti oko Sunca:
 Ima dovoljno veliku masu da gravitacija obezbedi
sferan oblik
 „Raščistilo― je okolinu duž svoje orbite
Koliko ima planeta?
 Najmanje 6 (antički
filozofi)
 Najviše 9 (do 2006.
godine)
 I više... ali to je neka
druga tema 
 Otkrića:
 Uran 1781. (W. Herschel)
 Neptun 1846. (Le Verrier,
Galle)
 Pluton 1930. (Tombaugh)
Pluton uzvraća udarac 
 Aristotel (384 – 322. god. p.n.e)
 Eratosten
 Platon (427 – 347. god. p.n.e.)
 Ptolomej (90 – 168. god)
 Nikola Kopernik (1473 – 1543. god)
 Johan Kepler (1571 – 1630. god)
 Galileo Galilej (1564 – 1642. god)
 Isak Njutn (1642 – 1727. god)
Keplerovi zakoni
1. Planete se kreću po eliptičnim putanjama
u čijoj se zajedničkoj žiži nalazi Sunce
2. Radijus vektor Sunce-planeta u jednakim
vremenskim intervalima prepisuje
jednake površine
3. Kvadrati perioda obilaska planete oko
Sunca srazmerni su kubovima njihovih
velikih poluosa.
Keplerovi zakoni
 II Keplerov zakon
𝑑𝑃
𝑑𝑡
=
1
2
𝑟2
𝑑𝑣
𝑑𝑡
= 𝑐𝑜𝑛 𝑠
 III Keplerov zakon
𝑎 𝑧
3
𝑇𝑧
2
=
𝑎 𝑝
3
𝑇𝑝
2 = 𝑐𝑜𝑛 𝑠
Njutnov zakon
 Zakon gravitacije
𝐹 = 𝛾
𝑚1 ∙ 𝑚2
𝑟2
Orbite planeta
Dva tipa planeta
 Zemljin tip
 Merkur, Venera, Zemlja i Mars
 Manjih dimenzija i masa, veće gustine, tanjih i reĎih atmosfera,
sa malim brojem satelita, sporijom rotacijom oko sopstvene ose
i brzom revolucijom oko Sunca. Magnetna polja (osim
Zemljinog) su slaba.
 Jupiterov tip
 Jupiter, Saturn, Uran i Neptun
 Džinovske, velikih dimenzija i masa, ali malih gustina (tečno-
gasovite; svetovi bez površine). Imaju prostrane i guste
atmosfere koje postepeno prelaze u osnovno telo. Poseduju
veliki broj satelita. Magnetna polja su jaka.
Voda u Sunčevom
sistemu
 Ima je mnogo, negde i
više nego na Zemlji
 Na žalost na tim mestima
uslovi (T, p) nisu
odgovarajući da bi voda
na površini bila u tečnom
stanju
Nastanjiva zona
 Nastanjiva zona Sunca (pojas u kome su uslovi pogodni za nastanak života
na bazi ugljenika) odreĎena je temperaturnim intervalom u kome je voda u
tečnom stanju.
 Da je Zemlja za 5% rastojanja bliže Suncu… 
Voda u Sunčevom sistemu II
Merkur
 Starorimski bog trgovine i putovanja i
glasniku bogova (grčki ekvivalent Hermes)
 Orbita 88 dana (gledano sa Zemlje 116)
 „dan― 58,65 zemaljskih dana
 Gravitaciono „zarobljen― - jedna revolucija = 1,5 rotacija
 Samo 0,05 masa Zeemlje, 1,4 puta veći
prečnik od Meseca
 Atmosfera samo u tragovima
(H, CO2, C, Ar, Xe,…).
Merkur
 Ogromne temperaturne razlike
 ekvator -173 C noću, +427 C danju;
polovi stalno ispod -93C
 Kalaj se topi na 232C, olovo na 327C, a cink na 430C.
 Solarna konstanta ima 10 puta veću vrednost nego
na Zemlji.
 Izužena orbita:
 afel 1,5 puta dalje od perihela;
 prosek 0,4 AJ (58 miliona kilometara)
Venera
 Starorimska boginja ljubavi (grčka Afrodita)
 Zemljina bliznakinja?
 Oko 100 miliona km od Sunca; retrogradna i spora
rotacija (225 dana); dan/noć 116 zemaljskih dana
 Slična gravitacija i unutrašnja struktura, ali...
 Pritisak 92 puta viši nego na Zemlji
(dubina 900m)
 Gusta atmosfera – efekat staklene
bašte (97% CO2, oko 3% N2)
 Temperatura 500+ stepeni - najtoplija!
Venera
 Stiže dva puta više
svetlosti nego na Zemlju
 Osvetljenost – kao po tmurnom danu
 Horizont stalno izgledao kao da smo u
nekom udubljenju.
 Oblaci - 75-80% od kapi sumporne
kiseline, samo 0.1% vodene pare.
 Kiše - bukvalno kisele
Venera
 Površina: razlomljena, kamenita;
liči na pustinju, prekrivenu bazaltnim
stenama
 Mnogo tragova vulkanske aktivnosti;
danas vulkanski neaktivna
 Na površini nema vode
 2/3 reljefa – blago zatalasane nizije, uzvušenja 2-3 km;
visoravni 8% površine
 Mnogo udarnih kratera
 Slabo magnetno polje (spora rotacija)
„Staklena bašta―
 U atmosferi ima oko 97% CO2,
oko 3% N2.
 Kiseonika i vode ima u
tragovima.
 Temperatura na nivou srednjeg
radijusa je oko 470 C.
 Prisutna je velika termička
inertnost (dnevne varijacije
temperature su oko 1 C, a i
godišnje su jako male).
 Brzina vetrova na tlu je 0,5-1 m/s
(do 4 km/h).
Život na Veneri?
Zemlja
Sunce i Sunčev sistem: da li smo sami?
Sunce i Sunčev sistem: da li smo sami?
Voda na Zemlji
Water source Water volume, in cubic
kilometers
Percent of
freshwater
Percent of
total water
Oceans, Seas, & Bays 1,338,000,000 -- 96.54
Ice caps, Glaciers, &
Permanent Snow
24,064,000 68.7 1.74
Groundwater 23,400,000 -- 1.69
Fresh 10,530,000 30.1 0.76
Saline 12,870,000 -- 0.93
Soil Moisture 16,500 0.05 0.001
Ground Ice & Permafrost 300,000 0.86 0.022
Lakes 176,400 -- 0.013
Fresh 91,000 0.26 0.007
Saline 85,400 -- 0.006
Atmosphere 12,900 0.04 0.001
Swamp Water 11,470 0.03 0.0008
Rivers 2,120 0.006 0.0002
Biological Water 1,120 0.003 0.0001
Source: Igor Shiklomanov's chapter "World fresh water resources" in Peter H. Gleick (editor), 1993,
Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources (Oxford University Press, New York).
https://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html
Mesec
 Zemljin prirodni satelit, najbliže
nebesko telo, u proseku 380.000 km;
eliptična orbita
 Poluprečnik 1821 km, masa 1,2% mase
Zemlje (81 puta manja masa)
 Gustina 3,34 g/cm3, 60% gustine Zemlje
 5 satelit po veličini
 Temperatura:
 -160 C noću, +120 C danju
Mesec
 Jedino telo na kome sigurno znamo da je bilo života, prvi put 20. jula
1969. godine
Foto: M.Milošević
Apollo 11 – 21 časa, 38 min.
Apollo 12 – 31 časa, 31 min.
Apollo 14 – 33 časa, 31 min.
Apollo 15 – 66 časa, 54 min.
Apollo 16 – 71 časa, 2 min.
Apollo 17 – 75 časova
Voda na Mesecu
 Južni pol – detektovan vodeni led
(Clementine, 1994)
 Prisustvo vodonika - potvrdilo da
na Mesečevim polovima postoji
voda (kapilarna i zamrznuta),
ostatak udara kometa.
 Led isparava, ali ako je izmešan
sa prašinom može da opstane
hiljadama i milionima godina, kao
što je to, verovatno, slučaj sa
polarnim ledom na Mesecu.
Voda na Mesecu
Lunar prospector, 1999
 Namerno oboren u basen Eitken na
južnom polu.
 DogaĎaj praćen sa Zemlje i pomoću
Hablovovog teleskopa.
 Na osnovu izbačenog materijala
trebalo je da se utvrdi sadržaj leda.
 Nije bilo oblaka prašine ni drugih
efekata.
 Napravio je kartu raspodele Ti, Fe,
Al, K, Ca, Si, Mg,…
 Pre obaranja detektovao jak signal,
koji je ukazivao da 1-10% leda na
južnom polu potiče od vode.
Voda na Mesecu
 Led – verovatno od kometa (egzogena voda)
 Zadržala u kraterima, koji su uvek u senci
 Na severnom polu: 50-100% više vode nego na
južnom, više kratera u senci; zalihe vode ne znače
postojanje vode u tečnom stanju
 Sonde Deep Impact i Cassini – tokom prolaza pored
Meseca potvrdile postojanje endogene vode, tj. vode
koja je tu nastala.
 Više nego što je očekivano. Koncentracija mala,
difuzno rasporeĎena po čitavoj površini
 1 litar po toni tla
Voda na Mesecu
 U kontejnerima sa uzorcima sa Meseca
naĎeni tragovi vode
 Smatralo se da su se oni ―ovlažili‖ u Zemljinoj
atmosferi.
 Endogena voda - nastala tako što su protoni
Sunčevog vetra prilikom ―bombardovanja‖
površine razbijali hemijske veze u mineralima
bogatim kiseonikom.
 Postoji verovatnoća da je došlo do vezivanja
osloboĎenog kiseonika i protona Sunčevog vetra.
Moon Mineralogy Mapper (M3)
Lunar Reconnaissance Orbiter
 Lansiran 18. juna 2009;
9. oktobra 2009 - Lunar
Crater Observation and
Sensing Satellite
(LCROSS) „srušen― na
površinu (nakon gornjeg
stepena Atlas V rakete)
 Nije bilo vodenog leda
Analizom podataka
detektovani tragovi vode;
Mars
 Druga najmanja planeta; „crvena planeta―
 Četvrta po rastojanju, 1,5 AJ
 Rimski mog rata (grčki Ares)
 Udarni krateri, kao Mesec; vulkanske kupe, doline,
pustinje i ledene kape
 Najveći vulkan – Olympus Mons
 Dva satelita – Fobos i Dejmos
 Đovani Skjapareli i Persival Lovel – kanali, tamne duge
linije, mora i kontitenti
 Mariner 4 – 1965. godine rešio dilemu
 7 svemirskih sondi
Marsovci?
Kanali na Marsu?
 Giovanni Schiaparelli 1877. g.
 Percival Lowell je krajem XIX veka napravio kartu mreže kanala (Možda irigacioni
sistem?).
 Kanali bi trebalo da budu dugački hiljadama i široki desetinama kilometara.
