Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palepsaitiene vilkonis mmblm2011int

670 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Palepsaitiene vilkonis mmblm2011int

 1. 1. Rasa Palepšaitienė Šiaulių ”Juventos” progimnazija Rytis Vilkonis Ugdymo sistemų katedra, Šiaulių universitetas ATOMŲ SANDAROS IR PERIODINĖS LENTELĖS SUDARYMO PRINCIPŲ VIZUALIZAVIMAS PERIODINEI LENTELEI MOKYTIS DIDAKTINIO ŽAIDIMO FORMA
 2. 2. Problema ir aktualumas <ul><li>Chemija – sudėtingas mokomasis dalykas, reikalaujantis abstraktaus mąstymo, kuris 14 metų amžiuje tebesivysto; </li></ul><ul><li>Chemija – vienas sunkiausiai suprantamų ir dėl to vienas nemėgstamiausių mokomųjų dalykų Lietuvoje ir Europoje; </li></ul><ul><li>Abstraktų mokymosi turinį galima sukonkretinti jį atitinkamai vizualizuojant; </li></ul><ul><li>Lietuvos mokyklų materialinė bazė, ypač gamtamokslinio ugdymo, atnaujinama nepakankamai sparčiai; </li></ul><ul><li>Elektroninių vizualizavimo priemonių panaudojimas pamokose kol kas ribotas didelėje dalyje mokyklų. </li></ul>
 3. 3. Problemos sprendimo būdai <ul><li>Siekiant sukonkretinti abstraktų chemijos mokymosi turinį, galima ieškoti naujų vizualizavimo būdų; </li></ul><ul><li>Siekiant suaktyvinti mokymosi procesą, greta vyraujančių chemijos pamokose grafinių ir verbalinių mokymo(si) metodų naudoti ir didaktinį žaidimą; </li></ul><ul><li>Didaktiniai žaidimai galėtų būti kuriami mokytojų, atsižvelgiant į mokymosi turinį bei iškylančias mokymosi problemas ir technines galimybes: </li></ul><ul><ul><li>didaktiniai žaidimai, grįsti kompiuterinėmis technologijomis </li></ul></ul><ul><ul><li>didaktiniai žaidimai, grįsti tradicinėmis technologijomis </li></ul></ul><ul><li>Galima ieškoti galimybių apjungti mokymosi turinio vizualizavimą ir didaktinį žaidimą vienoje priemonėje </li></ul>
 4. 4. Chemijos mokymosi turinio vizualizavimo idėja <ul><li>Įvadinis chemijos kursas (8 kl.) </li></ul><ul><li>Temos: </li></ul><ul><ul><li>atomo sandara; </li></ul></ul><ul><ul><li>periodinė elementų lentelė. </li></ul></ul><ul><li>Vizualizavimo tikslas – padėti mokiniams suprasti periodinę lentelę ir sudarymo principus </li></ul><ul><li>Tikėtini rezultatai: </li></ul><ul><ul><li>geresnis mokymosi turinio supratimas; </li></ul></ul><ul><ul><li>teigiamos emocijos, pasitikėjimo jausmas, kylantis iš geresnio supratimo; </li></ul></ul><ul><ul><li>teigiamas poveikis mokinių nuostatoms chemijos kaip mokomojo dalyko atžvilgiu; </li></ul></ul><ul><ul><li>geresnis likusio kurso temų išmokimas </li></ul></ul>
 5. 5. Chemijos mokymosi turinio vizualizavimo idėja <ul><li>Vizualizuojamas mokymosi turinio komponentas – atomas </li></ul><ul><li>Vizualizavimo priemonė – spalviniai elektronų sluoksnių simboliai </li></ul>
 6. 6. Didaktinio žaidimo idėja <ul><li>Tikslas – padėti mokiniams patiems atrasti periodinės lentelės sudarymo principus </li></ul><ul><li>Idėja – periodinės lentelės sudarymo principus padės suprasti ne tik rašytinės, bet vaizdinės informacijos analizė </li></ul><ul><li>Priemonės: </li></ul><ul><ul><li>Dvipusė trijų periodų (sumažinta) periodinė lentelė (laminuotas popierius, A4 formato). Viena (A) pusė neužpildyta. Antra (B) pusė užpildyta cheminių elementų raidiniais simboliais </li></ul></ul><ul><ul><li>Dvipusiai laminuoto popieriaus skrituliukai, kurių vienoje pusėje pavaizduotos atomų struktūros schemos su nuspalvintais elektronų sluoksniais ir elektronais. Antroje pusėje cheminio elemento raidinio simbolio užrašas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dėžutė skrituliams (kartotinė, medinė, plastmasinė...) </li></ul></ul>
