Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Protocolo de actuación en Femicidios

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
-0EX-2018-03969051-COEMZA-MESAENTGENERAI.#MS
GOBIERNO DE MENDOIA
MINISTERJO DE SEGURIDAD
:€.ct4VENio.D3E``'APFE§i,€N.`A.a_...
DECRETo N°
REXO
EX-2018-03969051-GDEMZA-MESAENTGENERAI,#MSEG
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
'dg^9 ,eji`Je-sto...
ap-
t)ECRETo No
jB-EX-2018-039690S1-COEMZA-RESRENIGENE
.a?p§ie§i `qe, i6s E;fad`o-a .a.n' los
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTER...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
ຟີຊິກ ມ6
ຟີຊິກ ມ6
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 39 Ad

Protocolo de actuación en Femicidios

Download to read offline

El gobierno de Alfredo Cornejo aprobó el "Convenio de Adhesión a la Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad para la Investigación de Femicidios en el Lugar del Hecho"

El gobierno de Alfredo Cornejo aprobó el "Convenio de Adhesión a la Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad para la Investigación de Femicidios en el Lugar del Hecho"

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Protocolo de actuación en Femicidios (20)

More from Mariano Manuel Bustos (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Protocolo de actuación en Femicidios

 1. 1. -0EX-2018-03969051-COEMZA-MESAENTGENERAI.#MS GOBIERNO DE MENDOIA MINISTERJO DE SEGURIDAD :€.ct4VENio.D3E``'APFE§i,€N.`A.a_P .pL®£icjA'L;E§;.:`rfbEsfe.6RID&bL `ENt£L LUGAR. pEL!.i]E¢HO;-!RE.§aLiicid.ky OSA LAaji r6Aw^^b§£F't E ERAs E,EMrelDlq.s`. Nq! i27acaor7` Ehtre`e"unl`stER.16`DE-isEduRID4PDE`.IJqN.A'@lGjN,.r?`pfeserfti'd.Qe'.fi3t6s{e,,,apio.'pgr `sui{!.ul.arSQra+..,PatrfiifeB.UrbBl`C-H!conid'Qmiciiib'ettflae`alle..eel|y;yob.est,tq^o2,2£g:a.eria,` €iL!d:gg..T4~ut¢`n`g.wha'd;e;B`tl`eh.:o'sAi[€,s,,.en`.`adelante:`rf£`[.rrilrii,sT.ER.16Hj{-ponfana.pefte;',r¥ia •PRbvIN.Slap,E`M.ENDexftrepre§erhp`!a`bax'ene'sie,.`a,ct5tp`onTe"fnig'teede:`s6g`ur.idad`.,..Dr. :6iannFVEmER`,,eond6ffiiSlrg!.eatsa|ta;671?.,.g:a.la..`.Siqu.a.aa`'`.¢ee'6Qd§fy`;.a,I.flzi.f~'RQ'V-lN-C)A :DEr.:ffiENb.'C)ZA`.r`.`enadslan'teqm`..jR`Ovl'j¢6iA£-,tPg-Fla!¢1f!;tjonuiun!a`th!.fi!ea,g-porrnTfi,a¢a`.a ".LAS.'t |PA-BTE§,u, rrifervienen .p.ara €onveriii Jen h`ombrg 'de- 19S: gig.a{il,§"o§: 'qije rQ.p'res`,e'bit,art,i,yal,efe.c*t`9,, E1*RO`tyEN:` :Qij've. .:ia: ;Qou¥EN.eta".' jNIERAMERif¢Nts. paRA. ..EiRElyENlfa,,` :t§A'fu6i`chA-R. y •£RE{ADic-AR.'LA,.V!6LE,NeJA.`pQNTRA+LA,'M.u+!ERiap-.r`gbadaP.or.u[ey-:NP.i24.`632, esta¢lecB..Ie§,dereefrosdejas.in.uJeiesJaTa].vidai;a€.`tr!ate`grLdaq:,fl€j€.aub§`Id`tif`o.T?.`givrri.a.ral;. a Ja-I lib5ftad` y §6grridad, persqn`a`les; a` `no. s-er §Dme{idas<` a': fo`rturig§, `y a.. lan dj§fi`i#a`d jm:eta,p!6e.:.a.u-;peE8:bna.y`:ga~e`s`e`~i`rgteja``asu-.famul,ia,(dfi`;artlcui-o4ji+.g.compromeie^Ja,los ESTfa`do`g.pa`rte'.?:'3,pe-itejs`€`gracu:,arqu.I.a.i.i-€ai.6+n`'rfei'raiti6adey.j`olenci.a:!Bonifa1anHjert¥ v.elarporque`la-s'aiitotidade.§i:§u§S'ftlnclan`an-9F,:;pgis.qj`,el:`-y:3.g'`erite'Sfr,'e.':irin`Sb'tuEi6ifesse Coin+oifende`co.niormi.dati-aonesta:I.obl`|gacichiia'`.+actuarcontla,deB!d.aeili-a.er`6fa`p`ara` pT?verilr: .!nve:st,igar y §ah|6i.i`rtar l`af ttj,oi`encia. ¢Qri-tea; :la mujer y a .`esta.bleae[ rosL m`ecanisrrios`iucl|ejale§-i.`.M,-a.dmifii§tfativ6.s,h€66Sgdb`§;Ypafa,fa§egJurafq.uela:mu:I.erobi.eto. devi.b.Ienc}a.„tenga.acQeso.`efeotl.vo~a.re§a`nel.miEnxp,+I-epa`ia:oi6nczdel.dafi9ti.a.trb§..r5]edjfo§ d.e`c`o"?.ri,§`aej'.§m.jtlsto,s.¥e..fic`aces.i(Qfr..arff.eui,o.L7).. Que,|a60R-TEt!NTERA.MERl€AN.A.PEDER-,E.a.H`{ DB0 NIER' B'EBNO. MANos;. ,(G:orte` lb'ri). a traves' 'il-. I. . `+ ±i`l".,..§E0flETAfllA I)E`OESPACH0 GENEfl^L
 2. 2. DECRETo N° REXO EX-2018-03969051-GDEMZA-MESAENTGENERAI,#MSEG GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD 'dg^9 ,eji`Je-sto's Con``ierdos7 lvas`;Fueizas Pbii€ ai Ser76i priiner.dspo§.iii:¥6,` ciejr`E§tid,6 :qul€ derio. a.fu..xi liar `t!'e jg,§^tid.'a..tied+eTi I,a te§j]vonSa.bi!ig.a,a d.€!c.e§.6.hp.`gon`pe`E§[Peaqva*deiLg..6n`ero` •Que`m`:.diLante`,.`la..Res.aru¢i'6n N9- fufA RO8A LA ggivo1.'tigiva.ffiein!al :.ngc.h`g`st;v qge i5n en,el`,``lugar. 9H49< de| MiT)fsterfo d9 ,'Sfgu.`ri.Grad .'.ae-`'!a,rt.N:ari#giv'tdal,`?0 4,e agpstq de '2'On2; .se:.e`fe6 la,'t!..fierriera nggs`a de..,}.fabajo int.6-rq isclp!in?[!?. £djitel bbj.etityo-de `ajsst`.fE@,I.Ia.f8dla§:a.§'aqip~a.ejSri,.ti.arat[a~SFde._rza§,P+6iic'ialas..:y..de.segulaadqLieade.eden |osj.rip.a.`e:didyie.a.!Qsi;die:`intervehc+i6.rt.a`:ios'+m`a.s<altosesfarid-ares-ds,efroiencra#`!Tesptst6ae. il`Q§`de-regivq`§`.humano§`-;para..lainvesqgaci6n.de„casos,deavioleneia;a.e<``§.±`fie.~iQ`e,pis.ps diversas .,-, manlf,es]taofones* y;I en^ partieglar-; .pa fa..'16LS:...h`omididios ,de' givjet.e§? :y ui`P.^etso.rias ` •,comi9jentidad.tde.(g8.n'eTQ18em?-.rir.n,a,< Q"d.-el.aline-ifei©.a,?dajngesa,agTtaba}o.di@origLena,la.:GIfra.de`actuact¢npanr/as.Fdemas pb!teiales v da .isegpndar±`para `I.a I.investjg,aQfon: de -`¢aitiii3idjbs. giv-i6i,`I.Lfigalr`-.aj3`l ha`IIa:Ego, apr6`b'a.da .,en i2l ano >`2`0:.{`3. pof .el .Mirilste±r`6 ;a,e': l§,?``§uriHad..' de '`la: :N,a.ci6`n< me.diante la{ Re§ol,dQjd,n Nb.4±B?`. T Qu€: die,r`o-: in.-str'unento .de` i~nvestigac`L6'n.>`fue` fropl_emeuta.d`Q :`d,eA mah.ej:a' ctit`Q§.a per, lag: t;tlatro `Eieizas P`oi{crales `,ry <d.e .'SegurL`.dajJ' `F.giv.dial,e.s .'d5.gde' §u apfob.?-§j`6fi. t]~a~sfa la ac`ualidad.- Qrie`'e.I``+5`;d,eet}iefq~`d<3,20|b`,..e[,Esta9.a..`Na.Cion'aly::el.G'obiem-a..dela`G'indachA"f6nQma:,de iB.u`.eFi°o`§givire:§,su-sap~b-e.ri`ie-lobhv-erfo.deTransferencta!'Fjrogres`iva.ar!ayQi*.dg`d.fu'!.dn6ina de. Buenos+ hires de .iacLjitade§. y. funciQ"e.s`,:d.a. !`segutraad 'ep. tgda`§. Ia.a; `fEia-teri`as: no :federdles .e`jercidas, eh esfa C'iu9a9 ces'andgi tgqo -tipo' ,ae: cgnipetche`i-a; operalva Tdel Minrs!§Ti`.oi.de s?g`g:riqaa.`de:: lb Na:cj6,b`erf..la-'6'r6ita-metfoprolit.ana.] . Qrie`en.virtu8dJel`mefieionad'o:`Convch`o;;y:1ueg`orde.:€ila.tr.a.afios.a,e;iinFj.|e~m.-eftfa,Qi§.p.d.i este instrumeTiig.;¢e` inyes.gag.,a6j6'n~j` 4'e.I M.|n-L§!etn`e j¢`e. 'Se.qu,ng?.d de la.: N aci8n` ehiendi`d` la ruecesidaSa±:tejisa±rra:Gr4ia.'q?Sxptyaslap.,Da`ra,:1a§`Fuerfeas R!ai.ail.a:iirrty§§!te-adidin.d.e`,t€eryieid.igse'n:e[.Iugaridall:hallazgoa Ia5`cu.ajro:Fuerzas'..PQljbiaresSy:ileSTeguri.dadifecl5ra'le pagina 3 de 39 •`S9gurida.a latexped'enc`ra)¢e' His ®®HPHJ3hi IEoi`ETARIA DE i]EspActio OENmAL
 3. 3. ap- t)ECRETo No jB-EX-2018-039690S1-COEMZA-RESRENIGENE .a?p§ie§i `qe, i6s E;fad`o-a .a.n' los GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD :pa-rficuiarmente:1a'-..a-bligadiS`"der;`g'a.ra /de;gcheror,¥analic.ep``lfrieas`ife.iriv.es.9g.a6i'€'n. •.[ec.a.mer],-de`Eidg-I? a.e `f?in`!idi iQIS,, §?`fi.'al+andb ia.ri u`na. p.erspeofiva respe'fro cre la v'ictencia Sex_uali |Q§¥+Iirie`act!je"6§»`¢.8!as.erite`ndia`:y-determin.anda1`a,jimpprtanQia..d§.d€.S?`.f[Q|la,-r`.e:i,te.9.po deirty.e'si+daci;nesa.-irav5.i:a,e,.funQrQng:Q§a(fa.ifeTEn'iE;`Ea`p.a.djtaa.o§.£`n..¥`§€S.§tryija.re-s,.y enaienoi.6ria>viTch`m,a§idiedi§6.fi`ininapl6j7Lsti-vi6leri§ri¥d.ei9e.hero. hue`ragr:aiv`eade.'@i:c,ha§`§nte.nrgiv"a'pcgrte.;ibH:'dEtewhi-n¢.ia.,a-bffga6i6:n`de;.asegura.I.que lds, ¢u``5ti.T`!Qs, -£.igariq.9; iq-u.a+ parfeipeTi .en{ :log proeedjLmieife`sT :de :in,v-estig.aT9jo? y: :ios :procesos I.udiciales' -de.I iferrididios` cu:ehte.`n¢ eehr: ,[6.a ife¢`q`isa§ ttu`rngarfe-§{ +¥ t.rriate-T[a.les ;neQe§atfos`,p`aradeT§.e+rty`pe`.naf„la?`:tar?}as.drg`giv'.aft;e-r'a..`ad,e`cpada{i`nde.p`endie.nie,j®:limp.aroial `rc.fr. CQ`rte lDH,.. c`?.§o .Qonz,al6'Z. y. 'ctras( -eampo.A`I!o`donero.. vs, ,.MexiGQ. Ex6epdj6n. `P,te.!!tiiQ`a`i, FgnqgF .Rep`aracranes `¥.'Co§tas. i§-eritenQi.a d`e `16`: d6 -'neifeinbfe de 2oog:. §`e^.rjel..cl7Nbp`2o5). 'd'ue.ia``Le,yNq.26.7.91.`.m6a.i'ri.b6.`6liAB!:c,g~lo'8.o9,tletl,€§qi.g®Pe.n:alde.ia.Na.dr6tr...paraincluir! emutre;{lo§'h.Qffiicidio§:`,sLl.§eepti.b.Ie.S{`d?.S.erCO.ndenadQsfL£QRprisj'6.n.'perp_efuaaguEI|o§!qu.e.`r §§ c.9giv..§fe.Ti pb-r'fav26n,i+de.:gener.o< e*{stien.do ro no u n =v..fnQul,p .ent`!erii€|{`ri±`a. giv`ie!i.rile.rio',, y e][m`ih6'la.i-osibilid`ad,de,reduc`ciS.n..de`p`e`n3§=adu:ien'.mat.anea.tl`fi-a.-in,yjgr`h'abie.n`do. reallza8o..ant`erigrfoen't`e;'a?'tos`deivl6.Icheja"6Qfitr¥latv/`ctlina.. Qiie, e`l TribQna.I.` a.rg! eh !9;®ri.ini.ihai rfu°< '9 en el .fallor`.d-W6ber„ Javi,e.r, Cl.a.L]`diors/ h-.orriiciqjo 'calFfi¢adg`op`dr`.<-alevosra*.1.)..<deJ.;J2'3`.¢e.agosto`ide:20.12,reeo.n@ce...Tarqd-rag-e.`feapi`cidlo`y` `la `d'efirne, coma 'i-|a: muerfe di tiFia ,in.ujerL 6 rd+eL Ljrta.` ?ier.§To`na .6-a.ri jde-fi{idad ¥emenina`- •je}.6oufada PSF un 'yaton ;en taz¢n tee. g.enerck. .i.hcorporaTido .`en ,-el pro.ce5o.judibral el`` `.ahali`sts`.delcb'nte*!6.s^6`otdculfutal`PoT*e[quEse`prodircen'`estos,'fen6meho-a, •Que--de`faeuerd®tonila;le`gisla¢i-6Tt:`vi`gente-¥i£Qn`el.-ab8.etivb:dega`raj]!izpra;pigivi±c.,e§.gt?,`Ia . 8EonETARIA oE DEspACHo QENetiAL
 4. 4. EHRE Ex-2oi8-o3969o5i-coEdzA-RESRENTCENERzm de.`: i`nvesligaci6h: dgjineadas- par, ;la J3o GOBIERNO DE MENDOZA MINISIERIO DE SEGURIDAD ;'L:-'i:i? :pro-too.5IafL.d{Indeina[ieaRIO:pe`r±'Ia- Jtez4n`.9§.9§.hs.rot?rileidi¢ifetT!i.ii{eia p`ara ,4'rty€fic'a '` G`e,ht@.I de.!t Al!.9. .`?bin.ist9`ft .Hgma.no'S y la,`6ficina :R'egional de`.`SNO. roEila ti05A 5= RHJ„^ .A OrJnlgiv8= ct`idfa 'f,J`otrtyfl^ th.teTma6j #£?Gi:%a:n&,ideiMo`di_e/a.de dg mufie.re.§= pi6t }14 PQF,Laj-,b`@`Qi,¢a Beg.ionaJ ll'.riicl`as p8ra :`fo§; i).ere-chos Md{e[es,`P.era Q:las'.Am'ericas.i y`,el `oaribe.' y {[os ;nLievos, I.eq yehinieT).to,S,j de. Ia jusuoia .`:luegQ, db .'(a; .Sa8§T6.rl :d'e:` Ia `h-e*' €e:`791 ^e`ri' §`1 `a.ff6 20:1`2` I g,ge`, F>.Qr ResLdlq.c`idn M§:. N:`:.225/1 ei`seiaprob6 d'entro -del a€-DiREQ6/dN¢a NA`cl6NAL.DE' •,6®.NT*.dL, i5E. rNIE`GRIDAD.. ,I)E, "RAS, EUERffisr DE' :SEG`URIDAD± ;d,epe.ndrente ,:Gel 'M-!f!i§T;E_R._I.o.p.E§E§uB.ipADaJ-a`...DjR.'Ece`i.6N:PEEJ,Ecu`c.iQ`N.QE)'pQ[tr!gA§fp.E. §~E.N ERO'Y Pl,VERSI DAD: Qi],?i :9ehtro' Ue`4`!'9S¢bbie#tyQ§ I,aiig,nari®a a ja `mencion.ada Direeoich:`se :encL]entran la p-forrioctchde`powhteds,tend'ien'teaIvelar,.porla`inie`gridad`delas`p.ersonal=a2:trave'Sdetia elab.oracjbrtd`eprQtocolQ§d.e`actuae&¢pty:np.rmativa§,.ne¢es`afia.s`a'rare.8L3^tinesf-ria`ra.pob.`er. epJprie`g`ca4`p6`r:(6f§6te?rp,a`s:.`bd.iL`6j`ai§.S`.y`:>ae!;a:?g¢f.i.aaF„€'.st§.9th6`arialj*`:r.ra.ig!rt'artyiq`a`del. 'de[.ito`:Foif`pE,r~§.p`64tiv~a.'.iie`'tg^e`.n:eta`y`.9!V.`e-ts.ida,d,-€`pL`b-age:.`a-[q,6s.a-rrolfg`.dei'hvesi.i.'gacion.es ji!`d!ciale§.elntemen'qi.`¢n`pdlici`al,:a,t[ave's`db'la§isle`mat7Iza6i6indeL`datdses`fadjs`ricos.. .Que.`,.renag¢.stol.ysseptiembre^de,'2,0€.61a.LD|R.Et!CroN,DE-JEUEQucrc}N:,D,EPOLITIC*S` DE ,G.E.NERO I.Y PIVE.R.SIDA`D: cgn¢.o.6P. .a, -qQs. Mesa's+ de trabajo 'intehdrsciplihariasL jntegrada`s Pt]r Divis-i`orie.§+de. Me'didina ,Le.gal:# Cfini'nairstica. de, las. cuatro ,Fuerz9-s`,..de 7S.eguridad 'Federales,, [epreserltantes de I.a: Unldad I,-Fiscal Esp.eclari3ada ch` V.ialencia c.ontra. ia§:_Mu!er`e.s. (`UFEM) 'del MjustEtiQ.:.mblig,a. Fi-st`al ae la : Na.¢io.-n_.,. : -rt!iferpipes . ¢e. Ia `QfiQih`a` de.. ngujEf de-< ra 9.`Cir[e±.?uprema; 9e` J.Listl.`ci.a eel+a Na¢.I¢IT„ miem`Pro`s;..Gel Oonsej'o N€eiQF!al i.de` la§[ M¢jeres`:i `refefe-nle§ de la .rihia'a.d de.. Fie.gistro.,. {§isfem.atirzact6n y :-Se-guindi-ento7 @e. Femicidlds` yr.i]¢nd.djdi6s`-Afrayados -per-`.eL .QenerQ.+de I.aG.§ecretaffa de` :Derechos. ,HiimanQs` y .P]uralismg{ -Qdltt!fal .d:e` Iait N:a.6i6`ri, •.vl?{ima§: c.Ontf? ''!?§.,-. vial±`ctcraL§ ;¢E.I hLM!ei§T_e.ri,¢,. qe :N,ai¢!% reer`e§entante7S derobservaJtorio de.iGgneto` tlel .t :,RE: ui i`t~e,§ 7a§!`.. R.-f.OgLi.arria. de I }dt}..6§ .HLiurtya.rip.s. deL la ¥deiia' M-an'istrattura den ..IE.T`.`...| [Ic. FLORENCIA NIEVA 8EORETARIA oE DE8pACHo GeNERAL