 Logično: pumpe koje potiskuju vodu u njima mnogo su snažnije od zemaljskih.
 Marsovci mora da su razvijeniji od nas.
 Optičke varke.
Mars
 Kamenita pustinja, visinske razlike 14-16 km
 Tektonska aktivnost prestala pre milijardu
godina
 Ima mnogo kratera, pukotina, raseda,
kanjona
 Olympus Mons – najveći (ugašeni) vulkan u
Sunčevom sistemu (600 km u osnovi, visina
kaldere Nix Olympica je 27 km
 Kanjon Valles Marineris – sistem preko 4000 km
dužine, širine do 120 km i dubine do 7 km.
Olympus Mons
Valles Marineris
Površina Marsa
 Tlo je umrvljeno (čestice 0,01 – 0,05 cm).
 Areografski oblici ukazuju na visok stepen eolske i
vodene erozije i glacijalnih procesa.
 Očigledno da je nekada obilovao vodom.
 Atmosfera bila 20 puta gušća od današnje bilo je
tečne vode. Danas mu je atmosfera oko 100 puta reĎa
od Zemljine. Oko 95% CO2, 2,7% N2, Ar 1.6%, O2
0.15%.
 Vodene pare u atmosferi ima malo.
 Srednja temperatura je oko -60 C.
 Nema površinske vode
 Procene: u obliku podpovršinskog leda i polarnih kapa
– efektivno „razliven― sloj vode 30 m (na Zemlji 4 km)
Ispod površine Marsa
 Mars Odyssey i Mars
Reconnaissance su
dokazali postojanje
prljavog leda ispod tla
od peska i kamenja.
 Na osnovu snimaka –
led oko 60 cm ispod
površine
NASA,
28. septembar 2015
 „Najnoviji rezultati Mars Reconnaissance Orbiter
(MRO) daju do sada najjače dokaze da na Marsu
danas postoji tečna voda“
 Hale krater, detektovane hidrirane soli na padinama
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-confirms-evidence-that-liquid-water-flows-on-today-s-mars
NASA, 20. novembar 2017 
 Granularno kretanje a ne
„zatamnjenje― zbog proticanja
vode
 Zrna peska i prašine klize niz
padinu i ostavljaju tamne
tragove
 Nije objašnjeno kako nastaju i
kako rastu
 Periodično pojavljuju, tamni
pojasevi rastu tokom tople
sezone, smanjuju se kad je
hladno; pojavljuju sledeće
godine – na Zemlji jedino
proticanje vode
 Samo na nagibima većim od
27 stepeni!
https://www.nasa.gov/feature/jpl/recurring-martian-streaks-flowing-sand-not-water
Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)
 8 lokacija na kojima se vidi podpovršinski led na strmim nagibima (55 stepeni)
 Dimenzije 550 x 123 metara, foto High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE)
Viking – biološki eksperiment
 Viking lenderi – mart
1976.
 Prva dva lendera na
Marsu, izvršili biološke
eksperimente
 Orbita:
 19. jun 1976 (Viking 1)
 7. avgust 1976 (Viking 2)
 Identični lenderi
 Viking 1 – ekvator (20. jul)
 Viking 2 – sever (3. sep)
Viking – biološki eksperiment
 Četiri eksperimenta:
 Gas chromatograph —
mass spectrometer
(GCMS)
 Gas exchange (GEX)
 Labeled release (LR)
 Pyrolytic release (PR)
 Uzorak:
 4 dela, po 0,5 cm3
 Komore snimale 24h
Viking – biološki eksleriment
 Gas chromatograph — mass spectrometer (GCMS)
 Tragao je za organskim materijalima (zasnovanim na ugljeniku) u tlu;
 Uzorci tla se užare i analiziraju se gasovi.
 Viking 1 – „peći― se pokvarile, Viking 2 – 4 puta – negativno
 Problem – da je bilo čak 0,1% organskog materijala – ne bi detektovao
 Gas exchange (GEX)
 analiza gasova pokazala je da se u uzorcima ne nalazi ništa što bi
„konzumiralo‖ hranljive materije
 Pyrolytic release (PR)
 Koristio – svetlo, vodu i materijal bogat radioaktivnim ugljen-monoksidom i
ugljen-dioksidom
 Radioaktivni C-14, ako ima organizama koji vrše fotosintezu vezaće
radioaktivni izotop u biomasu
 Posle nekoliko dana – izbačeni gasovi, materijal „ispečen― na 650C
 Negativan rezultat
Viking – biološki eksperiment
 Moguće obrazloženje:
 na Marsu nema ozonskog omotača, jako UV zračenje
 U ekstremno hladnim i suvim uslovima, pod delovanjem UV
zračenja, mogu da nastanu jaki „superoksidi― koji reaguju sa
materijom sa površine
 MeĎutim:
 Gilbert V. Levin and Patricia Ann Straat. "The Case for
Extant Life on Mars and Its Possible Detection by the Viking
Labeled Release Experiment." Astrobiology. October 2016,
16(10): 798-810. DOI: 10.1089/ast.2015.1464
 https://phys.org/news/2016-10-year-old-viking-life-mars.html
Atmosfera Marsa
 Magla i oblaci (plavi i beli) od
vodene pare u troposferi nisu
stalno prisutni, ali ih ima.
 Peščane oluje, vetrovi 80-
100 m/s (360 km/h), u sezoni
globalne
 Oblaci prašine žute boje,
visine do 10 km,
izjednačavaju temperaturu
 Dovode do efekta
„antistaklene bašte‖ –
energija ne dospeva do
površine
Jupiter
Jupiter
 Ime – vrhovni starorimski bog (grčki Zevs)
 Najmasivnije telo u Sunčevom sistemu, 2,5 puta
masivniji od preostalih planeta zajedno
 1000 deo mase Sunca, 320 masa Zemlje
 Rastojanje 5,2 AJ (780 miliona kilometara)
 Gasoviti elementi, malo tečnih; najviše vodonika i helijuma
 4 puta manja gustina od Venere; 1,3 puta gušći od vode
 Brza rotacija, spljošten na polovima
 Nema površinu, atmosfera 5000 km, „nivo mora― – pritisak 10 bara
 „Crvena pega―
 67 prirodnih satelita
Nema uslova za život, ali…
Galilejevi sateliti
 Otkrili, 1610 (nezavisno)
 Galileo Galilej
 Simon Marijus
 Io i Evropa su uglavnom
silikatnog sastava
 Ganimed i Kalisto su od
stena i leda
Io
 Nešto veći od Meseca
 Pokriven slojem zaleĎene sumporne
prašine, koja je prekrila udarne
kratere i ostale neravnine
 Vulkanski najaktivnije telo
 Crveno-mrka sumporna prašina iz
njegovih vulkana pokriva i ostale
satelite Jupitera.
 Gasovi i lava podižu se 70–300 km
iznad površine.
Io
 Aktivno desetak velikih vulkana
(uglavnom blizu ekvatora)
 Površina – nijanse crvene i žute (S i
SO2 imaju različite nijanse u
zavisnosti od temperature)
 Vrh kaldera – oko 1500 C, boja
skoro crna
 U blizini vulkana do 250 C
 Dalje – sve svetlija boja sumpora, ka
žutom
 Bela i plava – smrznut S (topi se na
112 C)
 Retka atmosfera (10 Pa)
 Vulkanizam – plimsko naprezanje
 Jupiter, Ganimed i Evropa – talasi 100m
 Unutrašnjost istopljena, okean
sumpora dubine nekoliko kilometara
 Lako isparljivi materijali – probili koru
i napustili satelit
Evropa
 Nešto manja od Meseca
 Analogija sa jezerom
Vostok
 Najveće od 80 jezera ispod
leda Antarktika
 Otkriveno 70-tih godina XX
veka
 Istraživano od 1996
Stanica Vostok
 Stanica Vostok
 Osnovana 1957 (SSSR)
 Minimalna temperatura
 -89,2 C
 Oko 1300 km od Južnog
pola
 Nadmorska visina 3488
metara
 Oko 25 naučnika i
inženjera (leti), zimi 13
 Jedina stalna južnija
stanica:
 Amundsen–Scott South
Pole Station (USA)
 Kunlun Station (Kina),
južnije ali samo tokom leta
Jezero Vostok
 Jezero pokriveno ledom debelim 3710 m.
 Dubine 484-670m, zapremine 1800 km3
 Staro je izmeĎu 500 000 i milion godina.
 Voda je u tečnom stanju zbog pritiska leda 350 puta
većeg od atmosferskog
 Na dnu jezera – 50 m debeo sloj sedimenata
 Život u stanju hibernacije u ekstremno lošim
uslovima (anaerobija, niske temperature i mrak)
 NaĎene primitivne ekstremofilne bakterije
 Uslovi na Evropi – još ekstremniji…
Evropa
 Satelit – 100 km debeo vodeni led
 Površina glatka, samo tri udarna
kratera
 Brežuljci do 100 m visine, širine do
10 km i dužine do 100 km
 Preovladavaju ravnice
 Kora stara 20-100 miliona godina
Evropa
 Retka kiseonična atmosfera (u
tragovima, od čestica Sunca i
Jupitera; Sunčev vetar udara u
površinu i razlaže vodu na O i H; H
lak i napušta Evropu)
 Led ne propušta svetlost
 Energija – magnetosfera Jupitera
 Protoni, joni i elektroni transformišu zamrznutu
vodu u CO2 i organska jedinjenja
 Kroz pukotine dospevaju do okeana ispod
površine
Evropa
 Pukotine nastaju zbog plimskih
naprezanja i ekscentrične orbite
 Plime i oseke po 30 metara; nisu
na celoj putanji iste
 Pukotine – krivudave, širine 20-40
km, dužine do 1000 km
 Ledene ploče pomeraju, plutaju na
okeanu ispod površine
 Boja – crvenkasta, možda zbog
mikroorganizama?
Evropa
 Temperatura -150 do -180 C
 Slabo magnetno polje
 Ispod površine – elektroprovodna
sredina (led nije)
 Verovatno okean tečne slane vode
 Plimske sile – unutrašnjost je
toplija
 Led puca, na površinu ispliva voda
koja se brzo ledi
 Voda ne može da ispari ali ni da se
zamrzne
Ganimed
 Najveći satelit, veći od
Merkura
