Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sos Ria De Vigo

2,175 views

Published on

"Recheos, urbanismo salvaxe, depuración desastrosamente deficiente, portos deportivos privatizadores, porto caótico e depredador, alteración de correntes e destrución de praias...".

"O porto de Vigo non pode seguir medrando indefinidamente, arruinando a nosa maior fonte de recursos, para convertela nun almacén de vehículos e nun polígono industrial", láianse ao respecto do enfrontamento co peirao vigués, "os balances económicos do Porto sempre dan positivo, porque só contan os cartos gañados, mais nunca cuantifican canto vale o que destrúen".

Published in: Technology, Business
 • Be the first to like this

Sos Ria De Vigo

 1. 2. S. O. S. RÍA DE VIGO
 2. 3. RECURSOS PRODUTIVOS <ul><li>A Ría de Vigo foi declarada pola Xunta zona de produción, pola orde do 10 de xullo de 2002. </li></ul><ul><li>A produción da Ría de Vigo representa: </li></ul><ul><ul><ul><li>O 37% do valor total da pesca de Galicia. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O 18% do valor total do marisqueo de Galicia. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acolle máis de 700 bateas . </li></ul></ul></ul><ul><li>60.000 postos de traballo dependen directa ou indirectamente dos recursos produtivos da Ría de Vigo. As pesquerías tradicionais son o motor para o desenvolvemento socioeconómico dos concellos do litoral. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>O número de postos de traballo directo é superior ás 15.000 persoas: </li></ul><ul><li>9.991 pesca </li></ul><ul><ul><ul><li>2.109 actividade en terra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.124 marisqueo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2.373 Acuicultura </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ademais, o sector pesqueiro e marisqueiro, ten efectos multiplicadores sobre a economía, dinamizando outros sectores productivos e de servicios como: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Construción e reparación de buques. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Combustibles, aparellos i efectos navais. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Comercialización, transporte e transformación. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hostelería e turismo . </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 5. “ A Ría de Vigo é unha unidade funcional físico biolóxica (relacionada coa plataforma próxima e a contorna terrestre), na que as perturbacións que se produzan en calquera punto repercuten, en menor ou maior grado, no seu conxunto”. Coma quen di, un ser vivo. * As rías galegas, pese á súa pequena extensión, contan entre as zonas de máis alta produtividade primaria oceánica do mundo *
 5. 6. A Ría é o noso primeiro e principal recurso natural. Un patrimonio común gravemente ameazado
 6. 7. A riqueza da Ría en perigo: <ul><li>Recheos, urbanismo salvaxe, depuración desastrosamente ineficiente, portos deportivos privatizadores, un porto caótico e depredador, usos non portuarios no terreo gañado ao mar, alteración das correntes e destrución de praias, destrución dos recursos pesqueiros e marisqueiros, destrución da paisaxe, contaminación, marbellización, desprezo á identidade cultural e ao patrimonio común... * </li></ul>
 7. 8. OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL DA RÍA DE VIGO <ul><li>A súa misión era a recollida e publicación de datos do estado medioambiental da Ría de Vigo, sen entrar nas causas nin propostas de solucións. </li></ul><ul><li>As súas áreas de traballo eran as seguintes: </li></ul><ul><ul><li>Hidroloxía. Seguimento do afloramento mariño. </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguimento anual do fitoplacton e do zooplancton. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaliación da abundancia de ovos de sardiña. </li></ul></ul><ul><ul><li>Niveis de contaminación persistente. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estado de saúde das poboacións salvaxes de mexillón. </li></ul></ul><ul><ul><li>Impacto das augas residuais. </li></ul></ul>