 5. 5. ANEro . EX-2018-,03969051-®EMZA-RESAENI©RAI.#11SEG rla.Ci`¢aad.anit6n,'9`cha 9r?r;'Bjde.e]t!es.'Afir,e§,,tlir€c.i DECREro-Nr2|7 GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD `Foiens?f`re|).reg^entantestde[a..A§oei.aei6n Que. Ja, whesa de..`TTaba|aJ consensu6'. .cfiiefias! rpara :el :fem'i`ejdlgs:,p.orj pa,rfe-;`€5/re. :13s^ EbeEza,s E26.li.ci§le5',y b'ii§.a.all`dp `6plj'in~ifar` :16-§:,`pr.9.e'e.a.irfijLent.Q§. a.riliifeTqi]s.. `yT.I .[as` ale.'de ia-ihvestig,aci6n de: id.a.n.el`.ggh-{ex-t`¢iri?djQ.hal, `.fogiv~a§ 'ffe:{ ait`€gLa§r6+fi' S.6ifi,. i.el yre'sto¢elb.s,.organi'smo§.'`interjinlentes:enia.;rntes¢-ga`dr6.n'judjciaid-.e.s`de'grri.a'`pJei`sp;ectiva :de.;-B:erechosElumanQs..-¥enpariiculardesdefunap.erspectlfyat,e`.g.-Enen; Qtre] 6]i n¢J"a, d`?1, e.§tasi c.Qbsidera.¢.iq+n-es'.I. `ftys `PA.R.IES?I a~cu?rcla-4 su.§gijhir:.al bi3jse`h.-te •"9Q.N,vEN!p .DE ,ADH.Es.i`d,M. :A`. .LA` :GujA ``_p.I A+€ngAQ`!®N pAR¢ 'LAs FUEBZA§ port?.iALEs`vbEsEGURID-Ab..PARA.LAiNve's`T16A.ci6N.,DE-EE.MielDio`siEritEL LUG.AR,DELaEC'H9."".sDj':eto'`.al.as,'§fguie.niescldrsulas~y.condiclone,s: `¢hA`u,sot.A,, P-RITMERA.- "`IA£.PR.Oy|N.CIAn `..aqhje,'ie `a' I,a 'e u!A.P E~..4S`TUAel QN PAqu IA§. .FO.ERZAs` '.p`a[l`c§i'AL-E6. rv bE. §E§~UR'Ib.AD E!ARA, LA iH¢E§n:laife.loN, .DE 1' FEMIciD,|o.T§.. .EN ,EL LuS`AB .I).EL #EGHO-' a., e'feato3 +de. tu¢.rna..I. last. fe+S.a.`®~€fi¢5cibri6S, e~fectru-Baa-i.p~Qreste;.Lh§.tffirri`e:A:!S;e.a+§u.,rn.!e`ryen'cl.&~h';.ajite<.capes^qe,I.`m7u`§[te'§&v!elencas;:de inQJeiasl. CLA`Li`,§ULA. :SEGUNbA!+ ]`LA' PR`oviN¢la6€ .`detiefa€ poner eri con-o6im`jento €§obre '`la $6 u iA D.E `A'cTUA,¢I dN PARA-LA:,s` FU EftzAs p-or`icT`ALE:s, y` D EisE6~uFij-PlAD` p`ARA LA: 1NVEST`§.A.9l.¢N. E]E 'FENIclbLO`S EN EL` ;Lu,G,#B DEL `HEC;HQtt ,a }ada-s lag tl`jvisiq'ne§7 :e§`p^ecta`lizad-a`s xe,3ihterwhi~eri[e§t e.n .ica.sos- de 'h-omicidiDs. `aet lai poiibla a 5u cargo 7aJ>`fin .-que tomeni ,en``ciienta .ei {d'ooume,nto. .eJi! su5i it]te.rver)ciones! en i.oasos .dB mue'rfes~v_rdten{api-7.@eim`ojer§g.. gLaesuIA',T.E,RCERA.++".EL~,,MI,NisT€B[o''!,p~6n`dra.'a.ai.§.pgsicidn.ra.ptgai..`equifpdde`:i3 •DiREeci@N bE. EjEc'u`cl6N DE p.6L].1-i.cAs': :DE: ,dE`"E DiREc,ci 6N NActQ N-AL.``D,E`' p6ucJA...a-iENTiFie FORMAci6N y :.cAPAciT.*c.i®-N .c`tirii`o; a. a.eis.bh '`*f blvER`€iD`Ab., LA DIRE`Ccl.a.N!NA`Gl`OwAL,DE DS G®If illJzhi It,I+ l][! ti CIA NIEVA §E€RETARfA DE I)E5PACH0 GENERAL
 6. 6. •Sgi!i AREO Ex-2Oi8-03969051-GDEizzL-MEs]ENTGEREEunkeEG •edati-d'.E.u,aLfzas,ptj|id`i`a!5£I;y.d6t§§t!.dj}`€ad p-6.jj¢Tat Lil,a.toad,a, POT; ULA PBcityl-Ng[4.A a. ibs` :opei.di`vo-s. ,y: e-spg6i.alizado :qq`e .ct!.h.§19,e.j§., C30BIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD Eflliffi ~`!agFl`¢.ti.c~aLa`§§ .e'n j}a` P.G u!A D'E`,A`C"Ae`toN ;PA.RA :§i6ijR't.BA'ts+. PARA.' ,ha.. invESTieA®i6`ri DE :i .F'*9vl,±'^'=`i rEc.om.e..naa'¢ib-ife+§ S`.PoLICIHLE5 ty. -DE ias EN E.L LUGAR,.DEN HECHO.R:. €ur`u§qLA' €uA'Ri=A.f` reLA I?RQvrfuct.A*` .se: `compr,dmete a> remitir con caricter mensua'i.a.bELMlri'is`TE'Ri6,€atrav6s.delSisema`,Nacig`tlal`qe.l`nfarm.acid..S.Gj!frtriial J(§N LQt HE¢:eba,i§.bct§ a:a |a Sub;§e.cF?tar|a d`6,;E'st.ad.n`9tiqa §n`ffil`nat,. Ia. can{Jidad de cases en. •lq.sdu.?+int,eriinoja.:polibfa.a,`;Su,cargo,con?`el.idetalledelas:,si.a.uien.tea.van.able`s:,G'6nero jde. ia ;vjcrfuat `can{idar da+vic`ti-inas.: [pealid.ad ,d8.i' ~he¢,ho. Lii.a.ar del 'hie6rip.. (a.ofro`icl!i-o, Ipa-,rtyfvl.ar., .`vLa bgEllfa, Q!f-e!`. 1.ae`h.ti,fi6a~ei6a a-©14a vi€tinaricht ,`en. e]. lugar. d§-I 'bechQ (sl}rJo):, Divf§iones esp.e€Ia'lizadas que intervinreron en 'e`r ingar;i Fiscalia/Jpea'aLd¢ :du~g `.ihteT`viene. •lA§` B#R.IE.a . Q6t`h^5ti!dy§h `sqs-I.e`Spec`ti.to§`` :g`Qmit:i,ilT9§ je`g¢1es en Jag.i direcc`iones 1.ndicaclas.i]recedenlementg,.5losq.ue,-see.ansideratra'nlv-anffo.s.seiiahtd.nol§-?bgt!fiduQen `forTTia.fehacfehte'su.m@di-ficadi6h. E.nFlru?`ba.deconfq.rmid.ad:delpre§en`te;seinan.D.ds`..:{€`)..:eJim y, 'a iin a-ol6.vLefe.eta, enJa[. Clutlaa Aoysn6.-rfia, 9€ a,iien6s de..QGky.fa.rfe3.,cf.t....de`29.i8„ uri mrso``=te-no,I, :.:~..'J€-:`...„.di`a§del;in-?,s NO-2018-03970276-GDEMZA-JGAB#MSEG pigina 6 de 39 E3s o®mHLzk
 7. 7. REXO EX-2018-03969051-GDEIZzl-MESRENIGRERAI.#MSEG GOBIERNO DE MENDOZA MI NISTERIO DE SEGURIDAD Repbr2'!':;t?%etrn£.cn;:T±:!ir¥iaEsj'ic6gn.#¥`:rb¥as?]°: ResQ!9.a,i:6S REsoL:2oi.7-.ra7`8,Aii{:'M§6 £`iubife.I).E`;tie-E-.rty-.Or§alirdy§ `rtyi'emes2'4fl€:`ryo¥j,€ptifeda'~2Q!7 ®E`AGTuncT@Npanrfu^ Lag ffiEifa;As: E!^fL,`L]`E!en-Q` :d¥8£;Re:#:X*i£?i¥;ac!Lgi;2i°;lie;[i~i;y]#;;+7|!;ge:#iT¥i9¥gfe:pe¥C£G#dsbd££i:#:a:ie-s¥iJ£2^g|N££E:afo[% €oN§fDJ±EN,bd..` :g^:#r:`c€§:y§R:T£S:{#c;mBa9¥:6;g¥i:°e£T£A:!{:::fo¥*;:%::`T£:d:tx`gag#¥££cS;::€e°jrt:%:£DfF§;£c::din:fr!i::i:da:d]£ts:¥n: iriv-es`ti.gS,.c,ioLhes¢~.qtle. incltry`an Lma ;pe'rs.peetiva .de :g!iiero. .y; :anatic,eri ,.Iineas ~de in`.`e§tiigr,Cid.ie e,§p'eclfL`ca*s i::rpc::ftgo98`tiii:~¢v!o¥i:n`cq:I:g`guJai`;qur3e£9prsepde€:ativd%i:,.g#e£9;.ira.a?eat;Creo:;.:€[:a§iy culnplindentode:lost]jheam!entQ`sde;.,l¥ie:rfen.ci.iv`db.t`equil,p?ndpia.irty`P iiive§tigrof,on`.e,8=i=`a; traves ¢e` fun'cionar`ibs: alfanientQ camoftados:en dE discriinipa.c];'6H y.:yio'len,cid d6 96ido.. iaetefasn%¥,e;V:i:PtFp°orde: enatenci6.I.L a,.v[ctirpas #i:;igjrad|;:fia;:qu'i6;ifj`;§i!?c!::#ri::::'de ;bizih`era .edc`cuadr; NO-2018-03 pagina 7 de 39 ES ®®If H2RA L!s: F+oRENaA Nirv^ 8EORETARIA 0E DE6PAOH0 GENEflAl
 8. 8. DECRPToio"2fl74 AREXo a -` r a.i;:;ifri:e::ii:ifu5BTfl-xp¥aT(FF¥Gi£EF?fi5RE:#sREOGnz:ale'2:„tras.`A`,camp.9{:41 &d;eeppecnf8inerpit:erfu'gi!¥£aa|d;:`£€`£g:;,;gtsF;..%a.:.a,go;nezft':~Zeiya``=3t¥|s;+;gn:E?i£`205y. MfNqg#flggEgEEGNgDgrff!L:v;%iy8¥:e.3g;;7t:;afu9?Lgi#:Q;.:e:]#:jl%;8;;o;:,e;:;¥#mo.:a:fi::: 'nl.eJ].Os:.-. ¢'dr'6`n .a.n!t`e rpi .Pb[:.riiz.ti:A .I`I.''l.L #ife,p.br ut .faz6'n. de g6^nero." per >eT' qu€; s,e `,fi.rtddit.c:qjtt estb§ ¥i!T:iid&:£B`g:in:#6a.:I;:i:._i:v;:c:ji{g;`i.ii:d£¥:¥§g.g,:ie:fit:#a6i!i}£°i:rdfiqg£¥ifg,:.sf:a::b:a:r§;#£+i;i:tr8§'!:3i]#g¥:i i;d'e±`fendi¢iafo. :::eiie:::ae::d'e!f;?!iaei;::;:e!o;:::s:i:i;;i;;a:oE:;ge!noig:;gt.!ii6:::ntid::di£:i:::;2::.nie3:c:!6:!i::3::u#esei-pli:iij:ui,ce;§,iii!i #{€iit=Sjfiig:g;,;i;;;s-;.r`=.I;--pa`n-i;=i`=t-'praT;Ti;~g-ij;in-ii5faTa`s--`-dc-:puj-iie-a.yperso"rs``eo.-rijdefi-tith'dde'gerfe`r.a ¢ <.£¢:g;'`{i;¥defe?i:;;&;aEfa3gg::/a#c#ijQ%£:#f:e;:§;:##::±Ze!:/i:`,`,i:`;6;:,#flsa.€`,:a.:ja%€°£I;big/a;`o¥i£ ',8oni#i#s°jhds:%¥jeunrt:tadd€i:#eesj}[g:6#ga3eaps:jarp::eb¥ce[n6t;!,:-E£%T8afi=aL:#£:a.Pdr-lagaudrko;1(4)Fueraas ;&i;ii8::;:d::d:1j¥g:ivigg:i°::*isE;gfin8:§[§s:g;§G:yifeG#£gc:;a:;I::£;i,o:;;¥o€p8;;ii;;#e3£s£;;:a:cST#i:' I.f endl-cnte Qh-e,i 'po'i+Refoluci6n MS; N° 225/16-. se{`QT€6, q.enqo :4.e`.la DIREcdery :RE?Bggrs.EEb5#Lsj5EE%#DEPpi.8EfTT€¥A?grgF Que± den.tro.'¢€ !'QS o`tjjetlv®s asigna.dogi a la``thenci®na.da.: ffi£ CONTROL DE INHELERIO-;`DESFquRIDAD: uV,ER>SIE)AD:. |tplaprgngdaidr"4ei-olitica§ 9EMZA -JGAB#MSEG liz-,...I .'! §ECRETARIA 0E DESPAcffo GENER;L
 9. 9. •!&gi!!: DEc:REToNT-'2174 `;::ni#;f;:nie¥;g;£:g]g:Fgi}fi¥`8¥;RE#¥:¥!¥::;#ci£¥;,:.g£¥d9t;.b€QF:S!-;.`.i.:H?g[,%::`S`.d};`§':a;Le%6i:L3;,Sng`¥i MINISTERIO DE SEGURIDAD .Lffg€£:loo.`ddes'i%;a;:og:a'aFo";eanS;:=¥¥rg:ei3afi:sa`a;He'`ta:t£§:I:;gc:.ae;Bdu:en#n?:8¥.§`.j'ud;:'if|if4V:§;a?X;~±q#`% `®urA).' l`as Ftig.fzis :`Pg.TILejaLes y``Ldet. SegutriJd§d .€.n `el actlfitexfo I-mt3-iaii.al.', a-utlaM'esa./'deTra`baj,oL`cQi}s`€n§ui6!.erit`erf05.p,?[a`T¢r!',abQld`a)-a.~.dSi,i.. aplichdos'.:y ;la`§: Lf5rmas...ds" ar`!i.c:!a.oJ6n '£Qgiv .gl .£6sjo: ?6-np£ ``'Q-`r3ti'-¢isfu`O§ ihTe..rv`j`fii?:h[;+a. ipves',fi8peLbuscariao judie.ia7,,.de:§`de.'tln~a`i^p&.spe6Iha.rfe't3erecho§`ripmanQ§,`yBn-#at`oular-dBsqe. a,ue1?SP~BSE€REIARiApF!`4S{JNT®sJURinlc®s`^na,rfeffia'd6iairiibri QueJa.suscripta'escQ.mpetentopanLPLrrfeta.dy.,dg:let.prese.iitpiusquaa+en''i `deMini+streridsJ{`.(t..p;i992}.~ 'PO[,cllo., L,A M.INIS'TRA DE{ SE6thl`bAD: i.6:`c;,gfiig!Gi qua,Persp. del` d`ri`idLil ii]v~e§tiin.di6n do uab`9.rflo "E„OOIA. REisvEbvE;¥ §§y{o§cIT#[r§*#;¥3#g#e;i;§¢i;e:;t;uog§jc;o#§E|j:¥£;R§:E:¥dTcgcu;§~&;aagDa;,ff{§:re§es#joff:+z:Din:; ANEX® prec.itade, 8£L%ife£-i.hNsi?¥*&:eat:p¥edi%.t:gjj:Q;#aiE5aDVE#ia4€E£ y..aL Di`r'¢etof Nacfonal` 'de la POLLS.fAI ®B `SF.dgiv'l¢lb . Bfayi:;a::at¥o;#L{:gj)6.::€#oisigc:t%ni;:recj§£':i§::':;;a: Ia .p.r?§'e.nt.e Resolt`e.i6TE. CJT-URA* NAVAL ARGENTINA IARIA_. p.qu a.i].c, ,§p un`Lp.Iazo in AR6ENTlryA`ai.D.iree.t`ey`Na:oioml`d,ql8 :Cranc'£;'`£.eat:::£P£Pd`|8foa8;a:n,:a-%::,g:'::^d'g` NO-2018- #76.GDiinA_,GAB#MSEG pigina 9 de 39 H±S O®HE'HJ2hi rm+|flR I ,A NIEVA §EcnETAf`lA oE oEspACHo GENERAL
 10. 10. #¥¥. J-EX-2018-03969051-GDEMZA-RESRENIGENERAI.#MSEG DECTTongN,=2£74 aAI#'e%t:?I;|%-uj¥ab::i;:5!aaifa£P:t!jfgg,:£¢;VTg::;.:-Sdri!€t:`#:,=:#gig6sf#i¥:¥3inDin%-§Efap"eRrv¥g%-tBiE-§ii;#a°d%; M%8##EMEEGNUDR?a§;jefgo:"[6S`+rmc€d;utich`t°§efirit9ivdi6iron`es-ri!:edi.sG;.=de:.'m.de*ap+vig|enj`a]s.4emujejeTs£'ft€Htigrfldei r .,_'.,I :-,..,..`-.T `?..I ``L_,,,. ;::;:;,:.`:::i,-:;:.:li:`:I:i?;:`i;;,`.:;-::.,.:`: NO-2018-03970276-GDEMZA-JGAB#MSEG pagina lo de 39 I _ --....` ,il `di SECRETARIA DE DE8PACH0 GENERAL