 Dominira oblast Regio
Galilei (3200 km)
 Kora – zelena
 Poseduje magnetosferu
(jedini satelit), nastaje
konkevcijom u tečnom
gvozdenom jezgru
 „Zatrpana― Jupiterovom
 Atmosfera kiseonik, ozon,
mali deo vodonik
 Surovi uslovi, života nema
Kalisto
 Manji od Merkura, veći od
Plutona
 Udarni krateri iz vremena
„velikog bombradovanja―
 Primer: Valhala (1000 km) –
veliko telo probilo koru i prodrlo u
unutrašnjost
 Magnetno polje fluktuira sa
rotacijom Jupitera
 Toplo jezgro, ispod površine
verovatno okean slane vode
 Malo energije iz unutrašnjosti,
manja šansa za postojanje
života (samo radioaktivni efekti,
Evropa i plimski)
Saturn
Saturn
 Udaljen 9,5 AJ (1,5 milijardi kilometara)
 120.000 km prečnik
 Prstenovi – 7 pojaseva (A do F), razmaci izmeĎu nose imena
po astronomima koji su ih otkrili
(Kasini, Gverin, Hajgens, Maksvel, Enke)
 62 prirodna satelita
 Najveći Titan (jedini satelit koji
ima gustu atmosferu), jedino telo
sa stalnim prisustvom tečnosti;
drugi po veličini – posle Ganimeda
 Prstenovi – široki preko 250000
kilometara, debeli samo 1,5 km!
(sav materijal telo 100 km)
 tela u prstenu od mikročestica do
tela od 100 metara
Sunce i Sunčev sistem: da li smo sami?
Titan
 Dugo smatran najvećim u
Sunčevom sistemu
 Dva puta manji od Zemlje
 1,5 puta gušća atmosfera od
Zemljine
 Niska temperatura (-180 C)
čestice sporo kreću i ne mogu da
ga napuste
 Azot, metan, argon, etan,
acetilen, etilen, složeni
ugljovodonici
 UV zračenje razlaže metan,
stvaranje složenih organskih
molekula
Titan
 Metan mrzne na -182,5 C
 Iz oblaka – metanske kiše,
pune metanski okean na tlu
 Analogno kruženju vode na
Zemlji
 „Davi― u organskim
materijalima
 Organski molekuli lepe se za
čestice u oblacima i grade oko
200 km debeo sloj
 Površina – organski talog
debljine 0,5 km
 „Supica― kao u vreme
nastanka života na Zemlji, ali
mnogooooo hladnija
Encelad
 Prečnik oko 500 km, geološki aktivan
 Smatra se da je izvor E prstena
 Ispod površine okean tečne vode
 Sonda Kasini, 2006. godine –
otkriveni gejziri tečne vode
 Svake sekunde 250 kg vodene pare,
brzina oko 2200 km/h
 2010-2012, Kasini: ispod ledene
površine južnog pola podpovršinski
okean (slična zapremina kao Gornje
jezero); 30-40 km ispod površine,
dubina 10 km
 Septembar 2015 – na osnovu libracije
utvrdili da ledeni omotač nije čvrsto
povezan sa jezgrom; u prilog teoriji da
je okean globalan
Uran
 Treća najveća planeta, četvrta najmasivnija
 3 milijarde kilometara
 Starogrčki bog neba, otac Hrona (Saturna) i
deda Zevsa (Jupitera)
 Slaba vidljivost golim okom, Vilhem Heršel 1781. godine
 Prvo proširivanje granica Sunčevog sistema!
 „Ledeni divovi― – drugačiji sastav atmosfere od Jupitera i Saturna
 Sadrži i vodeni, amonijačni i metanski led
 Najhladnija planetarna atmosfera -224 stepena
 13 prstenova, 27 satelita
 Osa rotacije položena skoro u ravan revolucije oko Sunca – severni
pol tamo gde je kod drugih planeta ekvator
Neptun
 30 astronomskih jedinica (4,5 milijardi kilometara)
 50000 kilometara prečnik, četiri prstena (slabiji)
 Galileo Galilej – decembra 1612 i januara 1613. godine
 Položaj odreĎen matematički, pronaĎen septembra 1846.
 Rimski bog mora
 14 satelita (najveći Triton, drugi Nerida)
 Pluton – bio je bliži od Neptuna od 1979. do 1999. godine
 11. aprila 2009. godine – našao na istoj tački putanje kao kada je
otkriven
 Period rotacije 16 sati
Ipak Pluton 
 Patuljasta planeta
 6 milijardi kilometara
 Manji od 7 satelita (Mesec, Io,
Evropa, Ganimed, Kalisto, Titan,
Triton)
 5 satelita, najveći Haron
 Pesival Lovel – tražio ceo život
 Otkrio Klajd Tombo (1930)
 Haron – Džim Kristi 1978. god.
 1600 puta manje energije po
kvadratnom metru nego Zemlja
Mala tela Sunčevog sistema
Asteroidi
 „Stene― u svemiru, nemaju
nikakve uslove (bez atmosfere,
slaba gravitacija, nestabilne
putanje)
 U Kujperovom pojasu –
nekoliko velikih (većih od
Ceresa, 950 km)
 10, 11, 12… itd planeta
 Ekstremno hladna tela
 Neki meteoriti, sa asteroida,
složeni biološki molekuli, ali
daleko od onoga što se može
nazvati „živo―
Komete
 Dolaze iz ledenog Ortovog
oblaka, jezgro greje i sublimira;
nastaje rep
 Uslovi za složene hemijske
reakcije
 Udaljavaju i hlade, reakcije
privremeno obustavljaju
 U spektrima – linije složenih
bioloških molekula
 Mogu da dospeju na planete
Komete
 F. Dajson – život potiče sa kometa, a ne sa
planeta.
 Njihova jezgra sadrže radioktivne materijale, koji
obezbeĎuju energiju za sintezu
 Problem slaba gravitacija
 Fred Hojl i Čandra Vikramašinge - život je na
Zemlju dospeo preko kometa.
 Mnogi naučnici tvrde voda na Zemlji potiče od
kometa koje su na nju pale. Problem je što su
istraživanja pokazala da voda u Halejevoj kometi
sadrži mnogo veći procenat deuterijuma od vode
na Zemlji.
Ana kraju Sunčevog sistema…
 Vojadžer – zlatna ploča – fonograf, fotografije i zvukovi sa Zemlje (115
fotografija, zvuk vetra, talasa, ptica, kitova, drugih životinja, poruka
dobrodošlice na 55 jezika)
 Lansiran 5. septembra 1977,
 25. avgusta 2012. napustio Sunčev sistem, konačna potvrda 7. jula
2014.
Gde (možda) ima života?
1. Encelad
2. Mars
3. Titan
4. Evropa
5. Venera
6. Kalisto i Ganimed
https://www.space.com/15716-alien-life-search-solar-system.html
„Plava tačka u beskraju―
 Vojadžer 1, jul 1990.
godine;
 6,4 milijarde
kilometara – dalje od
Plutona
„Plava tačka u beskraju―
Karl Sagan
 Sa ovog udaljenog mesta posmatranja, Zemlja možda izgleda beznačajna. Ali za nas je drugačije.
Pogledajte ponovo tu tačku. To je ovde. To je dom. To smo mi. Na njoj... svi koje volite, svi koje
poznajete, svi za koje ste ikada čuli, svako ljudsko biće koje je ikad postojalo - živelo je tu. Skup svih
naših radosti i patnji, hiljade samouverenih religija, ideologija i ekonomskih doktrina, svaki lovac i
svaki skupljač, svaki heroj i svaki plašljivac, svaki stvaralac i razarač civilizacije, svaki kralj i seljak,
svaki mladi zaljubljeni par, svaka majka i svaki otac, dete puno nade, pronalazač i istraživač, svaki
učitelj morala, svaki korumpirani političar, svaka superzvezda, svaki "vrhunski vođa", svaki svetac i
grešnik u istoriji naše vrste — svi smo živeli tamo: na čestici prašine zaklonjenoj zrakom Sunca.
 Zemlja je veoma mala scena u nepreglednoj kosmičkoj areni. Setite se reka krvi koju su prolili svi oni
generali i vladari, da bi, u slavi i trijumfu, postali momentalni vladari delića tačke. Setite se beskrajnih
okrutnosti počinjenih od strane stanovnika jednog ćoška piksela prema jedva prepoznatljivim
stanovnicima nekog drugog ćoška, njihovih toliko čestih nesporazuma, tolike njihove želje da ubiju
jedni druge, njihove žarke mržnje.
 Naše zablude, naše umišljeno samouvažavanje, obmana da imamo neki privilegovani položaj u
Svemiru su suočene sa ovom bledom tačkom. Naša planeta je usamljena mrlja prekrivena velikom
kosmičkom tamom. U našoj bezizražajnosti u svom tom prostranstvu, ne postoji nikakav znak da će
pomoć doći s nekog drugog mesta da nas izbavi od nas samih.
 Zemlja je jedino mesto za koje znamo da sadrži život. Ne postoji ni jedno drugo mesto, bar ne
u skoroj budućnosti, gde bi naša vrsta mogla migrirati. Posetiti, da. Naseliti, ne još. Sviđalo
vam se ili ne, Zemlja je mesto gde se trenutno nalazimo.
 Kažu da je astronomija pokorno iskustvo koje izgrađuje karakter. Verovanto ne postoji bolji pokazatelj
glupavosti ljudske sujete od ove slike našeg sveta sa udaljenosti. Za mene, ona naglašava našu
odgovornost da se jedni prema drugima odnosimo ljubaznije, i da sačuvamo i negujemo bledo-plavu
tačku — jedini dom za koji znamo.
 Milan Milošević
Departman za fiziku
Prirodno-matematički fakultet u Nišu
 mmilan@svetnauke.org
 www.mmilan.com
 www.facebook.com/mmilan
www.linkedin.com/in/mmilann/
 Svet nauke
www.svetnauke.org
www.facebook.com/svetnauke.org
 Astronomsko društvo „Alfa“
www.alfa.org.rs
www.facebook.com/alfa.nis
 Departman za fiziku PMF-a
http://fizika.pmf.ni.ac.rs
www.facebook.com/fizika.nis
Pitanja?
1 of 101

