Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Savicke j mmblm2011

739 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Savicke j mmblm2011

 1. 1. MOKINIŲ MOKYMOSI GALIMYBĖS MUZIEJAUS APLINKOJE Parengė: Doktorantė J. Savickė
 2. 2. Aktualumas <ul><li>Šiuolaikinis muziejus – profesionali pažinimo institucija, pritraukianti vis daugiau lankytojų, atverianti duris visoms gyventojų grupėms ir sluoksniams, prisitaikanti prie spartaus visuomenės kitimo, jos poreikių, laisvalaikio leidimo būdų (Jankevičiūtė, 2009). </li></ul><ul><li>Žmonės vis dažniau ieško galimybių laisvalaikį praleisti kuo linksmiau, smagiau, maloniau ir atsipalaiduojant, tai naudojant kaip priešnuodį padidėjusiam darbo krūviui ir gyvenimo tempui. </li></ul><ul><li>Besimokantieji ieško tokių aplinkų, kurios leidžia jiems tyrinėti, atrasti, nustebti, patirti nuotykių, klausti ir ginčytis, įgyti supratimą apie save pačius ir juos supantį pasaulį (Scott, 1997). </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Tyrimo objektas – mokinių mokymosi galimybės muziejuje. </li></ul><ul><li>Tyrimo tikslas – atskleisti mokinių mokymosi galimybes muziejaus aplinkoje. </li></ul><ul><li>Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu. </li></ul>
 4. 4. Muziejaus edukacinį potencialą tyrinėjo <ul><li>Ch. Mitsakos (1982), A.Hofstein & N.Orion (1994), D.A.Anderson (1997), A.Scott (1997), A.M.Lucas (2000), S.Allen (2004), G.Kazonienė (2005), M.I.Mayfield (2005), H.Eshach (2007), M.Wilde, D.Urhahne (2008), N.Jarockienė (2008), L.Jankevičiūtė (2009) ir kt. </li></ul>
 5. 5. Muziejaus edukacinis potencialas <ul><li>Vizitai į muziejų turi būti veiksmingi bei suplanuoti, edukacines veiklas siejant su mokyklos curriculum (ugdymo programa, kurioje numatyti ugdymo tikslai, juos atitinkantis turinys, jo realizavimo formos, metodai, priemonės), kad būtų išvengta mokinių betikslio klajojimo po muziejų (Mitsakos, 1982). </li></ul><ul><li>Šiam bendradarbiavimo procese svarbūs keturi akcentai: </li></ul><ul><li>• muziejaus darbuotojų bei mokytojų sudominimas besimokančiuosius gerai suplanuota veikla; </li></ul><ul><li>• mokytojai privalo vizitą suderinti su klasėje mokomo dalyko tema; </li></ul><ul><li>• vizitas yra orientuotas į struktūrizuotą muziejaus edukacinę veiklą bei įtraukia besimokančiuosius aktyviai veikti, pasireikšti, mąstyti bei refleksuoti; </li></ul><ul><li>• būtina garantuoti tolimesnę temos diskusiją, analizę bei refleksiją klasės aplinkoje. </li></ul>
 6. 6. Edukacinės aplinkos reikšmė <ul><li>Mokinių mokymasis vyksta konkrečioje institucijoje, muziejaus aplinkoje, kur edukacinė veikla yra organizuota, iš anksto suplanuota, aptarta šią veiklą organizuojančių asmenų (edukatorių, pedagogų), tad būtina kalbėti apie edukacinę aplinką , kuri, pasak P. Jucevičienės (2007) - dinamiška informacinė mokymosi veiklos erdvė, sukurta ir veikiama edukatoriaus (ių) bei sąlygota ugdymo tikslo, jį atitinkančio ugdymo turinio ir jo įsisavinimą paremiančių ugdymo formų, metodų bei priemonių, taip pat kitų toje aplinkoje esančių daiktų ir/ar subjektų, turinčių kokią nors įtaką edukacinei informacijai ir/ar jos sklidimui iki besimokančiojo. Šioje aplinkoje veikia besimokantysis(-ieji), kurio(-ių) mokymuisi tiesioginę įtaką daro edukacinės aplinkos veiksniai. </li></ul>
 7. 7. Muziejaus ugdymo formos ir metodai <ul><li>Muziejų ugdymo formos : ekskursija, paskaita, pamoka (edukacinė programa), konferencija (elektroninė, virtuali ir pan.), renginiai (vakarai, konkursai, šventės, žaidimai, vaidinimai ir kt.) (Keršytė, 2005). </li></ul><ul><li>Muziejų ugdymo metodai : informaciniai (pranešimas, iliustravimas, darbas su paveikslėliais, laikraščiais, knygomis), operaciniai (dalykiniai žaidimai, inscenizavimas, pratybos), kūrybiniai (problemų sprendimas, diskusija, projektų metodas, konkursai, viktorinos, esė rašymas, pranešimo rengimas, žemėlapių pildymas) (Jordan, 1997). </li></ul>