 11. 11. ::`:.,`;:;:.::;..:;:i...: 1a`s F`ine,rzas' ,P de`.Seguri •t I',nve,s :.d p-.ar,a, 1a. `de,' F.-erfu,€i di``o:s' e`n .e`l,1.ugar he.cho b|re,cc`hip¢e``.,Ej6tuEi6nda`P6lrtlcas`dd.GE`aeTo,ychyefErdad~ Min.is~fej!od6Sagarlqadge:la`NIcl6n. Hi:±oifei726r5,874i.#Frs-Ep.Ff¥jp.E}.wgivs.G J!#in3 l'd§29 . NO-2018-03970276-GI)EMZA-JGAB#MSEG pagina 11 de 39 DErs ®®pH£EL CIA NIEVA §EORETARIA DE DEtpACH0 GENEf`4l
 12. 12. 2 fl 7 4 ZREXO EX-2018-03969051-GDEZA-MEsj±CENERAI.#MSEG •.drj; ts`ocLnd6`n iiarQ ia-i Fdcrini``-pp.1T6ii`rs'6:*`'*¥trj«p`ap iq;iti¥jS.fija±j6n-g!'.F9p`ici.¢O`¥+apt.I:iterdefb€sh¢ GOBIERIlo DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD REri]ilE55ri rs ENI>AMrfu,TAdl@ry A .push t^n,art+A-` u i AJ}S€ R 'pTA 2. O]Iun7OS: t}F! `ndr .Gain EN LA, ,INidrs:riGac-|6N'i :pE- rm4Ichios .EN H.,ife¢-in' PFE.iHngHO`+ 3, ,Ap'j;dfa€16N. 4:. ,.cON`cEiros fbts-I£Q'§. '5.,~ELirdicrfeiop:oil?cFRExp%:ip.8gGri¥LThfrH*-qL&NLu3`gR.:p¥E' `H::xpi;:n#£E#a:;:6!nh:fgni:;:rde£:pen:c°£fdecuulqul"f„, I cL..Adicula-cl6h. fiutciohal` d,9{g#:ien'figo%:-:u€et}#5¥€a¥;S?ug..&n8teinfroa`ntodQd`e,idQnfqfijcir :i.: EL.; edie-ffiQT .oorlD` ?riistimp^ `f)iaca !la^ .'feTt^§rpr¥t5?@ri aa :b.: :vidle.fro.ia'+ tfFi:g;¥°;:i::ass;n:;e;i;¥°{t:S:§#£:nolhgivdei,hecho` 6...:gggEE-E;"inEEENL£,OEL LDUEGAngR I;FERCHE8 poilcjAIEs -y `nE a. Llegadr.`.gl tug?.I. ae,r±uq¢ti`o` b.E:iHun£::§=d;I:u£`¥##:Ee#g'ffini%rt;grftutpo. ` <£. ;E£,::trmrip::toy epT;ai:#:L6g#[*!.#n¢Q:ti:#?:EdLr;g§j]8hncth" 7, MOSrio' DF.`zi.qA. DE3:pREVENc]@M a: m`pDEros I]E HsfADb DEwirmcifel6.N ##D:A€D£Drtyri£,ffi6ts:"8pgr¥His*`vEEfi#§[6pNo+DIE.#E~#§]^t¥bi%g :ffc,:N:V:8EcnETAFilA DE DEspACJlo aEWERAl `}`{'...`:''-':.rT_i
 13. 13. ¢H,« DECRETo N° :+ GOBIERNO DE MENDOZA Zuuso Ex-2olg&3,?ci`3?{5,.}p-unTRIzr=Tfijpeq5!=Tytigr"S`M§ I.,Invia!aci6T(dst.jri`1±idius,.§n.i,I,iiti;aF¢.Ib.*i)!., MINISIERIO DE SEGURIDAD ?.,,.£,.:.-i:7,: i.1 a.I.-?,¢i •rfp=.1&J;,:-; .:prfekrf'!'rifl. IIap pcappa.i rii;. histr; 'i,etswiute;i iNaBish!,¥.t-enel`mrco[de+?1?s<`a'iscus~`xpnes..g!ng€i ;pQtrqr;giv#faL`. Fl 14 *e N<Pviitirfe-fe. He` 20'L2r eLriondfabfe .dongre do aob'o,ilo- A th rdrfuDO€A; ;`a`ngp§b tdfz; fe:, trNas4rdn-.sane`iond, BL:LLexT N° 26:7.9:L que in,di6ba ..elf; .ifeulg+ i$9.? rde! se`§dfiEe` rty.ewqur .d¢` H Nac-tori! £`ati: eiinhar la. posibflfrad. de redape^¢-n, #E; F?has. a .iifefi` as.e§jria: a...rna ITfujeTs~=Erdo esta, sun `as.cerdien!e., aes§,?'nd±a.!'g§' I,es.qifee;,: ex: `¢6tryug2 '.a `,:p'eEsona J,con b` `qden .ngntienei o`^:fry I.ugivfenip6'+ uin` fela`ci6n.ae .pareja, It]ed~farg: q,tpo „co.n!whrencin' :i+rixpisp 1?)3 PQf ,-pkeer cbdisfa, .odin .Ta,ch£, iteb+chso. .de r,g6`pewh `g :h i8'ri6atqcTi6n s-efufal 'idenrfua.dde.,ge'rfeto.{o`=!su.e,xpres>Sn,(inc~isgJ)9}t`£unaftyujFr!crfudo..eJhech`d`t,Sea: peFp.efro~d-a .par m` l`x2nth[§ y `Ir)edhle V#teng`S, de. g6-I`-e'rt]; (asia ,Ll.a) =y. a..qtiienf imtarei .ct!n' `cl pr`opdsfro .dc .q,q*-ar si]frinde~froca uta.;'p`dsona Con h ,qua.|se marit..ie`po. q lie *!i]in!endo Lrfu refacfih .ed `:bs rmqs.: a:eL- ,ins.ts02 i`" apiehop.rfe`hte` ifeifefohadb,4 •PLo?'`is.rfc!id€.I.-F~Qder.qrfu*cgraLr~cabg.desfa,p-a£-dr&eltThho:tl8[`Trib.un`al,Opel`cnrlb. .cjimingl: Nog '.`w6b-6r,. ravier-`CfauTidro. §/ hom{carty €g,frprdq po.r a:rEvds*. :(.,.:',`)" i]e+ 23 .¢e j±gos!.a hde. $2Q|2,,I hi±Lifepm :Pb.I. p~rindeth `vgz ul-`fijniic-ire. a.oing' "E_ piu`er.ys `d.g nim, Tliuj€r - p `d,a .`!ina iperapna.` `e`q.tT -flentia4l@:.feinehri'3- ejecul~da tpoE. ul thi.6ri `£rf mz6ri ide' ,`g6he'r@`.;. A§iini§nto`` iG' f§`e~oh-Q§9L, e.I :cqntgxt.Q. <Sqc`i`Q€:tiJ.qu.I Par cl ,qv6 ;sc- pr.Qdue.qu '.es,Los. .83g.¢!n?Tgs ¥ fiindinentct eJ .enetiade nDrfmtiy.o cpnsiaet?.ii.do: .|9 e§utle.¢`raa:`prLfa:`£.onyeno`isp,:Jpief`aque,i;`€grifri`fa.P,-¢;,¢be.di9:Saneforfur.?TErradE.`ar`LL Avich!ngfa` icp¢tr+; 18'? Mvteres;` J2br, .Stt ¢anSE .el JLizgaa¢ -p.ate iequr`.j;Ln to crife`lfd.e [ngmi€€jS_n.. +`N,-d± 17,` :£ndi,i6; ,€`i. a `ai: r`ap'tz6`h -de. :.2oi3, iT.*t`tho[ 'flju6` ,qu ,aisi¢. `6.I. •p'ri}ce.§am£-nto .con .Prisi6n p.r.civ,e.ndva tiara, iiri`hoxppig 'ri.qife.add dd habef ri;fad6.-.'a. su..,. pa[€ja.-,d.brisidcfan8o `que . §e tuip.prfQron, ke condig_fone§ .a? vriQ-leneb de .€6hor6:,p-aft €i]cVAdr[ el.£ca§o eqtwh fr!gira/ a,e.femshio; A. '§`u v6z+ ianto .h riofro+tivp. :mte"c.inpar* qu ,.J€rg.rq}iq; colis.tn+ucfomL eomo ifa/ ¢givprij:rrnw.,§.obpe ky `gfrrIr£Tife`n 'de` {odr-i fas- .ifermst ``de .disofiniLialeien §.onun be m¥jer(GFDAW), .is ,towen.g.E!p! lute_pri?I:x:gn?- p.ara. .`giv`veniri zsaininhar y `e ma!d.icar.i EL violenein CbinQ? q*..`intijeres' (eonoc~m co`fno §Qn.vgngi¢Ln de,..Be.tein do Par£}; a.t]mb'` EE pagina 13 de 39 `"[ 5r=-....,...+ Fufi[- SECREIAfllA 0E I)ESPAC#0 6ENEfl4L
 14. 14. ANEXO Ex-2Oi`fu-{9.3;996ptpoco5Siffi`E#zia=afisfiREmanRs`maa¥G ri,`IilL!f-sti.qa€i9,mds-fen.Iiej9'g-S¢l!:€!llgFH:S.'l`1`Ct9."' GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD 1given`6fori`di tryy NO .v26fz9is ,in.p.rfucri -Oi .Nae,ie`ngl[-ycti,paTIS.uTfa`FpaT:a,.6|ped.Or.Ejc`§rty-§. dtecta§ •D€sd6 >k;i: difcfentos', a`inb!t`ds) min'in['inic± '+5e, :ife.fiQtr .rgo`rizap '.t9ti.dfty_tp.s! a~.,in;figq.r, fL] ,'jfag§bt.¢p :fa ¥fotcj!cTfa, corty'd--ie. a/lban/a b.Bn.a/ a:GQh`ewho a-€Ofc!.nps: y,*¢`p.r`evcndti.6n:i:a?t.;~B ifetehcfai:L`c.6thisidA de fejnie`.ifes.. ,Ep dsRI nia`rg`o* y.en `cQninLd apn :g.qus pe+.Iflie`?§+ ji¢tilS?`g cch pets,-fieetjva: de: is.Eiiero oi#ni.adals? hao.h este niEfro` obje(iin.1 ,el: •Mndis$grib-. :.de .S€grieife`a: ¢c: :fa. ty8jSn:+ ..aj tqu`v{S idgi fa tsbsol?ci6n, N.89<49;20`l`2. ,i .pfori6¢i6 p6r: p;inLein- ry.ez 'fa ic.on[orneQ<deJ de . qp'a,. Mp§aj 6e.:`rfebbri inte_rdS.¢iplap8tin.`. coLn. ,cl obpetfro de; ^adecunf log prQccafroientos. 'fie inferve-n6rrin de 15s: F»e'Izms. '.I.§fo.Lqies y ¢E . 8,cg`;richd Fedcrdies .a..lps TEis,,ahg§ `€s^faqth.r`S.i de` §`fiti.ciicfaty r..sgivto. Jife h§ ;defe¢hes. fi-umn.QS pa" h.inres:I-inQifen+.dg`tkls ea§Qs d,Ei`v*!enc.in.rd? g-?i`e.ro ?.n`. s-vs :d.iv'crs.as rianife-s-tac+rdn'c.S try,, eh ,pnh'Jiedih 3h' -kis3 ba.§.os, `de mu.er{es .violent-5s;. d€; .'` cqlquc:xp?.. IA:.`-Gi.L!,d`lleAe!il.hc`16ii:pb[ldld'sFueFidse:9o(iGia(4S.*rdu.SG`g}Irirdidltderales,pal.il`,lit; lh.irdsriga.ci6n:d;.fe..nli6I`}dios`'ie„Irgl..tM8a¥d.e!I1'i^gIIgzgo'Su&un.xdbELSa:`chl4+ifeap;;groSg 2Oi3; `y. haste '€i2 dfa` d: ii-ey.^fuc .i]`pheathi, xpr fas`, .FueT3B§ p.01ieriJe§ ,`y de `s.eg`grdad- F6der?lest `pap ,{`odrs fa§ niue,rfes-, vifenrtas` .q6f lpuieE6s .pc`o=co'ida§'+`c-n :el :ambiib,t@3r 1£. Chirfed .A`itfronia, -de. TButn^Qs, ,Aire3`` Lilc`g¢, `de`; cua`tro. aiios j]g `inple`Iqenlacfro, bs prd€£dinppt`os' €`?tjpd'Laeras~ en b .Ciula .si.giveh .£isund .racono6i@os. .coma. +tha ficrndp'ID ;fundqugntalL S-{n y`. p_ri.'crfeo prrg th ffiic.rvgiv.ar@h.,:§p esto 'i.lyd` ds.fi6'cF`6`§.`a `tiaiv.e's. Tde h prcv`en-6ifh; fe.s'giar~do..y.i pin`ra, :tetturas del` .-ri!gat de`L ha-cho~ejjp pa_rspeo.tfya^,¢9.gLihe!.o. I.ugin der .cherfeiom.db. ,j]irfed6 ,de injile:ri`¢utacjan .,de h /Sories.penifente` 6,Lib, ,el., t4histeTio. .dat ;S'egujdad `4.e .ha N?cife^n` a` tr?v`6s de=.ia +b'ife€¢i6n`` .di` Ej€cdc-ri'h `'de. I-oliife.fls 'de .G6nera. `y` Div`ef§^rfu8, co`nv`oc&` :^o` un.a. `ndougL .`Mdso ;dc irabajd , cht¢.tdse¥,linirfa..: peto >ha , Tcv.isi6n y~,-p,rro.fuodfaofed: de. fry?i p?¥tryelfos Esi`?bledi`d.os{.a`iii rc§fa` wh`orfuativa. sc tcaiin[ed .dos. Mtsas ,pe.- :Tratia|joi' dr. hs cunles. '`part.ie]mrt,?; Iref€reqieE de,: ky D`dy:¥tope.g`.d.a Medfein` peEa! y ?qife.Iig#a` .`dy fas`, €rty`ro ..Fcefz£§'! de~ 'S!dirihaLdi E€derafeszf rijiteseitd`rife§. '.de,. fa LJnfraa: lp.iscaL, E`specqukyrfu ^e-d, Vfo.Tepc:h €onip [ts ;M.uja[g? (I/FAEM`) dsf usferig :F~dt7peo. Fisc.31 rfe ia '-Nafr'i6if, mfeinbTos: 'd&, h oficina 'de :MTj-e.r. :de la .thrte Sv.predigr ..:de .Jutt#in de .ja. Ntsc<rfu, miemdros`. ael .£ousojo` tNac-iSnal de `la5`.Meg.gha5, ,!e.fe.Tent,qs] d€ ,in .ULqidad. ¢`e -Regis.lid,
 15. 15. Sesp*. GOBIERNO DE MENDOZA j-OEx-.2018-0396905i-COEMZA-REsaFNTGREEur#MSEG givdea:`cac]L6njifa..tisFdftje&.Ppli!ia``lei:yderfuid]'dp@q. `1ailn.$6st.igi:.16h'de`Pon`id!&`o5Ltn`cllngof`&!]i.c.ei{q MINISTERIO DE SEGURIDAD `pra,Sapiim 'da ti jjftidya;..A.¢t.6.nom. '&rgewhp,I. `de` Afiff:ajrofo.gtryt .`Fpr.B.ast,, " •de' Bbeifo `Jifeza~§' i'd8', b. `A!!iggn.tina .`(4xp'#| :'y `rfemtlr.os de;:b .i!`peue.S a9f,'.b `dfe€tqsr#jt`-`di rfutasidL2s. mE.gas..tde tra`tii DEcxpToquNo-9EL?4 F8aitlimfa dife€.itv+os, ^I,S€aLT^ O1 `dg ®biernD Ad6`ririsi de`LbsL Sn.rfeEteeuEiSfi`. de. P`6tffieds ai ;Cfnap, 5e, {.edlfar6a nd.in2ao.ions.5 S .g§fa :Gufi``a ..paTtif+i¢¢ tes- i` :Jiriea-rtifeutos" e§tifrTb-d6.s,. .ert' all givldrb do 'Pro'fifeoki. hath6amcrhap.gt..c¢kyiF,dp givr ONu Mtijene-s' `y ;'cr A!tq. ConS,ionga6, farm los Depec.bo.s ,.Hdr-i+p6s. d6. "a`¢.ro~~tie.s.` uhuin§..jd,flo.giver.pBTq_Ari€'rfea-Ceh'tia_i `2±±±4±j§±±!E:±±an!sgsSfs4g!gr£EEEb4!£!B!9±Ehi .Ej±EijGARI).m`HEeLHQ` `pre§enie -Gth .€€rd`.El obtstivo.:de b inpa[iip ,ffigftp:ie`n@'§, deL acc'fon j=onseus,vacc`'fon`couseusuados-I.a pr.riir. de b givplem.enla-c`i6h, rfe. to.s. prapedgrento`s-tle¢an.eeid-os ® fa.. misnin, p'dr:iarfc ap- bs I.ucms }olisiates yi ,`d?. §:e_giJlie¢ .F.6,a,9mtss. a iris Fuer2as 'P,Qfi.qSle§ p.p,¥$9'iA`t3-i,,`coneiprtyp6shtdo&enehprfuti±berfuHirfe.nta,;oniquej!eianthcoffi,peiid±r Sto§.rfecin.s..con...pe.tspee'ee'frfe`,SSfiofo`.i}dr'ifenap,39`di6.'firs-asp.-nmin`jng`ic.Jn,`p^ti: 'frinpF..heqtiin`eti.:thye:'aqg!u.QFojiirainife3tgivr-`h`"ett-§viotaiiu5-'uri`a:``rfu#r-:yi •`th :qperma cqteggT.-Lza6.i6n dilth£Cj`q e.,omo~T.,un .fe`quib-a.ib.. S{ tiieh'.paia-` .fa. tin,ves`i,ie6o'ieri. :a¢ iifea. '.]uuclte. givSfepdy.' -faTi fesfona5 qiio. ."ed'9n 9r.od,u6.ng6'cn`§uchermi'pon&plu-tnizanzffitdefro§,.dg.i"bajpt`d`rfgrefite§`.en.`ffiin¢'rdita+e,I: 96ine}o:pekpgregiv!.u`otiie`spe`cjfpth-¢`^ael<,estiffla~s.tondic+i.¢pessoa¢,€uliifele§ qur¥,¢eai.ro,ag,.!as;.6iial6sse`'prodiicen:-io.s,iiimci*i05..su¢l€ii`dtrr.,Iusi.I.o`5.:oil :h.a.c^ngfap€.de::lasjry.i.eth5.;y.`¢`T!`'6iiii!gaf.ail,bec[bo`E§fo`§`.`r€5ffistileten JarffiEzap,. :qu '6apf€ffti§`i .ni£`§ ial"llp.i. Sq`¢e: :€|' indiviaualL.. e`; th.topl?.tadg.§ ctin` rferi;rfectiva, ;d¢ 'g6ue.fry. dgsuB la pfinxpra .in`te`lyopoi6h` aft ci pro'c.e.§o ,a.€ inve.§figacidi.. Pe,.:esla.'`foma,Ss/as`:hvestis?aafe§/ash.pa-rgode±'h!p.esq.drch'caso.a.tcleI]}¥.`§r`iap`ds "j€!e.s.a¢ers6msroon`ifentRAd:42„gi.nerofepe-rfuQ.id9be,ra*.incorporaT;pquiosd:i chsemc#n €.on peTsp.ccigiva aa g€xprQ`:gu¢- c,Qnfroife-n a b pe5rer-raf Qvalp<c-fen d€li •rfemisidis; .|€Iifepdo -en ai`-eri'fa, giv¢' cl [o|de ~hs `F`aptes).PdlSfales`|y, .de',§§g*.#d €Jg fty'aadirial.Jp'm.b!pe.s?eya`6,-¢p;:¢.Ic-s,gr.,[ao..d31:bigF.r`de}.hechoilain":in!esifapqfi*