 8. 9. OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL DA RÍA DE VIGO <ul><li>Estaba formado por 57 científicos e técnicos de: </li></ul><ul><ul><li>Instituto Español de Oceanografía. </li></ul></ul><ul><ul><li>Universidade de Vigo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Instituto de Investigacións Mariñas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Centro de Control do Medio Mariño </li></ul></ul>
 9. 10. OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL DA RÍA DE VIGO <ul><li>Estaba formado por 57 científicos e técnicos de: </li></ul><ul><ul><li>Instituto Español de Oceanografía. </li></ul></ul><ul><ul><li>Universidade de Vigo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Instituto de Investigacións Mariñas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Centro de Control do Medio Mariño </li></ul></ul><ul><li>Foi pechado pola Fundación Provigo, da que dependía, argumentando falta de cartos para un custo anual de 70.000 euros. </li></ul>
 10. 11. FUNDACIÓN PROVIGO <ul><li>Está formada polas seguintes entidades públicas : </li></ul><ul><ul><ul><li>Concello de Vigo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Caixanova. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autoridade Portuaria de Vigo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consorcio da Zona Franca. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deputación Provincial de Pontevedra. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mancomunidade Intermunicipal de Vigo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Colexio Oficial de Arquitectos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Universidade de Vigo. </li></ul></ul></ul>
 11. 12. FUNDACIÓN PROVIGO <ul><li>E polas seguintes empresas ou asociacions epresariais: </li></ul><ul><ul><ul><li>Citroën-PSA. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cámara de Comercio, Industria e Navegación. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Confederación Provincial de Empresarios </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Club Financiero Vigo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vitrasa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hijos de J. Barreras, S.A. </li></ul></ul></ul>
 12. 13. ¿DE VERDADE QUE ENTRE TODAS ESTAS ENTIDADES NON PODEN XUNTAR 70.000 EUROS AO ANO PARA MANTER O OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL DA RÍA DE VIGO? *
 13. 14. A riqueza da Ría en perigo: <ul><li>1. Os recheos </li></ul>
 14. 16. Efectos dos recheos <ul><li>Perda de hábitat mariño. </li></ul><ul><li>Desaparición de todos os organismos mariños nos millóns de metros cúbicos de mar aterrados </li></ul><ul><li>Mortalidades, nas zonas próximas á obra, da biota mariña con mobilidade reducida ou nula ou que non posúa a reacción de &quot;escape&quot;. </li></ul><ul><li>A turbidez provocada polos sólidos en suspensión procedentes do material de recheo reduce o paso da enerxía luminosa indispensable para a fotosíntese, de forma que a biomasa que se produce na ría, incluídos os recursos explotados, diminúe coa conseguinte repercusión económica e social. * </li></ul>
 15. 17. Efectos dos recheos <ul><li>A entrada na ría de materiais inertes en suspensión, ademais dos efectos físicos directos sobre o sistema respiratorio dalgunhas especies, afecta ao metabolismo dos organismos filtradores que teñen que excretar as partículas non asimilables, co conseguinte consumo enerxético, o que diminúe o seu crecemento e engorde (perda de biomasa). </li></ul><ul><li>No caso de que o material empregado no aterramento non sexa o adecuado, ao chegar ao mar pode poñer en disolución e/ou en suspensión sustancias prexudiciais para o medio mariño. </li></ul><ul><li>Modificación das correntes mariñas. </li></ul><ul><li>Efecto estético e paisaxístico negativo. * </li></ul>
 16. 18. Os recheos: de Alcabre a Rande *