Recommended

природни зони в южна америка - подобрен вариант by
природни зони в южна америка - подобрен вариантприродни зони в южна америка - подобрен вариант
природни зони в южна америка - подобрен вариантMilena Petkova
26.9K views48 slides
Презентация Планетата Земя. Форма, размери и движение by
Презентация Планетата Земя. Форма, размери и движениеПрезентация Планетата Земя. Форма, размери и движение
Презентация Планетата Земя. Форма, размери и движениеГеорги Календеров
2K views21 slides
Postanak vazdušnih strujanja lj đ by
Postanak vazdušnih strujanja lj đPostanak vazdušnih strujanja lj đ
Postanak vazdušnih strujanja lj đljubicadj1
1.3K views6 slides
Projekt Gjeografi by
Projekt GjeografiProjekt Gjeografi
Projekt GjeografiEgla Mërzheku
9.4K views53 slides
климатични пояси и области в европа by
климатични пояси и области в европаклиматични пояси и области в европа
климатични пояси и области в европаMilena Petkova
19K views24 slides
Планети от Земната група by
Планети от Земната групаПланети от Земната група
Планети от Земната групаnadka_physics
486 views19 slides

More Related Content

What's hot

Srednja Amerika by
Srednja AmerikaSrednja Amerika
Srednja Amerikatanjamz
31.1K views11 slides
южна америка страни by
южна америка страниюжна америка страни
южна америка страниMilena Petkova
8.7K views43 slides
Presentation slancheva sistema by
Presentation slancheva sistemaPresentation slancheva sistema
Presentation slancheva sistemaГалина Василева
1.5K views20 slides
Водите на Европа by
Водите на ЕвропаВодите на Европа
Водите на ЕвропаMilena Petkova
19.4K views22 slides
африка - горещия континент by
африка - горещия континентафрика - горещия континент
африка - горещия континентnikito2000
8.5K views11 slides
Saturn Powerpoint Project by
Saturn Powerpoint ProjectSaturn Powerpoint Project
Saturn Powerpoint ProjectKashane Ruangdet
19.9K views10 slides

What's hot(20)

Srednja Amerika by tanjamz
Srednja AmerikaSrednja Amerika
Srednja Amerika
tanjamz31.1K views
южна америка страни by Milena Petkova
южна америка страниюжна америка страни
южна америка страни
Milena Petkova8.7K views
Водите на Европа by Milena Petkova
Водите на ЕвропаВодите на Европа
Водите на Европа
Milena Petkova19.4K views
африка - горещия континент by nikito2000
африка - горещия континентафрика - горещия континент
африка - горещия континент
nikito20008.5K views
Afrika természeti képe - 7. osztály by Csimax
Afrika természeti képe - 7. osztályAfrika természeti képe - 7. osztály
Afrika természeti képe - 7. osztály
Csimax5K views
Слънцето и Луната by Yana Aleksieva
Слънцето и ЛунатаСлънцето и Луната
Слънцето и Луната
Yana Aleksieva12.4K views
презентация на слънчевата система by danielpp2003
презентация на слънчевата системапрезентация на слънчевата система
презентация на слънчевата система
danielpp200343.3K views
Природни зони Африка by Milena Petkova
Природни зони АфрикаПриродни зони Африка
Природни зони Африка
Milena Petkova10.4K views
Планетите - Преслав Атанасов - 4 клас by NinaKaneva
Планетите - Преслав Атанасов - 4 класПланетите - Преслав Атанасов - 4 клас
Планетите - Преслав Атанасов - 4 клас
NinaKaneva3.5K views
MATEMATIČKI ELEMENTI KARTE.pptx by radmila10
MATEMATIČKI ELEMENTI KARTE.pptxMATEMATIČKI ELEMENTI KARTE.pptx
MATEMATIČKI ELEMENTI KARTE.pptx
radmila1067 views
Revolucija Zemlje by ljubicadj1
Revolucija ZemljeRevolucija Zemlje
Revolucija Zemlje
ljubicadj15.9K views
Zemljina kretanja-rotacija by Tatjana Cakic
Zemljina kretanja-rotacijaZemljina kretanja-rotacija
Zemljina kretanja-rotacija
Tatjana Cakic231 views
Orijentacija na Zemlji.pptx by VladanLukić
Orijentacija na Zemlji.pptxOrijentacija na Zemlji.pptx
Orijentacija na Zemlji.pptx
VladanLukić89 views

Similar to Sunce i Sunčev sistem: da li smo sami?

Svemir by
SvemirSvemir
SvemirFilip Čavić
1.3K views35 slides
Svemir-Luka_Milanović_7-4.pptx by
Svemir-Luka_Milanović_7-4.pptxSvemir-Luka_Milanović_7-4.pptx
Svemir-Luka_Milanović_7-4.pptxLukaMilanovic3
5 views17 slides
Kako zive zvezde by
Kako zive zvezdeKako zive zvezde
Kako zive zvezdeMilan Milošević
675 views31 slides
Vekovi Traganja - Jupiter by
Vekovi Traganja - JupiterVekovi Traganja - Jupiter
Vekovi Traganja - JupiterAstronomsko drustvo Alfa
1.1K views35 slides
Pomracenje Sunca - 29. mart 2006 by
Pomracenje Sunca - 29. mart 2006Pomracenje Sunca - 29. mart 2006
Pomracenje Sunca - 29. mart 2006Milan Milošević
711 views32 slides
Supernove - na kraju je opet pocetak (1. deo) by
Supernove - na kraju je opet pocetak (1. deo)Supernove - na kraju je opet pocetak (1. deo)
Supernove - na kraju je opet pocetak (1. deo)Milan Milošević
529 views60 slides

Similar to Sunce i Sunčev sistem: da li smo sami?(20)

Supernove - na kraju je opet pocetak (1. deo) by Milan Milošević
Supernove - na kraju je opet pocetak (1. deo)Supernove - na kraju je opet pocetak (1. deo)
Supernove - na kraju je opet pocetak (1. deo)
Milan Milošević529 views
Solarni sistem by CNTI
Solarni sistemSolarni sistem
Solarni sistem
CNTI992 views
Postanak i unutrašnja građa zemlje, stene by ljubicadj1
Postanak i unutrašnja građa zemlje, stenePostanak i unutrašnja građa zemlje, stene
Postanak i unutrašnja građa zemlje, stene
ljubicadj111.9K views
Astronomija Osnovne Pojedinosti by Denis
Astronomija  Osnovne PojedinostiAstronomija  Osnovne Pojedinosti
Astronomija Osnovne Pojedinosti
Denis353 views
Inflaciona paradigma - Kosmos kao “štamparija” by SEENET-MTP
Inflaciona paradigma - Kosmos kao “štamparija”Inflaciona paradigma - Kosmos kao “štamparija”
Inflaciona paradigma - Kosmos kao “štamparija”
SEENET-MTP679 views
VI KOSMOS I ZEMLJA.pptx by VladanLukić
VI KOSMOS I ZEMLJA.pptxVI KOSMOS I ZEMLJA.pptx
VI KOSMOS I ZEMLJA.pptx
VladanLukić25 views
Cas 68.Tamna materija i tamna energija by savo preradovic
Cas 68.Tamna materija i tamna energijaCas 68.Tamna materija i tamna energija
Cas 68.Tamna materija i tamna energija
savo preradovic370 views

