Successfully reported this slideshow.

Goethe Institut i Moodle

1,150 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Goethe Institut i Moodle

 1. 1. GOETHE INSTITUT I LES TIC MOODLE A LA CLASSE DE IDIOMES <ul><li>Màster en Educació i TIC </li></ul><ul><li>Assignatura: Disseny de contextos educatius basats en l’ús de les TIC </li></ul><ul><li>Consultor: Manuel Ortiz Lobato </li></ul><ul><li>Estudiant: Mikel Masquefa </li></ul>
 2. 2. Continguts <ul><li>Informe </li></ul><ul><ul><li>Context </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>Reptes </li></ul></ul><ul><ul><li>DAFO </li></ul></ul><ul><li>Identificació fases model ADDIE </li></ul><ul><li>Pla de treball </li></ul><ul><li>Bibliografía </li></ul>
 3. 3. Informe: context <ul><li>Goethe Institut: més de 50 anys dedicant-se a la promoció de la llengua i la cultura alemanya. </li></ul><ul><li>147 centres repartits per 83 països. </li></ul><ul><li>4 centres a Espanya: dos seus a Barcelona i Madrid, i dos centres a Granada i Donostia. </li></ul><ul><li>Cada centre disposa de 20-25 professors natius, que formen part del valor diferencial respecte als seus competidors, i que faciliten la immersió en la cultura alemanya. </li></ul><ul><li>Alumnat majoritàriament adult (18-35 anys). 800 alumnes al centre de Barcelona. </li></ul><ul><li>Model formatiu actual centrat majoritàriament en les classes presencials. </li></ul><ul><li>Des del centre de Barcelona es plantegen avaluar les potencialitats que pot oferir Moodle per tal d’integrar, progressivament, l’oferta formativa actual (els 6 nivells que es defineixen al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües ). </li></ul><ul><li>Poca experiència, i de manera molt excepcional, aïllada i lliure, en l’ús de Moodle entre el professorat. </li></ul><ul><li>Més informació a http://www.goethe.de/ins/es/bar/esindex.htm </li></ul>
 4. 4. Informe: objectius <ul><li>Objectiu principal </li></ul><ul><ul><li>Disseny d’un curs pilot que mostri les potencialitats que ofereix Moodle per a l’ensenyament de l’alemany a adults al centre de Barcelona. </li></ul></ul><ul><li>Objectius secundaris </li></ul><ul><ul><li>Incorporar les TIC dintre del procés formatiu actual per tal de no perdre el lideratge sobre els seus competidors i adaptar-se a les noves demandes formatives d’una societat tecnològica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar l’ús de les TIC entre els alumnes i el professorat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Definir el marc general que permeti impulsar l’ús i aprofitament de Moodle tant per part del professorat com dels alumnes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrar, de manera progressiva, el treball amb Moodle dintre de l’oferta formativa actual (model presencial  model blended learning ). </li></ul></ul>
 5. 5. Informe: recursos <ul><li>Els recursos inicials dels quals es disposen per portar a terme el pilot són: </li></ul>HUMANS Dissenyadora instruccional Director del centre Equip docent Equip tècnic INFRAESTRUCTURA Plataforma MOODLE de la institució (gestionada des de la seu central de Munic) ECONÒMICS Petit pressupost destinat exclusivament a aquest projecte.