 17. 20. O RECHEO DE BOUZAS <ul><li>Máis de un millón de metros cadrados de recheo ocupan hoxe a que foi unha das mellores zonas marisqueiras da Ría. </li></ul><ul><li>Aquí estaba o banco de ameixa máis produtivo de toda a Ría, pasando de producir 940 toneladas no ano 1967 a tan só unha en 1986. </li></ul><ul><li>Unha riqueza entón compartida por moitos destruída para sempre en beneficio duns poucos. </li></ul>
 18. 21. O RECHEO DE BOUZAS
 19. 22. O RECHEO DE BOUZAS <ul><li>Máis do 80% da súa superficie é utilizada por Citroën e a Zona Franca, para depósito de coches, almacéns e oficinas. * </li></ul><ul><li>Hai tamén alí naves frigoríficas, unha fábrica de mobles e ata un campo de futbol, entre outras… </li></ul><ul><li>Constitúe o máis triste exemplo da mala xestión do espazo portuario, utilizado como polígono industrial… Pero hai moitos máis. </li></ul><ul><li>Actualmente queren amplialo en 83.024 m2 máis </li></ul>
 20. 23. A riqueza da Ría en perigo: <ul><li>2. A pésima xestión do Porto de Vigo </li></ul>
 21. 24. A AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO
 22. 25. AUTORIDADE PORTUARIA <ul><li>¿ INSTITUCIÓN PÚBLICA OU INMOBILIARIA INDUSTRIAL? * </li></ul><ul><ul><li>Entre os 27 membros do seu Consello de Administración non hai ningún representante das confrarías de pescadores e demais colectivos mariños. </li></ul></ul><ul><ul><li>A cifra de negocio no exercicio 2007 foi de 33 millóns de euros (4.000 millóns de pesetas). </li></ul></ul><ul><ul><li>A partida dedicada a soldos e salarios ascendeu a 6,3 millóns de euros (1.049 millóns de pesetas) o 19 % dos ingresos. </li></ul></ul><ul><ul><li>O 32% da cifra de negocio, uns 10,6 millóns de euros (1.769 millóns de pesetas) obtense do aluguer ás empresas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estas empresas ocupan máis de 4 Km de atraque no litoral. </li></ul></ul>
 23. 26. PORTO DE VIGO
 24. 27. Un porto é, por definición, un lugar de paso, de entrada e saída de mercadorías, e o seu funcionamento será mellor canto máis fluído sexa ese tráfico, canto máis rápido se fagan esas cargas e descargas. Un porto non é un polígono industrial, nin un área de almacenaxe, nin un negocio inmobiliario, nin un parque temático, nin un centro comercial.
 25. 28. O porto de Vigo é o único dos cualificados de Interese Xeral do Estado que aínda non ten elaborado o correspondente Plan de Usos, algo que, por lei, debería estar feito desde hai 1 5 anos. Así se continúa na improvisación permanente, sen planificación a medio e longo prazo, nunha fuxida cara adiante que agrava os problemas en vez de resolvelos.
 26. 29. Máis da metade das 650 concesións de terreos están ocupadas por empresas e instalacións que non teñen relación coa actividade portuaria. Así é normal que nunca haxa espazo suficiente... Imos ver algúns exemplos:
 27. 30. BOUZAS
 28. 31. MERCA MARINUS
 29. 32. LALANDI
 30. 33. FRIGORÍFICOS DE VIGO
 31. 34. FANDICOSTA
 32. 35. Embalajes Armando, Viveros de Vigo e López Novoa (entre outras)
 33. 36. Pavillón de Deportes
 34. 37. Supermercado de productos náutico deportivos
 35. 38. Conservas
 36. 39. Sala de exposicións
 37. 40. Durante anos, a falta de solo industrial provocada pola ausencia de plans de ordenación do territorio, convertiron a contorna da ría nun caótico e disparatado polígono industrial. A día de hoxe nada se ten feito para remedialo.
 38. 41. PLAN DE AMPLIACIÓN DO PORTO DE VIGO
 39. 42. PLAN DE AMPLIACIÓN DO PORTO: BOUZAS
 40. 43. PLAN DE AMPLIACIÓN DO PORTO: BOUZAS: 83.024 M2
 41. 44. PLAN DE AMPLIACIÓN DO PORTO: ÁREA CENTRAL
 42. 45. Abel Caballero utilizou o seu paso pola APV como trampolín para a alcaldía de Vigo, convocando un concurso para remodelar a área central do porto, que se adxudicou a Jean Nouvel. As actuais propostas deixan o espazo en branco para ese proxecto, imposible de realizar segundo a lexislación vixente, pero que terían o suporte económico garantido coa creación de unhas 1.150 prazas de amarre no pleno centro da cidade e un hotel de luxo no mar. A privatización da ría sempre foi lucrativa para alguén.