More from Milan Milošević

Observational tests of Tachyonic and Holographic Models of Inflation by
Observational tests of Tachyonic and Holographic Models of InflationObservational tests of Tachyonic and Holographic Models of Inflation
Observational tests of Tachyonic and Holographic Models of InflationMilan Milošević
137 views41 slides
Kako smo videli nevidljivo - od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku by
Kako smo videli nevidljivo - od crne rupe do Nobelove nagrade za fizikuKako smo videli nevidljivo - od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku
Kako smo videli nevidljivo - od crne rupe do Nobelove nagrade za fizikuMilan Milošević
737 views57 slides
Sunce - zvezda iz Sunčevog sistema by
Sunce - zvezda iz Sunčevog sistemaSunce - zvezda iz Sunčevog sistema
Sunce - zvezda iz Sunčevog sistemaMilan Milošević
2K views110 slides
Observational parameters of Inflation in Holographic cosmology by
Observational parameters of Inflation in Holographic cosmologyObservational parameters of Inflation in Holographic cosmology
Observational parameters of Inflation in Holographic cosmologyMilan Milošević
170 views28 slides
Numerical inflation: simulation of observational parameters by
Numerical inflation: simulation of observational parametersNumerical inflation: simulation of observational parameters
Numerical inflation: simulation of observational parametersMilan Milošević
184 views113 slides
Od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku by
Od crne rupe do Nobelove nagrade za fizikuOd crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku
Od crne rupe do Nobelove nagrade za fizikuMilan Milošević
215 views49 slides

More from Milan Milošević(20)

Observational tests of Tachyonic and Holographic Models of Inflation by Milan Milošević
Observational tests of Tachyonic and Holographic Models of InflationObservational tests of Tachyonic and Holographic Models of Inflation
Observational tests of Tachyonic and Holographic Models of Inflation
Milan Milošević137 views
Kako smo videli nevidljivo - od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku by Milan Milošević
Kako smo videli nevidljivo - od crne rupe do Nobelove nagrade za fizikuKako smo videli nevidljivo - od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku
Kako smo videli nevidljivo - od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku
Milan Milošević737 views
Observational parameters of Inflation in Holographic cosmology by Milan Milošević
Observational parameters of Inflation in Holographic cosmologyObservational parameters of Inflation in Holographic cosmology
Observational parameters of Inflation in Holographic cosmology
Milan Milošević170 views
Numerical inflation: simulation of observational parameters by Milan Milošević
Numerical inflation: simulation of observational parametersNumerical inflation: simulation of observational parameters
Numerical inflation: simulation of observational parameters
Milan Milošević184 views
Od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku by Milan Milošević
Od crne rupe do Nobelove nagrade za fizikuOd crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku
Od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku
Milan Milošević215 views
Od velikog praska do Nobelove nagrade za fiziku za 2019. godinu by Milan Milošević
Od velikog praska do Nobelove nagrade za fiziku za 2019. godinuOd velikog praska do Nobelove nagrade za fiziku za 2019. godinu
Od velikog praska do Nobelove nagrade za fiziku za 2019. godinu
Milan Milošević306 views
Evolucija zvezda i nastanak crnih rupa - kako smo videli nevidljivo by Milan Milošević
Evolucija zvezda i nastanak crnih rupa - kako smo videli nevidljivoEvolucija zvezda i nastanak crnih rupa - kako smo videli nevidljivo
Evolucija zvezda i nastanak crnih rupa - kako smo videli nevidljivo
Milan Milošević566 views
Kako videti nevidljivo? - prva fotografija crne rupe by Milan Milošević
Kako videti nevidljivo? - prva fotografija crne rupeKako videti nevidljivo? - prva fotografija crne rupe
Kako videti nevidljivo? - prva fotografija crne rupe
Milan Milošević602 views
NETCHEM CPD: Audio prezentovanje jednosmerna i dvosmerna komunikacija by Milan Milošević
NETCHEM CPD: Audio prezentovanje jednosmerna i dvosmerna komunikacijaNETCHEM CPD: Audio prezentovanje jednosmerna i dvosmerna komunikacija
NETCHEM CPD: Audio prezentovanje jednosmerna i dvosmerna komunikacija
Milan Milošević220 views
NETCHEM CPD: Video konferencijsko povezivanje by Milan Milošević
NETCHEM CPD: Video konferencijsko povezivanjeNETCHEM CPD: Video konferencijsko povezivanje
NETCHEM CPD: Video konferencijsko povezivanje
Milan Milošević138 views
Overview of collected WARIAL data from NETCHEM consortium by Milan Milošević
Overview of collected WARIAL data from NETCHEM consortiumOverview of collected WARIAL data from NETCHEM consortium
Overview of collected WARIAL data from NETCHEM consortium
Milan Milošević166 views
Agreement of protection of intellectual property by Milan Milošević
Agreement of protection of intellectual propertyAgreement of protection of intellectual property
Agreement of protection of intellectual property
Milan Milošević123 views

Sunce i Sunčev sistem: da li smo sami?