 16. 16. jnuue EX-2°L!t5'[°++?q9}9,hfti£€i@i,TppraF#F&-faxpfoREi§E!JERE#FELE6 I;`itiy'c5ilaa}?:{de,r`€ii`ic:i!th:§.4IipJ,'lSga..r-...Tts.IffQeh'9. GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD en `§st.giv.a.fe§'ciel.ifife6,s7 intth6io^rfutss`. !1jrehsesy .fro.a.rpout.Q -ng `fro.ini5ti-vi5/.,iifenfecn`mcin..act.der,c,ckys'hvyrnr!p^s,. 2`..,. tsbb-te,ceF in :me`fe§ `pTed§fu!!b' fe5] 3ah'Q; d!eberfu' :efi+`c,ngrr fas ,E.uQrzas`. `Poie,ks :y•de. nu"S,q.ql,I i-dy,¥q ga§=dl?in O"tai da:GQarom 'ie,peidgrD`9!,. dE. us ,aec'i6ifes: tirfus- :i.?ggiv?`g c[i 6.1' Jilgiv-+deL `-pe`6ife; ,sin: p.6Srfefo `.do:. fas` `irtringin: dQ. '`bs ¢autorija+d'q5 Ja> Cargo: ¢E,~ E t irygstjgac36ii jqufe:.€|. •3. Eraporp.fora" :.in.vest)un¢gTesta`s iyHuxp-its. ae` `L` tiistiedera.iwha. fejfatri5in Td`tl y Eirfutk2a, -,p.ara.-..qfaapzir ungL inresiisa§Fgiv e`Sie+Erg g`^ de,c#g ,d€ casps `de .in;Iarfe§..`.dc inijcres,..j] `p.crsoms con jdefi(.ti.ad a?,' g8iiqu fens.fro. :E§toGu.ri-`de.'..a.etua.ct6rfL,seL:`compeqsde`pa`u`ta.§.ddfmiaas:par@r.§l`.a.qeftyn?i,a.e`la-s`:fitl`ef22is- P9]ieinfes .y idc .Scg!]iidad en` d'asa .del.hamzgQ d6l icaaivor. de: qua. i"j¢r a ee ;iim` Lipeisona`,.¢.oniidentrid`.Lde£~6neTpffpxpxpo,. 'Ld± €pn-aieianp;`. .:a_n h& qg`¢ :§e a,ni:u`gn:tya `61. IfS}r dcl .1`echo` ..db-n cucDla. de th§. `6`dyecfefBtidas. 'cch lag. .quJe §ue'kn preseirtyrse. e§l.e ;!bo` bg` didtQs. ,y. xpor. b ia€le- perfetrfan ;Hentieear, y relev`ar;in.dfoig,s aifes. givfa 'hi.peg(i-fror. investfiiaci6n` ju.diedi' I?`i ,pEgsgL{e i;i!h bli.€seapa: s6ife. `de. .ifefifirfenta§ .raonegptunks .y prict.Egg, qug bus€an cbnfribri' Er .ihejorar; todas+ bs drlar#iis .dcu inqssg?ci6n,. ? giv8g. at: .ki heoq}otarfen[.a?,pF.[apeQ}bra.d9,`geie`ro;€r!:bsprsgedrm`to'6.Pb.Isfales.'ck'el`hi..give a§|;he¢.S§`:y,:E`o,.rf.fo'.ftyto{.del-keyc6.rfuo*rfe@to,```'de{tbs:A,piei.ropesy.,j>ri:c`ifeap'S&!grkes que fo`givhan. .b `vifenein. `de ,£onm '€s rty!{`gies`.y. ¥oE;gfroni3;esfe tftyo de. -dcfro`s Ly.` c~ri h npchlraad a,n th iue.;§e`€8'eo-uuh.€ •Pbr`thngQ2.dk:Pasp`atqus.a.ei^`ep]incpfr'``e.h``el`p.roce`sdi*dc{'htes®cfro,€i-+£nrrQqt@,,. 4q ,.a.cr`c€ho's HLbirri6s Ly eb-n+ pe.isp.cedva .dc i;g¢'ifcro,. egqysfros .hercsc-indrtylestp,aia. ```ofr`e`cc[ garanths 'de`` no `re,victinfacfoh a .qLriQS`c5+: hrty`d]fan, rfeiinti§ cohi6fat§§ :;a.a;r tes; he.9fro§,. 3.`.AHB1€ACI8N PmzEL
 17. 17. qug.s6¢!t:illiiiiti:admit:inpe.!aiasLagdynoa,iqii6:4*rfullch'th.tlh!gacdd"Ecii®p del hapazgg, {§iepngiB s¢jeras, a` fo. q}!c dispgng&' rfu `a`i!Qrmd j`&ca[ }`las; `ndymas: prddesds Visenife Se+proQurq,girantiiriigivt.tixp:riiethfo~rfelafscena!del,falbzgQ.q!e:¢cifeifat-c`famr: qu .is ±g!*eftys:' iristakeiis ire i. fovestikycibp; `dy c!.' £riaefi chrfua,. se enctdffin deritrdL de h g¢iegoria;-ife `F:efiniai+io th ldsndrriiinos:£pxprsnd#9s¢eulra.rae iun rty.I tl026qu` 2.ConcRTds:.Bds±CLifea i, Crfuppe;gleyte` a, b§`. kin:i; cofipQrLmrfentas. yTacthndqac= coosinmii± ±o6ai. :.,.....,-.,., ::.,I::. "::=,:: .... :::.,..I.i-:.,.: ,..-.. "I ..,.`l..,-..i,:;:,,,.::.::::.::,.:: :I ,.:l`,.:.I-,;:.-.,.:i.,.:i .,..,.-..:.::`.*::,l.::!,,:..:...::: -`::....., :,`..:``,`:.:. i.:,, . qtri± st. hap9 sobe a ain±nap6iri si5xLizithutmiea. ife fas per!;Ou9s # .ane> ;pnflgrri forrm± der.``ge± us in ;r6i]±gpgivQ y. !qqupsqElito ns Ctialee-,constharep: `PQthg.fees!ng!uthpiquaciade§,sabirlis:ens!ia,.pfangisimtS|±ds+ndffimit6S institifefohale5,. asi +coma. dr ed2i3ihffid* ffiivld`ril .Histdrieamqutet .e5ia¢ fehoiatry .se 'unrtyf:e§16.g)aL `i6iinife¢ ±eraom¢cgs; estab!e¢cnao iri Sl+pfaina¢rand hamBfegivwh`farfui .2. ESTEriEoi`Iho;` pE :¢pDmoi s6fr, ftieas `sinplifoachs pespcc!9i.rfe ,:car- §ond. a deberiariros' seigivuiqpe§, y.qii`j;rei :Lbp}qrtyd.fcomo base` h difer€rfe sexpL `A pay(in de` c»a§ Vt s6ciedthfro csia6tecichqg cspaEfos y roles ae.cana FTEREHBFF|ELIERE±ELTiHREHEE rfu 4qu6cgudy wh 3,. i]ERSPFCTL!IA Drty GENERoaeso un cat9gofa dr )ranifeii 4d6: ri5§fudr `
 18. 18. -:-Ei¥:;? GOBIERNO DE MENDOZA jan-Ex-2ol8dpai#§E3£.=ify-n5pAngzpqu-"ngREOREREgESTp{Bffl#`grG .hln¥Esti:pci6nd:>r.cflii6i`dio;jm+¢l,'hagJr.1delqEeh`9 MINISTERIO DE SEGURIDAD s`uhordLina~cSm `ideJ ng.€i!g`ro+ f8^usS'.inp; iachtidue`s` d6£€ g&'netor±d@idc.pics. *.s'!c .)g Card,cto!..Tpt:iirai;dQ qsg3` §berri$9; h •prasic'ndtmE ra &e§igitalad ,.de a •:I::Lt°£;::§nJpe':°¥j;:a;a;i:0:¥=t;:I. -E DECREToffiN:<8fl74 iAia'YA /I ^±s,=R,F1_A. Egivniea&Eing^ para..Jabefder`ng xpre§; y' inujo.rag. a`§i cquldqa .de ,`ra!.9 y }4try:ga::i':A;pD::LQ£E?e:::SLe8¥.''Z.::;y':Fat:1,:.``:4o3n`:i6¥:;gad::;86dn¢::.:I- tya,¢Sp„ .S,g :enf.i6p.d,9. .cind j rifetttmd ida $6;de`[Q-r`f(«.-) a tp!.' vfye.ngia ..in.tEng. .g.7 indivi.duel ..¢e`i` ,g€p€ipt. LS.I. ;c.o|i.!g ;a4d?..,piisg*: E£ ;ieric`i;. h. .®inl Siea¢. c`qrfes.b6.nde:r` a, jid` c`dri el §8ko as.jgfiadb` ai momEbtg^` de:i mcini€ni,o,.chQtjLtjie.rid6. fa .vi,yenc.~in -pe.I.§q!is!,`` ¢.cL t.€.vSpp, :t3.§!:9 ..pngus frv6Tu.cfur. b. .ind`Lfica.c`j6u` ife' te: qpatie`n`cia a ]h,.fiiiici6`n ,.forpqu! a `qu,yes a`eT, 7ng,dfos~` ^L5€-ap.qddsfeds; ..q`uin'ulgFds .' - . g`.dc. i]tra .g`9gle.. §i.6rip:re ^'qdc, eui Sea.1fo`ramffi{c; ifs.eogflo. r?pib`ii'n ``ulinEig`v.c, ;oi'ras' €*pres-rob.e`§` de 'gan€xp; <cgpe fa. iggst'ppen~fa; `e|' mapd` ife habb`r. y tog. m~p{!p.Ie+a.i?:En &s`+ta' rini,ed;, ke ipergb`rias T:mus`` nggiv appeifas ,que./ .iiepc.n., LipaT +.ifen(idad Jd¢ g€nero dr:drfp`(a .a-I. g?pe.r6 q`(,e le .hal {,€Hcr asignddo` jdesdc. .a.u •nac.-rfehig.. En g'e.neral;. .£u ,cxpreg`jen- ao, g6.I),a.ro ....s.e^ cope§ponde` carl tafgle'i?` .[6n` ¢tl.tfurajpept<-a peEgngi?a. G+din..ti„rfe`rdinb.flith¢ `S:: vipLLFN.G.rA`€ONTm: IA MUJERipra..<vja'te.nci8 ;€ontra` h mujerJ;se= a§'rep{8 en- wh8` con¢ap£.'fen.` ¢rfura.I gue' q!o?g?.`., .may`or-.v?1oriq`ton ,rjcobl ,ii us wh-o`se.urtyo,. en>rqfagi6pgto,feineiifro.,:-y+ai..part'ir':de:-h.-¢.u.al`:.quaL,,peTSom'`ej`crc.€7eodc['.`.agtr6+ our, . Sb{§qSL -ky: LeyL 2¢:*.8.5` `(gnfou!a>. 4g.) s€| ?riifenrds =por tolenofa .`editfQ :n's' ]Tl`lde`rc§ rcouto toda #o"ti±t?, a.ccBi}; `u gm!s¥ngr^qpe dg manori< ..diree'la' .o¥ {indip;cfa„ {?qt§ `QA` e.I amb~ti®.s?ifel£'o ci]`ri6.?fi e[ phado.{ besach ?.n_ u¢g. :re,hci.gLm !d¢siBuli Lde`` `podett &fcotq; :su. ,Wife, lib,cgivd,, -diB``rdsd,-. chta.9idr~d,, .ftsifa.. :p.§ie`o.Fin.Qa,7 s+?ji`unL. ecdn@nrfea` `6` .prtinan`ai `c.oll]o`, a§i <,iambap. §qu. §eg`!ridaa` .uctsorfu` inc`1uyoudQ` 't}s: -`acc.fen.cs, peS.c'triads de§ife` ;di. Ei`fad6 6` -par sus;. a8chtes. 6'., FEN(C]DJo i'Tal c`omo fug de-r!niaofl` coprierLzo.tie:`h Ere-sGn!e` Gth de ac'tu2ic'Sp.,. sc eritie».dE par `fcrfeidfoha, aqu€has mucde.a.:de¥p3#j3Tcs= q.+pcr§q.na`§`qon`iferi`tidi'd; de €6ngr.a fc.m€iina.producida's` ch:.faas`n A-6:.B^6fi¢ro. I),ndo que-fas rQJa¢ique.s. ifet g§dero.s€'f. qquFftyn `sgcFtry}ent6rJii €arac-teristisandis(inin. tdei feiite.riie'.it§jrde: :julfamcDtc ¢it.'.h-,iri'fluncia dg lap?diqfopcs.$99ipe,Lripiin.leg.Lc»'.lds qbe-Se p`foth6.c-if` e.stc..tdyq de.Sfroche3} per-ki.qds' d6ben`se'ri:ritreifxp^tap`S.±! try.arfulga del 8fiQ``2012. •.pag3ngt NO-201 pigina 18 de 39 8ECRETARJA 11 a ,( a,' '], 11 .-,,I, OE DESPACHO GENERAL
 19. 19. •S¥!!? GOBIERNO DE MENDOZA ANrm Ex-2ol8a&:£,gE:.&5¢tfl:-pgriEZ?ng-#`p3@ENTtsffuengffi#ifpEG !I&.lh.qgr.ithc{tp.a:`F.9?Litci.di'Oi:cA.Si`ingr..dei.:hccm. MINISTERIO DE SEGURIDAD ride d 'indi{rdhaL' ;.Elf €qu.Scc.q,efl<cfa.I.`Tgsi£..dr© frofie§( >doichtas,dc-,Tn¢¢kes,Thqrfe,ds.iyii.u:ie.'j •`a~ent!d?arde;g-6rfero.Toderfuo~ '7, :Tndwi`s,i.[clj].IorfkAN`SEp.MI¢IDla: +sd . je-fs6ha`s` thv¢-5tis3 .,y/a +r¢n§.exuaky.§`,. |]{qvq9`ath: {tdeSaap Hf!`i'.I:I;gi u: RAgtip.6`* - h mue.rtry de yyo. inducha,. .¢`uafi.aa: .hi.cdfa.r.e`+fote-fiQiadi..g¢ncro.`<`.1ra.vidfu¢-a`dqfg§.p¢To.`quc-padecqnest.osi-cobctive.s gs ce.pseciionc..hijlg !}Sa.£:qdg.qa. d6`wioRIn6ksL.&te`,.i.tsjiofi'de'p`-a;:`th rcprnducc-fon`alg im. sisteitrfuf;ouifupL;`J§ac--fa>|`{pq,ly'ticQiy+{vqg.rib.m€q..e§tni¢'idfa.do:pr'rB.digisi6'n`t;inria.., ?`hp`e^. hondbrds;g rhu*[-es` e~xc:hi.yenre. 9ntre'_fo`s,g¢`,n`e.xp.st„E,§ia ¥-p`leBc`ri. 6o.rferiz& .desd,g ng8 `.c`chTd. :p`.ty `ie`ffipri.n+a ¥ +'pdr5i§t6 i:on iife ;5cfe ¢€.: €¥g'lusrQnE§.,s,orno fa. :ulieae.fen jcmpmng cF`t.to,,|i.p?!Sfe'85.it:`!6o-mb. thnisd.`£1forfuiivb..d¢ ,.supepaven.e.Sj,` €oh thL ei5tjip.aLiza¢rith=sqg&t:dy;€bn `.quq ;sejic .'¢?t.-.giveS§fii ftystffq¢fomteflc.6ino,.h ?rirpiniin€P.i x,` h I pet6tofin'£ien., Fh 7cowfcpe.coin b.. j¢?.qtkyd d.e gjip¢r?. d`? my.e.§ts,.y:p,uJie,r¢§...mp§_estl3.a.,ap.£ri,ri`s}iffiiehta`pa'ra:pres.nndf`vfofepd.inde#ibe"` ;`g..+pG`A;piDELHEenoi`iEs.rirefo`ij?rsi'co,.ep*€i:igivQs.e.-.pxpdujo.xp.acohte€in.i6,fito, -§qsfepifoi€de`;hit.e§i.I`¢6P`n`'c~ie-riltrw:a'¢rimnd:.con..a.I.`oife`iivo.rfe:esiablecen.§jap:€l rfus-m6. >se, hot ,§pxpg|aQ ,uri` iusiio;. :?u, ..pafufalezn` '6ifcthtsranoias y. rqw€ngs, intefyienc.n. Eh forth a.petslivaj .`¢§ p[ Thgar. .a:ordE ,pe.rs.oral pdicj=l`. ;deb`c hlc.rys!iir, `y? sea. ten 5`ti`.ral'id¢ '`pFe+;epcfoir to,in.o` dc; perio cop ,?1 pbj€i!vo. a? •r£-c-aiiar loi iud,;Qisis,. y./o`. ?k,in.6txps. trye`. J'pue`din. usgivr. .p dEvo[fa-F hs>. .c,*€`}nsL?`tichs .de-:to ntlJ cotifriao: 9! ESCENA. i)EL. .€R[iv]bN; P`a€ars` a. apTnogivfiaT.§e` .di' e.stti,.in-n'era .cuntidp in tintqu]ezo, cheus'ta.ndinsL-:y .dQ[a'£ierisrfea.s d± +fa p"eba Te.qu'rda an .el..'lvga`r^ di!l .fiQgllo`.perritdp§espccha[..4u-e``j;`n,cllu`grr§eh`n`£omqtSoqui:ilieilopeml., +ioc L.U.dAR I]EL;HA{mAzdeiEsmcie: -fiiieo..qua ,§g. QngLiFI`i[.a .bar fuethnde fa`. cSccha `d§} `c.dy?p flqngs . s`6` e.nirfentrefr fad`fafos, ;feieps re,u€topadq.s.t. ggp;. gl deuto,injv.esti,gadQ.€pon'piempto:;:?rn`g?¢±{l..uogp.,,.',aquas.bran-c-.a.s{i,14zds:eadr+te-rj vfhic,wh§g eke;:): .lil. PERsquAE 'PREVENTaR; .Se;. ifenoiriia as! .al personal..petiehF.due '.{-ohri r`614 primer coqJtacio` c.oh. `d`l` ftygar:del -h`ich-a y|' fat ,+it.tin`:.f S?.:-t!ala. rd.e[ F¢aliv.g,