 43. 46. PLAN DE AMPLIACIÓN DO PORTO: O AREAL
 44. 47. PLAN DE AMPLIACIÓN DO PORTO: O AREAL, RECHEO DE 79.680 M2
 45. 48. ACTUACIÓNS PORTUARIAS NA REDE NATURA 2000
 46. 49. ¿QUÉ É A REDE NATURA 2000? <ul><li>É unha rede de espazos naturais representativos a nivel europeo, que ten como obxetivo a conservación dunha extensa variedade de hábitats naturais, de especies de flora e fauna, tendo en conta as necesidades económicas, sociais e culturais dos municipios incluidos nela. </li></ul><ul><li>Na Ría de Vigo hai catro espazos protexidos pola Rede Natura 2000 </li></ul><ul><li>Enseada de San Simón </li></ul><ul><li>A Foz do Miñor </li></ul><ul><li>Litoral de Monteferro-Illas Estelas </li></ul><ul><li>Costa da Vela-Barra-Nerga </li></ul>
 47. 50. PESCANOVA E PUNTA CHAPELISA ---- Linde Rede Natura 2000
 48. 51. PESCANOVA: Recheo: 5.000 m2 Dragado: 30.000 m3
 49. 52. <ul><li>Trátase dunha ampliación de superficie para o porto. </li></ul><ul><li>Recheo: 5.000 m2, avance 50 m. L=360 m. </li></ul><ul><li>Dragado: 30.000 m3. </li></ul><ul><li>EFECTOS IRREVERSIBLES: </li></ul><ul><ul><li>Destrución dun banco de vieira e volandeira. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arrastre de partículas con Fe, Cr, Mn, Zn, Co, Ni, Cd, Pb, cara a enseada de S. Simón. </li></ul></ul><ul><ul><li>Partículas tóxicas sobre bateas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Modificación da dinámica litoral e correntes mariñas. </li></ul></ul>
 50. 54. PUNTA CHAPELISA
 51. 55. PUNTA CHAPELISA RECHEO: 21.358 M2
 52. 56. RECHEO EN RANDE: 10.000 M2
 53. 57. RECHEO EN RANDE <ul><li>Empresa: Tranvías Eléctricos de Vigo, S.A </li></ul><ul><li>Actuación: Recheo de 10.000 m2 en Rande-Cabanas e un pantalán de 6.000 m2 de superficie, 225 m de lonxitude e 100 m. de avance sobre o mar. </li></ul><ul><li>Na finca da Granxa, quérense levantar naves que ocuparían un total de 9.000 m2 </li></ul>
 54. 58. DUCHESS
 55. 59. RECHEO NA ZONA DE DUCHESS
 56. 60. RECHEO: 30.881 M2
 57. 61. A riqueza da Ría en perigo: <ul><li>3. A contaminación </li></ul>
 58. 62. A CONTAMINACIÓN <ul><li>A Ría de Vigo presenta alarmantes niveis de contaminación das súas augas: </li></ul><ul><li>Contaminación por augas fecais, debido ao pésimo funcionamento das depuradoras. </li></ul><ul><li>Contaminación por metais pesados. </li></ul><ul><li>Contaminación por Clorobifenilos. </li></ul><ul><li>Contaminación por Hidrocarburos aromáticos... </li></ul>
 59. 63. A DEPURADORA DO LAGARES
 60. 64. <ul><li>Malos cheiros, ruidos e contaminación, son algúns dos problemas que sofren os veciños da contorna. </li></ul><ul><li>Pero a depuradora do Lagares non é unha cuestión persoal dun grupo de veciños, constitúe un gravísimo problema social xeral. </li></ul><ul><ul><li>As avarías dos dixestores son continuas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Non ten capacidade para tratar un caudal medio de </li></ul></ul><ul><ul><li>2.500 l/Sg. </li></ul></ul><ul><ul><li>En condicións normais, a depuradora verte ó mar 85 millóns de litros diarios de augas sen depurar. </li></ul></ul>