 • 1. Sunce, Sunčev sistem: Da li smo sami? dr Milan Milošević Departman za fiziku Prirodno-matematički fakultet u Nišu Predavanje u okviru projekta „Astronomija svuda“, uz poršku Centra za promociju nauke Škola astrobiologije IV predavanje (25. januar 2018)
 • 4. • 184 poznata prirodna satelita • Samo 19 dovoljno veliko da bi bilo sfernog oblika
 • 5. Gde je Sunce? Hubble Ultra Deep Field
 • 6. Mlečni put  Galaktička ravan  Orionov krak  28.000 svetlosnih godina  230 miliona godina oko centra gakalsije  Galaksija – 100.000 sg.  Na pravom mestu 
 • 8. Sunce – naša zvezda  Poluprečnik 110 puta veći od poluprečnika Zemlje  Zapremina 1,3 miliona puta veća od Zemljine  333.000 puta više nego masa Zemlje  sve planete zajedno – 750 deo mase Sunca  99,87% ukupne mase Sunčevog sistema
 • 9. Još malo podataka   Period 27 dana – zvezda koja sporo rotira  „zonska― rotacija  25 dana ekvator, polovi 29 dana  dokaz da nije kruto telo  prosečna gustina  4 puta manje od gustine Zemlje  1,5 puta veće od vode
 • 10. I još podataka...   sastav – usijan gas  vodonik 73,4%  helijum 25%  ostali (O, C, Fe, N, Ne) 1%  na slici – zavisnost temperature i gustine od dubine  temperatura – u početku naglo opada , kasnije sve sporije  gustina  jezgro – 15 puta gušće od olova  na 350.000 km – kao voda  fotosfera - 10.000X manje od vazduha  korona - gustina najboljeg vakuuma
 • 11. Unutrašnjost Sunca  Jezgro  Radijaciona zona  Konvektivna zona
 • 13. Energija! Протон-протонски циклус (p-p) • svake sekunde 700 miliona tona vodonika fuzijom prelazi u 695 miliona tona helijuma, a od 5 miliona tona nastaje energija • 1 sekunda = 500000 godina potrošnje na Zemlji! • samo dvomilijarditi deo stiže na Zemlju
 • 14. Sunce
 • 15. Sunce
 • 16. Sunčev sistem  Sunčev sistem sastoji se od Sunca, planeta, planeta patuljaka, satelita, asteroida, kometa, meteoroidnih tela, meĎuplanetne prašine i gasova.
 • 18. Planete  Definicija – hladna tela???  Nije baš tako – Jupiter, Saturn, Zemlja – emituju malo „toplote―  Generalna skupština MAU, avgust 2006. godine u Pragu – definicija: Nevesko telo koje:  se nalazi u orbiti oko Sunca:  Ima dovoljno veliku masu da gravitacija obezbedi sferan oblik  „Raščistilo― je okolinu duž svoje orbite
 • 19. Koliko ima planeta?  Najmanje 6 (antički filozofi)  Najviše 9 (do 2006. godine)  I više... ali to je neka druga tema   Otkrića:  Uran 1781. (W. Herschel)  Neptun 1846. (Le Verrier, Galle)  Pluton 1930. (Tombaugh)
 • 21.  Aristotel (384 – 322. god. p.n.e)  Eratosten
 • 22.  Platon (427 – 347. god. p.n.e.)  Ptolomej (90 – 168. god)
 • 23.  Nikola Kopernik (1473 – 1543. god)  Johan Kepler (1571 – 1630. god)
 • 24.  Galileo Galilej (1564 – 1642. god)  Isak Njutn (1642 – 1727. god)
 • 25. Keplerovi zakoni 1. Planete se kreću po eliptičnim putanjama u čijoj se zajedničkoj žiži nalazi Sunce 2. Radijus vektor Sunce-planeta u jednakim vremenskim intervalima prepisuje jednake površine 3. Kvadrati perioda obilaska planete oko Sunca srazmerni su kubovima njihovih velikih poluosa.
 • 26. Keplerovi zakoni  II Keplerov zakon 𝑑𝑃 𝑑𝑡 = 1 2 𝑟2 𝑑𝑣 𝑑𝑡 = 𝑐𝑜𝑛 𝑠  III Keplerov zakon 𝑎 𝑧 3 𝑇𝑧 2 = 𝑎 𝑝 3 𝑇𝑝 2 = 𝑐𝑜𝑛 𝑠
 • 27. Njutnov zakon  Zakon gravitacije 𝐹 = 𝛾 𝑚1 ∙ 𝑚2 𝑟2
 • 29. Dva tipa planeta  Zemljin tip  Merkur, Venera, Zemlja i Mars  Manjih dimenzija i masa, veće gustine, tanjih i reĎih atmosfera, sa malim brojem satelita, sporijom rotacijom oko sopstvene ose i brzom revolucijom oko Sunca. Magnetna polja (osim Zemljinog) su slaba.  Jupiterov tip  Jupiter, Saturn, Uran i Neptun  Džinovske, velikih dimenzija i masa, ali malih gustina (tečno- gasovite; svetovi bez površine). Imaju prostrane i guste atmosfere koje postepeno prelaze u osnovno telo. Poseduju veliki broj satelita. Magnetna polja su jaka.
 • 30. Voda u Sunčevom sistemu  Ima je mnogo, negde i više nego na Zemlji  Na žalost na tim mestima uslovi (T, p) nisu odgovarajući da bi voda na površini bila u tečnom stanju
 • 31. Nastanjiva zona  Nastanjiva zona Sunca (pojas u kome su uslovi pogodni za nastanak života na bazi ugljenika) odreĎena je temperaturnim intervalom u kome je voda u tečnom stanju.  Da je Zemlja za 5% rastojanja bliže Suncu… 
 • 32. Voda u Sunčevom sistemu II
 • 33. Merkur  Starorimski bog trgovine i putovanja i glasniku bogova (grčki ekvivalent Hermes)  Orbita 88 dana (gledano sa Zemlje 116)  „dan― 58,65 zemaljskih dana  Gravitaciono „zarobljen― - jedna revolucija = 1,5 rotacija  Samo 0,05 masa Zeemlje, 1,4 puta veći prečnik od Meseca  Atmosfera samo u tragovima (H, CO2, C, Ar, Xe,…).
 • 34. Merkur  Ogromne temperaturne razlike  ekvator -173 C noću, +427 C danju; polovi stalno ispod -93C  Kalaj se topi na 232C, olovo na 327C, a cink na 430C.  Solarna konstanta ima 10 puta veću vrednost nego na Zemlji.  Izužena orbita:  afel 1,5 puta dalje od perihela;  prosek 0,4 AJ (58 miliona kilometara)
 • 35. Venera  Starorimska boginja ljubavi (grčka Afrodita)  Zemljina bliznakinja?  Oko 100 miliona km od Sunca; retrogradna i spora rotacija (225 dana); dan/noć 116 zemaljskih dana  Slična gravitacija i unutrašnja struktura, ali...  Pritisak 92 puta viši nego na Zemlji (dubina 900m)  Gusta atmosfera – efekat staklene bašte (97% CO2, oko 3% N2)  Temperatura 500+ stepeni - najtoplija!
 • 36. Venera  Stiže dva puta više svetlosti nego na Zemlju  Osvetljenost – kao po tmurnom danu  Horizont stalno izgledao kao da smo u nekom udubljenju.  Oblaci - 75-80% od kapi sumporne kiseline, samo 0.1% vodene pare.  Kiše - bukvalno kisele
 • 37. Venera  Površina: razlomljena, kamenita; liči na pustinju, prekrivenu bazaltnim stenama  Mnogo tragova vulkanske aktivnosti; danas vulkanski neaktivna  Na površini nema vode  2/3 reljefa – blago zatalasane nizije, uzvušenja 2-3 km; visoravni 8% površine  Mnogo udarnih kratera  Slabo magnetno polje (spora rotacija)
 • 38. „Staklena bašta―  U atmosferi ima oko 97% CO2, oko 3% N2.  Kiseonika i vode ima u tragovima.  Temperatura na nivou srednjeg radijusa je oko 470 C.  Prisutna je velika termička inertnost (dnevne varijacije temperature su oko 1 C, a i godišnje su jako male).  Brzina vetrova na tlu je 0,5-1 m/s (do 4 km/h).
 • 43. Voda na Zemlji Water source Water volume, in cubic kilometers Percent of freshwater Percent of total water Oceans, Seas, & Bays 1,338,000,000 -- 96.54 Ice caps, Glaciers, & Permanent Snow 24,064,000 68.7 1.74 Groundwater 23,400,000 -- 1.69 Fresh 10,530,000 30.1 0.76 Saline 12,870,000 -- 0.93 Soil Moisture 16,500 0.05 0.001 Ground Ice & Permafrost 300,000 0.86 0.022 Lakes 176,400 -- 0.013 Fresh 91,000 0.26 0.007 Saline 85,400 -- 0.006 Atmosphere 12,900 0.04 0.001 Swamp Water 11,470 0.03 0.0008 Rivers 2,120 0.006 0.0002 Biological Water 1,120 0.003 0.0001 Source: Igor Shiklomanov's chapter "World fresh water resources" in Peter H. Gleick (editor), 1993, Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources (Oxford University Press, New York). https://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html
 • 44. Mesec  Zemljin prirodni satelit, najbliže nebesko telo, u proseku 380.000 km; eliptična orbita  Poluprečnik 1821 km, masa 1,2% mase Zemlje (81 puta manja masa)  Gustina 3,34 g/cm3, 60% gustine Zemlje  5 satelit po veličini  Temperatura:  -160 C noću, +120 C danju
 • 45. Mesec  Jedino telo na kome sigurno znamo da je bilo života, prvi put 20. jula 1969. godine Foto: M.Milošević Apollo 11 – 21 časa, 38 min. Apollo 12 – 31 časa, 31 min. Apollo 14 – 33 časa, 31 min. Apollo 15 – 66 časa, 54 min. Apollo 16 – 71 časa, 2 min. Apollo 17 – 75 časova
 • 46. Voda na Mesecu  Južni pol – detektovan vodeni led (Clementine, 1994)  Prisustvo vodonika - potvrdilo da na Mesečevim polovima postoji voda (kapilarna i zamrznuta), ostatak udara kometa.  Led isparava, ali ako je izmešan sa prašinom može da opstane hiljadama i milionima godina, kao što je to, verovatno, slučaj sa polarnim ledom na Mesecu.
 • 48. Lunar prospector, 1999  Namerno oboren u basen Eitken na južnom polu.  DogaĎaj praćen sa Zemlje i pomoću Hablovovog teleskopa.  Na osnovu izbačenog materijala trebalo je da se utvrdi sadržaj leda.  Nije bilo oblaka prašine ni drugih efekata.  Napravio je kartu raspodele Ti, Fe, Al, K, Ca, Si, Mg,…  Pre obaranja detektovao jak signal, koji je ukazivao da 1-10% leda na južnom polu potiče od vode.
 • 49. Voda na Mesecu  Led – verovatno od kometa (egzogena voda)  Zadržala u kraterima, koji su uvek u senci  Na severnom polu: 50-100% više vode nego na južnom, više kratera u senci; zalihe vode ne znače postojanje vode u tečnom stanju  Sonde Deep Impact i Cassini – tokom prolaza pored Meseca potvrdile postojanje endogene vode, tj. vode koja je tu nastala.  Više nego što je očekivano. Koncentracija mala, difuzno rasporeĎena po čitavoj površini  1 litar po toni tla
