Successfully reported this slideshow.
Požární ochrana - bezpečnost a  ochrana zdraví při práci     Statutární město Děčín     Magistrát města Děčín ...
Účel akce• Informovat vedoucí zaměstnance v rámci pravidelného školení o současné právní úpravě v oborech  – poţární oc...
Základní právní předpisy PO• Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně.• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci.• Vyh...
Základní právní předpisy BOZP              Vztah                               ...
Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární      ochraně• Odpovědnost za plnění povinností• Členění poţárního nebezpečí do tří ...
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o     poţární prevenci• Hasicí přístroje• Poţárně bezpečnostní zařízení• Kontrola dodrţování...
Dokumentace poţární ochrany 1• Druhy dokumentace PO - interní• Organizace zabezpečení PO - Směrnice č. 14-2• Poţární řády,...
Dokumentace poţární ochrany 2• Druhy dokumentace PO - OZV• OZV č. 1/2007 – Poţární řád statutárního města Děčín – OZV č. ...
Práškový hasicí přístroj - detail
Práškový hasicí přístroj      •  Max 150 cm od země      •  Informace na přístroji      •  Pouţití - ...
Vodní hasicí přístroj - detail
Hasicí přístroj vodní      •  Max 150 cm od země      •  Informace na přístroji      •  Pouţití – pevné ...
Hasicí přístroj CO2 – sněhový
Hasicí přístroj CO2 - sněhový        • Stojí na zemi - zajištěn         proti pádu        • Informac...
Požární hydrant D 25 – detail
Poţární hydrant D 25     • Tvarově stálá hadice     • Hadice 20 aţ 30 metrů     • Naviják     • Pouţití
Poţárně bezpečnostní zařízení• zařízení pro poţární signalizaci• zařízení pro potlačení poţáru nebo výbuchu• zařízení pro ...
Kontrola dodrţování předpisů o         PO•  Způsob provádění pravidelných kontrol•  Preventivní poţární prohlídk...
Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce•  Vstupní lékařská prohlídka - § 32, § 103, odst.1,•  Seznámení při nástupu do prá...
Zákoník práce – pokračování (1)Osobní ochranné pracovní prostředky - § 104• Směrnice č. 33-1Povinnosti při pracovních úr...
Zákoník práce – pokračování (2)• Zabezpečení pří pracovních úrazech a nemocech z povolání - § 275 a §§ 365 aţ 393• Základ...
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění      dalších podmínek BOZP•  Poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí - § 2•...
Rizikové faktory• prach         • pracovní poloha• chemické látky    • zátěţ teplem            • z...
Opatření pro řízení rizika• technická        • poţadavky na• organizační        pracovnělékařskou      ...
Nařízení vlády v oblasti BOZP• NV č. 495/2001 Sb., - OOPP• NV č. 11/2002 Sb., - bezpečnostní značky• NV č. 201/2010 Sb., -...
Další právní předpisy v BOZP 1• Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochr...
Další právní předpisy v BOZP 2• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce• NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích ...
Vyhrazená technická zařízení•  Tlaková zařízení•  Zdvihací zařízení•  Plynová zařízení•  Elektrická zařízení• Revize, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Magistrát Děčín - prezentace školení ved. zaměstnanci 04/2012

1,719 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magistrát Děčín - prezentace školení ved. zaměstnanci 04/2012