 6. 6. Informe: recursos (II) <ul><li>Recursos a Barcelona </li></ul><ul><ul><li>Dissenyadora instruccional: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hanna van Berckel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Director adjunt del centre: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wolfgang Rohrbach </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Equip docent: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alexandra Richter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Janina Werther </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Manfred Méndez </li></ul></ul></ul><ul><li>Recursos a Munic </li></ul><ul><ul><li>Equip administrador de Moodle </li></ul></ul>
 7. 7. Informe: reptes <ul><li>Fomentar l’ús de les TIC entre l’alumnat i el professorat. </li></ul><ul><li>Proporcionar entorn d’aprenentatge que sigui: </li></ul><ul><ul><li>Flexible:adaptació a les necessitats individuals de cada grup. </li></ul></ul><ul><ul><li>Intuïtiu: el seu ús ha de ser simple, intuïtiu, amigable. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rigorós: els continguts han d’ajustar-se al programa curricular de cada nivell. </li></ul></ul><ul><li>Vèncer les reticències inicials del professorat envers del seu ús: Moodle no ha de suposar cap increment en la seva carrega de feina sinó una eina facilitadora de la millora del procés formatiu. </li></ul><ul><li>Iniciar la transició cap a nou model formatiu: blended learning . </li></ul><ul><li>Impulsar la coordinació i el treball conjunt: generar sinergies entre l’equip docent. </li></ul>
 8. 8. Informe: DAFO <ul><li>Reticències per part del professorat cap a l’ús de Moodle. </li></ul><ul><li>Increment de la càrrega docent. </li></ul><ul><li>Poca cultura tecnològica entre el professorat. </li></ul><ul><li>Falta de coordinació i treball en equip entre els docents. </li></ul><ul><li>Model formatiu actual fortament arrelat en la formació presencial sense suport TIC. </li></ul><ul><li>Poc temps per a proporcionar pilot. </li></ul><ul><li>Disposar d’una dissenyadora instruccional amb experiència prèvia. </li></ul><ul><li>Experiència en altres centres de la institució. </li></ul><ul><li>Suport institucional. </li></ul><ul><li>No hi pressió envers dels resultats. </li></ul><ul><li>Plataforma i equip tècnic ja disponibles: disminució dels costos inicials. </li></ul><ul><li>Grup de docents, integrats en el projecte, força motivat. </li></ul><ul><li>Alumnat acostumat a l’ús de les TIC. </li></ul><ul><li>Posicionament en el mercat formatiu. </li></ul><ul><li>Partida pressupostària per al projecte. </li></ul>DEBILITATS FORTALESES FACTORS INTERNS
 9. 9. Informe: DAFO (II) <ul><li>Perdre el lideratge en el mercat de l’ensenyament de l’alemany. </li></ul><ul><li>Incorporació de les TIC dintre del marc formatiu per part de la competència. </li></ul><ul><li>Increment de les reticències al canvi per part de l’equip docent. </li></ul><ul><li>Creació de barreres tecnològiques entre el professorat i l’alumnat. </li></ul><ul><li>Ampliació del model i oferta formativa. </li></ul><ul><li>Millora del procés d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Increment del públic potencial. </li></ul><ul><li>Increment de la cultura tecnològica del professorat i alumnat. </li></ul><ul><li>Increment dels beneficis econòmics. </li></ul><ul><li>Millorar el posicionament del centre dintre de la institució: centre de referència en l’ús de Moodle. </li></ul><ul><li>Plataforma Moodle àmpliament utilitzada per altres institucions educatives. </li></ul>AMENACES OPORTUNITATS FACTORS EXTERNS
 10. 10. Model ADDIE DESENVOLUPAMENT IMPLEMENTACIÓ AVALUACIÓ DISSENY ANÀLISI
 11. 11. ADDIE: Anàlisi <ul><li>Identificació del problema: </li></ul><ul><ul><li>Poca presència de les TIC dintre del marc formatiu actual del GI de Barcelona. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es pretén incorporar i fomentar l’ús de Moodle dintre del procés d’aprenentatge, incorporant a tots els docents dintre del nou paradigma formatiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reticències per part de l’equip docent a incorporar les TIC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar la col·laboració entre els docents del centre. </li></ul></ul><ul><li>Públic objectiu: </li></ul><ul><ul><li>Alumnat: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Persones interessades en l’aprenentatge de la cultura i la llengua d'Alemanya. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Majoritàriament són persones adultes en la franja d’edat 18-35 anys. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tenen experiència prèvia en l’ús de les TIC. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disponibilitat horària molt variada. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Professorat: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Docents natius amb una edat major que la dels seus alumnes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poca o nul·la formació en l’ús de les TIC. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Molt reticents al canvi. </li></ul></ul></ul><ul><li>Limitacions: </li></ul><ul><ul><li>No incrementar la carrega docent del professorat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Encaixar la solució dintre del pressupost disponible. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reticència al canvi. </li></ul></ul>