 20. 20. RE2ro Ex-201£Soe3*?§ct9£cioln-pT?caEgifeFffifiaEayBREENSfflG Liflfe'rd?{pe/¢`5.de`kogivte{.disgL¥n;.i,I.`i,vEii€tE|b!cljo GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURloAD Sqs .q¢.iuacJ¢de§¥§`froffite§`L d6 fa ;de.p ¥tl;`b`qu`.9Eb q6j denl`9.:i9!!S.,trivesiiffi.: ;[2: ,tJfith.ap :€*.MjN,+;E±'!sT.+qA.';'! ESL ,TeJ ScohjLma; t€prcin.hados:t|ue`fit6rifen.Gen,ciihgr.ifei. 9!6`men'`95 .y/4, `ri?foids`, tit,ire [ip;a`fa !Jargivistari6f y/o i]€rjrQS p6jev!iv.q ¢e. t€66b* :Ea....'mt€tvehg`ie`n.id.e ti}S dflgrehtes. cs]?eeSai!§{q§' :j]epquqgri. ifty hs farac!QfEiieas ;dell l`ech6: ¥ tl qi¥ma ixpjiend§;a: ,<it;1 +regn±riinienfo rdc ra .:a`nQrfe-caanl cgrnpetgn(c :eri a co=d. ife ]givnqH§!S ,gsngqngivpfu: .pi;occso rdd investigaedin psicdr@gribepL, ri:itabspe::thndr` post TngtfeQ ,.indine€to {9 de+rfs: .dy F ewib¥di6n de. `froeRAs B§isq6gisps:awe.qua:pdirmia:;dapeir`unD:"y¢;rdcilQsiugraestquengcapba+ 1Qs vinqulos; qua. qsia]]lieia;:quris` ,ifisiis: fr§hgiv! deqch@b. 'ctc.) :[6hach§ pdF * un psie6qgo .aspct2arfefado, :.Su: otj}a!fi+a,.i::g ;c`q}pag' fa pepqrialideq y estacla ']n}lap)Ol ,`Qgl:`g`ijgio pe¢S i|xpmfpl6 flGishthueft* ±DgELpri±fain.ipEE2E. ~a."-arfloH.Iainteg!Idqrdde`ra_spersi".iq_a !'E:li persom| po`pefaLi ,y de, §ejp+}Sh`¢. :a6b~e.rs: .aafa'nti2if`-.er ies-afaid'd ` de, b; inrewidatl,.. ;I:#gy`e`l:e¥£ia¥te¥e#£a;::i;:s:u¥:a:+::0;faa:PdL:£gi£¥6:rt:a::` `veit+" dfr'e§{at. -£:`;b€£!:in.£:F!ade;nj:;ti::?"tdd°rmnento..ts/.ned.thsdesermad,peysd,th|,¥i b~.REsgucrdaritl..Iugar:dot,Jtall.d.ngg-aeg§ual`qu,}givt`!riFde-ri8I`thi`uiMaci6I kq p`res,eryaQi6ii :y!' ;res8ua~raot aellu|gfaf- d:i. h`.cqJq. .r§§ul.fa- :fiindrn`gp!a( .paTa. gpo kysi tea-poisa`ble,s d~c fa ,£givc§6gaqQh p'ua,¥fi' 'uevar `adthnre: al prcc.s6, .cQniiaQianadr: fat rmysr.+rcan.whdJ.a,e Jutifeies fe'Jes:in to`s ?vyeeri€cSrfe.q+log. B-grp,{€H§] ag¢htes feifeH]ts9t; ap §gg!}ripaa d6ber5ri fo'rfer. `;-rferfu§ `de >p-rgc.ay`q`roL.n .]ia.ra `e.vifa~ri b` 'intrQd`pc.9Sjl` ;d€
 21. 21. ¥!.`'u`.:`.;`:.I:`.c;;:..`:`..:::i`:'.:`'l::"',`::.:';:";::.:```,`.I.':.:.1..;`:,`,.`,.::,Pl.``::.i:u:,`.,"i:,:::;:.I:i.;'!:i.;.i; `'£i:#"aavacehria:En estg mreo se +eneQrfu ds auforigaaes jlidiofal?s= trfu fyiferilue diredtor Lzbr tb ife±±±_tTi5q± tl -rfudy 4]rty dEbff tffiEL pefo ch:prity be rfudecorfen pe; .qelrtyinqxp; ife:.ie§i6saspdfro3`,es6ri ;a]cdxp a:i per§o";prevem! qiip ;cndhi ts .epspqusaaeSad; ife ` grmngj*p ch :ide6§6 `§S!o, givrfedsorini y ' givi6res, `rfuidrrfudo5 par* ingresarza, crfu ur de ke €spapie¥`qng`I±s:,mpen*!aos y cqri+tag-aepraas ingivQ?S appfoiasdfon enurfeedis a dbrfuiaedfu: . a}. Tbdas 4s pcTSonasi.qtw2 iussen..a[b}gar d§LSeqhg7 tou6.givra ,de|inftydb 4S ifeiimacofrb;Preidsto'cITtlapanade'4ji};±Sd66crdr:. i +givizar riameltisd¥ ftpfris€€i6fl giv`Uaptips * ;nrdregenap !ngng5: €qingvife3..!i*inffi. • r crfuri[ qufdhads loon+pdt)srfuoas,i4&nsos` -#+%Tdegrndfro`dscabthprmavtsdetryutincfr
 22. 22. i-OEx-2018-3&9a39ue9{g€E±r,dipdRE.%¥ri:£=rs.a"grgr¥fi#:a%` iaiiiycsi.iIr,ich.int¥:cpicid`iqs¥R:crfpe7tkti`i`9¢hq GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD b}Nh' d?3.ar-abarflonad^os` 'oha.,ctQs Pelsbmfes` a -.el ng`rl:de] ifeaho. Frdfroky ;fa p6§fbijidrd ffe' 'dLi.¢. b-edes.i :dch§`qds.. I.tr €§te. s'€d`'tia`O,- §6 .ife.t¢ri DECRETO.~NO-2flrJ4 'FiL!m.CELIA £ae''„f!nta LAfl`RA¥4 anEr@l dq=6obtom ci^ zdr ,twBNO9ch =-a- p-arm.. ife`arcirul a.I . h`c61.id3ptr.giv`ri.§.g#~! #) `.i,I?Ta^r. 'ipdas..4`E§:;. gt€Vis'fohes pesffk'. mfe!' tiei!tr-@i y€ier ,per F¥ po¥ a.¢.ei?gthL d§i``tos..:bienes api.fer.8}iQs _qug t.pcife.p I,§€rv.T 9 +GLopfen.eF fudS'.fro r,§ob!e..q€`l`:heclio. deuifi.v6``,q-Lie •§8.Ifo.yo`s!te!,`pnprfe,afar,..:|S¢...§tifa.d`;ja:i.heuhe.ida,ida.q-;pe,,rfe4d.ii:pi[ii-i •;9:in:Lif:i¥tso::¥fe:iE:ffo!F¥i?:?:d¥:o!;:t:o::aT:;-;-;i:i:, Eg?elip`er§,o~pa!|?r€¥ept.or}`;,p.Qraqqo`,.dent*Q`deispo-§thiiindesrio§g'mon.fiqrfe-jra .es.cein.r '&:AiG!Fi'u`ded¢ilfiundon3IL +8 . oydha.¢.Si ag.I .togaf dol.i.he¢to r€qtiitm'`'9'Q ',fa flpife.aosrt.. dc :cfitetosl mctdaal68ieQ§J. .p.I.gas.Qs .cQli, pe`r§p.i.c!fvg de .flinero; .qua |xpmair'aH .trazar `b§ `p,rinerab. rfuchs d€`; ;thtertyrdfactirf`sobrelebeLnd.do:Jantce,par.p'drtedelpEfsohit`PRBVEproR.com6qe;,'.IQf` i,9¥nfro`s.ode ky. u.NII)ap :£&±A¢lNrirlcklGA`¥ EQuip®`,perien€Q`iente&,`a'hs7Fue-r2zis.! •rpoife`intes y `de,`Segrfu'dr- `, •`!.:..9.If:OfFir`dre?:Ing,:i.-dellle6fiidystN-€6hiapo`.a.jff.drd@``.¢p;i.dg.I`tiifelo`arvi.I-e££stg`n `j`<ndlF@o`s=:d,e'vlJ!``£t!tia:beg.ZnerQ` tA`Iiii.oao,¢6`ifngivEL±L`m'..¢€ngt§ab!e.c|€orit.og}g`5.qgiinlqm!€no.1ngprs.pcqurg€j, :l`e,c'tio.tyJa.`sthve.z¢.provenirracrfenes`.qqc.'ptrqda-n'..a-orfevaf.e.sferfe-afros.`Jde,:g§.rrcTbi.qi'¢` id€bep:n,„arfear.keed.leiiosdiacfuc'ton.quais`eentrfu6iari`j&t-!b.fithuncfln.-F§-tog,pthrty| .ti6` t6b§e.rv5hc'ri3n 'debedin `malife§e ,i.n. fa5' $gfara .ae ppvSFapb ..y en:` cpehrfer` a.`lrQ~ ih£6ndi:gTrfeife.fit. `quc se,adjint€ air`? ,ept§.aL i±E±!il?rn`acdil-irab-ti.stun.Dai.a:ib:ifrlerb'ral.a`Ci6tridelti-.i6Ichcl-a:.d¢€6ivng± Log fe.`chfeapst queden coi!nir :,en `ds.tintas< `i3.teas.tgnQ`Ia§ `que. +dan .c.ue`n(a';de siluncfo_iicsi ¢c` dscifea.edn `o vag[e.sin.e.§ pr5!vias ,g, ,.tis .ciiafes a.a.n 5Qmo.tidas his vict`ina-s po.I-,¢{: h`e.oltd. de. girt niife.te§. 6 j!efs6nd`§: ao'n .RIemm d6` .rg5ifei6 feinerfu6. Toirwh¢o , en.. a-udiitr fog .hic,ahieiro-a c.strywh`dgs`j en Gny&4gJp,;4f :Pi:o`/oc.a.`fo `te.. jinves`heqcfif ro .de "Ieries` v;idlgrila.a .dE,. nMi]al..es. :inLr `grftyfri+!.¢i`cxvit¢7n;ii.i.fi`di.p)i !t:nde .h§,.cifenits'{andia-s .nds` P.`tr3r,ds2,2 0276-GDEhzA-JGAB#MSEG pigina 22 de 39 •,.`.-````-,.. 8EonETARIA DE I]EspACHO 6ENEfiAL
 23. 23. DECRETON=-2fl74 REXO Ex-2Oi8Erfe3.&6B3,ous5ciei`grngBEL#Saam!EsepeREasEi#Agr6 la`Lln`{£3Ligr.f76h.de+'culicidi6S,?h€l,ifei'f.q6Tbe€liq GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD +este`: tipo;...de <vteisnE,fas.' qpe `^py§din nggar a `'6ulinimi Q`.!isdr,cfep:+.dr.s!!iSjidio,is^Q?n,€u`9.ntran:> •.I I;Q.sj ¢q§qs; a.E:.vfa,jen:g8. 4e.-€¢.ngla-.6n -cl ffilis`o?.de- ®are.fas: Q*: a?Feja§i.:S`c.g.n 29¢{hfa.leg,,,>6,hl9ifoie§t `pe-ffi3i •btth!..fa`rifl!ar`§€aporgQys?,igivTife.a-?.q¢a.ti:a.€dpt p`r.ng@o` c.pinch £( espa'c'io i]'`.ibfeo,`r;?a agr!§.fens.s §e.x.led 81quto.en €16§Fa`c~o +, fat.`v&: ri.b.ha` .rm d¢§€L6n66.'rdis 'd§rfut.vle[ififa:. `. Sitdre-ro-lies; de tieia_7 wQJri: .fue8. `a¢ icxpfata.cit;na£?n¢eL ig.bajq .+g §er,``¥fo§d Torzado§`, e§.clathd. stcrmuinb.ie. ,Qreklra'c;i6`n ,dij.¢rga.no.s,fi I- `§in`cieiies `.di,.prostfroi6n: .. €riinopes Gem.effiQ§ ei`:`6l.an'rco-us Ta.deti.~# urji+`s-.pare qjiene§. ol`. cpniral.:.fr .:Bin,er,Q#3.qu,gr¢tg.qgpri?!ri-#€zaf:Sd``j6de`r •i: Lag pafifiiifa5 con hs`,c`ha!e§ EL'.ndfr+ttein*igiv` Gpe``-de cone.xi6`p.. TOL¥+a.apgfue,,en.quc.ia-Td?riltohiefro:'de:€TsiaCwh,.,is:persorfeb``c@r.!o':us,.Ia-in€stheeiin rfe6.¢{:£p::hco.rpgpf`i2s'to§:.jiifeje,s.isij!Efemfe-i?ib`ee.§ae'eirfurfeh`o:E`b.ei`iuE§ec-<db6r^dr,¥` evam`cl..1ugarfu`i.hcch;i,Aldr.tcrpre.tapaesdquia..pe.Fppc.q`ya.a€`g6nc.ro;I,qscrftgiv`o-s`;cn7ldy.' -,,qve ,ds+!os oQuifer!, lds` inr-§bnd fro6lu.nd-di.a .eti 8: inv€§tigivoiin .ppdrin .tl,heqoinran is.u: `?Qo.fangr,part.][deglFtc.ir{in,q¥.fosqfe-;¢ifeiai'fu.dirch.c-hta=3edstoscbrii`fxto5.y.di:vi`dleneris :qit¢eudemp`habepe,'£9ngi.ifQ+.p!evSLmente`. [ds:: te¢S-,¢9 {ti,xpven-cisn ,y, to'do OB`O `t'rir+mie7 ?.b`befai. aup sE'`.aayuntc.-,ai .]a :catfa;, .s,q6r,g. '¥1 l[igar` del; 'hectry ;a.cpg.t5.p Lap'sagiva[ :§j-: esi&`6ri indiej6sT :dc esie ike `.dot •t:.oT"os a irigdo 'd`e,; daG ~cpenfa de` ke pogivfa§ £..pe,Lms-fati§ts< hue+ mo{fty:T'pir:€L hapfty .defetivo. -hag §igttos c`` indfros: que sot as,o€ian ?.+es.rf gr.Q lay? t!ap.h`¢~d`efe!-qu{ .nneha-a vece.s`. §6n `:eous6cberfeb dG id:as `}/a efroo~®.nes ..,.cazm` Ja .:`haF jabh,'. ode, ve`ngrnz?; a: ¢espreQb , aqu: a£~Lo.te?.fiari a: a. c'u9sii5n qLri: a.faife. a.the.``[azb`des+de {g€neto..` LPQr`-to.I ¥:,Sieisphe:::a:tpfra:1i%:qff-:f¥j;ai*fa:6i:ttgi!e::;e;ijrvo;£ de _agressn` ejii el rfer ep`xp6 LI6fty; ,'dg .6Uu-e'to§+`tndbE§., ¢undios foroFi'ie`6§.i entro.:o`tros+,'espe.c'ra-kyeri?` aqpe`nqg qpr± tSrtsft `sfichirm,ao iefty.ebfal p`afa` b "ijeT:
 24. 24. Ju"O Ex-2Oi8izREafffifliELffiffrm-REaBREgF"8ffi6 •Ja{1n.vS}j-Esi6Iide*'w.rdri:idJP`r`tll6.|IQafd:Ibfelm GOBIERNO DE MENDOZA MINISTEF`IO DE SEGURIDAD p.ap6fi£L `potefi ``¢¢bera ayeptifsdr .`tr Lnglfa,dbs Ipa.ra_f.pfaqu .Q. isope`tQif `g: 'b rfet.pn `q§1 'rij fadds ,serfe. ..ifj `{qbser`@r 'el^ .fugnd.el rfebo, e,On `LEprfe.donh jqubo,,Liiadi.n,sQngiurfa:p.f€se-nein..gel.jurfu.:ps~¢. •tealizz!r` Lrfu avihinbi6fl ifiedrL ¥ profufuliir tin fa` C€Uh t'.,§^ EfJ:''!agivb nHa¢ C.ifeH,I.His:. `y` fij'r€use. .ch cL fugar pan.I fismhac-fop de. ndici6s' `.de •`jolencfa: :de g5nerQi Elth plrfesidyB|' conSediapjr€ un .ap+a aobSi th ch5€*ndS qt]p, pQ§teriqgiviniG, .dcperi giv!rfuase :cqu. ct fest§;. H6 h :doctiricnigciQq tr `h a!itofflad:.judeiel eQrxpe!entat gr al j}asq.[ `Ii.`,Ddsarit3c-I-6Tide.Idi5;Edl.tiG16ri3ttidd5.dEl`he-tilib<Sirlkest'drec;iitidsr'deq€I{ero. E§7,.±gQgi:.de:I.P§./+asagen.tq! `P.qB€lul@s. pe 60leetar aEi§z)`]utine.DteL` todos los l».di.cTos •que§.e:jd.ntifiqunfp-e!Jtij;qudelhccli`o_sih¥otcqriS.isios~i¢evulorque.rfHli^qHel`i I,dstefe®tipdsae.`.g¢riero,.¥,.i'an-hfiznr,cn`Insactus.aBPrevanl6n,`uoad¢scri.pci6'h 6db'alid,e lo`s , jbdlcios que O`¢rrfutlrifi fe 66us`inlit6ind.fuetoni ]d.-s flilinds s i[cqgos e.A log que :pe` cpco.rirgriq.ti.i?` +icting'ey pps.s`t!qt.9 v'ietin.aLn.p .a.q{e5 .d§l .b.ecl!9 dedctivo. LQ9 €asQSL ,dr ¥®.kne.a 'd?~ gi-i!?ro pl}:, ;b.s 'gue; t,Se, ;1bgani ?.. €Qingter dcJao.§ .qpe: ciihoin tro 5iscap. .cLifeal.T} -carl A ivirfu; .de` oua f.ThQjer a de. ,uta peTsofty aen flerfuidr'd.' de Snero Teirfenin6 in .F!uedeb, ser jds;ifeados por fas/fasageri!e§. poifeis#.S. q ae §egirfe!.a9 `ngdini!.6. ;es.tea.1Sas .g`rfe; .inininri3en b c:ondue.I.a` tqu§idp,:Ejlos I.reconcept`Qs. a preju.klys] :ie.evfap bs; invejitigqcj.bn,es~ de los prt5meiros. 'dcv .ritdprelaci6h .Thmo-s pam].csids fcD6inchds; ,que sort.`cstoble'cHds pb[ fo`s insiuliferfuds .dreTmeirmhs rfepfotccofro de .bs d`ercahos+ dc+hs mijerc`s7. `C9Ti. el 9Fje.>tryo; .d,e `elirnSap fe5.(?,' tbQ .dg, from.r?i.ac-png. sesgadas, es .neap§och, e`qhar :ke` givi!pS.tapcis; Ld-esdq. Lg .:p}ppi. de wita `que. .trap§giend`an,` b.s .. mo+fret;`pne? >`'ndREmtss' qys lie`ndin `a'.pall.ofoginr q! fas `agresongs. colun qiecos```: `rfuera.:de-to»hop'Z ]¢ .'.qetosos" oT.a conec.^bir ? .es`te.1ftyo,de cthcues` €.ore "€threne+ i!asbitake;'. mininndo bs a'horm§toneds aL .irm `Questfu rneranieTqe i]rivada,A. 'in.odo ,de ioje`mptry, tog mqiivQs! mss habhcats-§. que .s`ueten :`u inrsc, pgrq. picriuar has` condie`rongs c,n fas, qtic §Q,9qpetp ]g,I Jieglig F8peiiro, Son:`, ``::'AD .`ri::-=.`i