 61. 65. <ul><li>O 27 de xuño de 2005 o pleno do Concello de Vigo aprobou unha medida sen precedentes: financiar o aloxamento nun hotel da cidade a máis de 70 persoas que residen nas inmediacións da depuradora. </li></ul><ul><li>Pouco despois a ameaza de multa millonaria da Unión Europea forza as autoridades a solucionar o problema. </li></ul><ul><li>A solución consiste en facer outra macrodepuradora no mesmo lugar: </li></ul><ul><li>Tropezar dúas veces na mesma pedra… </li></ul>
 62. 66. DEPURADORA DE REDONDELA
 63. 67. <ul><li>Desde a súa posta en funcionamento foron detectadas 20 deficiencias técnicas importantes. </li></ul><ul><li>En momentos de saturación ou choiva, abre un aliviadeiro para verquer directamente ó mar. </li></ul><ul><li>O vertido faise en zona de Rede Natura 2000 sobre bancos de ameixa, berberecho e navalla, moi perto da praia de Cesantes. </li></ul><ul><li>Sitúase en zona urbana, cerca de vivendas e centros de ensino que se ven invadidos polos malos cheiros. </li></ul><ul><li>A Fiscalía Medioambiental cursou denuncia con probas analíticas feitas polo laboratorio de Majadahonda. </li></ul>
 64. 68. ¡PERFECTA DEPURACIÓN!
 65. 69. Deficiencias similares teñen todas as depuradoras da Ría: Teis, Arcade, Vilaboa, Moaña, Cangas... Unha das causas principais é a non separación das augas pluviais e fecais. A única depuradora que non presenta problemas é a de Baiona... PORQUE NON EXISTE!!
 66. 70. La contaminación obliga a Pesca a cerrar al marisqueo Baiona También impide la venta en fresco de bivalvos de la Ría de O Burgo y parte de la de Pontevedra LA VOZ DE GALICIA 10/04/2007
 67. 71.                                 LA VOZ DE GALICIA 18/10/06 Los vertidos fecales acaban con el marisqueo en la Foz del Miñor La contaminación impide vender los productos en fresco *
 68. 72. Zonas C da ría de Vigo na actualidade: - Foz do Miñor (A Ramallosa) - Praias de Moaña e Meira - Enseada de Arcade (Pta. Sobreiro ata Pta. Cabalo)
 69. 73. OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL DA RÍA DE VIGO <ul><li>Datos do informe de 2003 sobre a contaminación persistente na Ría de Vigo: </li></ul><ul><ul><li>Metais pesados : </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cadmio </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mercurio </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Plomo </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Zinc </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cobre </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 70. 74. PUNTOS DE MUESTREO
 71. 75. MERCURIO
 72. 76. CADMIO
 73. 77. PLOMO
 74. 78. ZINC
 75. 79. COBRE
 76. 80. CLOROBIFENILOS <ul><ul><li>Sustancias sintéticas utilizadas en refrixerantes, aceites para transformadores, fluídos hidráulicos, impregnantes para madeiras e papel, entre outras aplicacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>O seu uso está restrinxido na Comunidade Europea desde 1996. </li></ul></ul>
 77. 81. CLOROBIFENILOS
 78. 82. HIDROCARBUROS AROMÁTICOS <ul><ul><li>Son compostos químicos derivados da combustión incompleta da gasolina, gasóleo, verquidos de petróleo ou industriais, ou residuos urbáns. </li></ul></ul><ul><ul><li>A súa toxicidade é moi alta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Poden producir cancro. </li></ul></ul>
 79. 83. HIDROCARBUROS
 80. 84. MODELO DE DÍNÁMICA SEDIMENTARIA
 81. 85. A riqueza da Ría en perigo: <ul><li>4. Portos Deportivos </li></ul>
