Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teories evolutives

17,033 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Teories evolutives

 1. 1. Què és? Podem definir-la com el conjunt de transformacions, graduals i progressives, que han sofert els éssers vius a partir d’un origen comú.
 2. 2.  El món va ser creat en 6 dies i téTeories pre-evolutives: una antiguitat de 6000 anys  Déu creà les espècies tal com són Teoria Fixista o fixisme: té la seva base en la ara, no han canviat.lectura literal de les Sagrades Escriptures.Considerava que les espècies eren immutables,invariables i que van ser creades, tal qual desde el principi dels temps. Teoria Catastrofista: continua tenint la sevabase en la lectura literal de les SagradesEscriptures, però en aquest cas justifiquen elgran nombre de fòssils que s’anaven trobant,amb les catàstrofes que explica la Bíblia com“El diluvi Universal” Un dels seus defensors va ser Georges Cuvier 1769-1832
 3. 3. Teories evolutives: A finals del segle XVII, i al llarg del segle XIX comencen a aparèixer NOVES TEORIES, però ara, es basaran en la idea que els éssers vius poden transformar-se, poden canviar, al llarg del temps són les TEORIES EVOLUTIVES. Jean Baptiste Lamarck, Charles Darwin i Alfred Wallace són tres científics que van defensar la idea de l’evolucionisme en aquesta època.
 4. 4. Lamarck ( 1744-1829 ) i la teoria dels caràcters adquirits: Principis en què es basa: 1) El medi ambient és canviant. 2) Els éssers vius s’adapten a aquests canvis. 3) Llei de l’ús desús dels òrgans: els canvis en l’ambient creen necessitats en els organismes per tal d’adaptar-se a les noves condicions. 4) Els òrgans més utilitzats es desenvolupen més i els que no s’atrofien fins desaparèixer. 5) Tendència al perfeccionament: Hi ha una intenció a aconseguir un objectiu concret dels éssers vius. 6) Herència dels caràcters adquirits: com a conseqüència els òrgans o característiques més desenvolupades al llarg de la vida d’un organisme, passen a les generacions següents.
 5. 5. Com explica Lamarck la seva teoria?Lamarck imaginava que les girafes eren descendents d’un avantpassat semblant als antílops.En successius períodes d’escassetat d’aliments, es veien obligades a menjar fulles dels arbres.Com a conseqüència, tendien a esforçar-se per allargar el seu coll i arribar a les fulles més altes. Aixòprovocava que desenvolupessin un coll més llarg ( ús, desús d’un òrgan ).Aquesta característica adquirida al llarg de la vida d’un individu, passava a la descendència( herència dels caràcters adquirits ). Després de moltes generacions tenim les girafes actuals.
 6. 6. Però és certa aquesta teoria?Principis en què es basa: Raons per les quals va ser refutada:1) El medi ambient és canviant. 1) Lamarck no disposava de proves, ni demostracions que poguessin recolzar la seva teoria.2) Els éssers vius s’adapten a aquests canvis. 2) G. Cuvier tenia una gran influència en aquesta3) Llei de l’ús desús dels òrgans: els canvis època i no era evolucionista. en l’ambient creen necessitats en els organismes per tal d’adaptar-se a les noves 3) No pot explicar,la tendència al perfeccionament, condicions. per exemple un organisme no pot canviar el seu color per molt que s’ho proposi.4) Els òrgans més utilitzats es desenvolupen més i els que no s’atrofien fins desaparèixer. 4) Però sobre tot el principi en què es basa, l’herència dels caràcters adquirits, no la va5) Tendència al perfeccionament: Hi ha una poder demostrar i avui sabem que els caràcters intenció a aconseguir un objectiu concret adquirits no s’hereten. Ex. El braç del ferrer dels éssers vius.6) Herència dels caràcters adquirits: com a conseqüència els òrgans o característiques més desenvolupades al llarg de la vida d’un organisme, passen a les generacions següents.