 25. 25. DECRETo N° j-EX-201Bffi793£€E3&:;1,,;pggxpne-F¥EN,FTesqFREffi#ngEG ``lD:hri6fiidci6n,deir.i.fuU6{dr`o€£'.a.h';c|]givds(hes7i.a- MEN:§ERRY8BESMEEGNUDRP#D :. cfrouiistali6a.s ~9ue-`cegivferaa ,,.. hap& j!fesendfa .de!` amff te[c¢raj. persoun .,quo 99.ft' 7.al8iriay® .¢c3 .Jag .-pehcg:, ids ds't;u :thiaJel}t,led£ .*,.a.jgj?>a§,[;jbfe,ifes8arib.s :fa'iniifa.iei: .ich `6 rEi{66hsrm. ife,dfquisto:8rtiQfaa` ia`€:a:-ri.i;I 2174.-_- •est''JBA* E§*1tra`iYa AQ-5.3f[`}FT'^` iiQr8l t]B GtiBjfrito 'v©^6.t8REife9z^-` fas/¢^sp.roquEOTi.ts~fa.s:i th,: Qto ,.ado, SQ; a?b9 ciritar cnth';.pifeibs;ule *caldrtsdme atgrirgrqu` ;isnaa:a; rosizonsaliilEar q lB:.`iictifep{ de.ha.?cqnieqfro,.tis,`gtriTE§ givcdeh `g€r ¥Tafeatfos -€if fr •fiie::e3:¢ofalaifo .ti;uarfufo:I:nise:6in!¢iiE¢¢ial.faripjlibn:Q Tq`ifaas €:Pa b provoc¢`` {.f`i{:'fie±dsirodrcoiiiechdrid_3_<ddlas:ie:[it{b;s'B+it:£I"Etil`. Pa¢pJ ;g`je. .XPS ,.9rfuibiqfos-quhede se Pmducen ,come `culrfuinaci6h de. +un •punro.aqg{2g`][aq¢`¢±prgiv:ag;Fnrfestpr{debefa:rerirdrcnciacta.-de :ieveiwi5n ,todi .fa rfexpacfeh y eqmsmrftys; dspifes* q!z¢#€rmifet! flmoHaf~ gq¢phe§ prie`ias de`,virfehcri fdrha fa tetima, ¢QmQt.poFeienrilot rt f tl]al2er ids!o .®: csfy!§tryd6 givthaprfe tle .ffiltsrfeb fi5£Da Sfronccfofi cti: ` ;relaciin' ji.h eondi6Sn; de :g¢nerp, iclc fa. giv `4qu ffi. 'n.idb. ::;,.::,`.:..., ;:i,. i.`,., ::.:.<. `:.i .,.,:.`.I s:-,I..,;:i.i :..`;::I.a:.:; ..,. :.:.,.::.:.y`,:`: :.''.:.,i....:i:.:.a:`.``.:i..`.I;::.!'',.:.::; . decprTapsTeketrgivfr~ ih Antecerfuees d¢ rm,de .`rfueecfa qire jin 5"o b ifethri q+rfee pGbahii` Iiat]er. gfnema¢. !qu¢ h mism ha)±? uE¢|inaa h.:qgrpeapQnifenLI} =g£##g#¥*ctasinast .3iii:.* [dcialifi±a¢i5ri dei .,sigrQs. ,da "Oaptpieato soar ¢c{: fe A¢Ftfro; p sgivntg. iL, ]dqptifeaci§n rfe.a(gipa sfro?@fi p€is§hal qife. n9)S estndo. viend07 tr `ifeiha. en Q! mqueqip np!`jg ¥ su rfu!giv :QE§ .€bnd chnflk!to5 ` petsoiini'l±} nriiifiare£. 'da: tzhaenfu ieoquiniens; fa¢qules. ,€inc!instangfag !?)es coap' 9frof6th .stpffidiarfes, crfuELottos, BfroJds;:£asof`de moqties demi&re5.a per?pins..col?;deririd*dyfro"tfrordho:cn ct
 26. 26. ZREro EX-201?£=rfe¥€c3.S=}nTpqpnis!ZrifeREfiREVIREEBENREG ialii{.cT`>tidijaii:tbFehiiiich'§a:``ew,`6|Tg[del,tic¢.ho, GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD •mi}orai. .I.e,xiu?`i laaQS. fry.§~ :i:6rfudit6rbs `c§pch{Sji'?os`: a,momen!o.`aci``.hestio€ A!`ggrigndq a#¢ es,lag ~per§'o`ri5§ .sos iffiitiied ifelirLats:d`ej:fregb.Q., so4¢*for. de/.7`I.I-i?`gf.qit pe.ppmi `poifefai `yz:de' fuerfeg di. ;'debefa. hi'r-9SC. a 6ti&!aifeinioiiten6i6].iem:±m±ltyfnfamcquadeto>pqsiblg;:afaffiflds:aela;innidda+a2 dg ha lfeclios, reB§tfando isbkmoofa Sus.exprfu-vghabs.Tq^.gestL!ale= ds/ paT=¢ier. ie±espoi`tinea„sie]]acerfes minedi xperapggivorfe.ii sebrdrys q`i6 ptted$ 5Qineterlos a =una :+iitrii:il3i6l+de:renfelirizaei6n.,iBlt.esigstcpsg;gg,,£t]dS|iig§rfui.€bfinfro3iataiht6rveticSfua :jos Qrsarfeho!;.ia+lie kmrd%protoeeforfu. d6Tjpsder9caps.de`, nife5+ niife>y q¢9!9sqelSes,]9rfe`¢ap¢pegifehffiri§hiedidasfgivtng§g`einpprxpstriE:g8hosp9#]fros„ +Hfuxpqudsrfeqes `i:N^Priashi-icidi'rds6r`ah'ellugar`deit_!i_a!flces!9: &set¢i±cont¢piraqu.g[,h}grr4?rhegho.qprg§imtoatitoFaacrinen,pre`fafact`qud6is}!s tlereflias y. pch}end6,en su ,cqugqifeicheg.q!!q iedo, ct.erpce4incfroderi videofiirfurdd, st5 !lchfrid?jai.mensihnch'dcL6tifil9LriREde.stis+rmnifestoeioncsvefb?!es.cspoftSn€as`.de. rfurtyap .»tera| .gal :g;rni¢1q[l¢) givng!riita5 fi ndiierm 'a; .rcsp`Jestas: aesc[ieinla 4g ±iniacjm fn DL cudl,sej25gusbaron '£sasrm?nife5{adbnes;: #+±G5Efi=g:!faEL3;E;#riifeTgasrfucidsyinE :a::I;i€ggivda.Li[.;ijpegqfdel`¢€6tito= r.Cliaaabtltpe[senp|ppftyplqde:!asS!epgs:de.nguiraadifeibcin`.aler(arddeut4eing` ':adi`inr;corL`Q€Ie[idad:a`|qacfesqDs>4eass{ir?'|psq£{;tintqsfyi^6lri.pbThptesendci6bHel;lI!9an a.Aacfrrigs q]ie q3haa; desg]pga!gr. al p'pevENTORti>ia;,uegida,aL nigar +deihache: `j)i rmbrliiar tl iizzBado , a rsQala. ¢qm9aporifeme; 3)A jp@Pe±g ¥.su,'so|pefrondnd paraprmrfuf orQrdep.±¢rfa Seg`]r@qa . pta.lap: giv iRegisgiv .b'hpra de:agiv,qlThzgiv.del bebha, IEEfiLTdiHEEIELJELHEEr
 27. 27. DECRETo N° ZREXO Ex-2o`i8&-d9[a?.69.9nI?cF§*igpE§!Bar-mffigRE.rm6ftEueesEc !?!i!vc5Ll;§ee=i¢'tirfu+-oniirfu.osEft:§ix6&|F,j¥.Irfue3hg: GOBIERNO DE MENDOZA MINISIERIO DE SEGURIDAD '5). Eid`har, `el`:rfesgp, .d?1 1ggaf! ;:Eii. ca8¢ q'ne. £6iiiesporfu..Tp.Or:cje.p.h,S,9rty6!9s?6' esEgg!rarp. .Prewh .a¢.CutbulQr` interys,nc`H 8) :A-nfty `. fa pro.Epnc.fa de+tn'ridst,..nfia5i:V/,a odelespe,ptqs •drecta:at-9ngrii§rfuo_,.e§pe6inGzndb:fo¢alotzQna[ •£'iso de ..`d€±sic.ario¢ieiamq .4@] giv8fot pox ptiife :.dQi BE -mu;g,f,;nLi`:,..: F,ivl#ana 74 fLl)1.,..Yi, ra.I `dg 8ad|ordq oDja.bqu"EL prgeea`£.i.b~: •drr:interv`cncfon y` idefe`sa6.ri€ra: tin ipeE§e+na`i :.p[eycnLgr €n ,6t.I !luga'r; 'in`fojinar 21,Jtizga`dg `fl; ±§`cql.±: p` `.rp.i,d6 ,`q;ue p~drchri`:ichr intetyc~Ii£S`D a` :9rg8pisprq`s.e:9pgo~rilizndds. -7``!':ceQ§ep:3jrst£;#p:i:#:£6;#i:jgf.:g#:¥e,:::isy£:::'%is¥.:i: .intdsti±``.6ra-ri; :ii5: ii6fo ebto.Tpec`er±]i b.i i.LaF€dindehtDs shot qur ;pa.¢i¥| pe`dife;ir<.?,lz;!ggivtaplnechay`p'o§itjb..¢.sgcnadc.I;cj`.rfeD: 3)s.Fleine-a`h;`pREong`fe':d?I,np4P§`:,ao.cdriinifacSn`,.qn:el``higa5„c.L`.p€:Fo"qul .Fr€..vi:`hip.fi aeberi: a-ife.¢arse: a` eno§ut cgR -:resp,a:p5abi`madi, ;realinnd`9 !S.6.to rm gcpQrt`g ngSin6 de fo, ha.lfad+a .€tr .el `tt!g`rfuS,a.rfegive. eni cas-o i'de ssr. •.`.a.dn8iusdo`. Jevitardq, tr`±rtyir jifei6sr da, !y8fo-r> .qtre -r§.¢{thuen e§.te.pe-agivos- rd`E.ge-hero. •.'91).E2binir:k!s.frojle's`-d¢lh©r;deL.ha.ho.`8.fro.aQ;p,rotE8?`r.Io,T.ly.aseg`m;fo! 1a.)kesgr.roar:€1,mggr.dtl`heoho,hrtray.-is...;a.e.ra.cr.i.`aci6q:a§..coidorfe.stda: 8e.gridad qpe ida.Iin;qu_q ql,.ri}eiia± nee .e§pachfo& difer,€pefado§ (1:i!jbndl k! quEsrfu,-6i{GrifeQ I.§q `ei p:un9,.3,F+>): t¢ Z?in. `cmtfaliaquel ;`cn..e|` qug £?i .,¢he.±.nha-cl 'c-a.dgivt!p y Hs eiyqefe`p§ .a§,o6iaads,. ,'donde I.I:bad.orfu, fog fat?era-q't`e-s `de`. /Lbs twifedf€ ..ogivhapea§ y. .rifdfos `.keistas,,.. qrfengs d,€j]era.n,''¢ `6uxp.nr ::coriJo Bre.1:i!}!Q que! fiife`ie `do.`hi€rvene].din. ?.#k.` !i.LS `chri@ aa. 'adya-dihb`ia:el ±spnei'Q iimi?`fitafa`?nt6 jr6xife a hou`de` s.qz eneve~pqa, el ¢hdr-ver. Am'; se .deb€ra` tits:tar .b I.b.n§g `chri;€l :dqtryanfeq!o:a?ia.s...prgra:dc§::`±[-inipstsife-a'`¥:oiras.SSpcg&tidr¥ei' foledse8.;;Auli`debe&n=eautibrs€g,.,£.qh<-,F,Vgstin'cdta`:a..d}`€uachie.J {persoha,a q`uel :flpes§n.. `al 'fugar' Jds| I.ngaa@. Adbrifai.,. 5un .£`dr chnqc`eiBran y j]roi!Eei&`n ife'! 5ruebfi`S. y €s ei e§pr?lie en'.`el q`ts` t'rbbajarfu.JUG.oe.a/zas,~ Ftsc.a.ts§r pr§te-niore§,.TQrsondl m6+diep{`'y ten.pe.dtieo, te§tieQs ¥ farith.rfs `dir.c6to_S`, s-in 'j&qutrilse n?cc§.rfum.ente.res.tinenfat.`a-spe§-p.E i{i rfu.a ,€e |nflkeusiji:el ,.6`s¢aeLd ..Ener`inr:& `h 2pna dg ?dyer¢6riefa; rd6h'del. `debe`rin ,pejuneg?.r±.m6,frog;. da cdriinienc.'rirr y 4.urfosgF-t€`p` i'T
 28. 28. DECRETo N° REXO EX-2 0.18di33ife9`a6c3£FiaiiTb%REpgiv-z¥4¥Bfing4§,RERE`#¥pEC `..#£'.'S; GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD |J,!trqES`{`igai`:6n.6;'Fbtm`ic`iaioE¥dcl`+gr`d¢`L'Iiccba c}s;`{ac¢95Q;qneso+a:ap¥. se'fi.p6.a:r`ds~to5iJ§9gig[.es! •b*Eviatlrdbi6bdel-i.i.flprdeEREcha i Aied]qu emh pot d!:titri]dEI Jl]REVEfroRI :»,GEL.'& for,lgiv,'| dB.G`ob)d`m& g hi¥„cOIA',.. •'€ntau-8S -d#k££apejifE:;I.i¥Qr#9cS¥,a,:actiai#gfn;t:jbS.gunksa.a,tc€frorfuigtqie:a"Hugrf ]aSfi.g[rSbj6tifo,£de6unr.!ci;tigr;ideife,6ho;,eiT.grspmLp`rmmf.ro,Rd:epchii :.¢}: g.b`s,elvar gip.i.a[n?p,S{€., eL q!ga-€` c`di~` ..el pfo,p6-dr.o` a`eJ"i.i.Valirar. h Lesq?nF„ dtql]¢.ierd.Q: :.Bs.- ,p^a`ga§:T ge~nelnife5 ,rfeys@'§ 69h {€1t -61]je'tife. de. lH`6.n{haf in+diei5s de vI6le'nefa dc!:'g,€nero;-e_p.e€rfugr, d€1tirfli`c7: . b){ db§erfer~y. iiegisqa± Ja 'pfe§-eneLra r-de` pei§6na§,, de. ,Sthfafroswotdc cu¥fauier otro`, ejgpe.utQ.'o ofr`eurpta"::g quei .a? fi^rfubgiv6; prfuiete reJacionaF§ie c.dn cL| a`co`Iife~c,ifentQi .c) Dgsclth-ri ¢1,hignd.del hacfro.:SefiafanH6 .§i: o|-higBr es`` c*erpo o` trtycrnoz<_y el.,, '. i`po``d?.apriQrfutg..d£Tj]ti?`;'se=rfuta: `tl)'TomapryreLg|i(rQ;rfet.cp,grqi?Sin.sl.ftyisxpal.`y:`ii'ine`riir..de+do`ut5c-to`de.iaa-p6rs`ond; {'4iie{ crL` Taz&n ae. sysi ichnEto.ngs, agres.cn;..a| po.Fin.oiro, `fi3egivfa`do .Q`fr &1` 'pun,.o4!1 a: `!?'` il.-2{ El:PRE:VEftyTonrdeb.criJc_qup@fa`r,,i,I)rA§!p-de< P,re.v8,ngi6h,d6 a¢ue`rdo ar"6deto,`¢ue :a+e;.d€givli+-ala~..f!-resctiletGin,-a,'quai+dcbeT&.Tg.ulfiqi+einmg,diafarpenlsa,su.,.s-uad-r'k;r,::ar`. 'tyi`*.s{¢rfa.iqg Sog`iSda.a ,de §p'7givrsdid`6fo-i`.de ti(.erven4ia`y:8;`h F-iscain^`o, j!zg8dg:a3-,€argQ.` `feb..riyc`s`figaqi6fu:JEsig.ippea§.tod.to,.4F`fa.:de:P.peLvepapdcsfable6Dtos-co'ntcnfrosmai.inbs; •due debefan incQtrQmrse `db ac`uerdo...a 'to pe¢is:to`,,?a esra `'CtiS.. Ngt,ob`staiite '6lfo.`{dl; :p.?r§,Qng;` ri9he¢I ,d' d6 s'egiv`rdaa` .dot;a.fat €grgga.r{ .`ipdr. `b `infp`qgr.e¥'n `qus `q:.9ngifeEg,- I.E]g!±an'i¢ ¢e q8qer`4o cqu ;t}§' i.rqc`edifentos. ucvqdo`s, a` .cabo ¥ ,bs, circurt§i.a`naias.; :.etic.dnLfach§ en :ctlugrul?ih?.cho`:. :,.rfu A`cefonesJa`realinr oQr: h UN`IbAD¥eRIMIN-ArisTICA V E®ulpo, -`S`bti-re``elLUGAR DEL±HCHO.; a. TQm€r. Sr !§Lq}pgpqu,,dg} a.mbi8n-te{.en ..al:lugaTt. a[,Thomento ,de :h` ]lcgada, 'A modo` de idr[ '¢uen(,a a?I ;con~i.exj.Q .di li}pifi`.o§jqu-'!e.n}pe'm'furd' 8mbiervral :,y' de,`