 • 50. Voda na Mesecu  U kontejnerima sa uzorcima sa Meseca naĎeni tragovi vode  Smatralo se da su se oni ―ovlažili‖ u Zemljinoj atmosferi.  Endogena voda - nastala tako što su protoni Sunčevog vetra prilikom ―bombardovanja‖ površine razbijali hemijske veze u mineralima bogatim kiseonikom.  Postoji verovatnoća da je došlo do vezivanja osloboĎenog kiseonika i protona Sunčevog vetra.
 • 52. Lunar Reconnaissance Orbiter  Lansiran 18. juna 2009; 9. oktobra 2009 - Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) „srušen― na površinu (nakon gornjeg stepena Atlas V rakete)  Nije bilo vodenog leda Analizom podataka detektovani tragovi vode;
 • 53. Mars  Druga najmanja planeta; „crvena planeta―  Četvrta po rastojanju, 1,5 AJ  Rimski mog rata (grčki Ares)  Udarni krateri, kao Mesec; vulkanske kupe, doline, pustinje i ledene kape  Najveći vulkan – Olympus Mons  Dva satelita – Fobos i Dejmos  Đovani Skjapareli i Persival Lovel – kanali, tamne duge linije, mora i kontitenti  Mariner 4 – 1965. godine rešio dilemu  7 svemirskih sondi
 • 55. Kanali na Marsu?  Giovanni Schiaparelli 1877. g.  Percival Lowell je krajem XIX veka napravio kartu mreže kanala (Možda irigacioni sistem?).  Kanali bi trebalo da budu dugački hiljadama i široki desetinama kilometara.  Logično: pumpe koje potiskuju vodu u njima mnogo su snažnije od zemaljskih.  Marsovci mora da su razvijeniji od nas.  Optičke varke.
 • 56. Mars  Kamenita pustinja, visinske razlike 14-16 km  Tektonska aktivnost prestala pre milijardu godina  Ima mnogo kratera, pukotina, raseda, kanjona  Olympus Mons – najveći (ugašeni) vulkan u Sunčevom sistemu (600 km u osnovi, visina kaldere Nix Olympica je 27 km  Kanjon Valles Marineris – sistem preko 4000 km dužine, širine do 120 km i dubine do 7 km.
 • 59. Površina Marsa  Tlo je umrvljeno (čestice 0,01 – 0,05 cm).  Areografski oblici ukazuju na visok stepen eolske i vodene erozije i glacijalnih procesa.  Očigledno da je nekada obilovao vodom.  Atmosfera bila 20 puta gušća od današnje bilo je tečne vode. Danas mu je atmosfera oko 100 puta reĎa od Zemljine. Oko 95% CO2, 2,7% N2, Ar 1.6%, O2 0.15%.  Vodene pare u atmosferi ima malo.  Srednja temperatura je oko -60 C.  Nema površinske vode  Procene: u obliku podpovršinskog leda i polarnih kapa – efektivno „razliven― sloj vode 30 m (na Zemlji 4 km)
 • 60. Ispod površine Marsa  Mars Odyssey i Mars Reconnaissance su dokazali postojanje prljavog leda ispod tla od peska i kamenja.  Na osnovu snimaka – led oko 60 cm ispod površine
 • 61. NASA, 28. septembar 2015  „Najnoviji rezultati Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) daju do sada najjače dokaze da na Marsu danas postoji tečna voda“  Hale krater, detektovane hidrirane soli na padinama https://www.nasa.gov/press-release/nasa-confirms-evidence-that-liquid-water-flows-on-today-s-mars
 • 62. NASA, 20. novembar 2017   Granularno kretanje a ne „zatamnjenje― zbog proticanja vode  Zrna peska i prašine klize niz padinu i ostavljaju tamne tragove  Nije objašnjeno kako nastaju i kako rastu  Periodično pojavljuju, tamni pojasevi rastu tokom tople sezone, smanjuju se kad je hladno; pojavljuju sledeće godine – na Zemlji jedino proticanje vode  Samo na nagibima većim od 27 stepeni! https://www.nasa.gov/feature/jpl/recurring-martian-streaks-flowing-sand-not-water
 • 63. Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)  8 lokacija na kojima se vidi podpovršinski led na strmim nagibima (55 stepeni)  Dimenzije 550 x 123 metara, foto High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE)
 • 64. Viking – biološki eksperiment  Viking lenderi – mart 1976.  Prva dva lendera na Marsu, izvršili biološke eksperimente  Orbita:  19. jun 1976 (Viking 1)  7. avgust 1976 (Viking 2)  Identični lenderi  Viking 1 – ekvator (20. jul)  Viking 2 – sever (3. sep)
 • 65. Viking – biološki eksperiment  Četiri eksperimenta:  Gas chromatograph — mass spectrometer (GCMS)  Gas exchange (GEX)  Labeled release (LR)  Pyrolytic release (PR)  Uzorak:  4 dela, po 0,5 cm3  Komore snimale 24h
 • 66. Viking – biološki eksleriment  Gas chromatograph — mass spectrometer (GCMS)  Tragao je za organskim materijalima (zasnovanim na ugljeniku) u tlu;  Uzorci tla se užare i analiziraju se gasovi.  Viking 1 – „peći― se pokvarile, Viking 2 – 4 puta – negativno  Problem – da je bilo čak 0,1% organskog materijala – ne bi detektovao  Gas exchange (GEX)  analiza gasova pokazala je da se u uzorcima ne nalazi ništa što bi „konzumiralo‖ hranljive materije  Pyrolytic release (PR)  Koristio – svetlo, vodu i materijal bogat radioaktivnim ugljen-monoksidom i ugljen-dioksidom  Radioaktivni C-14, ako ima organizama koji vrše fotosintezu vezaće radioaktivni izotop u biomasu  Posle nekoliko dana – izbačeni gasovi, materijal „ispečen― na 650C  Negativan rezultat
 • 67. Viking – biološki eksperiment  Moguće obrazloženje:  na Marsu nema ozonskog omotača, jako UV zračenje  U ekstremno hladnim i suvim uslovima, pod delovanjem UV zračenja, mogu da nastanu jaki „superoksidi― koji reaguju sa materijom sa površine  MeĎutim:  Gilbert V. Levin and Patricia Ann Straat. "The Case for Extant Life on Mars and Its Possible Detection by the Viking Labeled Release Experiment." Astrobiology. October 2016, 16(10): 798-810. DOI: 10.1089/ast.2015.1464  https://phys.org/news/2016-10-year-old-viking-life-mars.html
 • 68. Atmosfera Marsa  Magla i oblaci (plavi i beli) od vodene pare u troposferi nisu stalno prisutni, ali ih ima.  Peščane oluje, vetrovi 80- 100 m/s (360 km/h), u sezoni globalne  Oblaci prašine žute boje, visine do 10 km, izjednačavaju temperaturu  Dovode do efekta „antistaklene bašte‖ – energija ne dospeva do površine
 • 70. Jupiter  Ime – vrhovni starorimski bog (grčki Zevs)  Najmasivnije telo u Sunčevom sistemu, 2,5 puta masivniji od preostalih planeta zajedno  1000 deo mase Sunca, 320 masa Zemlje  Rastojanje 5,2 AJ (780 miliona kilometara)  Gasoviti elementi, malo tečnih; najviše vodonika i helijuma  4 puta manja gustina od Venere; 1,3 puta gušći od vode  Brza rotacija, spljošten na polovima  Nema površinu, atmosfera 5000 km, „nivo mora― – pritisak 10 bara  „Crvena pega―  67 prirodnih satelita
 • 71. Nema uslova za život, ali…
 • 72. Galilejevi sateliti  Otkrili, 1610 (nezavisno)  Galileo Galilej  Simon Marijus  Io i Evropa su uglavnom silikatnog sastava  Ganimed i Kalisto su od stena i leda
 • 73. Io  Nešto veći od Meseca  Pokriven slojem zaleĎene sumporne prašine, koja je prekrila udarne kratere i ostale neravnine  Vulkanski najaktivnije telo  Crveno-mrka sumporna prašina iz njegovih vulkana pokriva i ostale satelite Jupitera.  Gasovi i lava podižu se 70–300 km iznad površine.
 • 74. Io  Aktivno desetak velikih vulkana (uglavnom blizu ekvatora)  Površina – nijanse crvene i žute (S i SO2 imaju različite nijanse u zavisnosti od temperature)  Vrh kaldera – oko 1500 C, boja skoro crna  U blizini vulkana do 250 C  Dalje – sve svetlija boja sumpora, ka žutom  Bela i plava – smrznut S (topi se na 112 C)  Retka atmosfera (10 Pa)  Vulkanizam – plimsko naprezanje  Jupiter, Ganimed i Evropa – talasi 100m  Unutrašnjost istopljena, okean sumpora dubine nekoliko kilometara  Lako isparljivi materijali – probili koru i napustili satelit
 • 75. Evropa  Nešto manja od Meseca  Analogija sa jezerom Vostok  Najveće od 80 jezera ispod leda Antarktika  Otkriveno 70-tih godina XX veka  Istraživano od 1996
 • 76. Stanica Vostok  Stanica Vostok  Osnovana 1957 (SSSR)  Minimalna temperatura  -89,2 C  Oko 1300 km od Južnog pola  Nadmorska visina 3488 metara  Oko 25 naučnika i inženjera (leti), zimi 13  Jedina stalna južnija stanica:  Amundsen–Scott South Pole Station (USA)  Kunlun Station (Kina), južnije ali samo tokom leta
 • 77. Jezero Vostok  Jezero pokriveno ledom debelim 3710 m.  Dubine 484-670m, zapremine 1800 km3  Staro je izmeĎu 500 000 i milion godina.  Voda je u tečnom stanju zbog pritiska leda 350 puta većeg od atmosferskog  Na dnu jezera – 50 m debeo sloj sedimenata  Život u stanju hibernacije u ekstremno lošim uslovima (anaerobija, niske temperature i mrak)  NaĎene primitivne ekstremofilne bakterije  Uslovi na Evropi – još ekstremniji…
 • 78. Evropa  Satelit – 100 km debeo vodeni led  Površina glatka, samo tri udarna kratera  Brežuljci do 100 m visine, širine do 10 km i dužine do 100 km  Preovladavaju ravnice  Kora stara 20-100 miliona godina
 • 79. Evropa  Retka kiseonična atmosfera (u tragovima, od čestica Sunca i Jupitera; Sunčev vetar udara u površinu i razlaže vodu na O i H; H lak i napušta Evropu)  Led ne propušta svetlost  Energija – magnetosfera Jupitera  Protoni, joni i elektroni transformišu zamrznutu vodu u CO2 i organska jedinjenja  Kroz pukotine dospevaju do okeana ispod površine