 12. 12. ADDIE: Anàlisi (II) <ul><li>Solució formativa: </li></ul><ul><ul><li>Disseny d’un prototip que mostri el potencial de Moodle dintre de l’aprenentatge de l’alemany. </li></ul></ul><ul><ul><li>Model formatiu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inicialment, model presencial amb suport de les TIC; a mig termini es considera la possibilitat de incorporar propostes formatives basades en un model mixt. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enfocament didàctic: centrat en l’alumne; constructivista; forta interacció bidireccional alumne-alumnes i alumne-docent. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. ADDIE: Anàlisi (III) <ul><li>Recursos disponibles: </li></ul><ul><ul><li>Equip multidisciplinari: dissenyadora instruccional, docents, tècnics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Infraestructura tecnològica i tècnics de suport. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pressupost per a portar a terme el projecte. </li></ul></ul><ul><li>Temporització: </li></ul><ul><ul><li>Es disposa de 4 mesos per a lliurar el prototip (període de Setembre - Desembre). </li></ul></ul><ul><li>Mesurament de l’èxit: </li></ul><ul><ul><li>Proporcionar activitats als alumnes i als docents, mitjançant enquestes i/o formularis, que permetin una avaluació immediata tant de l’assoliment de les perspectives definides així com dels objectius formatius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació a 3 nivells: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avaluació formativa: determina l’evolució correcta del procés. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avaluació sumatòria: determina l’evolució correcta de l’acció formativa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avaluació de l’aprenentatge: determina el grau d’assoliment, per part de l’alumnat, dels objectius fixats pel docent. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Comparació dels resultats amb anys anteriors i amb els resultats obtinguts en altres centres de la institució. </li></ul></ul>
 14. 14. ADDIE: Disseny <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><ul><li>Al finalitzar el curs, els alumnes hauran d’haver assolit les competències bàsiques pròpies del nivell B.2.1 en els àmbits de: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>la comprensió lectora i auditiva, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>l'expressió escrita i oral, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>i la competència gramatical. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Proporcionar un entorn Moodle al professorat amigable. </li></ul></ul><ul><ul><li>Creació de sinergies dintre de l’equip docent del centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Formar als docents en l’ús de la plataforma Moodle per tal de que puguin treure el màxim de profit. </li></ul></ul>
 15. 15. ADDIE: Disseny (II) <ul><li>Enfocament didàctic: </li></ul><ul><ul><li>Model constructivista: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>learning by doing . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>construcció del propi coneixement mitjançant les interaccions alumne – alumnes i alumne – docent (aprenentatge col·laboratiu). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rol del docent: mediador. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ús de Moodle com plataforma d’aprenentatge a on desenvolupar les competències en: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència gramatical. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comprensió oral i escrita </li></ul></ul></ul>
 16. 16. ADDIE: Disseny (III) <ul><li>Estructuració dels continguts: </li></ul><ul><ul><li>Informació sobre el curs a disposició de l’estudiant des de el primer dia: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pla docent </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Objectius del curs. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Calendari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Continguts i activitats. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Model d'avaluació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Estructuració dels continguts per pantalla de manera clara i amigable, afavorint tant la usabilitat del docent com de l’alumne: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El disseny ha d’estar enfocat als objectius formatius. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’ús de recursos multimèdia adaptat a les necessitats. </li></ul></ul></ul>
 17. 17. ADDIE: Disseny (IV) <ul><li>Recursos d’aprenentatge: </li></ul><ul><ul><li>Què ens ofereix Moodle? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wiki </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xat (pràctica de l’expressió escrita). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Continguts multimèdia (vídeo, àudio, flash, ...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Qüestionaris (perfectes per a practicar la comprensió lectora). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Debats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Glossaris / Diccionaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activitats, Consultes, .... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aprofitar recursos didàctics de cursos anteriors. </li></ul></ul>