 29. 29. DECREioNT=2174 Ex-2Oiq6!?93.g,g`3.`%5,a,r8apqiIrAffiTFoiF£Hsesrs5aEapapFe„.*`q` !i ti`veiii.gciAn'detinitcidi6S.ei`t``ei ruri-dil'I+i`ccha.` ;i:.==,a r*.n.=,.'ARC§L €s:*,,,F6,1`l •fetly(nd«la.G8{fl8 GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGUFUDAD cdndeio.6e.a.. p`l aHBiat/ ,gT:Jnggpr {`p:6! ;deja`t co`usthde:jp. .:¢e ,Fife :;get .el ffi'edifieaBrfue-s,I r.earfuas yisus.3Taz{ +b,, 't]e§9rfuir.6`dp Eels.pe§rtya a? `gene'rdi, s'inacfid gosri!Es h`dieas` de. i.yi]Engfa q-tla ,b`pet heuhtifeaJcisb.Lde;..ab|.¢lo`s..ro.tog..Odj]ha; ¢n- •`o' desard.en y.tog: 'c'6-n'-el desoidel-i,:y. ha' PF.E§9m-tog.`,}/fy;§igivativbs. ' z2ap fa >vfe~frxp{ vefifain§fh cclri'r`.de`:'E.`fe{.had,, etcT.i: v[,.gtres„cnesfrongf; quqi i]u.e.dan res.giv, a,i.`*.t`gr€§. .Tgiv€§i6-d5, d6-rfeb fii3 ed`c`o.nttS`d:a. .'el.riigrr.: 8'Egj#i::`ck?€#vile¥yi::;di-ie''g¥ins`vi#ridpog::a+t8:uift¥iie¥kos:ca''] .D. ,Rfsgrdiidar. `d'o .sir rac§Iiiicdsly` )`ae§aFarfiisn ~p apap±ricj6p .ate.ny]cq'{Qsj `€ipetrsrife.g`s 1;afe5 .cQm6 cchmrc§-i 'pefflE.rfe; .66ifeimrd.ora`s`, givngsb.tz{s» •t6fe.fob.a-s,. ca'maras fotogrgivas, hlmadou§,. far?6qp'faao`ris F (o`do 'iikLtein`, •,a.c A.?hac¢rfearfehto, diaal, ` ris{ c.onfi: `d`e `cthkiuie[ db.€.`menta§ie`i` , hahada a. :.ch e.I, -higr[ .que tcngq. .dy{ iieTr; ,cO`±L ha.' §iLL&b`ri.n pevi ,a`., 'b` mode d9 .fa,. ` vb!ina (norms,` catta5y S.agri!g§; .Fggtri9bisF!6C,` :FEgiv, acttvic.rohe§` ]~qufefa'kisj oo`pEs..'de.deTrfuEfas, iintre`3}.frog,. tEp;.eL`fa§o. dB cqpe,. .For distihEas` circun§tap-E¥f ^eJipers,9.pal `crfrirt?rs!fro to fa+jfa- ` tffl,hacgi;gEpie§;epe`ten'.€r:hgivo.§dPre+nsaiiria.derfrm`i?r[su`Llegr~thqqeponga.el` Tiesgrr `fa cqus,9r¥Qh!n de| ftygap '`y+ L!§ .F]inbas',. €1 PREVENT®R deb.er¥ ¥cafror tlas`.aacfo-res descfbtas preeed`e?lfp)eplE,+ .dc)a.tide. .consla.nca`.'en ,+iietag del rmlivQ 5ori61.cus] rfe:'i!ut)D` ]€alinrto. h' unma 'crfujnaiisf¥o`. •ife+{g;;;;;pras;gg£=±z£+in~£iSdet#±E::r{IARtwblquti' el;pdrsbhal'drinmistin¢-d:bL¢ri.desan`g:rkytassjgrribnici±aTcasifef6calizidanvqj:+¢16at- . , .a.. 'higiv Can. b`Eng:;:;;}p`ryirty?c6Eiinderfudefoaasttisdffibierfea¥`rty€rsrfeciiwhsdeh.csccna a vifeQ ngiiiag;6p pe :lag`tryfiEas idesairrfuds pun.a Personal Pctiefal 3t •,.:,i::;`;;;.,`i:;`;::;::..:`,:::.,:i;:.I:;`i,:i,:,::.;l':-:,..:.,i,,:`:i:.isl;`,.:,.,.:3...-....::::,,:::,,,;!...:.,.I-,.:;:.:.::,-;::,,:::.i:::,:..`: mg¢iQ§: p!apQg* pfe]Spo§i p;abqg # ifecaus§. pds6nal*ieTininife'Nff. ill:ijigri: iiniiibhaz ri +desvesifertl `¢ddi:idei:. Esl? givlb iq4rd ser:tcahade
 30. 30. REXO EX-201?zE..##:hf€,?y°a°cE6t`T?EERE£Htffi%flEa¥,§EEIEN¥pxpaFG ` `ia.in{dsii#!i¢~rfd+£+`]:apSj;a(Ot.6'p...c}`ueL!aii ji.'¢#`d! GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD i.a,. §l`er..lope,- qu.& ,s`9~ !t-6Lqfefi i.p-!¢grafm.§ ,jl.E fiB`e`i6b:,. se. deb qpt;tQs: da!: I.e8is^-giv, {4e iqu`deF5 fa-e |§es.t`ed£` ,iL* p.rofbeofe `de. ,A6rfu,c`¢n.t e8ra` ha ' t::ace.m¥ I,a?. :i Ectegrafe.o3 , pefiefafe§; ,qFghado, `pei. ;e±` +M'inisig.fro;t di.i §f`g Naa-5_n,','For ke.§61rd`fo-ri `,Na:ia L3/L2L PN®givt'£.i f:I.{ .Ail iiei:l!iin;.€til~arfene§f `fo^Lorffifap~, §te :dpLhri,,aq¢_xpr:. giv:fas-iigb i'rfe'in-ab ike; p¢mj(a ,`oim;`¢fe.fg.rend fa +dd: `aTnafiq.,ae jap .9bu.?los., ¥ FTa Tefei§fic,i. q¢'¢' ir'eifi.ct.5` 'al giv'giv .`ae. laii6hrfurf 3|pe.r`'£j.^.d`brirdd.ris,`,imes? e.opedo[)..,".,.aqueups ¥as,O§ gJL tog: ,q]iqterf ii6 $6t pq-cdS+ 9'q'ritfir c®il¥ nnT tesligiv ri.eirieot, pods-I vt.dfarser c'`iakyrfu ,:Qtro.: ¢rfe,in?nt.o:` de I.ofc.re.neS, qup i§E Tcousidcri`L`j `quo` pu`edris culiipr ial` iimc.fro< ,a,a #`€bir.a ,tcng.E cspec,¢l'tuifegq on maptcner: h tpg,ifeaq.givBrty`¢: de la¥~c'inrfura?cJbh el obje'to a-fotoFarrm. a lQs fine:srd9. ^permftir``lna'cgrrecl?'rsr~ce:bcffLn-;de:§L¥€:a`,r.aF-!gr'Qrb.ch's` :g.;r.,Dc:inoser'pQs']bie'hacalfaq@n.ide,'terr}a§i6!ogr§ffa`sari,e{6peri`dgrbFrg!i'r'£di froa^2lri``(itSlfo>.mai¢finl'.-rd6nco)`clftygaroq:dl.cq?.I,sc.qncgmpba,*iqcjto`a., •t ,p`pes.eTvgivao' £L togar de-"r¢ndo.` .antc, `'b aa§ibrfu.¢ g6j 'hauag €Lri.faujcr a_fepieqio,.£#.§tro.y[9.inq:i€fr!,: - ;h,`. ETjra6i5h ' 'dc{EL'ibid§ `.'ti;travds titsfuz?`U,V. xp€tloo* g£9hqve*£i?;iF#J£'in. asferse enl` €g.56 a.a`, :xpefi+fficaf fo.s `5`ifrotes ndbiss cri .lei..'Ing?I, as,1.`he`ctip. .apn el..fu .a.e h.pea`iza€P.n p:9§t€r¢r. db. trfu-' 'a'fropTri 'p'sleo'ri;'giva <sediB b id6`erfue. h` ndiQridad juife`S!` qu"ei.ep-,6:. i. €LmdQ; sQ- .eueusube €9cixpedtg,qth:; quq ,certifebde;. ¢' a?irg],este. Ie^sp?cia??foeife qtxp `b.r wh`trty. 'ha-ya fee.fflbi. :d`L • -=rm:?+#s#rfe:e£.;dual ha 'deride.fa; Fndfas hopinhais,` i'iL `Sjfuos ¢p: vfofepein §n `e,} A+err:I ;6ftyje.tog.. .r¢tog, `d.es.5iac:fu. d6"cSin, de. 4derirfehi.bs 'p`e-.isbfiific's, .io'do§ crfusr reh_cbrmao§`. >tl fa jctifea. y i.¥` cviffeiifen` intencth de 4.afarfey.confrohrh`|]onsu¢b-rfurin.tie::rfuj6r. ".-iiferfeasgrty:£¥eoj&esiin;g¥to¥;foooc;:re¥cg¥u::s±:i:¥oan£¥§i` `.e.t.c. `i.v; .iEii:jts`orq<Lie<: el.,`ligr ,d€l: keelfoiL§eat`un+ I.ugrr festfpeJ pare.t'b `vfetinri`. (dorfe'ife dg.. Ja, `ifetfroa`{ .,g``, `.,dei .rfeiTprfe) `.J.-i.a-troi` a;#:in
 31. 31. r-` dy Basfros bfabrfus : - Jdstrds xpts T tustro§pchmrds - .Rqstwfurirfe` i ringids :jrfufaha .+ mife rdQeus T REhde.pap - catieus -pds rFin I.- fro - Sajgr - Oife - Hqces -- rfu - SalhB : #ffi fry rfe .+ Ams,roe beg.bi `- .cris.bIAapp.s. - 'Ek2m=Ai,os. gQnnd€ritg§ I - Elefronto.a. ae`.-card:¢te[ ef6fop .sexpJe{ i pbsible's 'i`dsldh6..ds ,ife`;Lieas{ psiean+6-pfro.s+ #'Tmco.s+ v.epetto .r= Accferi¢6ie§ de`teorfuusds~nL gr9iina, ,p.etr6bo, afrohol I- Otrps.ac+^unjfalng!b, §eneJagive, i '3'§€§i±ig7¥6::`:`°n`3-ke. de`; b. i.iili" pglap6iftyc¢`c rclevchics, *dra i@. - Cchrfu`res'. :-` EqdyQ`g` de:6d'rfetife.ed5rf .J,-
 32. 32. Zu-EX-2018`:?a3£d`€3,.P#5q{n-gpafang?us-#EaRE,gERE!pe##prgEC !NI.ivesiT?FciJ6'irae.F.inii'wh.a"ecfi.fllt!fa'rc¢`l;'h'qfl!9, GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD -. .bgc`qpe`ritj?i:` aE{-H£@tiffaof6n' Ted6g. `e`s'tds` jhdi6ios. 'y: #.vl`depcias aqquifsqdos €n a.que9§,a.` `qpe §c` iex!faigan ,dsl '£.adiyef}.. `aeb¢ch^ DECREIoNh:~2flt./4 `l..Avn_q4y4l •EsqlD€n'a G i-e.tld?`&, •fiiado-s,,/.pritiilados^`}i...€rasjficadrs.p.IFT.'sH.6rirtyalo.s.ib.o`ritori `S¢nti-ri.ai!st`ia'at~ €`9.dlari`eul!d p`o'r. me.`dipj ..de .i`pgr$9nff .£orte.£.tapent.g€ntpenagiv;, :£a'Mdi'itgELgoL jqtesliga~ci-6n, y. .Ida.. `5eg|uridnd. .A.. J6`s. -efeatos. ds`. grFTti.tinp »p~? .cqFgour` .I:buasa' `do` ££`ustodi.afr =eL' pe_f¥gnal! .¢`riirfuus{fe6. dofroTi pte§c.trytr- JOE in¢ic`jir£ :y !e`y,(deft-dl.a§' iiiGm-rt'¢ chEimj.c§ h¢.m'6ji€aplgj`t£`,¢&.ha-a.ds.ysfoiulaaU§tneth.i@te-€jjq~ELQlas`r.due.£¢e'+b?`ri'n`lpd€6ar:-a-j^ c.aiatuia acj .be.dhp. b)t. ,,I_vgpr{.d£1.Pe ch,a.t a)I d`izgad3: a..Tis c`al';a,.inte"iTjiq[!19.I ¢| ` :fitryngj.ct:a]iq!riid:+.riombrcr.dcTpeti`fo,a).:.rjch&^0`F.try.daci.6stiBd`s>`g)`juTisdic£.t!in! " ge lAL§£ cc`.i-ohfu l'p.te givinie ife,.£h}` qwh€ro `,d£?""tiede FTeven'¢i6+n;.i) 1bc-olfro'ii6'ri,. 'de.Ia,e¥'r46:nc}q€n``€!`1ng.rty.-¢elfi6cho., .Ath,3~Lisl`.::persond+a:§:,fai,quiaq4!e.ftyiqup!REPLnga6tstffi.irhi]teairfu;idsrfu-chtr I * ,ftyiil[ap::ar6b`-fi.. ;fehfefente d`6l^ cadfveF` `'se lcal.fari` ried*nte ol .desarrom de .. £sp±lbs~-£ienfty'cos, cq!:!np`Eriierifarfosc €Er{-achteF{ song Az3Dj-:q aq€`try±£Qdfa.` ` FL.res-.pousabrede,h'ht`civcnei6nFjinrfualis.!±pa.d!Fc`i€.€qgivple'tarfalista:de:'`:¢.tiGaaci.an lq_u.€,;.§e`,.`€ncvcn`p al ran,al:de g`ste rfeumcho)L`.fa c8rirdebeTS.'ng."l`t'irs c irmc.dip.`¥nicntc.'or`` `¥i.;.§*:-: gv-.,£¢P£.igMI;Mjnisterid` ,de seprife,a drsu`haisifeq.6.ny a,:fa,Fisog.Lh`o J`izg?do`pearg¢ dcjb hv.esti8?cjir9 `G`'Zratpati6]It.ow.£vq`li.Iqciifit.dti`apd.vex-en@:tiL!8idE:-ddl!i.£c.ItQ, ..A`eciin.es a,de§ iixp'VAr. POTL e'dya.'rifro.Ice/Ali-eels-" :en'el lngar,.de.I hEerio: • p€rsQ`m drvfituc-redo en' c:viihacL!`d :` er`c"I:.'heia-Ttrausp i`ter4d€befa+ !cxtrermr bs~. Ing. idas: e. higivri.e, y Seg`ridad! paBt' rep,lizar-. 'e aj'o- jicji5ffii .utitizahdo', ve.Stbe`qto- ¢ceha,da, yfo-qubg`Os y` grrites dg, !O~idygb . `4£/ €vifair -dej'*` hife'tos; d-rscfro's: apth.res ,Q .con.pulinr: h¥ riqzesois :e6n :b in-d<rd " de`Lap¢ndqr" C`d`fro ``pridera` rm€`did`p, e-giviMEpbr.C9{4 LEGIsm .deberi. v¢l.ar pgrL iinap.tenQrf`e`` `edd£,Vcr .`eh J§'u 'pbs<i&.6h ®iiiipa] ,e` inmoifiliza`do haste tanto,. 'se`a
 33. 33. Ju"O EX-2018rio*?d9€9.d6.en9,-8e:foil?pg%5xpuo-rzxpaxpoi)5!rs,se5REquG .I,gli:iwgs€ig.cLbndr`-fen`i6'i.Ofo.+cn.`cl.]Lfro.I::#l`b`ec.ho GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGUFUDAD pqupe.perfe`d:ahe+ut6..`E`bd§-€~ishb-ri.gia.I..a§.I.9t€`p iap`oTstoredbfe,. :pa.§-th:ffia,ct rd,e. p.rQdpe.ife?D ,a.Jsugiv .# Erfe-picQ-+A.I,EG]smd-eked: `J`a.. Pafi 9'f ,-ey^sg: -¢o;! ;fa-: '+ti5froa .infihada; ^prc,criaE •fi''T# Cz=|l^ I £SEr,,a,`H,. tEseilbapfa •c6mD ` :LAm4¥A rSltl!.i:#OFib-giv.6 &xp.`, t`se. peaife, t*` •d.escribif..ki§fileqEpios.irfeiiinab§, bj..Erecthaf,hdesctxprfe`ii,beapg.s`isgivd§L;6qday€.I-.`.E>=ti!bisn`.de`-fareabgzrty. •gfe,qp.S3§.. Sp`r !e~thbfi`fo:I ;d6s.ed5.n, :pesg.npfa: :a, ausgr±*. ¢e. 'u®d`ris-; :era maps?/g`pke,:p:iofdapsj:b-otsa§,.pffide`as.eh`..ca`be-zatjetc., ±` .Bifaha. ti:' d`;serfo'fr .dp; ]mapep..,. t!`Qxp'fian@ ``td tvcstiperfu., givEF'g :-c;vaHc-Sfro§. esteredtyadas. `,en. ci!ani.e a:I ,g6.fer¢ ,{d€§6rindj6in 6,6ier{. mnQb9.S' .eT, LHentifeai: :p<o!ilifes;. §i'gnas. id`e i?`pe§-ifehd. a: e,ng`aiferirfeq~to ;a.A: • b: mis{m(a.E.sgaf:radngp§; ;,rgrfe,€sth.`e.St5 i-oto6a-dat €6'rr-ectaTnante n, no. 'eici ..yo..Lffits,soiijh§prerfus.`tonestas_.ica.Ta.qic[S!4a§); ;a. -B`fqtggrr fas rfuos :y, fegivife'§. ad4tfiFni¢a.s!!d¢!.faaavLeE+`goQ tpat.erfaL..'flo~heoL' qiais'a.a.pr?I-keng.qQ.`s.:6p.G4.en.elcabeha.;;pariLes,'enb§^zo!aa:gsna:aES}: te. Br`ev-ra fe.vaj{ra,6foh ¥.8§o,ndfro`n?.rty.qto deL b!gr.I, en 'h.a quci>£& desarapl.aria; c iixpc§dini6'nt6: ;desvestr. ei qadiver; :Np, ,a.a poife, q¢`sveTst.nt, c|. `ca'diver;--ch hB. sjgifentc.s, `*custancffi§I n c.6naieinDes .+da j!irggivQa.ifed insTffiieniej, ii.). :::d:a,rngq:d4e:TgHrafe:¥¥rfe°[gi.ds€6€a:id¥,t::,¥Tffi:tut:a:°£?ro=:`heg:::: d`6§ffro.fa616s..qtieprdiqa.8§c¢r`4p¥s`e_rvy4e.ie-b`Sg^t6§:ihdie`iDs6,a.l„.dc:sa.pei`lo.i `d'Ol `pe`¥.edffiEfuo, talesi ;`como inb, rfeye; :a.ic.1 iv.i cad)eycr eh ,eLsthde :dcT. prtre`facfi¢h; wit.`ca#yer, qp,6`m`a.96/calc-rfu-d6!. .Elfutbiag k'ga.ia ,debera.jus:!`ife„a.r €h tog. i.rd{biipg5 .stib`[e,: g!§, pc`c,ism.q§ ¢esaifevhda§` :kjs{ .tit)ius+ pop bL§. c`rfe.§.t [€£ve,iy.e: 'iealizdir .este,. prQcpdinri'en!Q; b{ ,ciftjedaledfa jhp.terfenta`ch, ty., bi; hqu@rfean5.'de,.i,Fgb`ajgdQnfas-qde,5-67.c`orit6'e`n'ej,ueincp!q.,, i `` En 'cl'.: cds'd. .en jiife ,;spa €'gs.tristap]gnt€ t8c€.6s.et?'. .'desvestin eL cad6v€rj. dith ndd`giv .P.gs`thiL ett,` .condindbp/, ,€on. b:i `m#gd drELst#a, 'di6era` e.iuta'be y, fp,li|gr th.§./,E!±nda.i de marfera`,`cSrreet.a.t.y ,dr`dg¥.dn .?„e.Qcto,s ¢e `.ganndzaT, h c,a.rre^¢.ta' cad`erm `¢q gusfo¢fa. ,`E[ itriterdl €iTpleatdo'L, pan, £| apaIAje idedcfa' scrfads£Lfa'dq prra .evinr,.>;€|`Se.feri?id de inrfefos `eyiffibs bfoHgisgE), qug §e.4eg-add.n>.con.,cl.!ieqpo, {g., Reafiza.F Lue. prifera, .evaluncfon .* d€scfe`ci6p: p-orusxprind`a .de` `,bs