 8. 8. Tyrimo organizavimas ir eiga <ul><li>Kiekybinis tyrimas – apklausa raštu pasirinktas siekiant nustatyti pradinių klasių mokytojų naudojimąsi muziejų edukacinėmis veiklomis, siekiant atspindėti muziejaus edukacinės aplinkos vertingumą, efektyvumą. </li></ul><ul><li>Instrumentas – nestandartizuotas klausimynas, kurį sudarė 1 atviro ir 2 dichotoninio tipo klausimai, pateikti klausimyno pradžioje, 6 diagnostiniai blokai, kur pateikti 63 teiginiai. Imtis – 150 pradinių klasių pedagogų. </li></ul>
 9. 9. Apklausos raštu rezultatai <ul><li>Respondentų nuomonė išryškinanti jų ir mokinių pasirinkimą naudotis muziejuose organizuojamomis pamokomis parodė, jog 51% pedagogų atsakė ne, 41% pasakė taip, kas reiškia, jog jie vertina muziejaus kuriamą edukacinę aplinką, naudojasi muziejaus edukacinėmis programomis. 6% nėra nieko girdėję apie muziejuje vykstančias edukacines veiklas, o 2% pasirinko kitą atsakymo variantą. </li></ul><ul><li>Pedagogai, pateikdami atsakymus, dėl kokių priežasčių nesinaudoja muziejų edukacine aplinka (pamokomis), teigia, jog labai trūksta informacijos apie kuriamas muziejaus veiklas, vedamas pamokas (57%), 15% nurodė, kad brangu, 15% - jog nėra suinteresuotumo, o 13% apklaustųjų teigia, kad nėra tam laiko. </li></ul>
 10. 10. Respondentų nuomonė apie muziejuose kuriamų ir organizuojamų pamokų vertingumą
 11. 11. Pedagogų nuomonė apie įgyjamas mokinių žinias, gebėjimus muziejaus pamokų metu
 12. 12. Respondent ų žinios apie muziejuje naudojamas ugdymo formas. <ul><li>Visi pedagogai pažymėjo, jog muziejuje yra vedamos ekskursijos, paskaitos, edukacinės programos bei kiti edukaciniai renginiai. 43% pedagogų paminėjo šias ugdymo formas: seminarai, festivaliai, susitikimai su žymiais žmonėmis, konkursai. Visi pedagogai paminėjo, kad muziejuje populiariausiomis yra laikomos edukacinės programos. </li></ul>
 13. 13. Pedagogų nuomonė apie muziejaus pamokose vyraujančius ugdymo metodus <ul><li>86% respondentų teigiamai atsako, jog edukacinės programos metu mokiniai klausosi muziejų darbuotojų perteikiamą medžiagą, taip gaudami naujų žinių, susietų su muziejaus eksponatais. 76% respondentų teigia, jog atliekamos įvairios užduotys specialiuose sąsiuviniuose (piešiama, rašoma, t.t.). 81% apklaustųjų mini, kad mokiniai grupėse ar komandose atlieka edukacinėse programose numatytas užduotis, atitinkančias besimokančiųjų poreikius, interesus. 33% apklaustųjų teigia, kad vyksta disputai, diskusijos, 31% mini vykdomas viktorinas, konkursus, o 24% respondentų teigia, jog organizuojami žaidimai, vaidinimai, inscenizacijos. </li></ul>
 14. 14. Išvados <ul><li>Mokslinės literatūros analizė leidžia daryti išvadą, jog muziejų, kaip informalųjį ugdymą teikiančių įstaigų įtaka yra labai svarbi, nes čia įvairaus amžiaus besimokantieji geriausiai mokosi veikdami – liesdami, savarankiškai tyrinėdami. Muziejai apibūdinami kaip kuriantys turtingas fizines erdves, edukacinę vertę turinčias edukacines aplinkas, kuriose, taikant atitinkamus ugdymo metodus ir formas, įvairaus amžiaus mokiniai gali tenkinti mokymosi poreikius, įgyti naujų žinių ir patirties, smagiai leisdami laiką. </li></ul>
 15. 15. Išvados <ul><li>Apklausos raštu rezultatai atskleidė, jog pedagogai palankiai vertina muziejaus edukacinės aplinkos teikiamas galimybes, kartu pareiškė, jog trūksta informacijos apie muziejaus edukacines veiklas (57%), kad brangu, nėra suinteresuotumo (15%). 66% pedagogų mini, kad edukacinės programos metu įgyjama daugiau žinių konkrečia tema, kuri suderinta su mokyklos, dalyko tema, įgyjama naujų specifinių žinių, gebėjimų bei smagiai praleidžiamas laisvalaikis. </li></ul><ul><li>Populiariausia muziejaus edukacine forma laikoma edukacinė programa, kuomet mokiniai klausosi muziejų darbuotojų perteikiamą medžiagą, grupėse ar komandose atlieka įvairias užduotis, atitinkančias besimokančiųjų poreikius, interesus, dalyvauja viktorinose, konkursuose, pildo žemėlapius, žaidžia, vaidina ir t.t. </li></ul>

×