Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'energia hidràulica

933 views

Published on

Presentació sobre l'energia hidràulica de Estèfano Pasqual de 2n C d'ESO per a Ciències Naturals. Curs 2009-2010

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

L'energia hidràulica

  1. 1. L'ENERGIA HIDRÀULICA <br />
  2. 2. DESCRIPCIO DE LA FONT<br />El sol ésl'origend'aquestafontd'energiaja que a l'evaporarl'aigua del oceàns, llacs i riusdónalloc al cicle d'aigua. L'aigua en el seutranscurs per la superfície terrestre té tendència, degut a la gravetat, a ocupar les posicionsbaixes i l'energia que aquestescaigudesprodueixenés explotable per les centralshidroelèctriques.<br />
  3. 3. QUINES SON LES<br />PARTS D’UNA PRESA<br />1.La presa s'encarregad'emmagatzemarl'aigua, i elevar-ne el nivell per a la sevautilitzacióhidroelèctrica.<br />2. El canal de derivaciócanalitzal'aigua de l'embassamentfins a les turbines. <br />3. La cambra de pressió regula la pressió de l'aigua.<br />4. La canonada de pressiócondueixl'aiguafins a la cambra de turbines.<br />5. El canal de desguàs té la funció de tornar l'aigua a la llera del riu<br />6. El parc de transformadors eleva la tensió del corrent per evitar pèrdues.<br /> <br />
  4. 4. ES UNA ENERGIA <br />RENOVABLA? I PRIMARIA<br />Aquestaenergia es renovable,es a dir que sempre la tindrem disponible.<br />L’Energiahidràulica es primaria,perque la extreiem de les forces de l’aiguaque produeixen les plujes.<br />
  5. 5. AVANTATJES I<br />ELS INCONVENIENTS<br />Avantatges<br />-Es tractad'unaenergia renovable i neta, i d'altrendimentenergètic.<br />-El costd'operar una planta hidràulicaésgairebéimmune a la volatilitatdels combustibles fòssilscom la gasolina, el carbó o el gas natural. A més, no hi ha necessitatd'importar combustibles d'altrespaïsos.<br />DESAVANTATGES<br /> -Destruccióde la natura. Preses i embassaments poden ser disruptivesalsecosistemesacuáticos.Cambiaelsecosistemes al riuaigüesavall.<br />-L'aiguaque surt de les turbines no té pràcticamentsediment. Aixòpot resultar en l'erosiódelsmargesdelsrius.<br />
  6. 6. IMPACTES AMBIENTALS<br />El área de influencia de una represa se extiende desde los límites superiores del embalse hasta los esteros y las zonas costeras y costa afuera, e incluyen el embalse, la represa y la cuenca del río, aguas abajo de la represa. Hay impactos ambientales directos asociados con la construcción de la represa (el polvo, la erosión, problemas con el material prestado y de los desechos).<br />Aquestsefectesexerceixen impactes directes en elssòls, la vegetació, la fauna i les terres silvestres, la pesca, el clima i la població humana de l'àrea<br />
  7. 7. BIBLIOGRAFIA<br /> D’INFORMACIO<br />http://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica<br />http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica<br />http://www.larutadelaenergia.org/energiaprimaria/v4_b6.asp?v=3&b=<br />5<br />http://www.xtec.cat/~cbadia23/hidraulica.htm<br />

×