 18. 18. ADDIE: Desenvolupament Temps i pressupost ajustat Desenvolupament enfocat principalment als continguts Aprofitar el Look&feel actual del Moodle de la institució: adaptacions mínimes
 19. 19. ADDIE: Desenvolupament (II) <ul><li>Definició del pla docent. </li></ul><ul><li>Definir les diferents activitats que es portaran a terme de manera virtual, sobretot aquelles enfocades a treballar les competències gramaticals, orals i escrites. Individuals i en grup. </li></ul><ul><ul><li>Selecció de les eines de treball més adients que proporciona Moodle per a aquest tipus d’activitats. </li></ul></ul><ul><li>Desenvolupament dels materials educatius per part de l’equip docent col·laborador. </li></ul><ul><li>Definir i desenvolupar els diferents mecanismes d’avaluació: </li></ul><ul><ul><li>Formatives: enquestes periòdiques, ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Sumatories: hot potatoes, debats , </li></ul></ul><ul><ul><li>D’aprenentatge: incorporar mecanismes d’autoavaluació, .... </li></ul></ul>
 20. 20. ADDIE: Desenvolupament (III) <ul><li>Fixar les eines de comunicació que es faran servir durant el curs: </li></ul><ul><ul><li>Email </li></ul></ul><ul><ul><li>Xat </li></ul></ul><ul><ul><li>Tauler d’anuncis </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>Fixar les eines de gestió per al professorat: </li></ul><ul><ul><li>Automatització de les autoavaluacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguiment dels alumnes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Registre de notes </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió de continguts </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
 21. 21. ADDIE: Implementació <ul><li>Publicació dels continguts a l’espai del Moodle: suport de l’equip tècnic de Munic. </li></ul><ul><li>Formació al professorat del centre (2 setmanes): </li></ul><ul><ul><li>Formació obligatòria, no opcional, per a tots els docents encarregats d’impartir el nivell B.2.1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Opcional per a la resta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació destinada a superar les reticències inicials. </li></ul></ul><ul><li>Proves de concepte del prototip amb alumnes voluntaris (1 setmana). </li></ul><ul><ul><li>Recollida de feedback. </li></ul></ul>
 22. 22. ADDIE: Avaluació <ul><li>Fase transversal de tot el disseny (avaluació del disseny). </li></ul><ul><li>Avaluació a 3 nivells: formativa, sumatòria i d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Retroalimentació continua durant cadascuna de les fases: </li></ul><ul><ul><li>Seguiment per part de la Hanna dels objectius fixats a final de cada fase. </li></ul></ul><ul><ul><li>Coordinació entre els 3 docents en la construcció dels materials. </li></ul></ul><ul><li>Ajust del prototip en funció dels resultats de l’avaluació (sobretot després de la fase de implementació). </li></ul>
 23. 23. Pla de treball –Tasques 30/11/2010 23/11/2010 Docents, Hanna 6 Desenv. Producció dels mecanismes d'avaluació 04/11/2010 29/10/2010 Tècnics 5 Desenv. Configurar eines de comunicació i gestió 22/11/2010 02/11/2010 Docents 15 Desenv. Producció de materials i activitats 08/11/2010 02/11/2010 Hanna 5 Desenv. Elaboració del pla docent 21/10/2010 19/10/2010 Tècnics, Director 2 Desenv. Plataforma: proves d'accés 01/11/2010 19/10/2010 Docents, Hanna 10 Disseny Dissenyar estructuració dels continguts 18/10/2010 14/10/2010 Hanna 3 Disseny Definir enfocament didàctic 13/10/2010 07/10/2010 Hanna, Docents, Director, Tècnics 5 Disseny Identificació recursos d'aprenentatge 06/10/2010 30/09/2010 Docents, Hanna 5 Disseny Definició dels objectius 29/09/2010 23/09/2010 Hanna 5 Anàlisi Proposta de solució 22/09/2010 20/09/2010 Hanna, Docents, Director 3 Anàlisi Anàlisi dels recursos 17/09/2010 13/09/2010 Hanna, Docents, Director 5 Anàlisi Anàlisi dels destinataris 10/09/2010 06/09/2010 Hanna, Docents, Director 5 Anàlisi Anàlisi de requeriments 07/01/2011 06/09/2010 Hanna 80 Gestió Gestió del projecte Final Inici Responsables Dies Fase Tasca
 24. 24. Pla de treball –Tasques(II) 10/01/2011 10/01/2011 Hanna, Director 1 Marketing Presentació oficial prototip 05/01/2011 03/01/2011 Docents, Hanna, Tècnics 3 Implement. Correcció de problemes 31/12/2010 22/12/2010 Docents 7 Implement. Proves integrals amb voluntaris 21/12/2010 20/12/2010 Docents, Tècnics 2 Implement. Correcció de problemes 17/12/2010 15/12/2010 Docents, Tècnics 3 Implement. Proves integrals de la plataforma 21/12/2010 15/12/2010 Hanna 5 Implement. Formació interna als docents 14/12/2010 01/12/2010 Docents, Tècnics 10 Implement. Publicació i activació del curs Final Inici Responsables Dies Fase Tasca
 25. 25. Pla de treball –Gannt
 26. 26. Bibliografia <ul><li>Models de disseny tecnopedagògic. </li></ul><ul><li>FUOC. Material del Màster en Educació i TIC. </li></ul><ul><li>Didáctica. Los procesos de enseñanza y aprendizaje. </li></ul><ul><li>Pere Marquès Graells (2001). http://peremarques.pangea.org/actodid.htm </li></ul><ul><li>Disseny d'entorns i escenaris d'aprenentatge: MOODLE a la classe d'idiomes </li></ul><ul><li>Pedro Fernández Michels (2009) </li></ul>

×