 7. 7. Priemonės didaktiniam žaidimui Dvipusės trijų periodų lentelės A pusė Ar Cl S P Si Al Mg Na Ne F O N C B Be Li He A H VIII VII VI V IV III II I 3 2 1 3 2 1
 8. 8. Priemonės didaktiniam žaidimui Dvipusės trijų periodų lentelės B pusė 3 2 1 B VIII VII VI V IV III II I 3 2 1
 9. 9. Priemonės didaktiniam žaidimui H Li Na Dvipusių skrituliukų su atomų struktūros ir cheminio elemento raidiniais simboliais pavyzdžiai Dėžutė skrituliukams
 10. 10. Didaktinio žaidimo eiga: I etapas H Li Na Ar Cl S P Si Al Mg Na Ne F O N C B Be Li He A H VIII VII VI V IV III II I 3 2 1
 11. 11. Didaktinio žaidimo eiga: I etapas Ar Cl S P Si Al Mg Na Ne F O N C B Be Li He A H VIII VII VI V IV III II I 3 2 1
 12. 12. Didaktinio žaidimo eiga: I etapas Ar Cl S P Si Al Mg Na Ne F O N C B Be Li He A H VIII VII VI V IV III II I 3 2 1
 13. 13. Didaktinio žaidimo eiga: I etapas
 14. 14. Didaktinio žaidimo eiga: II etapas C Cl H Na O B VIII VII VI V IV III II I 3 2 1
 15. 15. Didaktinio žaidimo eiga: II etapas Na H C Cl H Na O B VIII VII VI V IV III II I 3 2 1
 16. 16. Didaktinio žaidimo eiga: II etapas H O C Na Cl C Cl H Na O B VIII VII VI V IV III II I 3 2 1
 17. 17. Didaktinio žaidimo eiga: II etapas Sąsiuvinyje H O C Na Cl Ar Cl S P Si Al Mg Na Ne F O N C B Be Li A H VIII VII VI V IV III II I Cl Na O C H VIII VII VI V IV III II I 3 2 1 3 2 1 B VIII VII VI V IV III II I 3 2 1
 18. 18. Išbandymo rezultatai Didaktinis žaidimas išbandytas 2010 m.m. vieno s mokykl os dviejose klasėse dviejose pažangumo grup ė s e pagal chemijos mokymosi I-ojo pusmečio rezultatus. Po vieną klasę abiejose grupėse laikytos kontrolinėmis – jose didaktinis žaidimas nenaudotas. Palyginimui naudoti pirmojo savarankiško darbo ir baigiamojo kontrolinio darbo vertinimo rezultatai (klasių vidurkiai) 6,3 6,2 6,9 7,1 I pusmečio chemijos vidutinis pažymys IV III II I Klasė B grupė A grupė
 19. 19. Išbandymo rezultatai: A grupė Pirmojo savarankiško darbo vertinimo rezultatai Kontrolinio darbo vertinimo rezultatai Akivaizdu, kad turintiems geresnius I pusmečio chemijos mokymosi pasiekimų vertinimus, didaktinis žaidimas periodinės lentelės mokymusi įtakos neturėjo.
 20. 20. Išbandymo rezultatai: B grupė Pirmojo savarankiško darbo vertinimo rezultatai Kontrolinio darbo vertinimo rezultatai B grupei priskirtų klasių mokinių, turinčių žemesnius I pusmečio chemijos mokymosi pasiekimų vertinimus, periodinės lentelės mokymosi rezultatai ženkliai skyrėsi, lyginant klasę, kurioje buvo naudojamas didaktinis žaidimas su klase, kurioje nebuvo naudojamas .
 21. 21. Apibendrinimas <ul><li>Periodinės lentelės mokymosi rezultatai buvo geresni klasėse, kuriose buvo taikomas didaktinis žaidimas, tačiau tik tų mokinių, kurių ankstesni chemijos mokymosi rezultatai buvo žemesni. </li></ul><ul><li>Tyrimo rezultatai leidžia kelti hipotezę, jog išbandytas didaktinis žaidimas yra veiksminga periodinės lentelės mokymosi priemonė, nes spalvinė vizualizacija sukonkretina abstraktų mokymosi turinį, o probleminis mokymosi pobūdis sudaro sąlygas periodinės lentelės sudarymo sistemą atrasti patiems. </li></ul>

×