 7. 7. La teoria de Lamarck va ser molt acceptadaperò…... es va equivocar al creure que els caràcters adquirits al llarg de la vida d’un individu eren heretables: -Avui sabem que:-Són característiques produïdes per l’ambient, no pels GENS per tant NO PODEN HERETAR- SE La musculatura que desenvolupen -NOMÉS s’hereten aquelles característiques els atletes és un caràcter adquirit però... Contràriament al que determinades pels GENS que estiguin en els pensava Lamarck no es pot GÀMETES HERETAR. Ex. Els canvis produïts per una operació de cirurgia estètica no passen als fills.
 8. 8. El Darwinisme:” L’origen de les espècies per mitjà de la selecció natural”Charles Darwin 1809-1882 Alfred Wallace 1823-1913 Ch. Darwin i A. Wallace van arribar a les mateixes conclusions, després d’anys d’observació, però per separat. El 1859 va presentar conjuntament un article en el qual proposaven la selecció natural com a mecanisme responsable de l’evolució de les espècies. A dia d’avui s’accepta la seva teoria com a vàlida, però amb modificacions lògiques que incorporen nous coneixements com la GENÈTICA.
 9. 9. Charles Darwin...Va ser el primer naturalista que va proposar un mecanismeque expliqués com té lloc l’evolució.La història de les seva TEORIA es va començar a gestar el1831 quan va salpar a bord del Beagle, en un viatge al voltantdel món i que hauria de durar 5 anys.Malgrat tot, encara haurien de passar 23 anys més abans de ” Sobredecidir-se a publicar les seves idees en el llibrel’origen de les espècies mitjançant la selecciónatural “ i en part ho va fer quan A. WALLACE li envià lesseves conclusions sobre l’evolució. Les mateixes tot i que no esconeixien.Aquest llibre, probablement, sigui el més influent sobre elpensament a partir del segle XIX, ja que canviarà radicalment elconcepte que tenim de la vida i de nosaltres mateixos.Darwin després d’aquest viatge, MAI va tornar a sortird’Anglaterra.
 10. 10. El viatge en el Beagle... Canàries, Malvines, Brasil, Argentina, Chile, Galàpagos, Tahití, Nova Zelanda, Illes Maurici, Sud Africa....
 11. 11. Darwin era un gran observador, i sembla, que durant la seva visita a les Galàpagos el va cridarl’atenció la gran diversitat d’ocells i les petites DIFERÈNCIES existents entre els PINSANS de lesdiferents illes. 13 ESPÈCIESVa veure que aquestes diferències podien estar relacionades amb el fet que cadascuna de lesespècies vivia en un MEDI NATURAL diferent, determinat per la forma d’alimentar-se.
 12. 12. Les illes estaven relativament lluny les unesde les altres, i a cada illa hi vivia unaespècie diferent, però semblava clar quetotes tenien un AVANTPASSAT COMÚ.
 13. 13. El Darwinisme: Evolució de les espècies per selecció naturalPrincipis en què es basa:La majoria d’espècies tenen més descendents dels que arriben a l’edat adulta.Els recursos ( aliment, llum, aigua, espai... ) més tard o més d’hora, seran LIMITATS., moment en què esdóna una lluita per la supervivència.L’ambient a la Terra és canviant. En les poblacions d’una espècie determinada no tots els individus són iguals, hi ha VARIABILITAT. Quant les condicions ambientals canvien, i els recursos comencen a escassejar, els individus quepresenten alguna diferència que els permeti algun AVANTATGE sobre la resta, tindran més possibilitats sobreviure,de: arribar a l’edat adulta, Diem que estan més ben reproduir-se, ADAPTATS deixar aquesta característica a la descendència Aquest individus han estat SELECCIONATS de forma NATURAL per les condicions canviants de l’ambient.