 82. 86. PORTOS DEPORTIVOS <ul><li>Os portos deportivos significan: </li></ul><ul><li>Privatización do mar e do litoral. </li></ul><ul><li>Construción de pantaláns, recheos e espigóns. </li></ul><ul><li>Destrución dos recursos pesqueiros e marisqueiros da zona. </li></ul><ul><li>Contaminación. </li></ul><ul><li>Modificación das correntes e, polo tanto, posible destrución das praias. </li></ul><ul><li>Estes impactos son notablemente máis graves no interior dunha ría que fora dela. </li></ul><ul><li>Efecto negativo sobre a paisaxe. </li></ul>
 83. 87. <ul><li>FARO DE VIGO, 08/12/2006 </li></ul><ul><li>El caramuxo y otras caracolas cambian de sexo por la contaminación de las rías </li></ul><ul><li>Las pinturas &quot;antialgas&quot; que se aplican en los cascos de los buques principales causantes </li></ul><ul><li>Los científicos atribuyen a la excesiva presencia de embarcaciones de recreo el origen del problema </li></ul>
 84. 88. PORTOS DEPORTIVOS <ul><li>Política Territorial proxecta crear máis de 5.000 novas prazas de amarre en portos deportivos na Ría de Vigo, o que significaría triplicar o número de prazas que había o ano pasado: 2.500 </li></ul><ul><li>Din, sen ningunha vergoña, que pretenden captar embarcacións do norte de Portugal e doutros países, para que pasen o inverno nas nosas costas, ofrecendo prezos máis baratos </li></ul>
 85. 89. FARO DE VIGO, 04/12/2006 Cerca de la mitad de los barcos de recreo del Náutico y Bouzas apenas se utilizan El 10 por ciento de las embarcaciones deportivas amarradas en esos puertos nunca sale a navegar y el 30%, dos o tres veces al año y sólo en verano.
 86. 90. PORTO DEPORTIVO PRIVADO DE PUNTA LAGOA (A GUÍA)
 87. 91. <ul><li>Promotor : </li></ul><ul><li>Fernández de Sousa, presidente de Pescanova </li></ul><ul><li>Ocupación : 65.000 m2 de lámina de auga. </li></ul><ul><li>Recheo: 50.000 m2 con materiais non autorizados. </li></ul><ul><li>Espigón: 250 m. </li></ul><ul><li>Obras en terra realizadas sen licencia municipal. </li></ul><ul><li>Carece de accesos. Utilízase un cortalumes como vial. </li></ul><ul><li>Ubicación en zona protexida do Monte da Guía. </li></ul><ul><li>Destruíu o banco marisqueiro da Lagoa incluído no “Plan da Navalla” da Xunta de Galicia. </li></ul><ul><li>Foi arrasado o hábitat do cabaliño de mar. </li></ul>
 88. 92. <ul><li>O espigón altera as correntes mariñas e provoca mobilidade da area na praia da Punta. A praia da Lagoa está degradada. </li></ul><ul><li>Hai dúas resolucións municipais de derrubo. </li></ul><ul><li>Estan abertos dous expedientes de disciplina urbanística. </li></ul><ul><li>A Fiscalía de Medioambiente ten cursado: </li></ul><ul><ul><li>Denuncia contra as administracions implicadas por presunta prevaricación omisiva. </li></ul></ul><ul><ul><li>Denuncia contra a empresa por presunto delito penal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Catro novas sentencias xudiciais recentes confirman as súas múltiples ilegalidades. </li></ul></ul>
 89. 93. <ul><li>PESE A TODO, O PORTO DEPORTIVO </li></ul><ul><li>PRIVADO FOI INAUGURADO POLAS </li></ul><ul><li>AUTORIDADES, ENTRE AS </li></ul><ul><li>QUE SE ATOPABAN </li></ul><ul><li>A ALCALDESA DE VIGO (PP), </li></ul><ul><li>O PRESIDENTE DA AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO (PSOE) </li></ul><ul><li>E O DIRECTOR XERAL PARA O DEPORTE DA XUNTA (BNG) </li></ul>