 34. 34. REXO Ex-2Oi8-&3L:Lfa9com5~ctd=q¥aezFE¥5sjgr.Tcg!iEasEffE¥pa"€ j€t,.Inve§!jgtc.idn.de-Fchilefros{n.e'17L|gr-.oil-h6cho,+ GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO`DESEGURIDAD *8ap,o '"v6s` d,a tpLyso, i:r'|gr EaLgrD'anla, ¢unora`.i. HE.a5:IV^O~de`:`fa`riffiife para-.`€l .opy|FtivQ :tustrrtycndt HE.dar>i I rd-e±itife,at a `sifelie idilffr`c`£.I ;bep& d'b.`. ;ndiert€ a`. fa; irfefupa tr.` .dy`r ¢_xp`6`ta7 `,9!~ s! pfodedinisn(O.: para e¢Oniai'lo,- ,:asi `QOxpO.I 9S±: :i :lh!squpcrfo: rdyini'5-leo t¢9 fi5fl -ddcbs@v, u I qu-_, ti a raffi59`2^ as` i.dt! th. 8g Qlb.a, `es` `up. tlEL, a¢.`efror,. fgivfro- {`ci, givtotrogivifehqumfty • 'Ibpgp eti eiienqr # sg,Eefecen scfaifes ife'dafensa en. cl'£.!¢pb de h LillEEa + nfeienofa; ane itesirnes id¢ ,qua:corr§apondaig a.4ifermte= ieppge* H!!§ •riuqggltr isas flentifeadas a, istryle2 iifetdr par ,s`± /tainpso, tcs!ar gr grxpcfro tr;§;i:#rfrrth.frorng¢muqubeQngcdsrfu.el::?Perfuial+delpe¢mtofo diaav6rfea*` :;St, Fdinrfunf. hs rc¢fisiaeracines; a:i: gp§q: eep giva :.orinem cvalunb:6qes¢qp;. frca;QdewhrdrfuahingrdELult€ualftproatSo,,qua:piied¢ • riibdfficBtse uia: vez'rfeaha i autqpsfa;, i 'Apo!!Sigfon8r cl+cq§iveFpnd so ,tinsladi altschifeto mfdico.for€nse, atcndrty 4 th priseringgEq~ dr !q§t in4j§iQ§. y :pgecuedy carfein. ge. olistodr. Lil tolsor,de qapfvcrirdebeife-]rdtLiEr§E:c6h#O§sSBuien¢¢s`atQs:ftyqurahfei;dig,hecqg,b'}hLgar Sbl;hal!azgp,ri);Ttrzgndoap rg6qls:iiapapieme`. ". rma,..jeAarquin:ty givnihe.`rfei, = :?cri`o. e) fbebai@ rfuar.de testfro, ¢;nirs¢fecieh np:±a seceional:+tet`drient¢:. -;h);``pPpxp;, Sg s+!quqrfuxp ppe¢gifei6fy; P iacalizaei6tr dG Ja e]adenca ch::;i`inr- idctlflhazgor tfuaevez'rfedsftyrferfetychdfowhtltgivei/ia.cO®RDINADoiv^bE|:A ttNIIAD8RunNAEiifedeberfr,blgque¢r!i:regu¢rdardhtgar4elhictiopngaqu6:,`ch cbsQ que la au(qndad.j`idrty?i ip(Efvinierite ch££l€cdsb , fo fiiqiieEa..4elitgq del ptogeso deL ifequdd#n, sa:paeBa rcalfar.aiitgp5ib.psteeligic&
 35. 35. jnexo Ex-2Oi8-p#:g`6u?Lod5¢.&:gEdEgrpue-ffi.SaENFarG¥FREpe#ngfiEG l`a],mes'Iipcia;{`d!rF€rifici8ioj=ed~cllL®ra¢|..TiefhoT, GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD -,.E,[ipREVEN'[oRI-difeffi.i.a-drit-rfuid'g-r`inrfe-dfata-rfente`§'i 7a9`ngti6; ,a ha., [§`upe.rjb`€ide.a. a '-E§ :qpFo'ridi'ds§'' Tarfu`eiial6§j+2jz.?n=` fas i.nv'c§trjga<rfen,.julierfu 7--.Ei,A_er-A.bE``pREsrENCI&'N,ae-[amT£;can.ii.r€-dsfo-ji.is=aendo±rs -(comjro.n±,nt?,S .F£L€vgiven(?? 'P}ejie:jem-d®§i `'fal ;.¢.brfe ...5e' ad3`intaaja:pe.5£/it€G.tiin,.,`Asfuirpigjf§c,dejar*+c,ous`qun€.@i`qu6 nL'" rEl ¥i.r#,I.+a8;`fl'.:;i60,a,ydeei.. -ri gr.q:.de fo.s< •.€`1 medch ;qu.e ]S`f: fa. jdsffiia 6h^ £t€fa-dT6`n.--cdfu ,hs a-c.oibne§v de`1.`prev¢.ntor. y,de fat ,ui.lead ¢riri.giv!¢a: ifer+iferi,I.a:..:,5`9T.pp'n¢ap?~fa.'6§-pe¢`ifeurfeh-tc`^'fa`gr.razife§,-prif`IEsi:qne`.€sepuds.renba.bcr a.pamd¢ de.,tors. pro€e`dinife.qi`Q§ .9,sfaQte,qido:s €fe §:§q g*fa[ rfefa.cfua6i6n.` E§tds ,`|]ticidinjer i;`dug8s totijetiv3.a.: a`e hs: a-¢`pd:%.bric§; €-n.; fas,. que:a_? firpgiv;Ja,':~thiervehoth .{o'lffp+rH3`d§i cgntexi`-o,;eto;)'`oEgf``prREd6`rde-=h±;,'i'utafimds-ia`rcrdygorrf`c``.faihy€§t'isab{S`n., r - En iei< caso`.,de. appe`heusfon ;Gel :JpresLip!xp.;. a]d.QT! p`. p.afife€ del 'reetry`, pre`q. Jectufa-¢e+.€`b`§..` d6.r'€ctry§ :del a`chsadd giv`harfe.ndd -pte§to .eq §u ~:t>ono.cinrfento.. que+ ei :`Lproced;rfu?ignio, Sch `videofihaad.; .se' :deb.e`T5: vdo6iriintar `oudtsrier achra¢edri ,`p.y•-j=`ab]eniario `espond-i`¥o. .peaJinaQ .po.I idsj&. €in ..jfyrferfurfe 'pteg`}pfas ul irfebdirto a] j€S.tea,a. E.rfu €coradypdr,I/ads. b, :tpirE,A:Q CR,"gn},4E'!sTfcIA 7ds6.ctd` €`oinpe`taf . c.-I,' LI,sT;AI]o DE grHGAeI.6tsN. eu±d riq!iiitr Se `q.djinq{. a.(. f!tii:,a;I.`d,ce`tifrie,geeTi` E`fr •6tts,gt,iefaqa.tife`T9!.aG|un:do+'+Q`pht5rffiobg'ie€,p.e.i-riicht6§de`3e§ch-`.gri'.`pdrrdta.ai.-in!ar. .a. ''fa m6f`c.iQnadr ,betzi7 qu.. fi.fiin}i? deLsa,ifei`in .:aa: Its `indiei6S`, `yro< +eiciu;'n-to.i. .,se.9.Hes(fades q tos`` efi55us., de: inven`tatrfu .lps,`jpiebe`§ .i.ue ,.iig ^{aafut?`n. a ..fa, claps? ¢Qiefa| `iEQ;` .ca_a.o, qu.g A.ups ,rfucTqeji.dyo, ,ovfa p`[ofes-Ioiml, £T`Psjcbtogfi` for€fi3io+ €g . deber&e`levaB;eT.infoin6;'realfade Bl rival: g!4g2 cquie2lLr€.s.tq+d'g b,.hdQci!me.ntaai6n;`. *r .`.. ````` i.`.:`.`. ````` 6objerm Me)i¢loza NO-2018-03970276-GDEMZA-JGAB#MSEG pagina 35 de 39 :Er_REi ITmJ2EL IA NIEVA 8E0nETARIA DE oE.PArwo 8 wFmL
 36. 36. j-Ex-2ol8-a:9?&3¢q.a|SE].gtyxpTapREpeENRE8REEBERASE£ ?i`,Jwestigivg:I.d>li!hiitidiosth`.6!:lofrr-dy.hg.EBB GOBIERNO DE MENDOZA MINISTEFuO DE SEGURIDAD sfe`xp` ;toi~ .tj.:;i .hi'6ri^5 .€'Si', ifucEhaffroqu?. 7.wi`Ob'ELd,nE#tr4ipE.I!REVF_N`q6.N Ehiv 7..:tkrirfu.Ed, rirfuapr9.v.qi9fa)[` ,..i.:. a ,.,. dja''s DECRElo;=~gflr/ CTc:.+A BCEt f¢='',S¥}lh gael(uilnlR Susc^ifee; . .prainhiiL}: ...., ".+I.,,+ ..., ~ ,.,..€„ „,.y5..„.Et=..,i..(ngfoqu §|. rfujjr ` inter}d!Sri't€);I.,` ,. , #p`n§t.ftyi?dsT, `r ;£n. tl mrlb®&^- ;,pQifein u....-`.-..,.„.fRE?1 fig€ffi}tj`:rT...?...`t".".i.....`{r;....4'.`t;.A`.,.i?€.#"ml4±rs .S§;!Sjfty.rfuto C6nfeiTn6' ^ l'o. Edi;p_uo§,tg.r :par.... j=,`j .... (,J'liz§?do a •`FisRIu&):.„..`...,.„ ...... :.;„ `,c`ar6.6 ,de :j3 ..-,`r.,u+,.„ 3eccfc:tarir...., ` 8` ``c.prgg de..-. r.+.„...ur„..rr„+t„.;t*.F-`;.:`-L-.fr.I;.I. ;Causa ,'Jirdsfa-1 i¢6„„.y,..ey.`.,.... '3airfula'da..,,.`,,`...`..,.,.......-„.u,.....,cgnb:mres`e`ti6&!ds`.,`.'.'ri~ck`igo.S.dil'aetich.£`rtpeltG'~¢l:- }dypfiie-8¢.-riimajl``adtd}t::`5`r~...„.i:..v€!.,`„..„.,-}r,I-....._-:.r,a:.`„,t„.`.,..I..,:...i+':.....r.`..t2r=,...„.` `SE'tpi]r}?.cQnp€inaie`fiLg.4F1`4?¢.A.6f.:,.({6thi6deb.6-th-Q`se:tom'dcp.no§:infepto}„„..„„.„`...,{:, •(`ramd.atlugar,delie6ho;¢/avifmaprora',.,dy?€6fi|fu,¥Zh`or-a,.~si3ueg-aft``ch-mdyil`pde.inl` thto§ .,do `cste) v I-I,`...I....<.....-.,?.r....,..:+i.`¥..`,'.`.=},.,;-I.....,-.-+...,r...`J.,...`.,....'.`.`,,,......,..`.'`'!,`t..'..,.Jt=.-3- !fie:,Ca¥iF:;i:=Tsxpa'6,d#fe'i:h.':::€ne#%:%m+6Pr:¥at£..s¥-:t:::;fi:i:id?;':../ ;mg#+a).` ,`..t: i+:i :`t!::,, €..i.f:,„,. {~re.Bt6: dei!.¢unfro €givffial ,y..,df hf aopSrty.§ I: E6iHa,aa.`§ efubs:`Briniexp? rrr}g!?I?nig£.., + DeraThr. ;§ii '¢*i;tg* I.de.a.Qndqpr„ ,in.dfaky fl-E; ;.aig}md €§!(*.§i6ri` .de' violenefa pfei`;.fa, ,dt| bgc`bS}.i.,.«tr:t.;: .... :i:€.`.. ,(niehci6th-fi hs pees.apa.s .qug. jB_c, `?~ngueThpquil en el: ru-gis ¥ `las, mjiife.sl&cfopes JFTe ' ref?ftyen dy-fido -`c'Gefuau: `dEk ¢oole.x|o. I:€rl i6,I.-'que,L p.tgditc.ej`, £§!9s,, th.fiifesta-Qfaes` rF„&,..i,.+"±r„:...„,.=;...„=i..~.;t,`, (die-nrfifre.ar `caife, thin ;^de ``tes •peHoffis tq:pis irigivsa^r6h al Jugar,., Got ..hQT? a@. :arii6pi qn najiiewhr nieifeds. de cmenggncin+ jpE§es, ``rrsEa.Iq§t jifro. pe'r§o+mi ;poriaE cr.rfuisj.to. 'y ieg€'t?. *. tii§`' =8cc'rones .,d.?,s?qapdysT, Ero'f `¢ada. uno` de,` €1kis): ........,....,. j* ...,.. t`..,:..".` ..,.. „.,.Stf..„.„":;. I.inenei6naJI `ioda`s, ins ?d@gcfohes.,dc hs aurorrfu.des::.indisSbQ§T :gn ..gce?.rdL` y .a.i pad_k.ubr ,rchcib.rifidas. c~ch~ pTve^qu§ a rea`.liza?, A:fitlk!8`dfo`riosr Jqde{pnechn.serT;+givtfafu5 a...e5.Lc` pr.oLgcg!Q o qda injk]ap I:in I-earii±ac"ife.A ge a.|8`qu. 7de: ha.9jc`Oiode`s .aqtiJ.-dtryugstos) * ."I -: n ..-.... : 11 +.. .^-`,.-1£ .+"./.£`.i,..i.rty.,. {di,fags.r €i`ffio a¢rerfedsi5n~ de: a.Ig`in., E.ets.ona. 59§petsrfro aT€.`'ahdfa.s,.; et6;) +„.„ ..... 6. ,`.t,.„. `+,,`..„..i. f{ifeusfo+par..tji qup.;a ^ti'o` teslps prasc_p¢ke8 `4c.I,1,te.9.ftyD' :I ..I, .„ ,... ;. i..¢.I.3ia{ ,...,... „...„ .... `.;r. `lo.tEast.€.ue£.!``fones, 'q`pe., Sg tors-flaen'r¢he.yatei)...,....`:r:..,`..:`--.:T:-i...7,....==-:i.<.,~....m`...i.„.„. + .SSrdp, ,pe.€.i. .:;..;hs .Sat :da. tpQr`rfu'i2aao`: el p.ng§ente: a..c.tq :fifQyia te¢ftfrdr` d® esta .ac fa, 8EcflETAflJA 0E 0ESPAOH0 GEWEpi..C,
 37. 37. j-Ex-2Oi9.ado.?a:::{§E3£§iiuTPEpqRETRE+ffiaaRE.9REENarfeG •b`jnves`LiFEidfide`i:chiifla.6.si:€9`c!|!&#..tiLfi¢hb< GOBIERN0 DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD 8,iFpr,anQDEwh-rfuiRA`€'IfoN DECREPoN=ca2flr;4 mufA mso. 5=&,t'4li+ dQ #gi£:,t#tia§i";g,`i#:f:=i`:i::,:ch::`:d==rsc::6h Fn€1lugrr,delain{c6l';ga.ci&n.sc..d¢P;r!nde|ley.ar"bela!sig`A;nleSacci6nes.i I."lfoneurenc`raoll.ng[drh(Lik6-Silgaciditdr.:Pffty.|nlq[p.g|icalaqupfdr.¢CrimlmlidiqlueJa.fiscdi,i.P`c[!!^6sL. 2. P}6§cn..»;idi y a.on.ay.v4[.in~.pap,t!A+qcoua'de[.hilfaig¢. ].: Btryrty ioca]handdo`-fiidi8n,16v`a`r!t€m.isti!-9},*+Ld`¢g?q,E¥ €yidep?ins ed`& th`a-mco`,cxteFa.p'.th`¢ap_619pl41.??.ngv¢r. ` +. .F.mu:v/g.*,in`ei-d7`o5 a.IostEbord.o].jo.#dtinih:.usiiqei 8. .Lcvin`'anl:cnt6.'y (fa.6lqgiv-d£!`iq#.y.tr . Fnspteci6.a.'o<ular. a fifi5REfflffiHffiffiREgREREffl a` Fri!ql6n.fo`oIrcg.dilc.adJ.¥r: Vestido`ry*S`-cS(ide o` ri.jac`fufl6`iof¥&fipit!:lq5l§Q6,S Vi!|us`gche-tal€,;..nl`€9iB.Ph.I`oi •p.!iTcrplanoy.'de.al(ci c'fg.er-is`yplanimctija, REREREigffignggffRE .0 .T.Ot].biei+i9fthdr`t€xj.9,q (p!lcot¢,plcqs.idquaeo&vcnono)' `^-d!bapifeyts`f¢,-db.try*an: i`fanQSi.bfil`.€.I€d`.`g`ra.`5j 6.tt6;ferri'orroiqififefiioj.thro cfe».ptor+Tnapchds.. `.i(I. I..`.. i:`.j`,.ti.I.`::e:i.=;.I'`isi=`.``:!`.i.*i`;.-`...=``:......`.` Sjtim'li.n}dM¢tgiv¢Jen.ci.a.| •P:- 'qu (i 0
 38. 38. I-aEx-2Oi8=d}u€,t&6q%:oF5±TfgprangftinRE3saRE§ypRExprfuffa{ap£ ;.id'ilirfe~rii{±ii6h.I:Fcn}7!I..digs).`6n:elil`dr.i.jEr:trs.§b+p G0BIERNO DE MEN00ZA MINISTERIO DE SEGURIDAD `.fabcifis T` :Q;. :`r`*`.':S!¥.S.S:``!Litia5t:::i::i:`.i` Pn.pe :i::`:i:: :r::.;:::::.?.`..;.::.`::i:.';:`:':.;i::i..::i::.:,: i: •apliy`al ?a !`,i;.!1`.i,€.i.`il*t`.+..:`.`r=±`=!`..|£'-.i.`=*`.:'.i( 0 q, I,:-, `smri.fry n!-a.iis`iiiBi`, .a `^,,ms tie riifed rQ •=:qu`..s.iL.:...*`,.i;..'``,kst.`:=` " EiG.ri,'€ffi.§}es-alu'idii!`cS. '0 Q',ag ,0 .vicnsa/5g=.escriio§ Q`, :i!;:`..`§:-i..i:*:`'..`.i..=i.i: :i,....ti-...l=l*.`; ' , »lenogji ca.vipe9.Ir.tyde€ 0, 'bbjcid5p`crfuilc!ct :,,,v,,a,-;in-a` .,-'-i,`!-.:.`i:;.:,`.;I,.-±t;..:}`t`|:.i.i..i.-;.{aa• ;ce!ul.are!; DECRETocON=2fl74 F]Brurt[E ,I . HEm ;i`i;;,.,i!.iS'`.:i.``.:`i:i:.i.i.`...:ui,.::.`........=...:...:.,..,:,:, pir6L±t€chaptqr,life..eefai!cb9ci ldri`iEdyycia.n.`lfica5 . Ti!rii;f€ric,dt§rJas` NIEV A
 39. 39. •Si£§g, GOBIERNO DE MEN MINISTEF`lo DE JREXO EX-2018-03969051-CDE£ZA-MESAENTCENERAI.#MSEG DECRElo=o-2174 lEi%€:ti;uigia:r§j~Ri;`#,i`AA%§SFj8-#6ai£-;Q,i+:.gig-#;[atl.[P:Q:i.:C-j3LqaeriyMeetsrfoq-°¢E:t #vnESifgt-T¥T4°N¥~ed'<:ESEQpriE#E:sias#,:iriE#_:EfrQfi:BnEg.B%irH%[%#Z8fapt:Ad§ Gce i!;:j#ii:h::u:#}{¥Lgi:£#i;Ai:D:§:;gil:¥AF:i:Eii+#;,i#:ici|6i!3£C?#iN! HES ®®IfmJZEL NCIA N'EVA 8ECFIETAfl[A DE DESPACHO CENEO,L

×