 • 80. Evropa  Pukotine nastaju zbog plimskih naprezanja i ekscentrične orbite  Plime i oseke po 30 metara; nisu na celoj putanji iste  Pukotine – krivudave, širine 20-40 km, dužine do 1000 km  Ledene ploče pomeraju, plutaju na okeanu ispod površine  Boja – crvenkasta, možda zbog mikroorganizama?
 • 81. Evropa  Temperatura -150 do -180 C  Slabo magnetno polje  Ispod površine – elektroprovodna sredina (led nije)  Verovatno okean tečne slane vode  Plimske sile – unutrašnjost je toplija  Led puca, na površinu ispliva voda koja se brzo ledi  Voda ne može da ispari ali ni da se zamrzne
 • 82. Ganimed  Najveći satelit, veći od Merkura  Dominira oblast Regio Galilei (3200 km)  Kora – zelena  Poseduje magnetosferu (jedini satelit), nastaje konkevcijom u tečnom gvozdenom jezgru  „Zatrpana― Jupiterovom  Atmosfera kiseonik, ozon, mali deo vodonik  Surovi uslovi, života nema
 • 83. Kalisto  Manji od Merkura, veći od Plutona  Udarni krateri iz vremena „velikog bombradovanja―  Primer: Valhala (1000 km) – veliko telo probilo koru i prodrlo u unutrašnjost  Magnetno polje fluktuira sa rotacijom Jupitera  Toplo jezgro, ispod površine verovatno okean slane vode  Malo energije iz unutrašnjosti, manja šansa za postojanje života (samo radioaktivni efekti, Evropa i plimski)
 • 85. Saturn  Udaljen 9,5 AJ (1,5 milijardi kilometara)  120.000 km prečnik  Prstenovi – 7 pojaseva (A do F), razmaci izmeĎu nose imena po astronomima koji su ih otkrili (Kasini, Gverin, Hajgens, Maksvel, Enke)  62 prirodna satelita  Najveći Titan (jedini satelit koji ima gustu atmosferu), jedino telo sa stalnim prisustvom tečnosti; drugi po veličini – posle Ganimeda  Prstenovi – široki preko 250000 kilometara, debeli samo 1,5 km! (sav materijal telo 100 km)  tela u prstenu od mikročestica do tela od 100 metara
 • 87. Titan  Dugo smatran najvećim u Sunčevom sistemu  Dva puta manji od Zemlje  1,5 puta gušća atmosfera od Zemljine  Niska temperatura (-180 C) čestice sporo kreću i ne mogu da ga napuste  Azot, metan, argon, etan, acetilen, etilen, složeni ugljovodonici  UV zračenje razlaže metan, stvaranje složenih organskih molekula
 • 88. Titan  Metan mrzne na -182,5 C  Iz oblaka – metanske kiše, pune metanski okean na tlu  Analogno kruženju vode na Zemlji  „Davi― u organskim materijalima  Organski molekuli lepe se za čestice u oblacima i grade oko 200 km debeo sloj  Površina – organski talog debljine 0,5 km  „Supica― kao u vreme nastanka života na Zemlji, ali mnogooooo hladnija
 • 89. Encelad  Prečnik oko 500 km, geološki aktivan  Smatra se da je izvor E prstena  Ispod površine okean tečne vode  Sonda Kasini, 2006. godine – otkriveni gejziri tečne vode  Svake sekunde 250 kg vodene pare, brzina oko 2200 km/h  2010-2012, Kasini: ispod ledene površine južnog pola podpovršinski okean (slična zapremina kao Gornje jezero); 30-40 km ispod površine, dubina 10 km  Septembar 2015 – na osnovu libracije utvrdili da ledeni omotač nije čvrsto povezan sa jezgrom; u prilog teoriji da je okean globalan
 • 90. Uran  Treća najveća planeta, četvrta najmasivnija  3 milijarde kilometara  Starogrčki bog neba, otac Hrona (Saturna) i deda Zevsa (Jupitera)  Slaba vidljivost golim okom, Vilhem Heršel 1781. godine  Prvo proširivanje granica Sunčevog sistema!  „Ledeni divovi― – drugačiji sastav atmosfere od Jupitera i Saturna  Sadrži i vodeni, amonijačni i metanski led  Najhladnija planetarna atmosfera -224 stepena  13 prstenova, 27 satelita  Osa rotacije položena skoro u ravan revolucije oko Sunca – severni pol tamo gde je kod drugih planeta ekvator
 • 91. Neptun  30 astronomskih jedinica (4,5 milijardi kilometara)  50000 kilometara prečnik, četiri prstena (slabiji)  Galileo Galilej – decembra 1612 i januara 1613. godine  Položaj odreĎen matematički, pronaĎen septembra 1846.  Rimski bog mora  14 satelita (najveći Triton, drugi Nerida)  Pluton – bio je bliži od Neptuna od 1979. do 1999. godine  11. aprila 2009. godine – našao na istoj tački putanje kao kada je otkriven  Period rotacije 16 sati
 • 92. Ipak Pluton   Patuljasta planeta  6 milijardi kilometara  Manji od 7 satelita (Mesec, Io, Evropa, Ganimed, Kalisto, Titan, Triton)  5 satelita, najveći Haron  Pesival Lovel – tražio ceo život  Otkrio Klajd Tombo (1930)  Haron – Džim Kristi 1978. god.  1600 puta manje energije po kvadratnom metru nego Zemlja
 • 94. Asteroidi  „Stene― u svemiru, nemaju nikakve uslove (bez atmosfere, slaba gravitacija, nestabilne putanje)  U Kujperovom pojasu – nekoliko velikih (većih od Ceresa, 950 km)  10, 11, 12… itd planeta  Ekstremno hladna tela  Neki meteoriti, sa asteroida, složeni biološki molekuli, ali daleko od onoga što se može nazvati „živo―
 • 95. Komete  Dolaze iz ledenog Ortovog oblaka, jezgro greje i sublimira; nastaje rep  Uslovi za složene hemijske reakcije  Udaljavaju i hlade, reakcije privremeno obustavljaju  U spektrima – linije složenih bioloških molekula  Mogu da dospeju na planete
 • 96. Komete  F. Dajson – život potiče sa kometa, a ne sa planeta.  Njihova jezgra sadrže radioktivne materijale, koji obezbeĎuju energiju za sintezu  Problem slaba gravitacija  Fred Hojl i Čandra Vikramašinge - život je na Zemlju dospeo preko kometa.  Mnogi naučnici tvrde voda na Zemlji potiče od kometa koje su na nju pale. Problem je što su istraživanja pokazala da voda u Halejevoj kometi sadrži mnogo veći procenat deuterijuma od vode na Zemlji.
 • 97. Ana kraju Sunčevog sistema…  Vojadžer – zlatna ploča – fonograf, fotografije i zvukovi sa Zemlje (115 fotografija, zvuk vetra, talasa, ptica, kitova, drugih životinja, poruka dobrodošlice na 55 jezika)  Lansiran 5. septembra 1977,  25. avgusta 2012. napustio Sunčev sistem, konačna potvrda 7. jula 2014.
 • 98. Gde (možda) ima života? 1. Encelad 2. Mars 3. Titan 4. Evropa 5. Venera 6. Kalisto i Ganimed https://www.space.com/15716-alien-life-search-solar-system.html
 • 99. „Plava tačka u beskraju―  Vojadžer 1, jul 1990. godine;  6,4 milijarde kilometara – dalje od Plutona
 • 100. „Plava tačka u beskraju― Karl Sagan  Sa ovog udaljenog mesta posmatranja, Zemlja možda izgleda beznačajna. Ali za nas je drugačije. Pogledajte ponovo tu tačku. To je ovde. To je dom. To smo mi. Na njoj... svi koje volite, svi koje poznajete, svi za koje ste ikada čuli, svako ljudsko biće koje je ikad postojalo - živelo je tu. Skup svih naših radosti i patnji, hiljade samouverenih religija, ideologija i ekonomskih doktrina, svaki lovac i svaki skupljač, svaki heroj i svaki plašljivac, svaki stvaralac i razarač civilizacije, svaki kralj i seljak, svaki mladi zaljubljeni par, svaka majka i svaki otac, dete puno nade, pronalazač i istraživač, svaki učitelj morala, svaki korumpirani političar, svaka superzvezda, svaki "vrhunski vođa", svaki svetac i grešnik u istoriji naše vrste — svi smo živeli tamo: na čestici prašine zaklonjenoj zrakom Sunca.  Zemlja je veoma mala scena u nepreglednoj kosmičkoj areni. Setite se reka krvi koju su prolili svi oni generali i vladari, da bi, u slavi i trijumfu, postali momentalni vladari delića tačke. Setite se beskrajnih okrutnosti počinjenih od strane stanovnika jednog ćoška piksela prema jedva prepoznatljivim stanovnicima nekog drugog ćoška, njihovih toliko čestih nesporazuma, tolike njihove želje da ubiju jedni druge, njihove žarke mržnje.  Naše zablude, naše umišljeno samouvažavanje, obmana da imamo neki privilegovani položaj u Svemiru su suočene sa ovom bledom tačkom. Naša planeta je usamljena mrlja prekrivena velikom kosmičkom tamom. U našoj bezizražajnosti u svom tom prostranstvu, ne postoji nikakav znak da će pomoć doći s nekog drugog mesta da nas izbavi od nas samih.  Zemlja je jedino mesto za koje znamo da sadrži život. Ne postoji ni jedno drugo mesto, bar ne u skoroj budućnosti, gde bi naša vrsta mogla migrirati. Posetiti, da. Naseliti, ne još. Sviđalo vam se ili ne, Zemlja je mesto gde se trenutno nalazimo.  Kažu da je astronomija pokorno iskustvo koje izgrađuje karakter. Verovanto ne postoji bolji pokazatelj glupavosti ljudske sujete od ove slike našeg sveta sa udaljenosti. Za mene, ona naglašava našu odgovornost da se jedni prema drugima odnosimo ljubaznije, i da sačuvamo i negujemo bledo-plavu tačku — jedini dom za koji znamo.
 • 101.  Milan Milošević Departman za fiziku Prirodno-matematički fakultet u Nišu  mmilan@svetnauke.org  www.mmilan.com  www.facebook.com/mmilan www.linkedin.com/in/mmilann/  Svet nauke www.svetnauke.org www.facebook.com/svetnauke.org  Astronomsko društvo „Alfa“ www.alfa.org.rs www.facebook.com/alfa.nis  Departman za fiziku PMF-a http://fizika.pmf.ni.ac.rs www.facebook.com/fizika.nis Pitanja?