 90. 94. PRAIA DA LAGOA ANTES
 91. 95. PRAIA DA LAGOA CO PORTO DEPORTIVO EN OBRAS
 92. 97. PORTO DEPORTIVO MASSÓ (CANGAS)
 93. 98. PORTO DEPORTIVO MASSÓ
 94. 99. <ul><li>Promovido por CAIXANOVA * </li></ul><ul><li>Ocupación lamina de auga: 212.348 m2. </li></ul><ul><li>Recheo: 40.000 m2. </li></ul><ul><li>Ocupación en terra: 62.897 m2. </li></ul><ul><li>Dique / Escollera: 600 m. </li></ul><ul><li>A zona mariña ocupada: </li></ul><ul><ul><li>É unha autorización marisqueira da Confraría de Cangas para a explotación de ostra, ameixa e navalla. </li></ul></ul><ul><ul><li>Está incluída no Plan Xeral de explotación marisqueira, con plan de explotación de algas e marisqueo a flote. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ten alto interese pesqueiro polas 261 especies existentes. </li></ul></ul><ul><ul><li>É rica en fondos maërl, incluídos na lexislación europea para a súa conservación. Tardan entre 1.000 e 8.000 anos en medrar. </li></ul></ul>
 95. 100. <ul><li>A Dirección Xeral de Recursos Mariños ten emitido informe técnico negativo, que por lei é obrigatorio e vinculante para obter a licenza. </li></ul><ul><li>Este porto deportivo, en realidade, forma parte dunha iniciativa mais ampla, concretada no chamado Convenio urbanístico Massó, que ten planificado converter a antiga fábrica conserveira nun centro comercial, edificar un hotel de luxo e 1.000 vivendas, nun área de actuación de 204.000 m2 </li></ul><ul><li>A Confraría de Cangas interpuxo un Contencioso Administrativo contra a Autoridade Portuaria. </li></ul>
 96. 101. Recentemente foi presentada unha denuncia penal ante o Xulgado nº 6 de Vigo polos presuntos delictos derivados desta actuación, denuncia que xa foi informada, admitindo a posible existencia de infraccións penais das comprendidas no artigo 757 da Lei de Enxuizamento Criminal, (penadas con até nove anos de cárcere). Entre estes delictos estaría a venda dun ben de dominio público posteriormente inscrito no Rexistro da Propiedade de Cangas.
 97. 102. Desde hai dous anos e medio as obras están paralizadas pola oposición veciñal, organizada en torno ao Foro Social de Cangas, que ven impedindo, coa súa presencia diaria no lugar, o paso das máquinas. A pesar de todo isto, a Autoridade Portuaria de Vigo ven de prorrogar (en marzo de 2008) o xa caducado permiso de obras por dous anos máis…
 98. 103. PORTO DEPORTIVO E URBANIZACIÓN DA ETEA
 99. 104. PORTO DEPORTIVO DA ETEA
 100. 105. <ul><li>Ocupación: 250.000 m2 de lámina de auga. </li></ul><ul><li>Amarres para 1.076 embarcaciones. </li></ul><ul><li>70.000 m2 en terra serán destinados á Cidade do Mar, centros comerciais e de ocio, hoteis e vivendas. </li></ul><ul><li>A maioría destes terreos foron expropiados aos veciños de Teis hai moitos anos, e agora, xunto coas zonas de dominio público do litoral, convértense en obxecto de especulación urbanística. </li></ul>
 101. 106. <ul><li>Este proxecto, prantexado polo Consorcio da Zona Franca, converte a esta entidade nuhna das empresas inmobiliarias máis importantes de Galicia. </li></ul><ul><li>Zona Franca é tamén a promotora do Centro Comercial de A Laxe. </li></ul><ul><li>¿É unha entidade pública ou un axente da especulación? </li></ul><ul><li>* </li></ul>