 14. 14. Com explicaria Darwin la seva teoria?  Les poblacions antigues de girafes devien semblar- se als antílops, però no totes eren iguals, hi havia per tant, VARIABILITAT. Unes tenien el coll més llarg que les altres. En moments de sequera i escassetat d’herbes, aquelles que tenien el coll més llarg, podien a més, menjar fulles de les branques més altes dels arbres. Aquestes estaven millor alimentades, tenien més possibilitats d’arribar a l’edat adulta i reproduir-se. Estaven millor ADAPTADES a les noves condicions. Amb el pas de generacions, hi haurà més girafes de coll llarg. Aquesta característica ha estat SELECCIONADA de forma NATURAL per l’ambient.
 15. 15. Què no pot explicar Darwin?Principis en què es basa:1) La majoria d’espècies tenen més descendents dels que arriben a l’edat adulta.2) Els recursos ( aliment, llum, aigua, espai... ) més tard a més d’hora, seran LIMITATS.3) L’ambient a la Terra és canviant.4) En les poblacions d’una espècie determinada no tots els individus són iguals, hi ha VARIABILITAT. A què és deguda?5) Quant les condicions ambientals canvien, i els recursos comencen a escassejar, els individus que presenten alguna diferència que els permeti algun AVANTATJA sobre la resta, tindran més possibilitats de: sobreviure, arribar a l’edat adulta, reproduir-se i transmetre les seves Com es transmeten a la característiques a la descendència. descendència?6) Aquests són els organismes millor ADAPTATS, “dissenyats”, a les noves condicions.7) Com a conseqüència aquests individus ha estat SELECCIONATS PER L’AMBIENT.
 16. 16. El Neodarwinisme o teoria sintètica de l’evolucióUna de les curiositats de la història de la Ciència és el fet que Darwin presenta les seves conclusionssobre l’evolució de les espècies el 1859 i en la mateixa època, Mendel treballa amb les pesoleres iarriba a unes conclusions sobre la transmissió dels caràcters. Dues teories, COMPLEMENTÀRIES,però que haurien d’esperar per ser-ho.El 1900, divuit anys després de la mort de Darwin, Hug de Vries va descobrir els treballs de Mendelsobre l’herència dels caràcters. La síntesi entre la genètica i el darwinisme ( Teoria Síntètica )va donaruna nova empenta a les teories evolutives.
 17. 17. El Neodarwinisme o teoria sintètica de l’evolució Principis en què es basa: 1) En les poblacions d’una espècie determinada no tots els individus són iguals, hi ha VARIABILITAT. Aquesta variabilitat és deguda a les MUTACIONS, que es produeixen a l’atzar. 2) La majoria d’espècies tenen més descendents dels que arriben a l’edat adulta. Quan els recursos són limitats, es dóna una lluita per la supervivència. 3) Com què hi ha variabilitat, la natura actua SELECCIONANT els individus més ben ADAPTATS, es a dir, els que en condicions desfavorables tenen algun tipus d’avantatge sobre els altres. 4) Aquests individus viuen més temps, tenen més descendents, al quals transmeten, segons les LLEIS DE MENDEL, les característiques que els confereix avantatge. 5) Aquests canvis progressius s’acumulen generació rere generació accentuant les diferències i originant noves varietats, espècies...
 18. 18. Com explicaria el neodarwinisme el cas de les girafes? Les poblacions antigues de girafes devien semblar- se als antílops, però no toteseren iguals, hi havia per tant, VARIABILITAT. Això és possible a les MUTACIONS,que originen variacions a l’atzar.En moments de sequera i escassetat d’herbes, aquelles que tenien el coll més llarg,podien a més, menjar fulles de les branques més altes dels arbres.Aquestes estaven millor alimentades, tenien més possibilitats d’arribar a l’edatadulta i reproduir-se. Estaven millor ADAPTADES a les noves condicions.Amb el pas de generacions, hi haurà més girafes de coll llarg. Aquestacaracterística ha estat SELECCIONADA de forma NATURAL per l’ambient.La característica coll llarg, es transmet a les següents generacions ja que vedeterminada pels GENS que es troben als CROMOSOMES dels gàmetes.

×