 1. 1. Požární ochrana - bezpečnost a ochrana zdraví při práci Statutární město Děčín Magistrát města Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV Školení vedoucích zaměstnanců Jetřichovice - 10.4.2012 Petr KOHOUT – HASIČSKÝ SERVIS © 1990-2012
 2. 2. Účel akce• Informovat vedoucí zaměstnance v rámci pravidelného školení o současné právní úpravě v oborech – poţární ochrana – bezpečnost a ochrana zdraví při práci• Poskytnout základní informace ke zvládnutí povinností v souladu s právními předpisy
 3. 3. Základní právní předpisy PO• Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně.• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci.• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární bezpečnosti staveb.• Nařízení vlády 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO• Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky poţární bezpečnosti při svařování a nahřívání ţivic v tavných nádobách• Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky poţárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných poţárních dveří
 4. 4. Základní právní předpisy BOZP Vztah StátníOdborové Ochrana odbornýorganizace zaměstnavatel - zaměstnanec zdraví dozor Zákon č. 262/2006 Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon č. Sb., o zajištění dalších Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon č. Zákoník práce podmínek BOZP při 251/2005 Sb., 2/1991 Sb., práci o ochraně o inspekci o kolektivním veřejného práce vyjednávání zdraví Prováděcí předpisy – cca 50 Nařízení vlády č. například : 361/2007 Sb. , Prováděcí předpisy – • ochranné pracovní prostředky podmínky ochrany cca 50 • pracovní úrazy zdraví při práci například : • požadavky při nebezpečí pádu • zařazování prací do • požadavky na pracoviště kategorií • bezpečnostní značky • hluk a vibrace • bezpečný provoz strojů
 5. 5. Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně• Odpovědnost za plnění povinností• Členění poţárního nebezpečí do tří kategorií• Povinnosti – všichni - § 5 zákona• Povinnosti – provozující činnosti - § 6 zákona• Dokumentace poţární ochrany• Školení a odborná příprava zaměstnanců• Státní poţární dozor
 6. 6. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci• Hasicí přístroje• Poţárně bezpečnostní zařízení• Kontrola dodrţování předpisů o PO• Druhy, obsah a vedení dokumentace PO
 7. 7. Dokumentace poţární ochrany 1• Druhy dokumentace PO - interní• Organizace zabezpečení PO - Směrnice č. 14-2• Poţární řády, poţární poplachové směrnice, poţární evakuační plán, řád ohlašovny poţárů• Školení zaměstnanci – Směrnice č. 35-1• Školení vedoucí zaměstnanci – Směrnice č. 36-1• Odborná příprava PPH – Směrnice č. 34-1
 8. 8. Dokumentace poţární ochrany 2• Druhy dokumentace PO - OZV• OZV č. 1/2007 – Poţární řád statutárního města Děčín – OZV č. 1/2009 - změna• OZV č. 2/2007 – Akce, kterých se účastní větší počet osob• Dokumentace k zabezpečení poţární ochrany pro období stavu ohroţení státu a válečného stavu
 9. 9. Práškový hasicí přístroj - detail
 10. 10. Práškový hasicí přístroj • Max 150 cm od země • Informace na přístroji • Pouţití - universální • Činnost minim. 12 sec • Kontrola 1 x ročně • Ţivotnost 20 let
 11. 11. Vodní hasicí přístroj - detail
 12. 12. Hasicí přístroj vodní • Max 150 cm od země • Informace na přístroji • Pouţití – pevné látky • Činnost minim. 12 sec • Kontrola 1 x ročně • Ţivotnost 20 let
 13. 13. Hasicí přístroj CO2 – sněhový
 14. 14. Hasicí přístroj CO2 - sněhový • Stojí na zemi - zajištěn proti pádu • Informace na přístroji • Pouţití – elektro • Činnost minim. 9 sec • Kontrola 1 x ročně • Ţivotnost 40 let
 15. 15. Požární hydrant D 25 – detail
 16. 16. Poţární hydrant D 25 • Tvarově stálá hadice • Hadice 20 aţ 30 metrů • Naviják • Pouţití
 17. 17. Poţárně bezpečnostní zařízení• zařízení pro poţární signalizaci• zařízení pro potlačení poţáru nebo výbuchu• zařízení pro usměrňování pohybu kouře při poţáru• zařízení pro únik osob při poţáru• zařízení pro zásobování poţární vodou• zařízení pro omezení šíření poţáru• náhradní zdroje a prostředky
 18. 18. Kontrola dodrţování předpisů o PO• Způsob provádění pravidelných kontrol• Preventivní poţární prohlídky• Lhůty preventivních poţárních prohlídek• Záznamy o preventivních poţárních prohlídkách
 19. 19. Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce• Vstupní lékařská prohlídka - § 32, § 103, odst.1,• Seznámení při nástupu do práce - § 37, odst.5• Přestávka v práci - § 88 (nejméně po 6 hodinách)• Noční práce - § 94 vyšetření lékařem• Pracovnělékařská sluţba – MUDr. Dana Kučerová• Část V. – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci• Předcházení ohroţení ţivota a zdraví při práci• Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance – Směrnice č. 32-2, Směrnice č. 31-1
 20. 20. Zákoník práce – pokračování (1)Osobní ochranné pracovní prostředky - § 104• Směrnice č. 33-1Povinnosti při pracovních úrazech - § 105• Směrnice č. 37-1Práva a povinnosti zaměstnance - § 106• Směrnice č. 30-1• Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP -§108• Pracovní podmínky zaměstnanců - § 224• Pracovní podmínky zaměstnankyň a mladistvých• Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost-§273
 21. 21. Zákoník práce – pokračování (2)• Zabezpečení pří pracovních úrazech a nemocech z povolání - § 275 a §§ 365 aţ 393• Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců - § 301 a 302• Oprávnění odborových organizací - § 320• Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP - § 349
 22. 22. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP• Poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí - § 2• Poţadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení - § 4• Poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy - §5• Bezpečnostní značky, značení a signály - § 6• Rizikové faktory pracovních podmínek - § 7• Odborná způsobilost - § 9 a § 10• Zvláštní odborná způsobilost - § 11• Zajištění BOZP mimo pracovněprávní vztahy - § 12• BOZP na staveništi - § 14 aţ 18
 23. 23. Rizikové faktory• prach • pracovní poloha• chemické látky • zátěţ teplem • zátěţ chladem• hluk • psychická zátěţ• vibrace • zraková zátěţ• neionizující záření • práce s biologickými a elektromagnet. činiteli pole • práce ve zvýšeném• fyzická zátěţ tlaku vzduchu
 24. 24. Opatření pro řízení rizika• technická • poţadavky na• organizační pracovnělékařskou sluţbu• výchovná • poţadavky na měření a• osobní ochranné monitorování pracovní prostředky • stanovení kriterií• poţadavky na školení, kontroly a následného vzdělávání a nácvik hodnocení
 25. 25. Nařízení vlády v oblasti BOZP• NV č. 495/2001 Sb., - OOPP• NV č. 11/2002 Sb., - bezpečnostní značky• NV č. 201/2010 Sb., - pracovní úrazy• NV č. 361/2007 Sb., - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci• NV č. 378/2001 Sb., - strojní zařízení• NV č. 168/2002 Sb., - doprava• NV č. 591/2006 Sb., - BOZP na staveništích
 26. 26. Další právní předpisy v BOZP 1• Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví• Vyhl. Mzd. č. 432/2003 Sb., - kategorizace• Zákon č. 350/2011 Sb., - chemický zákon• Vyhl. č. 48/1982 Sb., - základní podmínky k zajištění BP a technických zařízení• Vyhl. Mzd. č. 288/2003 Sb., - práce zakázané ţenám a mladistvým
 27. 27. Další právní předpisy v BOZP 2• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce• NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí• NV č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky• NV č. 406/2004 Sb., o bliţších poţadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 28. 28. Vyhrazená technická zařízení• Tlaková zařízení• Zdvihací zařízení• Plynová zařízení• Elektrická zařízení• Revize, kontroly, prohlídky

×