 102. 107. CONSECUENCIAS <ul><li>Destrución dun riquísimo banco marisqueiro de ameixa. </li></ul><ul><li>Dragado e destrución irreversible da Praia de Ríos </li></ul><ul><li>Artificialización ( eles din “ regeneración ”) e cambio de orientación da Praia de A Punta . </li></ul><ul><li>Privatización do dominio público marítimo terrestre. </li></ul><ul><li>Construción de novos recheos e espigóns. </li></ul>
 103. 108. FARO DE VIGO Baiona, 18/04/2008 Concello y pescadores creen inviables nuevos amarres deportivos en Baiona Confían en que el anuncio de Caride de crear más de mil nuevas plazas sea un &quot;error&quot; porque &quot;no caben&quot;
 104. 110. A riqueza da Ría en perigo: <ul><li>5. Conclusións </li></ul>
 105. 111. Os culpables desta desfeita están destruíndo o noso ben común máis valioso. A cambio obteñen grandes beneficios para as súas empresas: Citroën, Caixanova, Zona Franca, Autoridade Portuaria, Pescanova…
 106. 112. ¡A Fundación Provigo!
 107. 113. ¿Cómo van pagar 70.000 €uros ó ano para que os científicos comproben e difundan o gravísimo dano que están causando á Ría?
 108. 114. 60.000 postos de traballo dependen directa ou indirectamente dos recursos produtivos da Ría de Vigo. Todas esas empresas xuntas non ofrecen tantos postos de traballo. Pero a Fundación Provigo tamén ten solución para iso:
 109. 115. FARO DE VIGO 14/10/2005 La Fundación Provigo prescinde también del Observatorio del Paro y el Empleo La decisión causa sorpresa en el departamento de la Universidad que realizaba los trabajos desde 1999.
 110. 116. SE OS CIDADÁNS E AS CIDADÁS NON FACEMOS ALGO HOXE PARA EVITAR TANTAS ILEGALIDADES E AGRESIÓNS Á NOSA RÍA, MAÑÁ SERÁ TARDE ¡SALVEMOS A RÍA!
 111. 117. <ul><li>Hoxendia, frente a avalancha de agresions e proxectos que ameazan destruir o medio natural da Ría de Vigo, é necesaria e urxente unha mobilización xeral que os pare definitivamente. </li></ul><ul><li>A unidade de acción é un factor clave para resolver estos problemas, por eso propoñemos unha manifestación xeral, no camiño da consecución dos seguintes obxetivos: </li></ul>
 112. 118. <ul><li>1.- Moratoria inmediata para todo-los recheos e obras ilegais en execución no litoral da Ría de Vigo. </li></ul><ul><li>2.- Reparación con carácter de urxencia de toda-las deficiencias graves no sistema de depuración de augas residuais urbanas. Completar o saneamento integral da Ría de Vigo. </li></ul><ul><li>3.- Paralización e prohibición de verquidos directos ó mar. Anular a calificación industrial de todo o litoral da Ría de Vigo. Plan de reubicación axeitado para as actividades industriais. </li></ul>
 113. 119. <ul><li>4.- Reordenación do porto de Vigo. Plan de usos consensuado con todo-los sectores economico – sociais da Ría. </li></ul><ul><li>5.- Plan de dinamización socioeconómica. Ordenación das pesquerías, recuperación dos stocks litorais e bancos marisqueiros. Rexeneración de zonas degradadas. </li></ul><ul><li>6.- Regulamento ambiental e normas urbanísticas de protección da Enseada de San Simón. </li></ul><ul><li>7.- Desenrolo da Lei de Protección das Rías de Galicia con regulamento de cintos de seguridade nos espacios protexidos, parques naturais e zonas de Rede Natura 2000. </li></ul>

×